Page 1

Duurzaamheidswaaier Straatmeubilair Een handreiking om makkelijker duurzame keuzes te maken


Inhoudsopgave Inleiding Duurzaamheidscriteria voor straatmeubilair Aandachtspunten per materiaalsoort Aandachtspunten voor behandeling, onderhoud en hergebruik Duurzaamheidsbegrippen VelopA en duurzaamheid Duurzame producten van VelopA


Duurzaam inkopen Duurzaam inkopen is vanaf dit jaar het credo binnen landelijke, regionale en lokale overheden. Duurzaamheid verankert zich steeds meer in ons bestaan. Of dat nu privĂŠ is of in de werksfeer. We kunnen en mogen er niet meer omheen. Ook VelopA realiseert zich dat. Al jarenlang beschouwen wij het als onze maatschappelijke plicht om te investeren in duurzame producten. En dat is mooi. Voor ons, maar vooral ook voor u. Zeker nu het Agentschap NL voor overheidsinstanties richtlijnen heeft opgesteld voor duurzaam

inkopen, ook voor straatmeubilair. Op deze wijze wil de overheid het goede voorbeeld geven en stappen zetten naar een duurzame en innovatieve samenleving. In deze duurzaamheidswaaier treft u op beknopte, overzichtelijke wijze alle informatie over duurzaam inkopen. Daarnaast hebben wij de duurzame producten van VelopA-Citystyle en VelopA-Omniplay voor u op een rijtje gezet. VelopA geeft namelijk graag 100% duidelijkheid.

INLEIDING |

3


Hoe duurzaam is duurzaam? Wat is duurzaamheid eigenlijk precies? Hoe duurzaam is duurzaam? Wanneer is een organisatie nu 茅cht duurzaam bezig en hoe kan dat n贸g beter?

Duurzaam inkopen gaat uit van een goede balans tussen people, planet, profit. Dit betekent dat organisaties die duurzaam inkopen, rekening houden met het milieu en met sociale aspecten zonder verlies van welvaart. Bij sociale aspecten gaat het om arbeidsomstandigheden en mensenrechten, zoals kinderarbeid, discriminatie, vakbondsvrijheid en dwangarbeid. Bij milieuaspecten gaat het om het effect van het product op het milieu, bijvoorbeeld door energie- of materiaalgebruik. INLEIDING |

4


Duurzaamheidscriteria voor straatmeubilair Het Agentschap NL (voorheen SenterNovem) heeft voor straatmeubilair, waaronder ook de speeltoestellen worden gerekend, vier criteria opgesteld waaraan leveranciers van straatmeubilair moeten voldoen. Deze waaier geeft de criteria weer zoals bekend op 28 mei 2010. Kijk voor de meest actuele informatie op www.velopa.nl.


Hoewel het assortiment van productgroep straatmeubilair zeer divers is, worden er veel van dezelfde soorten materialen gebruikt. Om deze reden hebben de duurzaamheidscriteria voor straatmeubilair betrekking op grondstof- en materiaalniveau.

DUURZAAMHEIDSCRITERIA |

6


Materiaalcriterium 1. Houten onderdelen mogen niet zijn behandeld met op koperverbindingen gebaseerde verduurzamingsmiddelen. Dat wil dus zeggen:

- Hout dat niet is verduurzaamd is prima. - Hout dat is verduurzaamd met een verduurzamingsmiddel dat niet op koperverbindingen is gebaseerd is prima. - Uiteraard heeft het gebruik van duurzaam hout de voorkeur (zie pag 17) DUURZAAMHEIDSCRITERIA |

7


Materiaalcriterium 2. Kunststoffen moeten uit tenminste 90% gerecycled materiaal bestaan. Dit geldt alleen als de kunststofonderdelen meer dan 5% van de massa van het eindproduct uitmaken. Voor straatmeubilair moet de 90% uit postconsumer gerecycled materiaal bestaan, bij speeltoestellen mag de 90% ook preconsumer gerecycled materiaal zijn. (zie pag. 34 voor uitleg begrippen)

