Page 1

3/,884347,8


© !& 

0yGXOR 2QGDV VRQRUDVÌQGLFH

(7$3$ 0RYLPLHQWR RQGXODWRULR 0RYLPLHQWR RVFLODWRULR PRYLPLHQWR YLEUDWRULR  2QGDV PRYLPLHQWR RQGXODWRULR  &DUDFWHUtVWLFDV GH ODV RQGDV  2QGDV HOHFWURPDJQpWLFDV /D OX] &RUULHQWH DOWHUQD  6RQLGR  6XSHUSRVLFLyQ GH RQGDV LQWHUIHUHQFLDV  5HIOH[LyQ  (QHUJtD (MHUFLFLR 

$FWLYLGDG 0RYLPLHQWR RQGXODWRULR 

(7$3$ 6RQLGR 1DWXUDOH]D GHO VRQLGR  ,QWHQVLGDG  1LYHO GH LQWHQVLGDG \ VRQRULGDG 0HGLGD HQ GHFLEHOLRV G%  (VFDODV UHODWLYDV GH PHGLGD GH OD LQWHQVLGDG HQ GHFLEHOLRV  (O RtGR \ OD DXGLFLyQ  6HQVLELOLGDG GHO RtGR D ODV GLVWLQWDV IUHFXHQFLDV 

$OWXUD WRQR \ WLPEUH  )UHFXHQFLD IXQGDPHQWDO DUPyQLFRV SDUFLDOHV 'HVFRPSRVLFLyQ GH XQ VRQLGR FRPSOHMR HQ VXV FRPSRQHQWHV $QiOLVLV GH )RXULHU  /D HQYROWXUD GHO VRQLGR  9HORFLGDG GHO VRQLGR  (IHFWR 'RSSOHU 3XOVDFLRQHV R EDWLGRV  ,QWHUYDORV PXVLFDOHV \ HVFDODV (VFDOD WHPSHUDGD 

&ODVLILFDFLyQ GH ODV IUHFXHQFLDV  &RQVRQDQFLD \ GLVRQDQFLD  $FWLYLGDG 6RQLGR 


© !& 

0yGXOR 2QGDV VRQRUDV
0yGXOR 2QGDV VRQRUDV

© !& (WDSD 0RYLPLHQWR RQGXODWRULR 0RYLPLHQWR RVFLODWRULR PRYLPLHQWR YLEUDWRULR 6L VROWDPRV XQ SpQGXOR FROJDGR YHUWLFDOPHQWH SURGXFH XQ PRYLPLHQWR GH YDLYpQ OODPDGR PRYLPLHQWR RVFLODWRULR

0RYLPLHQWR RVFLODWRULR /ODPDPRV SHULRGR DO WLHPSR TXH WDUGD XQ SpQGXOR HQ KDFHU XQD RVFLODFLyQ FRPSOHWD \ IUHFXHQFLD DO Q~PHUR GH RVFLODFLRQHV TXH UHDOL]D XQ SpQGXOR SRU VHJXQGR VLHQGR VX XQLGDG HO +HUW] R KHUFLR 8Q SpQGXOR GH IUHFXHQFLD +HUW] VLJQLILFD TXH KDFH RVFLOD FLRQHV SRU VHJXQGR 8Q SpQGXOR FX\D IUHFXHQFLD VHD GH +HUW] VLJQLILFD TXH KDFH PH GLD RVFLODFLyQ FDGD VHJXQGR TXH HV OR PLVPR TXH GHFLU RVFLODFLyQ FDGD VHJXQGRV

6L FROJDPRV XQ FXHUSR YHUWLFDOPHQWH GH XQ PXHOOH \ DSDUWDPRV HO PXHOOH GH VX SRVLFLyQ GH HTXLOLEULR SRU HMHPSOR KDFLD DEDMR YHPRV TXH HO FXHUSR VXEH \ EDMD VXFHVLYDPHQWH DGTXLULHQGR XQ PRYLPLHQWR OODPDGR

PRYLPLHQWR YLEUDWRULR

([DFWDPHQWH LJXDO TXH HQ HO PRYLPLHQWR RVFLODWRULR HQ HO PRYLPLHQWR YLEUDWRULR

SHUtRGR DO WLHPSR TXH WDUGD HO REMHWR TXH YLEUD HQ KDFHU XQD RVFLODFLyQ FRPSOHWD \ IUHFXHQFLD DO Q~PHUR GH RVFLODFLRQHV SRU VHJXQGR OODPDPRV

(MHPSORV GH PRYLPLHQWRV RVFLODWRULRV \ RQGXODWRULRV XQ QLxR FROXPSLiQGRVH HV XQ HMHPSOR GH PRYLPLHQWR RQGXODWRULR 6L JROSHDPRV XQD PHVD HVWD HPSLH]D D YLEUDU HV XQ HMHPSOR GH XQ PRYLPLHQWR YLEUDWRULR


© !& 

0yGXOR 2QGDV VRQRUDV/ODPDPRV HORQJDFLyQ D OD GLVWDQFLD HQWUH OD SRVLFLyQ TXH RFXSD XQ FXHUSR TXH WHQ JD XQ PRYLPLHQWR YLEUDWRULR R RVFLODWRULR HQ XQ LQVWDQWH GDGR \ OD SRVLFLyQ GH HTXL OLEULR /D HORQJDFLyQ Pi[LPD HV OR TXH OODPDPRV DPSOLWXG GHO PRYLPLHQWR RQGXODWRULR R YLEUDWRULR 6L UHSUHVHQWDPRV HQ XQD JUiILFD OD HORQJDFLyQ HQ IXQFLyQ GHO WLHPSR GH XQ GLDSDVyQ FXDQGR HVWi YLEUDQGR YHUtDPRV XQD JUiILFD SDUHFLGD D OD VLJXLHQWH

(VWD IRUPD GH OD JUiILFD HV PX\ SDUHFLGD D OD JUiILFD GH OD IXQFLyQ VHQR 3RU OR FXDO D YHFHV FXDQGR WHQHPRV XQ PRYLPLHQWR FRQ XQ PRYLPLHQWR SDUHFLGR D HVWD JUiILFD WDPELpQ VH OH OODPD PRYLPLHQWR VLQXVRLGDO 6LJXLHQGR HO HMHPSOR GH OR TXH RFXUUH FXDQGR YLEUD XQ GLDSDVyQ DSDUWH GH SURGX FLUVH XQ PRYLPLHQWR RQGXODWRULR RFXUUHQ PiV FRVDV \D TXH DO FDER GH PX\ SRFR WLHPSR RtPRV XQ VRQLGR WRQR $OJR KD LGR GH OD PHVD D QXHVWURV RtGRV WUDQVPL WLpQGRVH SRU HO DLUH /ODPDPRV PRYLPLHQWR RQGXODWRULR D OD SURSDJDFLyQ GH XQ PRYLPLHQWR YLEUD WRULR D WUDYpV GH XQ PHGLR FRPR HO TXH VH SURGXFH HQ HO DLUH FXDQGR JROSHDPRV XQD PHVD (Q ORV DSDUWDGRV VLJXLHQWHV YDPRV D SURIXQGL]DU PiV HQ HO FRQFHSWR GH PRYLPLHQWR RQGXODWRULR \ ORV FRQFHSWRV GH SHUtRGR IUHFXHQFLD \ DPSOLWXG

2QGDV PRYLPLHQWR RQGXODWRULR 6L ODQ]DPRV XQD SLHGUD VH WUDQVPLWHQ GRV FRVDV OD SLHGUD FRPR PDWHULD \ OD HQHUJtD TXH OOHYD HQ IRUPD GH HQHUJtD FLQpWLFD 1RV SRGHPRV KDFHU OD VLJXLHQWH SUHJXQWD ¢3RGHPRV WUDQVPLWLU HQHUJtD VLQ QHFHVLGDG GH WUDQVPLWLU PDVD"

6L ODQ]DPRV XQD SLHGUD HQ XQ HVWDQTXH REVHUYDPRV XQ PRYLPLHQWR GHO DJXD WUDQV YHUVDO SHUSHQGLFXODU UHVSHFWR D OD VXSHUILFLH TXH VH WUDQVPLWH HQ WRGDV GLUHFFLRQHV


0yGXOR 2QGDV VRQRUDV

© !& DOHMiQGRVH GHO FHQWUR GRQGH FD\y OD SLHGUD (O PRYLPLHQWR TXH UHDOL]DQ ODV SDUWtFXODV GH DJXD HV KDFLD DUULED \ DEDMR SHUR QR HQ VHQWLGR KRUL]RQWDO

0RYLPLHQWR RQGXODWRULR

3HUR Vt TXH KD\ DOJR TXH VH GHVSOD]D HV HQHUJtD &XDQGR RFXUUH HVWH IHQyPHQR GH FLPRV TXH VH KD SURGXFLGR XQ

PRYLPLHQWR RQGXODWRULR

8Q HMHPSOR VLPLODU TXH SRGHPRV H[SHULPHQWDU IiFLOPHQWH HV FRJLHQGR XQD FXHUGD SRU XQ H[WUHPR \ GiQGROH XQ PRYLPLHQWR EUXVFR WUDQVYHUVDO REVHUYDPRV XQD RQGXODFLyQ TXH VH YD WUDQVPLWLHQGR KDVWD HO ILQDO GH OD FXHUGD

PRYLPLHQWR RQGXODWRULR \ OD YLEUDFLyQ GH ODV SDUWtFX ODV VHD SHUSHQGLFXODU D OD GLUHFFLyQ GH SURSDJDFLyQ GH OD RQGD VH OH OODPD PRYL PLHQWR RQGXODWRULR WUDQVYHUVDO 6LHPSUH TXH VH SURGX]FD XQ

&DUDFWHUtVWLFDV GH ODV RQGDV /ODPDPRV

ORQJLWXG GH RQGD D OD GLVWDQFLD HQWUH GRV Pi[LPRV GH OD RQGD R HQWUH

GRV PtQLPRV $O WLHPSR TXH WDUGD OD RQGD HQ DOFDQ]DU GH XQ Pi[LPR DO VLJXLHQWH

SHUtRGR < DO Q~PHUR GH YHFHV SRU VHJXQGR TXH XQ SXQWR SDVD SRU XQ Pi[LPR OH OODPDPRV IUHFXHQFLD OR OODPDPRV

/D YHORFLGDG GH SURSDJDFLyQ HV OD YHORFLGDG OLQHDO TXH UHFRUUH HO Pi[LPR GH OD RQGD


0yGXOR 2QGDV VRQRUDV

© !& 9ROYHPRV DO HMHPSOR GH OD FXHUGD VL OD FXHUGD WLHQH PHWURV \ OD RQGD WDUGD VH JXQGRV HQ UHFRUUHUOD WRGD GLUHPRV TXH OD YHORFLGDG GH SURSDJDFLyQ HV GH YHORFLGDG

HVSDFLR WLHPSR

 PHWURV VHJXQGRV

= ---------------------- = ---------------------------------- =

 PV

(O SHUtRGR \ OD IUHFXHQFLD HVWiQ UHODFLRQDGRV GHO VLJXLHQWH PRGR SHUtRGR

 = ----------------------------

IUHFXHQFLD

IUHFXHQFLD

 = ---------------------

SHUtRGR

$Vt YROYLHQGR DO HMHPSOR GH OD FXHUGD VL UHDOL]DPRV XQ PRYLPLHQWR GH YDLYpQ D UD ]yQ GH YHFHV SRU VHJXQGR IUHFXHQFLD +HUW] HO SHUtRGR VHUi SHUtRGR

 

= --- =

 VHJXQGRV

< HVWR VLJQLILFD TXH FDGD PHGLR VHJXQGR FDGD SXQWR GH OD FXHUGD DOFDQ]D XQ Pi[LPR R XQ PtQLPR $VLPLVPR WDPELpQ HVWiQ UHODFLRQDGRV OD YHORFLGDG GH SURSDJDFLyQ YHORFLGDG HO SHUtRGR WLHPSR \ OD ORQJLWXG GH RQGD HVSDFLR YHORFLGDG

HVSDFLR WLHPSR

= --------------------

YHORFLGDG GH SURSDJDFLyQ

ORQJLWXG GH RQGD SHUtRGR

= ------------------------------------------------

9ROYLHQGR D QXHVWUD FXHUGD GH HMHPSOR TXH VH PRYtD D PV \ FRQ XQ SHUtRGR GH VHJXQGRV GH RQGD ----------------------------------------------- PV = ORQJLWXG V $LVODQGR OD ORQJLWXG GH RQGD WHQHPRV /RQJLWXG GH RQGD PV Ã&#x2014; V PHWURV 3XQWXDOL]DFLyQ D SDUWLU GH DTXt YDPRV D XWLOL]DU ORV FRQFHSWRV GH

Â&#x2021; PRYLPLHQWR RQGXODWRULR Â&#x2021; RQGD Â&#x2021; VHxDO GH IRUPD TXH ORV FRQVLGHUDPRV SUiFWLFDPHQWH VLQyQLPRV (V GHFLU ORV XWLOL]DUHPRV WRGRV LQGLVWLQWDPHQWH HQ IXQFLyQ GHO FRQWH[WR


© !& 

0yGXOR 2QGDV VRQRUDV2QGDV HOHFWURPDJQpWLFDV /D OX] +D\ PXFKRV IHQyPHQRV ItVLFRV HQ OD QDWXUDOH]D FX\R FRPSRUWDPLHQWR HV VLPLODU DO GHVFULWR DQWHULRUPHQWH (V GHFLU TXH SXHGHQ VHU GHVFULWRV PHGLDQWH XQ PRYLPLHQWR RQGXODWRULR /D OX] HV XQR GH HOORV SHUR D GLIHUHQFLD GH ODV RQGDV TXH VH SURSDJDQ HQ OD VXSHUILFLH GHO DJXD R OD FXHUGD TXH VH WUDQVPLWH SRU XQ PHGLR PDWHULDO ODV RQGDV PHFiQLFDV VH WUDQVPLWHQ SRU XQ PHGLR PiV VXWLO OODPDGR FDPSR HOHFWURPDJQpWLFR $ GLIHUHQ FLD GH ODV RQGDV GH DJXD TXH HO PRYLPLHQWR GH VXELGD \ EDMDGD OR SURGXFHQ ODV SDU WtFXODV GH DJXD HQ HVWH FDVR OR TXH YDUtD HV OD LQWHQVLGDG GH ORV FDPSRV HOpFWULFR \ PDJQpWLFR (VSHFWUR GH FRORUHV

$Vt VL YHPRV ORV FRORUHV GHO DUFR LULV \ QRV SUHJXQWDPRV OD GLIHUHQFLD TXH KD\ HQWUH ORV GLVWLQWRV FRORUHV GLUtDPRV TXH VRQ RQGDV HOHFWURPDJQpWLFDV GH GLVWLQWDV IUHFXHQ FLDV /D OX] URMD HV OD RQGD HOHFWURPDJQpWLFD FX\D IUHFXHQFLD DSUR[LPDGD HV GH +HUW] \ GHO YLROHWD Ã +HUW] Ã (O FRORU EODQFR HVWi IRUPDGR SRU WRGRV ORV FRORUHV HV GHFLU FXDQGR YHPRV XQ RE MHWR GH FRORU EODQFR OOHJD D QXHVWURV RMRV RQGDV HOHFWURPDJQpWLFDV HQWUH +HUW] Ã \ Ã $Vt XQD PDQHUD GH GHILQLU HO VHQWLGR GH OD YLVWD TXH HV HO TXH QRV FDSDFLWD SDUD YHU HV OD VHQVLELOLGDG TXH WLHQHQ QXHVWURV RMRV GH KHFKR XQDV FpOXODV TXH KD\ HQ OD UHWLQD FR QRV \ EDVWRQHV D ODV RQGDV HOHFWURPDJQpWLFDV TXH HVWiQ HQWUH ODV IUHFXHQFLDV DQWHULRUHV /D VLJXLHQWH SUHJXQWD TXH QRV SRGUtDPRV KDFHU HV ¢KD\ UDGLDFLRQHV HOHFWURPDJQp WLFDV GH IUHFXHQFLD PHQRU \R PD\RU TXH ODV TXH FRUUHVSRQGHQ D OD OX]"

(VSHFWUR HOHFWURPDJQpWLFR

(YLGHQWHPHQWH Vt ODV UDGLDFLRQHV GH IUHFXHQFLDV LQIHULRUHV DO FRORU URMR VH OODPDQ UD GLDFLRQHV LQIUDUURMDV HQWUH \ Ã +HUW] \ QXHVWUR FXHUSR SXHGH GHWHFWDU


0yGXOR 2QGDV VRQRUDV

© !& 

ODV FDOHQWiQGRVH /DV GH IUHFXHQFLD VXSHULRU DO FRORU YLROHWD VH OODPDQUDGLDFLRQHV

XOWUDYLROHWDV HQWUH Ã \ +HUW] \ QXHVWUD SLHO WDPELpQ ODV

GHWHFWD SR

QLpQGRVH PRUHQD HQYHMHFLpQGRVH SUHPDWXUDPHQWH \ VL OD H[SRVLFLyQ HV PX\ SURORQ JDGD SXHGHQ SURYRFDU FiQFHU GH SLHO 7DPELpQ KD\ TXH GHFLU TXH QR WRGDV ODV SHUVRQDV VRPRV LJXDO GH VHQVLEOHV D HVWH WLSR GH UDGLDFLRQHV &RPR QRUPD JHQHUDO OD JHQWH TXH KD QDFLGR FHUFD GHO HFXDGRU HV PHQRV VHQVLEOH \ KD GHVDUUROODGR XQD HVSH FLDO SURWHFFLyQ D HVWH WLSR GH UDGLDFLRQHV /D JHQWH GH ORV SDtVHV QyUGLFRV HQ JHQHUDO GH SLHO PiV EODQFD HVWD PiV GHVSURWHJLGD IUHQWH D ODV UDGLDFLRQHV XOWUDYLROHWD SRU OR FXDO QR HV PX\ UHFRPHQGDEOH HVWDU H[SXHVWR DO VRO GXUDQWH PXFKR WLHPSR

$ ODV UDGLDFLRQHV GH IUHFXHQFLD LQIHULRU D ORV UD\RV LQIUDUURMRV PHQRU TXH +HUW]

VH OHV OODPD RQGDV GH UDGLR \ ODV XWLOL]DPRV SDUD ODV HPLVLRQHV UDGLRIyQLFDV SDUD WUDQV PLWLU OD VHxDO GH OD WHOHYLVLyQ \ ~OWLPDPHQWH VH KDQ SXHVWR GH PRGD SDUD ORV WHOpIRQRV PyYLOHV 7DPELpQ ORV VLVWHPDV *36 GH SRVLFLRQDPLHQWR SRU VDWpOLWH VH FRPXQLFDQ FRQ ORV VDWpOLWHV PHGLDQWH HVWH WLSR GH RQGDV HOHFWURPDJQpWLFDV

 +HUW] KDVWD +HUW] VH OHV OODPD

$ ODV UDGLDFLRQHV GH IUHFXHQFLD VXSHULRU D 

UD\RV ;

TXH ORV XWLOL]DPRV SDUD KDFHU UDGLRJUDItDV GH QXHVWUR FXHUSR < D ODV GH IUH

FXHQFLD VXSHULRU D pVWD VH OHV OODPD

UD\RV JDPPD

TXH ORV XWLOL]DPRV HQ OR TXH VH

GHQRPLQD UDGLRWHUDSLD SDUD GHVWUXLU WXPRUHV FDQFHUtJHQRV

3RU ~OWLPR LQGLFDPRV TXH FXDQWR PD\RU HV OD IUHFXHQFLD PD\RU HV OD HQHUJtD TXH SURSDJD OD UDGLDFLyQ HOHFWURPDJQpWLFD SRU OR FXDO FXDQWR PD\RU HV OD IUHFXHQFLD PiV SHOLJURVD HV OD UDGLDFLyQ HOHFWURPDJQpWLFD (O VRPHWHUQRV D UDGLDFLyQ

PD

HV PX\

SHOLJURVR

;

R

JDP

VLHPSUH KD\ TXH KDFHUOR HQ PDQRV GH SURIHVLRQDOHV \ OR Pt

QLPR SRVLEOH

(VSHFWUR HOHFWURPDJQpWLFR

&RUULHQWH DOWHUQD /D HOHFWULFLGDG TXH OOHJD D QXHVWURV HQFKXIHV \ TXH QRV SHUPLWH KDFHU IXQFLRQDU QXHVWUR WHOHYLVRU QHYHUD OXFHV HWF QR HV FRUULHQWH FRQWLQXD VLQR FRUULHQWH

DOWHUQD

8QD SLOD GH YROWLRV VLJQLILFD TXH H[LVWH XQD GLIHUHQFLD GH SRWHQFLDO HQWUH VXV ERU QHV GH YROWLRV 6L ODV FRQHFWDPRV PHGLDQWH XQ FLUFXLWR HQ HO TXH KD\D XQD UHVLV


0yGXOR 2QGDV VRQRUDV

© !& WHQFLD HQ PHGLR FRPR XQD ERPELOOD GLUHPRV TXH SRU HO FLUFXLWR FLUFXOD XQD FRUULHQWH FRQWLQXD FRQ XQD GLIHUHQFLD GH SRWHQFLDO GH YROWLRV

+D\ DSDUDWRV OODPDGRV

DOWHUQDGRUHV TXH IXQFLRQDQ

FRPR XQD SLOD SHUR HQ OXJDU

GH KDEHU VLHPSUH OD PLVPD GLIHUHQFLD GH SRWHQFLDO HQWUH ORV ERUQHV pVWD YD FDPELDQ GR HQWUH XQ YDORU Pi[LPR \ HO PLVPR YDORU SHUR QHJDWLYR VLJXLHQGR HO YDORU GH OD GLIHUHQFLD GH SRWHQFLDO XQ PRYLPLHQWR RQGXODWRULR FRPR HO GHVFULWR DQWHULRUPHQWH HQ ODV RQGDV GH DJXD 3HUR DTXt OR TXH YDUtD HQ OXJDU GH VHU OD DOWXUD GH OD SDUWtFXOD GH DJXD HV HO YDORU GH OD GLIHUHQFLD GH SRWHQFLDO &RQFUHWDPHQWH OD IUHFXHQFLD GH OD HOHFWULFLGDG TXH OOHJD D QXHVWUDV FDVDV HV GH +HUW]

6RQLGR

&XDQGR JROSHDPRV XQD PHVD pVWD VH SRQH D YLEUDU \ WUDQVPLWH VX VRQLGR GH YDLYpQ D ODV SDUWtFXODV GH DLUH TXH WRFDQ D OD PHVD pVWDV D VX YH] KDFHQ YLEUDU ODV SDUWtFXODV GH DLUH TXH OH URGHDQ \ DVt VXFHVLYDPHQWH VL QRV HQFRQWUDPRV FHUFD HVWD YLEUDFLyQ TXH VH YD WUDQVPLWLHQGR GH XQDV SDUWtFXODV GH DLUH D ODV VLJXLHQWHV SXHGH KDFHU YLEUDU XQD PHP EUDQD TXH WHQHPRV HQ HO RtGR OODPDGD WtPSDQR VL HVWR VH SURGXFH OOHJDUi D QXHVWUR FH UHEUR \ OR LQWHUSUHWDUHPRV FRPR XQ JROSH HQ OD PHVD GLUHPRV HQWRQFHV TXH DOJXLHQ KD JROSHDGR OD PHVD DXQTXH QR OR KD\DPRV YLVWR 6L OD PHVD HVWXYLHUD URGHDGD GH YDFtR OD YLEUDFLyQ SURGXFLGD HQ OD PHVD MDPiV VH SRGUtD WUDQVPLWLU \ QXQFD OD RLUtDPRV

$O WHQHU OD VHQVDFLyQ GH VRQLGR SRGHPRV GHFLU TXH VH KD SURSDJDGR DOJR GH OD PHVD DO VHU JROSHDGD (V XQ PRYLPLHQWR RQGXODWRULR SDUHFLGR DO GHO HVWDQTXH GH DJXD SHUR DKRUD HO PHGLR GH WUDQVPLVLyQ HV HO DLUH 2WUD JUDQ GLIHUHQFLD FRQ ODV RQGDV GHO HVWDQTXH HV TXH ODV SDUWtFXODV GH DLUH QR YLEUDQ HQ GLUHFFLyQ WUDQVYHUVDO GH OD GLUHF FLyQ GH SURSDJDFLyQ YLEUDQ HQ OD PLVPD GLUHFFLyQ GH SURSDJDFLyQ GH OD RQGD &XDQ GR HVWR RFXUUH UHFLEH HO QRPEUH GH

