Page 1

True Universal Convergence Co., Ltd. การติดตั้ง TRUNK COAXIAL CABLE 500 JCAM True Specification No. : IMP-HFC-01/2012 Network Implement / Design & Service Solution

Version: 06 Issued: May ,2013

บทที่ 1 การติดตั้ง TRUNK COAXIAL CABLE 500 JCAM และอุปกรณตางๆ ในการติดตั้งอุปกรณตางๆนั้น สิ่งแรกเราจะตองทราบกอนวา เครื่องมือหรืออุปกรณที่ใชงานประกอบไปดวยอะไรบางและมีหนาที่ แตกตางกันอยางไร ซึ่งโดยทั่วไปแลววัสดุหรืออุปกรณตางๆเหลานี้เปนอุปกรณเฉพาะงานไมไดมีอยูทั่วไปและบางอยางตองสั่งผลิตจากโรงงาน โดยตรง ควรศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณแตละชนิดใหเขาใจ กอนทําการติดตั้ง 1. สายสะพาน (Galvanized Steel Strand)

Size

Diameter

Breaking Strength

(Inch)

Pounds (Kg)

4m

9/32

4,600 Lbs. (2,087 Kg.)

6m

5/16

6,000 Lbs. (2,700 Kg.)

10m

3/8

11,500 Lbs. (5,200 Kg.)

ในการติดตั้ง Node หรือ Power นั้น เนื่องจากอุปกรณมีน้ําหนักมากจึงจําเปนตองทําการแขวนสายสะพาน (Galvanized Steel Strand) โดย กําหนดใหใช ขนาด 4M แบบหุมฉนวน เพื่อใชรับน้ําหนัก โดยทั่วไประยะในการแขวนอยูที่ประมาณ 30-40 เมตรโดยใชงานรวมกับ อุปกรณตัวอื่นๆเชน Bolts Straight, Preformed, หรือ Figure-8 Tangent Support Clamp เปนตน

หามนําไปเผยแพรภายนอกบริษทั กอนไดรับอนุญาต Page 1 of 47

Athibet S


True Universal Convergence Co., Ltd. การติดตั้ง TRUNK COAXIAL CABLE 500 JCAM True Specification No. : IMP-HFC-01/2012 Network Implement / Design & Service Solution

Version: 06 Issued: May ,2013

2. Preformed Dead-end

ใชสําหรับเกาะยึด Strand Wire หรือ Messenger Wire เขากับจุดรับตางๆเชน Bolt Straight ที่เสาไฟฟา หรือใชตอระหวางสายสองเสนให ไปในแนวทางเดียวกัน ตัววัสดุทําจาก Galvanized Steel เคลือบดวยผงทรายเพื่อเพิ่มความยึดเกาะในการใชงาน สามารถนํากลับมาใชซ้ํา ไดหลายครั้ง 3. Hanger

ใชสําหรับเกาะยึดอุปกรณแขวนกับ Steel Strand เชน Node, Power มีความแข็งแรงและทนทานสูงทําจาก Galvanized Steel ไมเปนสนิม 4. Lashed Cable Supports & Plastic Cable Spacers

ใชสําหรับรัดสาย Cable กับ Strand Wire หรือ Messenger Wire เพื่อปองกันการฉีกขาดของ Cable ที่ฉีกออกไป โดยมี Plastic Cable Spacers คั่นระหวางกลางเพื่อลดแรงกดทับและการเสียดสีของวัตถุสองชิ้นเปนอุปกรณที่ตองใชงานรวมกันจึงจะไดประสิทธิภาพสูงสุด 5. Stainless Steel Lashing Wire

หามนําไปเผยแพรภายนอกบริษทั กอนไดรับอนุญาต Page 2 of 47

Athibet S


True Universal Convergence Co., Ltd. การติดตั้ง TRUNK COAXIAL CABLE 500 JCAM True Specification No. : IMP-HFC-01/2012 Network Implement / Design & Service Solution

Version: 06 Issued: May ,2013

ใชสําหรับรัดสาย Cable กับ Strand Wire หรือกับสายอื่นๆโดยการพันรวบเขาดวยกันลักษณะเปนเกลียว เครื่องมือที่ใชคือ Lashing Machine โดยนําลวด Stainless Steel Lashing Wire ทั้งมวนใสลงในเครื่องแลวลาก Lashing Machine ไปตามแนวสายที่ตองการดวยแรงที่ สม่ําเสมอจนจบแลว Lock สายดวย“D” Cable Lashing Clamps เปนอุปกรณที่ตองใชงานรวมกันจึงจะไดประสิทธิภาพสูงสุด 6. “D” Cable Lashing Clamps

ใชสําหรับรัดสาย Stainless Steel Lashing Wire ใหติดอยูกับ Strand Wire ที่จุดเริ่มตนและจุดสุดทาย 7. Bolts Straight

ใชสําหรับรอยเขารูเสาเพื่อเปนจุดยึดใหกับ Preformed Dead-end ในการแขวนสาย Steel Strand 8. web-slitting tool ใชสําหรับ กรีด Messenger ออกจากตัว Cable

หามนําไปเผยแพรภายนอกบริษทั กอนไดรับอนุญาต Page 3 of 47

Athibet S


True Universal Convergence Co., Ltd. การติดตั้ง TRUNK COAXIAL CABLE 500 JCAM True Specification No. : IMP-HFC-01/2012 Network Implement / Design & Service Solution

Version: 06 Issued: May ,2013

9. Traight Forged Thimbleye Bolts

ใชสําหรับกรณีที่ไมมีรูเสาเพื่อเปนจุดยึดใหกับ Preformed Dead-end สามารถใช Traight Forged Thimbleye Boltsเกาะกับปลาย นอต ที่ มีอยูเดิมไดทันที 10. Figure-8 Tangent Support Clamp Type-J

รูปที่ 9.1 Figure-8 Tangent Support Clamp Type-J ( J-Clamp ) ในกรณีที่ยึดสายเคเบิล 1 เสน

หามนําไปเผยแพรภายนอกบริษทั กอนไดรับอนุญาต Page 4 of 47

Athibet S


True Universal Convergence Co., Ltd. การติดตั้ง TRUNK COAXIAL CABLE 500 JCAM True Specification No. : IMP-HFC-01/2012 Network Implement / Design & Service Solution

Version: 06 Issued: May ,2013

รูปที่ 9.2 J-Clamp, Bolts และ Eye nut ในกรณีที่ติดตั้งสายเคเบิลตั้งแต 2 เสน ขึ้นไป Figure-8 Tangent Support Clamp Type-J ใชสําหรับยึดสาย Cable ใหติดกับเสา โดยเหล็กรูปตัว J ทําหนาที่รองรับสาย Cable ในกรณีที่สายหลุดออกมาจากจุดยึดเพื่อไมใหสายตกลงดานลาง สวนประกอบที่เปนโลหะทําจาก Galvanized Steel และ Isolator ตองเปนแบบมีฉนวนทําจาก Plastic ชนิด ABS ผสม UV Stabilize ที่มีความแข็งแรงและทนทาน สวนการยึดสาย Cable ตั้งแตสองเสนขึ้นไปใหใช Eye nut ติดที่ Bolts เพื่อเปนตัวยึดสายดังรูปขางบน 11. Spiral Cable Guard

ใชสําหรับพันรอบสายบริเวณจุดเสี่ยงเชนแนวสายที่พาดผานเสา หรืออุปกรณตางที่แขวนอยูในแนวที่จะแขวนสายผาน วัสดุที่ใช ทําจาก Polyethylene (PE) ทนทานตออุณหภูมิไดสูงและผสมสารชะลอการเสื่อมสภาพจากรังสี UV (UV curable Urethane) หามนําไปเผยแพรภายนอกบริษทั กอนไดรับอนุญาต Page 5 of 47

