Page 1

Benvinguda al teu centre!

Benvingut al teu centre!

Guia d'acollida per al professorat. Curs 2013/14


1.Carta de benvinguda del director:


2.DADES GENERALS DEL NOSTRE CENTRE. 2.1.Dades d’identificació. IES sa Serra Camí Finca can Nicolau des molí s/n 07820 Sant Antoni de Portmany Telèfons del centre: 971 348423 / 971 804963 Telefax: 971 804963 Adreça electrònica: iessaserra@iessaserra.cat Compte Twitter: @IESSaSerra CIF: S0700101I Codi de centre: 07014144


2.2.Oferta formativa per al curs 2012/13. 5 grups de 1r d’ESO 2 grups de 2n d'ESO 2 grups de 3 d'ESO 1 grup de PQPI d'Auxiliar de pastisseria Per a l’atenció a la diversitat, l’institut compta amb: -Aula UEECO (amb 6 alumnes). -Atenció directa per part del Departament d’Orientació. -Hores de classe combinada dels alumnes de l’aula UEECO a l’ESO. 2.3.Horari general del centre. DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES DIJOUS

DIVENDRES

S

P

L

A

I

S

P

L

A

I

8-8.55h 8.559.50h 9.5010.45h E 11.0512h 1212.55h E 13.1014.05h 14.0515h

Els dimecres a darrera hora del matí se celebren claustres, CCP, consells escolars i altres reunions.


2.4. Organigrama de l’equip directiu. Director: Salvador Ruíz Borrás. Cap d’estudis: Isabel García Pedreño. Secretari: Jordi Marín i Badenes. Organigrama funcional de l'equip directiu:

Càrrec Director

Nom Salva Ruíz

Temes Els relacionats amb el claustre i Consell Escolar. Relacionats amb Conselleria. Relacions amb l'AMIPA. Relacions amb altres institucions. Assessorament en aspectes curriculars. Control de la nova normativa publicada al BOIB, BOE.

Cap d'estudis Isabel García

Plantilla del professorat d'ESO. Admissió d'alumnes d'ESO. Confecció d'horaris i permisos de tot el professorat. Modificacions puntuals d'horaris. Temes disciplinaris de l'alumnat. Control i compliment de l'horari i les guàrdies. Coordinació tutories. Assessorament i suport al professorat en temes curriculars. Control faltes i disciplina de l'alumnat. Coordinació de les tutories individualitzades. Seguiment del pla de reforç de l’alumnat amb matèries pendents així com dels que repeteixen.


Secretari

Jordi Marín

Autoritzacions i pagaments de factures. Manteniment de l'edifici. Assignació pressupost. Gestió del personal de secretaria, consergeria i neteja. Gestió del correu electrònic. Suport a la secretaria.

2.5. Coordinacions. -Coordinador TIC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Informàtica). -Coordinació SGQ: Coral Marí Planells. (Departament d’orientació). -Coordinació Activitats Extraescolars: Ricard Santafé (Departament de CS) -Coordinació de la Comissió de Convivència: Catalina Ramón Prats. (Departament d’Orientació). -Coordinació del Pla Plurilingüe: Jordi Marín i Badenes (Departament de Llengües Estrangeres) -Coordinació del Programa Portafoli: Jordi Marín i Badenes -Coordinació del Programa de Centres Ecoambientals: xxxxxxxxxxxx -Coordinació del Programa ICAPE: Isabel García (Departament de CN) -Coordinació de la CNL: Felip Cabrera (Dept. Mates) -Coordinació del Pla lector:


3. NORMES BÀSIQUES DE CONVIVÈNCIA. A continuació et fem un recull de les normes de convivència i d’altres aspectes per a un bon funcionament de curs. Puntualitat: tot el professorat té l’obligació de ser puntual tant a l’inici com a l’acabament de les classes. Cal exigir aquesta puntualitat a l’alumnat, especialment després dels esplais. Accés a l’institut: l’alumnat no pot sortir de l’institut en temps de classe. Quan, per causes justificades, ho hagi de fer, demanarà permís a Cap d’Estudis i/o al seu tutor/a, prèvia presentació d’un justificant. Tant si l’alumnat arriba tard, com si surt a una hora en què les portes del centre hagin de romandre tancades, haurà de passar per consergeria i enregistrar-se en el full corresponent. Menjar i beure: només es podrà menjar i beure a l’hora de l’esbarjo. Neteja: el professorat, en tot moment, ha de tenir cura que les aules estiguin ordenades i sense papers al terra. No s’ha de començar cap classe sense que l’aula estigui en les condicions adequades. Aparells digitals i/o electrònics: és totalment prohibit la introducció dins el recinte educatiu de telèfons mòbils o de qualsevol altre aparell digital (exceptuant aquells que siguin necessaris per al desenvolupament de les classes). El personal docent haurà de tenir cura per utilitzar-los i, en cas de fer-ho, s'ha d'intentar que sigui sempre a les àrees restringides a l’alumnat (sala del professorat, departaments didàctics, secretaria i consergeria).

3.1 Normes per al bon funcionament del centre. Per al bon funcionament del centre seguiu les normes següents: -Només el professorat de guàrdia haurà de signar cada dia el full d’assistència que hi haurà a la sala del professorat on s'haurà d'anotar qualsevol tipus d'incidència. -Passau llista a cada classe i apuntau les faltes al GESTIB setmanalment. Des de Prefectura d’Estudis, orientació i tutoria es revisarà aquesta tasca setmanalment a fi de fer el seguiment de l’absentisme de l’alumnat, segons que marca el Pla de Convivència.


-Si és l’hora de l’esplai o bé han de canviar d’aula, esperau que soni la la música abans de deixar sortir els alumnes. Si l’aula queda buida, s’ha de tancar amb clau. S’ha d’insistir molt que aquests canvis que impliquen sortida als passadissos s’han de fer de la manera més ordenada possible. -Controlau que les aules estiguin netes abans i després de cada classe. -Recordau als alumnes que us han d’esperar dins l’aula. -Vigilau que els alumnes no facin cap destrossa, ni s’emportin res que no sigui seu, sobretot quan són a les aules d’altres grups. -Eviteu en la mesura del possible les expulsions de l'aula. Si us veieu en la necessitat d’expulsar un/a alumne/a, l’heu d’enviar amb feina a Prefectura d’Estudis. -Quan un/a alumne/a hagi estat enviat a Prefectura d’estudis, serà advertit verbalment i enregistrat en un quadern i, si després de consultar el professorat pertinent, es decideix amonestar-lo per escrit, es parlarà directament amb la família, que haurà de venir a signar el full d'amonestació , i serà aleshores quan es comunicarà als familiars el càstig que haurà de complir el seu fill/a. -Qualsevol membre del professorat pot telefonar directament a les famílies si ho considera oportú. Per últim, cal que tingueu ben present que hi ha altres mesures que poden resultar efectives en alguns casos, com per exemple, una nota a l’agenda escolar, una entrevista amb l'alumnat, amb la família… - Quant a les comunicacions, es vol ressaltar la importància de la vehiculació de la comunicació via c/e i pàgina web del centre. El centre disposa d'un domini .cat a través de GOOGLE que serà l'única via de transmissió de dades. Per tant, totes les reunions, informacions referents a dades acadèmiques i de funcionament de centre es trametran mitjançant el c/e personal. Val a dir que es treballarà en grups associats del tipus: equipdocent1A@iessaserra.cat per tal de facilitar la tasca i dirigir-la a aquells grups específics. -Qualsevol informació de caire públic que es vulgui publicar a la pàgina web se li haurà de comunicar al coordinador TIC, Ximo Tur. -Mitjançant l'eina “Google calendar” es procedirà a fer: a) La reserva de l'aula d'informàtica b) La reserva dels carretons amb miniportàtils. c) La data dels exàmens de cada assignatura. d) Entrega de treballs...


