Page 1

J[[rg[ng 1, Juni 2011 Numm_r 2

0


Inhou^sopg[v_ + Voorwoor^ H_t logo D_ fin[list_n zijn \_k_n^! D_ [u^iti_s Int_rvi_w m_t __n grot_ f[n; M@@IKE! TEST: Ho_ go_^ k_n jij h_t Junior Songf_stiv[l? Volg_n^_ k__r

BLZ. BLZ. BLZ. BLZ. BLZ. BLZ. BLZ.

1 2 3 4 6 8 9

VOORWOORD Nog st__^s fijn ^[t julli_ h_t JUNIOR SONGFESTIV@L M@G@ZINE l_z_n! H_l[[s w__t nog ni_m[n^ wi_ ^_ fin[list_n zijn, m[[r w_ zull_n v[st w_l m_t h_t volg_n^_ m[g[zin_ ^_ fin[list_n w_t_n! In ^it m[g[zin_ h_\ j_ __n woor^zo_k_r _n __n t_st ov_r h_t Junior Songf_stiv[l! Ook is _r w__r __n f[n int_rvi_w m_t __n grot_ f[n, g_n[[m^; M@@IKE! B_^[nkt M[[ik_ ^[t j_ ^it int_rvi_w wil^_ ^o_n! V__l l__spl_zi_r m_t ^it m[g[zin_

1


W_ mo_st_n _r l[ng ov_r n[^_nk_n ho_ hij zou wor^_n, m[[r w_ zijn _ruit én hij is kl[[r =) ; HET LOGO! J_ \_nt h_t logo [l __n p[[r k__r t_g_n g_kom_n in ^it m[g[zin_ (w[[rs]hijnlijk) ^us w_ g[[n nu m[[r uitl_gg_n ho_ hij in _lk[[r zit. HET LOGO h__ft __n stuk v[n h_t offi]iël_ logo v[n h_t Junior Songf_stiv[l m__g_kr_g_n! D_ []ht_rk[nt is h_tz_lf^_, m[[r ^[n i_ts kl_in_r én _r is m_t _ff_]t_n g_knuts_l^ =). H_t h__ft nu ron^j_s _rin _n m_t [ll_m[[l l_uk_ kl_ur_n! D_ t_kst; Junior Songf_stiv[l komt ook uit h_t offi]iël_ logo! W_ h_\\_n [ll__n @VRO (norm[[l \ov_n JUNIOR) w_gg_h[[l^ om^[t ^it m[g[zin_ ni_t v[n ^_ @VRO is! Ook h_\\_n w_ ^_ stipp_n [[n [ll_\_i ^_ k[nt v[n SONGFESTIV@L w_gg_h[[l^. D_ stipp_n von^_n w_ ni_t zo l_uk, v[n^[[r. OP ONZE HYVES KUN JE JE MENING GEVEN OVER HET LOGO! W@T VIND JIJ ERV@N? G@ N@@R: www.jsfm[g[zin_offi]i__l.hyv_s.nl _n g[ n[[r ^_ polls, _n klik ^[n op ^_ poll; W@T VIND JE V@N HET LOGO!?

2


D_ fin[list_n zijn nu _in^_lijk \_k_n^! N[ 2 voorron^_s wil^_n w_ h_t nou w_l __n k__r w_t_n! Z[t_r^[g 28 m_i zijn ^_ fin[list_n ov_rv[ll_n ^oor Ewout, _n hij h__ft ^_ fin[list_n \_k_n^ g_m[[kt ^[t z_ ^oor zijn m_t hun li_^j_ n[[r ^_ liv_shows! S_r[ - N_v_r Giv_ Up R[]h_l - Ik B_n E_n Pu\_r Li^_w_i - Dit Is W[t Ik Wil Y[ssir - Mijn L[^y No[h - Twitt_rqu__n Poll_ - Musi] In My H_[rt Jo_l - Ik D_nk @[n Jou JuNm_ - M[gi_

