Page 1

  Pla de treball  JSC Barcelona, 2012‐2015                                     


Primera Secretaria     Objectius:    Des de la Primera Secretaria hem marcat com a objectiu principal conduir el mandat  congressual  per  a  fer  de  la  JSC  Barcelona  l’espai  de  referència  de  tots  els  joves  d’esquerres  de  la  ciutat.  Aquest  comprimís  requereix  doncs  de  tres  objectius  principals:    1. Vertebrar la nostra acció política, construint un discurs netament d’esquerres,  amb  capacitat  de  donar  desposta  als  problemes  de  la  nostra  generació  i   marcar noves línees de futur.    2. Fer créixer la JSC Barcelona, enfortint‐la internament, essent més per a fer més,  així com fer arribar el socialisme als diferents espais on ens trobem els joves de  Barcelona    3. Encetar  la  reforma  que  la  política  necessita,  canviant  les  formes  d’organitzar‐ nos,  de  participar,  obrint  la  organització  i  fent‐la  transparent.  Volem  estar  un  pas per endavant de la política catalana en la forma de concebre la política en  el seu dia a dia.    Accions i Tasques per a l’estratègia:     Per a fer‐ho ens hem marcat com a prioritat mantenir la capacitat de resposta ràpida  front els temes d’actualitat, millorar la comunicació i enfortir el debat intern per a que  s’expressin  en  el  si  de  la  Federació  les  prioritats  politiques  que  viu  Barcelona.  A  la  vegada  volem  compaginar  aquest  fet,  amb  la  necessitat  d’estructurar  un  full  de  ruta  que  ens  permeti  articular  el  rumb  de  la  Federació  durant  el  nostre  mandat  amb  campanyes,  accions,  projectes  que  identifiquen  en  tot  moment  i  de  forma  ordenada  les nostres línees bàsiques d’actuació.  En aquest sentit apostem per a establir una doble via per a vertebrar el discurs polític:  • La resposta àgil d’actualitat  • La generació de línees mestres del pensament socialista juvenil a Barcelona    En aquest sentit  tant les diferents Notes i Comunicats de Premsa com l’elaboració de  les diferents campanyes sectorials i temàtiques configuren les formes d’actuació.    La JSC Barcelona no pot esdevenir en un context on el socialisme es troba a l’oposició 


arreu, només en una actitud de resposta. La nostra resposta cal que vagi acompanyada  de la voluntat del socialisme de traçar línees de futur, fidels al nostre ideari de generar  nous començaments. Per això, volem traçar una proposta alternativa que identifiqui la  nostra  organització  més  enllà  de  les  polítiques  de  joventut,  sinó  al  voltant  de  les  polítiques  d’ocupació,  la  fiscalitat,  la  reforma  de  les  institucions  europees  i  l’aprofundiment i la regeneració democràtica com a eixos centrals.    Per a poder dur a terme aquests objectius al voltant del nostre discurs polític, ens cal  una organització més forta. Si volem una organització més centrada en la política que  en  les  dinàmiques  organitzatives,  ens  cal  ser  més  per  a  fer  més.  Aquest  és  el  nostre  principal  objectiu:  tenir  progressivament  una  Federació  que  hagi  esdevingut  referent  de l’esquerra política juvenil. Cal que la JSC arribi a tots i totes les joves socialistes de  Barcelona i per aquest motiu aprofundirem en la comunicació, en el nostre activisme,  en el contacte amb el món associatiu i en la creació de noves eines que ens permetin  arribar nítidament allí on la JSC ha de ser present: amb la nostra generació de joves,  lluitant per un futur millor.    Impulsar  el  Nexe  Socialista  és  doncs  una  prioritat  política  d’aquesta  Federació,  que  cerca  eines  per  a  estar  a  les  universitats,  instituts,  FP,  i  centres  de  treball  al  voltant  d’una  majoria  que  configura  la  nostra  esquerra  plural,  més  enllà  i  complementant  la  nostra formació política.    Per  a  tot  això  som  conscients  que  ens  cal  una  organització  diferent,  ens  calen  noves  formes  de  fer  i  pensar  la  política  però  també  noves  formes  d’organitzar‐nos.  Per  aquest motiu en el 11è Congrés de la JSC Barcelona varem impulsar la reforma de la  organització  per  a  fer‐la  més  àgil,  suprimint  la  convocatòria  obligada  de  Plenàries,  el  solapament  de  reunions  i  comissions  i  la  demanda  recollida  en  la  necessitat  de  transformar els nostres actes en activisme. Per aquest motiu, ens comprometem a dur  a  terme  la  reforma  de  la  organització,  amb  la  convicció  que  calen  noves  formes  d’organitzar  en  xarxa  la  política  catalana  i  espanyola.  La  JSC  ha  de  ser  allí  on  són  els  reptes de la nostra generació i ens cal establir noves formes d’interelacionar‐nos amb  la societat.    Barcelona, el centre de la Federació.    Aquest mandat neix amb la convicció d’afrontar tots els reptes globals, els problemes  dels ciutadans i ciutadanes de la UE, Espanya i Catalunya, amb les respostes que ens  inspira Barcelona.   


Barcelona és el centre del nostre discurs i el nostre marc d’actuació com a plataforma  política  juvenil.  La  nostra  activitat  està  lligada  amb  el  futur  de  la  ciutat  i  les  nostres  accions encaminades a donar resposta a allò que passa en tots i cada un dels Barris.  Impulsar la  nostra presència territorial com a Federació és essencial per a enfortir el  nostre  projecte  i  construir  una  majoria  progressista  de  joves  compromesos  amb  la  ciutat i el seu futur.    Liderar a Catalunya    Des  de  la  Primera  Secretaria  liderarem  el  nostre  projecte  de  Federació  al  conjunt  de  Catalunya, al costat de la resta de Federacions, treballant per donar suport i enfortir  l’acció política de la Joventut Socialista de Catalunya. La nostra tasca com a Federació  és corresponsable del futur de la nostra organització i el seu èxit col∙lectiu.     Volem  exportar  la  nostra  reforma  política  i  compartir‐la  amb  tots  els  companys  d’arreu,  sent  conscients  de  la  nostra  “fórmula  Barcelona”  d’entre  la  participació  política de forma col∙lectiva, sense personalismes, amb voluntat de guanyar el combat  que el nostre temps necessita entre el treball i el capital.    L’Esquerra Plural, el nostre objectiu.  La  societat  necessita  cooperar  per  a  afrontar  el  futur,  i  socialisme  neix  d’aquesta  vocació  cooperativa  de  la  societat.  Per  aquest  motiu  treballarem  per  a  impulsar  una  Aliança  d’Esquerres  que  complementi  des  de  totes  les  vessants  les  dimensions  del  socialisme i de la nostre pròpia organització.    La Federació, l’eina de la política.    La  Federació  de  Barcelona  de  la  Joventut  Socialista  de  Catalunya  esdevindrà  en  definitiva  l’eina  de  la  nostra  acció  política  transformadora  i  per  aquest  motiu  coordinarem la CEF, impulsarem uns Consells de Federació més oberts i participatius,  situarem  a  les  agrupacions  en  el  centre  de  la  nostra  activitat  dotant‐les  de  les  eines  tècniques,  financeres  i  materials  necessàries  per  a  fer  efectiu  el  nostre  compromís  i  liderarem la relació de la JSC amb el PSC.    Aquesta  relació  fraternal,  ha  de  ser  la  relació  d’honestedat  necessària  per  a  que  el  nostre partit esdevingui el referent de l’esquerra política a Barcelona i Catalunya, amb  propostes que configurin una societat alternativa i justa. Aquesta serà la nostra tasca i  el nostre compromís.   