Post-consumer gerecycled materiaal bestaat uit materiaal dat wordt hergebruikt nadat het product gebruikt is voor het oorspronkelijke doel door individuen of bedrijven. Pre-consumer gerecycled materiaal is materiaal dat afkomstig is uit een productieproces waarin het niet met opzet geproduceerd is, maar dat ongeschikt is voor (eind)gebruik en niet geschikt is voor hergebruik in hetzelfde productieproces waaruit het afkomstig is. DUURZAAMHEIDSCRITERIA |

8


Materiaalcriterium 3. Op kunststofonderdelen moet een markering staan met een symbool of afkorting zoals beschreven in ISO 11469 of ISO 1043. Dit hoeft alleen bij kunststofonderdelen met een gewicht groter dan of gelijk aan 25 gram en met een, voor markering, beschikbaar oppervlak van minstens 2 cm2.

De kunststofonderdelen van enige omvang moeten dus herkenbaar zijn. DUURZAAMHEIDSCRITERIA |

9


Materiaalcriterium 4. Vluchtige organische stoffen (VOS) reageren onder invloed van zonlicht tot ozon (O3), dat zeer schadelijk is voor de gezondheid van mens, plant en dier. Het VOS gehalte (excl. water) mag maximaal 250g/l bedragen (met een dekkracht van 98%) voor verven met een spreidend vermogen van ten minste 15 m2/l en

Voorbeelden van VOS zijn benzine, verf, oplos- en schoonmaakmiddelen, boenwas, cosmetica en nagellakremover.

voor vernissen die worden toegepast op hout. Voor de overige verfproducten (vernissen, houtsbeitsen, vloercoatings, vloerverven) en verwante producten is dat maximaal 180 g/l. DUURZAAMHEIDSCRITERIA | 10


Wat nog meer? Naast de materiaalcriteria geldt volgens het Agentschap NL ook een gunningscriterium. Een leverancier wordt hoger gewaardeerd als er een duidelijk overzicht is van de materialen die in het product zijn verwerkt en het Cradle to Cradle principe is gehanteerd; De gebruikte materialen moeten weer kunnen worden

gescheiden zonder dat daarvoor aanvullende stoffen of materialen nodig zijn die niet in het proces kunnen worden hergebruikt. Ze kunnen aan het eind van de levensfase van het product gerecycled worden zonder hun oorspronkelijke kwaliteit te verliezen.

DUURZAAMHEIDSCRITERIA | 11


Maar ook... Duurzaamheid komt tot uiting in vele facetten. Daarom moet er ook gelet worden op:

-

Levensduur (zowel technisch als mode-gevoeligheid) Reinigingsfrequentie Repareerbaarheid Demonteerbaarheid Energieverbruik Hergebruik Hier zijn echter geen harde criteria voor opgesteld. DUURZAAMHEIDSCRITERIA | 12


Aandachtspunten per materiaalsoort Het Agentschap NL geeft per materiaalsoort de duurzaamheidsaspecten aan en meldt waar duurzaamheidswinst kan worden behaald. Straatmeubilair en speeltoestellen kunnen verschillende kleine onderdelen van verschillende materialen bevatten. Om te voorkomen dat duurzaam inkopen een te complexe zaak wordt, is er een drempel ingesteld. Materialen die minder dan 5% bijdragen aan de totale massa van het product hoeven niet te voldoen aan de criteria.


Overwegingen Het is niet altijd eenvoudig aan te geven welke materiaalsoort en wat voor uitvoering van een product het meest duurzaam is. Hout scoort bijvoorbeeld gunstig op energieverbruik, maar daarentegen ongunstig op het gebied van levensduur en recyclebaarheid. Beton is weer wel goed recyclebaar, alleen is er weer veel energie nodig bij de

productie. Bovendien spelen zaken als onderhoud en reiniging ook weer een rol. Dit alles bij elkaar maakt het onmogelijk de voorkeur voor ĂŠĂŠn materiaal uit te spreken. Het is aan de inkoper om op basis van de gegeven criteria een overwogen keuze voor het juiste product te maken.

