Page 1

LES FLORS DE MAIG Música i text: J. Anselm CLAVÉ (1824 - 1874)

Allegretto

f 6 V8 œ

Tenor I Tenor II

j œ œ

Prop del

f ? 68 œ

Baríton Baix

œ J

Prop del

˙˙ .. V

œ J

œ

œ J

. ? ˙œ .

œ.

prop

del

œ

Prop

del

V ‰ . #œ œ ∑œ . œ œ R J J R J prop del riu, prop del

? ˙. riu

14

V œœ

œ . #œ œ J ri

œ.

j œœ œœ œœ œœj œœ œœJ œœ Jœœ

œœ œœ ˙œ .. J

riu hi ha u - na ver - ne

œ nœ J

hi ha u-na

prop del

œœ .. œœ œ œœ J J J

-

-

œœ œœ œœ œœ J J

ver - ne

-

da, prop

hi ha u-na

œœ J

ver - ne - da i un sa -

œœ œœ J

riu hi ha u-na

œœ .. œœ œœ œœ J J J

œœ .. œœ œœ œœ J J J

ver - ne - da i un sa -

œœ œj œ œ œ J

ló en mig s’es - pes - su - ra amb ca - ti - fes de ver - du - ra i amb so - fàs de troncs

œ j V œ œ œœ œj œj œ J

j œ. œ j j œ œ œ . œ œ œœ œœ œ J œJ œ œœ

j ? œœ . œ œœj œj œj œ J

œœ J

faig;

faig;

prop del

prop del

del

j œ. œ j j œ œ œ . œ œ œœ œœ œ J Jœ œ

œœ œœ œœ œœ b œœ .. œœ # œœ œœ b œœ .. œœ œœ œœ # œœ œœ n œœ J J J J J J J J J

19

da

œ. œ œ œ. œ œ J J

ló en mig s’es - pes - su - ra amb ca - ti - fes de ver - du - ra i amb so - fàs de troncs

? œœ

œ.

Œ ‰ ‰F œ . # œ œ œ œj œj œ J R J J J J riu, prop del riu, prop del riu Fj j ‰ œ œ œ œ.

10

œœ J

œœ .. # œ œ œ . œ # œ J

riu hi ha u - na ver - ne ne

œœ œœ J

ver - ne - da prop del

da. da.

riu.

œ œœ œœ J

œ J

œœ œœ ˙˙ .. J

œœ J

œœ œœ J

ver - ne - da prop del

riu hi ha u-na

Œ

œ œœ œœ J

œ J

riu hi ha u-na

œœ Œ J

6

œ

de

œœ J de

j œœ œœ œœ œœj œœ œœJ œœ Jœœ

riu hi ha u-na ver - ne - da i un sa - ló en mig s’es - pes - su - ra amb ca -

œœ œœ J

œœ .. œœ œœ œœ J J J

œœ

œœ œœ œœ œœ J J

œœ œœ œœ œœ J J

riu hi ha u-na ver - ne - da i un sa - ló en mig s’es - pes - su - ra amb ca 5


œœ .. V

24

œœ œ œœ J J J

œœ ..

œœ œj œ œ œj œ ‰ œ œ J

œœ œœ œœ J J J

ti - fes de ver - du - ra i amb so - fàs de troncs

? b œœ ..

œœ # œœ œœ b œœ . . J J J

œœ œœ œœ # œœ œœ n œœ J J J J

œ # œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ V J #œ J J

29

? œ œœJ œœ Jœœ

34

V

# œœ flors

? œœ flors

œ Nœ J

œœ œœ œœ J J

a - grest

on van les

œœ J

œœ œœ œœ œœ J J

œœ J

œ œœ œœ œœ J J

l’au-ra a - mo - ro - sa amb les

œœ œœ J

l’au-ra a - mo - ro - sa amb les

œ œœ # œœ n œœ J J

œ J

œœ .. b œœ œœ œœ J J J

I els o - cells bus - quen son

niu

en - tre

mig

de la ver -

del gen - til

maig.

