Page 1


EDITOR’S NOTE ทักทายชาว Lady Chic บรรณ�ธิก�ร อิศเรศ สมมิตร

รองบรรณ�ธิก�รบริห�ร คัทลีย� ศรีกันท�

กองบรรณ�ธิก�ร

ธัญชนก สุขดี เดือนฉ�ย ขัติรัตน์ ศิริวรรณ สุระวงษ์ คัทลีย� ศรีกันท� พิมพ์พิก� จักรใจวงศ์์ ภุชงค์ ยืดย�ว อิศเรศ สมมิตร

ก�รพิสูจน์อักษร ธัญชนก สุขดี พงษ์ศักดิ์ พยุงช�ติ

ก�รตล�ด/ฝ่�ยก�รข�ย เดือนฉ�ย ขัติรัตน์

ฝ่�ยศิลป์

ศิริวรรณ สุระวงษ์

ช่�งภ�พ

ภุชงค์ ยืดย�ว

ฝ่�ยผลิต

วัชรพล หมอกเมือง ชัชว�ล สุขบำ�รุง

เดือนนี้เข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วนะครับ ฝนตกแบบนี้อาจ ทำาให้สาวหลายๆคน เกิดอาการเหงาใจมากเป็นพิเศษ ด้ ว ยสภาพที่ เ ปลี่ ย นแปลงบ่ อ ยแบบนี้ อ าจทำ า ให้ ส าวๆ Lady Chic เกิดปัญหาหัวใจและปัญหาสุขภาพก็จะตาม มามากมาย ยังไงช่วงฤดูฝนแบบนี้สาวๆ Lady Chic ก็ อย่าลืมดูแลสุขภาพใจด้วยนะครับ นิตยสาร Lady Chic ของเราเล่มนี้มีเคล็ดลับดีๆ ทริคเด็ดๆ เกี่ยวกับ บันเทิง แฟชั้นเสื้อผ้า เทคโนโลยี make up อาหาร สุขภาพ และการท่องเที่ยว มาให้ สาวๆ Lady Chic ได้นำาไปใช้ในช่วงฤดูฝนแบบนี้ ถึงฤดูฝนอาจจะเป็นอุปสรรคกับ ความสวยแต่ก็อย่าหยุดสวยกันนะครับสาวๆ Lady Chic


CONTENTS 012 FASHION 016 MAKE UP 022 HAIR STYLE 026 FOOD & DRINK 028 TECHNOLOGY 034 HEALTH 042 TRAVEL 044 ENTRETAIN 046 HOROSCOPE


ก่ อ นจาก ลากั น ไปน้ อ งแววก็ ฝากบอกเพื่ อ นที่ อ่ า นคอลั ม น์ นี้ ว่ า บทสั ม ภาษณ์ ข องน้ อ งแวว-อรทั ย หาอ่านได้ในนิตยสาร Lady Chic ฉบับเดือนกันยายน

ชื่อ น.ส อรทัย มูลคำ�แปง ชื่อเล่น แวว เกิด 26 / 04 / 29 น้ำ�หนัก 47 ส่วนสูง 165 สัดส่วน 32-24-36 รอบเอว 28 สีผิว ขาว

“แวว อรทัย มูลคำ�แปง” เธอโด่งดังจากในภาพยนตร์เรื่อง “รักเลี้ยวเฟี้ยว (อ่ะ)” ใครเคยดู ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ หลาย ๆคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตาน้องแววกันบ้าง เพราะ นอกจากจะเรียนแล้ว ด้วยความน่ารักและความกล้าแสดงออก จึงมักจะเห็นตามการประกวดต่างๆ รวมถึงงานพริตตี้อีกด้วย แวะมาอ่านคอลัมน์นี้กันก่อน เพราะมาคราวนี้จะพาแนะนำ�ให้รู้จักสาวน้อยน่ารัก วัย 26 ปี “น้อง แวว อรทัย มูลคำ�แปง” กำ�ลังศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาค พายัพ สงสัยหนุ่ม ๆ คงตาร้อนเป็นไฟกันแล้วอยากรู้จักน้องแววให้มากกว่านี้ล่ะสิ เพราะน้องเค้าน่า รักซะเหลือเกิน .... ^ ^


Lady Chic : 12 FASHION

16 แบรนด์ดังสัญชาติไทย กับคอลเลคชั่นใหม่ Autumn / Winter 2012

LADY CHIC จะพาสาวๆไปชมคอลเลคชั่นใหม่ต้อนรับลมหนาว Autumn / Winter 2012 แต่ที่ไม่ธรรมดา เพราะครั้งนี้จะพาไปชม16แบรนด์ดังสัญชาติไทย เราเชื่อว่าสาวๆนอกจากแต่งหน้าดูแลผิวแล้ว ต้องชอบแต่งตัวกันแน่นอน สำ�หรับ3เทรนด์หลักของฤดูกาลนี้ ที่แต่ละแบรนด์ร่วมกันตีโจทย์ แปลเทรนด์ของกระแสโลก คือ 1.Super Human เน้นสะท้อนรูปร่างอันสวยงามของมนุษย์ที่ใส่ใจตัวเอง คือเน้นส่วนเว้าส่วนโค้งให้โดดเด่นกัน มากขึ้น 2. Retro คือการหยิบเอาเทรนด์เก่ามาประยุกต์กับเส้นสายใหม่ๆ ให้เกิดเป็นเทคนิคและรายละเอียดที่ล้าสมัย 3. Modest ความเรียบ นิ่ง โก้ หรู ถูกนำ�มาปรุงแต่งให้เข้ากับเทรนด์ในปัจจุบัน สวนกระแสโลกที่กำ�ลังสับสน วุ่นวายเกิดเป็นงานใหม่ที่เรียบนิ่ง ด้วยดีไซน์ที่ละเอียดละออ

ASAVA

คอนเซ็ปต์ของ ASAVA จะไม่ใช่ผู้หญิงที่หวานจะเป็นลายพิมพ์ กราฟฟิกของป่าเขายามรัตติกาล ส่งให้คอลเลคชั่นนี้เท่มากขึ้น

Curated by Ekthongprasert “Mother knows Best” เป็นการนำ�สิ่งเก่าที่น่าสนใจมาประยุกต์ ให้เกิดสิ่งใหม่ที่น่าตื่นตา กับอาณาจักรห้องครัวของคุณผู้หญิง ที่ทางแบรนด์ได้แรงบันดาล ใจมาจากงานของ Liza Lou ที่นำ�ลูกปัดแก้วมาสร้างเป็นห้องครัว

Disaya

“My Cup of Tea” คอลเลคชั่นนี้ ทุกรายละเอียดของการละเลียด จิบชา ถูกนำ�มาหยอดไว้ในคอลเลคชั่นนี้เอกลักษณ์ของแผ่นกระดาษ ฉลุ ก็ได้ถูกใช้เป็นองค์ประกอบหลักของลายพรายละเอียดต่างๆถูกแทรกไว้อย่างลงตัว


Lady Chic : 13

Greyhound

“Mono”สะท้อนแรงบันดาลใจมาจากศิลปะแนวConceptual Art โดยศิลปิน ‘Yves Klein’ เสือ้ ผ้าสไตล์มนิ มิ อลในลุคสปอร์ตผสม ผสานหลากหลายเทคนิค ใช้ผา้ วูล ผ้าทอ และหนัง เข้ามาช่วยสร้าง บรรยากาศของหนาวนี้ โทนสีหลักประจำ�คอลเลคชัน่ ยังคงเป็นขาว เทา ดำ� ซึง่ เป็นโทนสีซกิ เนเจอร์ของเกรย์ฮาวด์ไปแล้ว

Issue

“DIWALI NIGHT” เทศกาลแห่งแสง ได้รับ แรงบรรดาลใจมาจากเทศกาลโคมไฟ ด้วยสีสัน รูปทรง ลายพิมพ์ที่เป็นเอกลักษณ์ และยังเป็น ตั ว แทนของการเฉลิ ม ฉลองดี เ ทลเสื้ อ ผ้ า ยั ง คงมี การปักอย่างมีเอกลักษณ์เช่นเคย

Kloset

Pollen Space” มีน้องหมาพุดเดิ้ล3ตัวเป็นตัวชูโรงโ ดดเด่นสำ�หรับ คอลเลคชั่นนี้ Kloset Ranger ที่จะมาช่วยปกป้องโลก คอลเลคชั่นนี้ ลายพิมพ์และโทนสียังคงดูสนุกสนานร่าเริงสดใสเช่นเคย

Milin

“Material Girl, Material World” ภาพลักษณ์ของสาวเซ็กซี่ ในความเซ็กซี่ ก็ยงั คงความเท่แบบสาวสมัยใหม่ได้ดี ด้วยดีไซน์ทเ่ี ล่นกับมุมเหลีย่ มแบบ(Boxy) ทำ�ให้ดเู ข้มแข็ง ตัวชุดเน้นคัตติง้ ทีเ่ น้นความคมชัดเหมือนโครงสร้างของรถยนต์ บานพับ หรือตัวเชือ่ มรถยนต์ รวมไปถึงเลเยอร์ทบั ซ้อนแบบเรขาคณิต ได้ถกู นำ�มาใช้เป็นแรงบันดาลใจในคอลเลคชัน่ นีท้ ง้ ั สิน้

Munchu’s Spy’s Eyes จาก กลิ่นอายสไตล์คุณยุค’50 และความลึกลับน่าค้นหาในแบบฉบับนักสืบ อย่าง Sherlock Holmes มีความเซ็กซี่ปนเท่ในตัวเอง ลายพิมพ์ของคอลเลคชั่นนี้ได้แรง บันดาลใจมาจากเครื่องมือที่เป็นสัญลักษณ์ของนักสืบ ส่งให้คอลเลคชั่นนี้ดูสนุกสนานขี้เล่นมากขึ้น


Lady Chic : 14

PAINKILLER

Playhound

Steet Luxe สำ�หรับคอลเลคชั่นนี้ ได้ นำ � เสนอรู ป แบบความหรู ห ราผ่ า น เทคนิคต่างๆ ทั้ง Graphic style ‘Rococo’ ผสานความเป็น Street wear สีที่ใช้ จะเป็นโทนหม่นๆแต่หรูหรา อย่างแดง ก่ำ�เลือดหมู สีกรมท่า เขียวมะกอก แซม ด้วยสีทอง แดง สอดแทรกความสนุก ด้วยการพิมพ์ ปัก อัดยับ อย่างลงตัว

มากับคอนเซ็ปต์ ห้องความลับของสุภาพ บุรษุ หนุม่ นักเดินทาง ผูช้ อบสะสมข้าวของ จากดินแดนต่างๆ เป็นการผสานเอาความ แปลกใหม่มาผสมกับความคลาสสิคของตัว เสื้อผ้าเท่ด้วยลายพิมพ์และโทนสีท่ไี ด้แรง บันดาลใจมาจากภาพเขียนเก่า ประกอบกับ ลายพิมพ์ประจำ�ฤดูกาล “Amber” และ “Crystal” มาเพิม่ ความเฉียบคมให้ กับคอลเล็คชัน่ นี้

SANSHAII

Fall-Winter 2012 ลายเส้นที่เพรียวบาง สลับกับการใช้สีสันที่หรูหรา ภายใต้นิยามของศิลปะ และแ นวสถาปัตยกรรมแบบ Art Nuevo สีสันเรียบโก้อย่าง ดำ�หลากเฉด เทานกพิราบ ขาวงาช้าง น้ำ�เงินมิดไนท์ บูล เบจ และสีทองหม่น ดีเทลของเสื้อผ้ายังความเป็นแฟมินินชัดเจน มีการปัก ฉลุ จับเดรป รวมไปถึงการ ตัดต่อวัสดุที่หลากหลาย บนเนื้อผ้าที่บางเบาและพริ้วไหว สร้างความแปลกใหม่บนโครงชุดเรียบๆได้มากที เดียว

Senada

มาพร้อมนิยามความรักอันอ่อนหวาน ผ่านเทพีแห่งความรัก... วีนัส ถูกนำ�เสนอ ผ่านรายละเอียดของอารมณ์รักและความโร แมนติก โดยผสมผสานการเล่นเส้นสาย ขอบ แนว ที่ชัดเจน ความเรียบง่ายนี้ถูกซุกซ่อน แรงดึงดูดที่น่าสนใจไว้อย่างมากมาย