3.2 Pautes ambientals per al professorat. Durant els dos anys de funcionament que duu el nostre centre, s'ha estat treballant en una sèrie de bones conductes ambientals, com ara: -Que es demani els treballs a l’alumnat per les dues cares dels fulls. -Que s'aprofiti tot el paper que hi ha a les aules perquè es pugui reciclar o reutilitzar (per fer comptes, esborranys,…) -Que es facin les impressions i fotocòpies per les dues cares. TOT I AIXÒ, encara hi ha tasques pendents que convé millorar, com per exemple: -Que els retoladors vileda, un cop utilitzats, es dipositin a una capsa habilitada per a tal efecte a consergeria, des d'on es duran a la deixalleria. -Que s'utilitzin correctament el sistema de contenidors que hi ha a la sala del professorat. I altres, que s'aniran implantant al llarg d'aquest curs, com per exemple: -Des de la Comissió Ecoambiental del centre s'impulsarà el Sistema de Residus Zero, raó per la qual, demanam al professorat la cooperació i màxima diligència en la difusió i implementació d'aquestes bones pràctiques. 3.3 Ús de les aules específiques. Recordau que tenim aules específiques: laboratori, aula d’informàtica, aula de tecnologia i gimnàs amb les seves pròpies normes d’ús. Per tant, si alguna vegada les heu d’utilitzar informeu-vos bé d’aquestes normes. Tingueu en compte també que les pistes esportives (pista de bàsquet i pista de futbet) són d’ús de l’àrea d’Educació Física i que és responsabilitat de tota la comunitat educativa mantenir-les tan netes com sigui possible

3.4. Funcionament d'equip docent i tutoria Des de l'equip directiu es prega a tot el professorat que col·labori, segons el tarannà de funcionament del nostre centre, en la tasca tutorial. És una funció primordial de qualsevol membre de l'equip docent i no únicament del professorat tutor, contribuir a la millora dels bons hàbits dels grups.


És per això, que et volem recordar que una eina per al bon funcionament dels grups és la coordinació de l'equip docent de grup, la reunió de les quals es pot sol·licitar per part de qualsevol membre de l'equip docent amb el vistiplau de caporalia d'estudis. L'experiència ens ha mostrat que els acords que s'hi prenen i l'actuació conjunta de tot l'equip docent contribueixen en gran mesura a la millora dels aspectes de convivència del grup. 3.5 Sortides extraescolars i complementàries. LÍNIES BÀSIQUES D’ACTUACIÓ. -El professorat que organitzi la sortida haurà de preveure amb antelació qualsevol assumpte relacionat amb l’organització (llista d’alumnat, pagaments, avisos als transports...) a fi de dinamitzar la sortida i evitar que es generin guàrdies innecessàries. A més a més, segons marca el protocol d'activitats extraescolars, s'ha d'emplenar la demanda de la sortida així com realitzar-ne l'avaluació a posteriori. -Tot el professorat del centre que faci classe al grup que se’n va d’excursió i que no hi vagi, haurà de romandre al centre en el seu horari lectiu, com a mínim, en previsió de qualsevol anul·lació, i en el cas que hi hagi sortida, per fer reforç de guàrdia i atendre l’alumnat que es quedi a l’institut. -La persona acompanyant del grup farà el seu horari normal fins a l’hora de la sortida. Si l’hora de la sortida, justament coincideix amb una classe ja començada, se li enviarà un/a professor/a de guàrdia en el moment en què es realitzi la sortida. -El professorat que hagi marxat a una sortida i arribi més d’un quart d’hora tard en començar la classe següent, no l’haurà de fer, però sí que haurà de fer les següents sessions lectives. 3.6 Tutories individualitzades. Per tal de poder atendre les diferents necessitats del nostre alumnat es podran establir tutories individualitzades a qualsevol professor/a del claustre. La Prefectura d’Estudis i/o la coordinadora del Pla de Convivència donaran les instruccions i pautes a seguir per a aquells que hagin de realitzar aquestes tutories .


