Page 1

MEDIA KIT 2013 publications

alt om

HISTORIE


Ret til ændringer forbeholdes. Find altid opdaterede priser og datoer på www.jslpublications.dk. 2

JSL pubLicationS Media Kit 2013


JSL pubLicationS

InDholDsforTEgnElsE Om JSL PUBLICATIONS A/S ........................................................................................s. 5 VI med HUNd .................................................................................................................s. 6 mAd&VeNNer ...............................................................................................................s. 8 BIL ekSPreSSeN ...........................................................................................................s. 10 GOLFmAGASINeT ..........................................................................................................s. 12 JAGT, VILdT & VåBeN ..................................................................................................s. 14 BådNyT ...........................................................................................................................s. 16 mFm – meST FOr mæNd............................................................................................s. 18 ALT Om HISTOrIe ..........................................................................................................s. 20 kreATIVe ANNONCer ..................................................................................................s. 21 GUIdeANNONCer .........................................................................................................s. 21 PrISer & FOrmATer....................................................................................................s. 22 UdGIVeLSer & deAdLINeS ........................................................................................s. 24 rABAT ..............................................................................................................................s. 25 LeVerING AF ANNONCemATerIALe.........................................................................s. 25

JSL pubLicationS Media Kit 2013

3


om JSL pubLicationS a/S

Jsl Er DAnMArKs fJErDE sTØrsTE MAgAsInuDgIVEr med 462.000* månedlige læsere, seks danske magasinudgivelser, en enkelt udgivelse i Norge, mere end 250 årlige bogudgivelser i danmark, et årligt salg på over 500.000 bøger, 30 engagerede medarbejdere og en årlig omsætning på mere end 50 millioner kroner er JSL PUBLICATIONS A/S i dag danmarks fjerde største magasinforlag. en position, som vi har opnået blot seks år efter, at vi i foråret 2006 lancerede vores første magasintitel på det danske marked, Vi med Hund. Vi er stolte over, at det i disse udfordrende økonomiske tider er lykkedes at positionere JSL PUBLICATIONS A/S som et betydende dansk mediehus. I år har vi for første gang valgt at udgive en samlet prisliste, hvor vi præsenterer alle vores medier og dermed de mange muligheder, som vores mange titler og mange attraktive læsere kan tilbyde dig som annoncør både i det enkelte JSL-medie, men også på tværs af alle vores

* Kilde: Gallup Index Danmark, 1. halvår 2012

medier. Her tænker jeg særligt på mfm, mest for mænd, som kan tilbyde én samlet kontakt med 282.000* yderst købestærke læsere. Og oven i købet til en kontaktpris, som gør mfm til et attraktivt valg på mange medieplaner. kontakt vores salgsafdeling allerede i dag og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe netop din virksomhed. JSL PUBLICATIONS A/S - Til glæde for læserne og til gavn for annoncørerne.

med venlig hilsen Jesper Sehested Lund – Adm. direktør

JSL pubLicationS Media Kit 2013

5


vi med hund

TEMA HUNDE HUNDEII DET DETHVIDE HVIDEHUS HUS

I

ndtilnu ndtil nuhar haramerikanerne amerikanernehaft haftfornøjelfornøjel- Forskellig Forskelligeeracer raceraf af senafafatatblive sen bliveledet ledetafaf44 44præsidenter, præsidenter, ’Første-Fidoer’ ’Første-Fid oer’ ognæsten og næstenhver hvereneste enesteafafdem demhar harmedmed- De Deforskellige forskellige’Første-Fido’e ’Første-Fido’er’r’ bragtkæledyr bragt kæledyri iDet , ,som somamerikanDetHvide amerikanHvideHus. Hus.Mange Mange erneogså erne ogsåkalder kalderpræsidentern forskelligeslags forskellige præsidenternes slagskæledyr eshunde, kæledyrhar hunde,har har harboet boeti i væretafafmange været mangeracer, palæetpå palæet racer,ligesom påPennsylvania PennsylvaniaAvenue ligesomder derogså ogsåhar Avenuei Washington, har i Washington, været væretblandingshun blandingshunde menhundene men hundenehar deimellem. imellem. hardog dogværet væreti iovertal. overtal.Og Ogdet det Blandtde Blandt de i engrad, i en racer, racer, grad,såsåman som som mannæsten har har færdedespå næstenfår færdedes fårfornemmelse påde fornemmelsennaf, de af, bonede bonedegulve gulvei iDet atatdet deterernødvendigt DetHvide nødvendigtatatvære HvideHus, Hus,kan kannævnes værehundeven, nævnes hundeven,hvis hvis airedaleterrie airedaleterrie manskal man r,r,beagle, beagle,bouvier skalgøre gøresig bouvierdes sighåb håbom desflflandres, omatatblive andres, blivevalgt valgtsom som cavalierking cavalier kingcharles USA’spræsident. USA’s charlesspaniel, præsident. spaniel,collie, collie,irsk irsksetter, setter, pudel,labrador, pudel, labrador,skotsk Hvisde Hvis skotskterrier, deamerikanske amerikanskepræsidenters terrier,weimaraner weimaranerog præsidentershold og holdafaf yorkshireterrier. yorkshireterri kæledyrskal kæledyr er.Flere Flereafafhundene skaltages tagessom hundeneererligefrem somudtryk udtrykfor ligefrem foramerikansk amerikansk blevet blevetkendisser, kendisser,som traditionog tradition somjournalisterne oglevevis, journalisternehar levevis,såsåererdet detatateje harskreskreejeen enhund hund vetom, vet om,og ogsom ligesåsåamerikansk somden lige denamerikanske amerikansksom amerikanskeoff somæbletærte. offentlighed æbletærte.Med entlighed Medandre andre ivrigt ivrigthar harfulgt. fulgt. ord––stort ord stortset setalle alleamerikanske amerikanskepræsidenter præsidenter Denførste Den førstevirkelige gennemtiderne gennem virkeligekendishund tidernehar kendishundi iDet harhaft hafthunde, hunde,mens DetHvide Hvide mensde dehar har Husvar Hus varairedaleterrie airedaleterrieren, residereti det resideret i detverdensberøm ren,Laddie verdensberømteteovale LaddieBoy. Boy.Laddie Laddie ovaleværelse. værelse. tilhørte tilhørtepræsident præsidentWarren Faktiskererder Faktisk WarrenG.G.Harding derkun kunfifirereud Harding(præsiudafafde (præside44 44præsidenter, præsidenter, dent dentfra fra1921-1923). 1921-1923).Harding somikke som ikkehar harejet Hardingelskede ejetetetkæledyr elskedesin kæledyrunder sinkrølunderderes krølderes ledeairedale, lede airedale,og regeringsperiode regeringsperi ogLaddie Laddiesad odei iDet sadaltid altidmed DetHvide medved HvideHus, ved Hus,nemlig nemlig regeringsmødereri iDet regeringsmød FranklinPierce, Franklin DetOvale Pierce,Chester OvaleVærelse. ChesterA.A.Arthur, Værelse. Arthur,James JamesK.K. Faktiskhavde Faktisk havdeLaddie Polkog Polk ogAndrew Laddiesin AndrewJohnson. sinhelt Johnson. heltegen egenstol, stol,der der varlavet var lavetspecielt specielttiltilham. Noglepræsidenter Nogle præsidenterhar, ham.Præsident PræsidentHarding har,som Harding somallerede alleredenævnt, nævnt, ville villegerne gernevære væresikker sikkerpå, på,atathunden hundensad sad

Mangeafafde Mange deamerikanske amerikanske

præsidentershunde præsidenters hundehar har mødtstore mødt storestatsoverstatsoverhoveder.Her hoveder. Herererdet det Ruslandspræsident, Ruslands præsident,Jeltsin, Jeltsin, derposerer der poserersammen sammenmed med Georgeog George ogBarbara BarbaraBush Bushog og dereselskede deres elskedespringer springer spanielMillie. spaniel Millie.

