Page 1

ESCOLA SOBIRANS CURS 2011-2012 FULL INFORMATIU MES DE SETEMBRE Benvolgudes famílies, Des del curs 2003-2004 l’escola Sobirans ha fet servir el material escolar socialitzat. El projecte educatiu de l’escola contempla la socialització del material didàctic i la socialització dels llibres de text. Any rere any s’aprova al Consell Escolar el pressupost anual on s’inclouen la quotes de socialització de material didàctic i de socialització de llibres de text.

SOCIALITZACIÓ DEL MATERIAL DIDÀCTIC PER QUÈ SOCIALITZEM EL MATERIAL DIDÀCTIC? La socialització del material didàctic presenta molts avantatges tant per les famílies com per l’organització de l’escola i en especial en el desenvolupament de les activitats dels alumnes, ja que permet fer un treball més significatiu amb una metodologia més motivadora. Amb la socialització del material didàctic també es treballen valors com són el compartir, la solidaritat, la responsabilitat en tenir cura del material i del medi ambient. Socialitzar el material escolar garanteix la igualtat d’oportunitats en el marc d’un projecte educatiu de qualitat. També vol dir reduir la despesa econòmica de les famílies. Amb la quota de material didàctic no cal comprar cap material ni heu d’estar pendents del què li fa falta al vostre fill/a per a fer les activitats de classe al llarg de tot el curs. Amb la socialització fomentem el no consumisme innecessari i l’aprofitament màxim dels recursos. Per afavorir aquests objectius l’escola adopta el sistema de material socialitzat. COM ES GESTIONA EL MATERIAL DIDÀCTIC? La quota de material didàctic es gestiona des de la Comissió Econòmica del Consell Escolar, anualment s’aproven les quotes i les partides en que es distribueix. Les coordinadores de material de Parvulari, Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior fan la comanda de material que necessiten els alumnes. La Secretaria de l’Escola passa les comandes a les empreses distribuïdores que són més econòmiques. Un cop han arribat les comandes de cada cicle, les tutores reparteixen el material personal a cada alumne i a l’aula es deixa el material comú que es necessita. La resta de material es deixa a les tutories. La secretària del centre fa les comandes de material didàctic comú, que és aquell material que es fa servir a tots els cicles.


SOCIALITZACIÓ DELS LLIBRES DE TEXT PER QUÈ SOCIALITZEM? Per coherència. La nostra escola és un centre adherit al programa d’ESCOLES VERDES. Volem que els nostres alumnes gaudeixin de l’aprenentatge d’una manera ecològica, educant els valors de reducció de costos, reciclatge de materials i reutilització de recursos útils per a tots. QUIN ÉS EL PROCÉS QUE SEGUIM PER SOCIALITZAR LLIBRES? Els llibres de consulta i estudi que s’utilitzen a les aules sense escriure-hi a sobre queden al centre per ser reutilitzats pels alumnes del curs següent. Els alumnes i les famílies els reben en concepte de “préstec anual”, i els retornen en acabar el curs escolar, en bon estat. Els llibres de text socialitzats són propietat de l’escola. Cal que els pares responsables de cada curs s’organitzin per fer la revisió d’aquests llibres, mirant que estiguin en un estat adequat, folrant-los i etiquetant-los per a ser utilitzats novament en bones condicions. Les famílies paguen una quota d’entrada de 70 €, i els cursos següents una quota de 15 € per tal de poder fer el manteniment del projecte. El Departament d’Educació potencia la socialització fent una aportació econòmica. Una comissió del Consell Escolar, formada per pares i mestres, vetlla pel bon funcionament del projecte. COM SOCIALITZEM? Cada família es compromet a vetllar pel bon ús i manteniment dels llibres socialitzats i a pagar la quota. L’import de la quota s’inverteix a: • • • •

Folre pels llibres. Compra tots els exemplars per fer front al decalatge del diferent nombre d’alumnes a cada curs. Reposar llibres vells. Compra de llibres de lectura, atles i diccionaris.

QUINS SÓN ELS CURSOS QUE SOCIALITZEN I QUINS LLIBRES SE SOCIALITZEN? La Socialització dels llibres es fa a tota la Primària Els llibres que entren són: • CICLE INICIAL Els libres de lectura de català i castellà • CICLE MITJÀ I SUPERIOR Català Castellà Medi Natural Medi Social Anglès Els llibres de lectura de català i castellà El llibre de matemàtiques, el quadern d’activitats d’anglès no entren dins el programa de socialització .


COMPROMÍS DEL PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ DEL MATERIAL DIDÀCTIC I DE LLIBRES DE TEXT Des de la Comissió Econòmica del Consell Escolar recordem a totes les famílies la responsabilitat i compromís que tenen envers el Projecte Educatiu i la normativa de l’escola, on el pagament de les quotes de material didàctic i llibres de text són necessàries per desenvolupar les activitats escolars, mantenir i garantir un bon clima de treball així com una bona convivència de tota la comunitat escolar. En referència a la socialització de llibres de text, d’acord a l’Ordre ENS/206/2011, de 3 d’agost de 2011, “l’alumnat restarà obligat al seu bon ús i conservació, i a tornar-los al centre en finalitzar el curs, per tal que siguin revisats amb l’objecte de determinar-ne el grau de conservació i la reutilització en cursos següents.” “En el supòsit que s’incompleixi l’obligació de conservació, la comissió de seguiment i gestió de llibres de text adoptarà les mesures oportunes per exigir la restitució dels llibres de text deteriorats o extraviats sense causa que ho justifiqui. En el cas que no es reposi, suposarà la renúncia de l’alumne a participar en el Programa per al curs següent, i s’exigirà el reintegrament del cost d’aquest material als pares, mares o tutors/es legals.” Per tal d’atendre aquesta ORDRE del Departament d’Ensenyament, des de la Comissió de Socialització i reutilització de llibres de text demanem a les famílies la signatura de la CARTA DE COMPROMÍS DE SOCIALITZACIÓ que adjuntem, haurà de signar l’alumne i el pare, mare o tutor i retornar al mestre/a tutor dels vostres fills/es. CANVI D'ENTITAT BANCÀRIA I PAGAMENT Per raons de despeses bancàries i el no oferir-nos els servei que sol·licitàvem a la Caixa Laietana, ens hem vist obligats a canviar d'entitat bancària. A partir d'ara treballarem amb el Banco de Santander, ja que ens ofereix la possibilitat de fer l’ingrés dels pagaments de les quotes i les sortides directament a la oficina situada a la Rambla Riera i Penya núm 27. Amb aquest canvi d'entitat bancària agilitzarem els pagaments i evitarem les comissions per domiciliació i devolució. El pagament de les quotes i sortides es farà per mitjà d'una ordre de pagament i l'entitat bancària la segellarà donant conformitat a l'ingrés efectuat. Caldrà respectar els terminis de pagament

Atentament, EQUIP DIRECTIU COMISSIÓ DE SOCIALITZACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR COMISSIÓ ECONÒMICA DEL CONSELL ESCOLAR Arenys de Munt, 15 de setembre de 2011

INFORMACIÓ SOCIALITZACIÓ  
INFORMACIÓ SOCIALITZACIÓ  

Escola Sobirans, material socialitzat i llibres de text

Advertisement