3.7 Funcionament de les guàrdies. És d’obligat compliment el seguiment de les guàrdies mitjançant un full. Hi haurà, com a mínim, dos professors de guàrdia assignats a cada hora lectiva, les funcions dels quals que hauran de realitzar durant aquesta hora són: -Anar a la sala del professorat i signar el full de guàrdia. Allà hi haurà anotades totes les absències dels professorat previstes, així com les incidències que hagin sortit al llarg de la jornada escolar. És allà mateix on s’anotaran les absències no previstes. -Fer la ronda per totes les dependències del centre: pati, banys, passadissos. Ara bé, remarquem el fet que, un cop feta la ronda pertinent, si no hi ha cap substitució, el professorat romandrà necessàriament a la sala del professorat a l'expectativa que es pugui produir alguna emergència. -Si se sap que faltarà un professor a una aula s'haurà d’anar directament a cobrir la guàrdia. -Si un professor sap que faltarà a una hora determinada, haurà de deixar la feina per al grup per tal d’afavorir la tasca del professor/a de guàrdia. Aquesta feina s’ha de lliurar prèviament a Prefectura d’Estudis per tal d’organitzar-la a la safata de guàrdia. -Quan un professor falti, l’alumnat sempre esperarà dins l’aula l’arribada del professor de guàrdia. -Atendre les incidències que es puguin produir al centre conjuntament amb el membre de l’equip directiu que hi hagi de guàrdia en aquell moment i, indicar-les al full de guàrdia -Quan un alumne necessiti assistència sanitària, caldrà comunicar-ho als pares i, si cal, s’haurà d’avisar el 061 per a emergències i seguir les seues instruccions sempre que sigui possible. -Les guàrdies a l'aula UEECO es faran senceres. A més a més, el professorat de guàrdia tindrà al seu abast una carpeta dins l'aula amb tasques específiques per realitzar amb aquests alumnes. -A l'hora de l'esplai el professorat estarà distribuït en diverses zones del pati, que seran rotatòries trimestralment per tal de poder atendre qualsevol incidència que hi pugui haver. -Cal dir que hi haurà un quadernet de seguiment de les guàrdies on el professorat anotarà el desenvolupament de les guàrdies per tal que es reparteixin de manera equitativa al llarg del curs. -Durant totes i cadascuna de les hores lectives hi haurà un membre de l'equip directiu al centre que en serà, en última instància, el responsable últim.


4. DADES ÚTILS. •

Fitxa personal: tot el professorat, en arribar al centre, haurà d’emplenar la fitxa personal a la secretaria a fi d’actualitzar les seves dades.

Accés a la xarxa: a principi de curs es donarà un codi d’accés a la xarxa personal per a cada professor/a. A més a més també se us habilitarà un c/e de centre tipus: usuari@iessaserra.cat que serà l'eina principal de comunicació. Amb aquest codi cada un podrà accedir a la xarxa i tenir accés a una carpeta personal i a altres compartides per tot el professorat del centre. Amb aquest codi també es tindrà accés a Internet i al GESTIB. El coordinador TIC realitzarà reunions informatives del funcionament de la xarxa.

Telèfon: el centre disposa d’un telèfon mòbil que es troba a consergeria a disposició de tot el claustre. Cada vegada que s’utilitzi, s’haurà d’anotar al full de registre pertinent i indicar-ne el motiu i la durada. S’ha de tenir en compte que el telèfon fix només s’utilitzarà per rebre trucades.

Claus: El professorat disposarà d'una clau d'accés al centre, una d'accés a les aules generals, una d’accés al departament específic i, finalment, una clau petita del primer calaix de la taula de professor que es podran recollir a consergeria a principi de curs. Aquestes claus s’han de retornar a consergeria en acabar el curs. Quant a la clau de l'aula específica, caldrà demanar-la a consergeria i signar el full de registre. Val a dir que la pèrdua de les claus comporta el pagament de les despeses de substitució. En cap dels casos se li donarà una clau d'aula específica a un alumne, encara que la petició vingui de part d'un membre del claustre.