Athibet S


True Universal Convergence Co., Ltd. การติดตั้ง TRUNK COAXIAL CABLE 500 JCAM True Specification No. : IMP-HFC-01/2012 Network Implement / Design & Service Solution

Version: 06 Issued: May ,2013

12. Cable Suspension Clamp

ใชสําหรับติดตั้งในจุดที่ไมมีเสารองรับแนวพาดสายใชในการทํา Pull off สําหรับเขาซอยหรือจุดที่ไมสามารถปกเสาเพิ่มได สวนใหญ มักพบในบริเวณที่เปนสี่แยก การใชงานตองใชงานรวมกับ Bolts Straight และ Preformed Dead-end 13. ชุดประแจบล็อก 3/8"

14. มีดควั่น

หามนําไปเผยแพรภายนอกบริษทั กอนไดรับอนุญาต Page 6 of 47

Athibet S


True Universal Convergence Co., Ltd. การติดตั้ง TRUNK COAXIAL CABLE 500 JCAM True Specification No. : IMP-HFC-01/2012 Network Implement / Design & Service Solution

Version: 06 Issued: May ,2013

รูปแบบการติดตั้ง Node การติดตั้ง Node แบงเปน 2 กรณี ดังนี้ 1. การติดตั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (BMA) ในการติดตั้ง Node หรือ Power นั้นเนื่องจากเปนอุปกรณที่มีน้ําหนักมากจึงจําเปนตองมีสายสะพานเพื่อรับน้ําหนัก โดยแขวนสาย Steel Strand แบบหุมฉนวน (PE) ระหวางเสาระยะประมาณ 30-40 เมตร (1 Span) โดยใช Preformed Dead-end เปนตัวยึดสายใหติดอยูกับเสาทั้งสอง ฝง ซึ่งที่เสาอาจติดตั้ง Bolts Straight หรือ Traight Forged Thimbleye Bolts เพื่อรับแรงและเปนจุดยึดสาย โดยทั่วไประยะความสูงจากพื้นขึ้นไป จนถึงจุดที่แขวนสายจะอยูที่ 4.80-5.00 เมตร แตตองอยูใตแนวสายไฟฟาแรงต่ําของการไฟฟาเสมอ ในกรณีแขวนสายที่เสาไฟฟา

Node หรือ Power จะใช Hanger เปนตัวยึดกับ Steel Strand เพื่อสะดวกในการทํางานและซอมบํารุง สวนสาย Fiber Optic และสาย Coax ที่ ออกจากอุปกรณนั้นจะใช Cable Supports & Plastic Cable Spacers เปนตัวยึดสายเขากับ Steel Strand สวนสายที่พาดไปตามแนวของ Strand ใหรัด Cable ควบเขาดวยกันโดยใช Cable Support รัดเปนชวงๆ ตามความเหมาะสม และจุดที่สายพาดผานเสาใหพันดวย Cable Guard

2. การติดตั้งในตางจังหวัด (UPC) การติดตั้ง Node ในตางจังหวัดนั้นจะเหมือนการติดตั้งในกรุงเทพมหานคร แตแตกตางกันตรงที่ใชสาย Messenger Wire แขวนแทน สาย Steel Strand โดยระยะหวางเสาประมาณ 30-40 เมตร (1 Span) โดยใช Preformed Dead-end เปนตัวยึดสายใหติดอยูกับเสาทั้งสองฝง หามนําไปเผยแพรภายนอกบริษทั กอนไดรับอนุญาต Page 7 of 47

Athibet S


True Universal Convergence Co., Ltd. การติดตั้ง TRUNK COAXIAL CABLE 500 JCAM True Specification No. : IMP-HFC-01/2012 Network Implement / Design & Service Solution

Version: 06 Issued: May ,2013

ซึ่งที่เสาอาจติดตั้ง Bolts Straight หรือ Traight Forged Thimbleye Bolts เพื่อรับแรงและเปนจุดยึดสาย โดยทั่วไประยะความสูงจากพื้นขึ้น ไปจนถึงจุดที่แขวนสายจะอยูที่ 4.80-5.00 เมตร แตตองอยูใตแนวสายไฟฟาแรงต่ําของการไฟฟาเสมอ ในกรณีแขวนสายที่เสาไฟฟา

Node หรือ Power จะใช Hanger เปนตัวยึดกับ Messenger Wire เพื่อสะดวกในการทํางานและซอมบํารุง สวนสาย Fiber Optic และสาย Coax ที่ออกจากอุปกรณนั้นจะใช Cable Supports & Plastic Cable Spacers เปนตัวยึดสายเขากับ Messenger Wire สวนสายที่พาดไปตาม แนวของ Messenger Wire ใหรัด Cable โดยใช Cable Support รัดเปนชวงๆ ตามความเหมาะสม และจุดที่สายพาดผานเสาใหพันดวย Cable Guard

หามนําไปเผยแพรภายนอกบริษทั กอนไดรับอนุญาต Page 8 of 47

Athibet S


True Universal Convergence Co., Ltd. การติดตั้ง TRUNK COAXIAL CABLE 500 JCAM True Specification No. : IMP-HFC-01/2012 Network Implement / Design & Service Solution

Version: 06 Issued: May ,2013

รูปแบบของการติดตั้ง Power การติดตั้ง Power แบงเปน 2 กรณี ดังนี้ 1. การติดตั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (BMA) รูปแบบในการติดตั้ง Power จะมีลักษณะที่คลายกับการติดตั้ง Node อุปกรณตางๆที่ใชเปนชนิดเดียวกัน โดยการติดตั้ง Power จะใช Hanger เปนตัวยึดกับ Steel Strand (โดยใช stand แบบหุมฉนวน PE) เพื่อสะดวกในการทํางานและซอมบํารุง ใช Cable Supports & Plastic Cable Spacers เปนตัวยึดสายเขากับ Steel Strand สวนสายที่พาดไปตามแนวของ Strand ใหรัด Cable ควบเขาดวยกันโดยใช Cable Support รัด เปนชวงๆ ตามความเหมาะสม และจุดที่สายพาดผานเสาใหพันดวย Cable Guard

2. การติดตั้งในตางจังหวัด (UPC) รูปแบบในการติดตั้ง Power จะมีลักษณะที่คลายกับการติดตั้ง Node อุปกรณตางๆที่ใชเปนชนิดเดียวกัน โดยการติดตั้ง Power จะใช Hanger เปนตัวยึดกับ Messenger Wire เพื่อสะดวกในการทํางานและซอมบํารุง ใช Cable Supports & Plastic Cable Spacers เปนตัว ยึดสายเขากับ Messenger Wire สวนสายที่พาดไปตามแนวของ Messenger Wire ใหรัด Cable โดยใช Cable Support รัดเปนชวงๆ ตามความเหมาะสม และจุดที่สายพาดผานเสาใหพันดวย Cable Guard

หามนําไปเผยแพรภายนอกบริษทั กอนไดรับอนุญาต Page 9 of 47

Athibet S


True Universal Convergence Co., Ltd. การติดตั้ง TRUNK COAXIAL CABLE 500 JCAM True Specification No. : IMP-HFC-01/2012 Network Implement / Design & Service Solution

Version: 06 Issued: May ,2013

รูปแบบของการแขวนสาย Coaxial P3-500 JCAM แบงตามลักษณะหนางานไดดังนี้ 1.) กรณีเดินสายเขาซอยแนวตรง 1 เสน