Vidstedu, Vidste du,at at… …

interview

dVIDE HUS unH -hET TvD lde t t ved e ilfæ

Deterernæsten Det næstenmere mereen enregel regelend enden enundtagel undtagelse, se,atatfor foratatblive kandidatennuanset blivevalgt kandidate valgtsom som uansetpartifarve omUSA’s USA’spræsiden partifarvevære præsident,t,skal væredyreven. skal dyreven.Især Isærererdet dethunde, hunde,som præsident-ejer præsiden somsammen t-ejerhar sammenmed harlevet levetetetprivileger medderes deres privilegeretethundeliv hundeliv ndeni iDet DetHvide HvideHus t hina år.Den Husi iWashing Den6.6.novembe år. Washington novemberrafgøres har tongennem gennemmange det,fulg når Jacob det, mange ,kommer omogså om deratter lenafgøres atter der tterkommer med anie enhundeve værelse. hundevenntiltilmagten ersp en værelse. magteni iDet og cock Detovale og Jacob er ovale lille Shane brox t i mange år, på tv. Selv om den tynd og tykt ge mer gram TEKST:ANNE gennemTEKST: ANNEbørn epro EGEDE// //FOTO: FOTO:ALL og kostet man i ALLOVER OVERPRESS, PRESS, ne i EGEDE M.FL. lemer te Jacob man ser Sha mange helbredsprob M.FL. at han køb hund har haft ne dog aldrig fortrudt, e hyggelig og Sha VI IMM 66 Vhar EEDDHHUUNNDD blandt andet båd penge, b er nemlig på arbejde. sin tid. Jaco med have VMH1312_06-17-_tema-1.indd at VMH1312_06-17-_ tema-1.indd 6-76-7 afstressende : HanS JuHl HanSen //

1. 1.

2. 2. 3. 3. glad

Shane få måtte ikke USA’sallerførst USA’s allerførsteepræsiden præsident,t,George for dyr, men GeorgeWashing Washington han var barn. ton(1789-17 (1789-17 havde10 havde 10hunde: noget, da 97), 97), den hunde:Mopsey, Mopsey,Taster, Taster,Cloe, dag har han Cloe,Tipler, Tipler,Forrester Forrester Den dag,,i Captain,Lady iel Captain, LadyRover, Rover,Vulcan, cockerspan Vulcan,Sweetlips 4. 4. Sweetlipsog godmodige ogSearcher. Searcher. ham, der følger

Hunde Hu ndeliv liv ii

Bay TeksT: Signe

har altid været

Levendee Levend præsidenthun præsid enthunde de Dukan Du kanfifinde ndeen enmasse massesjove sjovefifilm lmmed med amerikanskepræsidenter amerikanske præsidenterog ogderes dereshunde. hunde. Baregå Bare gåind indpå påwww.youtub www.youtube .com,og e.com, og skrivtitlen skriv titleni isøgefeltet: søgefeltet:

Jacob, er muligt. hvor det end haften haft enmasse masseandre andredyr dyrogså, også,men menhundene hundene behageligt,når behageligt, nårUSA’s somregel erersom USA’smagtelite regeldem, magtelitevar dem,som somamerikanerne varforsamlet amerikanernehar forsamlet har forsådanne ––for sådannemøder kendtog møderkunne kendt oghaft haftetetforhold kunnegodt forholdtil. godtstrække strækkesig til.Visse Visseafafhundene sig hundene udover overflflere ud eretimer. timer. blevetfulgt ererblevet fulgtsærdeles særdelesivrigt ivrigtafafden denameriameridagererder I Idag deringen, kanskeoff ingen,som kanske offentlighed entlighedog som husker husker oghar Hardings harhaft Hardings haftmasser masserafaf airedale,men airedale, menifølge fans. ifølgehistoriker fans. historikerved veddet detSmithSmithsonianskeInstitut, sonianske Institut,Tom Sideninternettets Siden TomCrouch, internettetsfremkomst Crouch,så fremkomsthar såererLaddie Laddie haren endel delafaf stadigden stadig denmest ’førstehundene’e’da mestberømte ’førstehunden berømteog ogomtalte daogså omtalteførsteogsåbåde både’skrevet’ første’skrevet’blogs blogs hund.Ingen hund. Ingenafafefterfølgerne oghaft haftderes efterfølgerne, ,selv og deresegen egenhjemmeside. selvde hjemmeside.Hjemmesidemest mest Hjemmesipopulæreafafdem, populære der,som dem,har somvel der, harkunnet velatatmærke kunnetkonkurrere mærkehar konkurreremed harværet væretusandsynligt med usandsynligt LaddieBoys Laddie Boyspopularitet. velbesøgte. popularitet. velbesøgte. sintid tidvar I Isin varLaddie Enenkelt Laddie enkeltførstehund, En Boy førstehund,præsident faktisk Boy faktisk ligeså præsidentGeorge såvellige velGeorge kendtog kendt ogomtalt omtaltsom Bushs(Bush Bushs somsin (Bushsenior) sinejer. senior)springer ejer.Harding Hardingdøde springerspaniel, dødei i spaniel,Millie, Millie, 1923,mens 1923, menshan harendda hanvar enddaudgivet varpræsident. har præsident.For udgiveten enbog. Foratatære bog.En æreden Enbog, bog,som den somefter efter afdødepræsident afdøde præsidentblev sigendesolgte sigende blevder solgtebetydelig derlavet betydeligflflere laveten enstatue statuei i ereeksemplarer eksemplarer naturligstørrelse naturlig størrelseafafLaddie endpræsident præsidentBushs end LaddieBoy, Bushsegen Boy,som somoverleegenbiografi overlebiografi, som , somellers ellers vede vedeHarding Hardingmed varmeget medseks megetpopulær var seksår. populærog år. ogudkom udkomi itusindvis tusindvisafaf eksemplarer,men eksemplarer, menamerikanerne amerikanernekunne kunnealtså Bortvisteførstehun altså Bortviste førstehunde barebedre bedrelide de bare lideMillies Milliesbog. bog. Detererdog Det doglangt langtfra fraalle allepræsidenthun præsidenthunde, de,der der harværet væreten har ensucces. succes.EtEtpar parafafpræsidentern præsidenternes es hundehar hunde harkun kunhaft haften enrelativ relativkort kortkarriere karriere

AAvery veryBarney BarneyChristmas! Christmas! Enfifilm En lmmed medBarney Barneyog ogMiss MissBeazBeazley,de ley, deto toBush-skotter. Bush-skotter.En Ensød, sød,lille lille julefilm, julefi lm,som somogså ogsåereratatfifinde ndepå på DetHvide Det HvideHus’ Hus’hjemmeside. hjemmeside.

PresidentGeorge President GeorgeW. W.Bush Bush andhis and hisdog dog Filmenhandler Filmen handlerom ompræsident præsident GeorgeBush George Bushog ogskotten skottenBarney. Barney. Buddythe Buddy thedog dogat atthe theWhite White House. House.

Buddyvar Buddy varpræsident præsidentBill Bill Clintonshund, Clintons hund,og ogdenne dennefifilm lmer eren en fotomontage, ,der fotomontage derviser viserforskellige forskellige billederafafBuddy billeder Buddymed medsine sineejere. ejere. PresidentBill President BillClinton’s Clinton’sfifirst rst inauguralJanuary inaugural January20 201993 1993part part11 Langtitel, Lang titel,men menfifilmen lmenviser viserGeorge George BushSenior Bush Seniormodtage modtageden dennye nyepræpræsidentBill sident BillClinton Clintoni iDet DetHvide HvideHus. Hus. Bushshund, Bushs hund,Millie, Millie,erermed. med.

5. 5.

Milliesbog Millies bog Nogleafafpræsidenthun Nogle præsidenthundene deneerer merepopulære mere populæreend endandre. andre.Nogle Nogle ereratatfifinde ndepå påYouTube, YouTube,og ogBarbara Barbara Bush,George Bush, GeorgeBush BushSeniors Seniorspræsipræsidentfrue,har dentfrue, harendda enddaskrevet skreveten enbog bog omfamiliens familienscocker om cockerspaniel spanielMillie. Millie. Bogenbeskriver Bogen beskriveren endag dagi iDet DetHvide Hvide Hus,set setfra Hus, fraen enhunds hundsperspektiv. perspektiv. Dagenbestår Dagen bestårmest mestafafmøder mødermed med statsoverhoveder statsoverhove derog ogstrategiplanstrategiplanlægning lægning i iDet Detovale ovaleværelse, værelse,selvselvfølgeligafl følgelig afløst østafafegernjagt egernjagtog ogsamsamværmed medfamilien. vær familien.Bogen Bogenkan kanfås fås påwww.amazon www.amazon.com, på .com,hvor hvorman man ogsåkan kanlæse også læsemere mereom omden. den.