A A N D AC H T S P U N T E N M AT E R I A A L S O O RT | 1 4


Beton Bij de productie van beton wordt grind, zand en cement gebruikt. Betongranulaat als vervanger voor grind leidt tot milieuwinst. Voor zand en cement zijn op dit moment nog geen criteria op te stellen die tot milieuwinst leiden.

hebben op de technische eigenschappen van het beton. Het gebruik van granulaat kan een negatief effect hebben op de visuele kwaliteit van het eindproduct. Bij het duurzaam inkopen van betonproducten wordt daarom een uitzondering gemaakt voor beton in zichttoepassing.

Voor de productie van cement is veel energie nodig, bij klinkerarme cementsoorten is dit minder. Alleen kan deze soort cement invloed

A A N D AC H T S P U N T E N M AT E R I A A L S O O RT | 1 5


Beton Duurzaamheidsaspecten

Oplossing

Nadeel

Criteria

Milieuaantasting bij winning grind, kalksteen en zand

Inzet betongranulaat

Negatief effect op visuele kwaliteit

Pro Memorie

Energieverbruik bij productie van cement

Inzet klinkerarme cementsoorten

Invloed op technische eigenschappen

Nee

A A N D AC H T S P U N T E N M AT E R I A A L S O O RT | 1 6


Hout Het kabinet heeft in juni 2004 bepaald dat overheden die hout inkopen zoveel mogelijk duurzaam hout moeten kopen. Er zijn vijf systemen die voldoen aan de door het Ministerie van VROM vastgestelde inkoopcriteria voor duurzaam hout: FSC, PEFC-Duitsland, PEFCZweden, PEFC-BelgiĂŤ en FFCS (PEFC-Finland). Bepaalde typen hout dienen verduurzaamd te worden voor toepassing in straatmeubilair

en speeltoestellen. Dit is afhankelijk van het gebruik en of het hout al dan niet in contact komt met grond en/of grondwater. Het kabinet heeft de wens uitgesproken om de invoer, handel en het gebruik van met koperverbindingen verduurzaamd hout te verbieden, ook als het voldoet aan de BRL 0601 waarop het KOMO-keurmerk is gebaseerd. Dit geldt voor zowel straatmeubilair als speeltoestellen.

A A N D AC H T S P U N T E N M AT E R I A A L S O O RT | 1 7


Hout Duurzaamheidsaspecten

Oplossing

Criteria

Niet-duurzame houtkap, waardoor aantasting biodiversiteit

Inzet hout uit duurzaam beheerde bossen

Pro Memorie

Emissie van chroom en koper in de gebruiksfase en afvalfase

Uitsluiten van op koper gebaseerde verbindingen

Ja

A A N D AC H T S P U N T E N M AT E R I A A L S O O RT | 1 8


Natuursteen Hoewel er geen criteria zijn voor het duurzaam inkopen van natuursteen, zijn er wel aandachtspunten op ander vlak. In groeves in met name AziĂŤ en in mindere mate Afrika en Latijns Amerika wordt natuursteen niet altijd volgens de internationale maatstaven voor arbeidsomstandig-

heden en milieubeheer gewonnen. Denk hierbij aan illegale natuursteenwinning, gevaarlijke werkomstandigheden, kinderarbeid, milieuvervuiling, aantasting biodiversiteit, lage lonen en gedwongen arbeid. In Europese groeves spelen deze aspecten mogelijk minder een rol.

A A N D AC H T S P U N T E N M AT E R I A A L S O O RT | 1 9


Natuursteen Duurzaamheidsaspecten

Oplossing

Criteria

Landschaps- en biodiversiteitsaantasting bij winning natuursteen

Gedragscode

Nee

Arbeidsomstandigheden bij winning

Gedragscode

Nee

A A N D AC H T S P U N T E N M AT E R I A A L S O O RT | 2 0


IJzer, staal en aluminium Voor ijzer, staal en aluminium geldt dat recycling belangrijke milieuwinst oplevert. Aangezien er echter sprake is van meer vraag dan aanbod, is het niet zinvol om de inzet van gerecycled metaal te eisen in het kader van duurzaam inkopen. Bovendien is de herkomst van metaal slecht te traceren, zodat controle op een eis in de praktijk niet realistisch is.