ในการแขวนสาย Trunk Coaxial Cable 500 JCAM ซึ่งเปนแบบที่มี Messenger Wire ในตัวโดยใช Figure-8 Tangent Support Clamp Type-J ยึดกับเสา โลหะที่เปนรูปตัว J จะทําหนาที่รองรับ Cable หรือ Coax ในกรณีที่หลุดออกจาก Figure-8 Cable Clamp ปองกันไมใหสายตก ลงมาซึ่งอาจเปนอันตรายทั้งตอตัวของสายและบุคคลทั่วไปในบริเวณดังกลาว (ยกเวน กรณีเดินในทางโคง และเสาหัวมุม จะไมมีการติดตั้งใน หามนําไปเผยแพรภายนอกบริษทั กอนไดรับอนุญาต Page 10 of 47

Athibet S


True Universal Convergence Co., Ltd. การติดตั้ง TRUNK COAXIAL CABLE 500 JCAM True Specification No. : IMP-HFC-01/2012 Network Implement / Design & Service Solution

Version: 06 Issued: May ,2013

ลักษณะดังกลาว) 2.) กรณีเดินสายเขาซอยแนวตรง ตั้งแต 2 เสน ขึ้นไป

จากรูปจะใช Preformed เกาะยึด Stand Wire หรือ Messenger Wire เขากับ Eye nut เพื่อใชแขวนสาย Cable อีก 1 เสน และกรณีตองการ แขวนสาย Cable 3 เสน จะทําเหมือนการแขวนสาย Cable เสนที่ 2 โดยการตี Preformed เขาไปใน Eye nut อีก 1 เสน เพื่อเกาะยึด Stand Wire หรือ Messenger Wire เสนที่ 3 3.) กรณีแขวนสายบนเสาที่ไมมีรูดานหนา

หามนําไปเผยแพรภายนอกบริษทั กอนไดรับอนุญาต Page 11 of 47

Athibet S


True Universal Convergence Co., Ltd. การติดตั้ง TRUNK COAXIAL CABLE 500 JCAM True Specification No. : IMP-HFC-01/2012 Network Implement / Design & Service Solution

Version: 06 Issued: May ,2013

ในการแขวนสาย Trunk Coaxial Cable 500 JCAM ซึ่งเปนแบบที่มี Messenger Wire ในตัว จะใช Preformed Dead-end รับแรงดึงทั้ง สองฝง จุดที่ฉีก Messenger Wire ออกใหรัดดวย Cable Supports และสวนที่สายผานเสานั้นใหพันดวย Cable Guard เพื่อปองกันสายบริเวณ ดังกลาว จากรูปขางบนจะเห็นวิธีการแขวนสาย cable 1 เสน และ 2 เสน สวนกรณีที่มีการแขวนสาย 3 เสน ใหใชวิธีการเชนเดียวกันกับการ แขวนสายเสนที่ 2 4.) กรณีแขวนสายบนเสาที่มีรูดานหนา

จากรูปเมื่อเสาไฟฟามีรูดานหนาเราจะใช Straight Bolts รอยเขารูเสาเพื่อเปนจุดยึด Preformed Dead-end กับ สาย Steel Strand หรือ Messenger Wire ใชในการแขวนสายตั้งแต 1 เสนขึ้นไป หามนําไปเผยแพรภายนอกบริษทั กอนไดรับอนุญาต Page 12 of 47

Athibet S


True Universal Convergence Co., Ltd. การติดตั้ง TRUNK COAXIAL CABLE 500 JCAM True Specification No. : IMP-HFC-01/2012 Network Implement / Design & Service Solution

Version: 06 Issued: May ,2013

5.) กรณีแขวนสายโดยใช Pole Bracket ยึด โดยจะแขวนสายตามรูปขางลางนี้

• กรณีติดตั้งสายตั้งแต 2 เสนขึ้นไป ตองใช Cable supports ยึดรวมกันอีกครั้ง ดังจะเห็นจากรูปดานบน 6.) กรณีที่พาดสายเคเบิลผานเสา ที่เปนเสาไฟฟาแรงสูง, ใตหมอแปลง, ใตใบมีด และอื่นๆ โดยจะแขวนสายตามรูปขางลางนี้

หามนําไปเผยแพรภายนอกบริษทั กอนไดรับอนุญาต Page 13 of 47

Athibet S


True Universal Convergence Co., Ltd. การติดตั้ง TRUNK COAXIAL CABLE 500 JCAM True Specification No. : IMP-HFC-01/2012 Network Implement / Design & Service Solution

Version: 06 Issued: May ,2013

รูปจากหนางานจริง

7.) กรณีที่แขวนสายเคเบิล ตรงหัวมุม บนเสาไฟฟาแรงสูง, ใตหมอแปลง, ใตใบมีด และอื่นๆ โดยจะแขวนสายตามรูปขางลางนี้

หามนําไปเผยแพรภายนอกบริษทั กอนไดรับอนุญาต Page 14 of 47

Athibet S


True Universal Convergence Co., Ltd. การติดตั้ง TRUNK COAXIAL CABLE 500 JCAM True Specification No. : IMP-HFC-01/2012 Network Implement / Design & Service Solution

Version: 06 Issued: May ,2013

รูปแบบของการติดตั้งอุปกรณ TAP Port

ในการติดตั้ง Tap จะใช Hanger เปนตัวยึดกับ Messenger Wire หรือ Steel Strand เพื่อสะดวกในการทํางานและซอมบํารุง สวนสาย Coaxial ที่ออกจากอุปกรณนั้นจะใช Cable Supports & Plastic Cable Spacers เปนตัวยึดสายเขากับ Messenger Wire หรือ Steel Strand สายที่ พาดเสาใหพันดวย Cable Guard แตในกรณีที่มีอุปกรณติดกันสามตัว ควรติดตั้งอุปกรณ ดังจะเห็นในรูปดานลางนี้ หามนําไปเผยแพรภายนอกบริษทั กอนไดรับอนุญาต Page 15 of 47

Athibet S


True Universal Convergence Co., Ltd. การติดตั้ง TRUNK COAXIAL CABLE 500 JCAM True Specification No. : IMP-HFC-01/2012 Network Implement / Design & Service Solution

Version: 06 Issued: May ,2013

รูปแบบของการติดตั้งอุปกรณ TAP Port กรณีมีอุปกรณติดกัน 3 ตัว

• H-T-H connector ใหพันดวย Sealing tape หรือ เทปพันละลาย 3 M และพันทับดวยเทปพันสายไฟ 3 M ตัวอยางของการติดตั้งอุปกรณ จากหนางานจริง กรณีมีอุปกรณ 3 ตัว

รูปแบบของการแขวนสายแบบ Pull OFF

หามนําไปเผยแพรภายนอกบริษทั กอนไดรับอนุญาต Page 16 of 47

Athibet S


True Universal Convergence Co., Ltd. การติดตั้ง TRUNK COAXIAL CABLE 500 JCAM True Specification No. : IMP-HFC-01/2012 Network Implement / Design & Service Solution

