Page 1

หลักสูตรใหมแหงอนาคต เพ�อกาวทันยุคดิจิทัล

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ Bachelor of Communication Arts Program in Journalism and Information Technology


หลักการศึกษาของสาขาวิชาวารสารสนเทศ คำวา “วารสารสนเทศ” เปนคำที่รวมความหมายของ วารสาร และ สารสนเทศเขาดวยกัน วารสารนั้นหมายถึงสิ่งพิมพเย็บเลมที่มีกำหนดออก ระบุไวแนนอน และตอเนื่อง เนื้อหาประกอบไปไดทั้ง ขาวสาร ความรู และเรื่องราวตางๆ ที่ผูจัดทำตองการนำเสนอและใหประโยชนแกผูอาน ขณะ ที่สารสนเทศเปนคำที่ถูกใชในความหมายที่หลากหลายหมายถึงไดทั้งความรู การรวมรวมขอมูล การประมวลผล การสื่อสารความคิดและการรับรู ดังนั้น วารสารสนเทศ จึงหมายถึง การรวมกันของการจัดทำสิ่งพิมพ ที่นำเสนอถึงขอมูลอันเปนประโยชน ขาวสาร หรือเรื่องราวตางๆ และนำขอมูล เนื้อหาเหลานั้นมารวบรวมเพื่อประมวลและนำเสนออยางทันทวงที วารสารสนเทศ จึงเปนศาสตรของสองสาขา ทั้งการเขียน เรียบเรียง และ รวบรวมขอมูล เพื่อนำเสนอขาวสารขอมูลเหลานั้นไปสูสังคมแหงสารสนเทศหรือ สังคมที่ไรพรมแดนในการสื่อสารถือเปนศาสตรที่เหมาะสมอยางยิ่ง สำหรับสังคม ปจจุบันที่พรอมไปดวยการสื่อสารอยางไรพรมแดน การเรียนการสอนของสาขาวิชาวารสารสนเทศ จึงประกอบขึ้นดวยศาสตร ทั้งสองดาน ผูเรียนจะไดรับความรูที่พรอมไปทั้งดานการเขียน รวบรวมขอมูล ประมวลผล และศิลปะในการนำเสนอเนื้อหาเหลานั้นทางวรรณศิลป ผสานกับ การเรียนรูที่จะใชเทคโนโลยีตางๆ ในสังคมปจจุบันมาพัฒนาการนำเสนอเนื้อหา ใหแพรหลาย เหมาะสมกับสังคมของยุคการสื่อสารไรพรมแดน


จุดเดนหลักสูตร วารสารสนเทศเปนสาขาวิชามุงเนนการผลิตบัณฑิตใหมีความรูทั้งในดานทฤษฎีและปฏิบัติ เกี่ยวกับการสรางสรรคงานในสายวิชาชีพวารสารศาสตร เชน งานหนังสือพิมพ นิตยสาร และ วารสารประเภทตางๆ โดยเริ่มตนจากการพัฒนาทักษะการคนหาและรวบรวมขอมูล ทั้งจากบุคคล และสิ่งพิมพตางๆ รวมไปถึงการใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเปนแหลงขอมูล และการประเมินเพื่อ คัดเลือกขอมูลมานำเสนอตอผูอานในรูปแบบการเขียนลักษณะตางๆ เชน ขาว บทความ นอกจากนี้ยังมีการประยุกตความรูทางดานเทคโนโลยีเขามาใชในการผลิตสื่อในรูปแบบ สื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน E-Magazine, E-Book ตลอดจนการเผยแพรสื่อบน เครือขายอินเทอรเน็ต เชน เว็บไซต บล็อก(Blog) ทั้งนี้เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ไปสูการเปนสังคมเทคโนโลยี เพื่อใหบัณฑิตพรอมที่จะกาวออกไปประกอบอาชีพที่สนองตอความ ตองการในสาขาวิชาชีพวารสารสนเทศ

โอกาสทางอาชีพ บัณฑิตของสาขาวิชาสามารถทำงานในวิชาชีพวารสารศาสตรโดยตรงเชน งานหนังสือพิมพ นิตยสาร และวารสารประเภทตางๆ และงานสื่อออนไลนตางๆ รวมถึงการทำงาน ในดาน การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ หรือผลิตสื่อออนไลนไดอีกดวย งานในบริษัทธุรกิจและการประชาสัมพันธ ตลอดจนหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีความตองการผูมีความรูในดานวิชาวารสารสนเทศ 1