Bij de winning van ijzererts en bauxiet kunnen landschaps- en biodiversiteitsaantasting optreden en de arbeidsomstandigheden in de mijnen in vooral ontwikkelingslanden zijn vaak niet optimaal. Bij de verwerking worden energie en chemicaliĂŤn gebruikt, zoals PAKs, fluor en chloor. Er zijn geen initiatieven bekend van duurzame winning of productie waarbij aangesloten kan worden in het kader van duurzaam inkopen.

A A N D AC H T S P U N T E N M AT E R I A A L S O O RT | 2 1


IJzer, staal en aluminium Duurzaamheidsaspecten

Oplossing

Criteria

Uitputting niet-hernieuwbare grondstoffen (bauxiet en ertsen)

Inzet van gerecycled materiaal

Nee

Landschapsaantasting en verstoring van het ecosysteem bij winning van bauxiet en ertsen

Inzet van gerecycled materiaal

Nee

Emissies naar water bij winning bauxiet

Inzet van gerecycled materiaal

Nee

Emissies van zware metalen, PAK en fluor tijdens de productie van aluminium

Inzet van gerecycled materiaal

Nee

Emissies chloor bij zuiveren van aluminium met chloor

Inzet van gerecycled materiaal

Nee

Energieverbruik productie

Inzet van gerecycled materiaal

Nee

Arbeidsomstandigheden bij winning ertsen

Inzet van gerecycled materiaal

Nee


Kunststoffen Bij de productie van kunststoffen worden niet-hernieuwbare grondstoffen gebruikt (olie). Duurzaamheidswinst is te behalen door gebruik te maken van gerecycled kunststof. Hierbij geldt dezelfde eis als voor de Milieukeur voor Speeltoestellen: van de totale hoeveelheid kunststoffen moet minimaal 90% (m/m) gerecycled materiaal (post-consumer) zijn.

zijn in het algemeen goed te recyclen. Composietmateriaal is een uitzondering: het recyclen be誰nvloedt de eigenschappen van het composietmateriaal negatief, zodat het o.a. in straatmeubilair niet meer kan worden toegepast.

Het gebruik van gerecycled materiaal heeft geen invloed op de technische levensduur. Kunststoffen A A N D AC H T S P U N T E N M AT E R I A A L S O O RT | 2 3


Kunststoffen Voor verschillende toepassingen is het mogelijk kunststofgranulaat te gebruiken. In verband met de beperkte beschikbaarheid van postconsumer granulaat, dat na gebruik van de eindgebruiker wordt benut, wordt er voor

speeltoestellen een uitzondering gemaakt. Bij speeltoestellen is gebruik van pre-consumer materiaal, materiaal dat vrijkomt tijdens het productieproces, wel toegestaan.

Duurzaamheidsaspecten

Oplossing

Criteria

Uitputting niet-hernieuwbare grondstoffen (aardolie)

Gedragscode

Nee

A A N D AC H T S P U N T E N M AT E R I A A L S O O RT | 2 4


Aandachtspunten bij behandeling, onderhoud en hergebruik Ook de behandeling, het onderhoud en hergebruik van (de materialen in) straatmeubilair vragen aandacht.


Oppervlaktebehandeling De oppervlaktebehandeling van straatmeubilair betreft het lakken, coaten, beitsen, oliĂŤn, en harsen van het materiaal. Op dit gebied is al volop wet- en regelgeving, waar rekening wordt gehouden met het behalen van duurzaamheidswinst. Het gaat om eisen zoals het niet mogen toevoegen van zware metalen en hun verbindingen en het maximale VOS-gehalte.