PRYLPLHQWR RQGXODWRULR ORQJLWXGLQDO

3DUD HQWHQGHU HVWR SRGHPRV SHQVDU HQ XQ FRQMXQWR GH SpQGXORV XQR DO ODGR GHO RWUR \ PRYHU HO SULPHUR GH VX SRVLFLyQ GH HTXLOLEULR \ VROWDUOR 9HPRV TXH VH YD WUDQVPL WLHQGR HO PRYLPLHQWR SRU WRGRV \ FDGD XQR GH ORV SpQGXORV KDVWD OOHJDU DO ~OWLPR < HO PRYLPLHQWR GH YDLYpQ TXH HIHFW~D FDGD XQR GH ORV SpQGXORV VH KDFH HQ OD GLUHF FLyQ GH WUDQVPLVLyQ KRUL]RQWDO VHQWLGR GH GHUHFKD D L]TXLHUGD 

0RYLPLHQWR RQGXODWRULR ORQJLWXGLQDO


© !& 

0yGXOR 2QGDV VRQRUDV3DUD WUDWDU GH H[SOLFDU XQ SRFR PiV HO PRYLPLHQWR RQGXODWRULR ORQJLWXGLQDO TXH VH UHDOL]D HQ HO DLUH FXDQGR VH WUDQVPLWH XQ VRQLGR SRU HMHPSOR SURGXFLGR SRU XQD PHVD DO VHU JROSHDGD WUDWDUHPRV GH KDFHUOR PHGLDQWH HO VLJXLHQWH JUiILFR

&XDQGR YLEUD OD PHVD DO LU KDFLD DUULED pVWD KDFH TXH VH DFXPXOHQ PiV SDUWtFXODV HQ OD ]RQD TXH WLHQH HQ FRQWDFWR GH KHFKR DXPHQWD OD SUHVLyQ  $TXt OR UHSUHVHQ WDPRV FRQ PiV FDQWLGDG GH QHJUR PiV SDUWtFXODV PiV SUHVLyQ $O LU HQ VHQWLGR FRQ WUDULR OD YLEUDFLyQ GH OD PHVD KDFH HO SURFHVR FRQWUDULR PHQRU FDQWLGDG GH SDUWtFXODV GH DLUH GLVPLQX\H OD SUHVLyQ \ OR UHSUHVHQWDPRV HQ FRORU EODQFR PLHQWUDV WDQWR OD RQGD GRQGH KD\ PiV SUHVLyQ VH KD GHVSOD]DGR KDFLD OD GHUHFKD &XDQGR YXHOYH D VXELU OD PHVD YXHOYH D DFXPXODU PiV SUHVLyQ HQ RULJHQ \ HO SXQWR DQWHULRU \D VH KD GHVSOD]DGR DO SXQWR \ DVt VXFHVLYDPHQWH

6XSHUSRVLFLyQ GH RQGDV LQWHUIHUHQFLDV

6L ODQ]DPRV GRV SLHGUDV HQ HO DJXD HQ VLWLRV GLVWLQWRV QR PX\ OHMRV XQR GHO RWUR DO SULQFLSLR DOUHGHGRU GH FDGD XQR GH ORV FHQWURV GH RQGDV VH SURGXFHQ XQDV RQGDV FLU FXODUHV \ OOHJD XQ PRPHQWR HQ TXH ORV GRV PRYLPLHQWRV RQGXODWRULRV VH HQFXHQWUDQ FXDQGR HVWR RFXUUH VH SURGXFHQ OR TXH OODPDPRV LQWHUIHUHQFLDV TXH QR VRQ PiV TXH OD VXSHUSRVLFLyQ GH ORV PRYLPLHQWRV RQGXODWRULRV (VWH IHQyPHQR QR HV H[WUDxR D QRVRWURV \D TXH FXDQGR KDEOD XQD SHUVRQD SURGXFH HQ HO DLUH XQ PRYLPLHQWR RQGXODWRULR SHUR VL KDEODQ GRV SHUVRQDV KD\ GRV PRYL PLHQWR RQGXODWRULRV HQ HO DLUH TXH VH PH]FODQ VH VXSHUSRQHQ KD\ LQWHUIHUHQFLDV HQWUH ORV GRV GLVFXUVRV 1XHVWUR VHQWLGR GHO RtGR WLHQH FLHUWD FDSDFLGDG GH DQiOLVLV \ HQ VHJ~Q TXp FRQGLFLRQHV SXHGH DLVODU ORV GRV GLVFXUVRV \ D YHFHV SRGHPRV VHJXLU ORV GRV (Q RWUDV FRQGLFLRQHV ²XQD FRQ XQ YROXPHQ PX\ VXSHULRU D OD RWUD SRU HMHPSOR SRUTXH HVWp PiV FHUFD² VyOR SRGHPRV VHJXLU D XQD 0DWHPiWLFDPHQWH VH SXHGH GHPRVWUDU TXH FXDQGR VH VXSHUSRQHQ GRV PRYLPLHQWRV RQGXODWRULRV OD HORQJDFLyQ HQ XQ SXQWR HV OD VXPD GH ODV HORQJDFLRQHV GH ORV GRV PRYLPLHQWRV RQGXODWRULRV


© !& 

0yGXOR 2QGDV VRQRUDV3RU HMHPSOR VL WHQHPRV PRYLPLHQWRV RQGXODWRULRV FRPR ORV VLJXLHQWHV

TXH VH HQFXHQWUDQ HO PRYLPLHQWR RQGXODWRULR UHVXOWDQWH WHQGUi OD IRUPD VLJXLHQWH

3UHJXQWD ¢4Xp SDVDUtD VL VH HQFRQWUDUDQ GRV PRYLPLHQWRV RQGXODWRULRV H[DFWDPHQ WH LJXDOHV"

5HVSXHVWD 'HSHQGH VL HVWiQ H[DFWDPHQWH HQ IDVH HO UHVXOWDGR VHUi XQ PRYLPLHQWR RQGXODWRULR GH GREOH DPSOLWXG 6L HVWiQ FRQ XQ GHVIDVH GH PHGLD ORQJLWXG GH RQGD PHGLR SHUtRGR QRV TXHGDPRV VLQ PRYLPLHQWR RQGXODWRULR 6L VXPDPRV GRV PRYLPLHQWRV RQGXODWRULRV H[DFWDPHQWH HQ IDVH QRV GD FRPR UHVXO WDGR XQ PRYLPLHQWR RQGXODWRULR H[DFWDPHQWH LJXDO SHUR FRQ GREOH DPSOLWXG


© !& 

0yGXOR 2QGDV VRQRUDV6L VXPDPRV GRV PRYLPLHQWRV RQGXODWRULRV GHVIDVDGRV PHGLD ORQJLWXG GH RQGD VLJQLIL FD TXH GRQGH XQD RQGD WLHQH XQ Pi[LPR OD RWUD WLHQH XQ PtQLPR \ YLFHYHUVD 

GD FRPR UHVXOWDGR OD DXVHQFLD GH PRYLPLHQWR RQGXODWRULR

/RV H[SHULPHQWRV KDFLHQGR LQWHUIHUHQFLDV HQWUH PRYLPLHQWRV RQGXODWRULRV LQ WHUIHURPHWUtD VRQ DPSOLDPHQWH XVDGRV HQ H[SHULPHQWRV FLHQWtILFRV \ GLYHUVDV WpFQLFDV GH PHGLGDV 2WUD VLWXDFLyQ IDPLOLDU GRQGH FRQYLYLPRV FRQ ODV LQWHUIHUHQFLDV HV FXDQGR HVWD PRV HQ XQD ]RQD GRQGH GRV HPLVRUDV GH UDGLR HPLWHQ FRQ OD PLVPD IUHFXHQFLD \ VLPLODU LQWHQVLGDG HQ TXH REVHUYDPRV TXH QR HVFXFKDPRV QL OD XQD QL OD RWUD FR UUHFWDPHQWH 8QD DSOLFDFLyQ GH ODV LQWHUIHUHQFLDV HV HQ VLVWHPDV GH DQXODFLyQ GH WHOpIRQRV PyYL OHV FRPR HQ FLQHV \ VDODV GH UHXQLRQHV 'H OR TXH VH WUDWD HV GH HPLWLU HQ HO LQWHULRU GHO ORFDO XQD VHxDO FRQ OD PLVPD IUHFXHQFLD TXH OD DQWHQD HPLVRUDUHFHSWRUD GH Py YLOHV GH OD ]RQD PiV SRWHQWH TXH OD GH OD DQWHQD HQWRQFHV ORV PyYLOHV VH YXHOYHQ LQVHUYLEOHV FHUFD GH OD DQWHQD TXH SURGXFH OD VHxDO GH LQWHUIHUHQFLD

5HIOH[LyQ +DVWD DKRUD VLHPSUH TXH KHPRV KDEODGR GH RQGDV TXH VH SURSDJDQ HQ XQ PHGLR FRPR ODV RQGDV TXH VH SURGXFHQ HQ HO DJXD KHPRV VXSXHVWR TXH QR KD\ QLQJ~Q REVWiFXOR TXH VH HQWURPHWD HQ OD SURSDJDFLyQ GH OD RQGD 3HUR ¢TXp RFXUUH VL OR KD\ FRPR HQ HO FDVR GHO H[SHULPHQWR GH OD SLHGUD HQ XQD SLVFLQD" 7RGRV KHPRV REVHUYDGR TXH DO OOHJDU D OD SDUHG ODV RQGDV UHERWDQ IRUPDQGR QXHYRV PRYLPLHQWRV RQGXODWRULRV TXH VH SURSDJDQ SRU HO DJXD (VWH IHQyPHQR GH UHERWH GH ODV RQGDV HQ REVWiFXORV HV OR TXH VH OODPD UH IOH[LyQ /DV QXHYDV RQGDV D VX YH] LQWHUILHUHQ FRQ ODV RQGDV RULJLQDOHV \ REVHUYDPRV

XQRV FXULRVRV IHQyPHQRV GH LQWHUIHUHQFLD FRPR ORV GHVFULWRV HQ HO DSDUWDGR DQWHULRU (O IHQyPHQR GH OD UHIOH[LyQ HV XQ IHQyPHQR IDPLOLDU 7RGRV QRV KHPRV YLVWR UHSUR GXFLGRV HQ XQ HVSHMR GHELGR D HVWR 4XL]i VHD PHQRV FRQRFLGR HO XVR GH OD UHIOH[LyQ HQ ODV IDPRVDV DQWHQDV UHFHSWRUDV GH WHOHYLVLyQ YtD VDWpOLWH OODPDGDV DQWHQDV SDUDEy


0yGXOR 2QGDV VRQRUDV

© !& OLFDV TXH QR HV PiV TXH XQ VLVWHPD TXH SRU UHIOH[LyQ FRQFHQWUD HQ HO IRFR GHO SDUD ERORLGH OD GpELO VHxDO TXH QRV OOHJD GHO VDWpOLWH DSURYHFKDQGR WRGD OD VHxDO TXH OOHJD D OD VXSHUILFLH GH OD DQWHQD SDUDEyOLFD

&XDQGR QRV UHIHULPRV DO VRQLGR FRPR PRYLPLHQWR RQGXODWRULR D WRGRV QRV HV IDPL OLDU HO IHQyPHQR GHO

0.4 TXH HQ VHJ~Q TXp OXJDUHV VL GDPRV XQ JULWR DO FDER GH XQ

UDWR OR YROYHPRV D RtU QRV YROYHPRV D RtU DO SHUFLELU OD UHIOH[LyQ SURGXFLGD SRU HMHPSOR SRU XQD PRQWDxD 6L PXOWLSOLFDPRV SRU HO WLHPSR TXH WDUGDPRV HQ HV FXFKDU HO HFR D SDUWLU GH FXDQGR HPLWDPRV HO VRQLGR \ GLYLGLPRV SRU HO UHVXOWDGR REWHQHPRV OD GLVWDQFLD GHO REVWiFXOR HQ HO TXH UHERWy QXHVWUR JULWR 6L KD\ PiV REV WiFXORV SRGHPRV D YHFHV SHUFLELU PiV HFRV \ ORV HFRV TXH SURGXFHQ ORV RWURV HFRV (VWH IHQyPHQR VH SXHGH VLPXODU \ VH XWLOL]D PXFKR FRPR HIHFWR GH VRQLGR 6RXQG

JH SXHGH

)RU

DxDGLU HFR D XQ VRQLGR GDGR

/D FDSDFLGDG GH UHIOHMDU HO VRQLGR GHSHQGH GHO PDWHULDO $Vt SDUHGHV UtJLGDV UHIOHMDQ PXFKR PHMRU HO VRQLGR TXH SDUHGHV UHFXELHUWDV GH FRUWLQDV /D DF~VWLFD DUTXLWHFWy QLFD HVWXGLD HVWRV IHQyPHQRV \ SDUD FRQVWUXLU VDODV TXH VLUYDQ FRPR DXGLWRULR VDOD GH FRQFLHUWRV HWF KD\ TXH WHQHUOR HQ FXHQWD 7RGRV KHPRV WHQLGR OD H[SHULHQFLD GH HVWDU HQ XQD VDOD GRQGH GHFLPRV TXH KD\ PDOD DF~VWLFD R ELHQ SRUTXH HO VRQLGR HVWi PX\ DSDJDGR \ QR VH R\H R ELHQ SRUTXH KD\ PXFKD UHYHUEHUDFLyQ \ KDFH TXH ORV GLVFXUVRV QR VHDQ LQWHOLJLEOHV

(QHUJtD

7DO FRPR KHPRV LQGLFDGR HQ HO VHJXQGR DSDUWDGR GH HVWH FDStWXOR FXDQGR VH SURGXFH XQ PRYLPLHQWR RQGXODWRULR VH WUDQVPLWH HQHUJtD /D IyUPXOD GH FiOFXOR GH HVWD HQHUJtD GH SHQGH GHO WLSR GH PRYLPLHQWR RQGXODWRULR SHUR HQ WRGRV ORV FDVRV HV SURSRUFLRQDO DO FXDGUDGR GH OD DPSOLWXG GHO PRYLPLHQWR RQGXODWRULR (V GHFLU XQD RQGD FRQ HO GREOH GH DPSOLWXG WUDQVPLWLUi FXDWUR YHFHV PiV HQHUJtD $Vt LQYHUVDPHQWH VL VDEHPRV OD HQHU JtD SDUD WHQHU XQD LGHD GH FyPR HV OD DPSOLWXG GHEHPRV FDOFXODU OD UDt] FXDGUDGD

/D HQHUJtD GH XQD RQGD GHSHQGH GHO FXDGUDGR GH OD DPSOLWXG

(MHUFLFLR /D SRWHQFLD GH XQD DQWHQD HV GH YDWLR UHFRUGDPRV TXH OD SRWHQFLD HV OD HQHUJtD HPLWLGD SRU VHJXQGR \ OD GH RWUD DQWHQD HV GH YDWLRV ¢6DEUtDLV GHFLU OD UHODFLyQ TXH KD\ HQWUH ODV DPSOLWXGHV GH ODV GRV VHxDOHV HPLWLGDV"


0yGXOR 2QGDV VRQRUDV

© !& &XULRVLGDG SDUD VDEHU PiV 6L WHQHPRV XQD DQWHQD TXH HPLWH HQ WRGDV GL UHFFLRQHV \ QRV HQFRQWUDPRV D NLOyPHWUR GH

5HVSXHVWD

HOOD ¢&XiQWR GLVPLQX\H OD DPSOLWXG GH OD RQGD

5HFRUGDWRULR 

VL QRV DOHMDPRV D NLOyPHWURV GH OD DQWHQD"

FXDQGR FDH HQ HO DJXD TXH HPLWH HQ FtUFXORV

D GLIHUHQFLD GH XQD SLHGUD

TXH VH WUDQVPLWHQ SRU OD VXSHUILFLH GHO DJXD XQD DQWHQD HPLWH HQ VXSHUILFLHV HVIpULFDV TXH VH H[SDQGHQ HQ WRGDV GLUHFFLRQHV

5HFRUGDWRULR OD VXSHUILFLH GH OD HVIHUD DX PHQWD SURSRUFLRQDOPHQWH DO FXDGUDGR GHO UD GLR VXSHUILFLH GH XQD HVIHUD

4Ï&#x20AC;5 

/D DPSOLWXG VHUi H[DFWDPHQWH OD PLWDG \D TXH DO HVWDU DOHMDGRV DO GREOH GH GLVWDQFLD OD GHQVLGDG GH HQHUJtD HQHUJtD SRU PHWUR FXD GUDGR VHUi YHFHV PHQRU \D TXH HO iUHD GH XQD HVIHUD GH UDGLR NLOyPHWURV HV YHFHV VX SHULRU D XQD HVIHUD GH NLOyPHWUR &RPR OD GHQVLGDG GH HQHUJtD HV OD FXDUWD SDUWH  SDUD FDOFXODU OD DPSOLWXG GHEHPRV FDOFXODU OD UDt] FXDGUDGD GH TXH HV 7DO FRPR KH PRV GLFKR OD PLWDG GH OD DPSOLWXG 7RGR HVWR HV FLHUWR VXSRQLHQGR TXH QR KXELHUD UHIOH[LRQHV SURGXFLGDV SRU OD VXSHUILFLH WHUUHVWUH \ RWURV REVWiFXORV FDSDFHV GH UHIOHMDU OD RQGD


© !& 

0yGXOR 2QGDV VRQRUDV$FWLYLGDG 0RYLPLHQWR RQGXODWRULR $FWLYLGDG &RQFHSWR GH IUHFXHQFLD

&DUJDPRV HO ILFKHUR KZDY HQ HO 6RXQG )RUJH \ HVFRJHPRV HO YDORU GH ]RRP \ QRV FRORFDPRV HQ HO SULQFLSLR GH ILFKHUR $ FRQWLQXDFLyQ SXOVDPRV HO LFRQR 3OD\ \ REVHUYDPRV XQ PRYLPLHQWR RQGXODWRULR WUDQVYHUVDO GH IUHFXHQFLD +HUW]

6L FRQWDPRV FXiQWDV YHFHV SRU VHJXQGR OD VHxDO DOFDQ]D VX Pi[LPR REVHUYDUHPRV TXH OR KDFH XQDV YHFHV SRU VHJXQGR $ FRQWLQXDFLyQ FDUJDPRV HO ILFKHUR KZDY HQ HO 6RXQG )RUJH \ HVFRJHPRV HO YDORU GH ]RRP \ QRV FRORFDPRV HQ HO SULQFLSLR GH ILFKHUR $ FRQWLQXDFLyQ SXOVDPRV HQ OD WHFOD SOD\ \ REVHUYDPRV XQ PRYLPLHQWR RQGXODWRULR WUDQVYHUVDO GH IUHFXHQFLD +HUW] DXQTXH QR VHSDPRV FDOFXODUOR


© !& 

0yGXOR 2QGDV VRQRUDV6L VH GHVHDQ UHDOL]DU QXHYDV H[SHULHQFLDV KHPRV SXHVWR GRV DUFKLYRV PiV GH \ KHUFLRV GH IUHFXHQFLD FDGD XQR KZDY \ KZDY 

$FWLYLGDG $PSOLWXG +DVWD DKRUD KHPRV H[SHULPHQWDGR FRQ OD IUHFXHQFLD GH XQ PRYLPLHQWR RQGXODWRULR 9DPRV D FRQRFHU XQ QXHYR FRQFHSWR HO GH DPSOLWXG GHO PRYLPLHQWR RQGXODWRULR 7RGRV KHPRV YLVWR TXH VL OD SLHGUD TXH HFKDPRV HQ HO HVWDQTXH HV PiV JUDQGH ODV RODV TXH VH SURYRFDQ VRQ PiV JUDQGHV (VWH FXHVWLyQ XQ WDQWR DPELJXD HV OR TXH VH GHQR PLQD DPSOLWXG (V OD GLVWDQFLD HQWUH HO SXQWR GH HTXLOLEULR \ OD Pi[LPD TXH DG

TXLHUH HO PRYLPLHQWR RQGXODWRULR 3DUD GHFLUOR HQ WpUPLQRV GH OD RQGD GH DJXD HV OD DOWXUD Pi[LPD UHVSHFWR DO SXQWR GH HTXLOLEULR TXH VXEH HO DJXD (Q HO FDVR GHO DU FKLYR KZDY DQWHULRU HV OR TXH YLHQH VHxDODGR FRQ XQD OtQHD GH FRORU URMR 6L FDUJDPRV HO DUFKLYR KDZDY

9HPRV OD DPSOLWXG VHxDODGD PHGLDQWH XQD OtQHD GH FRORU URMR 6L PLGLpUDPRV VX GLV WDQFLD YHUtDPRV TXH HV HO GREOH GH OD DQWHULRU ¢/D DPSOLWXG HV VLHPSUH XQD GLVWDQFLD" (YLGHQWHPHQWH QR 6L OR TXH HVWXGLDPRV HV HO PRYLPLHQWR RQGXODWRULR SURGXFLGR DO FDHU XQD SLHGUD HQ XQ HVWDQTXH Vt TXH HV XQD ORQJLWXG SHUR VL SRU HMHPSOR OR TXH HVWXGLDPRV HV OD FRUULHQWH DOWHUQD OD PHGLGD GH OD DPSOLWXG YHQGUtD GDGD HQ YROWDMH \ VL OR TXH HVWXGLDPRV HV HO VRQLGR OD PHGLGD GH OD DPSOLWXG SRGUtD YHQLU HQ XQLGDGHV GH SUHVLyQ 'H KHFKR XQ PLFUyIRQR HV XQ DSDUDWR TXH FDSWD ORV FDPELRV GH SUHVLyQ TXH VH SUR GXFHQ HQ HO DLUH FRQYLUWLpQGRORV HQ VHxDOHV HOpFWULFDV YROWDMH TXH HV OR TXH VH JXDUGD HQ ODV FLQWDV GH PDJQHWyIRQR PHGLDQWH XQD FLQWD TXH VH PDJQHWL]D WDQWR FRPR GL FKR YROWDMH (O VLVWHPD GH JUDEDFLyQ VHUi GH FDOLGDG VL UHJLVWUD ILGHGLJQDPHQWH OD VH xDO VRQRUD HV GHFLU VL WHQHPRV XQ DXPHQWR GH SUHVLyQ HQ HO VRQLGR SRU HMHPSOR GHO GREOH HO YROWDMH HQ TXH TXHGD WUDQVIRUPDGR HO VRQLGR WDPELpQ HV HO GREOH


0yGXOR 2QGDV VRQRUDV

© !& $FWLYLGDG &iOFXOR GHO SHUtRGR \ IUHFXHQFLD GH OD YR]

9DPRV D UHDOL]DU XQ LQWHUHVDQWH HMHUFLFLR FRQ 6RXQG )RUJH 6H WUDWD GH GDGD XQD SDOD EUD HPLWLGD SRU XQD SHUVRQD VDEHU FDOFXODU VX IUHFXHQFLD 'H KHFKR YDPRV D YHU FyPR FDOFXODU OD IUHFXHQFLD GH FXDOTXLHU VHxDO TXH SXHGD VHU WUDWDGD SRU 6RXQG )RUJH VLHPSUH \ FXDQGR VHD SHULyGLFD &DUJDPRV HO DUFKLYR KRODZDY &RORFDPRV HO IDFWRU GH ]RRP QRV VLWXDPRV PHGLDQWH OD EDUUD GH GHVSOD]DPLHQWR KRUL]RQWDO HQ XQ SXQWR GH WLHPSR FHUFDQR D ORV VHJXQGRV GHO LQLFLR GHO VRQLGR

6HOHFFLRQDPRV WRGD OD ]RQD YLVLEOH GH OD YHQWDQD $ FRQWLQXDFLyQ SDUD HVFXFKDU VyOR OD VHOHFFLyQ GHEHPRV KDFHU FOLF HQ HO ERWyQ 3OD\ 6L SXOVDPRV HO ERWyQ D VX L]TXLHUGD VH UHSURGXFH WRGR HO DUFKLYR 'HEHUHPRV HVFXFKDU XQ VRQLGR PX\ FRUWR TXH VH SDUHFH D XQD 