Acció Política i Moviments Socials    Seguint amb les línies que es van dibuixar en aquest sentit a la Ponència d'Organització  del  Congrés  de  Federació,  els  objectius  que  es  marca  aquesta  secretaria  són  els  següents, pel mandat 2012‐2015:    1. Aconseguir que la JSC BCN sigui un referent polític juvenil  2. Incidir i tenir presència en les diverses mobilitzacions i moviments socials de la  ciutat  3. Treballar per a la unió de les esquerres joves de la ciutat de Barcelona  4. Coordinar les diferents secretaries polítiques de la Federació  5. Aprofundir en l'alternativa: un discurs d'esquerres i jove.      1. En primer lloc, per aconseguir que la JSC BCN sigui un referent polític juvenil, ens  hem de plantejar canviar el "modus operandi" que la Federació ha seguit fins ara.  Tenim  la  necessitat  d'obrir  la  nostra  organització  a  la  ciutadania  i  canviant  el  format  de  les  nostres  iniciatives:  incidir  en  l'activisme  com  a  forma  d'entendre  quins són els problemes dels joves a Barcelona i com a procediment per fer arribar  les nostres propostes allà on és més difícil que hi arribin. És per això que haurem  d'estar presents en totes aquelles iniciatives ciutadanes que siguin coherents amb  els  nostres  principis  i  la  nostra  forma  d'entendre  la  ciutat.  Podem  utilitzar  la  plataforma Nexe Socialista com a marca diferenciada però amb un mateix objectiu  comú:  la  difusió  de  l'ideari  socialista.  També  serà  necessari  que  el  format  dels  actes de les secretaries polítiques siguin més dinàmics i participatius i es facin més  en espais públics, ja siguin centres cívics o al carrer. Haurem de marcar també les  línies  polítiques  bàsiques  del  nostre  discurs  jove  a  la  ciutat  de  Barcelona,  proposant al PSC que las adopti com a matèria principal i causa de ciutat.    2. Per incidir i tenir presència a en les diverses mobilitzacions i moviments socials  de Barcelona, haurem d'apropar‐nos i parlar amb les diferents plataformes cíviques  i  entitats  juvenils  de  Barcelona,  mitjançant  el  CJB  i  altres.  Ens  preocuparem  dels  diferents manifestos que s'elaboren entre diferents forces polítiques, associacions  estudiantils  i  entitats  juvenils  i  cíviques  que  vulguin  fer  de  Barcelona  una  ciutat  millor  i  siguin  coherents  amb  el  nostre  ideari.  De  nou,  Nexe  Socialista,  ha  de  ser 


una eina important per aconseguir‐ho.    3. L'aliança d'esquerres a la ciutat és potser el més ambiciós de tots els projectes  d'aquesta  secretaria.  Treballarem  per  apropar‐nos  a  les  altres  forces  polítiques  juvenils  d'esquerres  amb  les  que  compartim  gran  part  del  nostre  ideari  i  forma  d'entendre  la  ciutat  per  aconseguir  ser  més  forts  i  més  visibles.  La  unió  és  d'una  importància  cabdal  per  fer  front  als  diversos  governs  de  dretes  que  trobem  a  l'Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya i Estat espanyol. És així com  millor  podem  construir  una  alternativa  d'esquerres  forta,  conjunta,  amb  un  gran  projecte col∙lectiu de resistència i proposta, contra la situació actual que vivim els  joves de la ciutat de Barcelona.    4. Des de la Secretaria d'Acció Política també pensem que haurem de coordinar les  diferents  secretaries  polítiques  amb  un  sentit  clar:  que  la  feina  que  es  dugui  a  terme en aquestes estigui recolzada sempre per tota la Federació i que els temes a  tractar  siguin  d'actualitat  política  sempre  que  sigui  possible;  així  com  dotar  de  recursos  i  diferents  argumentaris  als  companys  que  les  lideren  i  a  la  resta  de  la  militància.    5.  És  completament  necessari,  que  a  més  de  l'acció  política  al  carrer,  siguem  capaços d'elaborar un discurs alternatiu d'esquerres, que sigui referent a la ciutat  de  Barcelona,  tenint  en  compte  quines  són  les  reivindicacions  i  diferents  anhels  dels nostres ciutadans, i que aquest discurs sigui assumit des del PSC. És per això  que aquest últim projecte, va directament relacionat amb tots els anteriors. És la  culminació de tota la resta i porta per objectiu un horitzó ben clar: aconseguir que  més  joves  siguin  militants  de  la  JSC  BCN  i  això  es  tradueixi  en  una  regeneració  política de la JSC, així com del PSC.                         


Secretaria d’Organització    Des  de  la  Secretaria  d’Organització,s’han  establert  5  objectius  prioritaris  per  a  aconseguir durant aquest mandat. La CEF, ha mostrat des de ben començat el mandat,  que  els  nostres  objectius  han  de  ser  clars  y  concrets  per  a  dotar  de  major  transparència el treball de l’Executiva a la vegada que millora la capacitat de treball.  Així doncs, els cinc objectius de l’àrea d’Organització són: Agilitzar el treball de la CEF,  aconseguir  que  les  agrupacions  esdevinguin  l’Eix  central  de  l’Acció  Política,  ser  transparents en  les finances i l’administració de l’organització, augmentar la militància  i tornar a posar a la Federació de Barcelona en l'eix central del nivell nacional de la JSC.     Objectiu 1. Agilitzar el treball de la CEF    La nova executiva de federació té per prioritat durant aquest mandat parlar de política  i  només  de  política.  És  a  dir,  que  necessitem  que  els  nostres  posicionaments,  les  nostres  campanyes,  el  nostre  repartiment  de  material  i  les  nostres  actuacions  brillin  per la seva eficiència i efectivitat. Així doncs, l'àrea d'organització es compromet a fer  tot el possible per a agilitzar tots els processos de l'Executiva.  Per aconseguir‐ho utilitzarem noves formes de comunicació entre els secretaris de la  CEF  per  poder  agilitzar  els  processos,  farem  un  Stage  anual  de  la  CEF  per  valorar  i  treballar  any  a  any  sobre  el  nostre  projecte,  convocarem  CEF  cada  dues  setmanes,  i  crearem de àrees de treball entre les secretaries més properes per facilitar el treball en  grup.    Objectiu  2.  Aconseguir  que  les  agrupacions  esdevinguin  l'Eix  central  de  l'acció  política    Les agrupacions i tots els militants de cada una de elles són la base i alhora, les peces  més importants de la nostra organització. La CEF ha d'esdevenir una caixa d'eines que  faci més fàcil el treball de les agrupacions i dels militants.  Així  doncs,  crearem  el  Fons  de  Finançament  Territorial,  on  les  agrupacions  pugui  presentar projectes per a realitzar campanyes en els seus territoris. També posarem a  disposició  de  l’organització  nous  mecanismes  de  comunicació  interna  entre  les  agrupacions  i  l'Executiva  de  Federació,  crearem  nous  mecanismes  de  comunicació  interna entre els militants i la federació  A  més,  deixarem  en  segon  terme  òrgans  de  reunió  repetitius  i  poc  útils  per  a  l'eficiència de l'acció política de la Federació, com la plenària de Federació.  Per  últim,  la  federació  posarà  a  disposició  de  totes  les  agrupacions  d’un  "Pack  de 