Fotocòpies: Les fotocòpies s'han de demanar amb 24h d'antelació i caldrà emplenar un full de petició. Cada membre del claustre disposa d’un còmput de 300 còpies anuals, mentre que les tutories disposaran de 400 fotocòpies anuals. Si hi ha algun membre del claustre que exhaureixi el nombre de fotocòpies, haurà de passar per Secretaria per a fer-ne una nova petició.

Caseller: cada membre del claustre disposarà d’un caseller a la sala del professorat.


Guix i esborrador: els esborradors romandran a l'aula i el guix es demanarà a consergeria.

Retoladors vileda: cada professor/a demanarà els que necessiti a consergeria i serà responsable de dur-los. Aquest material no ha de romandre a l’aula. A més a més, quan es reemplacin per un de nou, caldrà dipositar-los a consergeria per a fer un tractament adequat dels residus generats.

Paper per als exàmens: caldrà demanar-lo a consergeria.

Documentació de centre: tota la documentació de centre es troba penjada a la xarxa a l’apartat de professorat i a la carpeta anomenada “documentació del centre”.

Pissarres digitals: Quant al seu ús, cal tenir en compte que hi ha custodiat un llapis punter i un comandament del retroprojector al primer calaix de la taula del professorat. Tothom que l'usi l'ha de deixar al seu lloc corresponent.

4.1 Altres serveis. •

Pàrquing: el centre disposa d’una zona habilitada d’aparcament amb una porta que romandrà oberta durant tota la jornada escolar.

Visites: per a rebre les visites de les famílies el professorat podrà utilitzar l’espai habilitat per a aquesta finalitat: aula d'atenció a les famílies.

Banys: el centre disposa de dos banys per als al·lots, i dos més per a les al·lotes a la planta baixa al costat de l’ascensor. El bany del professorat es troba a la sala del professorat separat per sexes.


5. UTILITZACIÓ DE LA XARXA, ORDINADORS I RECURSOS TIC DEL CENTRE. 1. El professorat nouvingut contactarà amb la coordinació TIC del centre perquè li proporcionin mot de pas per accedir als ordinadors i a la documentació compartida del centre. El coordinador TIC també li explicarà el funcionament, l'organització i les normes bàsiques de la infraestructura TIC del centre. 2. Els ordinadors de la sala del professorat i de les aules d'informàtica del centre són d'ús prioritari per al desenvolupament de tasques relacionades amb l'activitat docent. 3. Els comptes d'usuari podran ser motoritzats amb l'únic propòsit de detectar mals usos dels recursos TIC i de la xarxa del centre. Concretament, la navegació per Internet queda enregistrada juntament amb les pàgines visitades i el vostre nom d'usauri i/o IP, que podrien ser consultades en cas de requeriment. 4. Es disposa d'una xarxa Wifi que podeu utilitzar per navegar per Internet. Aquesta no dóna accés a les carpetes compartides del centre, però igualment cal que en feu un bon ús, ja que també és monitoritzada i la responsabilitat de la navegació i les accions realitzades en aquesta xarxa són del PC o usuari connectat, no pas del centre. Per a accedir-hi també heu de demanar el mot de pas a la coordinació TIC del centre. 5. El professorat disposa d'una quota d'espai al servidor de 500 MB per a emmagatzemar documents personals. A “Inici -> Equip” trobarà una carpeta amb el seu nom amb aquesta finalitat. Si algú necessita penjar fitxers o documents que excedeixin d'aquesta mida ho haurà de penjar a la unitat compartida anomenada professorat dins del directori temporal (veure següent punt) que serà esborrat periòdicament. 6. A “Inici -> equip” també trobareu una unitat compartida anomenada professorat, on hi ha tots els documents del centre. Per a fer modificacions en aquesta estructura de carpetes cal demanar autorització a la coordinació TIC del centre. No es poden penjar documents personals en aquestes carpetes. Els documents s’han de penjar al lloc on correspongui. Per favor, si no sabeu on desar un document, no és recomanable que els acumuleu a l'arrel de la carpeta professorat ni tampoc que els pengeu allà on no els pugueu trobar. En aquest cas, contacteu amb la coordinació TIC. 7. Per a la utilització de les aules d'informàtica s'haurà de comprovar al full que hi haurà a la sala de professorat si existeix disponibilitat d’aula, i en cas d’haver-ne, caldrà fer la reserva d’aula i indicar el nom del professor i l'assignatura en aquest mateix full.