6L REVHUYDPRV OD RQGD GH OD YHQWDQD SHUFLELPRV XQD IRUPD XQ SRFR UDUD GLVWLQWD D ODV VXDYHV IRUPDV TXH KHPRV YLVWR KDVWD DKRUD TXH DXQTXH QR WHQJDQ XQD SHULRGLFLGDG SHUIHFWD Vt TXH SDUHFH TXH VH YD UHSLWLHQGR FLHUWR SDWUyQ 6L PHGLPRV HO WLHPSR TXH GXUD HVWH SDWUyQ SRGUHPRV VDEHU HO SHUtRGR GH QXHVWUD 3DUD HOOR SRQGUHPRV QXHVWUDV XQLGDGHV HQ VHJXQGRV 3DUD KDFHUOR KDFHPRV FOLF FRQ HO ERWyQ GHUHFKR HQ OD ]RQD PDUFDGD HQ D]XO \ DSDUHFH XQ PHQ~ GH FRQWH[WR

(VFRJHPRV VHJXQGRV (O VLJQLILFDGR GH 6DPSOHV HV Q~PHUR GH PXHVWUDV (O 7LPH HV HO WLHPSR HQ KRUDV PLQXWRV VHJXQGRV PLOpVLPDV GH VHJXQGR (O 6HFRQGV HV HQ VHJXQ


© !& 

0yGXOR 2QGDV VRQRUDVGRV TXH HV OD XQLGDG TXH QRV LQWHUHVD /RV RWURV WLHQHQ TXH YHU FRQ HGLFLyQ GH YtGHR TXH QR WLHQH QDGD TXH YHU FRQ OR TXH HVWDPRV KDFLHQGR DKRUD 9HDPRV HO VLJQLILFDGR GH ORV Q~PHURV GH OD EDUUD VLJXLHQWH

(O SULPHU Q~PHUR HV HO LQVWDQWH GH WLHPSR GRQGH HPSLH]D OR VHOHFFLRQDGR · VHJXQGRV GHVGH HO LQLFLR GHO DUFKLYR (O VHJXQGR GRQGH ILQDOL]D · (O WHUFHUR HV OD GLIHUHQFLD GH DPERV HV GHFLU OR TXH GXUD OR VHOHFFLRQDGR · (VWH ~OWLPR Q~PHUR HV HO TXH XWLOL]DUHPRV SDUD FDOFXODU HO SHUtRGR 3RQHPRV HO FXUVRU FHUFD GH XQ GH OD IXQFLyQ GRQGH OD RQGD FUX]D OD OtQHD KRUL]RQ WDO D]XO KDFHPRV XQ FOLF \ DUUDVWUDPRV KDVWD HO PLVPR SXQWR GRQGH HPSLHFH HO SH UtRGR VLJXLHQWH

(O SHUtRGR HV GH TXH HTXLYDOH D XQD IUHFXHQFLD GH XQRV +HUW]$FWLYLGDG )UHFXHQFLD GH OD YR] *UDEDU XQD YRFDO SRU HMHPSOR XQD $ FRQ 6RXQG )RUJH 5HDOL]DU HO PLVPR HMHUFLFLR FRQ XQD SHUVRQD GHO VH[R FRQWUDULR &DOFXODU ODV IUHFXHQFLDV GH ORV GRV VRQLGRV ¢4Xp VH REVHUYD"

$FWLYLGDG 6XSHUSRVLFLyQ GH RQGDV &DUJDPRV ORV GRV DUFKLYRV DZDY \ DZDY HQ OD YHQWDQD SULQFLSDO SRGHPRV HVFXFKDU ORV GRV VRQLGRV \ REVHUYDUHPRV TXH FRUUHVSRQGHQ D 94348 5:748 FRQFUH WDPHQWH XQR GH +HUW] \ HO RWUR GH +HUW] HO VHJXQGR WLHQH PHQRU DPSOLWXG TXH HO SULPHUR


© !& 

0yGXOR 2QGDV VRQRUDV9DPRV D UHDOL]DU XQD VXSHUSRVLFLyQ GH ORV GRV VRQLGRV HV GHFLU FRQVWUXLU OD RQGD UH VXOWDQWH GH OD LQWHUIHUHQFLD HQWUH ODV GRV 3DUD HOOR YDPRV D OD YHQWDQD DZDY VH OHFFLRQDPRV WRGD OD RQGD (GLW6HOHFW $OO $ FRQWLQXDFLyQ FRSLDPRV HO FRQWHQLGR HQ HO SRUWDSDSHOHV (GLW&RS\ 1RV VLWXDPRV HQ OD VLJXLHQWH YHQWDQD DZDY \ VXSHUSRQHPRV OD RQGD HV GHFLU VXPDPRV PDWHPiWLFDPHQWH ODV GRV RQGDV $QWHV SURFXUDPRV WHQHU HO SXQWR GH LQ VHUFLyQ HQ HO LQLFLR GHO ILFKHUR VL QR HVWDPRV VHJXURV SXOVDU ODV WHFODV &RQWURO + ,QL FLR PHGLDQWH OD RSFLyQ (GLW3DVWH 6SHFLDO0L[ 1RV VDOH XQ QXHYR FXDGUR GH GLiORJR SXOVDPRV 2. #09:73 WHQLHQGR TXH HVWDU ORV GRV SRWHQFLyPHWURV FRQ YDORU 

\ REVHUYDPRV OR VLJXLHQWH


© !& 

0yGXOR 2QGDV VRQRUDV+HPRV VDOYDGR HO VRQLGR HQ XQ QXHYR DUFKLYR FRQ HO QRPEUH VXSHUSRVLFLyQZDY )L OH6DYH DV OD IRUPD GH OD RQGD HV OD PLVPD TXH OD TXH KHPRV LQGLFDGR XQ SRFR PiV DUULED 6L OR HVFXFKDPRV SRGHPRV SHUFLELUOR FRPR VRQLGRV GH WRQRV GLVWLQWRV VR QDQGR FRQMXQWDPHQWH (Q SUy[LPRV FDStWXORV FXDQGR HVWXGLHPRV HO FRQFHSWR GH WLPEUH SURIXQGL]DUHPRV PiV HQ HO FRQFHSWR GH VXSHUSRVLFLyQ GH VRQLGRV $FWLYLGDG 5HIOH[LyQ GH RQGDV (FR

&DUJDPRV HO DUFKLYR KRODZDY 9DPRV D UHDOL]DU XQ HIHFWR GH HFR D HVWH VRQLGR 3DUD HOOR YDPRV DO PHQ~ (IIHFWV'HOD\(FKR6LPSOH $SDUHFH XQ FXDGUR GH GLiORJR FRPR HO VLJXLHQWH

9HPRV GRV SRWHQFLyPHWURV OR TXH KDFHQ HV PRGLILFDU OD LQWHQVLGDG GHO VRQLGR RUL JLQDO \ GHO VRQLGR HFR TXH DxDGLPRV (O SULPHU SRWHQFLyPHWUR OR SRQHPRV HQ HO TXH VLJQLILFD TXH HO VRQLGR RULJLQDO TXHGD LJXDO \ HO VHJXQGR HV HO PLVPR PiV GpELO OR TXH VXHOH RFXUULU HQ XQ HFR YHUGDGHUR \ TXH VH DxDGH VHJXQGRV PHGLR VHJXQGR PiV WDUGH /D SDUHG VH HQFXHQWUD D XQRV PHWURV 3XOVDPRV 2. 5HWXUQ 6L OR HVFXFKDPRV WHQGUHPRV XQ HIHFWR GH HFR VLQWHWL]DGR EDVWDQWH HVSHFWDFXODU UHDOL]DU GLVWLQWDV H[SHULHQFLDV FDPELDQGR HO WLHPSR GH UHWDUGR 'HOD\ 6RXQG )RUJH SHUPLWH TXH VHD HQWUH \ VHJXQGRV &DPELDQGR OD LQWHQVLGDG GH ORV GRV VRQLGRV SRU HMHPSOR TXH HO VHJXQGR VRQLGR VHD PiV IXHUWH TXH HO SULPHUR 0iV DGHODQWH H[SOLFDUHPRV HO VLJQLILFDGR GH ODV XQLGDGHV LQGLFDGDV HQ ORV SRWHQFLy PHWURV GE GHFLEHOLRV 6XJHUHQFLDV


0yGXOR 2QGDV VRQRUDV

© !& (WDSD 6RQLGR 1DWXUDOH]D GHO VRQLGR (Q HO WHPD DQWHULRU PRYLPLHQWR RQGXODWRULR \D KHPRV YLVWR TXH HO VRQLGR VH SUR GXFH FXDQGR XQ FXHUSR YLEUDQWH WUDQVPLWH VX YLEUDFLyQ DO DLUH TXH OH URGHD PHGLDQ WH FDPELRV GH SUHVLyQ \ pVWH D VX YH] OR WUDQVPLWH VL OOHJD DO RtGR GH FXDOTXLHU SHUVRQD \ OD LQWHQVLGDG \ IUHFXHQFLD GH YLEUDFLyQ VRQ VXILFLHQWHV SURGXFLUi OD VHQVD FLyQ GH VRQLGR &RPR HO VRQLGR VH WUDQVPLWH D WUDYpV GH XQ FXHUSR PDWHULDO FRPR HO DLUH WDPELpQ SXHGH VHU WUDQVPLWLGR SRU RWURV PDWHULDOHV GHFLPRV TXH HO WLSR GH RQGD GHO VRQLGR HV XQD RQGD PHFiQLFD 7DO FRPR H[SOLFDPRV HQ HO FDStWXOR DQWH ULRU DO SURGXFLUVH YLEUDFLyQ HQ OD PLVPD GLUHFFLyQ GH WUDQVPLVLyQ GHFLPRV WDPELpQ TXH HV XQ PRYLPLHQWR RQGXODWRULR ORQJLWXGLQDO

(O VRQLGR HV XQ RQGD PHFiQLFD ORQJLWXGLQDO TXH HQ JHQHUDO VH WUDQVPLWH SRU HO DLUH PHGLDQWH FDPELRV GH SUHVLyQ

/DV IUHFXHQFLDV HQ WpUPLQRV PHGLRV TXH QXHVWUR VHQWLGR GHO RtGR SXHGH SHUFLELU HV WiQ HQWUH \ +HUW] FRPR KHPRV FRPHQWDGR HQ XQ WHPD DQWHULRU (VWR VLJ QLILFD TXH VL WHQHPRV XQ VLVWHPD YLEUDQWH TXH OR KDJD D IUHFXHQFLDV VXSHULRUHV R LQIHULRUHV QR OR SHUFLELUHPRV FRPR XQ VRQLGR (Q OD HWDSD VREUH PRYLPLHQWR RQGXODWRULR KLFLPRV XQD H[SHULHQFLD FRQ 6RXQG )RUJH HQ OD FXDO H[SHULPHQWiEDPRV FRQ XQ VRQLGR GH IUHFXHQFLD +HUW] \ QR SHUFLEtDPRV QLQJ~Q VRQLGR $ FRQWLQXDFLyQ KDFtDPRV RWUR H[SHULPHQWR HQ TXH WHQtDPRV XQ VR QLGR GH IUHFXHQFLD +HUW] GRQGH VL WHQtDPRV HO YROXPHQ XQ SRFR DOWR OOHJiEDPRV D SHUFLELU HVWH VRQLGR /D VHQVLELOLGDG D ODV GLVWLQWDV IUHFXHQFLDV GH QXHVWUR RtGR QR HV OD PLVPD SDUD WRGDV HOODV 0iV DGHODQWH WUDWDUHPRV HVWR FRQ PD\RU SURIXQGLGDG 3DUD DFDEDU HVWD LQWUR GXFFLyQ VREUH OD VHQVLELOLGDG D GLVWLQWDV IUHFXHQFLDV GHEHPRV GHFLU TXH QR WRGDV ODV HVSHFLHV DQLPDOHV WHQHPRV OD PLVPD GH KHFKR HV GH WRGRV FRQRFLGR TXH ORV SHUURV VRQ VHQVLEOHV D IUHFXHQFLDV VXSHULRUHV TXH ORV KXPDQRV 3DUD HOOR H[LVWHQ VLOEDWRV TXH HPLWHQ D XQD IUHFXHQFLD VXSHULRU D +HUW] QR DXGLEOHV SRU QRVRWURV HQ FDPELR Vt SDUD ORV SHUURV TXH XWLOL]DPRV SDUD OODPDUORV R DKX\HQWDUORV

/DV IUHFXHQFLDV TXH SXHGH SHUFLELU HO RtGR KXPDQR HVWiQ FRPSUHQGLGDV HQWUH \ +HUW]


0yGXOR 2QGDV VRQRUDV

© !& ,QWHQVLGDG

'HVGH HO SXQWR GH YLVWD JHRPpWULFR OR TXH VH SURSDJD HQ XQ PRYLPLHQWR RQGXODWRULR HV OD IRUPD GH OD RQGD 'HVGH XQ SXQWR GH YLVWD ItVLFR OR TXH VH SURSDJD HV HQHUJtD 3DUD PHGLUOD XWLOL]DPRV OD LQWHQVLGDG

/D LQWHQVLGDG VH GHILQH FRPR OD FDQWLGDG PHGLD GH HQHUJtD WUDQVSRUWDGD SRU OD RQGD SRU XQLGDG GH VXSHUILFLH \ SRU XQLGDG GH WLHPSR

/D LQWHQVLGDG GHO VRQLGR PiV IXHUWH TXH SXHGH WROHUDUVH HV GH XQRV  ZFP /D LQWHQVLGDG GHO VRQLGR PiV GpELO TXH HV DXGLEOH HV GH XQRV  ZFP

/D IyUPXOD SDUD FDOFXODUOD HV ,3 = ----------ρX

'RQGH 3 HV OD DPSOLWXG GH ORV FDPELRV GH SUH VLyQ ρ OD GHQVLGDG PHGLD GHO DLUH \ X OD YHOR FLGDG GHO VRQLGR

 Ã  JUDPRVFP \ X YHORFLGDG GHO VRQLGR Ã  FPVHJ

ρ GHQVLGDG GHO DLUH

 HUJLRV VHJ Ã FP Ã  ZDWWVFP XQLGDG PL[WD QL &*6 QL 0.6 SHUR HV XQD XQL GDG TXH VH XVD HQ DF~VWLFD ,

(O VRQLGR PiV IXHUWH TXH SXHGH WROHUDUVH GH XQD RQGD VRQRUD WLHQH XQD DPSOLWXG GH FDPELR GH SUHVLyQ GH XQDV GLQDVFP a  ZFP /D

$Vt VL WHQHPRV XQD RQGD VRQRUD GH GL QDVFP GH DPSOLWXG (VWR VLJQLILFD TXH HQ XQ SXQWR GH OD RQGD PH FiQLFD KD\ XQ FDPELR GH GLQDVFP SRU HQFLPD GH OD SUHVLyQ QRUPDO FXDQGR HO DLUH VH FRPSULPH DO Pi[LPR \ GLQDVFP GH GH SUHVLyQ FXDQGR HO DLUH VH H[SDQGH DO Pi[LPR

DPSOLWXG GHO FDPELR GH SUHVLyQ GHO VRQLGR PiV GpELO TXH SXHGH VHU DXGLEOH HV GH GLQDVFP \ FRUUHVSRQGH D XQD LQWHQVLGDG GH a  ZFP

'DWR D DxDGLU OD SUHVLyQ DWPRVIpULFD QRUPDO

HV DSUR[LPDGDPHQWH GLQDVFP %DVWDQ WH PD\RU PiV GH YHFHV PD\RU TXH ODV OHYHV GLIHUHQFLDV GH SUHVLyQ TXH SURYRFDQ ORV VRQLGRV DXGLEOHV SRU QXHVWUR RtGR

/D SRWHQFLD WRWDO WUDQVSRUWDGD SRU XQD RQGD VRQRUD D WUDYpV GH XQD VXSHUILFLH HV LJXDO DO SURGXFWR GH OD LQWHQVLGDG SRU OD VXSHUILFLH /D SRWHQFLD PHGLD HPLWLGD SRU XQD SHUVRQD KDEODQGR QRUPDO HV DSUR[LPDGD PHQWH YDWLRV \ FXDQGR JULWDPRV XQRV Ã YDWLRV 6L ORV DSUR[LPDGDPHQWH PLOORQHV GH SHUVRQDV GH %DUFHORQD KDEODQ WRGRV D OD YH] XWLOL]DQGR XQ YROXPHQ QRUPDO HVWiQ HPLWLHQGR XQD SRWHQFLD GH XQRV YDWLRV XQD TXLQWD SDUWH GH OD SR WHQFLD GH XQD ERPELOOD QRUPDO GH XQRV YDWLRV


0yGXOR 2QGDV VRQRUDV

© !& 1LYHO GH LQWHQVLGDG \ VRQRULGDG 0HGLGD HQ GHFLEHOLRV G%

$ FDXVD GH OD JUDQ DPSOLWXG HQWUH HO VRQLGR PiV GpELO \ HO PiV IXHUWH TXH HV DXGLEOH SRU HO RtGR KXPDQR GH ZFP D ZFP HV UHFRPHQGDEOH XWLOL]DU XQD HVFDOD ORJDUtWPLFD 'HILQLPRV HO QLYHO GH LQWHQVLGDG β GH XQD RQGD VRQRUD FRPR

, ,

β = â&#x2039;&#x2026; ORJ ----

6LHQGR , OD LQWHQVLGDG GHO VRQLGR \ ,4 XQD LQWHQVLGDG DUELWUDULD TXH VH KD GHFLGLGR WRPDUOD FRPR  ZFP TXH FRPR VH KD YLVWR FRUUHVSRQGH D OD LQWHQVLGDG GHO VRQLGR PiV GpELO TXH HV DXGLEOH /D XQLGDG XWLOL]DGD SDUD H[SUHVDU ORV QLYHOHV GH LQ

WHQVLGDG VH GHQRPLQD GHFLEHOLRV

&RPR UHVXOWDGR VH REWLHQH XQ Q~PHUR PXFKR PiV DPLJDEOH TXH ODV SRWHQFLDV GH H[ SRQHQWH QHJDWLYR GH EDVH (V PHMRU GHFLU XQ VRQLGR GH G% TXH GHFLU XQ VRQLGR GH  ZFP

(MHPSOR &DOFXODU ORV GHFLEHOLRV TXH HTXLYDOHQ DO VRQLGR PiV GpELO DXGLEOH

5HVSXHVWD FRPR KHPRV GLFKR OD LQWHQVLGDG PiV GpELO DXGLEOH FRUUHVSRQGH D  ZFP

 â&#x20AC;&#x201C; 

- = â&#x2039;&#x2026; ORJ = â&#x2039;&#x2026; = β = â&#x2039;&#x2026; ORJ -----------â&#x20AC;&#x201C; 

(MHPSOR &DOFXODU ORV GHFLEHOLRV TXH HTXLYDOHQ DO VRQLGR PiV IXHUWH DXGLEOH

5HVSXHVWD FRPR KHPRV GLFKR OD LQWHQVLGDG PiV IXHUWH DXGLEOH FRUUHVSRQGH D  ZFP

 â&#x20AC;&#x201C; 

- = â&#x2039;&#x2026; ORJ  = â&#x2039;&#x2026; = β = â&#x2039;&#x2026; ORJ -----------â&#x20AC;&#x201C; 

/RV QLYHOHV GH LQWHQVLGDG DXGLEOHV SRU HO RtGR KXPDQR YDQ GH D GHFLEHOLRV


0yGXOR 2QGDV VRQRUDV

© !& 1LYHOHV GH LQWHQVLGDG GH DOJXQRV VRQLGRV 'HVFULSFLyQ GHO VRQLGR

1LYHO GH LQWHQVLGDG HQ G%

8PEUDO GH XQ VRQLGR GHVDJUDGDEOH0DUWLOOR SLFDGRU7UHQ&DOOH FRQ PXFKR WUiILFR&RQYHUVDFLyQ QRUPDO$XWRPyYLO HQ PDUFKD5DGLR HQ IXQFLRQDPLHQWR YROXPHQ PRGHUDGR&RQYHUVDFLyQ HQ YR] EDMD/DV KRMDV DO YLHQWR VXDYH8PEUDO PtQLPR DXGLEOH/D LQWHQVLGDG GH XQD RQGD VRQRUD HV XQD FDUDFWHUtVWLFD ItVLFD GH OD VHxDO WRWDOPHQWH PHQVXUDEOH PHGLDQWH DSDUDWRV DF~VWLFRV VLQ QHFHVLGDG GH LQWHUYHQFLyQ GHO RtGR KX PDQR /D VHQVDFLyQ TXH QRV SURGXFH XQD RQGD VRQRUD OODPDGD VRQRULGDG WDPELpQ DX PHQWD FXDQGR DXPHQWD OD LQWHQVLGDG /D VRQRULGDG QR SXHGH PHGLUVH FRQ DSDUDWRV DXQTXH Vt SXHGH DVLJQiUVHOH YDORUHV QXPpULFRV 6H VDEH TXH XQ DXPHQWR GREOH GH LQ WHQVLGDG QR SURGXFH XQ DXPHQWR GREOH GH VRQRULGDG 6H KD GHVFXELHUWR TXH FRQ EDVWDQWH DSUR[LPDFLyQ OD VRQRULGDG HV SURSRUFLRQDO DO ORJDULWPR GH OD LQWHQVLGDG (VWR HV TXH OD GLIHUHQFLD GH VRQRULGDG TXH SHUFLELPRV HQWUH XQ VRQLGR GH GHFLEH OLRV \ XQR GH HV OD PLVPD TXH XQR GH \ XQR GH GHFLEHOLRV 

6RQRULGDG PHGLGD GH OD VHQVDFLyQ TXH QRV SURGXFH XQD RQGD VRQRUD (V DSUR[LPDGDPHQWH SURSRUFLRQDO DO ORJDULWPR GH OD LQWHQVLGDG

/R GLFKR VyOR WLHQH YDOLGH] VL FRPSDUDPRV HO PLVPR WLSR GH RQGDV SRU HMHPSOR RQ GDV GH OD PLVPD IUHFXHQFLD D XQD RQGD VXPD GH ODV PLVPDV IUHFXHQFLDV H LJXDO FDQ WLGDG GH FDGD XQD GH HOODV 3HUR VL FRPSDUDPRV SRU HMHPSOR RQGDV GH GLVWLQWDV IUHFXHQFLDV GH OD PLVPD LQWHQVLGDG QR HV FLHUWR TXH OD VRQRULGDG VHD OD PLVPD 'H KHFKR HO RtGR KXPDQR WLHQH GLIHUHQWH VHQVLELOLGDG D GLVWLQWDV IUHFXHQFLDV

(VFDODV UHODWLYDV GH PHGLGD GH OD LQWHQVLGDG HQ GHFLEHOLRV 1R VLHPSUH VH SXHGH PHGLU OD LQWHQVLGDG DEVROXWD GH XQ VRQLGR SRU OR TXH VH XWLOL]DQ RWUR WLSR GH HVFDOD GH PHGLGD UHODWLYDV D SDUWLU GH FLHUWD UHIHUHQFLD /DV PiV XWLOL]DGDV VRQ


0yGXOR 2QGDV VRQRUDV

© !& (VFDODV UHODWLYDV GH PHGLGD GH OD LQWHQVLGDG HQ GHFLEHOLRV

G% 63/

(V OD HVFDOD TXH HVWXGLD ORV QLYHOHV GH SUHVLyQ VRQRUD 63/ 6RXQG 3UHVVXUH /HYHO HV GHFLU OD LQWHQVLGDG GHO VRQLGR TXH QRV URGHD 6H XWLOL]D SDUD GDU XQRV YDORUHV DSUR[LPDGRV GH OD LQWHQVLGDG GH XQ ORFDO DPELHQWH R FXDOTXLHU WLSR GH VRQLGR 6X PDUJHQ HV GHVGH G% KDVWD G% (VWD HVFDOD FRUUHVSRQGH FRQ OD H[SOLFDGD HQ HO DSDUWDGR DQWHULRU

G% $

(V OD HVFDOD TXH VH XWLOL]D SDUD OD PHGLGD GHO VRQLGR HQ ORV PHGLRV GH JUDEDFLyQ DQDOyJLFD (VWD HVFDOD VH EDVD HQ HO FHUR FRQVLGHUDQGR HO QLYHO GH JUDEDFLyQ ySWLPR SDUD XQD JUDEDFLyQ DQDOyJLFD $ SDUWLU GHO FHUR H[LVWHQ Q~PHURV QHJDWLYRV TXH QRV LQGLFDQ XQD HQWUDGD GH QLYHO EDMR GH OD VHxDO \ Q~PHURV SRVLWLYRV TXH QRV LQGLFDUDQ XQD HQWUDGD HOHYDGD GH OD VHxDO \ KDVWD XQD SRVLEOH UXSWXUD GHO VRQLGR TXH SURYRFDUtD XQD PDOD JUDEDFLyQ /D HVFDOD SXHGH YDULDU HQ VXV YDORUHV LQWHUPHGLRV SHUR VLHPSUH PDQWHQGUi ORV QLYHOHV HQ 

