Page 1

ปัญ หาชุม ชนทวีว ัฒ นา

นาย พิช ัย แก่น แก้ว 5404600414 นาย ณัฐ วัต ร จัน ทนา 5404600419


มารู้จ ัก ทวีว ัฒ นากัน

เป็นเส้นทางการคมนาคมระหว่างเขตหนองแขมกับเขตทวีวัฒนา ทางทิศ ตะวันตกของกรุงเทพมหานคร แยกจากถนนเพชรเกษมในพื้นที่ แขวง หนองค้างพลู เขตหนองแขม เลียบฝั่งตะวันตกของคลองทวีวัฒนาเป็น เส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านใต้สะพานถนนพุทธมณฑล สาย 3 จากนั้นข้ามคลองบางไผ่เข้าพื้นที่แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา ตัด กับ ถนนบางแวก ตัด กับถนนเลี ยบคลองปทุ ม ตัด กั บ ถนนทวี วั ฒนากาญจนาภิเษก จากนั้นข้ามคลองบางกระทึกเข้าพื้นที่แขวงศาลาธรรมส พน์ ตั ด กั บ ถนนอุ ท ยาน ถนนบรมราชชนนี และถนนศาลาธรรมสพน์ ก่อนจะไปสิ้นสุดที่ทางรถไฟสายใต้ ถนนทวีวัฒนาเป็นถนนขนาด 2 ช่องทางจราจร ไม่มีเกาะกลาง ระยะทาง รวม 10.8 กิ โ ลเมตร เดิ ม มี ลั ก ษณะเป็ น คั น ทางริ ม คลองทวี วั ฒ นาซึ่ ง กรมชลประทานใช้ เ ป็ น เส้ น ทางในการ ดู แ ลบำา รุ ง รั ก ษาคลอง แต่ ใ ห้


ประชาชนได้ใช้สัญจรด้วย กรุ งเทพมหานครได้ รับ มอบเส้ นทางสายนี้ จากกรมชลประทานเมื่ อ ประมาณปี พ.ศ. 2520 จากนั้ นจึ งได้ ส ร้ า งเป็ น ถนนคอนกรี ต เลี ย บฟากตะวั น ตกของคลองไปตลอดสาย มี ชื่ อ เรี ย ก ทางการและชื่อเรียกโดยทั่วไปว่า ถนนเลีย บคลองทวีว ัฒ นา จ น ก ร ะ ทั่ ง ใ น ปี พ .ศ . 2545 สำา นั ก ง า น เ ข ต ท วี วั ฒ น า ไ ด้ เ ส น อ กรุงเทพมหานคร ขอเปลี่ยนชื่อถนนสายนี้เป็น "ถนนทวีวัฒนา" โดยให้ ถนนทวี วั ฒ นา (สายเดิ ม ) เปลี่ ย นไปใช้ ชื่ อ ว่ า "ถนนทวี วั ฒ นา-พุ ท ธ มณฑล สาย 2" แทน แต่ ใ นที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการกลางตั้ ง ชื่ อ ถนน ตรอก ซอย วงเวียน ทางแยก คลอง สะพาน และสถานที่สำา คัญในเขต กรุงเทพมหานครเห็นว่า ปลายถนนทวีวัฒนาด้านตะวันออก (ตัดกับถนน พุทธมณฑล สาย 2) ยังมีถนนสุขาภิบาลบางเชือกหนังต่อออกไปในทิศ เดิ ม จนถึ ง ถนนกาญจนาภิ เ ษก (ซึ่ ง เป็ น เส้ น แบ่ ง เขตทวี วั ฒ นากั บ เขต ตลิ่งชันพอ ดี) จึงควรรวมถนนทั้ง 2 ช่วงนี้เป็นสายเดียวกันแล้วเปลี่ยน ชื่ อ เป็ น "ถนนทวี วั ฒ นา-กาญจนาภิ เ ษก" สำา นั ก งานเขตทวี วั ฒ นา พิจารณาแล้วเห็นด้วย และเสนอกรุงเทพมหานครขอเปลี่ยนชื่อถนนทั้ง 2 สายตามชื่อดังกล่าวอีกครั้ง กรุ งเทพมหานครจึ งอนุ มั ติ ให้ เปลี่ ย นชื่ อ ถนนเลียบคลองทวีวัฒนาเป็น ถ น น ท วี ว ัฒ น า เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2546