Theatre

‘Tu’i & the Gypsies’

Lady Chic : 15

“ Black-White Bale” จาก Theatre ความโรแมนติกหรูหราแบบตะวัน ตก บรรยากาศการเฉลิมฉลองในงาน สังสรรค์ทก่ี �ำ ลังจะมาถึง สือ่ ออกมาใน รูปแบบโทนสีขาว-ดำ�แสนคลาสสิค เพือ่ ให้เป็น Party wear ทีโ่ มเดิรน์ มาก ขึน้ หรูหราลงตัว สีเบสิค แต่ดีเทลใน เสื้อผ้าแสนละเอียด

แบรนด์นห้ี ยิบเอาเสน่หล์ กึ ลับ น่าหลงใหลแห่งเหล่ายิปซีผทู้ อ่ งโลกกว้าง ด้วยใจอิสระ ผนวกการเดินทางแบบ Jet set แสนหรู จินตนาการออกมา เป็นสไตล์ ‘Gypset’ นิยามแห่งความเก๋ลา่ สุด มีให้เลือกทัง้ แบบเรียบเท่ ไปจนถึงตกแต่งพวงขนสัตว์อลังการ เรียกว่ามีหลากหลายรูปแบบการใช้ งาน

Tutti & Tutti Frutti

ICKTEERUT

ได้แรงบันดาลใจมาจากของขวัญ โบว์ รายละเอียดจากการแกะของขวัญต่างๆ รายละเอียดหวานๆ อย่างโบว์และริบบิ้น ได้ถูกตัดเย็บอย่างประณีต ซึ่งเป็นสเน่ห์ ของ VICKTEERUT เกิดเป็นงานที่สวย คลาสสิคไร้กาลเวลา เป็นความหวาน ที ่ไม่เลี่ยนจนเกิน ไป ยังคงความเรียบ หรูหราบนโครงแบบ ที่ เรียบง่าย ดูเมื่อ ไหร่ก็ไม่เบื่อ

แบรนด์นี้ มากับสไตล์วินเทจ ที่ จ ะพาคุ ณ สาวๆย้ อ นกลั บ ไป ยังสมัยที่ได้รับตุ๊กตาตัวแรกจาก แม่ คอลเลคชั่นนี้ยังคงมีลูกไม้ แสดงความอ่ อ นหวานโทนสี ที่ ดู แล้วอบอุ่นน่ารักลูกเล่นต่างๆที่ถูก แทรกในตั ว ชุ ด สไตล์ วิ น เทจนี้ น่ า สนใจอยู่ ไ ม่ น้ อ ยเรี ย กว่ า เอาแรง บั น ดาลใจนี้ ม าปรุ ง แต่ ง ได้ อ ย่ า ง ลงตัวและสวยงามมากทีเดียว

สำ�หรับสาวๆที่ชื่นชอบแบรนด์ไหน สามารถไปหาชมตามshopต่างๆได้ แล้วอย่าลืมช่วยกันอุดหนุนแบรนด์คนไทย ที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพด้วยนะค่ะ


Lady Chic : 16

MAKE UP

เทคนิคการแต่งหน้า แต่งสวยด้วยตัว

หวานหรูแบบ อปุ กรณท์ ใ่ี ช้ 1. ใบหนา้ กนั แดด)

สม - BB (ครีมรองพน้ื ผ

- แปง ฝนุ่ r - ทเ่ี ขียนคว้ิ ชนดิ powde 2. คว้ิ - มาสคารา่ ยอ้ มคว้ิ สนี าำ้ ตาลแดง ว์ โด ช แ าย อ า ต ก ื อ 3. เปล และสนี าำ้ ตาลเขม้ - อายแชโดว์สดี าำ กาย - อายแชโดว์สขี าวประ มกุ 4. แกม้ 5. ปาก

มพู - บรัชออนสพี ชี อมช - ลปิ สพี ชี อมชมพู

เจ้าหญิงในเท

พนิยาย

อย�กสวยแบบหว�นๆ แต่ดูหรูเนี้ยบแบบเจ้� หญิงในเทพนิย�ยไม่ได้ย�กอย่�งที่ส�วๆคิด แต่ ก็ต้องมีเทคนิคก�รแต่งหน้�เล็กๆน้อยๆ ที่จะ ช่วยอัพลุคเร�ให้ดูหรูขึ้นโดยก�รเลือกเมคอัพ ในโทนสีเอิร์ธโทน เช่น สีเบจ สีน้ำ�ต�ล ที่ให้ลุค ผู้ดี๊ ผู้ดี แต่คงคว�มหว�นไว้ด้วยก�รใช้น้ำ�ต�ล ในโทนแดงแล้วปัดแก้มสีพีชอมชมพู พร้อมท� ป�กเนี้ยบๆ ด้วยพู่กันกับสีหว�นๆ ที่ไม่สดม�ก นัก ที่สำ�คัญหน้�สวยแล้วก็อย่�ลืมเซตผมง�มๆ แมทช์เสื้อผ้�สวยๆ ให้เข้�ชุดกันด้วยนะคะแค่นี้ ส�วธรรมด�อย่�งเร�ก็ส�ม�รถแปลงก�ยเป็น เจ้�หญิงในเทพนิย�ยกันได้แล้วจ้� ม�ดูกันเลย สำ�หรับขั้นตอนเทคนิคก�รแต่งหน้� ให้สวยด้วย ตัวเอง


Lady Chic : 17

กันแดด) ม ส ผ น ้ ื พ ง อ ร ม ี ร (ค B 1. ใบหน้� - B หน้� 2.ท�แป้งฝุนให้ทั่วใบ 3 . เ ร่ิ ม เ ข ียน เขียนค้ิวช ค้ิ ว ด้ ว ย ท่ี 4 .ปัดม�สค นิดฝุนโด �ร ยใช้ แปรงปล เข้�กับเส้น ่�สีที่ �ยตัดลงส ผม ีเข้ม ท่หี �งค้วิ ก ปั ด ย้ อ น แ โดย ่อนแล้วเบ นว ลน สอี อ่ นลงท คิ้วก่อนแล เ ส้ น ห่ี วั คว้ิ ในล ้วจ คุ จ ะ เ ขีย น ข อ บ ค้ิว ใ น้ี ต�มแนวเส ึงปัด ห้ค ้นคิ้ว ก ว่� ป ก ต ิ เ ล็ก น้อ ย ม เ พ่ือ ใหต้ �ดเู ด น่ ขน้ึ

5 . ใ ช้ แ ป ร ง หั ว กลมแตะสี ก ล�ง และสี อ่ อ นไล่ จ �ก แนวหั ว คิ้ ว ลงม�ที่ ข้ � งสั น จมู ก เพื่ อ เป็นก�รเพิ่มมิติให้ ใบหน้ � ทำ � ให้ สั น จมูกดูชัดเจนขึ้น

6.แตะอ�ยแช โดว์ สี น้ำ � ต�ลเบ จอมแดงท�ให้ทั่ว แนวชั้นต�จ�กหัว ต�ถึงห�งต�


Lady Chic : 18

7.ใช้ แ ปรงหั ว กลม แ ต ะ อ า ย แ ช โ ด ว์ สี น้ำ า ตาลเข้ ม ไล่ จ าก แนวหางตาออกไป เป็ น รู ป สามเหลี่ ย ม และเบลนขึ้นไปที่แนว ร่ อ งชั้ น ตาเพื่ อ ให้ ชั้ น ตาดูลึกขึ้น

8.แตะอายแชโดว์ สี ข า ว ป ร ะ ก า ย มุ ก ทาจากหั ว ตาขึ้ น ไป จ น ถึ ง ก ล า ง ต า ใ น บริเวณเหนือแนวเส้น ชั้นตา

่าง 9.ทาขอบตาล เ บ ด้ ว ย สี น้ำ า ต า ลัวตา จอมแดง จากห น้ น ถึ ง ห า ง ต า แ ล้ ว เ ยสี บริเวรหางตาด้ว น้ำาตาลเข้ม าแล้วติด ต น ข ด ั ด . 1 1 มแบบ อ ล ป า ต ขน ้ ว เ ส ริ ม ่ช อ บ า ง แ ล ต า ด้ ว ย ง บ ริ เ ว ณ ห า ใ ห้ ต า ดู แ บ บ ห น า มขึ้นจาก หวานแต่ค คาร่าทับ นั้นปัดมาส

าย 1 0 . ใ ช้ แ ป ร ง ป ล ด ว์ ตั ด แ ต ะ อ า ย แ ช โ ส้ น สี ดำ า เ ข้ ม เ ขี ย น เ พื่ อ ข อ บ ต า บ า ง ๆ เ ห้ ดู ตั ด ข อ บ ต า ใ งใจ ชัดเจน แต่ดูไม่จ า ย เ ห มื อ น ก า ร ใ ช้ อง ไลน์เนอร์โดยตร


Lady Chic : 19

12.ปั ด แก้ ม ด้ ว ยสี พี ช อม ชมพู โ ดยปั ด เฉี ย งจ�ก พ ว ง แ ก้ ม ขึ้ น ไ ป ที่ แ น ว โหนกแก้ม

13.ท�ป�กด้วยลิปสีพีชอม ชมพู โ ดยใช้ พู่ กั น เกลี่ ย ให้ เรี ย บเนี ย นแต่ ไ ม่ ต้ อ งท� กรอสทับ


Lady Chic : 22

HAIR STER

HAIR STYLE

9 ไอเดีย มัดผมแบบหางม้า

มัดผมแบบหางม้า ทรงนี้สาวๆผมยาวทำ�กันบ่อยๆแต่ก็ไม่คิดว่าเค้าจะมีไอเดียการมัดผม หางม้าได้เก๋ๆ ถึง 9 แบบสาวๆลองจำ�ไว้ แล้วลองไปมัดเล่นๆ ปลี่ยนสไตล์กันได้เลยนะคะ

1. มัดผมหางม้า รวบไว้ท้ายทอย มั ด รวมผมไว้ แ ถวๆ ท้ า ยทอย เหมื อ นกั น แต่ ม ี ล ู ก เล่ น ตรง เอาผมมาปิ ด ยางรั ด ผมไว้ ทรง นี ้ ท ำ � แล้ ว ออกงานกลางคื น ได้ ด้ ว ย แต่ ค วรใช้ เ จลแต่ ง ผม ให้ ผมอยู ่ ท รงเรี ย บ ไม่ ช ี ้ โ ด่ เ ด ่

แบบรวมผมไว้ที่ท้ายทอย แบบนี้ง่ายๆ สบายๆ ที่สุด

2. ผมหางม้าแบบยกสูง มั ด รวมผมไว้ แ ถวๆ ท้ า ยทอย เหมื อ นกั น แต่ ม ี ล ู ก เล่ น ตรงเอาผม ม า ปิ ด ย า ง รั ด ผ ม ไ ว้ ท ร ง นี ้ ทำ � แ ล้ ว ออกงานกลางคื น ได้ ด ้ ว ย แต่ ค วรใช้ เจลแต่ ง ผม ให้ ผ มอยู ่ ท รงเรี ย บ ไม่ ช ี ้ โด่ เ ด่


Lady Chic : 23

3. ผมม้าแบบถักเปีย มัดแบบนี้มั่นใจได้เลยว่า ผมไม่หลุดมาบังหน้าสวยๆ ของเราชัวร์ ทรงผมหางม้ามัดครึ่งหัวและถักแน่นๆ

4. มัดผมแบบทรงหลวม เบี่ยงข้าง

แบบนี้น่ารักสุดๆ ไปเลย เหมาะ สำ � หรั บ คนที่ อ ยากเปลี่ ย นลุ ค ส์ เ ป็ น สาวหวานนะคะ