G% 'LJLWDO

(Q ORV DSDUDWRV GLJLWDOHV OD PHGLGD GH OD LQWHQVLGDG VH PLGH FRQ XQD HVFDOD TXH DEDUFD GHVGH HO KDVWD DSUR[LPDGDPHQWH â&#x2C6;&#x2019; (O D GLIHUHQFLD GH OD DQDOyJLFD HV OD UXSWXUD GHO VRQLGR HV GHFLU TXH OD VHxDO KDEUi VREUHSDVDGR OD FRGLILFDFLyQ HQ ELWV FRQ OR TXH HO VRQLGR DSDUHFHUtD FRUWDGR (O QXPHUR LQIHULRU SXHGH YDULDU GHSHQGLHQGR GHO UXLGR TXH SURGX]FD OD WDUMHWD GH VRQLGR (Q HO SURJUDPD 6RXQG )RUJH XWLOL]DPRV HVWD HVFDOD \D TXH QRV SURSRQHPRV KDFHU XQD JUDEDFLyQ GLJLWDO (Q HVWRV PHGLGRUHV QR KD\ XQ QLYHO SUHHVWDEOHFLGR FRPR ySWLPR SDUD XQD JUDEDFLyQ GLJLWDO \D TXH FDGD SHUVRQD WLHQH VXV PpWRGRV SHUR SRU OR JHQHUDO HO QLYHO LGHDO WHQGUtD TXH HVWDU HQWUH HO â&#x2C6;&#x2019; G% \ HO â&#x2C6;&#x2019; G%

/D ODUJD H[SRVLFLyQ GH QLYHOHV DOWRV SXHGH UHSHUFXWLU FRQ WHUULEOHV FRQVHFXHQFLDV HQ QXHVWURV UHFHSWRUHV DXGLWLYRV KDVWD OOHJDU DO SXQWR GH XQD GHJUDGDFLyQ SUHPDWXUD GH QXHVWUD FDSDFLGDG GH HVFXFKD 3DUD HOOR ORV HVWDPHQWRV VDQLWDULRV KDQ DFRUGDGR XQDV FDQWLGDGHV GH KRUDV GXUDQWH ODV TXH SXHGH HVWDU XQ VHU KXPDQR H[SXHVWR D GLIHUHQWHV QLYHOHV GH SUHVLyQ VRQRUD 1LYHO 6RQRUR HQ G%63/

([SRVLFLyQ GLDULD SHUPLWLGD +RUDV


© !& 

0yGXOR 2QGDV VRQRUDV(O RtGR \ OD DXGLFLyQ

3DUD SHUFLELU ORV VRQLGRV ORV KXPDQRV \ PXFKRV DQLPDOHV GLVSRQHPRV GHO VHQWL GR GHO RtGR eVWH HVWi GLYLGLGR HQ SDUWHV HO RtGR H[WHUQR TXH VH FRPSRQH GHO SDEHOOyQ GH OD RUHMD HO FRQGXFWR DXGLWLYR \ OD PHPEUDQD WLPSiQLFD pVWD KDFH GH VHSDUDFLyQ FRQ HO RtGR PHGLR TXH HVWi IRUPDGR SRU KXHVHFLOORV TXH FRQHFWDQ HO WtPSDQR FRQ HO RtGR LQWHUQR HO PDUWLOOR \XQTXH \ HVWULER (O RtGR LQWHUQR HVWi IRUPDGR SRU HO FDUDFRO R FORTXHD TXH HVWi FRQHFWDGR FRQ HO FHUHEUR D WUDYpV GHO QHUYLR DXGLWLYR (O UHVXPHQ GHO SURFHVR DXGLWLYR HV HO VLJXLHQWH ODV RQGDV VRQRUDV OOHJDQ DO SDEH OOyQ GH OD RUHMD \ pVWD ODV FRQGXFH D WUDYpV GHO FRQGXFWR DXGLWLYR H[WHUQR KDVWD HO WtPSDQR TXH VH SRQH D YLEUDU FRPR OD RQGD DF~VWLFD HO WtPSDQR WUDQVPLWH VX YL EUDFLyQ D OD FDGHQD GH KXHVHFLOORV GH RtGR PHGLR TXH DPSOLILFD GLYHUVDV IUHFXHQ FLDV \ D VX YH] WUDQVPLWH OD YLEUDFLyQ D XQD PHPEUDQD FRQHFWDGD DO FDUDFRO YHQWDQD RYDO TXH KDFH YLEUDU XQ OtTXLGR TXH HVWi HQ HO LQWHULRU GHO FDUDFRO (Q pO KD\ LQILQLGDG GH FpOXODV VHQVLEOHV D ODV GLVWLQWDV IUHFXHQFLDV KDFLHQGR TXH DFW~H FRPR XQ DQDOL]DGRU GH IUHFXHQFLDV VLHQGR WUDQVPLWLGDV VXV FRPSRQHQWHV DO FHUH EUR D WUDYpV GHO QHUYLR DXGLWLYR (Q HO FHUHEUR HV GRQGH VH SURGXFH HO SURFHVR GH UHFRQRFLPLHQWR GHO VRQLGR

6L HO VRQLGR LQLFLDO TXH OOHJD D OD RUHMD FRUUHVSRQGH D XQD SDODEUD HPLWLGD SRU RWUD SHUVRQD HQWRQFHV HO FHUHEUR SXHGH UHDOL]DU HO UHFRQRFLPLHQWR GHO KDEOD


0yGXOR 2QGDV VRQRUDV

© !& (O FDUDFRO DQDOL]D HO VRQLGR GHVFRPSRQLpQGROR HQ ODV IUHFXHQFLDV GH TXH HVWi FRPSXHVWR

(O FDUDFRO WLHQH IRUPD GH HVSLUDO /D FDGHQD GH KXHVHFLOORV HVWi FRQHFWDGD FRQ OD SDUWH H[WHULRU GHO FDUDFRO SRU OD YHQWDQD RYDO /DV SDUWHV PiV H[WHULRUHV GHO PLVPR VRQ ODV UHVSRQVDEOHV GH GHWHFWDU ODV IUHFXHQFLDV DOWDV \ ODV SDUWHV PiV LQWHULRUHV ODV GHO FHQWUR GH OD HVSLUDO ODV UHVSRQVDEOHV GH GHWHFWDU ODV IUHFXHQFLDV EDMDV

6HQVLELOLGDG GHO RtGR D ODV GLVWLQWDV IUHFXHQFLDV

7DO FRPR KHPRV GLFKR HO RtGR SXHGH VHU VHQVLEOH D IUHFXHQFLDV VRQRUDV HQWUH XQRV \ KHUW] SHUR QR HV VHQVLEOH SRU LJXDO D WRGDV HOODV (V GHFLU OD VRQRULGDG OD VHQVDFLyQ TXH QRV SURGXFH XQ VRQLGR GH +HUW] GH XQ GHWHUPLQDGR QLYHO GH LQ WHQVLGDG QR HV OD PLVPD TXH OD VRQRULGDG TXH QRV SURGXFH XQ VRQLGR GH +HUW] DO PLVPR QLYHO GH LQWHQVLGDG 'H KHFKR DSUR[LPDGDPHQWH ODV IUHFXHQFLDV D ODV FXDOHV HO RtGR HV PiV VHQVLEOH HV GHFLU TXH QHFHVLWDPRV PtQLPD LQWHQVLGDG SDUD VHU SHUFLELGDV VH HQFXHQWUD HQWUH \ +HUW] FX\R XPEUDO GH DXGLFLyQ FRPR VXHOH OODPiUVHOH VH HQFXHQWUD HQ â&#x2C6;&#x2019; G% GHFLEHOLRV 'DUVH FXHQWD TXH HV XQ QLYHO GH LQWHQVLGDG LQIHULRU D ORV G% FRUUHVSRQGH D XQD LQWHQVLGDG GH ZFP TXH KDEtDPRV HVWDEOHFLGR FRPR QLYHO (V GHFLU DQWHV KDEtDPRV GLFKR TXH HO QLYHO GH LQWHQVLGDG PtQLPR DXGLEOH VH HQFRQWUDED HQ ORV G% SHUR HVWRV VRQ WpUPLQRV PHGLRV HQ DOJXQDV SHUVRQDV \ FRQ VRQLGRV HQWUH \ +HUW] HO QLYHO GH LQWHQVLGDG SXHGH VHU LQFOXVR XQ SRFR LQIHULRU LQWHQVLGDG PHQRU GH ZFP 

3DUD FRPSUHQGHU XQ SRFR PiV HVWR GHFLU TXH SDUD TXH VRQLGRV GH EDMD IUHFXHQFLD VHDQ DXGLEOHV QHFHVLWDPRV PXFKR PiV QLYHO GH LQWHQVLGDG SRU HMHPSOR SDUD SHUFLELU XQ VRQLGR GH +HUW] VH QHFHVLWD TXH WHQJD XQ QLYHO GH LQWHQVLGDG GH FRPR PtQL PR GH G% (Q FDPELR SDUD SHUFLELU XQ VRQLGR GH +HUW] FRQ XQRV y G% GH QLYHO GH LQWHQVLGDG HV VXILFLHQWH SDUD VHU SHUFLELGRV (QWUH \ +HUW] FRQ XQRV â&#x2C6;&#x2019; G% \D SRGHPRV SHUFLELU HO VRQLGR 3RU HO FRQWUDULR SDUD XQD IUHFXHQFLD GH KHUW] \D VH QHFHVLWDQ XQRV G% \ SDUD +HUW] XQRV G% 3DUD LOXVWUDU OR H[SOLFDGR SRGHPRV KDFHU XVR GHO JUiILFR VLJXLHQWH JUiILFR DSUR[LPD GR (Q HO HMH ; HVWiQ ODV GLVWLQWDV IUHFXHQFLDV VHQVLEOHV DO RtGR KXPDQR \ HQ HO HMH < HO QLYHO GH LQWHQVLGDG


0yGXOR 2QGDV VRQRUDV

© !& Ã&#x2030;UHD GH DXGLFLyQ

6yOR HO GH ODV SHUVRQDV WLHQHQ XQ XPEUDO GH DXGLFLyQ WDQ EDMR FRPR ORV â&#x2C6;&#x2019; G% LQGLFDGRV

/DV SHUVRQDV QR VRPRV LJXDO GH VHQVLEOHV D WRGDV ODV IUHFXHQFLDV \ WDPSRFR WRGRV SRU LJXDO 3RU WpUPLQR PHGLR GRQGH VRPRV PiV VHQVLEOHV HV HQWUH \ KHUW] SDUD XQ QLYHO GH LQWHQVLGDG HQWUH \ G%

$OWXUD WRQR \ WLPEUH 6L JUDEDPRV HO VRQLGR HPLWLGR SRU XQ GLDSDVyQ FRQVWUXLGR SRU SUHFLVLyQ YHUHPRV TXH OD IRUPD GH OD RQGD RQGD VLQXVRLGDO HV SDUHFLGD D OD VLJXLHQWH

'R GH GLDSDVyQ (V XQD RQGD GH XQD IUHFXHQFLD ~QLFD +HUW] ²'R 6L KDFHPRV OR PLVPR FRQ XQ GLDSDVyQ GH IUHFXHQFLD VXSHULRU +HUW] /D 

/D GH GLDSDVyQ


© !& 

0yGXOR 2QGDV VRQRUDV9HPRV TXH HV XQD RQGD GH IUHFXHQFLD ~QLFD \ VXSHULRU D OD DQWHULRU OD ORQJLWXG GH RQGD HV PiV SHTXHxD 

&RPHQWDULR DO REVHUYDU HVWRV FXDGUDGRV GH IRUPD LJXDO YHPRV TXH WLHQHQ XQD FD UDFWHUtVWLFD GLVWLQWD D HVWD FDUDFWHUtVWLFD OH OODPDPRV FRORU 6L HVFXFKDPRV ORV GRV VRQLGRV ORV SHUFLELPRV FRQ XQD FDUDFWHUtVWLFD GLVWLQWD D HVWD FD UDFWHUtVWLFD OH OODPDPRV DOWXUD (O SULPHU VRQLGR WLHQH XQD DOWXUD LQIHULRU DO VHJXQGR (Q XQD SULPHUD DSUR[LPDFLyQ SRGUtDPRV GHFLU TXH OD DOWXUD HV OD IUHFXHQFLD GH OD RQGD $ FRQWLQXDFLyQ DO REVHUYDU OD VLJXLHQWH RQGD YHPRV TXH VX IRUPD HV PX\ GLVWLQWD D ODV VXDYHV RQGDV VLQXVRLGDOHV DQWHULRUHV

(VWR HV GHELGR D TXH HVWD RQGD QR HVWi FRPSXHVWD GH XQD ~QLFD IUHFXHQFLD &XDQGR KDFHPRV YLEUDU XQD FXHUGD GH XQD JXLWDUUD SRU HMHPSOR XQ GR YHPRV TXH QR VXHQD FRPR OD RQGD DQWHULRU GH +HUW] HOOR HV GHELGR D TXH OD FXHUGD QR VyOR YLEUD D HVWD IUHFXHQFLD VLQR D pVWD \ D P~OWLSORV GH pVWD HV GHFLU D  Ã&#x2014;  Ã&#x2014;  Ã&#x2014;  HWF &DGD XQD GH HVWDV YLEUDFLRQHV SURGXFH XQD VHxDO VLQXVRLGDO \ OD VXPD GH WRGDV HOODV SURGXFH XQD RQGD FRPSOHMD FRPR OD DQ WHULRU 9ROYLHQGR D OD ILJXUD DQWHULRU )LJXUD 'R REVHUYDU TXH WLHQH XQ SHUtRGR GH LJXDO WDPDxR TXH OD SULPHUD RQGD VLQXVRLGDO GH +HUW] )LJXUD 'R GH GLDSDVyQ SHUR VL OD HVFXFKDPRV SHUFLELPRV TXH VXHQD GH IRUPD PX\ GLVWLQWD 9HDPRV RWUR HMHPSOR )LJXUD 'R  REVHUYDPRV TXH WLHQH XQ SHULRGR GH LJXDO WD PDxR TXH OD DQWHULRU RQGD GH +HUW] SHUR VL OD HVFXFKDPRV YROYHPRV D GDUQRV FXHQWD GH TXH VXHQD GH IRUPD PX\ GLVWLQWD D OD DQWHULRU )LJXUD 'R 

(VWD RQGD WDPELpQ HVWi FRPSXHVWD GH P~OWLSOHV RQGDV GH IUHFXHQFLDV  Ã&#x2014;  Ã&#x2014;  Ã&#x2014;  HWF SHUR OD FDQWLGDG DPSOLWXG GH FDGD XQD GH HOODV HV GLVWLQWD


0yGXOR 2QGDV VRQRUDV

© !& (VWR HV OR TXH KDFH TXH VXHQH GLVWLQWR XQD PLVPD QRWD HPLWLGD SRU GLVWLQWRV LQVWUX PHQWRV PXVLFDOHV

/R TXH GLVWLQJXH ORV LQVWUXPHQWRV PXVLFDOHV HPLWLHQGR OD PLVPD QRWD VH GHQRPLQD WLPEUH

3RU OR TXH DFDEDPRV GH GHFLU SRGHPRV DILUPDU TXH

(O WLPEUH GH ORV GLVWLQWRV LQVWUXPHQWRV ItVLFDPHQWH HV ODV GLVWLQWDV FDQWLGDGHV DPSOLWXGHV TXH FRQWLHQH GH FDGD IUHFXHQFLD GH OD TXH HVWi FRPSXHVWD OD RQGD

)UHFXHQFLD IXQGDPHQWDO DUPyQLFRV SDUFLDOHV ¢4Xp VLJQLILFD OD SDODEUD DUPyQLFR \ OD SDODEUD SDUFLDO" +HPRV SDUWLGR GH XQD

RQGD GH IUHFXHQFLD DGRZDY FX\D DPSOLWXG HV RWUD RQGD GH IUHFXHQFLD GREOH GH OD DQWHULRU DGRZDY GH DPSOLWXG \ RWUD RQGD DGRZDY GH IUHFXHQFLD WULSOH GH OD LQLFLDO \ DPSOLWXG /DV KHPRV VXPDGR \ KHPRV REWHQLGR XQD QXHYD RQGD GREZDY TXH HVWi FRPSXHVWD GH XQD RQGD IXQGDPHQWDO GH IUHFXHQFLD \ GH GRV DUPyQLFRV GH IUHFXHQFLDV HO GREOH \ HO WULSOH GH OD IXQGDPHQWDO $ ORV DUPyQLFRV VH OHV GHQRPLQD WDPELpQ SDUFLDOHV GH OD RQGD $O IXQGDPHQWDO VH OH GHQR PLQD SULPHU SDUFLDO \ D ORV GRV DUPyQLFRV VLJXLHQWHV VHJXQGR \ WHUFHU SDUFLDO &RPSRQHQWHV GH IUHFXHQFLD FRPSRQHQWHV GH FDGD SDUFLDO R FRPSRQHQWHV GH ORV DUPyQLFRV VRQ WUHV PDQHUDV GH OODPDU D OD VXFHVLyQ GH DPSOLWXGHV GH ORV GLVWLQWRV

SDUFLDOHV R DUPyQLFRV GH ODV TXH HVWi FRPSXHVWR XQD RQGD FRPSOHMD &RQFUHWDPHQWH ORV FRPSRQHQWHV DUPyQLFRV GH OD RQGD GREZDY VRQ ORV Q~PHURV  /LJDQGR HVWR FRQ HO FRQFHSWR GH WLPEUH SRGHPRV GHFLU TXH

8QD FDUDFWHUtVWLFD LPSRUWDQWH TXH GLVWLQJXH GRV PLVPDV QRWDV PXVLFDOHV WRFDGDV FRQ GLVWLQWRV LQVWUXPHQWRV HV VX GLVWLQWD FRPSRVLFLyQ GH DUPyQLFRV


0yGXOR 2QGDV VRQRUDV

© !& &RPR FXULRVLGDG GHFLU TXH OD QRWD GR GH OD )LJXUD 'R VXV FRPSRQHQWHV GH IUH FXHQFLD VRQ

$UPyQLFR

3DUFLDO

)UHFXHQFLD

$PSOLWXG

SULPHU

VHJXQGR

VHJXQGR

WHUFHUR

WHUFHU

FXDUWR

FXDUWR

TXLQWR

TXLQWR

VH[WR

VpSWLPR

IXQGDPHQWDO SULPHU

VH[WR

3DUD DEUHYLDU SRGUtDPRV GHFLU HV XQ GR IUHFXHQFLD IXQGDPHQWDO FRQ ORV VL JXLHQWHV FRPSRQHQWHV GH DUPyQLFRV    +D\ TXH ILMDUVH TXH VL XWLOL]DPRV OD QRPHQFODWXUD GH ORV SDUFLDOHV HO IXQGDPHQWDO HV HO SULPHU DUPyQLFR HQ FDPELR VL XWLOL]DPRV OD QRPHQFODWXUD GH ORV DUPyQLFRV HO SULPHU DUPyQLFR FRUUHVSRQGH DO VHJXQGR SDUFLDO 'H HVWH UD]RQDPLHQWR VH GHGXFH IiFLOPHQWH TXH VL GH XQ LQVWUXPHQWR PXVLFDO FRQR] FR VXV FRPSRQHQWHV GH IUHFXHQFLD SXHGH VHU IiFLO VLQWHWL]DU VX VRQLGR 2 VL FRQR]FR ODV FRPSRQHQWHV GH IUHFXHQFLD GH ORV IRQHPDV GH XQD OHQJXD VHUi IiFLO VLQWHWL]DU HO KDEOD /D UHVSXHVWD D HVWD SUHJXQWD HV SDUFLDOPHQWH Vt SHUR DGHODQWDPRV TXH ORV VRQLGRV UHD OHV VRQ XQ SRFR PiV FRPSOHMRV TXH HVWDV ERQLWDV RQGDV SHULyGLFDV TXH KHPRV HVWDGR HVWXGLDQGR KDVWD HO PRPHQWR PiV DGHODQWH YROYHUHPRV D SURIXQGL]DU VREUH HVWR

'HVFRPSRVLFLyQ GH XQ VRQLGR FRPSOHMR HQ VXV FRPSRQHQWHV $QiOLVLV GH )RXULHU $KRUD SRGHPRV KDFHU OD VLJXLHQWH SUHJXQWD ¢KD\ DOJ~Q VLVWHPD GH GHVFRPSRQHU XQ VRQLGR HQ VXV FRPSRQHQWHV GH IUHFXHQFLD" +D\ XQD KHUUDPLHQWD PDWHPiWLFD OODPDGD DQiOLVLV GH )RXULHU TXH UHDOL]D HVWR %iVLFDPHQWH OR TXH KDFH HV D SDUWLU GH XQD RQGD SHULyGLFD FDOFXODU VXV FRPSRQHQWHV GH IUHFXHQFLD (V GHFLU ORV Q~PHURV    VRQ HO UHVXOWDGR GHO DQiOLVLV GH )RXULHU GH OD QRWD GR GH OD )LJX UD 'R GRZDY 6L UHSUHVHQWDPRV JUiILFDPHQWH SRQLHQGR HQ HO HMH GH OD ODV IUHFXHQFLDV \ HQ HO HMH GH OD < ODV DPSOLWXGHV REWHQGUHPRV HO VLJXLHQWH JUiILFR


© !& 

0yGXOR 2QGDV VRQRUDV(VWH WLSR GH JUiILFR UHFLEH HO QRPEUH GH 0850.974 GH XQD VHxDO VRQRUD /RV GHWDOOHV PDWHPiWLFRV GHO DQiOLVLV GH )RXULHU VREUHSDVDQ HO REMHWLYR GH HVWH FXUVR \ QR ORV YHUHPRV (Q XQ DSDUWDGR DQWHULRU H[SOLFiEDPRV TXH HO FDUDFRO UHDOL]DED HO DQiOLVLV GH OD RQGD VRQRUD FDOFXODQGR VXV FRPSRQHQWHV GH IUHFXHQFLD /R TXH VH TXHUtD GHFLU FRQ HOOR HUD TXH HO FDUDFRO UHDOL]D XQD FRVD PX\ SDUHFLGD D HVWH DQiOLVLV HVSHFWUDO 'H DKt OD YLWDO LPSRUWDQFLD GHO DQiOLVLV GH )RXULHU HQ ORV HVWXGLRV VREUH HO UHFRQRFL PLHQWR GH YR] \D TXH HV HQ FLHUWR VHQWLGR XQ PRGHOR GHO IXQFLRQDPLHQWR GH XQD SDUWH PX\ LPSRUWDQWH GH QXHVWUR VHQWLGR GHO RtGR

/D HQYROWXUD GHO VRQLGR 8QR GH ORV IDFWRUHV PiV LPSRUWDQWHV TXH LQFOX\H HO WLPEUH HV OD HQYROYHQWH GH FDGD VRQLGR /RV VRQLGRV QR HPSLH]DQ \ WHUPLQDQ FRQ OD PLVPD LQWHQVLGDG 8Q PXHOOH QHFHVLWD XQ WLHPSR OLPLWDGR SDUD HPSH]DU D YLEUDU \ XQ WLHPSR SDUD TXH YXHOYD D VX HVWDGR GH UHSRVR /D HQYROYHQWH GH XQ VRQLGR WLHQH FXDWUR HWDSDV Â&#x2021; $WDTXH DWWDFN HV HO LQVWDQWH HQ HO FXDO HPSLH]D XQ VRQLGR GHVSXpV GH TXH XQD IXHQWH VRQRUD KD\D JHQHUDGR XQD YLEUDFLyQ Â&#x2021; 'HFDLPLHQWR GHFD\ HV HO WLHPSR TXH QHFHVLWD OD YLEUDFLyQ SDUD YROYHU D VX HVWDGR GH UHSRVR \ GLVPLQXLU KDVWD YROYHUVH LQDXGLEOH 0XFKRV VRQLGRV VyOR XWLOL]DQ HVWDV GRV FDUDFWHUtVWLFDV SHUR KD\ PXFKRV LQVWUXPHQWRV FRPR HO SLDQR HO yUJDQR R OD IODXWD D ORV TXH VH OHV SRGUtD LQFOXLU GRV WLHPSRV PiV Â&#x2021; 'HFDLPLHQWR GHFD\ HQ HVWH FDVR HO GHFUHPHQWR GH LQWHQVLGDG VyOR VHUtD SDUFLDO GDQGR SDVR D GRV QXHYRV WLHPSRV Â&#x2021; 6RVWHQLPLHQWR VXVWDLQ HV HO WLHPSR TXH HO VRQLGR VH PDQWLHQH FRQ XQD LQWHQVL GDG SDUFLDOPHQWH FRQVWDQWH XQ EXHQ HMHPSOR VHUtD XQD QRWD SXOVDGD HQ XQ yU JDQR HO VRVWHQLPLHQWR VHUtD HO WLHPSR TXH WHQGUtD HO LQWpUSUHWH OD QRWD SXOVDGD 