FoTo

m for at få engang imelle Shane kom ked’, hvor dyr. virkelig ted lige nede re. Det var kontakt med har sit værks i små glasbu hane Brox Jacob bag det indre Køben ”Dyrene sad og nusser lejlighed i t, under sin siger Shane malet, klippe frygteligt,” bliver der være havn. Her t på livet løs. gt at skulle øret. t og bygge dog ikke planla skåret, tegne Shanes fans han mødte Shane havde mange af hvor som r, dag, værkden brødre, De figure t i det lille med sine to hundefar netop fra tv, er opståe et glasbur tedet. ud hed ved som sad i kærlig vil kunne kende er ikke alene i værks var Jacob, Det Shane en forestilingen tvivl: sted. Men r ham med men der var som hjælpe s anledpiger, dagen i to blik. over første kan man ved at lave, ke cockerspaling, han er SHoppINg gamle engels rester. finde den ning også lader og maling det mellem spånp 14 år, og niel Jacob rundet de efterhånden både syn og Jacob har har mistet spor. Han noget. Det sætter sine fejler ikke , herlig, ildsprudlende lugtesansen rød og det er noget hørelse, men humør oppe, drage til (u)hyggelig leg. Jacobs holder re Pris 195tedet, er sig af. kr. smiog deres foræld e Shane benytt ned i værks De fleste børn Brox som den kreativ hosSåbowwow.dk. kommer med Setrne. bruger ”når Jacob hjørne r og kender Shane synes dder i alle ller, der klippe dem op. Det der jeg godbi eventyrfortæ børneprogrammet tid på at snuse ham på,” DR i tv-prisen for at aktivere han en times klistrer på , der vandt god måde Shanes Verden 2008. jeg er en meget børne-tv i han . ældre årets bedste uddannet designer, på Jacobs siger Shane rre ikke kun brox er strauss’ det. Den levi Shane helbre for et Det er desvæ mer med re arbejd har proble en frygter og har har tidlige dage, at han hovedkonto l har nemlig europæiske cockerspanie bøger. godmodige ler i dag skrevet børne lleren formid hvor han lig fortid. eventyrfortæ kultur og kunst, e, der er kreativitet, voksn er børn og rn. ”han er min” les, da han mødte Jacob. rlegeba både ramm deres indre i Bruxel perma på jagt efter Shane boede et stort ’dyresu fandt han uden for byen

VVI I MMEEDD HHUUNNDD 77 27-11-2012 13:22:10 27-11-2012 13:22:10

S

Blå Bog

Rød line med blå stjerner, som passer til halsbåndet i samme stil. Set hos 4hotdogs fra 219 kr.

d hund 6 vi me 9_interview.indd

6-7

VMH1412_06-0

Stars and stripes ✶

til november måneds shopping har vi fundet en hel masse lækre ting USA-stil og -farver, så hunden kan føle sig trendy og internatio og sager i nal. StyliSt:

Festligt hårspænde med glitrende røde og pink krystaller til den pyntesyge hund. Set hos Smart Dog til 69 kr.

Rikke BeRglund//FotograF:

kam & Co. , jysk og 4hotdogs

drink – til madskålen. Set hos 4hotdogs fra 59 kr.

d. bt.d k

7

27-11-2012

13:23:01

✶ ✶ ✶ ✶ Blåt tørklæde til den trendy hund. Set hos 4hotdogs fra 64 kr.

holdbart legetøj med dejlige bløde kanter, som derfor ikke kan skade tandkødet. nem at kaste med og god til indendørs lege. kan vaskes og kan flyde. Pris 70 kr. Set hos bowwow.dk.

✶ Robust rød madskål med tre hvide motiver. Set hos Design for Pets fra 129 kr.

supersmart rødt bandanahalsbånd. Set hos 4hotdogs fra 179 kr.

skøn hummer med pivelyd, der med sine klør er velegnet til interaktive lege med en eller flere hunde. Pris 155 kr. Set hos bowwow.dk.

26 V I M E D H U N D VMH1312_26-28_Shopping.indd

medhun

Rødt underlag – eat and

w w w.v i

justerbar rød butterfly med velcrolukning til den elegante hund. Set hos Smart Dog til 89 kr.

✶✶ Blåt underlag – lucky diner – til madskålen. Set hos 4hotdogs fra 59 kr.

Forskellige lækre puder i stars and stripes-patchwork, stribede og med stjerner i forskellige størrelser til 69,95 kr. pr. stk. Patchworkvattæppe til 149 kr. og blødt tæppe i blåt med hvide stjerner til 149 kr. Alt er fra Jysk.

26-27

w w w. V I M E D H U N D.

bt. D k 27 27-11-2012 13:20:58

VI MED hunD -lIVssTIlsMAgAsInET TIl os, DEr ElsKEr hunDE Vi Med Hund er danMarKS StørSte KoMMercieLLe MagaSin, der HenVender Sig direKte tiL aLLe danSKe HundeeJere. i MagaSinet finder du aLtid inSpirerende artiKLer, der Sætter LiVet Med Hund i perSpeKtiV både HerHJeMMe og i udLandet. I hver udgivelse kan læserne forvente et gennemarbejdet udbud af artikler og interviews, der giver gode råd og idéer til aktiviteter, inspiration og timevis af god underholdning. Vi tager bladets navn meget bogstaveligt ved at inddrage læserne aktivt i vores magasin. det ses bl.a. på den populære side med læsernes egne fotos, der er fast inventar i magasinet. Vi med Hund læses af alle, der elsker hunde. kvinderne er overrepræsenteret blandt læserne, men kendetegnende for magasinet er, at det læses af hele familien. Både børn og voksne i alle aldre. Fælles for alle læsere på tværs af alder, køn og boligsituation er, at de ønsker at gøre hundens liv så godt som muligt. det betyder bl.a., at vores læsere ikke holder sig tilbage, når det handler om at shoppe til deres firbenede venner. de elsker at forkæle dem og købe nye accessories, legetøj og lækre godbidder. karakteristisk for Vi med Hunds læsere er yderligere, at de læser magasinet fra ende til anden.

6

JSL pubLicationS Media Kit 2013

I HVERT NUMMER:

– INTerVIeWS Både kendte og ukendte hundeejere fortæller om deres hundeliv – måNedeNS rACe Udvalgte racer portrætteres – måNedeNS HUNdeeJer månedens hundeejer fortæller om sit liv med hund – GOdBIdder Nyheder og produkter fra ind- og udland – SHOPPING Inspiration til shopping for både to- og firbenede – BreVkASSe ekspertpanelet svarer på læsernes spørgsmål – AkTIVITeT Inspiration til leg og aktivering af hunden


Fakta FaK FaKta Fa Kta2013 Kta 2013

90.000* Lærke sofie Bonke 14 gange årligt vimedhund.bt.dk

LæsertaL redaKtør UdKommer Hjemmeside

* Kilde: Gallup Index Danmark, 1. halvår 2012

LæserprofiLL* Læserprofi

40% 60% 20% 11% 13% 18% 13% 13% 12%

mænd Kvinder 12-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år eller derover * Kilde: Gallup Index Danmark, 1. halvår 2012

NETTODÆKNING 2012*

Husstandsindkomst* 50

350 –

Dæk 000

300 –

Hele befolkningen vi med Hunds læsere

40

250 – 30

200 – 150 –

20

100 –

10

50 – 0

14

13

EL

UD

GIv

EL GIv

UD

sE

12

sE

11

EL

UD

GIv

EL GIv

UD

*Kilde: Index Danmark/Gallup marketing 1. halvår 2012

sE

10

sE

9 sE UD

GIv

EL

EL GIv

UD

sE

8

7

sE

GIv

EL

EL

sE

6

GIv

GIv UD

UD

5

sE EL

sE UD

UD

GIv

EL

EL GIv

UD

GIv UD

sE

3

2

sE EL

sE

1

EL

sE EL GIv

GIv UD

UD

4

%

0 Lav InDkomst

mIDDEL InDkomst

HØJ InDkomst

< 299.999

300.000 – 599.999

> 600.000

* Kilde: Gallup Index Danmark, 1. halvår 2012

For yderLigere inFormationer kontakt: salgscHEf: durita Nørgaard // MaIl: durita.norgaard@vimedhund.dk // TElEfoN: +45 3271 1207 // MobIl: +45 4021 2428

JSL pubLicationS Media Kit 2013

7


mad&venner

MAD&VEnnEr – DAnMArKs læKrEsTE MADMAgAsIn HoS Mad&Venner brænder Vi for Mad. både Mad tiL feSten Med Venner og faMiLie og Mad tiL HVerdagen, weeKenden og HøJtiden. Men MeSt af aLt brænder Vi for den VeLtiLLaVede Mad. med mAd&venner får læserne interviews med danmarks bedste kokke, opskrifter og meninger fra passionerede madmennesker, inspiration og test af madvarer samt artikler om de nyeste trends og madtendenser. med respekt for faget sætter vi fokus på årstidernes råvarer, anmelder vin, tager læserne med ind på vingårde og sætter øl og snaps under luppen ved højtiderne. det er vores udtalte mål, at der skal være noget for alle, både for nybegynderen og den øvede. Til glæde for både læserne og deres venner har mAd&venner altid en vinkel på, hvordan man selv kan gøre derhjemme. mAd&venner læses af livsnydere m/k med smag for gastronomi og æstetik. de er moderne, fællesskabsorienterede og med en husstandsindkomst, som gør det muligt for dem at vægte kvalitet over kvantitet. de elsker mAd&venner for magasinets inspirerende madjournalistik, de smukke billeder og en papirkvalitet ud over det sædvanlige.