Version: 06 Issued: May ,2013

ในการแขวนสาย Coaxial P3-500 JCAM ซึ่งเปนแบบที่มี Messenger Wire ในตัว ในกรณีที่บริเวณดังกลาวไมมีเสาบริเวณทางเขาเชน ปากซอย แตเราจําเปนตองแขวนสายเขาไปจะใชวิธี ทํา Pull off ที่สายโดยแขวนสาย Steel Strand ระหวางเสาระยะประมาณ 30-40 เมตร (1 Span) โดยใช Preformed Dead-end เปนตัวยึดสายใหติดอยูกับเสาทั้งสองฝง ซึ่งที่เสาอาจติดตั้ง Bolts Straight หรือ Traight Forged Thimbleye Boltsจุดที่ฉีก Messenger Wire ออกใหรัดดวย Cable Supports และสวนที่สายผานเสานั้นใหพันดวย Cable Guard จุดที่เลี้ยวเขาซอยใหติดตั้ง Cable Suspension Clamp รวมกับ Straight Boolt และใช Preformed Dead-end เปนตัวรับแรงดึงเพื่อแขวนสายตอไป รูปแบบของการเชื่อมตอ Ground Messenger Wire

ในการติดตั้งอุปกรณหลังจากตัดสาย Messenger Wire เพื่อใสอุปกรณแลวใหทําการเชื่อมตอสาย Messenger Wire ดวยโดยใชตัว Bonding หรือ U-Clamp และเมื่อวัดคา Ground ตองไดตามตามาตรฐานที่ True กําหนด สวนสายที่พาดผานเสาใหพันดวย Cable Guard เพื่อ ปองกัน • กรณีไมตัดสาย Messenger Wire ใหขดสายเปนเลข 8 เก็บไวกับ Eye nut หรือ Straight Bolts แลว Bond Ground รวมกับ Cable รูปแบบของการแขวนสายแบบ Feed Back หามนําไปเผยแพรภายนอกบริษทั กอนไดรับอนุญาต Page 17 of 47

Athibet S


True Universal Convergence Co., Ltd. การติดตั้ง TRUNK COAXIAL CABLE 500 JCAM True Specification No. : IMP-HFC-01/2012 Network Implement / Design & Service Solution

Version: 06 Issued: May ,2013

ในการติดตั้งสาย Coaxial Cable P3 500 JCAM กรณีที่มีการแขวนสาย Feed Back กลับทางเดิม ไมจําเปนตองแขวนสายสะพานหรือ สาย Steel Strand ก็ได โดยสามารถใช Preformed Dead-end เปนตัวรับน้ําหนักของสายแทนโดยแขวนเขากับ Traight Forged Thimbleye Bolts แลวดึงสายยอนกลับทางเดิมพยายาม จัดสายใหอยูในแนวเดียวกันไมใหตกทองชาง เพื่อความสวยงามและเปนระเบียบ ซึ่งคุณสมบัติของสาย Coaxial Cable P3 500 JCAM สามารถรับแรงดึงในการติดตั้งได 136 kgf โดยไมกอใหเกิดความเสียหายหรือความสูญเสียในสาย รูปแบบของการแขวนสาย Galvanized Steel Ground Wire PE

Galvanized Steel Ground Wire PE คือสาย Ground ชนิดหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติทางไฟฟาเหมือนกันกับสาย Ground ปกติลักษณะการใช งานสวนใหญเปนงาน Out Door การติดตั้งใชแบบเดียวกันกับการแขวนสาย Galvanized Steel Strand แตเนื่องจากจุดประสงคหลักในการใช งานเพื่อ Grounding จึงกําหนดใหลง Ground ทั้งตนทางและปลายทางหากไมสามารถทําไดใหขึ้นอยูกับสภาพหนางานวาคาทางไฟฟาจากการ หามนําไปเผยแพรภายนอกบริษทั กอนไดรับอนุญาต Page 18 of 47

Athibet S


True Universal Convergence Co., Ltd. การติดตั้ง TRUNK COAXIAL CABLE 500 JCAM True Specification No. : IMP-HFC-01/2012 Network Implement / Design & Service Solution

Version: 06 Issued: May ,2013

วัด ผานเกณมาตรฐานหรือไม โดยกรณีที่วัดคา Impedance ไดไมถึง 25 Ohms จะตองตอก Ground Rod เพิ่มอีก 1 ROD ซึ่งGalvanized Steel Ground Wire PE คือสาย Ground อยูภายใตมาตรฐาน True Specification No. ANE-OSD-011/07 รูปแบบของการยึด Messenger รูปแบบตาง ๆ

หามนําไปเผยแพรภายนอกบริษทั กอนไดรับอนุญาต Page 19 of 47

Athibet S


True Universal Convergence Co., Ltd. การติดตั้ง TRUNK COAXIAL CABLE 500 JCAM True Specification No. : IMP-HFC-01/2012 Network Implement / Design & Service Solution

Version: 06 Issued: May ,2013

Installation Non Standby Power Supply And MDB (BMA)

รูปที่ 3.5 แสดงลักษณะการติดตั้ง Non Standby Power Supply And MDB แขวนที่สายสะพาน

การติดตั้ง Power Supply ในพื้นที่ทั่วไปใหใช แทง Ground Rod ที่เปนทองแดง เคลือบ ความยาว 3 เมตร แตในพื้นที่ที่เปน เกาะ ใหใช แทง Ground ที่ เปน Hot deep galvanized steel เพื่อปองกันการถูกกัดกรอน และ ในพื้นที่ ที่อยูแนวชายทะเลในระยะไมเกิน 5 กิโลเมตร ใหใช แทง Ground ที่ เปน Hot deep galvanized steel เชนกัน

หามนําไปเผยแพรภายนอกบริษทั กอนไดรับอนุญาต Page 20 of 47

Athibet S


True Universal Convergence Co., Ltd. การติดตั้ง TRUNK COAXIAL CABLE 500 JCAM True Specification No. : IMP-HFC-01/2012 Network Implement / Design & Service Solution

Version: 06 Issued: May ,2013

Installation Non Standby Power Supply And MDB (UPC)

รูปที่ 3.6 แสดงลักษณะการติดตั้ง Non Standby Power Supply And MDB ที่เสา การติดตั้ง Power Supply ในพื้นที่ทั่วไปใหใช แทง Ground Rod ที่เปนทองแดง เคลือบ ความยาว 3 เมตร แตในพื้นที่ที่เปน เกาะ ใหใช แทง Ground ที่ เปน Hot deep galvanized steel เพื่อปองกันการถูกกัดกรอน และ ในพื้นที่ ที่อยูแนวชายทะเลในระยะไมเกิน 5 กิโลเมตร ใหใช แทง Ground ที่ เปน Hot deep galvanized steel เชนกัน

หามนําไปเผยแพรภายนอกบริษทั กอนไดรับอนุญาต Page 21 of 47

Athibet S


True Universal Convergence Co., Ltd. การติดตั้ง TRUNK COAXIAL CABLE 500 JCAM True Specification No. : IMP-HFC-01/2012 Network Implement / Design & Service Solution

Version: 06 Issued: May ,2013

Guidelines for Pole mount power supply ’s Installation

แบบการติดตั้ง MDB และ POWER SUPPLY

หามนําไปเผยแพรภายนอกบริษทั กอนไดรับอนุญาต Page 22 of 47

Athibet S


True Universal Convergence Co., Ltd. การติดตั้ง TRUNK COAXIAL CABLE 500 JCAM True Specification No. : IMP-HFC-01/2012 Network Implement / Design & Service Solution

Version: 06 Issued: May ,2013

โครงสราง MDB แบบภายนอกอาคาร

5 cm

27 cm MDB OUTDOOR

13 cm 25 cm MDB DRAWINGS PROJECT TITLE

TRUE BROADBAND PH.9 True Universal Convergence Company Limited

หามนําไปเผยแพรภายนอกบริษทั กอนไดรับอนุญาต Page 23 of 47

Athibet S


True Universal Convergence Co., Ltd. การติดตั้ง TRUNK COAXIAL CABLE 500 JCAM True Specification No. : IMP-HFC-01/2012 Network Implement / Design & Service Solution