3


Dit j[[r w[r_n _r, n_t zo[ls voor [fg[[n^_ j[r_n, tw__ [u^iti_ron^_s. E_rst mo_st j_ j_ n[tuurlijk ins]hrijv_n. @ls j_ uitg_koz_n w[s n[ ^_ ins]hrijving_n ging j_ n[[r ^_ voorzing^[g! voorzing^[g D[[ruit w_r^_n _r w__r m_ns_n uitg_koz_n om n[[r ^_ Tw__^_ @u^iti_ ron^_ t_ kom_n! D_ voorzing^[g ging uitst_k_n^ go_^. D_ kin^_r_n ho_f^_n ni_t l[ng t_ w[]ht_n tot z_ z_lf [[n ^_ \_urt w[r_n. Er kw[m_n v__l t[l_nt_n l[ngs m_t l_uk_ _n orgin_l_ li_^j_s! J_ h[^ \ijvoor\__l^ h_t li_^; Ik \_n g_tikt! (uit_in^_lijk ni_t ^_ tw__^_ [u^iti_ ron^_ g_h[[l^!) v[n S[ny[ _n @nn_ Fl_ur! J_ zou ^_nk_n ^[t h_t li_^j_ g[[t ov_r ^[t ^_ tw__ m_i^_n ni_t spor_n, m[[r z_ \_^o_l_n __n [n^_r_ g_tikt! H_t g[[t n[m_lijk ov_r ^_/h_t tikk_n v[n Hyv_s. D_ Tw__^_ @u^iti_ ron^_ ging ook go_^! 31 Li_^j_s w_r^_n uitg_koz_n om [u^iti_ t_ ^o_n n[ ^_ voorzing^[g. Er w[s één i_m[n^ ^i_ m_t tw__ li_^j_s m__ mo]ht ^o_n op 15 m_i, n[m_lijk S_r[ (uit_in^_lijk __n fin[list!!). En S_r[ is h_t zusj_ v[n Ros[ v[n vorig j[[r! N_t zo[ls Ros[ h__ft S_r[ __n rustig li_^j_, m[[r ook __n sn_l li_^j_. H_t rustig_ li_^j_ h__t; KIND V@N DE ZEE _n h_t sn_ll_ li_^j_ h__t; NEVER GIVE UP (^oor n[[r ^_ liv_shows).

4


ADVERTENTIE

5


N[[m: m[[ik_ L__ftij^: 13 Ho\\y’s: H_t Junior Songf_stiv[l volg_n, l_z_n, ]omput_r_n _n tv kijk_n. L_ukst_ progr[mm[’s: Junior Songf_stiv[l _n Wi_ is ^_ Mol? Vin^ ik ni_t l_kk_r: @n^ijvi_ _n zuurkool. Vin^ ik l_kk_r: Pizz[, poff_rtj_s, p[nn_nko_k_n _n p[t[t.

W[[rom \_n jij volg_ns jou z_lf __n h_l_ grot_ f[n? Ik volg het elk jaar, helemaal vanaf het begin als de eerste zich inschrijven, die gene die ik goed vind, is tot nu toe altijd al bij de laatste laatste zoveel gekomen! De meeste zelfs in de finale of hebben gewonnen!

V[n[f w_lk j[[r kijk j_ h_t Junior Songf_stiv[l? Vanaf 2005, maar ik heb later ook alles bekeken van de jaren ren ervoor!

In w_lk_ j[r_n h_\ j_ z_lf m__ g_^[[n? Nooit :( maar ik was het wel vanaf groep 3 al van plan om mee te doen met een vriendin,, ik wil nog wel een keer meedoen, maar ik ben niet zo'n kei in zingen...

Voor wi_ w[s jij in 2010? Vanaf de audities, toen ik Senna & Anna zag, was ik meteen voor hen, ik heb zelfs krabbels op mijn hyves gekregen van Senna, helemaal aan het begin en in Minsk hebben ze fan-vragen vragen beantwoord in een filmpje, waaronder die van mij!

H_\ j_ z_lf ook hyv_n ov_r h_t Junior Songf_stiv[l? Songf_stiv[l? Allereerste Senna & Anna fanhyves: anhyves: sennaenanna.hyves.nl , Junior unior Songfestival 2011 hyves: jsf-2011-jesc.hyves.nl jesc.hyves.nl en Sanya & Anne Fleur fanhyves (Deelnemers van dit jaar - gehaald tot en met De Voorzingdag) Voorzingdag sanyaannefleur.hyves.nl

Wi_ vin^ j_ \_t_r; M[riss[ of R[lf? Ralf, zeker, Ik vond Marissa's liedje een beetje saai en Ralf vond ik vanaf het begin steengoed, en ja, hij heeft zelfs in Europa gewonnen he dus dat bewijst wel wat! wat

Wi_ vin^ j_ \_t_r; R[lf of @nn[ _n S_nn[? Een moeilijke keus, ik denk toch Senna en Anna, Anna omdat zij erg origineel waren met hun viool en hun liedje was mega tof!