หรือจะมัดหลวมๆ ไว้เหมือน ไม่ได้ตั้งใจ


Lady Chic : 24

5. มัดแบบห่วง วันไหนเบื่อๆ และผมยาว มากพอ จะลองทำ�ทรงนี้ก็ เก๋ไม่หยอกนะคะ

6. มัดผมหางม้า แบบดับเบิ้ล

ก็คือ จับผมมาครึ่งหัวก่อน แล้วมัดรอบแรก จากนั้นรวม ผมทั้งหมดมัดรวมกัน ก็เป็นไอเีดียง่ายๆ ที่น่าสนใจ ผมไม่ หลุดร่วงให้รำ�คาญใบหน้าแน่นอนค่ะ


Lady Chic : 25

7. ผมม้าแบบบิด หรือจะรวมแบบบิด พร้อมเบี่ยงมาด้านข้าง เสริมด้วยเครื่องประดับ ก็ยิ่ง เริดเข้าไปอีกนะคะ

8. ผมหางม้าแบบลอนไส้กรอก แบบนี ้จ ะใช้หนังยางเยอะหน่อย เพราะ เราไม่ ไ ด้ถ ักเปี ยก แต่แบ่งมัดผมให้เป็น ลอนๆ เหมื อนไส้กรอก

9. ผมหางม้าแบบผูกโบว์ ส่วนถ้าใครผมยาว และอยู่ทรงมากพอ จะใช้วิธีมัดผมโดยไม่ใช้หนังยางร่วมเลย ก็ยังได้ค่ะ


Lady Chic : 26

FOOD & DRINK

อาหารชีวจิต เพื่อผิวใส ไร้สิว อาหารชีวจิตมีประโยชน์ต่อ สุขภาพ หากคนเราหันมาทานอาหารชีวจิตบ้าง ก็สามารถทำาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ผิวพรรณก็ผ่องใสอีกด้วย... การกิน ไม่ใช่กินอย่างไรให้อร่อย แต่เน้นเรื่อง “ กินดี ” เพื่อต้านโรค เพราะเล็งเห็นว่า คนยุคนี้มีโรคภัยมากมายเกาะกุมรุมเร้าอันมีสาเหตุมาจากอาหารการกิน... อ�ห�รชีวจิต ผู้ใหญ่และวัยรุ่นยุคนี้คุ้นเคยกับ อ�ห�รจ�นด่วนม�กกว่�น้ำ�พริกผักจิ้ม ส่วนเด็ก ยุคใหม่เรียกได้ว่�โตม�จ�กนมผงและอ�ห�รจ�น ด่วน แถมดูอ้วนท้วนสมบูรณ์แก้มกลมแสนน่� รัก แต่อน�คตทำ�น�ยได้ย�กว่�จะรอดพ้นจ�กภัย โรคอ้วน เบ�หว�น คว�มดันโลหิตสูง โรคหลอด เลือดตีบ โรคมะเร็งได้แค่ไหน สำ�หรับจุดประสงค์ หลักของชีวจิตก็คือ คว�มสุขสมบูรณ์ทั้งก�ย และใจ โดยยึดเอ�วิธีปฏิบัติและคว�มคิดในแนว ธรรมช�ติเป็นหลัก ในด้�นร่�งก�ยและจิตใจนั้น ชีวจิตถือว่�เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ร่�งก�ยมีผล ต่อจิตใจ และจิตใจก็มีผลต่อร่�งก�ยด้วยคว�มสุข สมบูรณ์ (Wholeness as Perfection) ก�รปฏิบัติ ต�มชีวจิตจะมุ่งไปในด้�นก�รสร้�งสุขภ�พก�ย และใจก่อน โดยก�รใช้ อ�ห�รสุขภ�พ ก�ร ใช้ เครื่องมืออุปโภคที่ม�จ�กธรรมช�ติหรือใกล้กับ ธรรมช�ติม�กที่สุด ในขณะเดียวกันชีวิตคว�ม เป็นอยู่ก็ต้องไปต�มธรรมช�ติ คือใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์ และเรียบง่�ย

ชีวิตที่เป็นไปต�มธรรมช�ติจะเป็นชีวิตที่มีอ�ยุ ยืน แข็งแรง มีคว�มสุขสดชื่นตลอดเวล� เมื่อมี ก�รปฏิบัติท�งก�ยแล้วก็ต้องมีก�รปฏิบัติท�งใจ ด้วย ที่สำ�คัญที่สุดคือคว�มสงบท�งก�ยซึ่งอ�ศัย ธรรมช�ติเป็นปัจจัยจะทำ�ให้เกิดคว�มสงบท�งใจ เกิดปัญญ� มองเห็นสัจธรรมของโลกและชีวิต จุด สูงสุดของสัจธรรมนี้คือ คว�มหลุดพ้น ซึ่งแต่ละ คนย่อมมีหนท�งและแนวท�งเป็นของตนเอง ชีว จิต คืออะไร ชีวจิต คือ ร่�งก�ยและจิตใจ เป็น วิถีก�รดำ�รงชีวิตและก�รบริโภคที่เน้นคว�มเป็น ธรรมช�ติ มีพื้นฐ�นม�จ�กวิถีชีวิตแบบแมคโครไบ โอติค ซึ่งมีก�รดัดแปลงให้สอดคล้องกับคว�มเป็น อยู่แบบไทย ๆ อ�ห�รชีวจิต เป็นก�รบริโภคพืชผัก ธัญพืชไม่ขัดสี ผักผลไม้สดต�มฤดูก�ลไม่ผ่�นก�ร ปรุงแต่งพืชหัวไม่ปอกเปลือก ดื่มน้ำ�สะอ�ดและช� สมุนไพรหรือน้ำ�ผลไม้ งดเนื้อสัตว์ทุกชนิด ยกเว้น ปล�และอ�ห�รทะเลบริโภคได้เป็นครั้งคร�ว งด น้ำ�ต�ลฟอกข�ว กะทิ นม และไข่ ก�รดำ�รงชีวิต อยู่ในที่อ�ก�ศบริสุทธิ์ไม่แออัด มีชีวิตเรียบง่�ย


Lady Chic : 27

ออกกำ�ลังก�ยสม่ำ�เสมอ มีชีวิตที่ยัดธรรมช�ติ เป็นหลัก มีก�รฝึกสม�ธิเป็นประจำ� โดยภ�พรวม แล้ว ก�รปฏิบัติต�มแนวชีวจิตจะมุ่งเน้นคว�ม มีสุขภ�พดีทั้งก�ยและใจ และเข้�ใกล้ธรรมช�ติ ม�กที่สุด ชีวจิต เป็นแนวคว�มคิดต่อเรื่องสุขภ�พ แบบองค์วม(Holistic) คือผนวกรวมเอ� “ชีว” ที่ หม�ยถึง “ก�ย” รวมเข้�กับ “จิต” ที่หม�ยถึง “ใจ” ให้เป็นสองภ�คของชีวิตที่มีผลต่อกันและกัน โดยตรง ไม่อ�จแยกก�ยออกจ�กจิต และจิตย่อม กระทบถึงก�ยเช่นเดียวกัน คว�มหม�ยและก�ร ปฏิบัติตัวต�มแนวท�งของชีวจิต จึงอ�จอธิบ�ย ได้ว่� คนเร�จะมีคว�มสุขคว�มแข็งแรงได้ก็ต่อ เมื่ อ ก�ยและใจทำ � ง�นเป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น ก�รใช้ชีวิตให้เป็นไปต�มธรรมช�ติ บริสุทธิ์ละ เรี ย บง่ � ยเป็ น แก่ น คว�มคิ ด สำ � คั ญ อี ก ประก�ร หนึ่ ง ของชี ว จิ ต ใช้ ชี วิ ต ในที่ นี้ ห ม�ยรวมถึ ง ก�ร บริ โ ภคอ�ห�รสุ ข ภ�พที่ ม �จ�กธรรมช�ติ แ ละมี ก�รดั ด แปลงน้ อ ยที่ สุ ด รวมถึ ง ก�รบริ โ ภคผลิ ต ภัณฑ์ใดๆที่ม�จ�กธรรมช�ติหรือใกล้ เคียงกับ ธรรมช�ติม�กที่สุด เพื่ อ ให้ ชี วิ ต หลุ ด พ้ น จ�กคว�มยุ่ ง เหยิ ง วุ่ น ว�ย ของสังคมแบบวัตถุนิยมในปัจจุบัน ซึ่งเป็นส�เหตุ ของโรคสมัย ใหม่น�นัปก�ร แนบเนื่องกับแนว ปฎิบัติท�งร่�งก�ย ต้องมีก�รปฏิบัติท�งใจควบคู่ ไปด้วย

เป้�หม�ยของก�รฝึกจิตใจ เป็นไปเพือ่ คว�มสงบ เกิด ปัญญ� มองเห็นสัจธรรมของโลกและชีวติ ทัง้ นี้ ก�รใช้ชีวิตและจิตใจให้เป็นไปต�มแนวท�งของชีว จิตไม่ใช่เรือ่ งยุง่ ย�กซับซ้อน ตรงข้�ม กลับเป็นคว�ม พย�ย�มทำ�ชีวติ ให้เรีบบง่�ยทีส่ ดุ แจ่มใสและมีคว�ม กลมกลืนกับธรรมช�ติม�กทีส่ ดุ เท่�ทีจ่ ะทำ�ได้ เพือ่ ให้สขุ ภ�พเกิดคว�มสมดุลและกระตุน้ ให้ ภูมชิ วี ติ (Immune System) ทีเ่ ป็นเกร�ะคุม้ กันสุขภ�พต�ม ธรรมช�ติ ซึง่ มีอยูใ่ นมนุษย์ทกุ คน ทำ�ง�นได้อย่�งเต็ม ประสิทธิภ�พ ก�รจะตรวจสอบว่�ตัวเองดำ�เนินชีวติ ได้ใกล้เคียงกับ แนวชีวจิตเพียงใด หรือบกพร่องไปเพียงใดนัน้ อ�จ ทดสอบได้จ�กหลักก�รของ FASJAMM ซึง่ ว่�ด้วยรูป แบบและอ�ก�รต่�งๆท�งก�ยและจิต ทีท่ �ำ ให้บคุ คล นัน้ ๆ มีสขุ ภ�พก�ยและจิตแตกต่�งกันไป จึงอ�จพูด ได้ว�่ เมือ่ ระวังรักษ�ร่�งก�ยให้แข็งแรงอยูเ่ สมอต�ม แนวคิดของชีวจิต ภูมชิ วี ติ ซึง่ เป็นหมอภ�ยในร่�งก�ย ของมนุษย์ก็ ย่อมทำ�ง�นได้เต็มหน้�ที่ เป็นเครือ่ ง ป้องกันด่�นแรกทีค่ ม้ ุ กันเร�จ�กโรคทัง้ ปวง แต่เมือ่ ใดก็ต�มห�กเกิดเหตุสดุ วิสยั มีโรคภัยไข้เจ็บเกิดกับ ร่�งก�ย ก�รรักษ�ต�มแนวท�งของชีวจิต ยังคงยึด หลักของก�รเยียวย�แบบองค์รวม เช่นเดียวกับก�ร ป้องกันในเบือ้ งต้น

http://www.108health.com


Lady Chic : 28

TECHNOLOGY

เคล็ดลับรักษาสิวในแบบชีวจิต

5 เคล็ดลับดีๆ กับการรักษาสิวด้วยตัวคุณเองในแบบชีวจิต 1. ปรับอ�ห�รก�รกินด้วยสูตรชีวจิต ให้ถูกต้อง ไม่ควร รั บ ประท�นแป้ ง ข้ � วและของหว�นที่ ทำ � จ�กน้ำ � ต�ลทร�ย ข�ว โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งช็อกโกแลต รวมทั้งอ�ห�รประเภท มันๆ และของ ทอดทั้งหล�ย ควร หันม�รับประท�นผักและ ผลไม้ให้ม�กเพร�ะมีวิต�มินซี วิต�มินอี เบต�แคโรทีน แร่ ธ�ตุโครเมียม และคลอโรฟลล์ เพื่อช่วยปรับ สมดุลของ ฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่�งก�ย และเลือกรับประท�นอ�ห�ร ที่มีแร่ธ�ตุสังกะสี ได้แก่ ข้�วซ้อมมือ ขนมปังโฮลวีท อ�ห�ร ทะเล เป็นต้น เพื่อช่วยลดก�รอักเสบและก�รติดเชื้อของ สิว นอกจ�กนี้ยังทำ�ให้แผลเป็นห�ยเร็วขึ้น ด้วยก�รสร้�ง เนื้อเยื่อใหม่แทนเซลล์ผิวหนังที่เสียไป 2. ใช้ดที อ็ กซ์ชว่ ยกำ�จัดท็อกซิน เพร�ะก�รเป็นสิว ย่อมแสดงว่�ร่�งก�ยในช่วงนัน้ มี เจ้�ท็อกซินหรือพิษเกิดขึน้ แล้ว ดังนัน้ ก�รทำ�ดีทอ็ กซ์ ต�มหลักชีวจิต เพือ่ ช่วยขจัดพิษ ในร่�งก�ย หลังจ�กทำ�ดีทอ็ กซ์เสร็จ ก็เข้�ห้องอบไอน้�ำ หรือ ซ�วน่� เพือ่ ขับพิษออกท�ง ผิวหนังได้อกี ท�งหนึง่


Lady Chic : 29

http://www.108health.com


Lady Chic : 30

สิ่งที่ควรรู้ ....