-

Milieukeur voor Decoratieve Verven Europees Ecolabel voor Verven en Vernissen Europese verfrichtlijn 2004/42/EG Nederlandse Arbowetgeving

BEHA N D E L I N G, O N D E R H O U D E N H E R G E B RU I K | 2 6


Oppervlaktebehandeling Duurzaamheidsaspecten

Oplossing

Criteria

Uitputting niet-hernieuwbare grondstoffen (aardolie)

EfficiĂŤnte inzet

Nee

Emissies vluchtige organische stoffen

Gebruik VOS Limiteren zie pag 10

Ja

Emissie schadelijke additieven in de productie, gebruiks en/of afvalfase

Uitsluiting of beperking van toepassing zware metalen en formaldehyde

Nee

Emissies zink naar water en lucht

Coating van zinklaag

Nee

Energieverbruik verzinken

EfficiĂŤnte inzet

Nee


Lijmen Bij het gebruik van lijm als bevestigingmethode gaat de aandacht vooral uit naar het VOSgehalte in de lijm. De Nederlandse overheid stelt in het Oplosmiddelenbesluit maatregelen verplicht die de emissie van VOS bij het lijmen in het fabricageproces moeten verminderen. Voor de lijmen die worden gebruikt in

speeltoestellen met het Milieukeur geldt de eis dat het gehalte organische oplosmidden kleiner moet zijn dan 10% van het totaalgewicht. Voor formaldehyde geldt alleen wet- en regelgeving voor zover formaldehyde kan vrijkomen uit plaatmateriaal dat is verlijmd met kunsthars.

BEHA N D E L I N G, O N D E R H O U D E N H E R G E B RU I K | 2 8


Lijmen Wegens de bestaande wetgeving en de beperkte toepassing van lijmen (als montagemethode komt het bij de fabricage van straatmeubilair relatief weinig voor) worden geen criteria opgenomen voor lijmen. Duurzaamheidsaspecten

Duurzaamheidswinst

Criteria

Emissie vluchtige organische stoffen tijdens applicatie

Gebruik VOS limiteren

Nee

Emissie formaldehyde tijdens applicatie en gebruik

Gebruik formaldehyde limiteren

Nee

BEHA N D E L I N G, O N D E R H O U D E N H E R G E B RU I K | 2 9


Schoonmaak Veel straatmeubilair kan goed gereinigd worden met water uit een hogedrukspuit en een eenvoudig reinigingmiddel (zoals groene zeep o.i.d.). De Europese Detergentenverordening (EG648/2004) stelt volledige biologische afbreekbaarheid van de oppervlakteactieve stoffen als eis aan alle reinigingsmiddelen. Bestaande milieukeurmerken (Europees Ecolabel, Nordic Swan) stellen aanvullende eisen ten aanzien van bijvoorbeeld

het gebruik van biociden, kleurstoffen, fosfor en andere toxische stoffen in reinigingsmiddelen. Gezien de beperkte milieubelasting van schoonmaakmiddelen en water ten opzichte van de milieubelasting van de gehele productgroep, worden verder geen aanvullende criteria voor duurzaam inkopen opgenomen.

BEHA N D E L I N G, O N D E R H O U D E N H E R G E B RU I K | 3 0


Schoonmaak Duurzaamheidsaspecten

Oplossing

Criteria

Gebruik reinigingsmiddelen schoonmaak

Uitsluiting of beperking van toepassing specifieke schadelijke stoffen

Nee

Gebruik water schoonmaak

Mogelijkheden waterbesparing

Nee

BEHA N D E L I N G, O N D E R H O U D E N H E R G E B RU I K | 3 1


Hergebruik Het aanzetten tot het hergebruik van (onderdelen van) straatmeubilair leidt tot duurzaamheidswinst. Als hergebruik van (deel)producten niet meer mogelijk is, dan dient het materiaal gerecycled te worden. Bij recycling worden de materialen van het product gescheiden en opnieuw ingezet bij de productie van nieuwe goederen. Er worden geen aanvullende eisen gesteld aan het hergebruik van straatmeubilair. Het is wel opgenomen in de aandachtspunten. BEHA N D E L I N G, O N D E R H O U D E N H E R G E B RU I K | 3 2


Hergebruik Duurzaamheidsaspecten

Oplossing

Criteria

Levensduur

Bevorderen repareerbaarheid

Nee

Verlies aan niet-hernieuwbare grondstoffen bij verbranden

Hergebruik onderdelen en / of recycling materialen

Ja

Emissies

Hergebruik onderdelen en / of recycling materialen

Ja

BEHA N D E L I N G, O N D E R H O U D E N H E R G E B RU I K | 3 3


Duurzaamheidsbegrippen


FSC FSC staat voor Forest Stewardship Council. De FSC-standaard voor verantwoord bosbeheer brengt sociale, milieu en economische belangen in balans. Het FSC-keurmerk wordt toegekend aan hout, houtproducten en papier. Een bedrijf dat FSC gecertificeerd wil worden moet meewerken aan een audit door onafhankelijke certificeringsinstanties. Er wordt gewerkt met een chain of custody waarbij het hout van kap (in de gecertificeerde bossen) tot aan eindproduct gevolgd wordt.