ปัญ หาเส้น ทางบนท้อ งถนนเป็น หลุม เป็น บ่อ


นายสุไหง แสวงสุข สมาชิ กสภา กรุ งเทพมหานคร(ส.ก.) เขตทวี วั ฒน า ใ นฐ า น ะป ร ะธ า นค ณ ะก ร รม ก า ร โย ธ า แ ล ะ ผั ง เ มื อ ง ส ภ า กทม.พร้ อ มคณะ ประชุ ม และลงพื้ น ที่ ต รวจปั ญ หาการก่ อ สร้ า งถนน เลียบคลองทวีวัฒนา ช่วงถนนอุทยานถึงถนนเพชรเกษม โดยมีผู้บริหาร สำา นั กการโยธา สำา นัก งานเขตทวี วั ฒนา และผู้ เกี่ ย วข้ อ งร่ ว มชี้ แจง ณ ถ น น เ ลี ย บ ค ล อ ง ท วี วั ฒ น า

เ ข ต ท วี วั ฒ น า

นายสุไหง กล่าวว่า โครงการก่อ สร้ างปรั บ ปรุงถนนเลี ยบคลองทวี วัฒนา ช่วงถนนอุทยานถึงถนนเพชรเกษม เป็นระยะทาง 8.50 กม.โดย สำานักการโยธา กทม.ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อปรับปรุงถนนและ ทางเท้ า เพื่อ แก้ไขปัญ หา จราจร และแก้ ปัญ หานำ้า ท่ ว มรวมทั้ ง ปรั บ ภู มิ


ทัศน์ในพื้นที่ โดยมีการขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องเป็น 4 ช่องจราจร ก่ อ สร้ า งเกาะกลางถนน ทางจั ก รยาน ระบบระบายนำ้า ติ ด ตั้ ง ป้ า ยและ ระบบไฟฟ้ า ส่ อ งสว่ า ง ปรั บ ปรุ ง สะพาน 12 แห่ ง ก่ อ สร้ า งและปรั บ ปรุ ง สะพานข้ า มคลองและถนนทวี วั ฒ นาตามแนวถนนพุ ท ธมณฑลสาย 3 โดยโครงการทั้งหมดใช้งบประมาณทั้งสิ้น 355 ล้านบาท มีความคืบหน้า 39% ว า ง ร ะ ย ะ เ ว ล า ดำา เ นิ น ก า ร แ ล้ ว เ ส ร็ จ เ ดื อ น ม ก ร า ค ม 2557 ทั้งนี้จากการก่อสร้างมีประชาชนในพื้นที่ได้มีการสอบถามและร้อง เรียน ถึงปัญหาทางเชื่อมคอสะพานข้ามคลองที่ผู้รับเหมาได้ทำา การรื้อ ถนนทางเชื่อมคอ สะพานเพื่อฝังท่อระบบสาธารณูปโภค ยังไม่ได้รับการ ปรั บ ปรุ ง ซึ่ ง ผลกระทบต่ อ การสั ญ จรไปมาในพื้ น ที่ ทั้ ง นี้ ท างคณะ กรรมการตั้ ง ข้ อ สั ง เกตถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบในการดำา เนิ น การ ควรเร่ ง แก้ไขปัญหาพื้นทางเชื่อมโดยการถมหินคลุกหรือถนนลาดยาง (แอสฟัล ต์) เพื่ออำานวยความสะดวกประชาชน นอกจากนี้ควรเตรียมดินและพื้นที่ เพื่ อ ปลู ก ต้ น ไม้ ข นาดใหญ่ และดอกไม้ ส วยงามก่ อ นส่ ง มอบงานให้ สำา นั กงานเขตดำา เนินการปลูกต้ นไม้ รวมทั้ งควรปรั บ พื้ นที่ และกำา หนด ป้ า ยจุ ด รั บ ส่ ง รถบริ ก ารตลอดเส้ น ทางเพื่ อ อำา นวย ความสะดวกกั บ ประชาชน อีกทั้งผู้รับเหมาควรถมพื้ นดิ นและก่อ สร้ างทางเดิ นเท้ าให้ มี มาตรฐานเพื่อไม่ ให้พื้นมีการทรุดตัว เนื่องจากเคยเป็นพื้นที่ประสบภัย นำ้า

