Page 1


KOBELCO SK200-2 s/n YN-21871

KOBELCO SK200LC s/n YN-2072

SUMITOMO SH200-3 s/n 200A3

CAT 312C s/n CAE00133

KOBELCO SK120 s/n LP12465

KOMATSU 130-6 s/n K31198

KOBELCO SK120-3 s/n YW-05610

SUMITOMO SH145U s/n 145U1-1362

KOMATSU SK115 s/n YV01-00996

KOMATSU 12HT-1 s/n 2052

KOBELCO SK75UR s/n YR-00670

KOMATSU PC40-7 s/n 20840

KOMATSU PC60-5 s/n 21099

KOMATSU PC60-5 s/n 25342

KOMATSU PC50UU-1 s/n 6690

KOMATSU 50UU-2 s/n 10495

KOMATSU PC20-7 s/n 38285

KUBOTA KH-055 s/n KH170-20047

SITE : KM.35 STOCK FOR

NOT ALLOW ANYONE TO INSPECTION ALL EQUIPMENT ON AUCTION DAY


KOMATSU WA420-1 s/n W01520489

KOMATSU 320-1 s/n 2007

KOMATSU WA300- 1 s/n 30714

KOMATSU 520 s/n 04A- 10351

KOMATSU WA200 s/n 20201

HITACHI LX100 s/n 41F-01203

KOMATSU WA180 s/n A75646

KOBELCO LK300A s/n RL03536

KOMATSU 510 s/n 13376

KOMATSU 510 s/n 15164

KOBELCO RK70M-2 s/n 13870

CAT D4 s/n 48VZ6747

KOMATSU D20P-5 s/n 55846

KOMATSU JH30B s/n 4727

DYNAPAC CS12 s/n 175586

KAWASAKI KR20C s/n 3073

SAKAI SV70D s/n 30136

SITE : KM.35 STOCK FOR

INGERSOLL RAND DA30 s/n 5202

ตรวจสภาพเครื่องจักรก่อนการประมูล 2 วัน เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ตรวจสภาพในวันประมูล


ห้ามนำเข้าประเทศไทย

ห้ามนำเข้าประเทศไทย

ห้ามนำเข้าประเทศไทย

ISUZU KC-CYH81W2 c/n 3000037

ISUZU CYH81W2 c/n W3000108

ISUZU KC-CYH81W1 c/n 3000287

ห้ามนำเข้าประเทศไทย

ห้ามนำเข้าประเทศไทย

ห้ามนำเข้าประเทศไทย

ISUZU CYH81W1 c/n 3000301

ISUZU KL-CYJ51W3 c/n 3000112

ISUZU CXH51W3 c/n 3000004

FOR RE-EXPORT ONLY

FOR RE-EXPORT ONLY

FOR RE-EXPORT ONLY

FOR RE-EXPORT ONLY

FOR RE-EXPORT ONLY

FOR RE-EXPORT ONLY

ห้ามนำเข้าประเทศไทย

ห้ามนำเข้าประเทศไทย

ห้ามนำเข้าประเทศไทย

NISSAN KL-CV27A c/n 30112

ISUZU KC-CXH50U2 c/n 3000068

ISUZU CXZ71J c/n 3015282

HINO U-FS2FKAD c/n 14343

ห้ามนำเข้าประเทศไทย

ห้ามนำเข้าประเทศไทย

ห้ามนำเข้าประเทศไทย

ห้ามนำเข้าประเทศไทย

HINO FS1FKB c/n 11148

FUSO FV419J c/n 551095

MITSUBISHI FV412TZ c/n 560003

ห้ามนำเข้าประเทศไทย

ห้ามนำเข้าประเทศไทย

ห้ามนำเข้าประเทศไทย

TOYOTA BU600 c/n 018017

ISUZU NRR33C c/n 33000217

ห้ห้าามนำเข้ มนำเข้าประเทศไทย FOR ONLY FOR RE-EXPORT NOLY

FOR RE-EXPORT ONLY

FOR RE-EXPORT ONLY

FOR RE-EXPORT ONLY

SITE : KM.32 STOCKER FOR

FOR RE-EXPORT ONLY

HINO U-FS2FKBD c/n 10456

ห้ามนำเข้าประเทศไทย FOR RE-EXPORT ONLY

NISSAN KC-MK211AGD c/n 11057

SITE : KM.35 STOCK FOR

FOR RE-EXPORT ONLY

FOR RE-EXPORT ONLY

FUSO KK-FH21GC c/n 550629

FOR RE-EXPORT ONLY

FOR RE-EXPORT ONLY

FOR RE-EXPORT ONLY

FOR RE-EXPORT ONLY

กรณีทใ่ี ช้ SHIPPING นอกบริษทั ฯ จะต้องชำระค่าเอกสารนำเข้า 500 บาท ต่อสินค้า 1 รายการ