ก่อนคิดที่จะเริ่มฝึกโยคะ

1. คนที่ตั้งครรภ์อยู่ ผู้สูงอายุ ควรปรึกษาแพทย์ เสียก่อน เพราะว่าในแต่ล่ะท่าก็มีบางจุดที่อาจเป็นอันตราย กับ โรคบางโรคได้ เช่น คนที่มีความดันโลหิตสูง และความ ดันโลหิตต่ำ�ไม่ควรทำ�ท่าก้มศีรษะ คนที่มีปัญหาที่คอ จะ ไม่สามารถแหงน และบิดคอมากๆ ได้ เพราะฉะนั้นผู้ที่มี ปัญหาสุขภาพ ควรให้แพทย์ยืนยันก่อนว่าสามารถฝึก ได้ และควรฝึกโดยมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดในช่วงที่ฝึกด้วย 2. สถานที่ฝึกโยคะควรจะโล่ง และเงียบ เราควรเลือกสถานที่ๆ ทำ�ให้จิตใจเรานั้นเกิดความ สงบ และผ่อนคลายที่สุด ควรหลีกเลี่ยงที่ๆ มีเสียง ดัง เพราะมันจะเป็นการรบกวนสมาธิ ส่วนอุปกรณ์ ในการฝึกนั้น ไม่จำ�เป็นต้องซื้อเพิ่ม นอกจากพวก เสื่อโยคะต่างๆ ซึ่งที่จริงแล้วถ้ามีพรม หรือเสื่อก็ใช้ แทนได้เช่นกัน

3. เราไม่ควรฝึกโยคะ หลังอาหารทันที เพราะว่าก่อนฝึกโยคะ เราควรเว้นช่วงอย่างน้อย 1 – 2 ชั่วโมง เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงอาการจุก และถ้า เป็นไปได้ เราก็ควรขับถ่ายก่อน และควรเลือกเสื้อผ้า สวมใส่ที่สบายพอดีตัว ไม่หลวม หรือคับมากจน เกินไป และหลังจากฝึก เราก็ควรเว้นช่วงอย่าง น้อย 1 ชั่วโมง แล้วจึงค่อยไปรับประทานอาหาร 4. การผ่อนคลาย ตัวเองในการฝึกโยคะ หลาย คนอาจฝึกโยคะ เพื่อที่ต้องการมีรูปร่าง สมส่วน ดูดี หรือฝึกเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วย ต่างๆ แต่เราก็อย่าหวังมากเกินไป เพราะระหว่างฝึก เราควรปล่อยจิตใจให้สบาย เพื่อทำ�สมาธิ ให้ร่างกาย รู้สึกว่าผ่อนคลายมากที่สุด แล้วที่ได้ก็จะตามมาเอง 5. ทำ�ความเข้าใจในแต่ละท่าให้เข้าใจ เพราะว่าท่าโยคะเดี๋ยวนี้ หาได้ง่ายตามอินเทอร์เน็ต แต่อยากเตือนว่า อย่าดูท่าทางแค่ผ่านๆ เท่านั้น เราควรศึกษาและอ่านข้อแนะนำ�ให้ดีเสียก่อน อ่าน คำ�เตือนว่าแต่ละท่าควรปฏิบัติอย่างไร การหายใจ อย่างไร และให้ความสำ�คัญ กับคำ�เตือนในแต่ละท่า เป็นสำ�คัญ


Lady Chic : 31

6. ผูเ้ ริม่ ทำ�ไม่ตอ้ งกังวลกับการหายใจ แต่ให้ฝกึ ท่า ก่อน เพราะว่าการหายใจแบบโยคะ จะไม่เหมือนการหายใจใน แบบปกติทเ่ี ราหายใจอยู่ คนฝึกใหม่หลายๆ คน คงยังไม่ ชิน และเป็นกังวลมาก ในตอนฝึก ขอแนะนำ�ว่าให้เราทำ�ใจให้ สบายหายใจปกติไปก่อนถ้ายังทำ�แบบโยคะไม่ได้ฝึกท่าแต่ละ ท่าให้เชีย่ วชาญ แล้วค่อยมาดูเรือ่ งการหายใจตามทีห่ ลัง 7. การเริม่ จากท่าง่ายไปหาท่ายาก เพราะว่าบางคน ที่มักจะใจร้อนอยากทำ�ท่ายากให้ได้ เร็วๆ แต่ถ้าร่างกายเรานั้น ยังไม่พร้อมและเราไม่ได้ศึกษา มาดีพอ ก็อาจเกิดอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นได้เหมือนกัน 8. เราอย่าเกร็ง และอย่าใจร้อนมากเกินไป เพราะว่าหัวใจสำ�คัญในการฝึกโยคะ คือ การทีเ่ ราทำ�ให้ ร่างกายของเราเกิดการผ่อนคลายมากทีท่ ส่ี ดุ เพราะท่า แต่ละท่าทีฝ่ กึ นัน้ ผูฝ้ กึ ควรจะสามารถทำ�ได้อย่างสบายๆ เมือ่ ฝึกโยคะแล้วรูส้ กึ อึดอัด เจ็บปวด ให้คอ่ ยๆ คลายตัว มาอยูใ่ นท่าพัก ส่วนท่าไหนรูส้ กึ ว่าต้องฝืน ไม่อยากจะทำ� ก็ไม่ควรฝึก หรือหากอยากฝึกควร ก็ให้ครูฝกึ แนะนำ� ว่าจะปฏิบตั ไิ ด้อย่างไรจึงจะปลอดภัย

9. ทีส่ �ำ คัญเราห้ามฝืนตัวเอง เพราะว่ า ในท่ า บางท่ า เราอาจจะไม่ ส ามารถทำ � ได้ อย่ า งที ่ ค รู ฝ ึ ก ทำ � สิ ่ ง ที ่ เ ราควรจะทำ � คื อ ทำ � ให้ ม าก สุ ด เท่ า ที ่ เ ราสามารถทำ � ได้ โดยที ่ ร ่ า งกายยั ง รู ้ ส ึ ก ผ่ อ นคลายอยู ่ แ ละไม่ ม ี ค วามรู ้ ส ึ ก ฝื น ตั ว เอง 10.อย่ามองถึงผลที่อยากได้ แต่ให้มองที่ความ คืบหน้า เพราะว่าการฝึกโยคะนั้น ถ้าเราทำ�การปฏิบัติอย่าง ถูกวิธี รับรองได้ว่าต้องได้ผลดีกับร่างกายของเรา เองอย่างแน่นอน เพียงแต่ผลที่ได้อาจมันอาจจะช้า และไม่ตรงกับเป้าหมายที่หวังไว้ สำ�หรับใครที่กำ�ลัง รู้สึกอย่างนี้อยู่ และดูความแตกต่างระหว่างก่อนฝึก จนถึงปัจจุบัน เชื่อได้เลยเรานั้นต้องเห็นความแตก ต่างแน่นอน และเป็นการเพิ่มกำ�ลังใจให้พยายามมาก ขึ้น

http://www.visidona.com


Lady Chic : 34

HEALTH

Relationship Tip ความรักเปน เรอื่ งหอมหวานเสมอในวัยหนุม สาว การ คบกัน จีบกัน มีความสัมพันธกนั เปน เรอื่ งทีต่ นื่ เตน และหอม หวานเสมอในชวงแรกเรมิ่ แตการทีจ่ ะมคี วามสัมพันธทยี่ ดื ยาว นัน้ เปน ไปไดค อ นขางยากในปจจุบนั เลม นีจ้ งึ นําเคล็ดลับดีๆของ การใชช วี ติ คูซ งึ่ เขยี นขึน้ จากประสบการณจริง ของพาเมลา ฮิลล เนตเตลิ ตัน ทีผ่ า นการแตงงานมาแลวถึง 4 ครัง้ !!! (เอะ ยัง ไง ) ซึง่ เธอไดน าํ ประสบการณทไี่ ดร บั มาแบงปนใหเ หน็ ถึง เคล็ดลับทีจ่ ะใชช วี ติ คู อยางมีความสุข ดังนี้ 1. อยาเปลีย่ นเขา แตเปลีย่ นตัวคุณเอง อยางไรก็ตาม ถาเขาทําอะไรใหคณ ุ ไมชอบใจชนิดรับกันไมไดจริงๆ ลอง บอกสิง่ นัน้ ใหเขาฟง แตอยาใชนาํ้ เสียงโมโหโกรธาหรือตัง้ ทาจะราวี 2. บางครัง้ คุณจําเปนตองปฏิบตั ไิ ปตามกฎของคนที่ คุณรักบาง ไมควรทําอะไรตามแตใจตัวเอง อยาลืมวา คุณ กําลังใชชวี ติ อยูร ว มกันนะ ไมใชเปนโสดอีกตอไปแลว 3. ปรับจิตใจตัวเองเสียใหม ไมวา คุณจะเปนคนเหล็กแค ไหน ถาตองอยูก บั ใครสักคนขึน้ มา คุณตองดัดแปลง ทัศนคติ, ความคิดและการแสวงหาความสุขแบบเดิมๆ มา เปน ในลักษณะทมี่ นุษย 2 คนทํารวมกันไดแลวจะรวู า ชีวติ ยังมีเรอื่ งสนุกใหตกั ตวงไปพรอมๆ กันอีกหลายอยาง 4. แตขอใหระลกึ ไววา คุณเปนคนควบคุมชีวติ ของตัว เอง จะทาํ สวยหรือโปรยเสนหใ หเขาหลง ก็ขนึ้ อยูก บั คุณ เองนัน่ แหละ วาจะหมัน่ ทําตัวเซ็กซีห่ รือปลอยเปนพะโล 5. คุยถึงเรอื่ งทีด่ แี ละไมดี ใหกนั และกนั ฟง ในบางครัง้ คุณก็ควรเปด ใจคุยกับเคา เพือ่ แสดงถึงความไวใจ เชือ่ ใจ ทีค่ ณ ุ มีตอ เคา โดยทีเ่ รือ่ งทีค่ ยุ ไมจาํ เปนตองเปนเรือ่ งทีด่ ี เสมอไป (แสดงถึงความจริงใจ) 6. บางครัง้ ก็ตอ งเปนหมอ รักษาเรือ่ งบาดหมาง ระหวางกัน บางครัง้ คุณควรทีจ่ ะเปนฝายประณปี ระนอม เมอื่ มีเรอื่ งบาด