ท่

นายสุไหง กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม สำานักการโยธาต้องเร่งรัดผู้รับ


เหมาเพื่อ ดำา เนินการให้เสร็จ ทั นกำา หนด ทั้ งนี้ ท างคณะกรรมการโยธา และผังเมือง สภา กทม.จะติดตามการแก้ไขปัญหาของสำา นั กการโยธา และผู้รับเหมา รวมทั้งจะเชิญหน่วยงานภายนอก อาทิ ประปานครหลวง องค์การโทรศัพท์ การไฟฟ้านครหลวง และหน่วยงานของ กทม.เพื่อร่วม กั น แก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชน ทั้ ง นี้ ไ ด้ ตั้ ง ข้ อ สั ง เกต สำานักการโยธาควรปรับปรุงการทำางานให้มีความเป็นมือ อาชีพมากขึ้น ควรบู ร ณาการการทำา งานเพื่ อ ให้ มี ค วามรวดเร็ ว ในการแก้ ไ ขปั ญ หา เนื่องจากต้องรับ ผิดชอบถนนและทางเท้ าต่ างๆ ในพื้ นที่ กรุ งเทพฯ จึ ง จำา เป็ น ต้ อ งมี ก ารทำา งานที่ เ ป็ น มาตรฐานสากล อี ก ทั้ ง การควบคุ ม ผู้ รั บ เหมาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเนื้องานล่าช้ากว่ากำาหนด นอกจากนี้ควรเข้ม งวดกับผู้รับเหมาในการดำา เนินการแก้ปัญหาสาธารณูปโภคเพื่อ ไม่ให้ นำา มาเป็ น ข้ อ อ้ า งในการดำา เนิ น การ อี ก ทั้ ง ควรพิ จ ารณาผู้ รั บ เหมาที่ มี ความรั บ ผิด ชอบซึ่ งจะทำา ให้ กทม.มี ป ระสิ ท ธิ ภาพในการแก้ ไ ขปั ญ หา มากขึ้น

ปัญ หามลพิษ จากฝุ่น ละออง


ถนนเลียบคลองทวีวัฒนามีฝุ่นละอองเป็นจำา นวนมาก ซึ่งเกิดจาก การขุ ด ลอกท่ อ ระบายนำ้า ตลอดเส้ น ทาง ส่ ง ผลให้ เ กิ ด โรคตาแดง นอกจากฝุ่นละอองจะทำา ให้เกิดอาการคายเคืองตาแล้ว ยังทำา อันตราย ต่อระบบหายใจเราสูดเอาอากาศที่มีฝุ่นละอองเข้าไป โดยอาการระคาย เคื อ งนั้ นจะเกิด ขึ้นตามส่ว นต่ า ง ๆ ของระบบทางเดิ นหายใจขึ้ นอยู่ กั บ ขนาดของฝุ่นละออง โดยฝุ่นที่มีขนาดใหญ่ร่างกายจะดักไว้ได้ที่ขนจมูก ส่วนฝุ่นที่มีขนาดเล็กนั้นสามารถเล็ดลอดเข้าไปในระบบหายใจ ทำา ให้ ระคายเคือง แสบจมูก ไอ จาม มีเสมหะ หรือมีการสะสมของฝุ่นในถุงลม ปอด ทำาให้การทำางานของปอดเสื่อมลง ประชาชนในละแวกนั้นได้มีการ ร้องเรียนไปถึงสำานักงานเขต แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับใดๆ ประชาชน จึงต้องช่วยกันเองโดยการติดป้าย ให้รถยนต์ชะลอความเร็วเมื่อถึงจุดที่