I els o - cells bus - quen son

niu

en - tre

mig

de la ver -

i els

i els

œ J

œ

o - cells

œ J

œ

o - cells

œ œœ # œœ n œœ J J

œ œ œ œœ J J

œœ .. # œœ œœ œœ J J J

p œœ ‰ œ œj

œ J

bus - quen

œ Nœ J

son

œ J

niu

en - tre

mig

del bosc jo - liu;

en - tre

bus - quen

son

niu

en - tre

mig

del bosc jo - liu;

en - tre

V œ œJ œ Jœ œ œœJ œœ œœJ ver - ne - da en - tre

? œ œJ œ Jœ œ œœJ œœ œœJ mig de la

œ J

œ Nœ J

44

mig de la

œ Nœ J

œ

œ ‰fœ œJ

œ œ œ œ œ œ œ œ J J

? œœJ œœJ ‰Fœ

6

on van les

maig.

F œ œ œ œ ‰ VJ J œ

ne-da

lloc

œ œ œJ œœ

sa ca - ra her - mo - sa les con - fon

œ

a - grest

del gen - til

39

ne-da

faig;

œœ œœ pœœ œœ # œ J J œ

f œœ ‰ œ œ J

œœ œœ œœ œœ J J

de

sa ca - ra her - mo - sa les con - fon

œœ J

lloc

œœ ‰ œœ œœ # œœ J

œœ œœ pœœ œœ J J

œœ J

œœ # œœ œœ œœ J

ni - nes i on be - sant

faig;

œœ J

ti - fes de ver - du - ra i amb so - fàs de troncs

ni - nes i on be - sant

de

œ œ œJ œœ œœ J

ver - ne - da en - tre

œœ

œœ .. b œœ œœ œœ J J J

œ œ œ œœ J J

œœ œœ J

œœ .. # œœ œœ œœ J J J

œœ f˙˙ .. J

œœ

œœ œœ J

œœ f˙œ .. œ . J

mig del bosc jo - liu,

Meno

˙˙ ..

mig del bosc jo - liu. liu.

del

œœ ‰ ‰ Œmosso‰ J

˙œ. . œ . bosc jo

œœ pœ œ ‰ J

œœ .. # œ œ œ . œ œ J -

liu

en - tre


50

V

? œ . # œ œJ œ . œ n œ J mig

del bosc

œ. œ œ œ. œ œ J J

jo - liu

del bosc

œ Vœ

œœ œœ . œœ œœ J . J

œœ .. œ . œ.

ze

sen - ta - da u-na

ni - na

? œœ

œœ b œœ . œœ œœ . J J

œœ . œœ . . .

55

ze

sen - ta - da u-na

∑ ˙.

jo - liu.

j œ œœ ‰ œ . . J

% SoModerato F - ta d’unj sal U Œ ‰ œj . œr œ Jœœ .. œR œJ ‰ So - ta d’un Œ pœ œ œ U ‰ œ .. œ œ œ ‰Œ J R J

œœ ..

sal -

œœ . .

So - ta d’un sal -

r œœ œœj œ j œ . R J œ. œ œ.

tre - na jo - io

œœ ‰ œœ .. œœ œœ # œœ .. J R J

ni - na

ze

tre - na jo - io

-

-

j œœ .. œ œ œj. . œr œj J son ric

ca - bell

ca-bell

sa

son

ric

œœ ..

n œœ ..

sa

son

œœ .. œœ œœ J R J

ric

ca-bell

legato

j œ œ. V œ˙ .

60

d’or. Ai, sí

d’or.

És son mi - rall

j j F œœ ‰ ‰ j œr œ ˙œ .. œ œ œ . œ. ‰ J R J J Œ

œœ .. œœ œœ œœ .. œœ œœ J R J J R J

œœ ‰ ‰ Œ J

œœ . œœ œœ b œœ . œœ œœ . . J R J J R J

És

? ˙˙ .. d’or.

pœ . œ œ œ . œ. œ œ œ. J R J És

nos són sos a - dor ‰ œj . œr œj œ j œ. œ œ œ œ. œ . Vœ ‰ Œ ‰ J

? œœ ‰ Œ Œ œ V J.

69

Al - tra tei r œj ‰ Fj œ œ œœ . œ R J J ‰ ‰

le - tes del le - tes del

œ. ?J

œ œ R J

-

‰ # œœ .. œœ œœ œœ .. J R J són sos a - dor

bosc. bosc.