material" per cada una de les agrupacions per a que puguin realitzar totes les accions,  paradetes i campanyes que facin falta.    Objectiu 3. Transparència en les finances i l'Administració de l'organització    En  aquesta  època  de  crisi  econòmica  tant  en  la  situació  de  l'Estat,  com  de  les  administracions,  com  del  nostre  partit  germà  i,  per  tant,  la  nostra  organització,  el  sanejament de les finances de la nostra federació i la nostra vocació de transparència  serà total des del primer moment.  Per  això  l’àrea  d’organització  de  la  CEF  es  compromet  a  informar  de  l'Estat  de  les  comptes en cada Comissió d'Organització i en cada Comissió Executiva de Federació i a  crear  fitxes  de  projectes  i  activitats  de  la  federació  amb  pressupostos  en  cada  iniciativa.  Però  també  exigirem  a  les  agrupacions  la  presentació  d'una  memòria  d'activitats en les activitats dels projectes del FFT.  Per  últim,  i  donada  la  situació  econòmica  actual,  la  JSC  Barcelona  es  compromet  a  crear noves alternatives de recaptació de liquiditat de la federació: Concerts, Sopars,  etc.     Objectiu 4. Augment de la militància    La nostra prioritat, com la de totes les organitzacions polítiques, és difondre les nostres  idees i crear un discurs que creiem que compartim amb la majoria de joves d'aquesta  ciutat. Per tant, la nostra prioritat és augmentar de militància per a que siguem més  veus i, per tant, arribar al màxim nombre de gent possible.  Per  això  iniciarem  una  campanya  d'afiliació  al  2013.  Una  campanya  d'afiliació  el  material de la qual serà dispensat en diversos punts per la Federació, però que la resta  es destinarà a les agrupacions que ho demanin per a fer aquesta campanya extensible  a tot el territori. La CEF es preocuparà de que la campanya d'afiliació arribi a tots els  territoris.  Hem de prioritzar que tots els actes de la federació es facin en els centres cívics de la  nostra ciutat o en instal∙lacions públiques i oberts a tota la ciutadania, per sortir de les  nostres agrupacions i tocar el carrer. Per això, la JSC Barcelona vol servir d’instrument  a totes les agrupacions per ajudar a trobar i a llogar aquests llocs.  Dotar de les nostres eines com a Federació per a facilitar que les agrupacions puguin  fer actes als diferents espais públics.         


Objectiu 5.  Tornar  a  posar  a  la  Federació  de  Barcelona  en  l'eix  central  del  nivell  nacional de la JSC    La  JSC  en  l'àmbit  nacional  ha  de  ser  una  prioritat  a  l'hora  de  posicionar‐nos  entre  la  resta  de  federacions.  La  nostra  ambició  com  a  Federació  ha  de  ser  situar‐se  en  l'eix  central dels posicionaments i activitats de la Nacional i convertir‐nos en la federació de  referència de la JSC.    Millorarem i impulsarem les relacions amb les distintes federacions en els àmbits més  orgànics  de  l'organització.  Participarem  de  manera  activa  en  els  Consells  Nacionals,  proposant  resolucions  i  preguntes  a  l'Executiva  preparades  per  la  delegació  de  consellers nacionals de la federació.    Participarem de manera activa i fent el màxim de difusió possible i arribar al màxim de  convocatòria  possible  en  els  àmbits  menys  orgànics  de  la  Nacional,  com  actes,  conferències, o Escoles de Formació    I,  per  últim,  Assegurarem  una  convocatòria  mínima  de  la  CEF  de  Barcelona  en  actes  d'importància del resta de Federacions: Congressos, Escoles de Formació, Conferències  importants, etc.                                       


Política Municipal    Continuant  amb  les  línies  establertes  per  l’anterior  Secretari  de  Política  Municipal  i,  tenint en compte les futures, aquests són els objectius pel període 2012‐2015:    1. Definir línies concretes i posicionaments envers a diferents temes que afecten  a la ciutat, liderant i sent valents en aquests posicionaments.  2. Augmentar  la  informació  i  contacte  dels  secretaris  de  Política  Municipal  i  Consellers  Joves  amb  el  nostres  referents  al  Grup  Municipal,  a  més  del  diferent teixit associatiu.  3. Poder  proposar  accions  pròpies  al  nostre  Grup  municipal  que  afavoreixin  o  afectin als joves barcelonins.  4. Estar  en  “constat  campanya”  desenvolupant  iniciatives  i  propostes  d’actes,  materials, etc. (continuar també les iniciades)  5. Treballar  de  la  mà  de  secretaries  com  Comunicació  o  Política  Europea  per  poder arribar més enllà.    1. És molt important liderar el discurs i posicionament del joves de la ciutat. Per  aquest motiu a les comissions de Política Municipal treballarem aquest tema i  plantejarem  sessions  obertes  de  treball  amb  la  resta  de  companys.  Per  altra  banda,  comptem  amb  una  militància  molt  jove,  i  tenir  definit  i  argumentat  el  que defensem és de vital importància.  2. Acordarem  reunions  periòdiques  amb  la  Sara  Jaurrieta.  En  aquestes  reunions  ens mantindrem informats sobre l’activitat realitzada i proposarem les accions  del  punt  número  3.  Tanmateix  continuarem  mantenint  contacte  amb  en  Consell de Joventut i aprofitarem del coneixement dels membres de la nostra  organització que participen d’ell.    3. Els  nostres  consellers  de  districte  realitzen  accions  diàries  a  cadascun  dels  districtes.  Seria  interessant  formar  part  d’aquesta  activitat  promovent  proposicions, precs i preguntes sobre temes juvenils.      4.  No és necessari tenir al nostre calendari eleccions. Ens trobem en una situació  que  no  s’havia  donat  mai  al  nostre  ajuntament  i,  que  la  JSC  estigui  present  i  arribi més enllà de la nostra militància és un repte. Per aquest motiu i, més que  mai, no només es faran comunicats sinó que es pot marcar a la nostra agenda  actes oberts, mobilitzacions, accions innovadores... a més de la tasca que ja es 


venia realitzant (de manera més immediata comptem la campanya de l’any de  govern de Trias o els 20 anys dels JJOO)    5. Precisament la visualització per créixer és quelcom a millorar. És per això que la  secretaria  de  comunicació  ha  d’estar  molt  lligada  a  Política  Municipal.  Treballarem  en  conjunt  en  totes  aquelles  campanyes  o  propostes  que  sorgeixin.  La  política  europea  també  participarà  activament,  ja  que  ens  permetrà  tenir  visió  del  que  es  fa  a  la  resta  de  ciutats  europees  i,  inclús,  adoptar  noves idees a emprendre a Barcelona.                                                             


Acció Sectorial i Programàtica    1. INTRODUCCIÓ    Les funció d’aquesta Secretaria són:     - Liderar  i  encapçalar  la  redacció  i  l’elaboració  de  Programes  Electorals  i  de  les  línies ideològiques de la JSC Barcelona.    - Treballar  per  a  obrir  els  mecanismes  de  participació  que  ens  permetin  incorporar  les  propostes  del  conjunt  de  la  militància  i  les  agrupacions  en  el  nostre projecte.      En  aquests  tres  anys  de  mandat  de  la  Comissió  Executiva  hi  haurà  tres  processos  electorals (sense contar possibles processos de primàries dins el PSC a nivell nacional i  municipal).    - JUNY DE 2014: ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU  - NOVEMBRE 2014: ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA  - MAIG DE 2015: ELECCIONS MUNICIPALS (BARCELONA)    Fora del mandat de la comissió executiva:    - NOVEMBRE 2015: ELECCIONS GENERALS      2. MANERA DE TREBALLAR    Es treballarà de forma paral∙lela en diverses matèries. El que implicarà la formació de  grups de treball de varis militants.    - Elaboració  del  Programa  Electoral  per  a  Barcelona  (conjuntament  amb  la  secretaria de P. Municipal).     - Elaboració  de  les  nostres  línies  programàtiques  per  a  Europa  (conjuntament  amb  la  secretaria  de  P.  Europea)  i  Catalunya  (conjuntament  amb  la  1ª  Secretaria) i elevar‐les als òrgans nacionals del PSC i de la JSC. 


-

Campanyes Anuals i redacció de les conclusions i posicionaments. 

-

Actes d’Agrupacions i Federació. Redacció de Conclusions. 