8

JSL pubLicationS Media Kit 2013

I HVERT NUMMER:

– de lækreste retter med sæsonens råvarer med stort fokus på indbydende fotos – Portrætter og skarpe interviews med de bedste kokke, producenter og madører – de bedste tips til månedens køb af vin fra dygtige smagere – Test af butikkernes madvarer – Større temaer om kulinariske trends – masser af tips og køkkenteknikker – Historien bag udvalgte madvarer – kokke lærer dig at lave tre-retters menu på en time – Gastronomiske oplevelser fra hele danmark og udlandet


Fakta 2013

59.000* ole Høy Hansen 14 gange årligt madogvenner.dk

LæsertaL redaKtør UdKommer Hjemmeside

* Kilde: Gallup Index Danmark, 1. halvår 2012

Læserprofi Læser LLæserProFiL* æserPro æserP ProF roFi FLi*

40% 60% 13% 14% 17% 15% 12% 15% 13%

mænd Kvinder 12-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år eller derover * Kilde: Gallup Index Danmark, 1. halvår 2012

NETTODÆKNING 2012*

Husstandsindkomst* 50

250 –

Dæk 000

200 –

40

150 –

30

100 –

20

50 –

10

0

13

EL

UD

GIv

EL GIv

UD

sE

12

sE

11

EL

UD

GIv

EL GIv

sE

10

sE

9

sE EL

GIv UD

UD

8

EL

UD

GIv

EL GIv

sE

7

sE

6

sE EL

GIv UD

UD

5

EL

UD

GIv

EL GIv

sE

4

sE

3

sE EL

UD

GIv

EL GIv

UD

UD

2

sE

1

sE EL

sE EL GIv

GIv UD

UD

*Kilde: Index Danmark/Gallup marketing 1. halvår 2012

14

%

Hele befolkningen maD&venners læsere

0 Lav InDkomst

mIDDEL InDkomst

HØJ InDkomst

< 299.999

300.000 – 599.999

> 600.000

* Kilde: Gallup Index Danmark, 1. halvår 2012

For yderLigere inFormationer kontakt: salgscHEf: kristoffer Baagøe // MaIl: kb@madogvenner.dk // TElEfoN: +45 3271 1215 // MobIl: +45 2859 9005

JSL pubLicationS Media Kit 2013

9


biL ekSpreSSen

bIl EKsprEssEn – DAnMArKs bEDsTE bIlMAgAsIn biL eKSpreSSen er tiL Manden, der Har en Stor KærLigHed tiL SportSVogne og SuperbiLer, Men ogSå tiL de HeLt aLMindeLige biLer, Han Har råd tiL at Købe. Hos Bil ekspressen bliver historierne leveret af ildsjæle, hvis hjerter banker for biler. Vi kender markedet ud og ind og er oppe på de nyeste tendenser, hvilket giver skarpe og personlige artikler. Vi kender læseren, og læseren kender os. magasinet er det bilmedie i danmark, som har den største Facebook-gruppe, og redaktionen chatter gerne med gruppens medlemmer om alt mellem himmel og jord, men mest om biler, sportsvogne og motorsport. På Bil ekspressen går vi i dybden med de vigtigste nyheder på marked-et, prøvekører alle de nye biler i indog udland, tester, vurderer og fælder dommen. Vi laver interviews med interessante personligheder, dækker motorsport og appellerer også til den danske bilejer med fornuftigt forbrugerstof. Vi kommer hele vejen rundt – også med de mere skæve og underholdende historier.

10

JSL pubLicationS Media Kit 2013

Som annoncør i Bil ekspressen er du sikret adgang til engagerede og købestærke læsere. de er opinionsdannere inden for området og giver med glæde råd og anbefalinger om biler videre til venner og familie.

I HVERT NUMMER:

– de nyeste tendenser – Tests og vurderinger – Nyheder på bilmarkedet – motorsport – Prøvekørsler af nye biler i ind- og udland – Interviews med interessante personligheder


Fakta 2013

52.000* thomas Hjortshøj 12 gange årligt bilekspressen.dk

LæsertaL redaKtør UdKommer Hjemmeside

* Kilde: Gallup Index Danmark, 1. halvår 2012

LæserprofiLL* Læserprofi

84% 16% 22% 10% 18% 21% 11% 14% 5%

mænd Kvinder 12-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år eller derover * Kilde: Gallup Index Danmark, 1. halvår 2012

NETTODÆKNING 2012*

Husstandsindkomst*

200 –

50

Dæk 000

Hele befolkningen Bil Ekspressens læsere

40

150 –

30 100 – 20 50 –

10

0

sE

11 UD

GIv UD

GIv

EL

EL

sE

10

9

EL GIv

UD

GIv

sE

8

EL

sE

7

sE EL

UD

GIv

EL GIv

UD

UD

6

sE

5

EL GIv

UD

GIv UD

sE

4

sE EL

sE

3 UD

GIv UD

GIv

EL

EL

sE

2

1

sE

sE

EL

EL

GIv UD

GIv UD

*Kilde: Index Danmark/Gallup marketing 1. halvår 2012

12

%

0 Lav InDkomst

mIDDEL InDkomst

HØJ InDkomst

< 299.999

300.000 – 599.999

> 600.000

* kilde: Gallup Index Danmark, 1. halvår 2012

For yderLigere inFormationer kontakt: salgscHEf: Lennart le Févre // MaIl: lennart.lefevre@jslpublications.dk // TElEfoN: +45 3271 1205 // MobIl: +45 2860 8087

JSL pubLicationS Media Kit 2013

11


goLFmagaSinet RydeR Cup

Mageløse d på Medinahage

I 1999 indhente europæernes de de amerikanske hjem mebanespiller 10-6 -føring. Men aldrig før e på været nede med fire poin var et udebaneh The Country Club i Broo t før Medinah Cou kline old kommet ntry Club i Chic søndagens singler. Tag igen efter med tilbage ago til tre mageløseat have IMaGes dage på

Af Jan FrIMod T foto: GeTTy

FAIR WAY /H

YBRI

DKØ LL

GREJE LANG T TIL DE E SLAG

Justin rose holer sit vindende putt for birdie på 18. green

68

GOLFmagasinet

|

NR. 13 2012

ER UD

STYR

Mange med en klubspiller e fra M fairway- har svært ell izu ve Adam no, Taylo er hybridk d at få bå rM s, Clev de læ øl ngde eland ade og PIN le. Vi har og høvi lig Stå te Så og Co jde no e t tre af R bra AF G – og præssteFørst de på JON entereholede m, Justin krose europa GREAT re sterputrt på r kan etde HEAD mon- s sla og17. green.sde og et øjeblik gø dette billede så seks reatop g til at ram efter, blev taget påhe ga 18.ltgreen, m officials ved nyekunne scoretavlerne af sla ven lidt ne e green i baggrun roses 1/0-sejr mm over Phil Mickels den føre gsen fra blåt på den on ind med bland ere, store tavle. samt ikke mindst t andr udskifte det blå 10-tal på e den lille tavle højre med et 11-tal. rose til – og europa udlignet amerik – har anernes føring.