œ J

son mi - rall

fres-ca font

cris- tal - li - na

œœ . œœ . . .

cris- tal - li - na

r j j œœ . œ œœ œj . œœ œœ

65

són sos a - dor

fres-ca font

son mi - rall

œœ .. œ . œ.

nos

# œœ -

nos

j ‰ œ‰ œŒ œ ‰ œ ≈ œ J J. R œ R J J vio - le - tes del bosc. sos a - dor - nos vio sos a - dor - nos vio j ≈ r œj œj . œr j œ œ œœ œœ .. œœ œœ œœ J J R J ‰ Œ ‰

vio - le - tes del

‰. œ J.

- xint

bœ . œ. J Al j Fœ . ‰ œ.

œ œ R J

œœ . .

tra tei - xint

r j œ.j r j œ b œ b œœJ Jœ . œ œ

Al - tra tei - xint,

bosc,

bœ . J

sí tei - xint,

r œj b œj . œr j œœ œ œ . œ œœ ma - ti - sa - da guir -

œ œJ R

œ. J

œ R œJ

ma - ti - sa - da guir 7


j œ œ.

j bœ . r j b œj . r j ‰ . œ œ œ œ œœ . œœ œœ b œ . b œœ œœ œ . . . ‰ J R J J que ésde grà-cia un tre gron - xa son cos j r œ . œ œj œ . j r j . bœ ‰ œ . b œ bJœ Jœ . œ œ b œJ . Rœ œJ b Jœ R œJ

gron - xa son cos

Œ ‰ j r bœ . œ œ œ . œ V n œœ . J R J nœ ‰ J nal da gron-xa son cos ? œ . b œ n œ œ œ b œJ . œ œ n œj ‰ R J J J R J

72

lan - da, guir-nal-da gron-xa son cos

gron - xa son cos, si son cos,que és de grà-cia un tre -

sor.

Al - tra amb son blanc

F j ˙. ˙. ˙œ . r j œ œ. œ œ œ. . n œ œ Œ ‰ V œ ≈ œ œJ J . Rœ œ J R œ n œ . œ œ œ . œ J R J J J R J J R ∑ J sor, que és de grà - cia, de grà - cia un tre - sor ai, sí! Al - tra amb son blanc j r j j ≈ r œj n œ . œr j œ . œ j j r j Fœ . œ œ œ . œ œ œ nœ . œ œ ? J ‰ œ ‰ Œ ∑ œ. œ œ œ. ‰ ∑ J R J

76

sor

j œœ . . VJ

80

que és de grà - cia, de grà-cia un tre - sor ai, sí!

j œr œj œ œ œœ . . œ œ œ .. œ .. J R J

ca-bri - det a la

r j œœ œœ R J

ca-bri - det a la

fal - da

can

? œœ .. œœ œœ # œœ .. œœ œœ œ . œ . J R J J R J

œ.

fal - da

leggero

Fœ œ . œ œ œ œ œ. œ œ ‰ V J J J R J

85

nyol.

Més ¡ai de los

nyol.

Més ¡ai de los

œœ œœ .. œœ œœ œ ‰ V J J J R J

dim. come un eco

89

flors;

més ¡ai de los

cors

cors

més ¡ai de los

ta

œ -

ta

fi que’l fes - tiu

més

œ ˙˙ .. J més

fi

que són ei-xes

no - ies les més ri - ques

cors

cors

‰ . œR œJ œ . œr œ J J que’l fes - tiu ros - si -

r œ ‰ . œR

j œJœ

j œœJ ..

r j œœR œJœ

que’l fes - tiu ros- si -

œœ .. œr œœ œ . œœ œœ J J J R J

to - ies del mes de les

œœ n œœ .. œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ .. œœ œœ # œœ .. œœ œœ n œœ .. œœ œœ J J R J J R J J R J J R J J R J que són ei-xes

no - ies les més ri - ques

j j r j œœ . œ œœ œœ .. œœ œœ œ . œr œœ œœ .. œœ œœ J J J R J

? œœ ‰ œœ œœ .. œœ œœ # œœ J J J R J flors;