    3.  PROGRAMA ELECTORAL DE LA JSC BARCELONA PER A LES ELECCIONS MUNICIPALS  DE MAIG DEL 2015      3.1. PROJECTE    D’aquí a tres anys els socialistes em d’estar completament preparats per a afrontar les  eleccions municipals que donin una nova majoria social al PSC. Em de ser conscients  que  aquestes  eleccions  són  vitals  per  a  la  subsistència  del  socialisme  català  i  que  aquests  tres  anys  passaran  de  forma  molt  ràpida  entre  eleccions,  manifestacions,  primàries i treball intern.    Serà la principal funció d’aquesta secretaria animar i difondre el debat intern i públic  que garanteixi que la JSC Barcelona tingui preparat per a les eleccions municipals un  Programa  Electoral  ambiciós  en  el  que  quedi  palès  la  nostra  ideologia  i  la  nostra  voluntat de portar a Barcelona un projecte socialista de futur.    D’aquesta manera es treballarà conjuntament amb la Secretaria de Política Municipal  de forma continuada per a fer un programa electoral que tracti tots els àmbits de les  competències municipals.    Es  treballarà  des  de  ja,  recuperant  el  nostre  posicionament  i  programes  electorals  anteriors i readaptant‐los d’acord amb les noves inquietuds i formes de pensar d’acord  amb el debat intern.    3.2. PROCÈS I CALENDARI BARCELONA    IMMEDIAT:     Formació  d’un  grup  de  treball  estable  amb  varis  militants  encarregats  de  la  redacció  d’una  ponència  marc  en  que  es  tractin  totes  les  matèries  (jovent  i  emancipació,  economia, política social, urbanisme, infraestructures, participació i democràcia...)    En  aquest  període  de  temps  s’haurà  de  fer  un  profund  treball  intern  de  debat  i 


aportacions de tota la militància.      GENER DE 2015:  Aquesta ponència marc es facilitarà a tots els militants per a elaboració d’esmenes.    Debat d’esmenes en Conferència Municipal i redacció de Programa Electoral.    Elevació al PSC Barcelona.    4.    REALITZACIÓ  DE  LÍNEES  PROGRAMÀTIQUES  PER  A  LES  ELECCIONS  EUROPEES  I  ELECCIONS AUTONÒMIQUES    4.1. PROJECTE    Els Programes Electorals dels socialistes per a les eleccions europees i autonòmiques  tindran caràcter nacional (tant del PSC com de JSC).     La  JSC  Barcelona  ha  de  ser  clau  en  aquests  processos  i  haurà  de  portar  als  òrgans  corresponents  (ja  siguin  Conferències  o  Consells  Nacionals)  les  seves  línies  ideològiques.    Per  aquesta  raó  em  de  crear  mecanismes  per  a  ser  capaços  de  confeccionar  amb  relativa anticipació un programa ideològic per a Europa i per a Catalunya i elevar‐ho als  òrgans nacionals.     4.2. PROCÈS I CALENDARI EUROPA (JUNY 2014)  (Treball conjunt amb la secretaria de P. Europea)    IMMEDIAT:     Formació  d’un  grup  de  treball  estable  amb  varis  militants  encarregats  de  la  redacció d’una ponència marc ambiciosa per a la Unió Europea.    En  aquest  període  de  temps  s’haurà  de  fer  un  profund  treball  intern  de  debat  i  aportacions de tota la militància.    GENER DE 2014:     Aquesta ponència marc es facilitarà a tots els militants per a elaboració d’esmenes.   


Debat d’esmenes en Conferència Municipal i redacció de Programa Electoral.    Elevació a Òrgans superiors    4.3. PROCÈS I CALENDARI CATALUNYA (NOVEMBRE 2014)   (Treball conjunt amb la 1ª SECRETARIA)    IMMEDIAT:     Formació  d’un  grup  de  treball  estable  amb  varis  militants  encarregats  de  la  redacció d’una ponència marc ambiciosa per a la Unió Europea.    En  aquest  període  de  temps  s’haurà  de  fer  un  profund  treball  intern  de  debat  i  aportacions de tota la militància.    JULIOL DE 2014:     Aquesta ponència marc es facilitarà a tots els militants per a elaboració d’esmenes.    Debat d’esmenes en Conferència Municipal i redacció de Programa Electoral.    Elevació a Òrgans superiors      5. RESUM CALENDARI PROGRAMES ELECTORALS      - IMMEDIAT: RECOPILACIÓ DE PROGRAMES I DOCUMENTACIÓ     - IMMEDIAT: FORMACIÓ DE GRUPS DE TREBALL     - GENER DE 2014: CALENDARI EUROPA FINALITZAT    - JUNY DE 2014: ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU    - JULIO DE 2014: CALENDARI CATALUNYA FINALITZAT    - NOVEMBRE 2014: ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA    - GENER 2015: CALENDARI BARCELONA FINALITZAT   


-

MAIG DE 2015: ELECCIONS MUNICIPALS (BARCELONA) 

6. CAMPANYES ANUALS      A banda del treball que s’ha de fer amb els Programes Electorals, aquesta Secretaria  vol recuperar les Campanyes Anuals com a forma de debat i treball intern.    Aquestes  campanyes,  d’un  any  de  duració,  fan    partícip  a  totes  les  Agrupacions  i  serveixen per a confeccionar unes línies programàtiques del nostre pensament polític  sobre una matèria en concret. Les últimes campanyes van tractar temes d’actualitat en  aquell  moment  com  les  polítiques  d’ajuts  socials,  les  polítiques  d’immigració  i  les  polítiques laborals.    En aquest moment, i veient la poca capacitat d’actuació del socialisme per a plantejar  una alternativa al sistema econòmic i social més just, veiem necessari tractar temes de  política general.    Com  s’ha  dit  moltes  vegades  el  socialisme  ha  de  recuperar  els  valors  que  el  van  fer  néixer i créixer i els ha de readaptar al present actual per a ser capaç d’aglutinar a una  nova majoria social.        6.1. El nostre posicionament en matèria econòmica (2012 – 2013)    Intenció:   -

Posicionar‐nos en  temes  tan  crítics  i  fonamentals  com  el  creixement,  l’economia  sostenible,  l’intervencionisme  estatal  en  la  Economia,  en  la  producció  i  el  consum,  els  impostos,  el  sector  financer,  la  redistribució  de  la  riquesa, etc... 

Raons: 

-

Em de tenir un posicionament clar sobre el tipus de model econòmic que volem  construir i com l’hem de construir per a ser capaços d’elaborar programes de  futur. 

-

Ara mateix hi ha una manca de posicionament clar sobre aquest tema. 

-

Falta de Secretaria de Economia 


6.3. El nostre posicionament en matèria social (2013 – 2014)    Intenció:   Debatre i posicionar‐nos  sobre el que entén la JSC per Llibertat, Igualtat i Democràcia.  Això  significa  debatre  sobre  les  relacions  entre  Estat  i  Ciutadans,  el  paper  que  ha  de  jugar la política i els Partits en tema social, sobre el sistema electoral que proposem,  els mecanismes de participació, etc...    Raó:  Falta de posicionament en la matèria i diversitat impressionant de pensament de tota  la militància.      7.  LÍNIES D’ACTUACIÓ PER A ACTES PÚBLICS      ABANS D’UN ACTE:    - Els  actes  i  conferències  de  caràcter  públic  es  faran  per  norma  general  a  llocs  públics (casals, centres cívics, places, ...)  -

Per a publicitar l’acte s’utilitzarà cartelleria tipus feta des de la Federació  

-

Aquesta cartelleria  es  penjarà  físicament  en  llocs  visibles  des  del  carrer  a  l’Agrupació i als centres públics del Districte (s’inlourà títol, data i lloc) 

-

La cartelleria es penjarà digitalment a Facebook i als blogs. 

DESPRÈS DE L’ACTE:    - L’Agrupació penjarà a Facebook i al seu blog la celebració de l’acte.       

L’Agrupació corresponent facilitarà un document intern a la Federació amb les  conclusions de l’acte i una pluja d’idees de possibles mesures polítiques. 