ช�อปริญญา ชื่อเต็มภาษาไทย : ชื่อยอภาษาไทย : ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : ชื่อยอภาษาอังกฤษ :

นิเทศศาสตรบัณฑิต (วารสารสนเทศ) นศ.บ. (วารสารสนเทศ) Bachelor of Communication Arts (Journalism and Information Technology) B. Com. Arts (Journalism and Information Technology)

ขอมูลหลักสูตร 1. จำนวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 138 หนวยกิต 2. องคประกอบของหลักสูตร 2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต ก. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 11 หนวยกิต ข. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกิต ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 7 หนวยกิต 2.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน 99 หนวยกิต ก. กลุมวิชาแกน 45 หนวยกิต ข. กลุมวิชาเอก 39 หนวยกิต ค. กลุมวิชาโท 15 หนวยกิต 2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 9 หนวยกิต เลือกจากรายวิชาใด ๆ ที่มีการเปดสอนในมหาวิทยาลัย


แผนการเรียน ภาคฤดูรอน ชั้นปที่ 1 ENG111 GSC151 CMM136

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำวัน ชีวิตและสภาพแวดลอม ในโลกแหงการเปลี่ยนแปลง ทฤษฎีการสื่อสารและนวัตกรรม

ภาคการศึกษาที่ 1 ENG112 MAT143 HUM100 HUM117 HUM119 CMM239 CMM254 PRS220

ชั้นปที่ 2

ENG324 BCS217 THI116 CMM203 CMM255 JRI312

ชั้นปที่ 3

SOC107 JRI313 JRI314 JRI315 HUM311 วิชาเอกเลือก วิชาโท

ชั้นปที่ 4

SOC105 JRI413 JRI414 HUM411 วิชาเอกเลือก วิชาโท

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม สถิติทั่วไป ทักษะการเรียนรู พระพุทธศาสนากับคุณคาแหงชีวิต การเรียนรูตามรอยเบื้อง พระยุคลบาท ศิลปะการพูดและการนำเสนอ เทคโนโลยีสารสนเทศในงาน วารสารศาสตร หลักการประชาสัมพันธ

ENG213 BCS115

ทักษะการเขียนและไวยากรณ การใชโปรแกรม Microsoft Office ภาษาไทยกับการนำเสนอ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วารสารสนเทศกับสังคม ในยุคโลกาภิวัตน กราฟกสำหรับงานวารสารสนเทศ

THI118 CMM241 CMM243

จิตวิทยาและการเสริมสราง ภาวะผูนำยุคใหม การถายภาพเชิงวารสารศาสตร การผลิตสื่อสิ่งพิมพออนไลน การจัดการขอมูลทางวารสารสนเทศ บัณฑิตในอุดมคติ 1

CMM400 JRI411

PHR100 CMM240 CMM249 CMM251 CMM253 RTV210

CMM248 CMM252 JRI311 วิชาเลือกเสรี

JRI412 วิชาเอกเลือก วิชาโท วิชาเลือกเสรี

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา JRI441 ที่ยั่งยืน การรูเทาทันขาวและสารสนเทศ การจัดการโครงงานวารสารสนเทศ บัณฑิตในอุดมคติ 2

คำศัพทและทักษะการอาน การประยุกตใชคอมพิวเตอร และวิทยาการสารสนเทศ สุขภาพและการออกกำลังกาย การเชียนเชิงวารสารศาสตร การจัดการสื่อสารแบรนด ธุรกิจการพิมพ กราฟกสื่อสารทางธุรกิจ หลักการแพรภาพและ การกระจายเสียง การอานและการเขียนเชิงวิชาการ ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสาร การแปลภาษาอังกฤษ เพื่องานนิเทศศาสตร การถายภาพดิจิทัล มัลติมีเดียดิจิทัลกับการนำเสนอ การรายงานและการบรรณาธิกรขาว กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน การออกแบบเว็บไซต เพื่องานวารสารสนเทศ การวิจัยทางวารสารสนเทศ

ฝกปฏิบัติงานวารสารสนเทศ


61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0-2579-1111 ตอ 2335 โทรสาร 0-2579-1111 ตอ 2336 http://commarts.spu.ac.th/JRI

สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

Journalism and Information Technology Faculty of Communication Arts, Sripatum University. สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you