Version: 06 Issued: May ,2013

Single Line Diagram

รูปที่ 3.7 Single Line Diagram MDB Outdoor Cabinet Load Power Consumtion = 900 W หามนําไปเผยแพรภายนอกบริษทั กอนไดรับอนุญาต Page 24 of 47

Athibet S


True Universal Convergence Co., Ltd. การติดตั้ง TRUNK COAXIAL CABLE 500 JCAM True Specification No. : IMP-HFC-01/2012 Network Implement / Design & Service Solution

Version: 06 Issued: May ,2013

บทที่ 2 การติดตั้งสาย Strand (กรณีที่ติดตั้ง Coaxial Cable ประเภทไมมี Strand) การติดตั้งสาย Strand เปนสวนที่สําคัญสวนหนึ่งของโครงขาย เพราะวาการติดตั้งสาย Strand ที่มีความคงทนแข็งแรงจะทําใหสามารถ รับน้ําหนักของสายเคเบิลและอุปกรณที่ติดตั้งไดอยางปลอดภัย ในการติดตั้งสาย Strand ควรที่จะคํานึงถึงน้ําหนัก ขนาด และจํานวนของสายเคเบิล และอุปกรณที่ติดตั้งบนสาย Strand ความตึงของ สาย Strand ที่สามารถรับได ระยะชวงเสาที่ควรจะเปนเพื่อที่จะพิจารณาเลือกใชขนาดสาย Strand จากตารางที่ 3.2 1. สิ่งที่ตองคํานึงถึงในการติดตั้งสาย มีดังตอไปนี้ • จํานวนเครื่องมือที่ใชในการติดตั้ง • จํานวนคนที่มีในการทํางาน • ลักษณะพื้นที่ที่ทําการติดตั้ง 1.1 พื้นที่วาง (CLEARANCE) กอนที่จะทําการติดตั้งสายเคเบิลหรือสาย Strand จะตองคํานึงระยะหางระหวางสายเคเบิลกับพื้นดิน ถนน และทางรถไฟ หรือน้ําที่อยู ดานลางจะตองมีมากพอ และในกรณีที่ระยะ Sag ของสายเคเบิลที่มากเกินไปนั้น จําเปนจะตองหาตําแหนงที่ติดตั้งกับเสาใหม หรืออาจตองทํา การปกเสาแซม เพื่อใหระยะหางระหวางเคเบิลกับพื้นดิน

SAG MID SPAN CLEARANCE POLE

POLE SPAN

หามนําไปเผยแพรภายนอกบริษทั กอนไดรับอนุญาต Page 25 of 47

Athibet S


True Universal Convergence Co., Ltd. การติดตั้ง TRUNK COAXIAL CABLE 500 JCAM True Specification No. : IMP-HFC-01/2012 Network Implement / Design & Service Solution

Version: 06 Issued: May ,2013

1.2 REEL PLACEMENT Reel ควรที่จะอยูบน Reel Trailer เคเบิลจะถูกปลอยออกมาพอดีและเหยียดตรง ไมมีเคเบิล Sag หลังจาก ถูกปลอยออกมาจาก Reel แลว

1.3 CHUTE Chute จะเปนตัวชวยนําเอา สายเคเบิลจาก Reel ขึ้นบน Cable Block หรือ Rollers ไดสะดวกขึ้น (สามารถใช Corner Block 45 องศา แทน Chute ได แต Single Roller ไมเหมาะที่จะใชเนื่องจากมีมุมที่ แคบ) โดยที่ระยะจาก Reel ที่ปลอยสายเคเบิลถึง Chute ตองไมนอยกวาสอง เทาของระยะความสูงจากพื้นถึง Chute หรือประมาณ 15 เมตร จะทําใหการดึงสายเคเบิลไดสะดวก และชวยปองกันเคเบิลเสียหายเนื่องจากการ ดึงขึ้นหา Strand ดวยมุมที่แคบเกินไป จะทําใหเคเบิลโคงงอ

1.4 CABLE BLOCK Cable Block หรือ Rollers ควรที่จะติดตั้งทุกๆ 5 - 10.0 เมตรเพื่อที่จะรับน้ําหนักของสายเคเบิล และใช Cable Block หรือ Multiple Cable Block สําหรับการดึงสายเคเบิลหลายเสนพรอมกันเพื่อชวยลดแรงในการดึง ทําใหเคเบิลตรง และลดอันตรายที่เกิดจากสาย เคเบิลไปโดนสายไฟฟาในขณะที่หยุดดึงหรือเริ่มดึงใหม

หามนําไปเผยแพรภายนอกบริษทั กอนไดรับอนุญาต Page 26 of 47

Athibet S


True Universal Convergence Co., Ltd. การติดตั้ง TRUNK COAXIAL CABLE 500 JCAM True Specification No. : IMP-HFC-01/2012 Network Implement / Design & Service Solution

Version: 06 Issued: May ,2013

1.5 REEL BREAKING Reel Braking ที่ใชในระบบ CATV กอนที่จะมีการดึงสายเคเบิลขึ้นสาย Strand หรือขณะที่หยุดดึง Reel จะตองถูกเบรกเอาไว เพื่อ ปองกันเคเบิลถูกปลอยออกมาจาก Reel ในขณะที่ไมถูกดึง หรือในกรณีที่ Reel Braking ไมสามารถทํางานไดตองมีคนควบคุม Reel ตลอดเวลา เพื่อไมใหสายเคเบิลถูกปลอยออกมามากเกินไป และจะทําใหเคเบิลเสียหาย

1.6 การดึงสายเคเบิล (PULLING THE CABLE) ในขณะที่กําลังดึงสายเคเบิลขึ้นสาย Strand จึงจําเปนที่จะออกแรงดึงที่สม่ําเสมออยางชา ๆ ซึ่งการใชงาน Reel Braking และ เครื่องมือในการชวยดึง เชน Anti-Slack ,Device Swivels และ Properly Spaced Rollers จะชวยลดสิ่งที่จะเกิดขึ้นเชน สายเคเบิลหยอน ระหวาง Roller และ สายเคเบิลแกวงไป โดนสายไฟฟา Cable Pulling Grip ใชสําหรับสวมยึดที่สวนปลายสายเคเบิล ทุกเสนที่ตองการดึง โดย ที่จะมีหลายขนาดตาม ขนาดของสายเคเบิลที่ใชอยู

1.7 CORNER BLOCK 45 องศา และ 90 องศา เมื่อทําการดึงสายเคเบิลไปตามสาย Strand แลวเคเบิลเปลี่ยนทิศทางเชนเสาตนที่อยูมุมถนน หรือมุมตึก ทําใหการดึงสเคเบิลทําไดยาก หามนําไปเผยแพรภายนอกบริษทั กอนไดรับอนุญาต Page 27 of 47

Athibet S


True Universal Convergence Co., Ltd. การติดตั้ง TRUNK COAXIAL CABLE 500 JCAM True Specification No. : IMP-HFC-01/2012 Network Implement / Design & Service Solution