Het FSC-keurmerk is geen garantie van kwaliteit, het is enkel een bewijs dat het hout en papier komen uit bossen die beheerd worden conform de FSC-standaard. Deze standaard geldt internationaal gezien als een garantie voor onafhankelijke aantoonbare legaliteit en verantwoord bosbeheer.

DUURZAAMHEIDSBEGRIPPEN | 35


PEFC PEFC staat voor Programme for the Endorsement of Forest Certification. PEFC is een internationale nonprofit organisatie die een duurzaam beheer van bossen wereldwijd als doel heeft. Dit houdt in dat men rekening houdt met zowel de economische, als de ecologische en sociale functies die het bos vervult. Door certificering van duurzaam bosbeheer en de gehele keten die het hout(product) daarna doorloopt tot het bij de eindgebruiker terechtkomt (chain of custody), kan PEFC garanderen dat de producten met een PEFC-keurmerk daadwerkelijk uit een duurzaam beheerd bos afkomstig zijn.

PEFC heeft niet ĂŠĂŠn algemene standaard die wereldwijd toepasbaar is. Omdat continenten, landen en bossen overal verschillen, zijn ook de standaards voor duurzaam bosbeheer verschillend. De PEFC Council stelt wel criteria waaraan de standaard minimaal dient te voldoen. FSC en PEFC zijn vergelijkbaar. De organisatie achter de twee keurmerken is echter verschillend. DUURZAAMHEIDSBEGRIPPEN | 36


Cradle to Cradle Cradle to Cradle (C2C) is het duurzaamheidsprincipe van William McDonough en Michael Braungart. De centrale gedachte van de Cradle to Cradle filosofie is dat alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Producten en productiesystemen worden zodanig ontworpen dat ze een nuttige functie vervullen, ook na afloop

van het gebruik. Het verschil met conventioneel hergebruik is dat er geen kwaliteitsverlies is en geen restproducten die alsnog worden gestort. Al direct bij de start van het ontwerpproces van een C2C product moet dit het uitgangspunt zijn.

DUURZAAMHEIDSBEGRIPPEN | 37


CO2-neutraal De termen CO2-neutraal, energieneutraal of klimaatneutraal worden veelal door elkaar gebruikt. Energieneutraal staat voor het niet meer energie verbruiken, dan dat op duurzame wijze wordt opgewekt. Met klimaatneutraal wordt vaak bedoeld dat er geen gassen worden uitgestoten die bijdragen aan klimaatverandering. De term CO2-neutraal is de situatie waarbij de CO2-emissies (al dan niet na compensatie) ten hoogste nul zijn. Overige broeikasgassen, zoals methaan zijn hierin niet meegenomen. Bedenk dat CO2 vrijkomt bij energieverbruik en dat

ook vervoer hierin een belangrijke rol speelt. Kies altijd voor compenseren via energiebesparende projecten of duurzame energie. De opname van CO2 bij bosaanplant is per definitie tijdelijk: als de boom verwerkt wordt tot hout, verbrand wordt of op den duur wegrot, komt de opgeslagen CO2 weer vrij. DUURZAAMHEIDSBEGRIPPEN | 38


MVO of 3xP Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) neemt een bedrijf de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. Deze bewuste keuze om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit (3xP) leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving. MVO levert kostenbesparing op. Bijvoorbeeld door het verminderen van afval, lagere energiekosten en een efficiĂŤntere bedrijfsvoering.

Daarnaast is er ook steeds meer vraag naar MVO-bedrijven en -producten. Zeker nu de overheid alleen nog inkoopt bij bedrijven die kunnen aantonen dat zij aan minimale duurzaamheidseisen kunnen voldoen.