มีฝุ่นละอองจำา นวนมาก เพื่อไม่ให้ฝุ่นคละคลุ้งเกินไป อีกทั้งยังมีปัญหา ด้านขยะ ที่กระจัดกระจายเกลื่อนกลาดตามทางเท้า

ยิง่ ดึกยิง่ แว๊นยิง่ แว๊นยิง่ ตาย

ปั ญ ห า ก ลุ่ ม วั ย รุ่ น จั บ ก ลุ่ ม ขั บ ขี่ ร ถ จั ก ร ย า น ย น ต์ ย่ า น ถ น น เลีย บคลองทวีว ัฒ นาในเวลากลางคืน ดังที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อก่อนหน้านี้ ในเรื่องของสภาพผิวถนน ที่ ยังคงมีการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม กันอยู่มาเป็นระยะเวลานานแล้ว นั้น นอกจากจะเป็นอันตรายสำาหรับผู้สัญจรไปมาในเวลากลางวันและจะ ยิ่งอันตรายมากขึ้นในเวลากลางคืนแล้วยังมีกลุ่มวัยรุ่นที่ชาวบ้านเรียก


ว่ า “ เด็ ก แว๊ น ” ยั ง ใช้ ถ นนเลี ย บคลองทวี วั ฒ นาแห่ ง นี้ ในการปะลอง คว ามเร็ ว กั นอ ย่ า ง ไ ม่ เ ก ร งก ลั ว อั น ต ร า ย ใด ๆ ต่ า ง พ า กั น ขั บ ขี่ ร ถ จักรยานยนต์เป็นกลุ่ม ทั้งๆที่พื้นผิวถนนเต็มไปด้วยหลุม -บ่อ ก้อนกรวด เล็กๆ ซึ่งหากใครเคยขับขี่รถจักรยานยนตร์คงทราบกันดีอยู่แล้วว่า เจ้า ก้อนกรวด ฝุ่นทรายเล็กๆเหล่านี้ ก่อให้เกิดการลื่นไถลโดยง่ ายหากใช้ ความเร็วมากเกินไป หรือหักเลี้ยวกะทันหันโดยไม่ระวัง นอกจากนี้ไฟให้ แสงสว่างในบริเวณท้องถนนยังสว่างไม่เพียงพอ ยิ่งเพิ่มความอันตราย ต่อกลุ่มวัยรุ่นนั้นมากขึ้น ประกอบกับมีทางแยกซึ่งต่างระดับกับถนนเป็น จำานวนมาก หากไม่ชินเส้นทางหรือไม่ระวังเป็นพิเศษ มักจะเกิดอุบัติเหตุ โดยง่าย ถึงอย่างนั้นก็ตาม กลุ่มวัยรุ่นเหล่านี้ยังคงใช้ถนนนี้ในการสร้าง ความสนุกสนานกันอยู่เสมอๆมาโดยตลอดอาจเป็นเพราะเส้นทางนี้เป็น เส้นทางลัดไปสู่ถนนหลักหลายสายหลายเส้นทาง และรถค่อนข้างน้อย ในเวลากลางคืน จึงทำาให้กลุ่มวัยรุ่นเลือกใช้เส้นทางนี้ นอกจากอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับวัยรุ่นดังกล่าวแล้ว ในการประลอง ความเร็วหรือจับกลุ่มขับขี่รถจักรยานยนต์นั้น ยังส่ งผลกระทบต่อผู้ อยู่ อาศั ย ในละแวกนั้ น ในด้ า นมลพิ ษ ทางเสี ย ง ในเวลากลางคื น จนถึ ง ดึ ก บางคืนอย่างเช่นคืนวันศุกร์และเสาร์ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ละแวกนั้นบอก ว่ากลุ่มวัยรุ่นกวนเมืองนี้ ขับขี่จักรยานยนต์ก่อกวน ส่งเสียงดังจนถึงเช้า มื ด เลยก็ มี สร้ า งความรำา คาญเป็ น อย่ า งมาก ทั้ ง ๆที่ เ ส้ น ทางนี้ มี ส ถานี ตำารวจตั้งอยู่ แต่ก็ไม่เกรงกลัวแต่อย่างใด ในเวลาพักผ่อนยังได้ยินเสียง ของรถกู้ ภั ย ซึ่ ง อาจจะเป็ น หน่ ว ยกู้ ภั ย ที่ กำา ลั ง ไปช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสพ อุบัติเหตุจากแก๊งกวนเมืองเหล่านี้ ไม่เว้นแต่ละวัน