Política Europea i Mediterrània    1. Objectius    Sensibilització:  a) Recuperar  el  debat  sobre  temes  europeus,  de  la  Mediterrània  i  internacionals  vinculats  a  Barcelona  i  tenint  en  compte  la  perspectiva  local,  en  el  marc  de  la  idea “think global, act local”.  b) Contribuir  a  l’objectiu  central  de  la  CEF  de  créixer  en  afiliats  i  esdevenir  l’organització  juvenil  de  l’esquerra  referent  a  Barcelona  mitjançant  discurs  i  activitats vinculades a la dimensió europeista i internacionalista del projecte de  la JSC‐Barcelona  c) Millorar  la  informació  dels  joves  de  Barcelona,  en  general,  i  la  militància  de  la  JSC‐Barcelona,  en  particular,  sobre  l’actualitat  europea,  mediterrània  i  internacional  i  sobre  les  propostes  i  projectes  que  sorgeixen  en  la  xarxa  d’organitzacions progressistes europees (PES, ECOSY, Grup S&D, FEPS, JFE, etc).  Aquest objectiu és prioritari en l'horitzó de les properes eleccions al Parlament  Europeu de 2014.     Networking:   d) Apropar‐nos  al  col∙lectiu  Erasmus  i  als  estudiants  estrangers  que  viuen  a  Barcelona  per  intercanviar  idees  i  punts  de  vista  sobre  el  que  ens  uneix  i  els  problemes comuns als què hem de fer front els joves europeus i perquè tots els  i les joves socialistes d’altres països que vulguin, puguin trobar a la JSC un espai  de referència com a organització política d’esquerres.  e) Promoure l’activisme del PSE a nivell de la JSC‐Barcelona, en coordinació amb la  JSC a nivell nacional i el partit (Sectorial EXXI i Secretaria de Política Europea)  f) Intensificar  les  xarxes  de  cooperació  progressistes,  creant  vincles  estratègics  amb  joves  socialistes  d’altres  ciutats  europees  i  mediterrànies  i  amb  organitzacions i associacions europeistes que tinguin seu a Barcelona o realitzin  activitats a la nostra ciutat de manera regular.    2. Estratègies d’actuació general    Sensibilització:  ‐ Promoure i participar en accions transfrontereres paneuropees ‐ com la del Dia  d’Europa d'enguany, promoguda pels activistes del PSE de Berlín a la que la JSC‐ Barcelona  s'hi  va  sumar  –  en  coordinació  PSE  i  l’ECOSY.  Per  aquesta  fi,  s'elaborarà un inventari/calendari d’esdeveniments europeus i internacionals i 


efemèrides importants  i  es  farà  seguiment  de  l’activitat  i  l’actualitat  i  de  les  campanyes i accions del PSE.  Fer seguiment de les eleccions nacionals, regionals i municipals a altres països i  ciutats  europees  referents.  Aquest  seguiment  també  es  basarà,  en  primera  instància, en l'elaboracíó d'un calendari i s’ha de materialitzar en comunicats,  publicacions,  actes  i  reunions  (que  poden  complementar‐se  amb  altres  estratègies: convidant estudiants Erasmus del país o la ciutat objecte d’anàlisi,  per exemple – veure apartat networking Ø).  En aquest sentit, cal considerar l’establiment d’un espai a la web amb notícies  relacionades  amb  l’actualitat  europea,  actes  a  Barcelona  i  recursos  sobre  assumptes  europeus,  mediterranis  i  internacionals.  En  aquest  sentit,  es  considerarà  obrir  un  espai  per  col∙laboracions  de  companys  i  companyes  que  estiguin interessats a fer contribucions i escriure notes o articles sobre temes  d’interès  en  l’àmbit  de  la  secretaria  (més  enllà  de  les  contribucions  dels  membres de la CEF)*.   Fomentar el funcionament transversal a la CEF entorn a Europa:  o Nota  de  context:  Europa  i  les  polítiques  europees,  com  passa  amb  les  polítiques d’igualtat de gènere, han d’abordar‐se de manera transversal  des de les diferents secretaries de la CEF, tenint en compte que es tracta  d’un assumpte estratègic i central per l’organització en el seu conjunt. Es  tracta,  per  tant,  d’encunyar  una  mena  de  “Europe  mainstreaming”  en  l’activitat  sectorial  de  la  Federació,  fent  permeables  les  propostes  i  preocupacions relatives a Europa en tots els àmbits d’activitat.   o A la pràctica, això es tradueix en una comunicació fluida amb totes les  secretaries per tirar endavant iniciatives conjuntes i tenir en compte la  dimensió  europea  del  nostre  projecte  en  el  nostre  discurs,  les  nostres  accions, missatges i en els nostres espais i canals de comunicació.  *Establir  vincles  regulars  de  contacte  amb  les  agrupacions  per,  d’una  banda,  informar  dels  objectius  i  estratègies  generals  de  la  secretaria  i,  d’altra  banda,  perquè  aquestes  esdevinguin  “think  tanks”  o  laboratoris  d’idees  en  relació  a  l’activitat  de  la  Secretaria  i  de  la  dimensió  europea  de  l’acció  de  la  JSC‐ Barcelona.  o  Això  es  podria  materialitzar,  per  exemple,  mitjançant  la  convocatòria  d’una  Comissió  de  Política  Europea  i  Mediterrània  regular  –  mensuals/bimensuals/trimestrals  en  funció  de  la  disponibilitat  –  a  la  que assisteixi algun membre de cada agrupació (no necessàriament de  l’executiva – així es fomenta que tothom hi participi).  o Es  farà  un  contacte  previ  amb  els  responsables  de  l’àrea  de  Política  Europea i Internacional de les agrupacions del Partit per conèixer el seu 


camp d’activitat i les seves propostes.   Dissenyar el pla d'acció per la campanya de les eleccions al Parlament Europeu  de  2014.  En  aquest  sentit,  caldrà  avaluar  les  fites  assolides  en  relació  als  objectius  establerts  en  aquest  pla  de  treball  abans  d'elaborar  les  línies  d'actuació i mobilització específiques per la campanya. 

Networking:   ‐ Crear  vincles  d’agermanament  amb  altres  ciutats  europees  i  “city  groups”  del  PSE  i  establir,  en  aquest  context  –  si  s’escau  ‐,  vincles  estables  amb  l’ECOSY  (comptant amb el suport de la CEN de la JSC).  ‐ Animar  l’activisme  del  PSE  a  l’organització  mitjançant  la  familiarització  amb  l’activitat del PSE, l’intercanvi amb altres activistes europeus i la formació en les  seves eines i campanyes. En aquest sentit cal tenir en compte:  o La  dinamització  del  “city  group”  de  Barcelona  en  coordinació  amb  el  partit i la CEN de la JSC  o Proposta en marxa: taller d’activisme del PSE a l’Escola de Formació de  la JSC (20,21 i 22 de juliol). Hem d’aprofitar aquest espai per reanimar  l’activisme  a  nivell  nacional  i  donar‐li  continuïtat  a  nivell  de  federació  (amb nous tallers, accions, etc)  ‐ Organitzar  trobades  regulars  amb  joves  que  estiguin  realitzant  la  seva  estada  Erasmus    o  desenvolupin  a  Barcelona  els  seus  estudis  o  projectes  de  recerca.  Poden  adoptar  diferent  formats  (trobades  informals,  bodeguilles,  xerrades,  tallers,  etc).  Aquestes  trobades  han  de  permetre  intercanviar  inquietuds  i  expectatives sobre el futur de la nostra generació i sobre el projecte europeu i  articular  discurs  sobre  temes  prioritaris  com  l’educació  i  la  formació,  la  investigació,  la  mobilitat,  els  drets  socials  o  el  món  laboral.  Aquest  contacte  amb  els  estudiants  estrangers  a  Barcelona  ha  de  permetre  generar  una  xarxa  de col∙laboració i brindar oportunitats perquè participin a altres actes i accions  de la JSC‐Barcelona.   ‐ Convocar trobades amb militants de partits germans d’altres països a Barcelona  mitjançant  la  xarxa  de  col∙laboració  amb  els estudiants  Erasmus  i  estrangers  i  els contactes que establim a través dels city groups del PSE i amb altres espais i  organitzacions.   ‐ Identificar les associacions i fundacions europeistes que tinguin seu a Barcelona  o  realitzin  activitats  a  la  nostra  ciutat  de  manera  regular  i  establir  vincles  de  contacte i cooperació. En aquest sentit caldrà tenir en compte:  o El  contacte  preexistent  d’aquestes  organitzacions  amb  la  JSC  a  nivell  nacional,  amb  els  seus  militants  a  la  federació  de  Barcelona  i  amb  el  PSC‐Barcelona. 


o La definició de l’abast d’aquests vincles de col∙laboració.  Identificar associacions i organitzacions germanes de la regió de la mediterrània  i crear vincles de col∙laboració joves i estudiants progressistes d’altres ciutats i  universitats dels països de la riba sud i est.  