DUURZAAMHEIDSBEGRIPPEN | 39


ISO 26000 (richtlijn voor MVO) De International Organization for Standardization (ISO) is begin 2005 gestart met het opstellen van de ISO 26000, Guidance on Social Responsibility. Dit is een wereldwijde richtlijn - en geen certificeerbare norm - voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) die bedrijven en organisaties helpt om op een praktische manier met MVO aan de slag te gaan.

ISO 26000 geeft adviezen hoe organisaties MVO-aspecten kunnen koppelen aan al bestaande systemen in de organisatie. Het biedt ondersteuning aan organisaties in zowel de publieke als de private sector, in ontwikkelde en ontwikkelingslanden.

DUURZAAMHEIDSBEGRIPPEN | 40


ISO 14001 ISO 14001 is ĂŠĂŠn van de normen voor managementsystemen van de International Organization for Standardization (ISO) en een internationaal geaccepteerde norm op het gebied van milieu. Deze norm geeft de eisen weer voor een milieumanagementsysteem. Het helpt bedrijven op systematische wijze de milieuaspecten als gevolg van hun activiteiten en producten te identificeren, te beheersen en waar mogelijk te verminderen.

DUURZAAMHEIDSBEGRIPPEN | 41


VelopA en Duurzaamheid VelopA ziet het als haar maatschappelijke plicht om te investeren in duurzaamheid. We kunnen iedere bank, fietsenrek, hek, bloembak of speeltoestel leveren volgens de eisen voor duurzaam inkopen opgesteld door het Agentschap NL. Ondertussen blijven we werken om ons assortiment en onze werkwijze verder te verduurzamen, want VelopA streeft duurzaam ondernemen na.


- VelopA heeft een duurzaamheidsbeleid opgesteld aangaande mensen, middelen en milieu en heeft een duurzaamheidsoverleg. - VelopA heeft een milieubeleidsverklaring. - VelopA is toegetreden tot het landelijk NENforum, aangaande ISO 26000 (MVO richtlijn). - In 2010 heeft VelopA de ISO14001 certificering gekregen. - EĂŠn van de productontwerpers van VelopA richt zich volledig op het ontwikkelen van duurzame producten. - VelopA heeft als eerste in de markt een Cradle to Cradle buitenbank op de markt gebracht.

- De VelopA-Citystyle producten kunnen in FSC hout worden geleverd. - Er wordt geen koper gebruikt bij het verduurzamen van onze houten speeltoestellen. - Verschillende milieubesparende acties zijn ondernomen, zoals het afschaffen van heftrucks op dieselolie, overstappen op groene stroom, verplichting tot A en B labels leaseauto’s, plaatsen van extra tussenmeters teneinde het energieverbruik beter in kaart te krijgen. Bovendien wordt al onze post op FSC papier geprint en verzenden wij CO2 neutraal. V E L O PA E N D U U R Z A A M H E I D | 4 3


Come Back De Come Back van VelopA-Citystyle is Nederlands eerste Cradle to Cradle bank. - Alle gebruikte materialen zijn duurzaam en gifvrij. - Het product heeft een lange levensduur en is slijtvast, zodat (ook) in de gebruiksfase geen deeltjes van het materiaal vrijkomen. - De productie van de bank en alle grondstoffen zijn effectief en kringloopsluitend. - De verschillende materialen zijn volledig van elkaar te scheiden. Ieder op zich kunnen de

materialen weer herleid worden tot bruikbare, pure materialen voor soortgelijke producten. De bank heeft een basis van verzinkt staal. - De zitting en rugleuning zijn gemaakt van biologische thermoharder, een kunststof.

V E L O PA E N D U U R Z A A M H E I D | 4 4


Duurzame producten van VelopA


Banken en picknicksets Alle banken met FSC hout, hardhout, Artisteel roostermateriaal, kringloop kunststof, HPL, staal, beton en terrazzo voldoen aan de criteria voor duurzaam inkopen.