KOMATSU BD2G s/n 2B200710

KOMATSU CT5B s/n 5729

MITSUBISHI BD2J s/n *****

KOMATSU D21PL-5 s/n 45177

FURUKAWA FD40P s/n 31515B

KOMATSU BD2G s/n 2B601412

KOMATSU 505 s/n 10402

MITSUBISHI WS3 s/n 35137

MITSUBISHI WS3 s/n 05044

MITSUBISHI WS200L s/n 1W003491

MITSUBISHI MT3201D s/n *****

ISEKI TL2701F s/n *****

ISEKI TA210F s/n *****

MITSUBISHI MT15D s/n *****

KOMATSU FB15RS-10 s/n M150-71484

SITE : KM.32 STOCK FOR

MITSUBISHI FD25 s/n F18B-50716

SUMITOMO 41-FB09PV3 s/n B1E-00541

TOYOTA 6FB15 s/n 6FB18-14535

ตรวจสภาพเครื่องจักรก่อนการประมูล 2 วัน เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ตรวจสภาพในวันประมูล


KOMATSU PC138US-2 s/n 25151 2327 YANMAR F210 s/n

IHI IS-75F2- s/n 193563

SUMITOMO SH75U-1 s/n 075U1-1410

KOMATSU PC60-2 s/n 15834

HITACHI EX60-2 s/n 10K-33366

HANIX S&B550CS s/n B5501203

FURUKAWA FX55UR s/n 02060

KOBELCO SK50UR-2 s/n YJ03-05648

KOBELCO PC40-7 s/n 221491

MITSUBISHI MM35B s/n E7F00699

MITSUBISHI MM35B s/n E7F00768

KOMATSU PC30-6 s/n 12901

KOBELCO SK30SR s/n PW08155

MITSUBISHI MM30B s/n E8F00406

HITACHI EX30 s/n 1AC-01660

YANMAR B27 s/n 31515B

KOMATSU PC25-1 s/n 1096

KOBELCO SKO14 s/n PU00144

SITE : KM.32 STOCK FOR

เครื่องจักรเหล่านีเ้ ป็ นเพียงข้อมูลเบือ้ งต้นซึ่งอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ กรุณาตรวจสภาพก่อนประมูล


เครือ่ งปัน่ ไฟ YANMSR SUDO 211

เครือ่ งดัดเหล็ก

เครื่ องปั่ นไฟ AGF3-50

เครือ่ งตัดเหล็ก

เครือ่ งปัน่ ไฟ ASG5-D

เครือ่ งปัม๊ ลม AIRMAN PDS90S

เครือ่ งตบดิน

เครือ่ งตัดคอนกรีต

บุ้งกี๋

แทรค

RGR-50S

UFO-50S

เครื่ องพ่นยาฆ่าแมลง

รถพ่นยา

รถไถนาเดินตาม

รถปลูกข้ าว

รถเกี่ยวข้ าว

รถสามล้ อไฟฟ้า

หัวกระแทก

รถตบดินเดินตาม


HINO CABIN

ISUZU CABIN

FUSO CABIN

NISSAN CABIN

HINO - K13D

ISUZU - 6WA1

FUSO - 8DC8

NISSAN - FE6

BOGIE SET (เพลาเดี่ยว)

BOGIE SET (เพลาคู่)

REAR AXLE (เพลาหลัง)

FRONT AXLE (เพลาหน้ า)

ถังบรรจุนำมั้ นติดรถบรรทุก

เครื่ องทำความเย็นรถบรรทุก

กะบะรถบรรทุก

กะทะล้ อ 7.00-20

เรื อยาง

เจ็ทสกี SEADOO

เจ็ทสกี YAMAHA-800GP

หาง Trailer ลากเรื อ


Jssr Auction Brochure December 2012  

Jssr Auction Brochure December 2012 Auction F55, 91