0yGXOR 2QGDV VRQRUDV

© !& ‡ /LEHUDFLyQ UHOHDVH HV HO WLHPSR TXH WDUGD HO VRQLGR HQ GLVLSDUVH HQ HO FDVR GH XQ LQVWUXPHQWR VHUtD HO PRPHQWR HQ HO TXH VH OLEHUD OD QRWD 

9HORFLGDG GHO VRQLGR 3DUD TXH XQD YLEUDFLyQ VH SXHGD SURSDJDU WLHQH TXH HVWDU VRPHWLGD D XQ PHGLR HOiV WLFR HV GHFLU XQ PHGLR FDSD] GH GHIRUPDUVH FXDQGR HV VRPHWLGR D XQD YLEUDFLyQ \ GHVSXpV YROYHU D VX IRUPD RULJLQDO /D YHORFLGDG GH SURSDJDFLyQ GH ODV RQGDV VRQRUDV HV H[FOXVLYD GHO PHGLR HQ HO TXH VH SURSDJDQ $Vt SXHV ODV YHORFLGDGHV HQ ORV PHGLRV JDVHRVRV VRQ PX\ EDMDV SHUR VX QLYHO GH SURSDJDFLyQ HV PX\ HOHYDGR JUDFLDV D HVWR QRV OOHJD OD LQIRUPDFLyQ VRQRUD DO RtGR (Q FDPELR ORV HOHPHQWRV VyOLGRV FRQ SRURV R HVSRQMRVRV VRQ PX\ PDORV WUDQVPLVRUHV GH ODV RQGDV VRQRUDV \D TXH HVWRV DEVRUEHQ OD HQHUJtD \ OD WUDQVIRUPDQ HQ FDORU 3RU RWUR ODGR ORV PDWHULDOHV VyOLGRV FRPR SOiVWLFRV ORVDV R HO KLHUUR VRQ PX\ EXHQRV FRQGXFWRUHV 8Q HMHPSOR FODUR HV OD WtSLFD VLWXDFLyQ FRQRFLGD SRU WRGRV HQ ODV SHOtFXODV GH LQGLRV \ YDTXHURV ORV LQGLRV FRORFDEDQ OD RUHMD HQ ODV YtDV GHO WUHQ SDUD VDEHU Vt YHQtD \D TXH VDEtDQ TXH ODV YLEUDFLRQHV VRQRUDV VH GHVSOD]DEDQ PXFKR PHMRU SRU pVWDV 3DUD PHGLU OD YHORFLGDG GHO VRQLGR VH SXHGH KDFHU GLVSDUDQGR XQ IRJRQD]R GHVGH XQD FLHUWD GLVWDQFLD \ PHGLU HO WLHPSR GHVGH TXH YHPRV HO IRJRQD]R KDVWD TXH RtPRV HO GLVSDUR &RPR OD YHORFLGDG GH OD OX] HV WHUULEOHPHQWH PiV JUDQGH TXH OD YHORFLGDG GHO VRQLGR VL VRPRV FXLGDGRVRV HQ HO SURFHVR GH PHGLU OD GLVWDQFLD \ HO WLHPSR PHQ FLRQDGR SRGHPRV VDEHU OD YHORFLGDG GHO VRQLGR FRQ PXFKD SUHFLVLyQ /D YHORFLGDG GHO VRQLGR HQ HO DLUH GHSHQGH GH OD SUHVLyQ \ OD WHPSHUDWXUD GH pVWH $Vt SXHV FXDQWR PiV DXPHQWDPRV OD WHPSHUDWXUD PiV UiSLGR VH SURSDJDQ ODV RQGDV VR QRUDV $ FHUR JUDGRV FHQWtJUDGRV \ SUHVLyQ DWPRVIpULFD QRUPDO OD YHORFLGDG HV GH PV DSUR[LPDGDPHQWH /D IyUPXOD SDUD FDOFXODU DSUR[LPDGDPHQWH OD YHORFLGDG GHO VRQLGR HQ IXQFLyQ GH OD WHPSHUDWXUD HV OD VLJXLHQWH 9

 + Ã 7

GRQGH 7 HV OD WHPSHUDWXUD H[SUHVDGD HQ JUDGRV &HOVLXV


0yGXOR 2QGDV VRQRUDV

© !& 9HORFLGDGHV GH SURSDJDFLyQ GH ODV RQGDV VRQRUDV HQ GLVWLQWRV PHGLRV GH WUDQV PLVLyQ 6yOLGRV

0DGHUD &HPHQWR &ULVWDO +LHUUR *UDQLWR

9HORFLGDG

/tTXLGRV

 PV PV PV PV PV

$OFRKRO $JXD

*DVHRVRV

2[LJHQR $LUH +HOLR +LGURJHQR

9HORFLGDG

 PV PV

9HORFLGDG

 PV PV PV PV

3UiFWLFD VXJHULGD FRQ 6RXQG )RUJH SDUD PHGLU OD YHORFLGDG GHO VRQLGR

9DPRV D VXJHULU XQD SUiFWLFD SDUD PHGLU OD YH ORFLGDG GHO VRQLGR (VWD SUiFWLFD QR HV GH QLQ JXQD PDQHUD REOLJDWRULD SHUR LOXVWUD XQD IRUPD UHODWLYDPHQWH IiFLO GH PHGLU OD YHORFLGDG GHO VRQLGR XWLOL]DQGR HO 6RXQG )RUJH

3DUD PHGLU OD YHORFLGDG GHO VRQLGR SURFHGD PRV PHGLDQWH OD VLJXLHQWH LQVWDODFLyQ XWLOL ]DQGR HO 6RXQG )RUJH

&RORFDPRV GRV PLFUyIRQRV VHSDUDGRV XQD FLHUWD GLVWDQFLD PHWUR SRU HMHPSOR FXDQWD PiV GLVWDQFLD PHMRU VHUi OD PHGLFLyQ &DGD XQR GH HOORV HVWDUi FRQHFWDGR D XQ FDQDO GH ORV GRV TXH WHQHPRV FXDQGR JUDEDPRV HQ HVWpUHR 1R HV QHFHVDULR JUDEDU SULPHUR HQ XQD JUDED GRUD SRGHPRV FRQHFWDU GLUHFWDPHQWH FDGD

XQR GH ORV PLFURV D FDGD XQD GH ODV GRV HQWUD GDV HVWpUHR GH OD WDUMHWD GH VRQLGR 6L GLYLGLPRV HO HVSDFLR TXH KD\ HQWUH ORV GRV PLFUyIRQRV HQWUH HO WLHPSR TXH KD\ HQWUH HO SULQFLSLR GHO VRQLGR HQ XQ FDQDO \ HQ HO RWUR REWHQGUHPRV OD YHORFLGDG GHO VRQLGR HQ HO DLUH


0yGXOR 2QGDV VRQRUDV

© !& (IHFWR 'RSSOHU 7RGRV KHPRV HVFXFKDGR FyPR HO VRQLGR TXH KDFH XQ FRFKH SRU HMHPSOR VL WRFD HO FOD[RQ FDPELD FXDQGR VH FUX]D SRU GHODQWH GH QRVRWURV DO SDVDU D FLHUWD YHOR FLGDG /R TXH RFXUUH HV TXH HO VRQLGR HPLWLGR SRU HO FRFKH FDPELD GH IUHFXHQFLD HQ HO LQV WDQWH HQ TXH QRV FUX]D (VWH HIHFWR VH OODPD HIHFWR 'RSSOHU &XDQGR HO FRFKH VH DFHUFD OD IUHFXHQFLD HV VXSHULRU D OD IUHFXHQFLD TXH VH KXELHUD HPLWLGR VL HVWXYLHUD SDUDGR \ FXDQGR VH DOHMD OD IUHFXHQFLD HV LQIHULRU WRGR HOOR GH ELGR D TXH OD GLVWDQFLD HQWUH HO HPLVRU GHO VRQLGR \ HO UHFHSWRU FDPELD 6L HO FRFKH HVWi SDUDGR \ HPLWH XQ VRQLGR pVWH YD HPLWLHQGR VXFHVLYDPHQWH ORV Pi[LPRV GH OD RQGD GH SUHVLyQ VHSDUDGRV SRU XQD GLVWDQFLD LJXDO D OD ORQJLWXG GH RQGD &XDQGR HO FRFKH VH DFHUFD D QRVRWURV \ HPLWH XQ Pi[LPR DO FDER GH PX\ SRFR WLHP SR HPLWLUi HO VLJXLHQWH SHUR OD GLVWDQFLD HQWUH ORV GRV Pi[LPRV VHUi XQ SRFR PHQRU GHELGR D TXH HO FRFKH VH KD PRYLGR SRU OR FXDO OD ORQJLWXG GH RQGD VHUi PHQRU OR TXH KDFH TXH OD IUHFXHQFLD VHD PD\RU &XDQGR HO FRFKH VH DOHMD RFXUUH H[DFWDPHQWH HO HIHFWR FRQWUDULR OD ORQJLWXG GH RQGD DXPHQWD SRU OR TXH OD IUHFXHQFLD VHUi PHQRU 3RGpLV UHSDVDU OD UHODFLyQ TXH KD\ HQWUH OD ORQJLWXG GH RQGD \ OD IUHFXHQFLD TXH YLPRV HQ OD HWDSD VREUH HO PRYLPLHQWR RQ GXODWRULR GH RQGD- ORQJLWXG GH RQGD Ã&#x2014; IUHFXHQFLD ----------------------------------------------YHORFLGDG GH SURSDJDFLyQ ORQJLWXG SHUtRGR YHORFLGDG GH SURSDJDFLyQ ----------------------------------------------------------------------ORQJLWXG GH RQGD

IUHFXHQFLD

&RPR OD YHORFLGDG GH SURSDJDFLyQ YHORFLGDG GHO VRQLGR HV OD PLVPD OD ORQJLWXG GH RQGD GLVPLQX\H FXDQGR HO FRFKH VH DFHUFD KDFH TXH OD IUHFXHQFLD VHD PD\RU 2FXUUH H[DFWDPHQWH OR FRQWUDULR FXDQGR VH DOHMD (IHFWR 'RSSOHU SDUD XQ HPLVRU HQ PRYLPLHQWR


0yGXOR 2QGDV VRQRUDV

© !& (VWH IHQyPHQR QR HV H[FOXVLYR GHO VRQLGR VLQR TXH VXFHGH VLHPSUH HQ FXDOTXLHU WLSR GH PRYLPLHQWR RQGXODWRULR HQ HO TXH OD IXHQWH GH HPLVLyQ HVWp HQ PRYL PLHQWR 8Q HMHPSOR GHO HIHFWR 'RSSOHU VREUH ODV RQGDV GH OX] HV HO FRUULPLHQWR KDFLD HO URMR TXH VXIUH OD OX] UHFLELGD GH ODV JDOD[LDV OR TXH VLJQLILFD TXH ODV JDOD[LDV VH DOHMDQ XQDV GH ODV RWUDV \D TXH OD OX] URMD HV OD GH IUHFXHQFLDV EDMDV 6L ODV JDOD[LDV HVWXYLHUDQ SDUDGDV OD OX] VHUtD EODQFD \ VL VH DFHUFDUDQ HO FRORU WHQGHUtD DO D]XO IUHFXHQFLDV PiV FRUWDV

/DV IyUPXOD TXH SHUPLWHQ FDOFXODU DPEDV IUHFXHQFLDV VRQ 17

IUHFXHQFLD UHDO

15 

 15 IUHFXHQFLDV SHUFLELGDV

.

YHORFLGDG GH VRQLGR

YHORFLGDG GHO HPLVRU GHO VRQLGR YHORFLGDG GHO FRFKH

;

6L VH DFHUFD 6L VH DOHMD

15 

15 

=

=

. 1 7 ----------.â&#x20AC;&#x201C; ;

. 1 7 ----------.+;

6L FRQRFHPRV OD IUHFXHQFLD UHDO \ PHGLPRV OD IUHFXHQFLD SHUFLELGD SRGHPRV FRQRFHU OD YH ORFLGDG GHO HPLVRU HQ QXHVWUR FDVR HO FRFKH

3XOVDFLRQHV R EDWLGRV &XDQGR VH VXSHUSRQHQ GRV VRQLGRV GH IUHFXHQFLDV GLVWLQWDV SRGHPRV REWHQHU GLVWLQ WRV FDVRV GHSHQGLHQGR GH ODV IUHFXHQFLDV GH ORV VRQLGRV 6L ODV IUHFXHQFLDV VRQ PX\ GLVWLQWDV SRGHPRV SHUFLELUOR FRPR GRV VRQLGRV GLVWLQWRV \ +HUW] VL OD UHODFLyQ GH IUHFXHQFLDV HV DUPyQLFD HV GHFLU HVWiQ HQ UHOD FLyQ FRPR Q~PHURV HQWHURV SHTXHxRV \  VHJXUDPHQWH OR SHUFLELUHPRV FRPR XQ VRQLGR FRPSOHMR VRQLGR FRQ DUPyQLFRV 6L VRQ IUHFXHQFLDV PX\ SDUHFLGDV \  SUREDEOHPHQWH OR RLUHPRV FRQ FLHUWD DVSHUH]D WDO FRPR OR OODPDQ ORV P~VLFRV FRPR XQD GLVRQDQFLD 3HUR VL HVWiQ OR VXILFLHQWHPHQWH FHUFD \  OR RLUHPRV FRPR XQ ~QLFR VRQLGR PRGXODGR HQ DPSOLWXG HV GHFLU QR OR RLUHPRV QL FRPR XQ VRQLGR GH QL QL PH]FOD GH DPERV VLQR FRPR XQ VRQLGR FX\D IUHFXHQFLD HV OD PHGLD GH ORV GRV VRQLGRV \ GH LQWHQVLGDG YDULDEOH &XDQGR HVWR RFXUUH GHFLPRV TXH VH KDQ SURGXFLGR

SXOVDFLRQHV R EDWLGRV /D IUHFXHQFLD GH GLFKRV EDWLGRV HV H[DFWDPHQWH OD GLIHUHQFLD HQWUH ODV IUHFXHQFLDV GH ORV VRQLGRV RULJLQDOHV

,QWHUYDORV PXVLFDOHV \ HVFDODV 3RGHPRV GHILQLU OD P~VLFD FRPR HO DUWH GH FRPELQDU VRQLGRV SDUD SURGXFLU

XQ HIHFWR HVWpWLFR (Q JHQHUDO XQD PHORGtD R XQD FDQFLyQ QR HV PiV TXH XQD


0yGXOR 2QGDV VRQRUDV

© !& VXFHVLyQ GH VRQLGRV QRWDV HPLWLGRV SRU XQ LQVWUXPHQWR R FRQMXQWR GH LQVWUX PHQWRV

¢4Xp WLSR GH VRQLGRV QRWDV XWLOL]DPRV SDUD KDFHUOR" 7RGRV KHPRV YLVWR OD GLVSRVLFLyQ GH ODV WHFODV GH XQ SLDQR 8QD VXFHVLyQ GH WHFODV EODQFDV FRQ WHFODV QHJUDV TXH VH YD UHSLWLHQGR PHGLDQWH OD VLJXLHQWH GLVSRVLFLyQ

9HPRV XQ WRWDO GH GRFH QRWDV DO FRQMXQWR GH HVWDV QRWDV GR GR GR VRVWHQLGR UH UH PL ID ID VRO VRO OD OD VL VH GHQRPLQD XQD RFWDYD /DV VLJXLHQWHV QR WDV FX\DV QRWDV VH QRPEUDQ GHO PLVPR PRGR GR GR UH FRUUHVSRQGHQ D OD RFWD YD VXSHULRU \ ODV QRWDV DQWHULRUHV D OD RFWDYD LQIHULRU +D\ PiV RFWDYDV SRU DUULED \ SRU DEDMR $O FRQMXQWR GH WRGDV ODV QRWDV VH OH OODPD HVFDOD PXVLFDO

¢3RU TXp HVWR HV DVt" 'H KHFKR HO RULJHQ GH OD HVFDOD PXVLFDO VH SLHUGH HQ OD QRFKH GH ORV WLHPSRV SHUR VH VDEH TXH HQ WLHPSRV GH 3LWiJRUDV \D VH KDEtDQ KHFKR HVWXGLRV DO UHVSHFWR KD FLHQGR H[SHULPHQWRV FRQ HO PRQRFRUGLR TXH QR HV PiV TXH XQ LQVWUXPHQWR IRU PDGR SRU XQD FXHUGD WHQVDGD 6H GHVFXEULHURQ FRQ FXHUGDV GH OD PLVPD WHQVLyQ

TXH VL VH HVFXFKDEDQ FRQMXQWDPHQWH VRQLGRV HPLWLGRV SRU FXHUGDV FX\DV ORQJLWX GHV JXDUGDUDQ XQD UHODFLyQ TXH HVWXYLHUD IRUPDGD SRU Q~PHUR HQWHURV VHQFLOORV XQD FXHUGD HO GREOH GH OD RWUD  GLFKRV VRQLGRV VRQDEDQ DUPRQLRVDPHQWH FRQVRQDQFLD SRU HO FRQWUDULR VL ODV UHODFLRQHV HUDQ GHO WLSR VRQDEDQ PDO GLVRQDQFLD 

$ SDUWLU GH DTXt GHILQLy VX HVFDOD PXVLFDO

3RVWHULRUPHQWH VH GHVFXEULy TXH H[LVWtD XQD UHODFLyQ HQWUH OD ORQJLWXG GH OD FXHUGD \ OD IUHFXHQFLD TXH HPLWtDQ GH KHFKR XQD FXHUGD GH ORQJLWXG PLWDG HPLWH FRQ XQD IUHFXHQFLD GREOH (VWR KDFH TXH DFWXDOPHQWH SRGDPRV HQIRFDU HO SUREOHPD GHVGH RWUR SXQWR GH YLVWD

'HFLPRV TXH GRV VRQLGRV VRQ DUPRQLRVRV VL VX UHODFLyQ GH IUHFXHQFLDV HV XQ FRFLHQWH GH Q~PHURV HQWHURV SHTXHxRV


0yGXOR 2QGDV VRQRUDV

© !& 3RU HMHPSOR OD UHODFLyQ GH IUHFXHQFLDV HQWUH XQ GR \ HO GR GH OD RFWDYD DQWHULRU HV /D UHODFLyQ HQWUH XQ VRO \ HO GR DQWHULRU HV 

(O LQWHUYDOR HQWUH GRV QRWDV HV OD UD]yQ GH VX IUHFXHQFLD

¢&XiOHV VRQ ORV VRQLGRV GH TXH HVWi FRPSXHVWD OD HVFDOD PXVLFDO"

(Q OD FXOWXUD RFFLGHQWDO SDUWLPRV GH XQD HVFDOD GH QRWDV GRUHPLIDVROODVL (O SRUTXp GH HVWR GHEH VHU VHJXUDPHQWH TXH GHVSXpV GH PXFKDV H[SHULHQFLDV VH YLR TXH OD P~VLFD FUHDGD VLJXLHQGR HVWDV UHJODV HUD DJUDGDEOH \ VLJXLHQGR RWUDV QR 6H GHILQH FRPR HVFDOD MXVWD DTXHOOD HQ TXH OD UHODFLyQ HQWUH IUHFXHQFLDV HV GH OD VL JXLHQWH IRUPD

< VH HVFXFKD GH OD VLJXLHQWH PDQHUD 'R5H0L)D6RO/D6L'R +DEODQGR HQ HO OHQJXDMH GH ODV IUHFXHQFLDV HQ OXJDU GH QRWDV PXVLFDOHV XQ SLDQR QRPEUDGR SRU IUHFXHQFLDV DILQDGR D OD HVFDOD MXVWD VHUtD UHGRQGHDPRV ODV IUHFXHQ FLDV 

¢&yPR KHPRV FDOFXODGR HVWRV Q~PHURV" 3DUD UHDOL]DU XQD HVFDOD VH SDUWH GH XQD QRWD FX\D IUHFXHQFLD GHILQLPRV SRU FRQYHQLR D SDUWLU GH HOOD \ XWLOL]DQGR ODV UHODFLRQHV FRPHQWDGDV DQWHULRUPHQWH VH FDOFXODQ ODV QRWDV VLJXLHQWHV

(O FRQYHQLR LQWHUQDFLRQDO DFWXDO DGRSWDGR SDUWH GHO /D DO TXH VH OH DVLJQD XQD IUHFXHQFLD GH +HUW]


0yGXOR 2QGDV VRQRUDV

© !& $ SDUWLU GH pO FDOFXODPRV OD IUHFXHQFLDV GH ODV RWUDV QRWDV $Vt SDUD VDEHU FXiO HV OD IUHFXHQFLD GHO 'R GHEHPRV GLYLGLU HQWUH \ GD FRPR UHVXOWDGR $ SDUWLU GH HOOD SRGHPRV FDOFXODU ODV VLJXLHQWHV $Vt SDUD VDEHU OD IUHFXHQFLD GHO 5H PXOWLSOL FDPRV SRU OD IUHFXHQFLD GHO 'R \ UHVXOWD 3DUD FRQRFHU OD IUHFXHQFLD GH OD VLJXLHQWH RFWDYD VHQFLOODPHQWH VH PXOWLSOLFDQ SRU WRGDV ODV IUHFXHQFLDV DVt HO GR GH OD RFWDYD VXSHULRU D OD RFWDYD FHQWUDO GHO SLDQR RF WDYD FHQWUDO HV DTXHOOD TXH OD QRWD /D WLHQH +HUW] GHEHPRV PXOWLSOLFDU SRU OD IUHFXHQFLD GHO GR Ã&#x2014;  (VFDOD WHPSHUDGD

/D HVFDOD MXVWD SHUPLWH HVFXFKDU FDQFLRQHV PX\ ERQLWDV WRFDGDV HQ OD WRQDOLGDG GHO GR SHUR VL TXHUHPRV WUDQVSRUWDU OD FDQFLyQ HO KHFKR GH TXH OD WyQLFD VHD RWUD KDFH TXH VXHQH PDO 7UDQVSRUWDU XQD FDQFLyQ VLJQLILFD WUDVODGDU WRGR ORV VRQLGRV XQD FLHUWD FDQWLGDG

H[DFWD GH QRWDV DVt SRU HMHPSOR VL XQD FDQFLyQ IXHUD 6RO /D 6RO 0L \ OD WUDQVSRU WDPRV H[DFWDPHQWH XQD QRWD SRU GHEDMR GHEHUtDPRV WRFDU )D 6RO )D 5H (O SUREOH PD GHO WUDQVSRUWH HV GHELGR D TXH HQWUH QRWDV QR VLHPSUH KD\ OD PLVPD GLVWDQFLD 6L UHFRUGDPRV ODV WHFODV GH XQ SLDQR YHPRV TXH HQWUH 'R \ 5H KD\ GRV VHPLWRQRV XQD WHFOD QHJUD HQ PHGLR HQWUH 5H \ 0L WDPELpQ SHUR HQWUH 0L \ )D VyOR KD\ XQ VHPLWRQR QR KD\ QLQJXQD WHFOD HQ PHGLR 3DUD VROXFLRQDU HVWRV SUREOHPDV GHVGH VLHPSUH ORV P~VLFRV KDQ EXVFDGR OD HVFDOD LGHDO 6H SXHGH GHPRVWUDU TXH OD HVFDOD LGHDO GH ORV P~VLFRV QR SXHGH H[LVWLU 3DUD DUUHJODU HVWH SUREOHPD VH KDQ HQFRQWUDGR VROXFLRQHV GH FRPSURPLVR /D TXH JHQH UDOPHQWH VH DGRSWD HV OD HVFDOD WHPSHUDGD \D XVDGD SRU -RKDQ 6HEDVWLDQ %DFK 