Lady Chic : 35

8. รักในขอบกพรองของคนทีเ่ รารัก รูจ กั เปดใจรับ ในขอบกพรอง ของกันและกัน เพราะตางคนตางยอมมี ขอเสียดวยกันทัง้ นัน้ 9. ทําใจใหไดวา ผูช ายไมชอบ (เรือ่ งหยุมหยิมของ ภรรยา) เหมือนกันทุกคน 10. ตรงขาม ผูช ายจะตางกันในเรือ่ งการเอาใจใส ภรรยา 11. อยากังวลกับเรือ่ งจุกจิกมากไป เชน บางคูแ มแต ยาสีฟน ยังใชคนละยีห่ อ จึงเสนอวิธคี ลีค่ ลายปญหา ซือ้ มันซะทัง้ 2 ยีห่ อ นัน่ แหละ จะไดไมตอ งพะวงวา ควร ซือ้ ยีห่ อ ไหนดี ถาซือ้ ทีเ่ ราชอบแลวเดีย๋ วเขาจะไมชอบ โอย…ละเอียดไปกันใหญ 12.ถาจําเปนตองมีปากเสียงกันใหเลือกทะเลาะในเรือ่ ง ทีฉ่ ลาดๆ หนอย อยาลืมวา ความคิดตางกันไมได หมายความวา เราไมรกั กัน 13. ทองไววา มีทางออกสําหรับขอขัดแยงทัง้ ปวง เสมอ 14. หัดใชความเขาใจเปนสะพานเชือ่ มถึงกัน 15.อยากจะรักกันนานๆ ควรปฏิบตั ติ อ กันอยางให เกียรติและนุม นวล 16.อยาสับสนวา ชีวติ สมรสจะเหมือนการออกเดท เพราะมีอกี หลายอยางทีค่ ณ ุ ตองฟนฝาอุปสรรครวม กัน 17. ถามีปญ  หาในชีวติ คูค วรชวยกันแกไข โดยเฉพาะ ปญหาใหญๆ อยาตัดสินใจคนเดียว 18.หยุดชีน้ วิ้ สัง่ โนนสัง่ นี่ เปนเจาแม เสียทีเถอะ 19.หวานใสกนั เรือ่ ยๆ เชน อยาลืมกระซิบคำาพูดแสน เซ็กซีใ่ หเขาฟง, จูงมือกันยามเดินขามถนน หรือแมแต บอกเขาวา เขาพิชติ ใจคุณไดอยางไร

ทานผูอานนำาเคล็ดลับเหลานี้ไปปรับใชแลวไดผลอ ยางไร ก็สามารถนำามาแชรกันไดนะคะ ^^


Lady Chic : 36

กระแส “ รอยไหม ” นวัตกรรมความสวยความงาม

ตอนนี้กระแสฮอตฮิต สงตรงมาจากแดนกิมจิ ดินแดนที่สาวไทยกรี๊ดกราดกับนวัตกรรมบิวตี้ กันนัก แต..สาวไทยอยางเราตองไดขอมูล ขอเท็จจริงกันกอนจะทำา เพราะการรอยไหมนั้น “แพง” และเสียววาบจากปลายแหลมดวยเข็มที่แทงจึ๊กลงไปบนหนา ดั่งเชนการเย็บผาหรือ เนาผา


Lady Chic : 37

ไ ห ม ช นิ ด ไ ม ่ มี เ งี่ ย ง ที่ ใ ช ้ ใ น ป ั จ จุ บั น มั ก ผ ลิ ต จ � ก ส � ร “ โ พ ลี ไ ด อ อ ก ซ � โนน(Polydioxanone) หรือ PDo ซึ่งส�ม�รถ ละล�ยตัวเองได้ภ�ยใน 6-8 เดือน” วิธี ก�รร้ อ ยไหมนั้ น แพทย์ จ ะทำ � ก�รฉี ด ย�ช� ก่อน หลังจ�กนั้นก็นำ�เข็มร้อยกับไหมชนิดมี เงี่ยงและสอดเข็มเข้�ไปบริเวณชั้นไขมันใต้ ผิวหนัง ส่วนชนิดไม่มีเงี่ยงสอดเข็มในระดับที่ ไม่ลึกม�ก

อะ! งัน้ เร�ขอเก็บตกข้อมูลม�จ�กง�นสัมมน�ของสม�คมแพทย์ผวิ หนังแห่ง ประเทศไทย โดยท�งสม�คมฯ ได้เล็งเห็นคว�มสำ�คัญในก�รให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง เพือ่ เป็นประโยชน์แก่ประช�ชน จึงจัดง�นแถลงข่�วชีแ้ จงข้อเท็จจริงเพือ่ เป็นข้อมูลพืน้ ฐ�นสำ�หรับแพทย์ และผูท้ สี่ นใจก�รยกกระชับผิวด้วยวิธกี �รดังกล่�ว ภ�ยใต้หวั ข้อ “ร้อยไหม ไขคว�มจริง” ก�รร้อยไหมเพือ่ ยกกระชับใบหน้�มีม�ตัง้ แต่สบิ กว่�ปีทแี่ ล้วโดยต้นกำ�เนิดอยูท่ ี่ ประเทศเก�หลี เพร�ะมีเคว�มชือ่ ว่� “ก�รสอดไหมเข้�ไปในผิวหนังจะกระตุน้ ให้ผวิ สร้�งเส้นใยคอลล�เจนขึน้ ม�ใหม่ต�มแนวก�รสอดซึง่ เส้นใยคอลล�เจนใหม่จะช่วย ให้ผวิ บริเวณดังกล่�วกระชับขึน้ ”ศ.นพ.วรพงษ์ มนัสเกียรติ ประธ�นคณะอนุกรรมก�ร ประเมินและติดต�มประสิทธิภ�พเครือ่ งมือท�งก�รแพทย์ และหัตถก�ร โรคผิวหนัง และกรรมก�รอำ�นวยก�ร สม�คมแพทย์ผวิ หนังแห่งประเทศไทย กล่�ว สำ�หรับไหมทีน่ �ำ ม�ใช้มี 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดมีเงีย่ ง (barb) โดยตัวเงีย่ งจะทำ�หน้�ที่ เสมือนหมุดยึดตรึงให้ไหมอยูก่ บั ที่ ส่วนชนิดทีก่ �ำ ลังเป็นทีน่ ยิ มในปัจจุบนั เป็นไหมชนิด ไม่มเี งีย่ ง(non-barb) ซึง่ มีทงั้ แบบทีส่ �ม�รถสล�ยหรือละล�ยตัวเองได้ กับชนิดทีไ่ ม่ ส�ม�รถสล�ยตัวเองได้

http://www.manager.co.th/


Lady Chic : 38

คุณหมอ วรพงษ์ บอกต่อว่� “ก�รทีผ่ วิ เกิดบ�ดแผล ร่�งก�ย ก็จะมีก�รสร้�งคอลล�เจนม� ทดแทนส่วนเดิมทีห่ �ยไป และ เลือดหมุนเวียนม�กขึ้นอยู่แล้ว ส่วนผลลัพธ์ที่เห็นว่�ผิวหนังเต่ง ตึงยกกระชับขึน้ นัน้ อ�จเกิด จ�กอ�ก�รอั ก เสบและระบม “ของผิวหนังก็เป็นได้

ผลข้�งเคียงของก�รร้อยไหมชนิดมีเงี่ยง ที่เคยมีผู้ร�ยง�นไว้ได้แก่ ก�รเกิดผิวหนังบวม แดงเนื่องจ�กอ�ก�รแพ้ไหม ก�รเห็น คลำ� เจอปมไหม ปล�ยไหมโผล่ หรือก�รเกิดรอย บุ๋มของผิวหนัง ผิวหนังสองข้�งของใบหน้� กระชับไม่เท่�กัน และยังไม่มีก�รร�ยง�นผล ข้�งเคียงของก�รร้อยไหม PDo ชนิดไม่มีเงี่ยง ในว�รส�รท�งก�รแพทย์


Lady Chic : 42

TRAVEL

ขุนชางเคี่ยน

ขุนช่�งเคี่ยน หรือสถ�นีวิจัยและศูนย์ ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่�งเคี่ยน ตั้งอยู่ ในอำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตังอยู่ใน เส้นท�ง เดียวกับพระธ�ตุดอยสุเทพ พระ ตำ�หนักภูพิงค์ร�ชนิวเศน์ และบ้�นม้งดอย ปุย สถ�นีเกษตรที่สูง ขุนช่�งเคี่ยนเป็น 1 สถ�นี เกษตรฯ ของคณะเกษตรศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ เป็นสถ�นีวิจัยเกี่ยว กับ เมล็ด พันธุ์ก�แฟ ไม้ผลเมืองหน�ว เช่น ท้อ พลับ บวย พลัม อะโวก�โด มะค�เดเมีย และไม้ผลกึ่งร้อน ได้แก่ ลิ้นจี่ และในทุกๆปี ของหน้�หน�วช่วงปล�ยธ.ค-ม.ค. แต่ใน เนื่องก�รหลังๆ อ�ก�ศ เริ่ม แปรปรวนไป ก่อนเดินท�งต้องโทรสอบถ�มไปอีกครั้งว่� บ�นแล้วหรือยัง ต้นน�งพญ�เสือโคร่งหรือ ที่เรียกกันว่�ซ�กุระเมืองไทย สีชมพู สด จะบ�นสะพรั่งอวดคว�มง�มไปทั่วบริเวณ สถ�นี วิ จั ย และศู น ย์ ฝึ ก อบรมเกษตรที่ สู ง ขุนช่�งเคี่ยน หมู่บ้�นช�วม้ง บ้�น ขุนช่�ง เคี่ยนเต็มไปด้วยสีชมพูของ ต้นน�งพญ� เสือโคร่งขึ้นอยู่ม�ก ทั้งต�มข้�งท�งถึงใน หมู่บ้�น


Lady Chic : 43

ซากุระดอย หรือนางพญาเสือโคร่ง ( Prunus cerasoides D. Don )

เป็นไม้ทข่ี น้ึ อยูต่ �มธรรมช�ติในพืน้ ทีส่ งู ท�งตอนใต้ ของประเทศจีนญีป่ นุ และไต้หวันในประเทศไทยพบ ขึน้ ต�มภูเข�ทีส่ งู จ�กระดับน้�ำ ทะเล1,000-2,000 เมตร เช่น บนดอยอินทนนท์ ดอยเชียงด�ว ฯลฯ เป็นไม้ยนื ต้นผลัดใบสูงประม�ณ 10-15 เมตร ดอก สีข�ว ชมพู ออกเป็นช่อกระจุกใกล้ปล�ยกิง่ ก้�น ดอกย�ว 0.7-2 เซนติเมตร ขอบริว้ ประดับจักไม่ เป็นระเบียบ กลีบเลีย้ งติดกันเป็นรูปกรวย กลีบดอก มี 5 กลีบ เมือ่ บ�นขน�ดโตเส้นผ่�ศูนย์กล�ง 1-2 เซนติเมตร ระยะเวล�ออกดอกออกดอกระหว่�ง เดือนธันว�คมจนถึงกุมภ�พันธ์ โดยจะทิง้ ใบก่อน ออกดอก มองเห็นแต่ดอกสีชมพูทง้ั ต้น บริเวณทีม่ ี ต้นน�งพญ�เสือโคร่งขึน้ อยูห่ น�แน่น เช่นต�มหุบ เชิงดอย เมือ่ ถึงเวล�ออกดอกก็จะออกพร้อมๆกัน จะเห็นเป็นสีชมพูสะพรัง่ ไปทัง้ ดอย

การเดินทางไปขุนช่างเคี่ยน

จ�กตัวเมืองเชียงใหม่ ขึน้ ไปท�งพระธ�ตุดอยสุเทพ หลัง จ�กนัน้ ก็จะถึงพระตำ�หนักภูพงิ ค์ร�ชนิเวศน์ ขับผ่�นพระ ตำ�หนักภูพงิ ค์ร�ชนิเวศน์ไปอีกประม�ณ 3 กม.ก็จะถึงป�ก ท�งแยกเข้�บ้�นแม้วดอยปุย ขับต่อไปอีกประม�ณ 5 กม.จะถึงบ้�นม้งขุนช่�งเคีย่ น http://www.siamfreestyle.com


Lady Chic : 44

ENTRETAIN

ENT M D N AI T R E ENT TE A D P U

“โฟร์-มด” สมานฉันท์กอดคอถ่ายMVเพลงใหม่ บอกอีก 3 ปีแยกวง “โฟร์-มด”โต้จัดฉากทะเลาะกันเพื่อโปรโมท ผลงานเพลงชุดใหม่ยันแค่ประจวบเหมาะบอก ทะเลาะกันมาเป็นเดือนแล้วแต่ไม่มีใครรู้แจง ชนวนมาจากโฟร์มางานสาย3ชั่วโมงทำาให้มด หงุดหงิดที่ต้องรอและรับหน้ากับปัญหาเพียง ลำาพังลั่นตอนนี้ดีกันแล้ว ทะเลาะกันถึงขั้นไม่ยอมให้สัมภาษณ์คู่ใน งานๆ หนึ่ง สำาหรับนักร้องดูโอ้ “โฟร์ ศกลรัตน์ วรอุไร” และ “มด ณปภัช วัฒนากมลวุฒิ”ทำา เอาสาวโฟร์ถอดใจคิดอยากแยกวงแต่หลังจาก นั้นไม่กี่วันทางฟากของโฟร์ก็ออกมาเปิดเผยว่า ดีกันแล้ว หลังผู้ใหญ่ในค่ายกามิกาเซ่ต้นสังกัด เรี ย กเข้ า ไปคุ ย ล่ า สุ ด มี ห มายเชิ ญ สื่ อ มวลชน จากต้ น สั ง กั ด ของทั้ ง คู่ ใ ห้ เ ข้ า ร่ ว มทำ า ข่ า วการ ถ่ายทำามิวสิควีดีโอเพลง“คนดีนาทีสุดท้าย”ซิง เกิ้ลใหม่ของ “โฟร์-มด” งานนี้จึงหนีไม่พ้นโดน จั บ ตามองว่ า เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น การจั ด ฉากหรือเปล่า?!ซึ่งทั้งคู่ขอเคลียร์...

