Vuosikertomus 2018

Page 1

2018 vuosikertomus


JULKAISIJA Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy Hoiskontie 25, 62900 Alajärvi I info@jpyp.fi. Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy julkaisee vuosittain vuosikertomuksen. Vuosikertomus julkaistaan sekä painettuna että sähköisenä. Sähköinen versio löytyy Issuu-palvelusta sekä osoitteesta jpyp.fi. TOIMITUS Loistava sisältötoimisto, Vimpeli PAINO Arkmedia, Vaasa


Yrittäjän arjessa

Sisällys 4 7 10 14 20 24 26 28 29

Toimitusjohtajan katsaus Yrityspalvelu Kehittämispalvelu: Yrityskehittäminen Yleinen kehittämispalvelu ja kehittämishankkeet Aluemarkkinoinnin tapahtumia Henkilöt ja omistukset Tilinpäätös ja tase Näkymiä tulevaan JPYP:n toimintastrategia


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Elinkeinoyhtiö yrittäjän arjessa JÄRVI-POHJANMAAN YRITYSPALVELU OY (jäljempänä JPYP) on vuoden 2009 alusta alkaen toiminut Järvi-Pohjanmaan yritys- ja kehittämispalveluja tuottavana yhtiönä. Alajärven kaupunki, Soinin ja Vimpelin kunnat omistavat yhtiön osakkeista asukaslukujensa suhteessa yhteensä n. 85 %. Muina omistajina ovat alueen 21 yritystä ja yksi pankki. Yhtiö kuuluu Alajärven kaupungin konserniin. JPYP:n hallituksen hyväksymän strategian mukaan yhtiön tehtävänä on:

1) TUKEA OSAKASKUNTIEN elinvoiman rakentamista ja kehittämistä 2) TUKEA NYKYISTEN JA TULEVIEN yritysten toimintaympäristön kehittämistä sekä 3) TOIMIA VÄLITTÄJÄORGANISAATIONA elinkeinopalvelujen, yritysten kehittämistarpeiden sekä tutkimustiedon välityksessä toiminta-alueen sisällä sekä maakuntatasolla.

JPYP PALVELEE Järvi-Pohjanmaalla toimivia yrityksiä ja yrittäjäksi haluavia kaikissa yrityksen elinkaaren vaiheissa aina yrityksen perustamisesta omistajanvaihdokseen saakka. Haluamme olla yritysten strateginen kumppani, joka tukee ja elää mukana yrittäjän arjessa.

”Palvelemme yrityksiä niiden kaikissa elinkaaren vaiheissa.” Vilkas vuosi yrityspalvelussa

TOIMINNALLISIKSI PAINOPISTEALUEIKSI on määritelty yrityspalvelu, kehittämispalvelu sekä yritysten toimintaympäristön kehittäminen.

JPYP:N YRITYSPALVELUTOIMINNAN asiakasmäärä nousi toimintavuoden aikana 25 asiakaskontaktilla edelliseen toimintavuoteen verrattuna. Toimivien yritysten osalta vuosi oli asiakaskontaktien mittarilla varsin vilkas. Vuoden 2018 aikana uusien yritysten perustaminen puolestaan oli vähäisempää.

YHTIÖLLÄ ON toimipisteet Alajärvellä, Soinissa ja Vimpelissä. JPYP tekee yhteistyötä aktiivisesti Hoiskontie 25 kehittämis- ja innovaatiokeskuksen toimijoiden kanssa. Edellisten lisäksi yhtiö tekee yhteistyötä Yritys-Suomi Järviseudun toimijoiden, Finnvera Oyj Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n ja paikallisten yrittäjäyhdistysten sekä muiden julkisten sekä yksityisten toimijoiden kanssa.

HUHTIKUUSSA 2018 otettiin käyttöön uusi toimitila-portaali osoitteessa www.jpyp.fi, missä kuka tahansa voi ilmoittaa vapaana olevista yrityksille tarkoitetuista tuotantotiloista, toimistotiloista, varastoista ja tonteista. Toimitila-portaalissa ilmoittavat mm. Järviseudun OP-kiinteistökeskus Oy ja OmaKodit Alajärvi. Ilmoittaminen toimitilat-portaalissa on maksutonta.