ศูน ย์เ ยาวชนทวีว ัฒ นา เขตทวี วั ฒ นามี ส ถานที่ สำา หรั บ เด็ ก เยาวชน ครอบครั ว และทุ ก ๆคนที่ รั ก สุข ภาพ รักการออกกำา ลังกาย หรือหาสถานที่ พัก ผ่ อ นหย่อ นใจในเวลาว่า ง เป็ น สถานที่ๆช่วยให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างมาพบปะเพื่อนฝูง และรวมกลุ่มกัน เพื่อทำากิจกรรมดีๆที่เป็นประโยชน์ ใกล้บ้าน และเดินทางสดวก ข้ อมูลติดต่อ


108 หมู่ที่ 1 ซอยทวีวฒ ั นา 9 ถนนเลียบคลองทวีวฒ ั นา แขวงทวีวฒ ั นา เขตทวีวฒ ั นา กรุงเทพมหานคร 10170 โทร 02- 487-3202 กด 5 http://www.taweewattanayouthcenter.tht.in โดยเปิดให้บริการทุกวันเวลา 8.00 -18.00 ศูนย์กีฬาทวีวฒ ั นาเป็ นสถานที่ใกล้ สวนสาธารณะที่สวยงามบนถนนทวีวฒ ั นา มีลานออกกำาลังกายที่ครบวงจรทุกรูปแบบ สำาหรับคนยุคใหม่ที่ใส่ใจในสุขภาพ มีลานกีฬาให้ เลือกทังกี ้ ฬาในร่ ม และกีฬากลางแจ้ งที่ได้ มาตราฐาน ในบรรยากาศที่ เต็มเปี่ ยมไปด้ วยธรรมชาติ ห่างความวุ่นวายในเมือง ที่จอดรถกว้ างขวางสบาย อย่างมาก รวมถึงการเดินทางที่สะดวก เข้ า-ออก ได้ หลายเส้ นทาง การเดินทาง 1.ใช้ เส้ นทาง ถ.บรมราชชนนี เข้ าถนนพุทธมณฑลสาย 3 เลี ้ยวขวาที่แยกสวนแสงธรรม ตรงสูต่ ลาดธนบุรี 2.ถ.บรมราชชนนี วิง่ ตรงเข้ าถ.ทวีวฒ ั นา เลี ้ยวขวาเข้ าสูต่ ลาดธนบุรี 3.ถ.เพชรเกษม วิง่ ตรงเข้ าถ.พุทธมณฑลสาย 3 เลี ้ยวซ้ ายที่แยกสวนแสงธรรม ตรงเข้ าตลาดธนบุรี 4.จาก ถ.เพชรเกษม เข้ าถ.ทวีวฒ ั นา วิ่งเรี ยบ คลองทวีวฒ ั นา เลี ้ยวซ้ ายเข้ าตลาดธนบุรี 5.จากถ.พุทธมณฑลสาย 4 วิ่งเข้ าทางถ.อุทยาน ชิดซ้ ายเลี ้ยวขวาลอดใต้ สะพานเข้ าถ.ทวีวัฒนา เลีย้ วขวาเข้ าตลาด ธนบุรี