6


ADVERTENTIE

Is jouw vri_n^(in) ook zo'n Junior Songf_stiv[l f[n? G__f h_m/h[[r ^[n __n li^m[[ts]h[p ][^_[u! G[ n[[r www.jsfm[g[zin_www.jsfm[g[zin_-g__f][^_[u.tk _n vul ^_ g_g_v_ns w[[r g_vr[[g^ om wor^ in! En ^[n hop_n w_ ^[t hij/zij li^ wilt wor^_n! J_ vri_n^ z[l ^[n h_t m[g[zin_ _lk_ m[[n^ gr[tis in zijn/h[[r m[il\ox krijg_n. Door jou!

7


T_st hi_r j_ k_nnis ov_r h_t Junior Songf_stiv[l! Bij _lk_ vr[[g st[[n [ntwoor^_n w[[r j_ uit k[n ki_z_n. Voor h_t [ntwoor^ w[t j_ k[n ki_z_n st[[t __n l_tt_r, ^i_ mo_t j_ go_^ onthou^_n of ops]hrijv_n. Uit_in^_lijk h_\ j_ 7 l_tt_rs, _n v[n ^i_ l_tt_rs kun j_ __n woor^ m[k_n! Puzz_ls_ z[l ik z_gg_n! TIP: H_t h__ft m_t 2011 t_ m[k_n! W__t jij h_t woor^ w[t _ruit komt? M[il h_t ^[n n[[r jsfm[g[zin_w_\r_^[]ti_@hotm[il.]om _n [ls j_ h_t go_^ h_\t m[[k j_ miss]hi_n w_l k[ns om in ^it m[g[zin_ kom_n t_ st[[n m_t __n F@N INTERVIEW! V__l Su]]_s! Vr[[g 1: In w_lk j[[r w[s h_t __rst_ s_izo_n v[n h_t Junior Songf_stiv[l? M. In 2002 N. In 2003 V. In 2001 Vr[[g 2: Wi_ w[s ^_ winn[[r v[n h_t __rst_ s_izo_n? R. Kl[[rtj_ & Ni]ky G. M[riss[ M. Ro_l Vr[[g 3: In w_lk j[[r won N_^_rl[n^ \ij h_t Eurovisi_ Songf_stiv[l? Q. In 2005 T. In 2010 E. In 2009 Vr[[g 4: Ho_ h__tt_ h_t li_^j_ EERST v[n @nn[ & S_nn[? R. Mijn f[mili_ I. F[mili_ B. Mijn g_zin Vr[[g 5: W[[r ging h_t li_^j_ v[n R[lf ov_r? B. Ov_r \[ll_t R. Ov_r t[p^[ns_n K. Ov_r \r_[k^[n]_ Vr[[g 6: Wi_ won _r in 2006? ï. R[lf Ú. M[riss[ Ë. Kim\_rl_y Vr[[g 7: In w_lk l[n^ w_r^ h_t Eurovisi_ Songf_stiv[l in 2007 g_hou^_n? S. Ki_v @. N_^_rl[n^ I. Wit-Rusl[n^ 8


VOLGENDE KEER IN JSF M@G@ZINE! Volg_n^_ k__r zijn w_ ^_ fin[list_n g_volg^ m_t h_t opn_m_n v[n hun li_^j_s, h_t g_z[m_nlijk_ numm_r _n optr_^_ns! W_ hop_n miss]hi_n int_rvi_ws t_ h_\\_n m_t ^_ fin[list_n! Tips voor li_^j_s voor [ls j_ m__ wilt ^o_n in 2012! En nog v__l m__r l_uks =)

_______________________________________________________ H_\ jij l_uk_ i^__ĂŤn? M[il n[[r jsfm[g[zin_jsfm[g[zin_-w_\r_^[]ti_@hotm[il.]om !!!

_______________________________________________________

MET D@NK @@N: M[[ik_ www.issuu.]om www.^ot.tk www.piz[p.]om www.hyv_s.nl www.juniorsongf_stiv[l.[vro.nl www.youtu\_.]om/JrSongf_stiv[lNL

9

Junior Songfestival Magazine 2  

jsf magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you