/D HVFDOD WHPSHUDGD GLYLGH OD RFWDYD HQ VRQLGRV FRQ XQ LQWHUYDOR FRQVWDQWH \ SDUD TXH DVt VHD VH SXHGH GHPRVWUDU TXH GHEH GH VHU 

 /D

GLIHUHQFLD HQWUH FDGD XQR GH HVWRV VRQLGRV VH OODPD VHPLWRQR

(VWD HVFDOD HV OD TXH KHPRV PRVWUDGR HQ HO GLEXMR VREUH ODV WHFODV GHO SLDQR DO SULQFLSLR GH HVWH DSDUWDGR 'H KHFKR HVWD HVFDOD HV OD TXH HVFXFKDPRV HQ OD PD\RUtD GH P~VLFD TXH H[LVWH VREUH WRGR FRQ OD P~VLFD HOHFWUyQLFD DFWXDO /RV LQVWUXPHQWRV FRPR HO YLR OtQ TXH QR WLHQHQ SXQWRV H[DFWRV GRQGH WRFDU XQD QRWD SHUPLWHQ WRFDU XQD PHORGtD HQ FXDOTXLHU HVFDOD /RV LQVWUXPHQWRV GH QRWD ILMD FRPR HO SLDQR VyOR SHUPLWHQ WRFDU HQ XQD HVFDOD D OD TXH HVWpQ DILQDGRV \ QRUPDOPHQWH HV HVWD HVFDOD WHPSHUDGD


0yGXOR 2QGDV VRQRUDV

© !& /RV QRPEUHV GH WRGDV ODV QRWDV GH OD HVFDOD VRQ GR UH ID VRO OD GR UH PL ID VRO OD VL GR 

TXH YHPRV TXH VLJXH OD HVWUXFWXUD GH ODV WHFODV GHO SLDQR FRQRFLGD \ TXH KHPRV PRV WUDGR HQ OD SULPHUD ILJXUD GH HVWH DSDUWDGR 6L KDEODPRV HQ HO OHQJXDMH GH ODV IUHFXHQFLDV HQ OXJDU GH QRWDV PXVLFDOHV VH WUDWDUtD GH XQ SLDQR GH IUHFXHQFLDV \ WHPSHUDGR DTXt SDUD FDOFXODU ODV IUHFXHQFLDV GH OD HV FDOD VH SDUWH GHO FRQYHQLR /D +HUW] \ SDUD FRQRFHU HO VHPLWRQR VLJXLHQWH VH PXO WLSOLFD SRU \ SDUD FRQRFHU HO DQWHULRU VH GLYLGH SRU HO PLVPR Q~PHUR 

/D UD]yQ GH HVWH Q~PHUR  (â&#x2030;&#x2C6; HQWUH HO WDPDxR GH XQ VHPLWRQR GH OD HVFDOD MXVWD \ HO LQWHUYDOR 0L)D  HV TXH VL GHFLGLPRV TXH KD\D H[DFWDPHQWH VHPLWR QRV HQ XQD RFWDYD HV TXH VL SDUWLPRV GH XQ 'R SRU HMHPSOR \ OR PXOWLSOLFDPRV SRU  SDUD REWHQHU HO VLJXLHQWH VHPLWRQR 'R 'R VRVWHQLGR \ D OR TXH QRV VDOH OR YROYHPRV D PXOWLSOLFDU SRU HO PLVPR Q~PHUR SDUD REWH

QHU HO 5H \ DVt VXFHVLYDPHQWH DO PXOWLSOLFDU YHFHV HVWH Q~PHUR FRQVLJR PLVPR GD FRPR UHVXOWDGR  

 R VHD TXH RE WHQHPRV HO 'R GH OD RFWDYD VLJXLHQWH $xDGLU WDPELpQ TXH DSDUWH GH OD HVFDOD MXVWD \ HVFDOD WHPSHUDGD KD\ RWUDV LQFOXVR DOJX QDV GH HOODV TXH QR HVWiQ FRPSXHVWDV GH y QRWDV

&ODVLILFDFLyQ GH ODV IUHFXHQFLDV /DV RFWDYDV VH VXHOHQ DJUXSDU HQ JUDYHV PHGLRV \ DJXGRV \ VH VXEGLYLGHQ GH OD VL JXLHQWH IRUPD Â&#x2021;

*UDYHV ² &RPSUHQGHQ ODV IUHFXHQFLDV HQWUH +] \ +] VRQ ODV SULPHUDV

RFWDYDV +] \ +] TXH VRQ ODV QRWDV PiV EDMDV GH ORV LQVWUXPHQWRV JUDYHV (Q HO PXQGR UHDO VH DVLPLODUtDQ D HVWUXHQGRV WRUPHQWDV R H[SORVLRQHV (V WRV VRQLGRV VH VXHOHQ UHSURGXFLU FRQ XQRV DOWDYRFHV SUHSDUDGRV SDUD HVWDV EDMDV IUHFXHQFLDV 7LHQHQ OD SDUWLFXODULGDG GH TXH VRQ SRFR XQLGLUHFFLRQDOHV (V GHFLU TXH ODV RQGDV VH UHSDUWHQ HQ WRGDV ODV GLUHFFLRQHV SRU LJXDO Â&#x2021;

0HGLRV *UDYHV ² 6XV IUHFXHQFLDV HVWiQ HQWUH ORV +] \ +] $EDUFDQ ODV GRV

VLJXLHQWHV RFWDYDV 6RQ PX\ XWLOL]DGDV SRU ORV LQVWUXPHQWRV TXH PDUFDQ HO ULWPR FRPR ORV EDMRV ERPERV R FRQWUDEDMRV /RV FRQWUROHV GH JUDYHV HQ ORV DSDUDWRV +L)L HVWiQ FRPSUHQGLGRV HQ HVWDV IUHFXHQFLDV (VWDV IUHFXHQFLDV VRQ ODV TXH KDFHQ TXH HO VRQLGR VHD PiV HVWUHSLWRVR Â&#x2021;

0HGLRV ² (VWDV IUHFXHQFLDV LQFOX\HQ OD TXLQWD VH[WD \ VpSWLPD RFWDYD \ DEDUFDQ ODV IUHFXHQFLDV FRPSUHQGLGDV HQWUH ORV +] \ ORV +] 6RQ ODV IUHFXHQFLDV


0yGXOR 2QGDV VRQRUDV

© !& TXH HO RtGR KXPDQR WLHQH PiV GHVDUUROODGDV \D TXH HO UDQJR GHO KDEOD VH HQFXHQ WUD LQVFULWD HQ HOODV Â&#x2021; $JXGRV ² /DV IUHFXHQFLDV LQFOXLGDV HQ HVWH ~OWLPR JUXSR FRPSUHQGHQ ODV GRV ~O WLPDV RFWDYDV TXH LQFOX\HQ ODV IUHFXHQFLDV GHVGH +] KDVWD ORV +] (VWDV IUHFXHQFLDV VRQ ODV PiV PROHVWDV SDUD HO RtGR KXPDQR DXQTXH VRQ ODV IUH FXHQFLDV TXH GDQ OD EULOODQWH] D ORV LQVWUXPHQWRV \D TXH PDWL]DQ \ GHILQHQ HO VR QLGR $ SDUWLU GH ORV +] HO VRQLGR VH KDFH PX\ SHQHWUDQWH /DV IUHFXHQFLDV TXH VXSHUDQ ORV +] \D QR VRQ DXGLEOHV SRU OD PD\RUtD GH ODV SHUVRQDV DXQ TXH SXHGH KDEHU FDVRV GH SHUVRQDV TXH SXHGDQ OOHJDU D SHUFLELU ORV +] $O FRQWUDULR TXH ODV IUHFXHQFLDV JUDYHV pVWDV VRQ PX\ XQLGLUHFFLRQDOHV HV GHFLU VL JXHQ XQD GLUHFFLyQ PX\ PDUFDGD

&RQVRQDQFLD \ GLVRQDQFLD /ODPDPRV FRQVRQDQFLD FXDQGR HPLWLPRV GRV VRQLGRV FRQMXQWDPHQWH \ SHUFLELPRV XQ VRQLGR DJUDGDEOH /ODPDPRV GLVRQDQFLD FXDQGR HPLWLPRV GRV VRQLGRV FRQMXQWDPHQWH \ VXHQDQ PDO KDFLHQGR DVSHUH]DV +HOPKROW] IXH XQD GH ODV SHUVRQDV TXH HVWXGLy HQ SURIXQGLGDG HO IHQyPHQR \ OR DWULEX\y DO KHFKR GH TXH VH SURGXMHUDQ EDWLGRV HQWUH DOJXQDV GH ODV IUHFXHQFLDV GH DPERV VRQLGRV (Q WpUPLQRV PXVLFDOHV VH KD FRQVLGHUDGR TXH ORV DFRUGHV GH VHJXQGD R GH VpSWLPD VRQ GLVRQDQWHV \ ORV RWURV FRQVRQDQWHV

$FRUGH FXDQGR WRFDPRV FRQMXQWDPHQWH GRV R PiV QRWDV 'HILQLFLyQ GH ORV DFRUGHV PXVLFDOHV 8Q DFRUGH GH 6pSWLPD VLJQLILFD TXH HQWUH ODV GRV QRWDV KD\ VHPLWRQRV SRU HMHPSOR HQWUH HO 'R \ HO 6L VH OODPD VpSWLPD \D TXH 'R 5H 0L )D 6RO /D 6L KD\ QRWDV 8Q DFRUGH GH TXLQWD WLHQH VHPLWRQRV HMHPSOR 'R6RO GHO 'R DO 6RO 'R 5H 0L )D 6RO QRWDV $ FRQWLQXDFLyQ GDPRV OD GHILQLFLyQ GH ORV LQWHUYDORV GH ORV DFRUGHV PiV XWLOL]DGRV HQ P~VLFD

2FWDYD 6pSWLPD 6pSWLPD PHQRU 6H[WD PD\RU 6H[WD PHQRU

'R 'R GH OD RFWDYD VXSHULRU VHPLWRQRV 'R 6L VHPLWRQRV 'R 6L% VHPLWRQRV 'R /D VHPLWRQRV 'R /D% VHPLWRQRV


0yGXOR 2QGDV VRQRUDV

© !& 

4XLQWD &XDUWD DXPHQWDGD &XDUWD 7HUFHUD 7HUFHUD PHQRU 6HJXQGD 6HJXQGD PHQRU'R 6RO VHPLWRQRV 'R ID VHPLWRQRV 'R )D VHPLWRQRV 'R 0L VHPLWRQRV 'R 0L% VHPLWRQRV 'R 5H VHPLWRQRV 'R 5H% VHPLWRQR

6L KDFHPRV FOLF HQ HO QRPEUH GHO DFRUGH SRGHPRV HVFXFKDUOR \ VL TXHUHPRV HVWXGLDU OR SRGHPRV DEULU HO ILFKHUR PHGLDQWH 6RXQG )RUJH (Q WHRUtD VRQ DFRUGHV GLVRQDQWHV VHJXQGD VHJXQGD PHQRU VpSWLPD \ VpSWLPD PHQRU

/RV GH VpSWLPD SXHGH TXH QR VXHQHQ PX\ GL VRQDQWHV \D TXH HVWRV VRQLGRV VRQ DFRUGHV FUHDGRV D SDUWLU GH WRQRV SXURV HQ ORV GH VH JXQGD VH QRWDQ ODV SXOVDFLRQHV UiSLGDV DVSH

UH]DV \ HQ ORV GH VpSWLPD QR \D TXH ODV GLVRQDQFLDV VRQ GHELGDV D ORV DUPyQLFRV VX SHULRUHV \ DO WUDWDUVH GH WRQRV SXURV QR FRQ WLHQHQ DFRUGHV VXSHULRUHV

+HOPKROW] HVWDEOHFLy OD UHODFLyQ HQWUH OD FRQVRQDQFLD R GLVRQDQFLD HQWUH GRV IUH FXHQFLDV SXUDV VL ODV IUHFXHQFLDV HVWDEDQ PX\ MXQWDV ORV VRQLGRV HUDQ FRQVRQDQWHV \ VL HVWDEDQ PX\ VHSDUDGDV WDPELpQ HQ PHGLR KDEtD XQD EDQGD FUtWLFD TXH HUD GRQ GH ORV VRQLGRV VRQDEDQ GLVRQDQWHV

(VWR H[SOLFD TXH HVWRV ~OWLPRV VRQLGRV DFGZDY DFGZDY DFGZDY VHDQ FRQ VRQDQWHV ODV VHJXQGDV DFGZDY 6HJXQGD PHQRU 6HJXQGD GLVRQDQWHV \ ORV RWURV DFRUGHV FRQVRQDQWHV 5HFRUGDU TXH OD VpSWLPD 6pSWL PD QR HV GLVRQDQWH GH 6L \D TXH OD GLIHUHQFLD GH IUHFXHQFLDV HV HOHYDGD SRU OR TXH GHEHUtD VHU

PX\ FRQVRQDQWH 'H KHFKR OD VpSWLPD HV GLVR QDQWH FXDQGR VH WUDWD GH VRQLGRV FRQ WLPEUH FRQ DUPyQLFRV \ ODV GLVRQDQFLDV HV GHELGR D IUHFXHQFLDV HQ OD EDQGD FUtWLFD HQWUH ORV DUPyQL FRV 3RU HMHPSOR SRGpLV HVWXGLDU HVWH DFRUGH GH VpSWLPD VLQWHWL]DQGR FDGD VRQLGR FRQ DUPyQL FRV DFWLPZDY 


© !& 

0yGXOR 2QGDV VRQRUDV$FWLYLGDG 6RQLGR $FWLYLGDG 6RQRULGDG

$EULG FRQ 6RXQG )RUJH ORV DUFKLYRV DKZDY \ DKZDY \ GLVSRQHGORV FRPR VH PXHVWUD HQ OD ILJXUD VLJXLHQWH 6RQ GRV VRQLGRV XQR GH IUHFXHQFLD +HUW] \ HO RWUR +HUW] /RV GRV GH OD PLVPD LQWHQVLGDG 2EVHUYDG TXH OD DOWXUD GH ORV Pi[LPRV HV H[DFWDPHQWH OD PLVPD /D LQWHQVLGDG HV SURSRUFLRQDO DO FXDGUDGR GH OD DPSOLWXG SRU OR FXDO FRPR ODV GRV RQGDV WLHQHQ OD PLVPD DPSOLWXG GHEHUiQ WHQHU OD PLVPD LQWHQVLGDG (VFXFKDG VXFHVLYDPHQWH ORV GRV VRQLGRV ¢&UHpLV TXH ORV GRV VXHQDQ LJXDO GH IXHUWHV" (V GHFLU FRQ OD PLVPD VRQRULGDG ¢&XiO GH HOORV WLHQH PD\RU VRQRULGDG"

$FWLYLGDG 7LPEUH 6tQWHVLV GH XQ VRQLGR FRPSOHMR

3DUD D\XGDU D HQWHQGHU WRGR HVWR XQ SRFR PHMRU KDUHPRV XQD DFWLYLGDG FRQ 6RXQG )RUJH /R TXH YDPRV D KDFHU HV VLQWHWL]DU HO VRQLGR GH OD )LJXUD 'R $EULG ORV DU FKLYRV DGRZDY DGRZDY \ DGRZDY 3DUD REVHUYDU ELHQ ODV RQGDV SRQHG WRGDV ODV YHQWDQDV HQ ]RRP 


© !& 

0yGXOR 2QGDV VRQRUDV+DUHPRV OR TXH KLFLPRV HQ OD HWDSD DQWHULRU SUiFWLFDV GH VXSHUSRVLFLyQ GH RQGDV FRQ 6RXQG )RUJH VXSHUSRQGUHPRV OD RQGD DGRZDY HQ OD SULPHUD 3DUD HOOR YD PRV D OD YHQWDQD DGRZDY VHOHFFLRQDPRV WRGD OD RQGD (GLW6HOHFW $OO \ FRSLD PRV HO FRQWHQLGR HQ HO SRUWDSDSHOHV (GLW&RS\ 1RV VLWXDPRV HQ OD VLJXLHQWH YHQWDQD DGRZDY \ VXSHUSRQHPRV OD RQGD HV GHFLU VXPDPRV PDWHPiWLFDPHQWH ODV GRV RQGDV $QWHV GHEHPRV SURFXUDU WHQHU HO SXQWR GH LQVHUFLyQ HQ HO LQLFLR GHO ILFKHUR &RQ (GLW3DVWH 6SHFLDO0L[ QRV DSDUHFH XQ QXHYR FXDGUR GH GLiORJR SXOVDPRV 2. 5HWXUQ WHQLHQGR TXH HVWDU ORV GRV SRWHQFLy PHWURV FRQ YDORU < REVHUYDPRV OR VLJXLHQWH

*XDUGDPRV OD YHQWDQD DGRZDY HQ XQ QXHYR DUFKLYR FRQ HO QRPEUH GREZDY $ FRQWLQXDFLyQ YROYHPRV D KDFHU OR PLVPR FRQ HO FRQWHQLGR GH OD WHUFHUD YHQWDQD DGRZDY 6HOHFFLRQDPRV WRGR FRSLDPRV HO FRQWHQLGR HQ HO SRUWDSDSHOHV \ ORFR SLDPRV GH OD IRUPD DQWHULRU HQ OD SULPHUD YHQWDQD GREZDY


© !& 

0yGXOR 2QGDV VRQRUDV*XDUGDPRV HO DUFKLYR FRQ HO PLVPR QRPEUH \ GHEHPRV YHU TXH OD IRUPD GH OD RQGD HV H[DFWDPHQWH OD PLVPD TXH OD GH OD )LJXUD 'R 3DUD FRPSUREDUOR H[DFWDPHQWH FHUUDPRV ODV YHQWDQDV DGRZDY \ DGRZDY \ DEULPRV HO DUFKLYR GRZDY TXH HV HO TXH FRUUHVSRQGH D OD )LJXUD 'R 

9HPRV TXH VRQ H[DFWDPHQWH HO PLVPR 'HVFULELHQGR GH RWUD PDQHUD OR TXH DFDEDPRV GH KDFHU KHPRV VLQWHWL]DGR XQ VRQL GR FRPSOHMR D SDUWLU GH VXV FRPSRQHQWHV IXQGDPHQWDOHV &RPHQWDULR FXDQGR VH VLQWHWL]D XQ VRQLGR FRPSOHMR VH KDFH GH XQD IRUPD PiV DX

WRPiWLFD DTXt SDUD GHFLUOR GH XQD IRUPD FODULILFDGRUD OR KHPRV KHFKR PDQXDOPHQ WHSDUD H[SOLFDU TXH TXHUHPRV GHFLU FXDQGR GHFLPRV XQD IRUPD GH RQGD FRPSOHMD FRPR VXPD GH VXV DUPyQLFRV $FWLYLGDG $QiOLVLV GH )RXULHU

9DPRV D YHU FyPR PHGLDQWH 6RXQG )RUJH SRGHPRV GHVFXEULU ORV GLVWLQWRV FRPSRQHQ WHV GH IUHFXHQFLD GH XQ VRQLGR FRPSOHMR 3DUD HOOR DEULPRV HO DUFKLYR GRZDY \ GHV FXEULUHPRV TXH DSUR[LPDGDPHQWH ODV FRPSRQHQWHV GH IUHFXHQFLD GH HVWH VRQLGR VRQ ORV Q~PHURV    (VWULFWDPHQWH KDEODQGR 6RXQG )RUJH QR REWLHQH HVWRV Q~PHURV KD\ RWURV SURJUDPDV TXH Vt 1RV ORV GD HQ XQLGDGHV GH GHFLEHOLRV SRU WDQWR QR REWHQGUHPRV HVWRV Q~PH URV H[DFWDPHQWH /R TXH Vt QRV PRVWUDUi HO DQiOLVLV GH )RXULHU GH 6RXQG )RUJH HV TXH HVWH VRQLGR HVWi FRPSXHVWR GH HVWRV DUPyQLFRV D GLFKDV IUHFXHQFLDV FRQ FRPSR QHQWH QXOD HQ HO WHUFHU DUPyQLFR FXDUWR SDUFLDO \ ORV DUPyQLFRV FRQ PD\RU FRPSR QHQWH HO IXQGDPHQWDO SULPHU SDUFLDO \ HO VH[WR DUPyQLFR VpSWLPR SDUFLDO 3DUD YLVXDOL]DU HO HVSHFWUR GH HO VRQLGR GRZDY VH GHEH DFWLYDU OD RSFLyQ 7RROV 6SHFWUXP DQDO\VLV


© !& 

0yGXOR 2QGDV VRQRUDV$SDUHFH XQ QXHYR FXDGUR GH GLiORJR

3DUD TXH OD JUiILFD VH SDUH]FD PiV D OD PRVWUDGD VH GHEH LU DO PHQ~ 2SWLRQV6HWWLQJV GRQGH DSDUHFHUi HO VLJXLHQWH FXDGUR FX\RV YDORUHV GHEHQ FRLQFLGLU FRQ ORV GH OD IL JXUD VLJXLHQWH 3UHVWDG DWHQFLyQ HVSHFLDOPHQWH D ORV Q~PHURV HQ FtUFXOR URMR


© !& 

0yGXOR 2QGDV VRQRUDV9ROYLHQGR DO DQiOLVLV GH OD SHQ~OWLPD ILJXUD YHPRV TXH KD\ SLFRV TXH VL PLGLpUD PRV VX IUHFXHQFLD HMH ; YHUtDPRV TXH FRUUHVSRQGH D ODV IUHFXHQFLDV GH    +HUW] (Q OD IUHFXHQFLD GH · QR KD\ QLQJ~Q SLFR ORV SLFRV PiV DOWRV VH HQFXHQWUDQ HQ \ +HUW] SHUR ORV YDORUHV GH ODV < QR HVWiQ HQ SURSRUFLyQ GH    \D TXH OD HVFDOD HV HQ G% EiVLFDPHQWH XQD HVFDOD ORJDUtWPLFD $FWLYLGDG $QiOLVLV GH )RXULHU ,,

5HDOL]DG HO PLVPR DQiOLVLV TXH OD DFWLYLGDG DQWHULRU FRQ HO VRQLGR GRZDY 5HVXOWDGR

$FWLYLGDG $QiOLVLV GH )RXULHU ,,,

*UDEDG ODV YRFDOHV $ \ ( \ KDFHU VXV DQiOLVLV GH )RXULHU /D IUHFXHQFLD GH OD IXQGD PHQWDO HV OD IUHFXHQFLD D OD TXH KDEpLV GLFKR HVWDV OHWUDV /HWUD $


© !& 

0yGXOR 2QGDV VRQRUDV/HWUD (

2EVHUYDG TXH ODV JUiILFDV VRQ EDVWDQWH GLVWLQWDV &XDQGR KDFHPRV HO DQiOLVLV GH )RXULHU D XQD RQGD VH GHQRPLQD EXVFDU HO HVSHFWUR GH OD RQGD /RV GRV ~OWLPRV FXD GURV FRUUHVSRQGHQ DO HVSHFWUR GH XQD $ \ DO HVSHFWUR GH XQD (

$FWLYLGDG 6RQLGRV SHULyGLFRV \ QR SHULyGLFRV +DVWD DKRUD GD OD VHQVDFLyQ TXH WRGRV ORV VRQLGRV \ VXV RQGDV WLHQHQ IRUPDV TXH D SDUWLU GH XQRV SDWURQHV VH YDQ UHSLWLHQGR &XDQGR XQD RQGD WLHQH HVWH WLSR GH FRP SRUWDPLHQWR VH OODPD XQD RQGD SHULyGLFD $EULU HO DUFKLYR JROSHZDY FRQ 6RXQG )RUJH

6L QRV GHVSOD]DPRV D WUDYpV GHO VRQLGR QR VDEHPRV YHU QLQJXQD SHULRGLFLGDG SRU QLQJ~Q VLWLR &XDQGR HVWR RFXUUH GHFLPRV TXH VH WUDWD GH XQ VRQLGR QR SHULyGLFR +D\ JHQWH TXH GLVWLQJXH OD P~VLFD GH OR TXH QR OR HV UXLGR GLFLHQGR TXH FXDQGR HO VRQLGR HVWi IRUPDGR GH RQGDV SHULyGLFDV HV P~VLFD \ FXDQGR HVWi IRUPDGR SRU RQGDV


