Page 1

L’accent jove a LH* PROGRAMA ELECTORAL JSCLH ELECCIONS MUNICIPALS 2011 (document de Treball)

14


PROGRAMA ELECCIONS MUNICIPALS 2011

L’accent jove a LH*

OBJECTIUS

9

Continuar impulsant un disseny programàtic de les polítiques locals de joventut fetes des de i pels joves, donant així compliment a allò que estableixen els Estatuts del la JSC i el PSC

9

Revisar

les

polítiques

actuals

de

joventut

introduint

criteris

d’adaptació i flexibilització a la tipologia dels joves existent i d’eficiència en la seva aplicació

9

Introduir noves eines de visibilització i empoderament de la ciutadania jove, passa per la participació i per promoció d’una imatge i el reconeixement social dels joves

1414

14


PROGRAMA ELECCIONS MUNICIPALS 2011

L’accent jove a LH*

DIAGNOSI DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ JOVE PER BARRIS (2010) 14.000

12.000

10.000

8.000

30-34 25-29 20-24 15-19

6.000

4.000

2.000

0 Centre

Sanfeliu

F

Sant Josep

la Collblanc Torrassa

Santa Eulàlia

la Florida

les Planes

Can Serra

Pubilla Cases

Gornal

Bellvitge

FONT: INE

9 9

74000 joves a L’Hospitalet (28 % de la població) Dos dinàmiques afecten a la distribució de la població jove:

1414

14

ƒ

La població d’origen extraeuropeu (immigració i reagrupament familiar

ƒ

Migració de població jove de Barcelona als barris propers a aquesta (Santa Eulàlia,Collblanc Torrassa, Pubilla Cases)


PROGRAMA ELECCIONS MUNICIPALS 2011

L’accent jove a LH*

ACTIVITAT DELS JOVES PER EDATS (2010)

100%

80%

Inactius

60%

Aturats Treballadors 40%

Estudiants reglats

20%

0% 15-19

20-24

25-29

30-34

FONT: INE,

9 9 9

Important incidència de la població inactiva a la franja 15-19

El 60% de la població jove no continua els estudis més enllà dels16 anys (Batxillerat, FP)

Falta de continuació dels Estudis (superiors) més enllà dels 18 anys

1414

14


L’accent jove a LH*

PROGRAMA ELECCIONS MUNICIPALS 2011

UTILITZACIÓ DE L’OFICINA JOVE (2009)

9 9

1414

14

1800 persones van utilitzar la OJE (2% població jove) en la seva majoria de la franja 20-30 anys

El coneixement de la OJE podria augmentar significativament amb més campanyes específiques als mitjans i a la xarxa i si es descentralitzessin més els punts d’informació


L’accent jove a LH*

PROGRAMA ELECIONS MUNICIPALS 2011

PROGRMA ELECTORAL Joves com a motor de canvi de la societat El concepte de ciutadania jove pretén reivindicar la joventut mitjançant l’autonomia del col·lectiu i la visibilització de les seves expressions culturals i socials pròpies. Aquesta autonomia és clau perquè el joves puguin fer efectiva la seva plena ciutadania i fer front a la seves problemàtiques. La joventut no és només una etapa de transició entre la infantesa i el món adult, sinó que s’ha de considerar com una categoria social, definida per una sèrie de problemes que impedeixen desenvolupar plenament els seus drets ciutadans i decidir sobre la vida pròpia i la vida col·lectiva. Cal fer una aposta decidida per la formació i el treball, incidint en una millor relació entre tots dos per tal d’aconseguir joves més formats i preparats pel món laboral i recalçar la seva emprenedoria. A els tres pilars bàsics de l’emancipació juvenil (formació, treball i habitatge) se n’hi hauran de sumar d’altres per tal de poder assolir l’emancipació ciutadana del jove. Cal construir una ciutadania jove a través del seu desenvolupament personal i social sent part activa de la cultura, el lleure, la participació, la mobilitat i l’esport.

1414

14


L’accent jove a LH*

PROGRAMA ELECIONS MUNICIPALS 2011

És també una realitat ben coneguda a Catalunya que els mitjans de comunicació no donen un protagonisme suficient als joves en relació amb el seu pes dins la nostra societat i la imatge que es transmet és, en la majoria d’ocasions, negativa i homogeneïtzadora. A més, es pot observar una falta de protagonisme del propi jovent en informacions que els vinculen directament. El tractament periodístic actual no ha fet més que generar estereotips d’un col·lectiu massa estigmatitzat per la mateixa societat. Per aquest motiu, cal donar un major protagonisme a la joventut, que representa a la nostra ciutat el 28% de la població. També és precís un ús d’aquests de nous canals com els que possibiliten les tecnologies de la informació de i la comunicació per tal d’establir una relació directa entre l’administració i els joves de la ciutat i el foment de l’associacionisme juvenil com a eina de base per a aconseguir l’arrelament dels joves a la ciutadania. Així com un suport En aquest sentit, els i les socialistes hem estat un altaveu i canalitzador de la problemàtica juvenil, considerant els joves part fonamental del present, no només del futur.

1414

14


L’accent jove a LH*

9

PROGRAMA ELECIONS MUNICIPALS 2011

Les polítiques integrals han d’englobar el total de recursos que l’administració destina de manera específica als joves tant el programes específics de la Regidoria delegada com de la resta de regidories que han de passar també pel control i avaluació d’aquesta.

9

Les polítiques d’emancipació han de cercar l’acompanyament del col·lectiu jove cap a la seva progressiva autosuficiència que és gradual en funció de l’edat i variable segons les condicions socioeconòmiques.