“ตอนนั้นเราอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่แล้วเรากดดันด้วย และเรายังมีงานต่ออีก เราก็ไม่รู้จะทำายังไง แล้วงานต่อไปเราก็ ต้องเลื่อน เราก็ไม่สามารถจะไปบอกกับทุกคนได้หรอกว่าเหตุผลเพราะอะไร มันก็ต้องมีหลายคนที่คิดไปก่อนล่วง หน้า เราก็กดดันว่าเราจะทำายังไงดี เราก็ทำาได้แค่ยืนอยู่เฉยๆ แล้วรับสภาพตอนนั้นไป มันก็เลยกดดัน”


Lady Chic : 45

“ณเดชน์” ปัดช่องสั่งห้าม สัมภาษณ์คู่ “ญาญ่า” เผยเพิ่งควงกัน ไปทำาบุญ ตจว. “ณเดชน์” ปัดช่อง3 สั่งจับแยกไม่ให้สัมภาษณ์คู่ “ญาญ่า” เผยเพิ่งควงกันไปทำาบุญที่ต่างจังหวัดมา โต้แม่เชียร์ให้จีบ ออกตัวไม่รู้ ข่าวนางเอกหนัง “คู่กรรม” วางตัวญาญ่า แต่ “เอ ศุภชัย” อยากดันเด็กในสังกัด “ริชชี่” มากกว่า ร่วมงานกันมาหลายเรื่อง จนขึ้นแท่นเป็นพระ-นางคู่ขวัญแห่งยุค แฟนคลับ เลยลุ้นอยากให้ “ณเดชน์ คูกิมิยะ” กับ “ญาญ่า อุรัสยา สเปอร์บันด์” รักกันนอก จอ แต่ปรากฏว่า ล่าสุด ทั้งคู่ได้มาร่วมงานฉลองครบรอบ 17 ปี ศูนย์การค้าฟิว เจอร์พาร์ค รังสิต ด้วยกัน แต่กลับถูกแยกไม่ได้สัมภาษณ์พร้อมกันเหมือนเคย หลายคนจึงมองว่าเป็นเพราะทางช่องมีคำาสั่งให้ทั้งคู่แยกกันหรือเปล่า


Lady Chic : 46

HOROSCOPE

ร�ศีมงั กร 22 ธันว�คม - 19 มกร�คม คว�มรัก : คุณมีคว�มทรงจำ�ดีๆ ม�กม�ย แต่ ก็มชี ว่ งเวล�ทีค่ ณ ุ รูส้ กึ ว่�ทุกอย่�งดูแย่ ไปหมด เป็นเรือ่ งย�กทีจ่ ะเดินหน้�ต่อ ปล่อยอ�รมณ์เก่�ๆ ทิง้ ไป แล้วก้�วสู่ อน�คต แต่กม็ คี นพูดไว้เสมอว่� แม้เร�จะให้อภัยได้ แต่ เร�ไม่เคยลืม เป็นเรือ่ งทีด่ ที จ่ี ะได้เรียนรูป้ ระวัตศิ �สตร์ท่ี ผ่�นม� จะได้รวู้ �่ คนอืน่ ๆ เข�เคยทำ�อย่�งไร และคุณจะ ได้ไม่ท�ำ ซ้�ำ อีก สิง่ สำ�คัญคือ อย่�ยึดติดกับคว�มรูส้ กึ ของ ตัวเองให้ม�กไปนัก สิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ : สิง่ ทีเ่ ป็นส่วนสำ�คัญของปัญห� นัน้ คือครอบครัว... ซึง่ อ�จม�ถึงบทสรุปได้โดยไม่มคี �ำ เตือนใดๆ คุณควรคิด ให้ดี และระมัดระวังม�กๆ มีร�ยละเอียดหล�ยๆ อย่�ง ทีเ่ ร�อย�กให้คณ ุ ใส่ใจ ก�รจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญก่อน หลังสำ�คัญทีส่ ดุ คุณต้องคิดให้ถถ่ี ว้ นนะว่�จะทำ�อะไร ก่อน หลัง... คำ�เตือน : จะมีก�รเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ กับคุณแน่ๆ ในตอนแรก คุณอ�จจะยังงงๆ ไม่แน่ใจ แต่ตอ่ ม� คุณจะเริม่ ตัง้ ตัวได้ และได้เริม่ ต้นอะไรใหม่ๆ ซึง่ จะส่งผลดีตอ่ อน�คตของ คุณ แม้ว�่ ตอนนีท้ กุ อย่�งอ�จยังไม่คอ่ ยพัฒน�ไปข้�ง หน้�นัก แต่อะไรๆ กำ�ลังเริม่ แล้วล่ะ ใจเย็นๆ นะ

ร�ศีกมุ ภ์ 20 มกร�คม - 18 กุมภ�พัน คว�มรัก : ทำ�ไมคุณถึงรู้สึกว่�ปัญห�นี้แก้ไข ง่�ยๆ อย�กแก้เมือ่ ไหร่กแ็ ก้ได้ เวล�ที่ เพิม่ ม�กขึน้ หรือก�รรอคอยให้อะไรๆ เปลีย่ นไปเองนัน้ ใช่เรือ่ งไหมเนีย่ ...? มันแก้กนั ได้ดว้ ยวิธนี ้ี เหรอ จริงๆ แล้ว โลกนีม้ คี �ำ ว่� คว�มไม่อดทน คว�มไม่รอ คอยอยูน่ ะ และถ้�ห�กคุณปล่อยให้ทกุ อย่�งเป็นไปเรือ่ ยๆ เฉือ่ ยๆ เร�เชือ่ ว่�มันต้องส่งผลกระทบกับใจคุณแน่ๆ เอ� เป็นว่� คุณมีอะไรก็พดู เถอะ ดีกว่�รออยูเ่ ฉยๆ นะ สิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ : คุณไม่ค่อยเชี่ยวช�ญก�รร่วมมือกับคนอื่นเท่�ไหร่นัก อ�จเป็นเพร�ะพวกเข�เองก็พย�ย�มห�คว�มสบ�ยใจใน บรรย�ก�ศอยู่ แล้วดันทิง้ คว�มรับผิดชอบให้กบั คุณ ซึง่ มัน จะส่งผลกระทบต่อคว�มคิดและแผนก�รของคุณ ทำ�ให้คณ ุ ต้องพย�ย�มสร้�งอน�คตขึน้ ม�ใหม่ คำ�เตือน : มันต้องมีคนๆ หนึง่ ทีค่ ดิ ว่�คุณทำ�อะไรผิดพล�ด หรือคน ทีต่ ง้ ั คำ�ถ�มกับก�รตัดสินใจของคุณอยูเ่ สมอ ต้องมีคว�ม คิดแบบนีเ้ สมอล่ะ แต่ถ�้ อย�กประสบคว�มสำ�เร็จ คุณควร ต้องรับฟังคำ�วิพ�กษ์วจิ �รณ์พวกนัน้ เพร�ะบ�งที มันก็มี ประโยชน์ และจริงใจ ในโลกนี้ ไม่มใี ครอยูค่ นเดียวได้หรอก ทุกคนต้องก�รแรงสนับสนุนจ�กคนอืน่ ทัง้ นัน้ แหละ

ร�ศีมนี 19 กุมภ�พันธ์ - 20 มีน�คม คว�มรัก : อย�กฟังข่�วดีใช่ไหม หวังว่�คุยกันแล้ว จะได้ผลตอบรับทีด่ ใี ช่ไหม คุณอย�กใช้ คว�มสัมพันธ์ทม่ ี สี ร้�งสิง่ พิเศษ ดีใจกับคุณ ด้วยในสิง่ ทีจ่ ะได้ม� บอกล่วงหน้�เลยก็แล้วกัน แม้ว�่ เรือ่ งทีค่ ณ ุ จะ เจอนัน้ จะท้�ท�ยไม่นอ้ ย แต่พนันได้ว�่ จะมีคว�มเปลีย่ นแปลงดีๆ เกิดขึน้ มันอ�จไร้เหตุผล แต่มนั ก็จะดีขน้ ึ ล่ะน่� สิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ : สถ�นก�รณ์ทย่ ี งั ไม่มน่ ั คงอ�จสร้�งปัญห�เรือ่ งก�รเงินระหว่�ง คุณกับคนอืน่ ๆ สิง่ ทีแ่ ย่ทส่ ี ดุ คือ คุณดันไปใช้เงินกับอะไรทีไ่ ม่จ�ำ เป็น และมันไม่ชดั เจน ทำ�ให้ใครๆ จับต�คุณ ผลลัพธ์กจ็ ะส่งผลกระทบ ต่ออน�คตของคุณอย่�งแน่นอน คุณต้องว�งแผนก�รใช้เงินให้ดี กว่�นีน้ ะ นับหนึง่ ใหม่เลยตัง้ แต่ตอนนี้ คำ�เตือน : เวล�นักเดินท�งม�ถึงจุดสุดท้�ยของก�รท่องเทีย่ ว พวกเข�จะ ทำ�อย่�งไรน่ะเหรอ ก็ว�งแผนเส้นท�งใหม่ๆ น่ะสิ หรือไม่ ก็พกั สัก ระยะ ซึง่ คุณเป็นอย่�งหลัง คุณกำ�ลังมีคว�มสุขกับคว�มสำ�เร็จครัง้ ทีผ่ �่ นม� และไม่ได้ตน่ ื เต้นจะเริม่ อะไรใหม่ๆ แต่... เร�อย�กให้คณ ุ เปลีย่ นตัวเองเป็นอย่�งแรกได้ไหม ลองคิดห�เส้นท�งใหม่ๆ ได้แล้ว คุณอ�จไม่เชือ่ แต่อ�ทิตย์น้ ี จะมีแรงบันด�ลใจเข้�ม� ทำ�ให้ คุณอย�กเริม่ อะไรใหม่ๆ แน่นอน