KOM EFTERPAKT OG GIVEN DE

MIZUNO

MP-650 3-kølle 15°,

1.700 kr. 5-kølle 18° Nærm. forhan

golfmizundler:Tlf. 8088 9753 oeurope .com Kompak slå med t, flot udseen , end man trorde. Lettere Lidt svæ at . rere at slå med i roughe n. 48

GOLFm

agasinet

GM1

112_48-5

1_UDST

YR TES

T.ind

d 48

|

NR. 11

2012

JEG HAR visse golf ALTID und ret mere velekøller omtale mig over, at s som gne kølleho værend Lad gå de til bed ved komme for jernene re spillere. e end gen , men Miz s veduno’ern nde, me mig fint, nemsnittetkøller es min hov og hyb n drivere, fair eftergiv og de var allig eder passeddre wayMizuno rider? end e evel gan hæ vder såle deres Selv når e. ske MP jeg gra bolden, ’tour-kl -650-fairw des, at ved aykølle ar’, og slag. resulterede e mig lidt und men jeg r er det ska det i gan er ske god spillere kan så tillæ l nok passe, At der gge, at ma , der har e ngler en lehoved drawe for tenden bold hvis ma ets krone, er sigtelinje påå mig selv en lige lovl s til at kølen n på plad har sin ege bagdel, me de helt for eksempel ig meget – n s, problem bør det ikke sigtelinje-r n godt. igennem imp – fungerer . være nog utine oneren Der kan de Jeg øde et ikke just lægger Mizuno score nor ere på ’ern som Miz es hovede s på noget skal slå teestedet, malt min i ler 5-k ind til greens eller når jeg overve uno efter minr – en muligh je med en lavt og ølle. Bolden modell at indkorpore mening bør ed, 3går er. re i frem zuno’er for langt til ven som regel elMen tidige åbent ne er født me stre, men for custom hvis man får Mikøll sine fi ttet derfor ehoved og d en anelse fair , vil over, hva way en giver d man man blive imp køller gode mu spiller som mig lighede 650’ern ellers får for oneret Deres r. e er pengen e. finish helsorte familie, ud af en Miz ose uno der inkl Køllern r af klasse. uderer driver e en sam mere komvirker lidt på hen t hybrider end ma pakte hold 19° og svis 17°, konkur nge af 22° rentern drivere . Både marke e på ns det. hybride og Nogle rne hovede s godt lide spillere kan r ligesom er, selvtillid at tanke fairway på og se ved at stå ned på ne, lidt kølleret stor t end gen mindre snittet, nemalligeve men eftergiv l særdele s ende.

15-08-20

12 11:5 2:16

golfMAgAsInET – DEn KorTEsTE VEJ TIl goD golf goLfMagaSinet er danMarKS uafHængige goLfMagaSin. Vi Har Kun et eneSte HenSyn, og det er VoreS LæSere og dereS goLfSpiL. derfor er MagaSinet SpæKKet Med inSpiration og gode råd oM aLt det, en goLfer ViL HaVe ren beSKed oM: HVor SKaL Jeg SpiLLe? HVad SKaL Jeg SpiLLe Med? og HVordan bLiVer Jeg bedre tiL det? Hver udgave af GOLFmagasinet indeholder indsigtsfulde artikler om nye køller og alt det andet udstyr. masser af effektiv instruktion, banebeskrivelser og forslag til golfrejser. Optakter til ryder Cup og alle de andre store turneringer. Plus portrætter af danske og udenlandske stjerner. det hele er præsenteret med den æstetik og omhu, der kendetegner et lækkert og professionelt magasin. magasinets indhold og opsætning er derfor det perfekte match til alle de lækre golfrelaterede annoncer for køller og udstyr, golfrejser, golfbaner, biler, tøjmode og øvrig livsstil. GOLFmagasinet læses med stor fornøjelse af både kvinder og mænd og favner både den unge familie og det ældre ægtepar, hvor børnene er fløjet fra reden. målgruppen er typisk dybt engageret i sporten, og økonomien til at udleve den er på plads. det gælder også på et premium niveau – udstyr og oplevelser skal være af høj standard, og der ofres gerne noget ekstra på kvalitet. I modsætning til andre danske golfmedier har GOLFmagasinets

12

JSL pubLicationS Media Kit 2013

læsere selv valgt at modtage magasinet. det betyder, at din annonce læses med en større seriøsitet af læserne.

I HVERT NUMMER:

– Interviews og portrætter af de største stjerner – Pædagogiske instruktionsartikler, der virker! – Insidertips og vurderinger fra professionelle spillere – Anmeldelser af danmarks bedste baner – de vigtigste nyheder fra golfens verden – Tests og oversigter af køller, bolde, sko og alt det andet udstyr – Tips og reportager om golfrejser fra hele verden


Fakta FaK FaKta Fa Kta2013 Kta 2013

98.000* ole Høy Hansen 14 gange årligt golfmagasinet.dk

LæsertaL redaKtør UdKommer Hjemmeside

* Kilde: Gallup Index Danmark, 1. halvår 2012

Læserprofi Læser LLæserProFiL* æserPro æserP ProF roFi FLi*

63% 37% 9% 4% 8% 16% 17% 30% 16%

mænd Kvinder 12-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år eller derover * Kilde: Gallup Index Danmark, 1. halvår 2012

NETTODÆKNING 2012*

Husstandsindkomst* 50

250 –

Dæk 000

200 –

40

150 –

30

100 –

20

50 –

10

0

14

GIv UD

GIv

sE

13

EL

sE EL

sE

12

11 UD

GIv

EL

EL

UD

GIv

EL GIv

*Kilde: Index Danmark/Gallup marketing 1. halvår 2012

UD

10

sE

9

sE

8

sE

GIv UD

GIv UD

UD

EL

EL

sE

7

6

sE

UD

GIv

EL

EL

UD

GIv

EL GIv

sE

5

4

sE

sE EL

GIv UD

GIv UD

UD

2

EL

sE

1

sE EL

sE EL GIv

GIv UD

UD

3

%

Hele befolkningen GoLFmagasinets læsere

0 Lav InDkomst

mIDDEL InDkomst

HØJ InDkomst

< 299.999

300.000 – 599.999

> 600.000

* kilde: Gallup Index Danmark, 1. halvår 2012

For yderLigere inFormationer kontakt: salgscHEf: morten klitvad // MaIl: morten.klitvad@golfmagasinet.dk // TElEfoN: +45 3271 1271 // MobIl: +45 2543 0161

magasinet

JSL pubLicationS Media Kit 2013

13


Jagt, viLdt & våben

JAgT, VIlDT & VåbEn n – DAnMArKs bEDsTE JAgTMAgAsIn Jagt, ViLdt & Våben er danMarKS bedSte JagtMagaSin – en SucceS, der bunder i VoreS grundLæggende forStåeLSe af JagtMiLJøet, detS greJ og reSpeKten for ViLdtet og naturen. At være jæger er mere end en hobby. det er en passioneret livsform i pagt med naturen, årstiderne og dyrenes adfærd. JAGT, Vildt & Våben rammer plet i læsernes univers af jagter, professionelt udstyr, hunde, kammeratskab og storslået natur. med faglighed og underholdning i fokus leverer JAGT, Vildt & Våben altid et magasin spækket med indhold, som kan inspirere og udvikle vores læsere over hele landet. JAGT, Vildt & Våben læses af både de inkarnerede såvel som de nye jægere. Fælles for dem er, at de har tiden og økonomien til at dyrke deres passion for jagt uden at gå på kompromis med kvaliteten og oplevelsen. Læserskaren er mellem 30-60 år, moderne og engageret. de går mere på jagt end gennemsnittet og ser jagtrejser som et must. derfor har vores læsere ekstra fokus på våben, optik, beklædning og grej. det betyder, at du som annoncør i JAGT, Vildt & Våben kommer i direkte kontakt med passionerede jægere.