can

-

œœ . œ œœ œœ .. œœ œœ œ . œr œœ œœ .. œœ œœ J J R J J J R J J

F ? œœ ‰ œœ œœ .. œœ œœ # œœ J J J R J

8

j r j fij œœ . œ œ œœ . œ œœ œ˙ .. r œj œ . . œ J can - ta més

fal - da

ca-bri - det a la

Al - tra amb son blanc

que són ei-xes

no - ies les més ri - ques

to - ies del mes de les

œœ .. œr œœ œ . œœ œœ J J R J J to - ies del mes de les

œœ n œœ .. œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ .. œœ œœ # œœ .. œœ œœ n œœ .. œœ œœ J J R J J R J J R J J R J J R J

que són ei-xes

no - ies les més ri - ques

to - ies del mes de les


j ≈ r œj œ œ œ J R J de les j ≈ r œj œ œ

si del

93

V œ. flors,

? œ˙ .. flors,

si del

j ≈ r œj œ˙ . œ œ .

j j œ œ œ. œ ˙œ .. œ

de les

flors, sí del mes de les

mes

flors.

j ≈ r œj œ˙ .. œ œ

mes

98

. V b .. œœ .. # n œœ œœJ A œœ . pra

-

da al camp

j Aœ . œ œ # œ ? b .. œ œ œ. J pra

-

da al camp

102

. œ V b œœ .. # n œœ œœJ b œœ . œ œœJ bell

fu - gia

la

de les

œœ œœ J

fu - gia

la

flors, sí del mes de les

flors.

œ œœj œœ œœ œœ œœ J J J

re - ga - la d’al - bes

per - les bo - na al

œ. œ œ œ. œ œ J J per - les bo - na al

j œ . œ œ œ . œ œj

pos - ta i d’es - tels

s’om-ple el

œ. œ œ J

pos - ta i d’es - tels

j f œœ ‰ ‰ œœ œœJ b J La ves -

œ

blau.

mos - ta el

la ves

œ ‰ œœ œœ .. J

cel

blau.

sol

œ œ . œ J œ . œ œJ

œ ‰ œœ Jœœ ..

cel

j j œœ œœ œ œœ J . J

mos - ta el

1.

œ. œ œ J

s’om-ple el

La ves -

˙˙ ..

j j j œœ œ . œ œ œ . œ œ

re - ga - la d’al - bes

j œ œ œj . ? b œœ # œ œœ œ . œ œœ œœ œœ œœ J J J J bell

j r œj j r œj œ˙ . . œ œ. œ

Allegretto

j j f œœ ‰ ‰ œœ œœ b J

˙˙ . . flors.

œœ œœ œœ J

œœ œœ œœ œ J J

Fine

la ves

sol

F j œ ‰œ œ

2.

blau.

Pas -to -

œ ‰Fœ Jœ blau.

Pas -to -

j j n œœ n œœ œœ œœ n œœ œœ n œ . œ œj n œœ .. œœ œj œ j jn œœ n œœ b . . œ œ V œ . #œ œ œ œ œ œ œ #œ #œ nœ #œ œ J J J J

107

re - tes ans

? b œ . # œ œJ œœ re - tes ans

112

no

so - ni de la

œ œœ œœ œœ œœ J J J

no

so - ni de la

que

da la

j œ . # œ œ n œ . œ n œj # œœ œœ œ œ J nœ œ J J

que

da la

œ œœ . œ œœj n œ . œ œj œ J J vo - sal - tres, si ai-xi us j bœœ œ œ œ . œ n œ J J J

plau.

va - na amb vo - sal - tres, si ai xi us

plau.

œ œ V b œ œJ œœ va - na amb j ? b œœ œJœ nœœ

cam - pa - na ba - lla - rem

œ . # œ œ œœ J

cam - pa - na ba - lla - rem

œ ‰ b œœ œœ J

œœ

œ

œœ

œ n œœ J

I els o - cells de dins

bœ ‰ œ œœJ

b œœ J

u - na

pa -

œ J pa -

œ ‰πœœ œj œ œ

son

niu

glo - sa -

son

niu

glo - sa -

œœ # n œœ n b œœ J J

I els o - cells - de dins

u - na

œœ ‰πœ œ œ œ J

9


j j V b œ . # œ œ œ . œ n œ œ œj œœ Jœœ

œœ

j ? b œœ . œ œœ œœ .. œ œj œ œ œœ œœ J J J

œœ

117

ran

ran

u - na

u - na

f ‰ œœ

122

Vb œ tiu.