8. Les impressores són només per a ús docent. És totalment prohibit utilitzar les impressores per a qüestions personals alienes a la docència. Cal fer-ne un ús responsable. 9. lntentau seguir tot un conjunt de bones pràctiques. Afavorirà el bon funcionament de la xarxa i el sistema d'usuaris i carpetes. Aquestes bones pràctiques són: •Una vegada acabeu de treballar, guardeu els documents a la vostra carpeta personal creada amb aquesta finalitat, i no a l'escriptori o a “Els meus documents”. Amb aquest senzill procés, evitareu saturar la xarxa i disposareu d'una còpia de seguretat dels vostres fitxers en cas de pèrdua. •Tanqueu la sessió quan deixeu d'utilitzar l'ordinador. La vostra sessió, el vostre usuari, i tot allò que es faci amb ella, per bé que és la vostra responsabilitat. •Esborreu periòdicament la paperera i els arxius temporals d'Internet. •Quan treballeu amb documents del centre, intenteu utilitzar sempre el mateix format. Es recomana el programari lliure Open Office. •Recordeu també d’apagar el monitor quan tanqueu sessió, i si és a darrera hora lectiva, apagueu l'ordinador; el medi ambient és cosa de tots. 10. El centre disposa d'un domini (iessaserra.cat) amb la web del centre i un entorn moodle. També i mitjançant “Google Apps for Education” tot el professorat tindrà habilitat un correu d'aquest domini del tipus (profe3@iessaserra.cat) gestionat mitjançant gmail i que serà recomanable utilitzar per a les tasques docents. 11. És el vostre deure llegir els documents “Normes d'ús de les aules d'informàtica i dels recursos TIC del centre” i “utilització dels ordinadors” penjats a les aules d'informàtica i sales d'ordinadors, on s'exposen de forma àmplia les normes i recomanacions a l'hora d'utilitzar els recursos TIC del centre. Aquests tenen validesa tant per l'alumnat com per al professorat.


6.- COMUNITAT DE L’IES SA SERRA 6.1.Professorat. El professorat de l’IES Sa Serra està format per un total de 28 professors. 6.2. Alumnat. Aquest curs tenim, aproximadament, (21 + 21 + 21 + 21 + 20= 104 alumnes) de primer d’ESO, (29 + 27 = 56 alumnes) de segon d’ESO, ( 21 + 21) de tercer d'ES0), 17 alumnes de PQPI i 6 alumnes de l’aula UEECO que fan un total de: 225 alumnes 6.3. Personal no docent (PAS). AT: Noèlia Fayos, aula UEECO. AT: Begonya Timón Acedo Fisioterapeuta: ? Administrativa: María José Miranda Fernández. Consergeria: Encarna Sánchez Medina. Neteja: Dori i Tonyi. 6.4 Faltes d’assistència i permisos. 6.4.1 Del professorat El professorat haurà de justificar degudament les absències mitjançant la documentació que es troba a: DOCUMENTACIÓ DE CENTRE ---> PLANTILLES Si, per causes de força major, l’absència no es pot preveure i, per tant, no s’ha sol·licitat permís, es prega us poseu en contacte al més aviat possible (primera hora) amb Prefectura d’Estudis o algun membre de guàrdia de l’equip directiu per tal de poder organitzar les guàrdies. Quant al full de justificació, aquest s’emplenarà i es lliurarà a Prefectura d’Estudis el mateix dia de la reincorporació.