ร�ศีเมษ 21 มีน�คม-19เมษ�ยน คว�มรัก : บ�งครัง้ เวล�เร�อย�กทำ�อะไรดีๆ หรือ ไม่อย�กถกเถียง เร�ก็พย�ย�มจะสุภ�พ เร�อ�จกินอ�ห�รทีไ่ ม่ชอบ หรือรับของ ขวัญทีไ่ ม่ได้รส้ ู กึ ดีอะไรเท่�ไหร่ แล้วทำ�เป็นยิม้ ดีใจ ทัง้ ทีใ่ นใจก็ไม่ได้ ชอบเลย จำ�ไว้ว�่ เร�ทำ�ได้ คนอืน่ ๆ เข�ก็ท�ำ ได้เหมือนกัน ในชีวติ ของคุณตอนนี้คว�มสัมพันธ์มนั ผิดพล�ดอะไรไปบ้�งหรือเปล่� ยัง ไม่ส�ยเกินไปทีจ่ ะเคลียร์อะไรๆ ให้ชดั เจนนะ สิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ : คุณจะได้โอก�สเติมเต็มบ�งสิง่ บ�งอย่�ง ซึง่ กล�ยเป็นว่�เป็น อ�ทิตย์ทค่ ี ณ ุ จะจดจำ�ไปน�น แต่ไม่ใช่ในวิถที �งแบบทีค่ ณ ุ ค�ดหวัง ไว้เท่�ไหร่นกั คุณอ�จโดนเรียกตัวเข้�แทนตำ�แหน่งบ�งอย่�งแบบ กะทันหันม�ก คิดให้ดกี อ่ นตอบรับนะ คำ�เตือน : ผูค้ นทีม่ �ห�หมอดูมกั ถ�มเสมอว่� “เมือ่ ไหร่ชวี ติ จะมีก�ร เปลีย่ นแปลง” และเร�มักตอบไปว่� “เมือ่ คุณตัง้ ใจจริงๆ ทีจ่ ะ เปลีย่ นไงล่ะ” ดวงชะต�มีผลกระทบต่อคุณม�กเหลือเกิน แต่มนั ไม่ส�ม�รถบังคับท�งเลือกในชีวติ ของคุณได้แน่ สิง่ ทีม่ อี �ำ น�จเหนือ กว่�ก็คอื ก�รตัดสินใจของคุณเอง ว่�จะปล่อยชีวติ ไปต�มดวงหรือ ไม่ เมือ่ ใดก็ต�มทีค่ ณ ุ ตัง้ ใจจริงทีจ่ ะเปลีย่ น นัน่ หม�ยถึงคุณได้เริม่ ต้น แล้ว แต่จะสำ�เร็จหรือไม่ ก็ขน้ ึ อยูก่ บั ตัวคุณเองเช่นกัน จงเชือ่ มัน่ ในตัว เอง และเข้มแข็งไว้ในอ�ทิตย์น้ ี

ร�ศีพฤษภ 20เมษ�ยน - 21 พฤษภ�คม คว�มรัก : คนลดคว�มอ้วนต่�งคุน้ เคยกับก�รกินแบบ ต�มใจป�ก แต่มนั ไม่ใช่คว�มผิดพล�ดของ ป�ก... สิง่ ทีแ่ ย่กค็ อื ตัวคุณ เร�มักจะกล่�วโทษไป ทีส่ ง่ ิ อืน่ อยูต่ ลอด โดยไม่คดิ ถึงคว�มผิดของตัวเอง คุณเคยทำ�อะไรไม่ดลี งไป บ้�งไหม และมันทำ�ให้คนอืน่ ๆ เข�ไม่ประทับใจบ้�งหรือเปล่� คุณมองคน อืน่ อย่�งใจแคบเกินไปไหม ใช้วจิ �รณญ�ณอะไรในก�รตัดสินพวกเข� นี่ เป็นช่วงเวล�ของก�รให้อภัย และลืมเรือ่ งร้�ยๆ แล้วก็ก�้ วต่อไป สิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ : มีบ�งคนทีเ่ อ�ตัวเองเป็นศูนย์กล�งม�กๆ จนดูเหมือนพวกเข�เห็นแก่ ตัวสุดๆ บ�งทีพวกเข�อ�จไม่รว้ ู�่ เมือ่ ม�ถึงคุณแล้ว คุณต้องเหนือ่ ยย�กเพียง ไร อย่�ละเลยคว�มรูส้ กึ ของปัญห�ทีเ่ กิดขึน้ แต่ควรวิเคร�ะห์ อ่�นทุกอย่�ง ให้ข�ด คุณจะได้ชว่ ยไม่ให้ตวั เองต้องเจอปัญห�ในอน�คต คำ�เตือน : เวล�นับเงินในกระเป๋� ส่วนใหญ่เร�นับแค่ครัง้ เดียว คนส่วนใหญ่มกั เจอปัญห�ทีว่ �่ พวกเข�คิดว่�ตัวเองมีเงินเยอะกว่�คว�มเป็นจริง และใช้เงิน ม�กกว่�ทีม่ ี แต่เมือ่ ใดก็ต�มทีค่ ณ ุ พูดถึงสิง่ ดีๆ ท�งคว�มรูส้ กึ มันจะมีม�กกว่� ปกติเป็นสองหรือส�มเท่� เพร�ะน้�ำ ใจนัน้ ให้เท่�ไหร่กไ็ ม่มวี นั หมด ยิง่ เร�รูจ้ กั ให้คนอืน่ ม�กเท่�ไหร่ มันก็ยง่ ิ เป็นก�รบวกเพิม่ คูณ สถ�นภ�พท�งก�รเงิน ของคุณอ�จไม่ดนี กั แต่ชวี ติ มีอะไรม�กกว่�นัน้ แค่มนี �ำ ้ ใจให้คนอืน่ คุณก็มี คว�มสุขได้แล้ว

ร�ศีเมถุน 22 พฤษภ�คม - 21 มิถนุ �ยน คว�มรัก : คุณอย�กได้คว�มรักแบบสงบๆ หรือ อย�กได้แบบผจญภัยมันส์ๆ สองอย่�งนีไ้ ม่ได้ม� ด้วยกันนะจ๊ะ โดยเฉพ�ะในเรือ่ งคว�มสัมพันธ์ แบบคนสองคน จริงอยู่ คว�มน่�ตืน่ เต้นตอนแรกๆ ก็ดี ฟูฟ่ �่ ดี แต่ก�ร ควบคุมภูเข�ไฟ บ�งครัง้ ก็ไม่ใช่เรือ่ งง่�ยๆ เลย คุณคงต้องเลือกแล้วล่ะว่� จะอยูเ่ งียบๆ อย่�งปลอดภัย หรือจะเอ�แบบรุนแรงเยอะแยะ คุณควร พิจ�รณ�ท�งเลือกทีม่ ี แต่อย่�ไปกดดันมัน ถ้�ห�กเผลอทำ� อน�คตไม่ สวยแน่ สิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ : คุณค่อนข้�งมองโลกในแง่ดี และมันจะทำ�ให้คณ ุ กล้�ทีจ่ ะเสีย่ ง ม�กกว่�ทีเ่ คยเป็น เพือ่ ปรับสถ�นก�รณ์ เร�แนะนำ�ให้คณ ุ เปลีย่ นบ�ง อย่�งใหม่เสียบ้�ง อะไรทีส่ �ำ คัญต่อเรือ่ งส่วนตัว ลองชัง่ น้�ำ หนักเรือ่ งร�ย ละเอียดต่�งๆ และเลือกเฉพ�ะสิง่ ทีจ่ �ำ เป็นก็พอ คำ�เตือน : อย่�แค่ใช้เวล�กับตัวเองเฉยๆ เมยๆ แต่ใช้เวล�อยูก่ บั คนอืน่ บ้�ก็ดี มี คนใกล้ตวั บ�งคนกำ�ลังรีบร้อนม�ก ถ้�พวกเข�ไม่ช�้ ลงสักนิด ก็จะทำ� กระบวนก�รทัง้ หมดพล�ดไปหมด สิง่ เดียวทีค่ ณ ุ ต้องก�รเพิม่ เติมก็คอื แรงบันด�ลใจ ก�รทุม่ เท และก�รใส่ใจในร�ยละเอียด อย่�ปล่อยให้ตวั เองกังวลเกินไป เพร�ะมันจะนำ�ม�ซึง่ คว�มรีบร้อน เรือ่ งนีไ้ ม่ใช่ก�รแข่งขัน และไม่ใช่เรือ่ งทีต่ อ้ งกลัว แค่คณ ุ ต้องเลือกทำ�สิง่ ทีถ่ กู ต้องเหม�ะสมกับตัว เองในเวล�ทีใ่ ช่ และจงเชือ่ มัน่ ไว้ใจในตัวเองและคนอืน่ ๆ


Lady Chic : 47

ร�ศีกรกฎ 22 มิถนุ �ยน - 22 กรกฎ�คม คว�มรัก : มีประเด็นหรือเป้�หม�ยหรือยัง เหตุผล ล่ะ แล้วไหนจะเรือ่ งของจังหวะเวล�อีก ทีต่ อ้ ง ถ�มเพร�ะรูส้ กึ ว่�ช่วงนีช้ วี ติ ของคุณค่อนข้�ง ย�ก และดูอย�กได้อะไรหล�ยอย่�งเหลือเกิน ยิง่ คุณพย�ย�มมอง ห�เหตุผลในแต่ละสถ�นก�รณ์ ทุกอย่�งก็ยง่ ิ สับสนม�กขึน้ เท่�นัน้ บ�งทีมนั อ�จเกีย่ วข้องกับก�รสือ่ ส�รก็เป็นไปได้ คุณเริม่ สงสัยว่�ทำ�ไม คุณทุม่ เทคว�มรักม�กม�ยนักให้กบั คนคนนี้แต่เร็วๆ นี้คุณจะรูไ้ ด้เอง ว่�เพร�ะอะไร สิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ : คุณพบว่�ตัวเองต้องรับผิดชอบม�กกว่�ทีเ่ คย... ทัง้ ทีค่ ณ ุ ไม่ได้ อย�กทำ� ไม่ได้ตกป�กรับคำ� คนอืน่ ๆ ต่�งก็เชือ่ ถือไม่ได้ พึง่ พ�ไม่ ได้ พวกเข�จึงโยนม�ให้คณ ุ นัน่ หม�ยคว�มว่�คุณต้องพิจ�รณ� ตำ�แหน่งของตัวเองได้แล้วนะ และคุณอ�จต้องเพิม่ แรงกระตุน้ ให้กบั คนอืน่ ๆ เสียบ้�ง คำ�เตือน : อย่�มัวแต่ใช้เวล�นัง่ นึกถึงสิง่ ทีค่ ณ ุ ไม่มี ไม่ได้ม� แล้วคิดว่�รูอ้ ย่�งนีถ้ �้ ตอนนัน้ คุณทำ�แบบนัน้ ก็คงจะดี อ�รมณ์ของคุณตอนนีไ้ ม่คอ่ ยปกติ ขึน้ ๆ ลงๆ อยูต่ ลอด ซึง่ ถ้�คุณยิง่ เครียดไป ก็ไม่ชว่ ยให้ได้โอก�สทีด่ อี ะไร ขึน้ ม� โอก�สของคุณกำ�ลังจะม�เร็วๆ นีแ้ หละ และคุณจะโดดเด่น ม�กทีเดียว ชีวติ ของคุณจะดีขน้ ึ อย่�งรวดเร็ว และน่�ตืน่ เต้น

ร�ศีสงิ ห์ 23 กรกฎ�คม- 22 สิงห�คม คว�มรัก : คุณต้องทำ�คะแนนให้เลิศตลอดเลยเห รอ ศักยภ�พของคุณต้องสูงขน�ดนีเ้ ลยใช่ไหม ทำ�ไมต้องไปคิดม�กเหลือทัศนคติของคนอืน่ ๆ ด้วย คุณลืมคว�มสำ�คัญของตัวเองไปหรือเปล่� เห็นบ้�งไหมว่�ตอนนี้ คุณแทบไม่หลงเหลืออำ�น�จอะไรเลย จริงๆ แล้ว คุณเข้มแข็งพอ... ทีจ่ ะ ควบคุมดูแลคนอืน่ ๆได้พวกเข�อ�จไม่สมควรได้รบั แต่คณ ุ เองน่ะสมควร จะได้เห็นตัวเองมีอ�ำ น�จเหนือคนอืน่ จริงๆ นะ สิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ : มุมมองทีแ่ ตกต่�งทำ�ให้ศกั ยภ�พในอน�คตของทุกคนแตกต่�งกัน ไงล่ะ คุณอ�จจะต้องก�รร�กฐ�นทีม่ น่ ั คงในตอนนี้ ก่อนจะทำ�อะไรก็ชง่ ั น้�ำ หนักให้ดเี สียก่อน โดยเฉพ�ะเรือ่ งส่วนตัว ดูให้ดวี �่ ต้องก�รอะไร จะทำ� อะไรกันแน่ ก�รเป็นตัวของตัวเองเกินไป บ�งครัง้ ก็ไม่ได้แปลว่�จะมีคว�ม สุขหรอกนะ คำ�เตือน : ถ้�ยังมีเรือ่ งทีค่ ณ ุ ไม่เข้�ใจ ขอให้ลองหยุดทีจ่ ะพย�ย�มเข้�ใจมัน คุณ อ�จกำ�ลังมองห�สิง่ ทีไ่ ม่มอี ยูก่ ไ็ ด้ เหมือนพย�ย�มห�เหตุผลให้คว�มรัก ทัง้ ทีม่ นั ไม่มคี �ำ อธิบ�ย คุณอยูใ่ นสถ�นก�รณ์คล้�ยๆ แบบนีแ้ หละ อย่� มัวแต่ถ�มอยูเ่ ลยว่� มันพล�ดไปทีต่ รงไหน ใครเป็นคนคิด หรือคิดว่� จะ เปลีย่ นแปลงยังไง เปลีย่ นถ�มว่� ฉันจะยอมรับตัวเองได้อย่�งไร ทีเ่ ปลีย่ น อะไรไม่ได้เลย จะดีกว่�ไหม บ�งปัญห�มันไม่ได้แก้ได้ง�่ ยๆ หรอกนะ และ นีแ่ หละเหตุผลทีม่ คี �ำ ว่� “สับสน” เกิดขึน้ และทำ�ไมโลกนีจ้ งึ เต็มไปด้วยก�ร มองแง่ร�้ ย