Version: 06 Issued: May ,2013

และอาจเกิดความเสียหายกับสายเคเบิลได จึงตองใช Corner Block ชวยในการดึงสายในตําแหนงที่สายเคเบิลเปลี่ยนทิศทาง ซึ่ง Corner Block มีขนาด 45 องศา และ 90 องศา ใหเลือกใชตามความเหมาะสม Set-Up Bracket ใชสําหรับชวยทําให Corner Block และ Set-Up Chute ใชงาน ไดสะดวกขึ้น 1.8 การเผื่อสายเคเบิล ไวสําหรับใชในการติดตั้งอุปกรณ เมื่อทําการติดตั้งสายเคเบิลจะตองทําการเผื่อสายเคเบิลไวในลักษณะของ Overlap ไวสําหรับติดตั้งอุปกรณดังแสดงในรูปดานลางนี้ และที่ปลายสายจะตองมีตัวสําหรับปดปลายสายเพื่อปองกันน้ําหรือความชื้นเขาไปในสาย

CENTER

LASHINGWIRECLAMP

STRAP STRANDWIRE

COAXIALCABLE OVERLAPLENGTH

OVERLAPLENGTH

ความยาวของสายเคเบิลที่เผื่อ ( Overlap Length )ไวสําหรับติดตั้งอุปกรณแตละชนิด • สําหรับติดตั้งอุปกรณ Active คือ 1.00 เมตร ถา Back Loop 6.00 เมตร • สําหรับติดตั้งอุปกรณ Passive คือ 0.75 เมตร ถา Back Loop 6.00 เมตร

รูปที่ 2.1 แสดงการเผื่อสาย กรณีติดตั้งอุปกรณ Active

หามนําไปเผยแพรภายนอกบริษทั กอนไดรับอนุญาต Page 28 of 47

Athibet S


True Universal Convergence Co., Ltd. การติดตั้ง TRUNK COAXIAL CABLE 500 JCAM True Specification No. : IMP-HFC-01/2012 Network Implement / Design & Service Solution

Version: 06 Issued: May ,2013

รูปที่ 2.2 แสดงการเผื่อสาย กรณีติดตั้งอุปกรณ Passive 2.วิธีการติดตั้งสาย Strand แบงเปน 2 วิธี ดังนี้คือ 2.1. Back-Pull Methods เปนลักษณะการติดตั้งที่ Cable Reel ไมเคลื่อนที่

รูปที่ 3.1 แสดงลักษณะการติดตั้งสาย Strand แบบ Back-Pull Methods 2.2. Drive-Off Methods เปนลักษณะการติดตั้งที่ Cable Reel เคลื่อนที่

รูปที่ 3.2 แสดงลักษณะการติดตั้งสาย Strand แบบ Drive-Off Methods

หามนําไปเผยแพรภายนอกบริษทั กอนไดรับอนุญาต Page 29 of 47

Athibet S


True Universal Convergence Co., Ltd. การติดตั้ง TRUNK COAXIAL CABLE 500 JCAM True Specification No. : IMP-HFC-01/2012 Network Implement / Design & Service Solution

Version: 06 Issued: May ,2013

STRAND WIRE

รูปที่ 3.3 แสดงลักษณะของสาย Strand ที่ติดตั้งกับ Cross arm

STRAND WIRE

รูปที่ 3.4 แสดงลักษณะของสาย Strand ที่ติดตั้งกับเสา Back-Full Methods

Drive-Off Methods

ติดตั้งสาย Strand ในบริเวณที่รถยนตเขาลําบากเชน ติดตั้งสาย Strand ในบริเวณที่รถยนตเขาถึงเชนริมถนน ตรอก,ซอย ใหญ, ที่โลง ใชคนในการติดตั้งหลายคน

ใชเวลา และคนในการติดตั้งนอยกวา

ใช Roller ชวยติดตั้ง

ไมใช Roller ในการติดตั้ง ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบขอดีขอเสียของการติดตั้งสาย Strand

หามนําไปเผยแพรภายนอกบริษทั กอนไดรับอนุญาต Page 30 of 47

Athibet S


True Universal Convergence Co., Ltd. การติดตั้ง TRUNK COAXIAL CABLE 500 JCAM True Specification No. : IMP-HFC-01/2012 Network Implement / Design & Service Solution

Size

Version: 06 Issued: May ,2013

Diameter

Breaking Strength

(Inch)

Pounds (Kg)

4m

9/32

4,600 Lbs. (2,087 Kg.)

6m

5/16

6,000 Lbs. (2,700 Kg.)

10m

3/8

11,500 Lbs. (5,200 Kg.)

** M เปนคาประมาณของ Breaking Strength ในหนวย 1,000 Pounds ตารางที่ 3.2 แสดงคุณสมบัติของสาย Strand ขนาด 6 เมตร และ 10 เมตร เนื่องจากผลของอุณหภูมิทําใหระยะ Sag และแรงดึงในสาย Strand เปลี่ยนแปลง ในขณะติดตั้งสาย Strand จึงตองลดแรงดึง สาย Strand ลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น เพื่อปองกันความเสียหายของสาย Strand ที่หดตัว เมื่ออุณหภูมิลดลง ในกรณีที่ใชสาย Strand ขนาด 6 เมตร แลวเกิดปญหาการรับน้ําหนักเกิน และทําให ความตึงของสายมากเกินไป ควรที่จะ แกปญหาโดยการลดระยะหางระหวางเสาลง หรือปกเสาแซม หรืออาจแกไขไดโดยการเปลี่ยนขนาดของสาย Strand เปน 10 เมตร ทั้งหมด รูปแบบของการทํา EXPANSION LOOP 1.) การขยายและการหดตัวของสายเคเบิลที่มีผลมาจากอุณหภูมิ ( Temperature Expansion And Contraction ) การเปลี่ยนแปลง ของอุณหภูมิมีผลทําใหการขยายตัว และการหดตัวของสายเคเบิลมีมากกวา สาย Strand ถึง 2 เทา ซึ่งความคงทน ของโครงขายจะขึ้นอยูกับ ปจจัย 2 อยางคือปจจัยที่ควบคุมได และปจจัยที่ควบคุมไมได การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และระยะหางระหวาง ชวงเสา บางชวง ซึ่งจะเปนปจจัยที่ไมสามารถที่จะควบคุมได สวนระยะหางระหวางชวงเสาบางชวง และระยะ Sag ของสายเคเบิล และขนาด ของ Expansion Loop เปนปจจัยที่สามารถควบคุมไดดวยวิธีการติดตั้ง การขยายตัว และการหดตัวของสายเคเบิลที่มากเกินไปจะกอใหเกิดความ เสียหายคือ จุดตอที่อุปกรณอิเลคทรอนิคส การแตกของตัวนําและฉนวน ทําใหสัญญาณที่สงไปเกิดการสูญเสีย และมีสัญญาณรบกวนอื่นๆ เขา มาในระบบได 2.) การทํา Expansion Loop และตําแหนงในการติดตั้ง (Expansion Loop Consideration And Location ) การทํา Expansion Loop สําหรับโครงขาย CATV ของ AM จะตองทํา Expansion Loop ทั้งสองดานของอุปกรณทุกตัว ที่ติดตั้งอยูบน สาย Strand ยกเวนอุปกรณ End of Line จะทํา Expansion Loop เฉพาะดาน Input เทานั้น

หามนําไปเผยแพรภายนอกบริษทั กอนไดรับอนุญาต Page 31 of 47

Athibet S


True Universal Convergence Co., Ltd. การติดตั้ง TRUNK COAXIAL CABLE 500 JCAM True Specification No. : IMP-HFC-01/2012 Network Implement / Design & Service Solution