D U U R Z A M E P R O D U C T E N VA N V E L O PA | 4 6


Afvalbakken De Oscar, Pelican, Limpio, Ordenado, Articlean, Hexagon, Hexagon Jumbo, Enter-tainer, Artisteel A3, Cesar en Asken voldoen aan de criteria voor duurzaam inkopen.

D U U R Z A M E P R O D U C T E N VA N V E L O PA | 4 7


Boombescherming Alle boombeschermingsproducten voldoen aan de criteria voor duurzaam inkopen.

D U U R Z A M E P R O D U C T E N VA N V E L O PA | 4 8


Bloem- en boombakken Alle uitvoeringen van de Etna en Artistone en de Artiwood in de uitvoering met hardhout, FSC of kringloop materiaal voldoen aan de criteria voor duurzaam inkopen.

D U U R Z A M E P R O D U C T E N VA N V E L O PA | 4 9


Geleidehekken en beschermbogen Alle uitvoeringen van de Musette, Duofens, Unifens, Defens en de FSC of hardhouten Timberfens voldoen aan de criteria voor duurzaam inkopen.

Wegdekmarkering Alle wegdekmarkeringen voldoen aan de criteria voor duurzaam inkopen.

D U U R Z A M E P R O D U C T E N VA N V E L O PA | 5 0


Afzet- en beveiligingspalen Alle afzet- en beveiligingspalen voldoen aan de criteria voor duurzaam inkopen.

D U U R Z A M E P R O D U C T E N VA N V E L O PA | 5 1


Parkeerbeugels De Amach parkeerbeugel voldoet aan de criteria voor duurzaam inkopen.

Toegangscontrolesystemen Alle toegangscontrolesystemen voldoen aan de criteria voor duurzaam inkopen.

D U U R Z A M E P R O D U C T E N VA N V E L O PA | 5 2


Betonnen afzetelementen Alle betonnen afzetelementen voldoen aan de criteria voor duurzaam inkopen.

Betonnen landschapselementen Alle betonnen landschapselementen voldoen aan de criteria voor duurzaam inkopen.

D U U R Z A M E P R O D U C T E N VA N V E L O PA | 5 3


Fietsstandaards Alle fietsstandaards voldoen aan de criteria voor duurzaam inkopen.

Fietsklemmen Alle fietsklemmen voldoen aan de criteria voor duurzaam inkopen.

D U U R Z A M E P R O D U C T E N VA N V E L O PA | 5 4


Fietsenrekken Alle fietsenrekken voldoen aan de criteria voor duurzaam inkopen.

D U U R Z A M E P R O D U C T E N VA N V E L O PA | 5 5


Fietsleunhekken Alle fietsleunhekken voldoen aan de criteria voor duurzaam inkopen.

Compact fietsparkeren Alle compact fietsparkeerproducten voldoen aan de criteria voor duurzaam inkopen.

D U U R Z A M E P R O D U C T E N VA N V E L O PA | 5 6


Overkappingen De glazen Riksja, Datsja en Cabri de Ligna met trapezium dak en alle uitvoeringen van de Meccado, Plectrum en Deposito voldoen aan de criteria voor duurzaam inkopen.

D U U R Z A M E P R O D U C T E N VA N V E L O PA | 5 7


Spelen Alle speeltoestellen voldoen aan de criteria voor duurzaam inkopen.

D U U R Z A M E P R O D U C T E N VA N V E L O PA | 5 8


Sport Alle sportelementen voldoen aan de criteria voor duurzaam inkopen.

D U U R Z A M E P R O D U C T E N VA N V E L O PA | 5 9


Duurzaamheidswaaier Straatmeubilair Een handreiking om makkelijker duurzame keuzes te maken

Postbus 202 2350 AE Leiderdorp Achthovenerweg 21 2351 AX Leiderdorp

Tel. +31 (0)71 5410321 Fax +31 (0)71 5894152 info@velopa.com www.velopa.com

Kijk voor de meest actuele informatie op www.velopa.nl

Duurzaamheidswaaier  

Bij de aanschaf van straatmeubilair vliegen de duurzaamheidsrichtlijnen en begrippen ons soms om de oren. Lang niet altijd zijn ze even held...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you