Page 1

Competències Digitals Grau Educació Social. Consultor/a.   3.5 Crèdits            

Pla Docent


Index de  continguts    

1 2 3 4 5 6

Introducció a l’assignatura. Competències. Activitats d’aprenentatge. Metodologia. Avaluació. Annexos i bibliografia.

   

2


1 Introducció a l’assignatura. L'assignatura Competències Digitals, de 3.5 crèdits ECTS, que forma part del bloc de matèries de formació bàsica del Grau d'Educació Social, i transversal de la universitat, té com a principal finalitat iniciar-vos de forma gradual i integrada en l'adquisició de la competència pròpia de la UOC "Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional". Aquesta competència comprèn l'ús racional i crític de les TIC per a treballar i estudiar en la societat de la informació. L'assignatura es basa en la metodologia de treball per projectes en xarxa. Mitjançant la realització d'un projecte virtual en grup, sobre un tema vinculat a l'àmbit de la Informació i la Documentació, es pretén treballar de forma integrada un conjunt de competències específiques en TIC que anireu aprofundint en les altres assignatures al llarg del grau i que consolidareu en el treball/projecte final de carrera. L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis és clau de cara a adquirir les coimpetències TIC que us seran útils per a la resta d´assignatures del Grau d´Educació Social.   2 Competències. L’assignatura CTIC és una assignatura de primer semestre de grau universitari en Educació Social, dins un entorn de formació online que organitza l’aprenentatge a l’entorn del treball d’un projecte virtual en grup. Aquesta assignatura té per objectiu dotar-vos d´una base de coneixements i competències en TIC a nivell acadèmic i professional treballant les següents competències específiques: • • • • • • • •

Cerca, localització i recuperació de la informació a la xarxa. Tractament i elaboració la informació digital. Presentació i difusió de la informació digital. Estratègies de comunicació a la xarxa. Funcions bàsiques de tecnologia digital. Planificació i gestió d’un projecte virtual. Actitud digital cívica. Habilitats de treball en equip en xarxa.

La finalitat principal és treballar les competències digitals necessàries per a un Educador Social en equips virtuals.

3 Activitats d’aprenentatge. Quadre  de  distribució  de  les  activitats:  

Avaluació

Activitats Previstes  

Espai

Valor Calendari  

Fase 1:   Avaluació     Parcial  1  

Activitat 0:  Presentacions  i   expectatives.   Activitat  1:  Cerques  sobre   eixos  temàtics  amb   marcadors  Socials  

Forum   Marcador      

10%

Setembre

3


Activitat 2:  Debat  virtual  a   partir  de  les  cerques  i  eixos   Fase  2:   temàtics.   Avaluació     Activitat  3:  Creació  de   Parcial  2   grups  virtuals.  Primers   acords  i  planificació  grupal.   Elecció  tema  projecte.   Activitat  4:  Inici  wiki   grupal.     Fase  3:   Primer  esboç  de  projecte.   Avaluació     Activitat  5:  Creació  d’un   Parcial  3   esquema  resum  del   projecte.   Activitat  6:  Finalització   Fase  4:   projecte  grupal  wiki.   Avaluació     Activitat  7:  Presentació   Parcial  4   multimèdia  i  defensa  del   projecte  a  l’aula.   Activitat  8:    Auto-­‐ Avaluació  Final     coavaluació.  

Debat     Fòrum   general  i   grupal    

20%     10%        

Octubre

Wiki grup     Wiki  grup    

10%   10%    

Novembre

Wiki grup     Fòrum      

20%   10%      

Desembre

Qüestionari 10%  

Gener

4 Metodologia. L´assignatura Competències tecnològiques està basada en la metodologia de treball per projectes a la xarxa. Això implica un procés d´aprenentatge continuat i progressiu mitjançant la realització d´un seguit d´activitats (PACs) vinculades i relacionades entre sí les quals condueixen a l'elaboració d´un projecte virtual. El projecte virtual el realitzareu en equip i consisteix en un treball sobre una temàtica concreta relacionada amb l´àmbit de Ciències Humanes i Socials, que us permetrà assolir i posar en pràctica totes les competències abans esmentades necessàries per a portar a terme de manera satisfactòria els vostres estudis. Les fases o etapes de l´elaboració del projecte es troben detallades en l´esquema següent: 5 Avaluació. Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'Avaluació Continuada. La qualificació final d'avaluació continuada esdevé la qualificació final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC

Model de qualificacions finals a partir de l'avaluació continuada Q. Av. continuada Qualif. final

A

B

C+

C-

D

N

F M/EX

NO

APR

SU

SU

NP

Nota: En cas que l'assignatura permeti Matrícula d'honor, aquestes es posaran en junta M/EX d'avaluació entre els estudiants que hagin obtingut una qualificació final d'Excel·lent i sempre seguint els criteris de normativa de la Matrícula d'honor. NO Notable APR Aprovat

SU

Suspès

NP

No presentat

4


Avaluació continuada. L'avaluació del curs es realitzarà a través de la modalitat avaluació continuada. Cada activitat realitzada permetrà obtenir una valoració tant qualitativa com quantitativa, segons el quadre següent.

Codi MH A B C+ CD N

Nota Quantit. 10 9 7-8 5-6 3-4 0-1-2 -

Valoració (Matrícula Honor o màxima valoració) (Excel•lent o valoració molt bona) (Notable o valoració bona) (Aprovat o valoració regular) (Suspès o valoració baixa) (Suspès o valoració insuficient) (No avaluat o no presentat)

L´avaluació a l’assignatura es basa única i exclusivament en l´avaluació continuada, a partir d´un seguit d´activitats es valora el vostre procés d´aprenentatge. L´assoliment de cada fase del projecte virtual porta associada una activitat d´avaluació (PAC). Tot i que la majoria d´activitats s´han de realitzar en grup, les qualificacions emeses seran individuals. Es podria donar el cas que els diferents membres d´un mateix grup obtinguin qualificacions diferents. No s´acceptarà sota cap concepte una PAC en la que hi hagi mostres de plagi, entenent per plagi el robar els mots, les idees, les teories, els fets, les estadístiques, ... d´una altra persona fent passar-les per nostres a no ser que s'indiqui la font de procedència. Per tant, no s´acceptarà una pràctica en la que el contingut parcial o total de la mateixa sigui extret literalment d´Internet o d´alguna altra font sense fer-ne al·lusió explícita. La qualificació final de l´assignatura es determinarà en funció de la ponderació global de les activitats PACs. L'avaluació final d'aquesta assignatura estarà en funció del model de seguiment escollit: seguiment i superació de l'Avaluació Continuada o realització d'un examen final (prersencial). Els estudiants que hagin realitzat l'AC satisfactòriament (una qualificació final d'AC de A, B, C+),

6 Annexos i bibliografia.  

5

Pla_docent_model_estic  
Pla_docent_model_estic  

pla_docent_model_estic

Advertisement