Page 16

KOMATSU PC138US-2 s/n 25151 2327 YANMAR F210 s/n

IHI IS-75F2- s/n 193563

SUMITOMO SH75U-1 s/n 075U1-1410

KOMATSU PC60-2 s/n 15834

HITACHI EX60-2 s/n 10K-33366

HANIX S&B550CS s/n B5501203

FURUKAWA FX55UR s/n 02060

KOBELCO SK50UR-2 s/n YJ03-05648

KOBELCO PC40-7 s/n 221491

MITSUBISHI MM35B s/n E7F00699

MITSUBISHI MM35B s/n E7F00768

KOMATSU PC30-6 s/n 12901

KOBELCO SK30SR s/n PW08155

MITSUBISHI MM30B s/n E8F00406

HITACHI EX30 s/n 1AC-01660

YANMAR B27 s/n 31515B

KOMATSU PC25-1 s/n 1096

KOBELCO SKO14 s/n PU00144

SITE : KM.32 STOCK FOR

เครื่องจักรเหล่านีเ้ ป็ นเพียงข้อมูลเบือ้ งต้นซึ่งอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ กรุณาตรวจสภาพก่อนประมูล

Jssr Auction Brochure December 2012  

Jssr Auction Brochure December 2012 Auction F55, 91