14

JSL pubLicationS Media Kit 2013

I HVERT NUMMER:

– JAGT I UdLANdeT Spændende reportager om jagt i hele verden – JAGT I dANmArk Vi er både med, når bukkejagten går ind, og når jagtprammene sættes i vandet – VåBeN OG GreJ Artikler og test af våben, ammunition og grej. Vi fortæller også om nyhederne – JAGTreJSer Få overblik over jagtrejser i udlandet og dagjagter i danmark – JAGTHUNde Ingen jagt uden hund – vi bringer artikler om jagthundene, træning og grej – reVIreT LIGe NU Få tips til vildt og revirpleje


Fakta 2013

FaKta 2013

93.000* ole Høy Hansen 14 gange årligt jvv.dk

LæsertaL redaKtør UdKommer Hjemmeside

* kilde: Gallup Index Danmark, 1. halvår 2012

LæserprofiL*

LLæserProFiL* Læser æserPro æserP ProF roFi Fi

73% 27% 15% 9% 11% 16% 20% 16% 12%

mænd Kvinder 12-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år eller derover * kilde: Gallup Index Danmark, 1. halvår 2012

NETTODÆKNING 2012*

Husstandsindkomst* 50

350 –

Dæk 000

300 –

Hele befolkningen JaGt, vildt & våbens læsere

40

250 – 30

200 – 150 –

20

100 – 10 50 – 0

UD

14

GIv

EL

sE

sE

13

12 UD

GIv

EL

EL

UD

GIv

EL GIv

UD

*Kilde: Index Danmark/Gallup marketing 1. halvår 2012

sE

11

10

sE

9 GIv

EL

sE

8

sE

GIv UD

GIv UD

UD

EL

EL

sE

7

6

sE

UD

GIv

EL

EL

UD

GIv

EL GIv

UD

sE

5

4

sE

3

sE

GIv UD

UD

GIv

EL

EL

sE

sE

GIv UD

UD

GIv

EL

EL

sE

1

2

%

0 Lav InDkomst

mIDDEL InDkomst

HØJ InDkomst

< 299.999

300.000 – 599.999

> 600.000

* kilde: Gallup Index Danmark, 1. halvår 2012

For yderLigere inFormationer kontakt: salgscHEf: Preben Henrichsen // MaIl: preben.henrichsen@jvv.dk // TElEfoN: +45 32 71 12 03 // MobIl: +45 4111 6166

JSL pubLicationS Media Kit 2013

15


bådnyt

BLUE WATER SAILING

// S I K K E R HED

På vej over Atlanterhav et i roligt vejr – og en sikkerhedsl med redningsve ine, der dog ikke st er fastgjort!

VÆR FORBEREDT PÅ DET VÆRSTE

I efteråret 2010 forlod den danske familie for at sejle Jorden rundt i en katamaran. Houlberg Kirk Danmark storme og alvorlige Siden har de haft både nær-v deler de i denne artike ed-ulykker tæt på livet. Efter to år på l ud af deres erfarin ger med sikkerhed havet Tekst & foto HOULBER G KIRK til søs.

båDnyT – DAnMArKs prAKTIsKE bå båDblAD 46 BÅDNYT Nr. 466 D A N M A RKS

PRAKTISKE

BÅDBLAD

bådnyt er danMarKS StørSte KoMMercieLLe og MeSt LæSte MagaSin oM både, udStyr og LiVet Ved Vandet. MagaSinet HenVender Sig tiL aLLe, der Har HaVet og SeJLadSen SoM paSSion. BådNyts nøgleord er anvendelighed og troværdighed. For os betyder det, at bådejerne skal have mere ud af deres både og udstyr, så glæden ved sejlsporten bliver endnu større. derfor er magasinet spækket med konkret og brugbar vejledning om alt fra motortjek, reparationer, trim af rig og sejl til anvendelse af marineelektronik. Nye og brugte både testes og anmeldes, og der er selvfølgelig gode råd at hente forud for handler med brugte både. Udgangspunktet tages altid i det sejlende folk. magasinet henvender sig til alle danmarks sejlere. motor eller sejl. Fritid eller mere seriøst. Læserskaren er succesrig, velorienteret og har gang i en masse aktiviteter, hvilket gør den til en attraktiv målgruppe for annoncører med produkter inden for sejlsport, eller som generelt henvender sig med mandeprodukter.

16

JSL pubLicationS Media Kit 2013

I HVERT NUMMER:

– de seneste bådnyheder – Anmeldelser af udstyr, gear og tøj – Gode tips til gør-det-selv – Tursejlads fra ind- og udland – Test af nye og brugte både – eksklusivt brugbådsmarked – eksklusivt brugbådsmarked

DANMARKS

PRAKTISKE

BÅDBLAD

Nr. 466 BÅDNYT 47


Fakta FaK FaKta Fa Kta2013 Kta 2012

70.000* morten Brandt 14 gange årligt baadnyt.dk

LæsertaL redaKtør UdKommer Hjemmeside

* kilde: Gallup Index Danmark, 1. halvår 2012

Læserprofi Læser LLæserProFiL* æserPro æserP ProF roFi FLi*

74% 26% 11% 5% 9% 14% 19% 23% 20%

mænd Kvinder 12-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år eller derover * Kilde: Gallup Index Danmark, 1. halvår 2012

NETTODÆKNING 2012*

Husstandsindkomst*

250 –

50

Dæk 000 200 –

40

150 –

30

100 –

20

50 –

10

0

14

EL

sE

13

12

sE UD

GIv

EL

UD

GIv

EL

UD

GIv

EL

UD

GIv

EL GIv

*Kilde: Index Danmark/Gallup marketing 1. halvår 2012

sE

11

10

sE

9

sE

sE EL

GIv UD

GIv UD

UD

7

EL

sE

6

sE EL

UD

GIv

EL

UD

GIv

EL GIv

UD

sE

5

4

sE

3

EL

UD

GIv

EL GIv

UD

sE

2

sE

1

sE

sE

EL

EL GIv

GIv UD

UD

8

%

Hele befolkningen Bådnyts læsere

0 Lav InDkomst

mIDDEL InDkomst

HØJ InDkomst

< 299.999

300.000 – 599.999

> 600.000

* kilde: Gallup Index Danmark, 1. halvår 2012

For yderLigere inFormationer kontakt: salgscHEf: Lennart le Févre // MaIl: lennart.lefevre@baadnyt.dk // TElEfoN: +45 3271 1205 // MobIl: +45 2860 8087

JSL pubLicationS Media Kit 2013

17


meSt For mænd

4 MEDIEr – 1 MålgruppE biL eKSpreSSen, bådnyt, goLfMagaSinet og Jagt, ViLdt & Våben er fire StærKe MagaSintitLer. tiLSaMMen når de ud tiL 282.000* KøbeStærKe LæSere Med en Stor oVerVægt af Mænd. aLLe brænder de for dereS intereSSe, SoM enten er biLer, goLf, Jagt eLLer SeJLadS. mest for mænd dækker i dag over vores 4 herremagasiner, som købes og læses af moderne mænd med en høj indkomst. Fælles for læserne er, at de har sans for kvalitet og gerne vil betale for den. de brænder for deres interesse, som enten er jagt, golf, bil eller båd. Uanset sporten bevæger de sig i et miljø, som er brandingmiljø for mærkevarer. de er gode til at forkæle sig selv og er ikke bange for at prøve nyheder før venner og bekendte. Bil ekspressen udkommer 12 gange årligt, og de øvrige titler 14 gange årligt, hvorfor du med en annonce i mFm sikrer en kontinuerlig påvirkning af målgruppen. mFm er et stærkt medieprodukt, der giver god dækning af en kendt målgruppe til en kosteffektiv kontaktpris. med mFm når du ud til én målgruppe via fire medier, og du får dit budskab igennem der, hvor målgruppen nyder at se det og kan reagere på det.

18

JSL pubLicationS Media Kit 2013

MfM lÆsERNEs INTEREssER: – erhvervsforhold – Sundhed – Sport – Underholdning – Boligdesign – Tøjmode – Biler – Gør-det-selv – Stereoanlæg & hifi – Øl, vin og spiritus


Fakta 2013 FaK FaKta Fa Kta 2013 Kta

282.000* www.mfm.dk

LæsertaL Hjemmeside

* kilde: Gallup Index Danmark, 1. halvår 2012

Læserprofi Læser LLæserProFiL* æserPro æserP ProF roFi FLi*

12% 7% 11% 17% 18% 22% 14%

12-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år

4 MEDIEr – 1 MålgruppE

50-59 år 60-69 år 70 år eller derover * kilde: Gallup Index Danmark, 1. halvår 2012

Husstandsindkomst* 50 40

Hele befolkningen mfm’s læsere

30 20 10

%

0 Lav InDkomst

mIDDEL InDkomst

HØJ InDkomst

< 299.999

300.000 – 599.999

> 600.000

* kilde: Gallup Index Danmark, 1. halvår 2012

For yderLigere inFormationer kontakt: salgscHEf: Lennart le Févre // MaIl: lennart.lefevre@jslpublications.dk // TElEfoN: +45 3271 1205 // MobIl: +45 2860 8087