9

Les polítiques de ciutadania jove pretenen reivindicar el col·lectiu jove en si mateix, dissenyant unes polítiques públiques destinades a aquest col·lectiu.

1414

14


PROGRAMA ELECIONS MUNICIPALS 2011

L’accent jove a LH*

1.POLÍTIQUES INTEGRALS

9

Mantenir el suport i l’assessorament que es dona des de l’Oficina Jove, incrementant els programes que se’n fan.

9

Desenvolupar

el

projecte

Antenes

Joves

com

a

model

de

descentralització i flexibilització dels recursos adreçats als joves a tots els barris de la ciutat.

9

Creació de l’Observatori Jove que treballi alhora en l’anàlisi de la situació dels i les joves de l’Hospitalet i en l’avaluació de les polítiques públiques i l’impacte d’aquestes a través d’una planificació integral coordinada amb la resta d’àrees de l’ajuntament.

9

Augmentarem la rellevància social i la presència pública dels joves i de les seves activitats dintre dels mitjans de comunicació locals

1414

14


PROGRAMA ELECIONS MUNICIPALS 2011

L’accent jove a LH*

2 EMANCIPACIÓ 2.1 FORMACIÓ

9

Potenciarem la formació no reglada a través d’escoles taller i tallers ocupacionals aconseguint formació especialitzada en oficis.

9

Farem de l’equipament de Torre Barrina un referent ciutadà pels joves interessats en apropar-se i aprofundir en les noves tecnologies de la informació (informàtica, so, imatge, etc).

9

Promocionarem

i

difondrem

l’oferta

formativa

de

Formació

Professional a l’Hospitalet.

9

Reforçarem i ampliarem les Aules d’Estudi de la ciutat, que faciliten un espai d’estudi en períodes d’exàmens amb un horari ampli, ininterromput i nocturn.

9

Augmentarem la presència d’educadors al carrer per treballar amb joves amb risc social i la presència d’educadors als patis escolars oberts en horari no lectiu.

9

Creació d’un alberg juvenil a l’entorn del Biopol’H per donar acollida als estudiants i investigadors joves a la ciutat.

1414

14


PROGRAMA ELECIONS MUNICIPALS 2011

L’accent jove a LH*

2.2 TREBALL, AUTOOCUPACIÓ I EMPRENEDORIA

9

Impulsarem la Borsa Jove de Treball creant incentius addicionals per les empreses de la ciutat en la contractació de joves del municipi.

9

Augmentarem els recursos destinats a l’assessorament laboral, ampliant l’oferta en formació ocupacional.

9

Creació

d’una

línia

d’assessorament

específic

per

a

joves

emprenedors: suport i assessoria en la creació de plans d’empresa, la cerca de finançament o informació sobre les ajudes públiques existents.

9

Lloguer d’espais per emprenedors (vivers d’empreses) amb serveis comuns i un lloguer baix de forma temporal i rotacional.

2.3 HABITATGE

9

Incrementar la reserva d’habitatges dotacionals (de propietat pública) destinats al lloguer temporal.

9

Potenciació de la Borsa d’Habitatge Jove reforçant la figura de l’ajuntament com avalador dels llogaters per incentivar el lloguer d’habitatges desocupats.

1414

14


L’accent jove a LH*

PROGRAMA ELECIONS MUNICIPALS 2011

3.CIUTADANIA JOVE 3.1 PARTICIPACIÓ ió i ciutadania Participac

9

Creació d’una xarxa d’entitats juvenils de la ciutat que potenciï la coordinació, la col·laboració i la creació de noves entitats.

9

Elaboració i enviament d’una carta de drets i deures (de ciutadania) juntament amb una guia de recursos municipals que es farà arribar als joves que compleixin la majoria d’edat.

9

Millorar la interacció entre l’administració i els i les joves a través d’internet i les xarxes socials.

9

Creació d’audiències públiques juvenils a petició de l’administració o de la població (amb el compliment d’uns requisits específics) per la consulta no vinculant de temes relacionats amb els joves.

3.2 LLEURE, CULTURA I SALUT

9 1414

14

Creació d’un carnet cultural i esportiu destinat als jovent de l’Hospitalet.


L’accent jove a LH*

9 9

PROGRAMA ELECIONS MUNICIPALS 2011

Creació d’un circuït de joves creadors. Potenciarem la participació activa dels joves creadors de la ciutat en la programació cultural que ofereixen els equipaments municipals.

9

Seguirem impulsant la col·laboració de l’administració amb l’oferta privada d’oci nocturn que incorpora principis de civisme i respecte a més de generar activitats culturals i de qualitat.

9

Reforçarem la informació i els serveis d’atenció de salut jove incloent els serveis de planificació familiar i educació sexual, prevenció de drogodependències i alimentació i vida saludable.

3.3 ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT

9

Potenciarem l’obertura dels patis escolars més enllà de l’horari lectiu per a l’ús dels joves.

9

Avaluarem les necessitats específiques dels joves aplicant-les al pla de mobilitat reforçant la xarxa d’autobusos, el transport nocturn i l’ús de la bicicleta amb l’ampliació de carrils bicis, l’aparcament i la creació un sistema de bicicletes de lloguer.

9

Inclourem les necessitats dels joves en el disseny dels espais públics i espais específic per a aquest col·lectiu (pistes esportives, skate parks..).

1414

14


1414

14

L'accent jove a LH*  

Bases del programa electoral de la JSCLH

L'accent jove a LH*  

Bases del programa electoral de la JSCLH