Version: 06 Issued: May ,2013

ตัวอยาง การทํา Expansion Loop AM NODE

หามนําไปเผยแพรภายนอกบริษทั กอนไดรับอนุญาต Page 32 of 47

Athibet S


True Universal Convergence Co., Ltd. การติดตั้ง TRUNK COAXIAL CABLE 500 JCAM True Specification No. : IMP-HFC-01/2012 Network Implement / Design & Service Solution

Version: 06 Issued: May ,2013

• กรณีไมมี Back Loop ใหเหลือสาย Cable เอาไว 1 เมตร จากเสาและสายตองอยูในระดับเดียวกับอุปกรณ • กรณี มี Back Loop ใหเหลือสาย Cable เอาไว 6 เมตร จากเสาและสายตองอยูในระดับเดียวกับอุปกรณ • ตองเหลือสายชวงแนวตรงกอนเขา connectors อยางนอย ประมาณ 15 cm. • กรณีที่ระยะจากเสากอนถึงการทํา Expansion Loop มีระยะประมาณ 50 cm แลวมีอุปกรณหรือสิ่งกีดขวางอยู ใหขยับ Loop ตามความ เหมาะสมไปทางดานซาย

MINI BRIDGER

หามนําไปเผยแพรภายนอกบริษทั กอนไดรับอนุญาต Page 33 of 47

Athibet S


True Universal Convergence Co., Ltd. การติดตั้ง TRUNK COAXIAL CABLE 500 JCAM True Specification No. : IMP-HFC-01/2012 Network Implement / Design & Service Solution

Version: 06 Issued: May ,2013

MB BACK LOOP OVER FIBER

หามนําไปเผยแพรภายนอกบริษทั กอนไดรับอนุญาต Page 34 of 47

Athibet S


True Universal Convergence Co., Ltd. การติดตั้ง TRUNK COAXIAL CABLE 500 JCAM True Specification No. : IMP-HFC-01/2012 Network Implement / Design & Service Solution

Version: 06 Issued: May ,2013

LINE EXTENDER

TAP

หามนําไปเผยแพรภายนอกบริษทั กอนไดรับอนุญาต Page 35 of 47

Athibet S


True Universal Convergence Co., Ltd. การติดตั้ง TRUNK COAXIAL CABLE 500 JCAM True Specification No. : IMP-HFC-01/2012 Network Implement / Design & Service Solution

Version: 06 Issued: May ,2013

END OF LINE TAP

AERIAL POOLOFF NO EXPANTION LOOP

หามนําไปเผยแพรภายนอกบริษทั กอนไดรับอนุญาต Page 36 of 47

Athibet S


True Universal Convergence Co., Ltd. การติดตั้ง TRUNK COAXIAL CABLE 500 JCAM True Specification No. : IMP-HFC-01/2012 Network Implement / Design & Service Solution

Version: 06 Issued: May ,2013

AERIAL POOLOFF WITH EXPANTION LOOP

3. ขอควรระมัดระวังในการติดตั้งสาย Strand 1) จะตองมีสายโยงยึด (Guy) ที่สามารถรับแรงดึงได 2) การตอสาย Strand ควรที่จะตองทําหางจากเสาในชวงระยะ ประมาณ 0.45-0.60 เมตร โดยวัดจากจุดกึ่งกลางเสา 3) Traveling Ground (คือการติดตั้ง Ground ชั่วคราวใหกับสาย Strand โดยติดตั้งในตําแหนงที่สายStrand ออกจาก Reel) ตองมีการติดตั้งทุกครั้งที่มีการติดตั้งสาย Strand แบบ Back Pull Method และตองทําการเคลื่อนยายออกเมื่อติดตั้ง Ground ถาวรใหกบั สาย Strand แลว 4) หามดึงสาย Strand โดยรถยนตหรือยานพาหนะที่ไมติดตั้งอุปกรณลดความ ตึงของสายอัตโนมัติ (Automatic Tension Release Device) รวมดวย 5) ใหติดตั้งสาย Strand ใหถูกดานตามขอตกลงระหวาง AM ,TOT MEA หรือ PEA 6) สายโยงยึดเสา (Guy) และ สมอบก (Anchor) จะตองทําการติดตั้งกอนที่ จะทําการติดตั้งสาย Strand แบบ Back Pull Method และ Drive Off Method เสมอเพื่อความมั่นคงและแข็งแรงของสาย Strand 7) ตองคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของระยะ Sag ของสาย Strand และระยะหางของสาย Strand ถึงพื้นใหพอเหมาะ 8) สาย Strand ควรที่จะถูกปลอยออกมาจากดานบนของ Reel 9) Strand Brake ควรที่จะติดตั้งทุกครั้ง เมื่อพาดสาย Strand ขามสายอื่น เพื่อปองกันการเปลี่ยนแปลงของระยะ Sag เพราะ Strand จะทําใหสาย Strand ถูกดึงไปไดทิศทางเดียว หามนําไปเผยแพรภายนอกบริษทั กอนไดรับอนุญาต Page 37 of 47

Athibet S


True Universal Convergence Co., Ltd. การติดตั้ง TRUNK COAXIAL CABLE 500 JCAM True Specification No. : IMP-HFC-01/2012 Network Implement / Design & Service Solution

Version: 06 Issued: May ,2013

4. Grounding & Bonding ระบบ Grounding และ Bonding ของขายสายเปนการตอ Cable Shield ถึงกันและนําลง Ground เพื่อลดผลของการรบกวน จาก Interference และ Stray Capacitance Unbalanced โดยการติดตั้งระบบ Ground จะทําหลังจากติดตั้งสาย Strand เสร็จแลว และองคประกอบ ของการ Grounding และ Bonding ที่ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการลด Interference ได มากที่สุดมีดังนี้ 1) Ground Resistance เปนคาความตานทานระหวางผิวของแทงโลหะตัวนําที่ปกสู ดินกับผิวดิน โดยที่ใชคา Ground Resistance ไมเกิน 5 โอหมสําหรับGround รวม และ Ground Resistance ไมเกิน 25 โอหมสําหรับ Ground แยก 2) สาย Ground ใชสายชนิด Galvanized Steel Ground Wire (ANE-OSD-011/07) 3) แทงดิน (Ground Rod) เพื่อใหมีอายุการใชงานที่ยืนยาวทนทานตอสภาพ Corrosion ที่เกิดจากการฝงดินอยูตลอดเวลา จึงใช แทงดินชนิด Galvanized Steel ขนาดเสนผาศูนยกลาง 5/8 นิ้วความยาวไมต่ํากวา 2.4 เมตร 4) การตอสาย Ground จุดตอสายใหใชวิธี One Time Ground Bond หรือที่เรียกวา Exothermic Welding

5)

วิธีการลง Ground ที่เสา โดยการขุดหลุมลึก 1 ฟุตหางจากโคนเสาประมาณ 1 เมตร แลวจึงคอยปกแทงดินGround Rod) ลงไปจนสุดปลายแทงดิน ระยะหางการลง Ground จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนั้น จะมีระยะหางตามตําแหนง ที่ ติดตั้งของอุปกรณ ประเภท Active หรือทุกๆ ระยะ 250 เมตร แลวแตวาระยะใดถึงกอน ดังรูปที่ 3.5

หามนําไปเผยแพรภายนอกบริษทั กอนไดรับอนุญาต Page 38 of 47

Athibet S


True Universal Convergence Co., Ltd. การติดตั้ง TRUNK COAXIAL CABLE 500 JCAM True Specification No. : IMP-HFC-01/2012 Network Implement / Design & Service Solution