JSL pubLicationS Media Kit 2013

19


aLt om hiStorie

FaKta 2013 redaKtør UdKommer Hjemmeside

thomas oldrup 14 gange årligt altomhistorie.dk

AlT oM hIsTorIE – MAgAsInET, DEr gIVEr DIg VIDEn og unDErholDnIng aLt oM HiStorie er bLadet for dig, der Kan Lide at Se doKuMentarfiLM, SLuger SpiLLefiLM oM draMatiSKe SKæbner Med Stor intereSSe, og SoM gerne ViL HaVe både underHoLdning og KundSKab. JSL pubLicationS a/S Har anSVaret for aLt oM HiStorieS annonceSaLg. det SVenSKe Lrf Media a/b udgiVer bLadet, SoM bLeV Lanceret i 2005. det specielle ved Alt om Historie er blandingen af særlige illustrationer og tilgængelige tekster om spændende begivenheder i verdens- og danmarkshistorien. Gode fortællinger, Skandinaviens bedste historiske skribenter og aktuel forskning kombineres på en inspirerende og let tilgængelig måde. Artiklerne i bladet illustreres med malerier, fotografier, illustrationer og forklarende kort og beskriver alt fra konger, kærlighed, krige og kuriosa til arkæologiske udgravninger og opdagelsesrejser.

redaktøren er historikeren, forfatteren og journalisten Thomas Oldrup, der har et solidt netværk i det danske historiemiljø.

Hvert nummer er på 68 sider og indeholder artikler, aktuelle tips om bøger og udstillinger, historiske nyheder, spørgsmål og svar mm. I hver udgave er der desuden særlige sider, som er skrevet specielt til danske læsere om dansk historie. Læseren er typisk karakteriseret ved et stort videbegær og interesse for historie, samfund og kultur. magasinet henvender sig til den almindelige læser, uden særlige forudsætninger, og altså ikke historikere, forskere eller akademikere.

For yderLigere inFormationer kontakt: salgscHEf: Preben Henrichsen // MaIl: preben.henrichsen@jslpublications.dk // TElEfoN: +45 3271 1203 // MobIl: +45 4111 6166

20

JSL pubLicationS Media Kit 2013


kreative og guide -annoncer

KrEATIVE AnnoncEr JSL PUBLICATIONS A/S tilbyder mange typer af kreative løsninger. Vores erfaring viser, at et godt samarbejde mellem medie og annoncør giver bedre resultater hos vores læsere. kreative løsninger er nemlig med til at skabe god opmærksomhed om dine produkter, ydelser eller lign. det fører dig derfor tættere på læseren og tættere på en købssituation.

Vi har lavet alt fra Apps til Advertorials sammen med vores kunder, og det er kun vores fælles kreativitet, der sætter grænser. Når du indgår en aftale om et kreativt samarbejde, kender du altid prisen, inden du afgiver din ordre.

NYHED

IdEER TIl kREaTIVE saMaRbEjdER:

Ds VI MED HUN

B AY VA N T UND OG VI MED H

NT IC PRÆSE

ED

EVENNER M

ERER:

FIND HUND

NYE APP

marks største adgang til Dan ede GPS likation får du ilens indbygg Hunds nye app y, der via mob Med Vi med munikere med kom de-communit og hun es de mød over landsdækken så du altid kan også et kort , hvor du er, indeholder kan identificere r i nærheden miljø. App’en hvo r, nær ove dit i jere et overblik andre hundee kan give dig k, som hurtigt hele Danmar hundeskov. du finder en ØR DU! SÅDAN G e, download ående QR-kod er du Scan nedenst t din profil. Så gratis og opre velser app’en helt flere sjove ople ge man få deejere. klar til at d og andre hun hun din sammen med det! elske dig for Din hund vil BEMÆRK, APP’

EN TILBYDES

FORELØBIG

TIL IPHONE.

26-11-2012

40.indd 82

NCE_208x1

LVSIDE_ANNO

VMH_APP__HA

10:35:52

• Apps • Advertorials • konkurrencer • messer • Produktsample i folie • Indstik • Indhæftning • Indklæbning • kundemagasiner • events

andre annonceLøSninger: kontakt os, hvis du ønsker information om andre annonceformater og løsninger. onLine annoncering: kontakt JSL PUBLICATIONS A/S, hvis du vil høre nærmere om mulighederne for digital annoncering.

guIDEAnnoncEr Annoncører har mulighed for at indrykke en guideannonce som supplement eller erstatning for en alm. annonce. Guideannoncerne skaber god opmærksomhed og sikrer - ligesom vores alm. annoncer - en kontinuerlig påvirkning af målgruppen. Læserne, som enten interesserer sig for hunde, mad, biler, golf, jagt eller både, bruger guideannoncerne som opslagsværk til at holde sig opdateret på forhandlere og produkter.

dU k eN GO AN OPNå eN GU d rABA T Ved IdeA FOr e NNONCer PerIO N LæNGer ING HALV de. Fx FO e r T eLL er He eT LT år .

For yderLigere inFormationer kontakt: salgskoNsUlENT: mikkel Nielsen // MaIl: mikkel.Nielsen@jslpublications.dk // TElEfoN: +45 3271 1224 // MobIl: +45 2670 8031

JSL pubLicationS Media Kit 2013

21


priSer & Formater

prIsEr og forMATEr vi med hund ANNONCER *

FORmAt A ** At

PRis (i DKK )

Dobbeltside (2/1) 1/1 side 1/2 side 1/4 side Bagside side 2 3. omslagsside

416x280 mm 208x280 mm 208x140 / 104x280 104x140 mm 208x280 mm 208x280 mm 208x280 mm

46.550 33.450 20.150 12.170 38.470 36.800 36.800

280 mm

280 mm

140 mm 416 mm

208 208mm

208 208mm 280 mm

140 mm 104 mm

104 mm

mad&venner

**Alle mål står i mm og excl. 5 mm til beskæring.

ANNONCER *

FORmAt A ** At

PRis (i DKK )

Dobbeltside (2/1)

450x275 mm

42.860

1/1 side

225x275 mm

29.770

1/2 side

225x137,5 / 112,5x275 mm

18.930

Bagside

225x275 mm

37.340

side 2

225 x 275 mm

34.240

3. omslagsside

225 x 275 mm

33.000

275 mm

275 mm

137,5 mm 450 mm

225 208mm

225 208mm 275 mm

137 ,5 mm 112,5 mm

112,5 mm

biL ekSpreSSen

**Alle mål står i mm og excl. 5 mm til beskæring.

ANNONCER *

FORmAt A ** At

PRis (i DKK )

Dobbeltside (2/1)

450 x 297 mm

46.140

1/1 side

225 x 297 mm

29.870

1/2 side Opslg. tvr.

450x148,5 mm

33.660

1/2 side (tvær/høj)

225x148,5/112,5x297 mm

19.130

1/4 side

112,5x148,5 mm

13.500

Bagside

225x297 mm

44.910

side 2

225 x 297 mm

35.910

3. omslagsside

225x297 mm

32.840

Gatefold-forside (3 s.)

68.750

Gatefold-forside (4 s.)

85.630

297 mm

297 mm

148,5 mm 450 mm

225 208mm

450 mm

208

297 mm

148,5 mm 225 mm

148,5 mm 112,5 mm

112,5 mm

**Alle mål står i mm og excl. 5 mm til beskæring.

goLFmagaSinet ANNONCER *

FORmAt A ** At

PRis (i DKK )

Dobbeltside (2/1)

450 x 297 mm

48.030

1/1 side

225 x 297 mm

30.030

1/2 side

225x148,5/112,5x297 mm

19.900

1/4 side

112,5x148,5 mm

12.990

Bagside

225x297 mm

39.030

side 2

225 x 297 mm

34.580

3. omslagsside

225 x 297 mm

32.940

297 mm

297 mm

148,5 mm 225 208mm

450 mm 297 mm

148,5 mm

* Placering i første 1/4 af magasinet +15% Andre særplaceringer +10%

112,5 mm

**Alle mål står i mm og excl. 5 mm til beskæring.

22

JSL pubLicationS Media Kit 2013

112,5 mm

225 mm


Jagt, viLdt & våben ANNONCER *

FORmAt A ** At

PRis (i DKK )

Dobbeltside (2/1)