6.4.2 Permisos de la direcció Seguint les instruccions de principi de curs de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, la direcció del centre no pot atorgar permisos d’absència. En cas d’absència justificable, s’ha d’emplenar la sol·licitud de permís que es troba a la carpeta del professorat. No s’entendran com a atorgats si no compten amb el vistiplau de la direcció. 6.4.3 Baixes laborals per malaltia Us remetem al Decret llei 5/2012 publicat al BOIB núm. 79EXT d’1-062012, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques. 6.4.4 Permisos de la Conselleria S’han d’emplenar els impresos que trobareu a la pàgina de RH de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. Aquests s'han de trametre a través de la Secretaria del centre a fi de notificar-ho a la Conselleria amb un mínim de quinze d’antelació. 6.5 De l’alumnat. Cada professor/a controlarà l’assistència de l’alumnat a classe tot utilitzant l’apartat de faltes del seu quadern del professorat. Els/les tutors/es comunicaran a les famílies els dies d’absència dels seus fills. Els/les tutors/es hauran de contactar telefònicament de manera immediata amb les famílies quan es detectin faltes d’assistència injustificades o reiterades. Així mateix, s’hauran de posar en contacte amb Prefectura d’Estudis per tal de començar el protocol d’absentisme corresponent segons queda establert al Pla de Convivència del centre. Es recorda als tutors/es que tota la documentació referida a la tutoria s’ha de guardar fins a la fi de curs (justificació de faltes, autoritzacions,…)


PREGUNTES MÉS FREQÜENTS. PREGUNTA

RESPOSTA

1.Com funciona el servei de copisteria?

Llegeix l’apartat: 4 Dades útils.

2. Si no tinc clau d’accés als ordinadors, com podria aconseguir-la? 3. Quines claus m’haurien de facilitar prestades i on les hauria de recollir? 4. Quin és el protocol de funcionament de les guàrdies? 5. Quin són els membres de la directiva, els tutors, caps de departament, responsables de les coordinacions, ...? 6. Com puc conèixer les dependències del Centre?

Consulta l’apartat: 5 Utilització de la xarxa.

7. On puc consultar els horaris dels meus companys i companyes? 8. On puc trobar la documentació del centre? 9. En quins programes participa el centre? 10. Quines són les coordinacions del centre? 11. On puc trobar i consultar els expedients i historials acadèmics de l’alumnat? 12. On puc trobar els telèfons de les famílies? 13. En cas de voler fer una trucada, com puc ferla? 14. Si tenc alumnat NESE, què és el que he de saber?

15. Què he de fer en cas d’organitzar una sortida extraescolar ? 16. Si em trob amb un ordinador que no funciona, què he de fer? 17. On puc trobar la informació del historial de tutoria dels meus alumnes?

Mira't l’apartat: 4.Dades útils. Llegeix l’apartat: 3.7. Funcionament de les guàrdies. Mira't el Quadern dels horaris del professorat”a la sala del professorat Assistint a la reunió posterior al claustre A la sala del professorat trobareu un quadern amb tots els horaris de l’equip docent. Mira l’apartat 4 de Dades útils. Consulta l’apartat 2.5. Coordinacions i projectes. Contacta amb secretaria Al programa Gestib ---> llistes alumnat → dades personals Consultau l’apartat: 4 de Dades útils Consulta la documentació a Equip professorat → departaments didàctics → Orientació ---> Alumnat NESE. Llegeix l’apartat 3.5 de Sortides extraescolars i complementàries. Contacta amb el responsable de la Coordinació TIC. Equip ---> Professorat ---> Documentació de centre ---> Registres ----> Orientació i Tutoria

Guia d'acollida de l'IES sa Serra  

Guia d'acollida del professorat de l'IES sa Serra

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you