Formació   La  Secretaria  de  Formació  de  la  JSC‐Barcelona  proposa  els  següents  quatre  objectius  per al mandat 2012‐ 2015:    Objectius de la Secretaria de Formació:  1. Formar als Nous Militants.  2. Fer un pla de formació continuada per als militants.  3. Seguir amb l’Escola de Formació.  4. Seguir amb la Comissió de Formació.    Com aconseguir aquests objectius:  1. Formació de la Nova Militància:  La formació dels nous militants és de gran importància, ja que aquesta executiva s’ha  marcat  com  a  objectiu  el  creixement  de  la  nostra  organització.  Per  això  cal  formar  i  acompanyar  els  nous  militants  per  que  puguin  passar  a  formar  part  de  la  nostra  dinàmica fàcilment. Per això des de la Secretaria de Formació proposem fer jornades  de formació per a  nous militants. Aquestes jornades es proposen fer cada semestre.  2. Pla de formació continuada:  La formació continuada és important, ja que només amb l’escola de formació anual no  hi  ha  prou  temps  per  tractar  tots  els  temes  que  ens  agradarien.  Per  aquest  motiu,  volem presentar un pla de formació continuada, amb jornades de formació per temes  concrets,  que  poden  ser  des  dels  nostres  valors  fins  a  temes  d’actualitat.  Aquestes  jornades es repartiran durant l’any.  3. Escola de Formació:  L’escola de formació, ha de continuar sent el referent anual en matèria de formació,  l’escola  de  formació  es  marca  com  a  línies  de  treball  les  mateixes  dels  mandats  precedents,  on  es  presentaran  actes  de  format  conferència  clàssic,  amb  altres  de  dinàmics amb més participació de la militància. L’escola, continuarà comptant amb la  part lúdica, ja que encara que no sigui la part fonamental, és una part important de les  mateixes. L’escola, com sempre, serà anual. 


4. Comissió de Formació:  Des  d’un  punt  de  vista  de  caire  més  organitzatiu,  és  objectiu  d’aquesta  secretaria  impulsar  la  Comissió  de  Formació  com  a  eina  de  comunicació  amb  les  agrupacions,  especialment  si  aquestes  tenen  la  voluntat  de  participar  de  la  tasca  de  la  secretaria,  així com introduir les idees que creguin oportunes. La Comissió de Formació, tal i com  està marcat, tindria una convocatòria mínima de cada 3 mesos.   

Comunicació i Acció a la Xarxa    OBJECTIUS:  • GENERAR EINES PER A LA COMUNICACIÓ INTERNA I EXTERNA.   Per tal de millorar la comunicació interna de la JSC Barcelona, caldrà dotar a la  nostra  federació  i  a  les  agrupacions  d’unes  eines,  paràmetres  i  protocols  a  seguir que ens permetin treballar amb major agilitat i amb més transparència,  aconseguint un treball en xarxa que ens permeti aconseguir una federació més  forta  i  consolidada.  A  més,  aquests  “protocols”,  pel  que  fa  a  la  comunicació  externa  ens  ha  de  permetre  dos  punts  claus,  en  primer  lloc,  agilitzar  la  feina  comunicativa,  podent‐nos  centrar  més  amb  els  continguts,  i  en  segon  lloc,  donar  un  sentit  de  conjunt  i  coherent,  permetent  que  sigui  clarament  identificable  la  “marca”  JSC  Barcelona.  A  més,  caldrà  que  la  comunicació  externa  no  només  sigui  “de  dins  a  fora”,  sinó  que  siguem  capaços  d’establir  interaccions,  essent  capaços  d’absorbir  les  necessitats  dels  joves,  ciutadans,  comunitats, associacions, etc.  • INFORMATITZAR LA FEDERACIÓ I LES AGRUPACIONS.  Tant la federació com cada una de  les agrupacions hem de fer un fort  treball  amb  totes  les  eines  informàtiques  d’avui  en  dia.  Pel  que  fa  a  la  comunicació  interna,  cal  emprar  eines  col∙laboratives  que  permeten  un  treball  online  i  on  time,    evitant  problemes  de  disponibilitat  horària,  reunions,  etc.  Per  altra  banda,  ens  hem  de  “capbussar”  a  les  xarxes  socials,  tenint  responsables  de  Comunicació  per  cada  agrupació,  essent  community  managers,  fent  un  ús  habitual d’aquestes plataformes, coneixent el seu llenguatge i les maneres de  relacionar‐se.  • MILLORAR I POTENCIAR LA “MARCA” JSC BARCELONA.  Per  molt  que  sembli  una  frivolitat,  hem  d’entendre  la  JSC  Barcelona  com  una  marca,  i  per  tant,  ha  tenir  una  imatge  i  caràcter  pròpies,  essent  clarament  identificable.  Caldrà  donar‐nos  a  conèixer  a  través  de  diversos  mitjans, 


demostrant el nostre sentit crític, el nostre treball i aportació de coneixement a  través dels nostres debats interns, campanyes, reivindicacions, etc.   A més, caldrà dotar d’un sentit unificador, que ens permeti ser identificables,  explorant  noves  maneres  de  comunicació,  com  per  exemple,  a  través  d’imatges, vídeos i slogans amb missatges contundents.      ACTUACIONS:    • GENERAR MATERIAL DE SUPORT PER LES AGRUPACIONS I LA FEDERACIÓ.   Es generarà material per donar suport a campanyes, manifestacions, etc.  Diferenciarem  dos  tipus  de  material:  permanent  i  temporal.  Pel  que  fa  als  permanents,  es  generaran  materials  genèrics  (p.e.  República),  que  un  cop  realitzats, es podran emprar en altres ocasions, altres anys, etc. Els temporals seran  aquells que es realitzaran exclusivament per algun acte concret.  Aquests materials podran ser de tot tipus (samarretes, pins, cartells, flyers, etc.) i el  seu  disseny  en  format  digital  caldrà  ser  emmagatzemat  per  a  possibles  reproduccions següents.    • PLA D’ACTUACIONS COMUNICATIVES  S’establirà un “protocol” que permeti a la federació saber els passos a seguir per  realitzar la comunicació de continguts, esdeveniments, campanyes, etc. de manera  que  sigui  molt  més  àgil  tan  la  comunicació  interna  com  l’externa,  fent  que  les  secretaries  es  centrin  més  en  la  generació  de  continguts.  A  més,  s’establirà  un  calendari  a  efectes  de  comunicació,  de  manera  que  s’asseguri  un  constant  flux  d’informació.    • MILLORA DE LES PLATAFORMES EXISTENTS I FORMACIÓ D’AQUESTES.  Caldrà realitzar un DAFO inicial sobre l’estat de les plataformes informàtiques,  les seves capacitats, el seu ús actual, les debilitats, amenaces i fortaleses, així  com  les  possibles  oportunitats.  Si  escau,  es  faran  sessions  formatives  per  explicar el funcionament de les diverses plataformes.    o WEB   Caldrà comprovar les capacitats de la nostra pàgina web, aquesta ha de  servir de suport base per a publicar tota la informació de la federació i  les  agrupacions.  Caldrà  millorar‐la  per  fer‐la  més  visual  i  pràctica  per  l’usuari , aconseguint que sigui una pàgina dinàmica, amb informacions 