ส รุ ป แ ล ะ ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ใ น ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ถ น น เลีย บคลองทวีว ัฒ นา


ปัญหาด้านสภาพแวดล้อม คุณภาพชีวิตของคนไทย ยังคงมีอยู่ทุก ระดั บ ทั้งเล็กและใหญ่ เริ่ม จากครอบครั ว ชุ ม ชน สั ง คม รวมถึ งปั ญ หา ระดั บ ชาติ ที่ ต้ อ งเร่ ง แก้ ไ ขฟื้ น ฟู กั น อย่ า งเป็ น ระบบและเป็ น จริ ง เป็ น จั ง ทั้งหมดนั้นไม่ใช่เป็นหน้าที่ใครหรื อกลุ่ม ใดกลุ่ มหนึ่ง ไม่ ใช่ หน้ าที่ข อง ผู้นำาเพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคม ชุมชน หรือ ครอบครัว ที่จะต้องช่วยกันดูแล บรรเทา เป็นหูเป็นตาพึ่งพาอาศัยกัน ไม่ ว่าจะเป็นเรื่องของตนหรือเกี่ยวข้องกับตนหรือไม่ ก็ตาม ดั ง เช่ น ปั ญ ห าระดั บ ชุ ม ชน ชาวเลี ย บคล องทวี วั ฒ นาแห่ ง นี้ ประชาชนที่ช่วยกันระแวดระวังภัยจากอุบัติเหตุบนท้องถนน และนับว่า เป็ น ต้ น แบบในด้ า นสถานที่ เ พื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต สุ ข ภาพ นั่ น คื อ ศูนย์เยาวชน ที่สนับสนุนให้คนทั้งในและนอกชุมชน มาใช้สถานที่สร้าง ประโยชน์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ช่วยให้เยาวชนมีสถานที่พึ่งพา สถานที่ ฝึกทักษะด้านกีฬา และพักผ่อนหย่อนใจในเวลาเดียวกัน ถึ ง แม้ปัญ หาสภาพผิวจราจรนั้ นยั งต้ อ งอดทนกั นต่ อ ไปเนื่ อ งจาก เป็นโครงการสร้างถนนที่ต้องอาศัยเวลา กว่าจะแล้วเสร็จ แต่สถิติผู้เสีย ชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ยังนับว่าน้อยมาก อาจเป็นเพราะทุกคน คอยระมัดระวัง ไม่ประมาทอยู่เสมอ ถึงกระนั้น เจ้าของโครงการก่อสร้าง หรือผู้มี อำา นาจมีส่วนเกี่ยวข้อ งควรจะช่ ว ยเหลือ ชาวบ้ า น เช่ นควรจะมี ป้ายเตือนที่ชัดเจนในเขตก่อสร้าง สร้างรั้วกั้นในจุ ดอันตราย เสริม ไฟ ส่องสว่างในจุดที่เคยเกิดอุบัติเหตุ ปรับปรุงสภาพพื้นผิวถนนให้พร้อมใช้


งานอยู่ เ สมอ และที่ สำา คั ญ คื อ เร่ ง สร้ า งให้ แ ล้ ว เสร็ จ โดยเร็ ว เพื่ อ ความ สะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนแห่งนี้

ขอบคุณครับ

ปัญหาเลียบคลองทวีวัฒนา  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you