Version: 06 Issued: May ,2013

รูปที่ 3.5 แสดงลักษณะของ Grounding and Bonding 6) ใช Strand Ground Clamp เปนตัวตอระหวาง Ground Wire กับ Strand Wire และใช Exothermic Wilding หรือเชื่อม ทองเหลืองในการ ตอระหวาง Ground Wire กับ Ground Rod 7) Ground Wire Molding จะตองเปนอโลหะโดยใชทอ PVC ขนาด 3/8” มีความยาวของทอ PVC ประมาณ 2.5 เมตร ตอง เปนทอที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 216-2554 5. ขอกําหนดของการลง Ground 1) ในกรณีที่มีเสาเสริมของ ทศท., true, AM ปกเสริมอยูระหวางเสาไฟฟา และยึดแขวนเคเบิลเปนระยะแนวยาวตาม เสนทางเคเบิลใหทําการลง Ground ที่ตําแหนงเสาเสริมไมลง Ground ที่เสาไฟฟา 2) ในกรณีถาไมมีเสาเสริมของ ทศท., true, AM ปกเสริมอยูระหวางเสาไฟฟาใหทําการลง Ground ที่ตําแหนงเสาไฟฟาที่มี ระดับแรงดันต่ําสุด 3) หามลง Ground เสาไฟฟาที่มี กันฟาแรงสูง (High Voltage Arrester) ของการไฟฟาติดอยูใหหลีกเลี่ยงไปลงที่เสาตนอื่น 4) หามลง Ground เสาไฟฟาที่แขวนยึดหมอแปลงไฟฟาอยู ใหลงที่เสาถัดไปหรือกอนถึงเสาหมอแปลงโดย มีสิ่งที่จะตอง พิจารณาคือถาเสานั้นยังเปนเสาไฟฟาอยูใหใชฉนวนลูกถวยคั่นระหวางสายสะพานกับ Machine Bolt ที่รอยยึดเสาไฟฟา แตถา เปนเสาเสริมของ ทศท, true , AM ก็ไมตองใชฉนวนลูกถวยคั่น 5) ในกรณีเคเบิลแขวนผานสถานีไฟฟายอยของการไฟฟา หามลง Ground บริเวณ กอนถึงสถานีไฟฟา 100 เมตร และ หลังจากผานสถานีไฟฟายอย 100 เมตร 6) จุดที่เสาแขวนเคเบิลตนสุดทายเปนเสาไฟฟาใหใชลูกถวยคั่นระหวางสายสะพานกับ Machine Bolt รอยเคเบิลยึดเสาหาก เสายึดเคเบิลตนสุดทายเปนเสาเสริมของ ทศท,TA,AM ไมตองใชลูกถวยคั่นระหวางสายสะพานกับMachine Bolt หามนําไปเผยแพรภายนอกบริษทั กอนไดรับอนุญาต Page 39 of 47

Athibet S


True Universal Convergence Co., Ltd. การติดตั้ง TRUNK COAXIAL CABLE 500 JCAM True Specification No. : IMP-HFC-01/2012 Network Implement / Design & Service Solution

Version: 06 Issued: May ,2013

7) ในกรณี ที่มีการแขวนเคเบิลหลายเสนขนานรวมไปดวยกันโดยมี Cross Arm หรือไมมี Cross Arm ใหทําการ Bonding เชื่อมตอสายสะพานของเคเบิลแตละ เสนเขาดวยกัน 6. ลักษณะการติดตั้ง Pin Connector และอุปกรณรวม

6.1 เครื่องมือตัดตออุปกรณ 1. ประแจเลื่อน 12 นิ้ว 2 อัน

2.ตัวปลอกเปลือกฉนวน (Jacket Stripper)

3.ตัวตัดอลูมิเนียมและโฟม (Coring Tool )

หามนําไปเผยแพรภายนอกบริษทั กอนไดรับอนุญาต Page 40 of 47

Athibet S


True Universal Convergence Co., Ltd. การติดตั้ง TRUNK COAXIAL CABLE 500 JCAM True Specification No. : IMP-HFC-01/2012 Network Implement / Design & Service Solution

Version: 06 Issued: May ,2013

3.ตัวตัดอลูมิเนียมและโฟม (Coring Tool )

4.ตัวตัดแกนเคเบิ้ล (Wire Cutter )

5.ตัวตัดสายเคเบิ้ล (Cable Cutter )

หามนําไปเผยแพรภายนอกบริษทั กอนไดรับอนุญาต Page 41 of 47

Athibet S


True Universal Convergence Co., Ltd. การติดตั้ง TRUNK COAXIAL CABLE 500 JCAM True Specification No. : IMP-HFC-01/2012 Network Implement / Design & Service Solution

Version: 06 Issued: May ,2013

6.ตัวทําความสะอาดแกนเคเบิ้ล (Center Conductor Cleaner )

6.2 ลักษณะการติดตั้ง Pin Connector และอุปกรณรวม Coaxial Cable

Back Nut

Body

Main Nut

Heat shrinkable Tube

หามนําไปเผยแพรภายนอกบริษทั กอนไดรับอนุญาต Page 42 of 47

Athibet S


True Universal Convergence Co., Ltd. การติดตั้ง TRUNK COAXIAL CABLE 500 JCAM True Specification No. : IMP-HFC-01/2012 Network Implement / Design & Service Solution

Version: 06 Issued: May ,2013

จากรูป ปลอกฉนวนหุมประมาณ 3 นิ้ว โดย ปลอกจนถึงฉนวนหุม หามนําไปเผยแพรภายนอกบริษทั กอนไดรับอนุญาต Page 43 of 47

Athibet S


True Universal Convergence Co., Ltd. การติดตั้ง TRUNK COAXIAL CABLE 500 JCAM True Specification No. : IMP-HFC-01/2012 Network Implement / Design & Service Solution

Version: 06 Issued: May ,2013

จากรูป วัดระยะแกนประมาณ 1 นิ้ว แลวตัดใหปลายเปนทรงพีรามิด วิธีตัดใหเปนพีรามิด โดยใชคีมการตัดแกนครึ่งกอนแลวหมุนไป 90 องศา แลวทําการตัดจนขาด ดังจะเห็นตามรูปดานลาง

หามนําไปเผยแพรภายนอกบริษทั กอนไดรับอนุญาต Page 44 of 47

Athibet S


True Universal Convergence Co., Ltd. การติดตั้ง TRUNK COAXIAL CABLE 500 JCAM True Specification No. : IMP-HFC-01/2012 Network Implement / Design & Service Solution

หามนําไปเผยแพรภายนอกบริษทั กอนไดรับอนุญาต Page 45 of 47

Version: 06 Issued: May ,2013

Athibet S


True Universal Convergence Co., Ltd. การติดตั้ง TRUNK COAXIAL CABLE 500 JCAM True Specification No. : IMP-HFC-01/2012 Network Implement / Design & Service Solution

Version: 06 Issued: May ,2013

ตัวอยาง ความยาว ของ Pin connector ที่ถูกตอง

หามนําไปเผยแพรภายนอกบริษทั กอนไดรับอนุญาต Page 46 of 47

Athibet S


True Universal Convergence Co., Ltd. การติดตั้ง TRUNK COAXIAL CABLE 500 JCAM True Specification No. : IMP-HFC-01/2012 Network Implement / Design & Service Solution

Version: 06 Issued: May ,2013

การเปา Heat Shrink ใช Gas กระปอง และตอง คอยๆเปาใหสม่ําเสมอ พรอมกันทุกดาน

END..

หามนําไปเผยแพรภายนอกบริษทั กอนไดรับอนุญาต Page 47 of 47

Athibet S

installation coaxial 500 r6 28 05 2013  

หนังสือ Training การทำงาน SDU

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you