© !& 

0yGXOR 2QGDV VRQRUDVQR SHULyGLFDV HV UXLGR 3UREDEOHPHQWH PXFKD JHQWH QR HVWDUi GH DFXHUGR FRQ HVWD GHILQLFLyQ WDQ VLPSOLVWD SHUR SXHGH VHUYLU FRPR SULPHUD GHILQLFLyQ (VWULFWDPHQWH KDEODQGR HQ OD QDWXUDOH]D QR H[LVWHQ VRQLGRV SHUIHFWDPHQWH SHULyGL FRV GH KHFKR ORV ~QLFRV VRQLGRV SHUIHFWDPHQWH SHULyGLFRV VRQ ORV VLQWHWL]DGRV SDUD HVWH ILQ 1XQFD SXOVDPRV XQD FXHUGD GH XQD JXLWDUUD GH OD PLVPD IRUPD \ D OR ODUJR GHO WLHPSR OD LQWHQVLGDG GLVPLQX\H \D TXH OD FXHUGD GH OD JXLWDUUD YD SHUGLHQGR HQHUJtD

$FWLYLGDG (YROXFLyQ GH OD DPSOLWXG 3DUD LOXVWUDU HVWR TXH DFDEDPRV GH GHFLU HVWXGLDUHPRV HO VRQLGR JUDEDGR GH XQD JXL WDUUD \ YHUHPRV TXH WDPSRFR VH WUDWD GH XQ VRQLGR SHULyGLFR GHO WRGR \ HPSH]DUH PRV D FRQRFHU RWUDV FXDOLGDGHV GH XQ VRQLGR FRPR HV OD HYROXFLyQ GH OD DPSOLWXG D OR ODUJR GHO WLHPSR $EULU HO DUFKLYR JXLWDUUDZDY FRQ 6RXQG )RUJH 3DUD YHU OR TXH GHVHDPRV DKRUD QR FDPELDUHPRV HO IDFWRU GH ]RRP 3RGHPRV GHMDUOR HQ HO LQLFLDO REVHUYDU HO FtUFXOR URMR

6HJXUR TXH QR HV XQ PRYLPLHQWR GHO WRGR SHULyGLFR \D TXH YHPRV TXH QR VLJXH XQ PLVPR SDWUyQ 8QD YLVWD FRQ XQ ]RRP HOHYDGR GH OHMRV QR QRV SHUPLWH YHU HQ GHWDOOH OD IRUPD GH OD RQGD SHUR Vt FyPR HYROXFLRQD OD DPSOLWXG (Q HVWH FDVR REVHUYDPRV TXH GH QR WHQHU VRQLGR SDVDPRV D WHQHU XQ VRQLGR EDVWDQWH LQWHQVR HO WLHPSR TXH GXUD OD VXELGD GHO QLYHO PtQLPR DO Pi[LPR HV OR TXH VH OODPD DWDTXH $ FRQWLQXD FLyQ HO VRQLGR YD GLVPLQX\HQGR GH LQWHQVLGDG HV OR TXH HQ WpUPLQRV GH WHFODGRV VLQWHWL]DGRUHV VH OODPD HQ SULPHUD DSUR[LPDFLyQ GHFDLPLHQWR 3DUD YHU TXH HVWR HV XQ VRQLGR PXVLFDO HV GHFLU TXH WLHQH XQ FRPSRUWDPLHQWR PX\ SHULyGLFR PLUDUHPRV ORFDOPHQWH OD IRUPD GH OD RQGD GRQGH HVWi OD OtQHD YHUWLFDO 3DUD HOOR SRQGUHPRV FRPR IDFWRU GH ]RRP \ QRV GHVSOD]DUHPRV KDVWD OD SRVLFLyQ


© !& 

0yGXOR 2QGDV VRQRUDV· VHJXQGRV 8VDUHPRV HO FRPDQGR ,U D *R 7R TXH VH DFWLYD FRQ OD FRPEL QDFLyQ GH WHFODV &WUO* \ SRQGUHPRV HO YDORU LQGLFDGR $VHJXUDUVH GH TXH HQ HO FDP SR ,QSXW IRUPDW HVWi SXHVWD OD RSFLyQ 6HFRQGV

< HIHFWLYDPHQWH YHPRV TXH WLHQH XQD IRUPD GH RQGD SHULyGLFD 6L KDFHPRV OR PLVPR SHUR HQ XQ VLWLR GHO ILQDO GH OD RQGD SRVLFLyQ V YH UHPRV OR VLJXLHQWH

'RQGH WDPELpQ VH REVHUYD XQD RQGD SHULyGLFD SHUR GH PHQRU DPSOLWXG 'HEH VHU DVt \D TXH OD FXHUGD GH OD JXLWDUUD DO YLEUDU FUHD OD RQGD VRQRUD HPLWLHQGR HQHUJtD TXH OD VDFD GH VX YLEUDFLyQ (V GHFLU OD DPSOLWXG GH YLEUDFLyQ YD GLVPLQX\HQGR KDVWD H[WLQJXLUVH DO ILQDO FRQ OR FXDO WDPELpQ GLVPLQX\H OD DPSOLWXG GH OD RQGD VRQRUD TXH HV OR TXH YHPRV HQ OD YHQWDQD


0yGXOR 2QGDV VRQRUDV

© !& 

&RPHQWDULR HV SRVLEOH TXH QRV KD\DPRV IL MDGR TXH DXQTXH KD\D GLVPLQXLGR GH DPSOL WXG OD RQGD WDPELpQ KD FDPELDGR GH IRUPD (VWR VLJQLILFD TXH HO FRQWHQLGR GH IUHFXHQFLDV HVSHFWUR GHO VRQLGR HPLWLGR SRU XQD JXLWD UUD \ SRU H[WHQVLyQ ORV RWURV LQVWUXPHQWRV YD UtD D OR ODUJR GHO WLHPSR (VWR KDFH TXH VLQWHWL]DU VRQLGRV UHDOLVWDV VHD PX\ GLItFLO 2 YLVWR GH RWUR PRGR ORV VRQLGRV HPLWLGRV SRU ORV LQVWUXPHQWRV QDWXUDOHV VRQ SUiFWLFDPHQWH LPSRVLEOHV GH LPLWDU H[DFWDPHQWH 1R VyORSRU HVWD UD]yQ VLQR WDPELpQ VHJXUDPHQWH SRUTXH QL HOORV PLVPRV VRQ FDSDFHV GH HPLWLU GRV VRQLGRV H[DFWDPHQWH LJXDOHV

6XJHUHQFLD PHGLDQWH HO DQiOLVLV GH )RXULHU SDUD YHU ORV HVSHFWURV KDFHUOR HQ ORV GRV VL WLRV FRPHQWDGRV \ REVHUYDU TXH DXQTXH ORV FRPSRQHQWHV GH IUHFXHQFLD HQ HO VHJXQGR FDVR VRQ PHQRUHV GHELGR D OD GLVPLQXFLyQ GH DPSOLWXG VX SURSRUFLyQ QR HV H[DFWDPHQ WH LJXDO

$FWLYLGDG (MHUFLFLRV VREUH IUHFXHQFLDV

&RQ OD ILQDOLGDG GH DSOLFDU OR H[SOLFDGR VREUH ODV IUHFXHQFLDV XWLOL]DUHPRV XQD DSOL FDFLyQ TXH QRV D\XGDUi D HQWHQGHU PHMRU ODV GLIHUHQFLDV TXH H[LVWHQ HQWUH ODV IUH FXHQFLDV JUDYHV \ DJXGDV

(O UHVXOWDGR GH HVWDV SUXHEDV VHUi PX\ UHODWLYR \D TXH OD PD\RUtD GH DOWDYRFHV TXH VH YHQGHQ SDUD RUGHQDGRU \ HTXLSRV GH P~VLFD WLHQGHQ D FRORUHDU \ HQIDWL]DU FLHUWDV IUHFXHQFLDV

3DUD HOOR XWLOL]DUHPRV XQR GH ORV VLQWHWL]DGRUHV TXH FRQWLHQH 6RXQG )RUJH (VWH VLQ WHWL]DGRU QRV SHUPLWLUi FUHDU IUHFXHQFLDV PRGXODGDV D OD IUHFXHQFLD TXH QRVRWURV OH LQGLTXHPRV $EULG 6RXQG )RUJH VL DSDUHFH XQD YHQWDQD GH XQ VRQLGR TXH KHPRV WUDWDGR DQWHULRU PHQWH OD FHUUDPRV

&RPR OD PD\RUtD GH ORV SURJUDPDV SURIHVLR QDOHV 6RXQG )RUJH WLHQH OD YLUWXG GH PRVWUDU WRGDV ODV YHQWDQDV TXH HQ XQD VHVLyQ DQWHULRU VH XWLOL]DURQ \ QR IXHURQ FHUUDGDV HVWR VXFHGH SRU FRPRGLGDG GHO XVXDULR SDUD DSURYHFKDUOD

HQ DOJ~Q PRPHQWR SRVWHULRU DGHPiV VL VH HVWi WUDEDMDQGR FRQ XQ Q~PHUR HOHYDGR GH YHQWDQDV HO SURJUDPD ODV UHHVWUXFWXUD FRPR VH GHMDURQ OD ~OWLPD YH]

&UHD XQ DUFKLYR QXHYR FRQ )LOH1HZ $SDUHFHUi XQD SDQWDOOD SDUD SUHJXQWDU Â&#x2021; 7LSR GH IUHFXHQFLD GH PXHVWUHR D XWLOL]DU QR FRQIXQGLU FRQ ODV IUHFXHQFLDV GHO VR QLGR 1RVRWURV HVFRJHUHPRV +] (VFRJHPRV HVWD IUHFXHQFLD GH PXHVWUHR 6DPSOH UDWH SDUD QR WHQHU SUREOHPDV DO UHSURGXFLU ODV DOWDV IUHFXHQFLDV Â&#x2021; %LWV D XWLOL]DU 6L TXHUHPRV XQ VRQLGR FRQ SRFR UXLGR GH IRQGR HVFRJHUHPRV ELWV


0yGXOR 2QGDV VRQRUDV

© !& Â&#x2021; &DQDOHV TXH YDPRV D XWLOL]DU (Q SULQFLSLR FRQ XQR WHQGUHPRV VXILFLHQWH 0RQR

3UHVLRQDU 2.

,G DO PHQ~ 7RROV6\QWKHVLV eVWH RV SHUPLWLUi HVFRJHU HQWUH WUHV PDQHUDV GH FUHDFLyQ GH VtQWHVLV GH VRQLGRV

1RVRWURV HVFRJHUHPRV HO ~OWLPR 6LPSOH

(Q HVWD SDQWDOOD WHQHPRV ORV FRQWURODGRUHV SULQFLSDOHV SDUD FUHDU XQD RQGD VRQRUD FRQ XQD IUHFXHQFLD GHWHUPLQDGD

$QWHV TXH QDGD HV QHFHVDULR TXH FRPSUREpLV TXH HO PDUFDGRU GH ´70,90 :3/4µ HVWp PDUFDGR (VWH PDUFDGRU SHUPLWH DO VLVWHPD JXDUGDU OD FRQILJXUDFLyQ GH WRGRV ORV YD ORUHV DQWHV GH KDFHU FXDOTXLHU FDPELR HQ OD SLVWD GH VRQLGR TXH HVWDPRV WUDEDMDQGR (VWR QRV SHUPLWLUi YROYHU DO HVWDGR DQWHULRU DO GH DxDGLUOH OD PXHVWUD


© !& 

0yGXOR 2QGDV VRQRUDV(Q SULPHU OXJDU HQFRQWUDPRV ODV FRQILJXUDFLRQHV SUHHVWDEOHFLGDV GHO SURJUDPD SUHVHWV HQ HO PHQ~ GHILQLGR FRPR ,20 

(VWRV SUHVHWV HVWiQ HVFRJLGRV FRQFLHQ]XGDPHQWH \D TXH VRQ XQRV YDORUHV TXH VH XWL OL]DQ SDUD UHFDOLEUDU PDTXLQDV FRQ HVWRV WRQRV GH SUXHEDV Â&#x2021; N+] V\QF WRQH VHFRQGV ² 6H XWLOL]D SDUD QLYHODU WRGRV ORV DSDUDWRV \ FRORFDU VXV QLYHOHV HQ OD PLVPD LQWHQVLGDG (O RtGR KXPDQR WLHQH VX PD\RU SXQWR GH VHQ VLELOLGDG D HVWD IUHFXHQFLD N+] +] Â&#x2021; +] V\QF WRQH VHFRQGV ² (VWD IUHFXHQFLD HTXLYDOH D OD QRWD /D GH OD FXDUWD RFWDYD OD IUHFXHQFLD TXH GD XQ GLDSDVyQ 6H XWLOL]D SDUD DILQDU OD PD\RUtD GH ORV LQVWUXPHQWRV Â&#x2021; 0LGGOH & UHIHUHQFH VHFRQGV ² (VWD IUHFXHQFLD HTXLYDOH DO 'R FHQWUDO GH XQ SLDQR HV GHFLU HO '2 GH OD FXDUWD RFWDYD (VWD QRWD WLHQH XQD IUHFXHQFLD GH +] 7RGRV ORV YDORUHV TXH JXDUGHPRV SRVWHULRUPHQWH TXHGDUiQ DOPDFHQDGRV HQ HVWH PHQ~ GHVSOHJDEOH (O SULPHU YDORU TXH WHQGUHPRV TXH GHFLGLU HV HO YROXPHQ TXH WHQGUi OD PXHVWUD (Q HVWH SRWHQFLyPHWUR SRGUHPRV LQGLFDU HO YROXPHQ R DPSOLWXG TXH WHQGUi OD PXHVWUD TXH YDPRV D FUHDU &RORFDUHPRV HO YDORU D G% 'HEDMR GHO SRWHQFLyPHWUR VH LQGLFD HO UDQJR GH YDORUHV TXH SRGHPRV HVWDEOHFHU VDELHQGR TXH HO LQI HV HO YDORU PtQLPR HVWDEOHFLGR \ HO G% HV HO QLYHO VRQRUR GRQGH HO VRQLGR VH GLVWRUVLRQDUtD R ´URPSHUtDµ

/RV FXDWUR FRQWUROHV VLWXDGRV HQ OD SDUWH LQIHULRU GHO SRWHQFLyPHWUR FRPSRQHQ OD SDUWH IXQGDPHQWDO GHO HMHUFLFLR

(O SULPHUR VH XWLOL]D SDUD GHILQLU OD IRUPD GH RQGD TXH YDPRV D XWLOL]DU \D TXH SXHGH VHU XQD VHxDO VLQXVRLGDO SXUD R SRGHPRV HVFRJHU WUHV WLSRV GH VHxDOHV FRPSOHMDV FRQ DUPyQLFRV

/D IRUPD TXH HVFRJHUHPRV SRU DKRUD VHUi OD VHxDO SXUD \D TXH VL HVFRJLpVHPRV RWUD IRUPD GH RQGDV SRGUtD JHQHUDU HUURUHV GH LQWHUSUHWDFLyQ \ QR HQWHQGHU HO REMHWLYR GHO HMHUFLFLR


© !& 

0yGXOR 2QGDV VRQRUDV/D IRUPD GH RQGD TXH KHPRV HVFRJLGR HV 6LQH VHQR \ YHPRV XQD HQ HVWD JUiILFD

(O VLJXLHQWH SXQWR VH XWLOL]D SDUD LQGLFDU HO WLHPSR TXH TXHUHPRV TXH GXUH OD PXHVWUD

(O PDUJHQ TXH SRGHPRV GDUOH D QXHVWUD PXHVWUD HV GHVGH XQ PLOLVHJXQGR KDVWD XQ PLQXWR (O YDORU VH LQWURGXFH HQ VHJXQGRV (O YDORU TXH LQWURGXFLUHPRV QRVRWURV VHUi GH VHJXQGRV  (Q HO VLJXLHQWH FXDGUR GHEHPRV LQWURGXFLU OD IUHFXHQFLD TXH TXHUHPRV TXH WHQJD OD PXHVWUD

/DV IUHFXHQFLDV TXH DFHSWD 6RXQG )RUJH YDQ GHVGH +] KDVWD +] 7HQHG HQ FXHQWD TXH HO RtGR KXPDQR VyOR SXHGH SHUFLELU GHVGH ORV +] KDVWD ORV +] 1RVRWURV FRORFDUHPRV +] \D TXH HV XQD IUHFXHQFLD EDVH PX\ FRQRFLGD SRU VX DSDULFLyQ HQ ORV DFRSODPLHQWRV (O ~OWLPR SXQWR QRV LQGLFD GRQGH TXHUHPRV LQVHUWDU OD QXHYD PXHVWUD

ODV RSFLRQHV TXH QRV SHUPLWH VRQ Â&#x2021; (QG RI )LOH LQVHUWD OD PXHVWUD DO ILQDO GH OD SLVWD Â&#x2021; 6WDUW RI )LOH LQVHUWD OD PXHVWUD DO SULQFLSLR GH OD SLVWD Â&#x2021; &XUVRU LQVHUWD OD PXHVWUD HQ HO ~OWLPR SXQWR TXH GHMDPRV HO FXUVRU (VWD VHOHFFLyQ SRU DKRUD QR HV QHFHVDULD \D TXH QXHVWUR DUFKLYR HVWD YDFtR 8QD YH] VH KD ILQDOL]DGR OD SURJUDPDFLyQ GHO VLQWHWL]DGRU VH SXHGH RtU HO VRQLGR DQ WHV GH FUHDUOR SXOVDQGR HO ERWyQ SUHYLR


0yGXOR 2QGDV VRQRUDV

© !& 'HVSXpV SXOVDU 2. SDUD HMHFXWDU FUHDU H LQWURGXFLU OD PXHVWUD HQ HO DUFKLYR

$WHQFLyQ DQWHV GH SXOVDU HO ERWyQ GH 3UHYLR R HVFXFKDU OD PXHVWUD FRPSUREDG TXH HO YROXPHQ GH ORV DOWDYRFHV QR VHD PX\ HOHYDGR \D TXH ODV IUHFXHQFLDV VLPSOHV VRQ PX\ PROHVWDV

/D SDQWDOOD ILQDO WHQGUi TXH TXHGDU SDUHFLGD D pVWD

(VFXFKDG OD PXHVWUD SXOVDQGR OD EDUUD HVSDFLDGRUD <D KDEpLV FUHDGR XQD PXHVWUD GH XQD IUHFXHQFLD VLPSOH $KRUD SRGpLV HPSH]DU D H[ SHULPHQWDU ODV GLIHUHQWHV GLYLVLRQHV GH ODV IUHFXHQFLDV (OHJLG XQD IUHFXHQFLD GH FDGD JUXSR GH GLYLVLRQHV GH IUHFXHQFLD \ FRPSUREDG ODV GL IHUHQFLDV 5HFRUGDG TXH VL QR FUHiLV XQ DUFKLYR QXHYR ODV QXHYDV PXHVWUDV VH LUiQ FRQFDWHQDQGR D PHGLGD TXH ODV FUHHPRV Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021;

%DMRV KDVWD +] %DMRV PHGLRV KDVWD +] 0HGLRV KDVWD +] $JXGRV KDVWD +]

,QWHQWDG GHVFXEULU TXp VHQVLELOLGDG DXGLWLYD WHQpLV FRQ ORV JUDYHV \ DJXGRV (PSH]DG FUHDQGR IUHFXHQFLDV PX\ JUDYHV FRPR ORV +] H LG GLVPLQX\HQGR OD IUHFXHQFLD KDVWD TXH QR ODV RLJiLV 'HVSXpV SUREDG ORV DJXGRV HPSH]DQGR FRQ ORV +] \ DXPHQ WDQGR SURJUHVLYDPHQWH KDVWD SHUGHU OD HVFXFKD HQ ODV IUHFXHQFLDV PX\ DOWDV


0yGXOR 2QGDV VRQRUDV

© !& 3RGpLV D\XGDURV DXPHQWDQGR HO YROXPHQ \D TXH HO RtGR KXPDQR QR WLHQH OD PLVPD VHQVLELOLGDG HQ WRGDV ODV IUHFXHQFLDV (VWD SUiFWLFD HV PX\ LPSRUWDQWH SDUD FDGD XQR \D TXH GHVFXEULPRV GH TXp PDUJHQ DXGLEOH GLVSRQHPRV

/D ODUJD H[SRVLFLyQ D IUHFXHQFLDV H[WUHPDV \D VHD JUDYHV R DJXGDV HQ XQRV DOWRV QLYHOHV GH YROXPHQ SXHGHQ SURGXFLU SHTXHxDV PROHVWLDV GH FDEH]D

(MHUFLFLR 

3DUD HQWHQGHU ODV WRQDOLGDGHV TXH WLHQH OD P~VLFD RFFLGHQWDO FUHDUHPRV XQD RFWDYD 'HVGH XQD IUHFXHQFLD TXH VHUi XQ 'R KDUHPRV WRGD OD HVFDOD WRQDO KDVWD HO GREOH GH OD IUHFXHQFLD FRQVLJXLHQGR DVt WRGD XQD HVFDOD (Q SULPHU OXJDU DEULUHPRV XQ DUFKLYR QXHYR H LQGLFDUHPRV ODV RSFLRQHV XWLOL]DGDV DQWHULRUPHQWH

$ FRQWLQXDFLyQ YROYHUHPRV D LU D EXVFDU HO VLQWHWL]DGRU VLPSOH

7RROV â&#x2020;&#x2019; 6\QWKHVLV â&#x2020;&#x2019; 6LPSOH 6LWXDGR GHQWUR GHO VLQWHWL]DGRU FDPELD ORV SDUiPHWURV Â&#x2021; 0DUFDGRU GH 8QGR HV QHFHVDULR DFWLYDUOR \D TXH WHQHPRV TXH KDFHU YDULDV DFFLR QHV \ HV IiFLO HTXLYRFDUVH HQ DOJ~Q PRPHQWR GHO SURFHVR (VWH PDUFDGRU SHUPLWH GHVKDFHU DFFLRQHV 3DUD KDFHU HVWR WLHQHV TXH LU D OD SULPHUD RSFLyQ GHO PHQ~ (GLW R SXOVDU ODV WHFODV &WUO = (VWR SHUPLWH UHWURFHGHU KDVWD XQ Pi[LPR GH SURFHVRV Â&#x2021; )RUPD GH RQGD ZDYHIRUP 6LQH SDUD SRGHU GLVWLQJXLU PiV IiFLOPHQWH ODV GLIH UHQFLDV WRQDOHV TXH VH SURGXFLUiQ


0yGXOR 2QGDV VRQRUDV

© !& Â&#x2021; 7LHPSR /HQJWK FRORFD XQ YDORU GH XQ VHJXQGR  Â&#x2021; 9ROXPHQ $PSOLWXGH PDQWHQGUHPRV HO YDORU GH â&#x2C6;&#x2019; G% \D TXH HV XQ YROXPHQ ySWLPR SDUD WUDEDMDU Â&#x2021; ,QVHUFLyQ GH OD QXHYD IRUPD GH RQGD ,QVHUW QHZ ZDYHIRUP DW HVWH YDORU OR FROR FDUHPRV HQ (QG RI )LOH DVt WRGRV ORV VRQLGRV TXH YD\DPRV FUHDQGR VHUiQ FRQVHFX WLYRV \ SRGUHPRV GLVWLQJXLU ODV GLIHUHQFLDV WRQDOHV GH ODV PXHVWUDV FUHDGDV

$KRUD VyOR IDOWD FUHDU ODV GLIHUHQWHV PXHVWUDV FRQ ODV IUHFXHQFLDV HVWDEOHFLGDV &UHD XQ DUFKLYR TXH YD\D FRQFDWHQDQGR ODV GLIHUHQWHV PXHVWUDV TXH YD\DPRV FUHDQ GR $VHJ~UDWH GH TXH VH YDQ LQFOX\HQGR HQ OD SDUWH ILQDO GHO DUFKLYR /DV IUHFXHQFLDV TXH YDPRV D WUDEDMDU VRQ

1RWDV

)UHFXHQFLD

'R

 +]

5H

 +]

0L

 +]

)D

 +]

6RO

 +]

/D

 +]

6L

 +]

'R

 +]