ร�ศีกนั ย์ 23 สิงห�คม - 22 กันย�ยน คว�มรัก : เร�มักปล่อยให้เรือ่ งเล็กๆ น้อยๆ เข้�ม�กวน ใจ เร�มีปฏิกริ ยิ �ตอบรับกับคำ�พูดและคว�มคิด ของคนอืน่ เสมอๆ เร�ชอบกังวลว่�สิง่ ต่�งๆ อ�จไม่ออกม�เป็นอย่�งที่ เร�ค�ดไว้ แล้วชีวติ ก็ไม่ใช่เรือ่ งสนุกอีกแล้ว กล�ยเป็นว่�ก�รใช้เวล�บน โลกทำ�ให้คณ ุ ไปคิดม�กแต่เรือ่ งมุมมองของคนอืน่ เอ�เรือ่ งของคน อืน่ ๆ ม�ใส่หวั ซะอย่�งนัน้ ลองคิดให้ดวี �่ คุณต้องก�รอะไรกันแน่ และ ทำ�อย่�งไรจึงจะพัฒน�ตัวเองได้สง่ ิ ทีจ่ ะเกิดขึน้ : คุณรูส้ กึ เหนือ่ ยจ�กคว�มค�ดหวังของคนอืน่ ๆ ไม่มอี ะไรทีค่ �ดเด� ได้หรอกนะ สิง่ ทีค่ ณ ุ ต้องทำ�คือ เพิม่ เรือ่ งของข้อผูกมัดต่�งๆ และต้อง ระวังไม่ละเมิดกฎเหล่�นัน้ ห�เวล�ให้ตวั เองได้คดิ เรือ่ งท�งเลือกใหม่ๆ บ้�ง ก่อนจะลงมือทำ�อะไร คำ�เตือน : คนทำ�ง�นหนักไม่จ�ำ เป็นต้องประสบคว�มสำ�เร็จเสมอไป คุณ อ�จปัน่ จักรย�นให้ไวทีส่ ดุ แต่ถ�้ โซ่มนั หลุดออกม�ล่ะ มันก็คงไปไม่ได้ ไกลนักหรอก ยิง่ ถ้�คุณปัน่ จักรย�นลงเข� ซึง่ ล�ดลงไป คุณคงต้องใช้ ทุกคว�มพย�ย�มทุกอย่�งทีม่ ที ต่ ี อ้ งบอกอย่�งนีเ้ พร�ะคุณจำ�เป็นต้อง มองห�กลยุทธ์ใหม่ๆ เพือ่ นำ�ม�ประยุกต์เข้�กับสิง่ ทีค่ ณ ุ ไม่พอใจ คิดให้ ม�กกว่�นี้แล้วคุณจะหลีกเลีย่ งเส้นท�งขรุขระได้เยอะทีเดียว

ร�ศีตุลย์ 23กันย�ยน-22ตุล�คม คว�มรัก: ลองคิดดูว่�ถ้�ร้�นซูเปอร์ในท้องถิ่นเสนอสิ่งดีๆ ให้ คุณ จ่�ยเงินครบเท่�นี้ คุณได้ซื้อ ‘เวล�’ ได้ไปเที่ยววัน หยุด ไปพักผ่อน อย�กบอกว่�เวล�น่ะเป็นของเร� ไม่มีใครข�ยเวล�ให้ใครได้ไม่มีใครเพิ่มหรือลดคุณค่�ของมันได้มันคือตัวเร�เองน่ะ แหละที่จะเลือกใช้มันอย่�งถูกท�ง คุณค่�ของมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่�ใครมองอย่�งไร แต่มันคือคุณที่เป็นคนให้ค่�กับเวล� ลองห�เวล�อยู่กับคนรักคนพิเศษบ้�ง จำ�ไว้ ว่�ไม่ต้องห�ข้อต่อรองเพร�ะเวล�นั้นไม่มีร�ค�จ้ะ สิ่งที่จะเกิดขึ้น: คนบ�งคนอ�จแปลกใจคุณไม่ได้ประทับใจก�รกระทำ�ของเข�เท่�ที่ควร คุณอยู่ในตำ�แหน่งที่ดีม�ก และพร้อมต่อต้�นทุกอย่�งที่คุณไม่ยอมรับ มันเป็นเรื่อง ของก�รคิดเรื่องคว�มสำ�คัญก่อนหลัง ทุกคนต่�งไม่อย�กทำ�ต�มใคร ถ้�เป็น ไปได้แนะนำ�ให้คุณทำ�ให้อีกฝ่�ยรู้สึกว่�ตัวเองยังมีท�งเลือกได้ก็ดีนะ คำ�เตือน: คุณมีข้อผูกมัด และข้อจำ�กัดต่�งๆ ที่คุณไม่อ�จปฏิเสธได้ เพร�ะได้รับป�ก ไปแล้ว แล้วมันเป็นปัญห�ยังไงเหรอ เพร�ะโอก�สดีๆ กำ�ลังจะเข้�ม�เพิ่มน่ะ สิ คว�มขัดแย้งอ�จทำ�ให้คุณต้องก�รแหล่งข้อมูลม�กกว่�เดิม คุณแยกร่�ง ได้ไหม ไม่ได้ แต่ห�ตัวช่วยได้นี่ คุณอ�จต้องใช้คว�มสัมพันธ์ท�งก�รทูตและ มิตรภ�พ ลองขอร้องให้คนอื่นๆ เข�ช่วยเหลือคุณ แต่เร�ยังไม่ได้บอกนะว่�คุณ จะประสบคว�มสำ�เร็จต้องทำ�อะไรอีกเยอะแยะทีเดียว

ร�ศีพจิ กิ 23 ตุล�คม - 21 พฤศจิก�ยน คว�มรัก : คว�มสัมพันธ์ทด่ ี ี ไม่ได้แปลว่�ง่�ย... ใน บ�งครัง้ คนสองคนก็ไม่พอใจกัน โกรธกัน หงุดหงิด น้อยใจ โมโต ส�ดอ�รมณ์ใส่กนั จ�กนัน้ พวกเข�ก็ห�ท�งแก้ไขข้อแตกต่�งกัน ได้ อย่�งน้อยๆ ก็สกั ระยะหนึง่ ล่ะ ตอนนี้ คุณอ�จกำ�ลังคิดม�กเรือ่ ง อ�รมณ์พวกนีอ้ ยู่ เหมือนมีอะไรกรุน่ ๆ อยูต่ ลอดเวล� คุณก็เลยค่อน ข้�งเครียด ใจเย็นๆ เดีย๋ วมันก็เพล�ลงเองล่ะ สิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ : ทุกอย่�งจะประสบคว�มสำ�เร็จได้ เร�ต้องอ�ศัยคนอืน่ ๆ ช่วย แต่ จริงๆ แล้วเร�ไม่รห้ ู รอกว่�อีกฝ่�ยคิดอะไรอยูบ่ �้ ง บ�งทีมนั อ�จไม่เป็น อย่�งทีค่ ณ ุ คิดก็ได้ คุณน่ะ เป็นคนโชคดี ดังนัน้ เร�เชือ่ ว่�คุณจะไปได้ดี แต่คณ ุ อ�จต้องก�รแรงสนับสนุนจ�กคนอืน่ ๆ สิง่ สำ�คัญคือ คุณต้อง เข้มแข็งและเป็นหลักให้กบั ทุกคนให้ได้ คำ�เตือน : ก�รเดินท�งสำ�คัญๆ นัน้ เริม่ ต้นจ�กแค่ไม่กก่ ี �้ วเท่�นัน้ ในอดีต ไม่มี รถไฟหรือเครือ่ งบิน ทุกคนต้องเดินทัง้ นัน้ ถ้�อย�กไปไหน ก็คอื ต้อง รูจ้ กั ก้�วเท้�ออกเดิน แต่ตอนนีล้ ะ่ ... คุณคงไม่อย�กแม้แต่จะเดินบน ท�งเท้�ทีม่ ี เร�เองก็ไม่ได้แนะนำ�ให้คณ ุ ทำ�อย่�งนัน้ แต่อย�กให้คณ ุ เริม่ คิดได้แล้วว่�อย�กไปทีไ่ หนกันแน่ เพือ่ ห�อน�คตทีใ่ ช่

ราศีธนู 22 พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม ความรัก : บางครัง้ เวลาความสัมพันธ์เกิดปัญหา หรือ มีความเครียด เข้าใจผิด ไม่เข้าใจกัน ทางออก ทีง่ า่ ยทีส่ ดุ ก็คอื อย่าไปยึดติดกับคำาพูดของอีก ฝ่ายให้มากนัก และรูจ้ กั ขอโทษกันเสียบ้าง รูไ้ หมว่าถ้าคุณขอโทษจาก ใจ มันจะสร้างความเปลีย่ นแปลงได้เยอะทีเดียว อย่าไปคิดว่าให้อกี ฝ่าย เป็นคนพูดสิ ฉันไม่พดู หรอก สิง่ สำาคัญทีส่ ดุ คือคุณเลือกทีจ่ ะทำาให้อกี ฝ่าย สบายใจ คุณอาจแก้ไขปัญหาไม่ได้ แต่อย่างน้อยๆ คำาว่าขอโทษนัน้ ก็คอื การเริม่ ต้นทีด่ นี ะ สิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ : ในสถานการณ์ทด่ ี ไู ม่คอ่ ยยุตธิ รรมเท่าไหร่นกั คุณต้องเตรียมตัวให้ พร้อมสำาหรับการแข่งขันสำาคัญ โดยไม่ควรก้าวร้าวหรือโมโหใคร คุณจะ มีโชคดีแบบแปลกๆ ถ้าจัดการทุกอย่างได้ลงตัว จะมีคนบางคนทีพ่ ร้อม สนับสนุนคุณ อดทนไว้ เดีย๋ วอะไรๆ ก็ดเี อง คำาเตือน : อาทิตย์นจ้ ี ะเริม่ ต้นทีโ่ อกาสใหม่ๆ คุณจะได้ทาำ อะไรบางอย่างทีม่ ี ประโยชน์ตอ่ ตัวเองและต่อคนอืน่ ด้วย เป็นสถานการณ์แบบ วิน วิน แค่ บอกให้คนอืน่ รูถ้ งึ สิง่ ทีด่ ชู ดั เจน แล้วคุณก็จะได้พบว่า... ทุกอย่างนัน้ จะเริม่ ต้น ได้อย่างไร แต่ถามว่าชีวติ มันง่ายไหม ตอบได้เลยว่าไม่งา่ ยแน่ และทุกอย่าง คงไม่งา่ ยในทุกครัง้ ไป แต่ตอนนี้ ยอมรับนะว่าคุณค่อนข้างโชคดี และจะได้ ในสิง่ ทีอ่ ยากได้


Lady Chic  
Lady Chic  

Book magazine fashion girls.

Advertisement