?b œ tiu.

I els

f œœ ‰

I els

to - na - da; els o - cells de dins

œœ

œœ J

œœ

o - cells

œ œ J nœ

b œœ J

œ œ

de dins

son

niu

œœ # n œœ J

o - cells

niu

glo - sa - ran

un cant

fes -

son

niu

glo - sa - ran

un cant

fes -

œœ

son

œœ ‰πœ œ œ . œ œj œ . œ œj œ œ. œ œ œ J J

π ‰ œœ

j œœ œ . # œ œj œ . œ n œj

glo - sa - ran

π ‰ œœ

niu

œœ J

u - na

to -

u - na

to -

j œœ . œ œœ œœ .. œ œj J

glo - sa - ran

Tra la

p j V b œ œ œœ Jœœ

œœ œ n œœ b œœ J J

p ? b œ œ œœ œœ J J

œœ œœJ # n œœ n b œœ J

126

n b œœ J

de dins

son

œœ # n œœ n b œœ J J

to - na - da; els o - cells de dins

œœ J

œ ‰πœœ œj j j œ œ œ . #œ œ œ . œnœ

b œœ J

œ œ J nœ

na - da; els o - cells de dins

na - da; els o - cells de dins

son

son

œ ‰πœœ œj j œ . œ j c ŒFœ œ œ nœ œ œ . #œ œ œ Ó

bb

œœ ‰πœ œ œ . œ œj œ . œ œj c œ Œ Ó œ œ œ œJ œ . J

bb

niu

niu

glo - sa - ran

un cant

glo - sa - ran

un cant

fes

fes

-

tiu.

-

tiu.

j r j r Œπœ r r j j j œr œj . r œ b œ œ . . œ œ œ œ œ œ w œ œ œw œ ˙w œ . ˙w œ . V b ˙w œ . la

la

la ra

la

ra la tra la

la

ww

ww

la

la ra

la

ra

tra la

la

la

la ra

la

131

La

F ? b b ww

ww

ww

La

ra la tra la

b œw œ œ œ b V

136

? b b ww

la

˙w ww

la ra la ra tra la p j œr œj . r œ. œ œ Œ œ œ Ó

la

œœ Œ Ó

la

˙w la

p # ww la

10

j lar raj laœr ra la la la œ . œ œ . œw œ œ œ

la

ww


la

141

b V b w˙

tra la ra

la

ra

tra la

j r j r œ Œ pœ œ œ.œ œ.œ w

? b b ww

la

˙w

p la p # ww

# ww

j lar raj laœr ra la la la la œ . œ œ . œw œ œ œ w˙

la

tra la ra la

œ. œ œ. œ

ww

ww

la

146

Vb

ra.

b œœ . .

Tra Tra

? b b # œœ ..

f La # n n w˙

‰ œÓ nœ ‰ la la

œ . œR œJ . œ wœ œ œ œ J R

la la

fœ n œ ‰

n

f˙ w # n

la la

la ra la ra

la la

ra ra

la tra la la tra la

j œr œj . r œ œ. œ w œ œ œ

œw œ . œ Jœ . Rœ œJ . œR J R

la la

la la

ra la ra la

ra ra ra ra

la la

r œj . œr œj . œr j œw œ . œ

La

# w ‰œ œ V œ. F

150

la la

tra la tra la

F‰ œ œ ? # wœ .

# w V w

155

˙w

œ . Rœ œJ . œ œw œ œ œ J R

la la

la la

˙w

la ra la ra

la la

ra la tra la ra la tra la

œw œ . œ œJ . Rœ œJ . Rœ ww J R

la la

la la

ra la ra la

ra ra ra ra

la la

la, la,

r œj . r j œr œj . r œ j r j œ œ wœ œ . œ œ . œ œ. œ w œ œ w

j 68 œœ ‰ ‰ Œ ‰ J

% U Œ ‰ al

?# w

j œ 68 J ‰ ‰ œ Jœ œ . œ œJ œ . œ n œ J —

Glo - sa - ran

un cant

œ . œ œ œ . nœ œ J J

fes - tiu,

un cant

˙.

U œ ‰

fes - tiu.

11

Les flors de maig  
Les flors de maig  
Advertisement