&XDQGR KD\DV FRORFDGR WRGDV ODV PXHVWUDV HVFXFKDG HO FRQMXQWR 'HVFXEULUpLV TXH HV XQD SHUIHFWD HVFDOD PXVLFDO

(MHUFLFLR &RQ OD ILQDOLGDG GH HQWHQGHU PHMRU HO PRYLPLHQWR RQGXODWRULR \ OD IUHFXHQFLD SUR SRQHPRV HO VLJXLHQWH HMHUFLFLR 3DUD HOOR YH OD SDQWDOOD SULQFLSDO FRQ HO DUFKLYR FDU JDGR HQ SDQWDOOD


0yGXOR 2QGDV VRQRUDV

© !& 8WLOL]DG HO ]RRP YHUWLFDO SDUD TXH OD VHxDO DXPHQWH GH WDPDxR KDVWD HO SXQWR MXVWR TXH QR SURSDVH ORV OtPLWHV GH OD JUiILFD 3DUD FRQWURODU HO ]RRP GHEpLV GLULJLURV D OD SDUWH LQIHULRU L]TXLHUGD GH OD SDQWDOOD $OOt HQFRQWUDUpLV GRV SHTXHxDV OXSDV TXH FRQWURODQ HO ]RRP YHUWLFDO 'HVSXpV YDULDG HO ]RRP KRUL]RQWDO eVWH OR SRGUpLV HQFRQWUDU HQ OD SDUWH LQIHULRU GH UHFKD GH OD JUiILFD FRQ ODV GRV OXSDV H[DFWDPHQWH LJXDO TXH ORV FRQWUROHV YHUWLFDOHV /D PHGLGD FRUUHFWD TXH GHEHUHPRV XWLOL]DU HV XQ SHTXHxR LQGLFDGRU TXH HVWi HQ OD SDUWH L]TXLHUGD GH ODV OXSDV YHUWLFDOHV (VWH LQGLFDGRU QRV VHxDODUi OD UHODFLyQ GH DXPHQWR TXH VH KD SURGXFLGR HQ OD LPDJHQ (O Q~PHUR LGHDO WHQGUtD TXH VHU DSUR[LPDGDPHQWH 3RU OR WDQWR HO UHVXOWDGR ILQDO WHQGUtD TXH VHU SDUHFLGR D pVWH

6L HMHFXWDPRV FRQ HO ERWyQ GH HVSDFLR YHUHPRV TXH DO DXPHQWDU HO WRQR GH OD VHxDO VH SXHGH YLVXDOL]DU XQ PD\RU QXPHUR GH RVFLODFLRQHV HQ OD SDQWDOOD (VWR QRV H[SOLFD TXH FXDQWR PiV DJXGD VHD XQD IUHFXHQFLD PD\RU Q~PHUR GH RVFLODFLRQHV KDEUi (MHUFLFLR 

3DUD HQWHQGHU OD HVFDOD ORJDUtWPLFD GH ORV GHFLEHOLRV SRGHPRV KDFHU XQ SHTXHxR HMHUFLFLR FRQ RWUD GH ODV DSOLFDFLRQHV GH 6RXQG )RUJH (Q SULPHU OXJDU GHEHUpLV FUHDU XQD RQGD GH XQD ~QLFD IUHFXHQFLD 3DUD HOOR SRGpLV XWL OL]DU HO VLQWHWL]DGRU TXH \D KHPRV SUDFWLFDGR FRQ ODV IUHFXHQFLDV &UHDG XQ DUFKLYR QXHYR \ GHVSXpV LG DO PHQ~ 7RROV â&#x2020;&#x2019; 6\QWKHVLV â&#x2020;&#x2019; 6LPSOH 


© !& 

0yGXOR 2QGDV VRQRUDV(Q HVWD YHQWDQD FUHDG XQD RQGD VLQXVRLGDO GH WUHV VHJXQGRV \ FRQ XQD IUHFXHQFLD GH .+] TXH WHQJD XQD DPSOLWXG GH â&#x2C6;&#x2019; G%

'HVSXpV GH KDEHU FUHDGR OD VHxDO YLVXDOL]DGOD HQ OD SDQWDOOD \ HVFXFKDGOD 6RXQG )RUJH XWLOL]D XQ PHGLGRU GLJLWDO TXH VH HQFXHQWUD HQ OD SDUWH GHUHFKD GH OD SDQ

WDOOD eVWH QRV LQGLFDUi HQ FDGD PRPHQWR HO YROXPHQ TXH WLHQH OD UHSURGXFFLyQ GH QXHVWUR DUFKLYR (VWH PHGLGRU SHUPLWH FDPELDU OD HVFDOD GH WUDEDMR $Vt SXHV VL HVWDPRV WUDEDMDQGR FRQ QLYHOHV PX\ DOWRV HVFRJHUHPRV OD HVFDOD TXH QRV SHUPLWD GLIHUHQFLDU ORV QLYHOHV PiV HOHYDGRV SRU HMHPSOR OD GH â&#x2C6;&#x2019; G% (O FDPELR GH HVFDOD VH KDFH IiFLOPHQWH VyOR KD\ TXH SXOVDU HO ERWyQ GHUHFKR HQ OD VXSHUILFLH GHO LQGLFDGRU \ DSDUHFHUi XQ PHQ~ FRPR pVWH (O PHQ~ QRV SHUPLWH VHOHFFLRQDU FRQ TXp HVFDOD TXHUHPRV WUDEDMDU /D LGyQHD SDUD HVWRV FDVRV HV OD GH G% \D TXH HQ ODV WDUMHWDV FRQYHQFLRQDOHV OR TXH KD\ SRU GHEDMR HV VyOR UXLGR TXH QRV SXHGH OOHJDU D FRQIXQGLU


0yGXOR 2QGDV VRQRUDV

© !& FRQWLQXDQGR FRQ HO HMHUFLFLR DKRUD GHEpLV LU DO PHQ~

3URFHVV â&#x2020;&#x2019; 9ROXPH $SDUHFHUi XQD SDQWDOOD FRQ XQ ~QLFR FRQWURO

(VWD SDQWDOOD WLHQH PX\ SRFRV FRQWUROHV SHUR WRGRV HOORV VRQ PX\ LPSRUWDQWHV Â&#x2021;

(O SULPHU ERWyQ DO TXH KHPRV GH SUHVWDU DWHQFLyQ HV HO GH VHOHFFLyQ (VWH ERWyQ QRV SHUPLWH HVFRJHU H[DFWDPHQWH TXp SDUWH GHO DUFKLYR Vp YHUD DIHFWDGR SRU HO FDPELR

Â&#x2021;

*DLQ HVWH FRQWURO QRV SHUPLWH DXPHQWDU R GLVPLQXLU HO QLYHO GH OD VHxDO TXH WH QHPRV VHOHFFLRQDGR 3DUD VDEHU H[DFWDPHQWH OR TXH HVWDPRV PRGLILFDQGR HQ OD VHxDO WHQHPRV GRV LQGLFDGRUHV TXH QRV OR HVSHFLILFDQ PX\ FODUDPHQWH H LQFOXVR VH OOHJDQ D FRPSOHPHQWDU (O SULPHUR QRV LQIRUPD GHO DXPHQWR R GHVFHQVR HQ G% 6L FRORFiLV HO LQGLFDGRU HQ G% OD DSOLFDFLyQ QR WUDEDMDUi GHMDQGR LQYDULDEOH OD VHxDO &RPR \D KHPRV H[SOLFDGR DQWHV SDUD KDFHU XQ DXPHQWR GHO GREOH GH OD VHxDO WHQGUHPRV TXH DXPHQWDU G% OD VHxDO RULJLQDO \ YLFHYHUVD VL TXHUHPRV GLV PLQXLUOD D OD PLWDG 3DUD HQWHQGHU FODUDPHQWH HVWH SURFHVR WHQHPRV GHEDMR GH HVWH LQGLFDGRU XQ LQGLFDGRU GHO DXPHQWR R GHVFHQVR HQ SRUFHQWDMHV

Â&#x2021;

%\SDVV KD\ XQ SHTXHxR LQGLFDGRU HQ OD SDUWH GHUHFKD LQIHULRU FRQ HVWH QRPEUH /D IXQFLyQ GH HVWH PDUFDGRU HV PRVWUDU OD GLIHUHQFLD HQWUH HO RULJLQDO \ HO ILFKHUR KDELHQGR SDGHFLGR HO SURFHVR 3XOVDQGR HO ERWyQ GH 3UHYLHZ HVFXFKDUHPRV OD VH xDO WUDWDGD SHUR VL DFWLYDPRV OD FDVLOOD GH %\SDVV HVFXFKDUHPRV OD VHxDO RULJLQDO

3UHJXQWD 5HGXFLG OD VHxDO D OD PLWDG ¢+DVWD TXp QLYHO HQ GHFLEHOLRV WHQGUtDLV TXH GLVPLQXLU" &RPSUREDGOR HQ HO PHGLGRU GH LQWHQVLGDG


0yGXOR 2QGDV VRQRUDV

© !& 3UHJXQWD 

'XSOLFDG OD VHxDO GH HQWUDGD FXDWUR YHFHV ¢4Xp DXPHQWR GH GHFLEHOLRV WHQGUpLV TXH HIHFWXDU HQ OD VHxDO" &RPSUREDGOR HQ HO PHGLGRU GH LQWHQVLGDG 3UHJXQWD 

9DULDG OD VHxDO SDUD TXH VX QLYHO VHD GH â&#x2C6;&#x2019; G% ¢4Xp PRGLILFDFLyQ GH G% KDEpLV WH QLGR TXH HIHFWXDU"

(Q HVWH HMHUFLFLR VH YDQ D XWLOL]DU QLYHOHV PX\ DOWRV $VHJXUDRV GH TXH YXHVWURV DOWDYRFHV HVWiQ D XQ QLYHO EDMR 3DUD OD PRGLILFDFLyQ GH ORV SDUiPHWURV HQ HO *DLQ SRGpLV KDFHUOR FRQ HO UDWyQ \ DMXVWDU FRQ PiV SUHFLVLyQ ORV FXUVRUHV GH GLUHFFLyQ 5HFRUGDG TXH FXDOTXLHU PRGLILFDFLyQ TXH KDJiLV HQ OD VHxDO SXOVDQGR 2. PRGLILFDUi OD VHxDO RULJLQDO $Vt SXHV HV DFRQVHMDEOH FUHDU XQD VHxDO VLQ QLQJXQD PRGLILFDFLyQ \ FDGD YH] TXH VH H[SHULPHQWH XQ HMHUFLFLR FDUJDU OD VHxDO RULJLQDO

$FWLYLGDG (MHUFLFLR VREUH HO WLPEUH

3DUD HQWHQGHU HO IXQFLRQDPLHQWR GHO WLPEUH XWLOL]DUHPRV GLIHUHQWHV RSFLRQHV GHO SURJUDPD 6RXQG )RUJH &RQ HVWDV DSOLFDFLRQHV LQWHQWDUHPRV TXH OD HVWUXFWXUD GHO WLP EUH \ OD FUHDFLyQ GH DUPyQLFRV TXHGH SHUIHFWDPHQWH FODUD (Q SULPHU OXJDU DEULUHPRV HO SURJUDPD 6RXQG )RUJH \ FUHDUHPRV XQ QXHYR DUFKLYR FRQ ODV FDUDFWHUtVWLFDV H[SOLFDGDV DQWHULRUPHQWH

6HJXLGDPHQWH LUHPRV DO VLQWHWL]DGRU VLPSOH 7RROV â&#x2020;&#x2019; 6\QWKHVLV â&#x2020;&#x2019; 6LPSOH


0yGXOR 2QGDV VRQRUDV

© !& (Q pO FUHDUHPRV XQD RQGD GH +] TXH VHD UHGRQGHDGD 6LQH \ TXH WHQJD XQD GX UDFLyQ GH VHJXQGRV  &RQ HVWDV RSFLRQHV QRV TXHGDUi XQD SDQWDOOD SDUHFLGD D pVWD

<D KDEpLV FUHDGR XQD RQGD GH +] GH VHJXQGRV $KRUD FUHDUHPRV RWUD RQGD SHUR GH GLIHUHQWH IUHFXHQFLD &UHDG RWUR DUFKLYR QXHYR VLQ FHUUDU HO DQWHULRU /DV FDUDFWHUtVWLFDV GHO QXHYR DUFKLYR GHEHQ VHU LJXDOHV DO DQWH ULRU 6HJXLGDPHQWH FUHDG XQD QXHYD RQGD FRQ HO VLQWHWL]DGRU VLPSOH TXH WHQJD ODV PLVPDV FDUDFWHUtVWLFDV TXH OD RQGD DQWHULRU SHUR FX\D IUHFXHQFLD VHD HO GREOH HV GHFLU +] $KRUD \D WHQpLV FUHDGRV ORV GRV DUFKLYRV 3DUD YHUORV SRGpLV LU DO PHQ~ :LQGRZ GRQ GH DSDUHFHQ ORV QRPEUHV GH ORV GRV DUFKLYRV TXH KHPRV FUHDGR 3DUD YHU ORV GRV DU FKLYRV HQ OD PLVPD SDQWDOOD QRV GLULJLUHPRV D

:LQGRZV â&#x2020;&#x2019; 7LOH 9HUWLFDOO\ (VWD RSFLyQ QRV SHUPLWLUi WHQHU ORV GRV DUFKLYRV HQ OD PLVPD SDQWDOOD

&XDQGR YLVXDOLFHPRV ODV RQGDV FRPSUREDG TXH ODV VHxDOHV VHDQ SHUIHFWDPHQWH SX UDV HV GHFLU VLQXVRLGDOHV (VWR OR SRGpLV UHDOL]DU KDFLHQGR ]RRP D ODV VHxDOHV FRQ ODV


0yGXOR 2QGDV VRQRUDV

© !& OXSDV GH ORV H[WUHPRV GH OD SDQWDOOD 7HQHG HQ FXHQWD TXH VL DSUHWiLV ODV OXSDV VyOR IXQFLRQDUiQ HQ HO DUFKLYR TXH HVWp VHOHFFLRQDGR

&XDQGR KD\iLV FRPSUREDGR ODV IRUPDV GH RQGDV YROYHG DO HVWDGR QRUPDO GH YLVXDOL ]DFLyQ HV GHFLU TXH SRGiLV YLVXDOL]DU WRGR HO DUFKLYR HQ SDQWDOOD +D\ XQD RSFLyQ HQ HO PHQ~ FRQWH[WXDO TXH DSDUHFH SXOVDQGR HO ERWyQ GHUHFKR GHO UDWyQ \ TXH OR SHU

=RRP 2XW )XOO WDPELpQ H[LVWH OD RSFLyQ TXH SHUPLWH KDFHU HO PD\RU ]RRP SRVLEOH =RRP LQ )XOO PLWH KDFHU DO LQVWDQWH

/R TXH GHEHPRV KDFHU DKRUD HV VXPDU ODV GRV VHxDOHV 3DUD KDFHU HVWR VHOHFFLRQDUH PRV XQR GH ORV GRV DUFKLYRV 6HJXLGDPHQWH VHOHFFLRQDUHPRV WRGD OD SDUWH ~WLO GHO DU FKLYR (V GHFLU ODV SDUWHV GRQGH KD\ VHxDO VRQRUD (VWD RSHUDFLyQ VH SXHGH KDFHU DXWRPiWLFDPHQWH VLJXLHQGR FRQ

(GLW â&#x2020;&#x2019; 6HOHFW $OO 'HVSXpV GH HVWDV LQGLFDFLRQHV QRV DSDUHFHUi WRGR HO DUFKLYR VHOHFFLRQDGR $KRUD \D SRGHPRV PH]FODU ODV GRV VHxDOHV

3DUD PH]FODU ODV VHxDOHV WHQHPRV TXH VLWXDU HO SXQWHUR GHO UDWyQ HQFLPD GH OD VHOHF FLyQ \ SUHVLRQDU HO ERWyQ L]TXLHUGR 6HJXLGDPHQWH VLQ GHMDU GH SUHVLRQDU HO ERWyQ DUUDVWUDUHPRV OD VHxDO KDVWD OD RWUD VREUHSRQLpQGRODV &XDQGR ODV GRV FRLQFLGDQ SHU IHFWDPHQWH VROWDUHPRV HO ERWyQ $SDUHFHUi XQD FXDGUR GH GLiORJR GH PH]FOD

(VWD SDQWDOOD QRV SHUPLWH VHOHFFLRQDU ORV QLYHOHV TXH TXHUHPRV TXH WHQJDQ ODV GRV VHxDOHV HQ HO PRPHQWR GH SURGXFLU OD PXHVWUD 3RU GHIHFWR HO VLVWHPD \D QRV GD XQD PH]FOD TXH QR YDUtD SDUD QDGD QLQJXQD GH ODV VHxDOHV HV GHFLU TXH PDQWLHQH HO QLYHO DQWHULRU GH ODV GRV VHxDOHV 1RVRWURV QR KDUHPRV QLQJXQD YDULDFLyQ D HVWD FRQILJX UDFLyQ FRPSUREDG TXH ORV LQGLFDGRUHV GH ORV ERWRQHV GHVOL]DQWHV HVWpQ D G% H[DFWDPHQWH LJXDO TXH OD ILJXUD 3UHVLRQDUHPRV

2.

1RV DSDUHFHUi HQ OD YHQWDQD XQ SHTXHxR DXPHQWR GH OD VHxDO WUDWDGD


0yGXOR 2QGDV VRQRUDV

© !& 3DUD FRPSUREDU TXH KHPRV VXPDGR OD VHxDO DXPHQWDUHPRV HO Pi[LPR SRVLEOH HVWD RQGD \ GHVFXEULUHPRV TXH OD VHxDO \D QR HV SXUD QR HV VLQXVRLGDO OH KHPRV LQWHJUD GR XQ DUPyQLFR

6L D HVWH SURFHVR OH IXpUDPRV LQFUHPHQWDGR GLIHUHQWHV IUHFXHQFLDV FRQ GLIHUHQWHV LQ WHQVLGDGHV SRGUtDPRV FUHDU HO VRQLGR TXH TXLVLpUDPRV SHUR ORV VRQLGRV TXH FRQRFH PRV OOHYDQ PLOHV GH DUPyQLFRV SDUD XQ ~QLFR VRQLGR

$FWLYLGDG (MHUFLFLR VREUH OD HQYROYHQWH 3DUD H[SOLFDU HO IXQFLRQDPLHQWR GH OD HQYROYHQWH XWLOL]DUHPRV XQD RSFLyQ GH 6RXQG )RUJH HVSHFtILFDPHQWH GLVHxDGD SDUD HVWD IXQFLyQ &UHDUHPRV XQ DUFKLYR QXHYR FRQ ODV RSFLRQHV TXH XWLOL]DPRV QRUPDOPHQWH $ FRQ WLQXDFLyQ DFFHGHUHPRV DO VLQWHWL]DGRU VLPSOH SDUD FUHDU XQD RQGD VLQXVRLGDO 6LQH

GH +] \ GH VHJXQGRV  &XDQGR KD\DPRV YLVXDOL]DGR VX IRUPD VLQXVRLGDO \ HVFXFKDGR OD VHxDO DFFHGHUHPRV HO SURFHVDGRU GH HQYROYHQWHV 3DUD HOOR GHEHUHPRV GH GLULJLUQRV D

(IIHFWV â&#x2020;&#x2019; (QYHORSH 'HVSXpV GH HVWD VHOHFFLyQ QRV DSDUHFHUi XQD YHQWDQD FRPR pVWD


© !& 

0yGXOR 2QGDV VRQRUDV(VWD YHQWDQD WLHQH SRFDV RSFLRQHV 3DUD HPSH]DU WLHQH XQ VXDYL]DGRU GH OD VHxDO SRU VL VH SURGXFH XQD VDWXUDFLyQ HV GHFLU VL HOHYDPRV HO QLYHO PiV DOWR TXH VRSRUWD HO VLVWHPD HVWH PDUFDGRU QRV VXDYL]D OD UXSWXUD 7DPELpQ KD\ XQ ERWyQ TXH QRV YXHO YH D GHMDU OD JUiILFD HQ OD SRVLFLyQ TXH OD WHQtDPRV FXDQGR KHPRV DELHUWR OD YHQWDQD R GHSHQGLHQGR GHO 570809 TXH WHQJDPRV VHOHFFLRQDGR ([LVWHQ WDPELpQ RSFLRQHV SRU VL OD VHxDO HV HVWpUHR pVWDV SHUPLWHQ VHOHFFLRQDU FRQ TXp VHxDO TXHUHPRV WUDEDMDU (Q HVWD SDQWDOOD WDPELpQ SRGHPRV REVHUYDU TXH VH PXHVWUD XQD JUiILFD \ TXH GHEDMR GH pVWD VH GLEXMD HQ D]XO OD VHxDO TXH HVWDPRV WUDWDQGR &RQ OD JUiILFD SRGHPRV PROGHDU OD VHxDO D QXHVWUR JXVWR LQGLFiQGROH FXiQGR TXHUH PRV XQ DXPHQWR R GHVFHQVR GH QLYHO (Q OD JUiILFD WHQHPRV HQ OD SDUWH YHUWLFDO HO QLYHO HQ SRUFHQWDMHV GH OD LQWHQVLGDG \ HQ OD SDUWH KRUL]RQWDO VH LQGLFD HO WLHPSR HQ SRUFHQWDMHV 6L QRV GHVSOD]DPRV FRQ HO FXUVRU SRU OD VXSHUILFLH GH OD JUiILFD REVHUYDUHPRV TXH HQ OD SDUWH VXSHULRU GHUHFKD GH OD JUiILFD DSDUHFHQ XQ FRQMXQWR GH Q~PHURV TXH VH YDQ LQFUHPHQWDQGR R GHFUHPHQWDQGR D PHGLGD TXH QRV PRYHPRV SRU OD JUiILFD (VWRV Q~PHURV QRV LQGLFDQ 3ULPHUR HO YDORU GH OD LQWHQVLGDG TXH VH SURGXFH HQ HVH SXQWR QRV OR LQGLFD HQ SRU FHQWDMH \ HQ GHFLEHOLRV 6HJXLGDPHQWH KD\ HO YDORU GHO WLHPSR TXH VLW~D QXHVWUD VHxDO FRQ ORV YDORUHV GH WLHPSR KRUDVPLQXWRVVHJXQGRVPLOLVHJXQGRV (VWRV YDORUHV VRQ PX\ ~WLOHV VL HVWDPRV WUDEDMDQGR FRQ DUFKLYRV PX\ JUDQGHV 7HQHG HQ FXHQWD TXH VyOR WUDEDMDUpLV FRQ OD VHxDO TXH WHQJiLV VHOHFFLRQDGD VL QR KD\ VHOHFFLyQ OD HQYRO YHQWH DIHFWD D WRGR HO DUFKLYR /D JUiILFD WLHQH XQDV SHTXHxDV PDUFDV TXH SXHGHQ VHU JHQHUDGDV SXOVDQGR FRQ HO ER WyQ L]TXLHUGR GHO UDWyQ HQFLPD GH OD JUiILFD \ SXHGHQ GHVWUXLUVH FRORFiQGRQRV HQ FLPD GH OD PDUFD \ SXOVDQGR HO ERWyQ GHUHFKR (VWDV PDUFDV WDPELpQ SXHGHQ VHU YDULDGDV GH VX SRVLFLyQ DUUDVWUDQGRODV FRQ HO ERWyQ L]TXLHUGR (VWR SHUPLWH VHU PiV SUHFLVR HQ OD SURJUDPDFLyQ GH OD HQYROYHQWH 6L SXOVDPRV 2. REVHUYDUHPRV TXH OD IRUPD GH OD VHxDO KD DGTXLULGR OD IRUPD GH OD HQYROYHQWH \ VX YROXPHQ HV SURSRUFLRQDO DO WDPDxR GH OD VHxDO


© !& 

0yGXOR 2QGDV VRQRUDV3UDFWLFDG FRQ OD HQYROYHQWH GHVFXEULUpLV TXH HV XQD KHUUDPLHQWD PX\ SRWHQWH 7H QHG HQ FXHQWD TXH â&#x2C6;&#x2019; G% R HV PDQWHQHU HO YDORU HVWDEOHFLGR VLQ SURYRFDUOH QLQ JXQD YDULDFLyQ GH LQWHQVLGDG \ TXH FDGD G% VH DXPHQWD DO GREOH HO YROXPHQ GH OD VHxDO

Fisica (Ondas)  

Capítulo sobre Movimiento Ondulatorio y Sonido

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you