constants i permetent una visualització clara i captivadora.        o FACEBOOK  És la xarxa social per antonomàsia, la JSC Barcelona ha de tenir un perfil  dinàmic,  que  comparteixi  enllaços  i  aconsegueixi  un  feedback  amb  les  amistats  constant,  donant  a  conèixer  la  nostra  manera  de  pensar  i  establint una xarxa entre els perfils 2.0 de les nostres agrupacions.    o TWITTER  Aquesta  plataforma  permet  una  interacció  més  ràpida  a  través  dels  smartphones i ens permet una difusió més amplia, ja que no es tracta  d’un cercle tancat com facebook i ens permet apropar‐nos a altres que  potser  no  són  tan  afins  a  nosaltres  però  que  també  cal  fer  arribar  la  nostra veu.    • BUTLLETÍ DIGITAL   Crearem  un  butlletí  digital  de  caràcter  bimensual  o  trimestral  (a  estudiar  disponibilitat)  que  ens  permeti  generar  continguts  i  articles  envers  diversos  temes  i  alhora  ens  permeti  donar  difusió  dels  nostres  pensaments  d’una  manera més dinàmica i rigorosa. Es generarà un equip de treball encarregat i  s’establiran unes dades d’entrega d’articles i continguts, de manera que el flux  d’informació  sigui  sempre  constant.  Es  plantejaran  a més,  uns  articles  perquè  cada una de les agrupacions, puguin exposar continguts i pensaments sobre els  seus districtes.   Aquest  butlletí  també  ha  de  servir  per  explicar  Qui  som?  Què  fem?  Com  ho  fem? On som?   Un cop posat en funcionament, s’intentarà a través de diversos mitjans fer‐ne  una  edició  en  paper,  de  manera  que  es  puguin  exposar  a  les  diverses  agrupacions, aconseguint donar‐nos a conèixer a nivell de PSC.  Així doncs, aquest butlletí  ens permetrà generar continguts i publicar elements  de  manera  dinàmica,  a  més  d’aconseguir  treballar  conjuntament  amb  les  diverses  agrupacions,  tenint  un  clar  coneixement  del  que  fan  i  el  que passa  a  cada districte.  A  més,  aquesta  serà  una  bona  eina  per  posar  a  prova  i  en  funcionament  els  coneixements apresos sobre les xarxes socials.  Es  preveu  el  seu  plantejament  a  l’Octubre  d’aquest  any  i  el  seu  llançament  a  principis de Novembre d’aquest any, tot i que dependrà de la disponibilitat i la 


implicació dels voluntaris del grup de treball.     

     


Estudiantil Des de la Secretaria d'Estudiantil es vol, com a objectiu últim i final, ser més i tenir més  influencia.  Dins del marc d’actuació de la secretaria s'han elaborat un eix central a l'entorn de les  quals girarà totes les actuacions.  Aquest eix central és el “Nexe Socialista”.  El Nexe Socialista entès com a organització política estudiantil independent de la JSC.  Tanmateix la JSC‐Barcelona ja de jugar un paper important en la seva implementació i  expansió arreu del territori de la nostra ciutat.   El  Nexe  Socialista  és  present  a  la  Universitat  Pompeu  Fabra.  És  doncs  deure  de  la  Secretaria  d’Estudiantil  de  la  Federació  de  Barcelona  de  la  JSC,  brindar  tota  l’ajuda  necessària a les seves coordinadores per tal d’impulsar‐lo i que esdevingui un referent  organitzatiu  a  la  universitat.  Així  doncs  és  també  voluntat  d’aquesta  secretaria  que  s’estengui  a  La  universitat  de  Barcelona  així  com  a  La  universitat  Politècnica  de  Catalunya.  El  paper  de  la  Secretaria  d’Estudiantil  serà  sempre  de  suport,  d’animar  a  militants que estudien a aquests universitats a participar‐hi, d’ajuda i cooperació, mai  de tutelatge i control als Nexes que es creen i són  per se organitzacions independents.   És  intenció  ferma  de  la  Secretaria  d’Estudiantil  de  tenir  una  influència  activa  i  forta  dins de la Formació Professional. En aquest sentit és de rigor destacar el tret de sortida  en aquesta branca de treballa amb un acte d’organització juntament amb la Secretaria  Sociolaboral  en  el  qual  ens  endinsarem  en  aquest  món  i  podrem  aprofundir  més  els  nostres coneixements sobre la matèria.   Finalment  considerem  de  rigor  estudiar  i  analitzar  la  possibilitat  d’implementar  els  Nexes Socialistes als Instituts i a l’Educació Secundaria Obligatòria. Reconeixem que és  un terreny molt verge i en el qual s’haurà de treballar amb llargs objectius però creiem  que començar amb un seguit de debats amb joves polítics de diferents partits així com  dur  a  terme  accions  habituals  que  acostumem  a  fer  al  carrer  posicionar‐nos  estratègicament a les portes d’un institut, poden ser el tret de sortida a tenir influència  en aquests espais.   Finalment,  juntament  amb  la  Secretaria  de  Comunicació,  creiem  que  el  nostre  missatge a d’arribar a més i més lluny. Em de poder explicar a tots aquells estudiants  foranis  que  venen  a  la  nostra  ciutat,  què  passa  aquí,  perquè  lluitem,  que  defensem.  Aquesta  Secretaria  impulsarà  l’edició  de  material  amb  diversos  idiomes  ja  no  només 


per la seva difusió dins l’àmbit universitari sinó també per a tots aquells visitants que  gaudeixen de la nostre ciutat uns dies i volen saber quins són els canvis socials pels que  lluitem.  Són algunes petites accions senzilles les que es compromet aquesta Secretaria, d’altres  titàniques, complexes i de llàrg termini per observar‐ne els resultats però creiem que  són totes transcendentals per ser més i tenir més influencia. 

                               


Igualtat Des de la Secretaria d’Igualtat volem treballar especialment a favor de la igualtat entre  homes  i  dones,  la  igualtat  del  col∙lectiu  LGTB  i  la  igualtat  del  immigrants.  Donat  que  amb les retallades dels actuals governs s’estan posant en joc molts dels drets de totes  aquestes persones que engloba la Secretaria, volem treballar en base a quatre objectiu  principals:  1‐ 2‐ 3‐ 4‐

Fer la Secretaria visible i activa tan dins com fora de l’Organització;  Mantenir la militància informada;  Augmentar l’activisme de les dones que ja militen a la Federació;  Augmentar  el  nombre  de  persones  immigrants  i  de  dones,  aspirant  a  ser  una  organització paritària de manera que també augmenti el nombre de dones en  els òrgans de decisió; 

Quines són les accions concretes que ha de complir la Secretaria per poder complir els  objectius marcats?  •

Per aconseguir  el  primer  objectiu  és  important  que  la  Secretaria  organitzi  actes  propis  però  també  cal  que  participi  en  actes  convocats  per  altres  organitzacions,  col∙lectius o entitats. El fet que la Secretaria estigui activa ja ajuda a fer‐la visible  però tot i això s’haurien de dur a terme accions a la xarxa i al carrer. Alguns dels  actes concrets que es volen dur a terme són:  - Acte sobre prostitució que seria interessant fer a nivell nacional;  - Acte sobre la situació actual de la dona i alternatives*;  - Actes i xerrades amb nois i noies d’instituts per tal de conscienciar‐los més  sobre les realitats que els envolten.  - Actes sobre temes d’actualitat que siguin d’interès i generin debat;  - Actes i accions per dies senyalats com el Dia de la Dona o el Dia de l’Orgull  LGTB.  Tots aquests actes estan pensats tant per gent de la Federació com aquella que  no en formi part. Cal buscar la manera de fer‐ne difusió, amb altres Secretaries,  per a totes aquelles persones que puguin estar interessades.    Per  complir  el  segon  objectiu  la  idea  és  fer  comunicats  i  notes  de  premsa  dels  temes  d’actualitat  rellevants  així  com  manifestos  en  dies  senyalats  que  es  considerin importants. A més a més, cal fer la màxima difusió de tots els actes que  organitzi la Secretaria així com d’altres que no estiguin organitzats directament per  aquesta però que puguin ser d’interès.   