420 x 297 mm

39.900

1/1 side

210x297 mm

27.420

1/2 side

210x146/102x297 mm

17.390

1/4 side

102x146mm

11.760

Bagside

210x297 mm

34.270

side 2

31.530

3. omslagsside

30.160

297 mm

297 mm

146 mm 420 mm

210 mm

210 mm

297 mm

146 mm 102 mm

102 mm

**Alle mål står i mm og excl. 5 mm til beskæring.

bådnyt ANNONCER *

FORmAt A ** At

PRis (i DKK )

Dobbeltside (2/1) 1/1 side 1/2 side 1/4 side Bagside side 2 3. omslagsside

450 x 297 mm 225 x 297 mm 225 x 148,5/ 112,5 x 297 mm 112,5 x 148,5 mm 225 x 297 mm 225 x 297 mm 225 x 297 mm

38.880 24.560 16.780 10.540 31.200 27.930 26.600

297 mm

297 mm

148,5 mm 225mm

225mm

450 mm 297 mm

148,5 mm 112,5mm

112,5mm

**Alle mål står i mm og excl. 5 mm til beskæring.

meSt For mænd ANNONCER

FORmAt A * At

PRis (i DKK )

mfm 4 – 1/1 side mfm 4 – 1/2 side mfm 4 – Bagside mfm 4 – Opslag

50.000 30.000 60.000 65.000

mfm 3 – 1/1 side mfm 3 – 1/2 side mfm 3 – Bagside mfm 3 – Opslag

45.000 28.000 55.000 60.000

mfm 2 – 1/1 side mfm 2 – 1/2 side mfm 2 – Bagside mfm 2 – Opslag

35.000 24.000 45.000 50.000

JSL P Konta UBL Kt for fo ICatIonS r m den ø a/S nskedater til e pak ke.

aLt om hiStorie ANNONCER *

FORmAt A ** At

PRis (i DKK )

Dobbeltside (2/1) 1/1 side 1/1 side m. margen 1/2 side m. margen Bagside side 2 3. omslagsside 1/4 side

420 x 280 mm 210 x 280 mm 210 x 255 mm 180 x 120 mm/ 88 x 246 mm 210 x 280 mm 210 x 280 mm 210 x 280 mm 88 x 120 mm

15.000 9.000 9.000 5.000 11.250 10.350 9.900 3.000

* Placering i første 1/4 af magasinet +15% Andre særplaceringer +10%

280 mm

280 mm

255 mm

210mm

210mm

420mm 246 mm

120 mm 180mm

120 mm 88 mm

88 mm

**Alle mål står i mm og excl. 5 mm til beskæring.

JSL pubLicationS Media Kit 2013

23


udgiveLSer og deadLineS

uDgIVElsEr og DEADlInEs vi med hund

mad&venner

UdGAVe

deAdLINe

UdGIVeLSe

UdGAVe

deAdLINe

UdGIVeLSe

UdGAVe

deAdLINe

UdGIVeLSe

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 01

14-12-12 18-01-13 15-02-13 08-03-13 26-03-13 25-04-13 24-05-13 21-06-13 19-07-13 16-08-13 13-09-13 04-10-13 01-11-13 22-11-13

17-01-13 14-02-13 14-03-13 04-04-13 25-04-13 23-05-13 20-06-13 18-07-13 15-08-13 12-09-13 10-10-13 31-10-13 28-11-13 19-12-13

94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

07-12-12 11-01-13 08-02-13 08-03-13 26-03-13 25-04-13 24-05-13 21-06-13 19-07-13 16-08-13 06-09-13 27-09-13 25-10-13 22-11-13

10-01-13 07-02-13 07-03-13 04-04-13 25-04-13 23-05-13 20-06-13 18-07-13 15-08-13 12-09-13 03-10-13 24-10-13 21-11-13 19-12-13

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

07-12-12 18-01-13 15-02-13 15-03-13 12-04-13 16-05-13 14-06-13 12-07-13 16-08-13 13-09-13 18-10-13 15-11-13

10-01-13 14-02-13 14-03-13 11-04-13 09-05-13 13-06-13 11-07-13 08-08-13 12-09-13 10-10-13 14-11-13 12-12-13

goLFmagaSinet

Jagt, viLdt & våben

bådnyt

UdGAVe

deAdLINe

UdGIVeLSe

UdGAVe

deAdLINe

UdGIVeLSe

UdGAVe

deAdLINe

UdGIVeLSe

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1

07-12-12 04-01-13 01-02-13 01-03-13 26-03-13 18-04-13 16-05-13 14-06-13 12-07-13 09-08-13 30-08-13 27-09-13 25-10-13 22-11-13

10-01-13 31-01-13 28-02-13 28-03-13 25-04-13 16-05-13 13-06-13 11-07-13 08-08-13 05-09-13 26-09-13 24-10-13 21-11-13 19-12-13

2 3 4 5 6 7 8 9 10

14-12-12 18-01-13 15-02-13 08-03-13 26-03-13 18-04-13 16-05-13 21-06-13 19-07-13 19-07-13 16-08-13 06-09-13 27-09-13 18-10-13 15-11-13

17-01-13 14-02-13 14-03-13 04-04-13 25-04-13 16-05-13 13-06-13 18-07-13 15-08-13 15-08-13 12-09-13 03-10-13 24-10-13 14-11-13 12-12-13

469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482

14-12-12 11-01-13 01-02-13 01-03-13 26-03-13 25-04-13 24-05-13 14-06-13 05-07-13 02-08-13 30-08-13 27-09-13 01-11-13 22-11-13

17-01-13 14-02-13 07-03-13 28-03-13 25-04-13 23-05-13 20-06-13 11-07-13 01-08-13 29-08-13 26-09-13 24-10-13 28-11-13 19-12-13

aLt om hiStorie

24

biL ekSpreSSen

UdGAVe

deAdLINe

UdGIVeLSe

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1

20-12-12 28-01-13 18-02-13 14-03-13 12-04-13 06-05-13 03-06-13 24-06-13 22-07-13 19-08-13 16-09-13 14-10-13 11-11-13 02-12-13

31-01-13 28-02-13 21-03-13 18-04-13 16-05-13 06-06-13 04-07-13 25-07-13 22-08-13 19-09-13 17-10-13 14-11-13 12-12-13 09-01-14

JSL pubLicationS Media Kit 2013

Ny JæGer

11 12 13 14 1


rabat & Levering

rAbAT bUREaUpRoVIsIoN: Sikkerhedsstillelse 1% Informationsgodtgørelse 1,5% NEw bUsINEss RabaT: er du ny kunde hos det enkelte magasin, giver vi dig en god pris at komme i gang på. koMbIRabaT: Ønsker du annoncering i flere af JSL PUBLICATIONS’s magasiner, yder vi en tværgående rabat. Vi tilbyder fx en mfm-pakke, der består af vores fire herremagasiner. loyalITETsRabaT: Udvider du samarbejdet i forhold til tidligere, honorerer vi det naturligvis med øget rabat. oMsÆTNINgsRabaT: Jo flere indrykninger, du booker hos os, desto større rabat.

lEVErIng Af AnnoncEMATErIAlE lEVERINg af aNNoNcEMaTERIalE: materialet leveres som PdF filer i version 1.3 (genereret gennem Acrobat distiller). aflEVERINg af aNNoNcEMaTERIalE: Afleveres på annoncer@jslpublications.dk. MaTERIalET: Til alle annonceformater skal der lægges 5 mm til beskæring på alle fire sider af annoncen. Al tekst og billedvigtige elementer placeres mindst 10 mm indenfor det beskårne format. bIllEdER: Billeder skal som minimum have en opløsning på 300 dPI. PdF filen må kun indeholde Cmyk farver. Ved tilbud, booking af annoncer, materialelevering, reklamation samt annullering af ordrer og annoncer gælder forretningsbetingelserne for JSL PUBLICATIONS A/S. Læs betingelserne her: www.jslpublications.dk.

For yderLigere inFormationer kontakt: salgscHEf: Lennart le Févre // MaIl: lennart.lefevre@jslpublications.dk // TElEfoN: +45 3271 1205 // MobIl: +45 2860 8087

JSL pubLicationS Media Kit 2013

25


PUBLICATIONS Jsl publIcATIons A/s | Dortheavej 59 | DK-2400 København nV | T +45 32 71 12 00 | f +45 38 10 12 12 | Info@jslpublications.dk 26

JSL pubLicationS Media Kit 2013

JSLP Media kit 2013  

JSL PUBLICATIONS A/S Media kit 2013

Advertisement