Per dur  a  terme  el  tercer  objectiu  seria  interessant  organitzar  una  trobada  de  dones militants i simpatitzants que serviria, a l’hora, per parlar sobre la situació de  la dona en general i també per pensar altres maneres d’encaminar la Secretaria.     Pel  que  fa  al  quart  objectiu,  cal  seguir  dues  línies  d’actuació:  campanyes  directes  d’afiliació tant pel que fa a les dones com pel que fa als immigrants i campanyes  indirectes. Per tal de dissenyar les campanyes directes seria interessant ajuntar‐se  amb  altres  Secretaries  que  puguin  ajudar  a  fer‐la  més  atractiva.  En  quant  a  les  campanyes indirectes anirien en relació amb les accions corresponents del primer  objectiu, és a dir, ser visibles i estar actius en manifestacions i altres actes on dur  lemes  a  partir  dels  quals  les  dones  i  el  col∙lectiu  immigrant  es  puguin  identificar  amb la nostra organització.  

*Acte sobre la situació actual de la dona    La temàtica que es tractaria en aquest acte seria la presentació de la situació actual de  la  dona  catalana  i  espanyola:  en  quina  situació  es  troben  els  seus  drets  civils  i,  sobretot, com els està afectant la crisi econòmica a elles en particular.    El disseny seria una taula redona on puguem trobar‐hi experts sobre la matèria com: el  Grup de Treball d’Homes del Consell d’Igualtat, els quals ens explicarien la seva tasca i  experiència,  i  una  docent  (encara  per  confirmar),  que  aportaria  una  visió  més  tècnica/científica sobre la matèria.     Per  tal  de  donar  una  major  difusió  a  l’acte  seria  interessant  poder  fer‐lo  de  forma  oberta, en un espai com una Universitat o un Centre Cívic.                         


Política Sociolaboral    En  el  context  socioeconòmic  de  crisi  en el  que  ens  trobem  les  classes  treballadores  i  mitges  són  les  més  perjudicades  i  sobretot  aquelles  generacions  que  estan  intentant  accedir  al  mercat  laboral  o  acabant  la  seva  formació.  Per  tant,  és  la  nostra  obligació  com a JSC Barcelona representar‐los i lluitar per millorar les seves condicions. Des de la  secretaria  de  polítiques  sociolaborals  ens  comprometem  a  contribuir  en  el  recolzament a les diferents alternatives al model neoliberal que proposa la dreta i que  planteja com a única solució a la crisi. Aquesta alternativa passa per sortir al carrer i  acostar‐nos a aquells moviments que emergeixen contra les retallades de drets socials  i  laborals.  Així  doncs,  els  dos  eixos  vertebradors  sobre  els  que  s’erigeix  aquesta  secretaria són imprescindibles per tal d’aconseguir una cohesió social a la ciutat i per  fer que tots els ciutadans de Barcelona visquin amb dignitat.   Així  doncs,  es  plantegen  dos  estratègies  paral∙leles  per  dur  a  terme  les  accions  d’aquesta secretaria i són les següents:    En quant a l’àmbit laboral, el nostre objectiu és conscienciar als i les joves de la ciutat  de  la  precària  situació  en  la  que  ens  trobem  a  l’hora  de  buscar  feina  i  a  l’hora  de  treballar per tal de donar a conèixer les alternatives que existeixen.     Creiem  que  hi  ha  molts  temes  que  es  podrien  tractar  des  d’aquest  àmbit  com  per  exemple  la  infravaloració  que  pateix  la  FP  enfront  de  la  Universitat  i  les  seves  conseqüències  a  l’hora  de  trobar  feina  o  el  model  de  les  ETTs  i  del  SOC  (Servei  d’Ocupació  de  Catalunya)  per  tal  de  saber  a  que  ens  enfrontem  a  l’hora  de  buscar  feina. Realitzar un acte amb els diferents sindicats serviria per què ens informessin de  quina  és  la  seva  tasca  o  quins  són  els  nostres  drets  com  a  treballadors.  És  imprescindible,  també  parlar  de  la  precarietat  laboral  dels  joves  al  nostre  país  i  l’impacte que han tingut les darreres reformes laborals.     Un  altre  tema  a  tractar  seria  el  model  productiu  que  plantegem  per  la  ciutat  (per  exemple,  amb  el  tema  de  l’Eurovegas)  i  la  conseqüent  fuga  de  cerebros  (agreujada  amb les retallades en els pressupostos d’investigació). Per últim, i no per això menys  important, creiem que és hora que la JSC de Barcelona plantegi les cooperatives com a  model empresarial alternatiu i apostem per la seva difusió.    Pel  que  fa  referència  a  les  polítiques  socials,  es  pretén  fer  difusió  de  les  diferents  accions  que  tenen  lloc  a  Barcelona  ja  siguin  realitzades  per  l’Administració,  associacions o fundacions. A més a més, és imprescindible que, com a joves socialistes  i  d’esquerres  ens  apropem  a  totes  elles  i  ens  hi  impliquem  directament  per  tal  de 


conèixer d’una  manera  més  propera  que  necessita  la  ciutadania.  Així  doncs,  aquesta  secretaria es posaria en contacte amb les diferents associacions i fundacions per tal de  que  ens  vinguessin  a  explicar  el  seu  projecte  i,  si  fos  possible  col∙laborar‐hi  directament.  Exemples de  participació  serien  jugar  un  partit  de  futbol un  cop  al  mes  amb nens i joves en risc d’exclusió social, anar a fer activitats de tipus lúdic o educatiu  amb  aquests  de  tant  en  tant,  anar  a  menjadors  socials  a  servir  menjar  o  anar  casals  d’avis  a  fer  companyia  a  la  gent  gran.  Tot  això,  sense  oblidar‐nos  de  treballar  i  cooperar en la solució d’aquests problemes des de les seves arrels per tal d’eradicar‐ los.1    Un altre tema que no  hem d’oblidar i que afecta a moltes famílies en els temps que  corren és el tema dels desnonaments. Ja sigui de manera informativa o sortint al carrer  a recollir signatures per la ILP a favor de la dació en pagament, la JSC ha d’estar dels  afectats i recolzar‐los.    Per últim, cal ser conscients de que el barraquisme torna a ser una realitat a Barcelona  anys  després  de  la  seva  eradicació  i,  com  a  socialistes,  no  podem  ignorar  aquest  problema, sinó que hem de lluitar per solucionar‐ho. Hem de pressionar per tal de que  aquestes famílies assoleixin unes condicions de vida dignes i que les barraques tornin a  ser cosa del passat.    És  cert  que  plantegem  un  Pla  de  Treball  ambiciós  per  els  propers  tres  anys,  però  creiem  que  amb  treball  i  esforç  ho  podem  aconseguir  i  que  si  assolim  els  reptes  proposats,  la  JSC  Barcelona  haurà  entrat  a  teixit  social  i  podrem  fer  molt  més  per  la  ciutat.   

                                                       

1

No es tracta d’exercir el voluntariat amb la “marca JSC” si no d’incentivar la cooperació. 

Pla de Treball CEF JSC Barcelona  

Ja tens disponible el Pla de Treball de la JSC Barcelona.

Pla de Treball CEF JSC Barcelona  

Ja tens disponible el Pla de Treball de la JSC Barcelona.

Advertisement