4

KESÄKUUSSA 2018 yhtiössä otettiin käyttöön Hakosalon toimittama CRM-asiakashallintajärjestelmä. Järjestelmän avulla voidaan toteuttaa reaaliaikainen asiakastoimeksiantojen kirjaus ja tallennus. Uuden käytännön avulla voidaan peremmin varmistaa palvelutoiminnan laatu sekä tietojen saatavuus ja ajantasaisuus. Järjestelmän käyttö mahdollistaa myös tarvittavien raporttien saamisen ja mittareiden seuraamisen.

Kehittämispalvelussa valmisteltiin uusia hankkeita VUODEN 2018 aikana valmisteltiin kaksi uutta kehittämishanketta: Työ etsii tekijäänsä sekä EtätyöHub. Työ etsii tekijäänsä -hankkeeseen ilmoittautui seitsemän kuntaa. Kyseisen hankkeen tavoitteena on markkinoida yhteisesti Järviseudun ja osin Keski-Suomen kuntien alueita houkuttelevana työ- ja asuinpaikkana. Hankkeen toimenpiteet tähtäävät osaavan työvoiman saamiseen alueemme yrityksiin. Hankkeesta on toimitettu rahoitushakemus Leader-toimintaryhmille. Rahoitusta ei ole vielä myönnetty. EtätyöHub-hankkeen tavoitteena on suunnitella yhteisöllinen työtila, jossa etätyötä tekevillä henkilöillä olisi toimiva toimistotila sekä tarvittavat oheispalvelut käytössä. Tavoitteena on myös tarjota mahdollisuus etätyötä tekevien henkilöiden väliseen verkostoitumiseen. Hankkeen suunnittelua on jatkettu vuoden 2019 puolella.


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Katsaus talouslukuihin

TOIMITUSJOHTAJA VESA ALANKO-LUOPA

JPYP:N PERUSTOIMINNAN eli yritys- ja kehittämispalvelun tuotto oli 402 557 euroa, joka on noin 59 % yhtiön kokonaistuotoista. Perustoiminnan osuus oli edellisen vuoden tasolla. Hanketoiminnan kokonaisvolyymi oli 211 365 euroa.

ALUEMARKKINOINNISTA KUNNILLE aiheutuvat kustannukset olivat kokonaisuudessaan 24 271 euroa, joka muodostui ulkopuolisten palvelujen hankinnasta. Suurimpana yksittäisenä aluemarkkinointitapahtumana oli Asumista ja

hyvinvointia -messut Vimpelissä. Toimintavuoden tulos oli voitollinen. Positiivinen tulos johtui kehittämishankkeiden kustannustehokkaasta toteutustavasta sekä kahden kehittämishankkeen osa-aikaisesta henkilötyöpanoksesta.

Kokonaisrahoitus

684 302 2018

Edunvalvontaan panostettiin vahvasti AJANKÄYTÖN OSALTA edunvalvonta muodosti kertomusvuonna merkittävän osuuden toimihenkilöiden työajasta. Keskimääräinen edunvalvontaan käytetty osuus oli noin 33 % työajasta. Vuoden 2018 aikana jatkuivat maakuntauudistuksen valmistelutyöt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Etelä-Pohjanmaan liiton vetovastuulla. Tulevan uuden maakunnan suunnittelutyö on vaatinut lukuisiin suunnittelu- ja informaatiotilaisuuksiin osallistumista. Yhtiötä koskevia aihealueita ovat olleet muun muassa maakunnan, kuntien ja elinkeinoyhtiöiden roolit ja tehtävät uudessa maakunnassa. Uudistuksen suunnittelutyö jatkuu edelleen vuoden 2019 aikana.

Yritys- ja kehittämispalvelun tuotto

691 795 2017

Toiminnan tulos

402 557 €

Hanketoiminnan kokonaistuotto

211 365 €

31 918 €

31 803 €

2018

2017

Aluemarkkinoinnin kokonaiskustannukset

24 271 € 5


TOIMINTA I YRITYSPALVELU

JPYP:n hallitus ja toimihenkilöt kävivät Nivalan Teollisuuskylän vieraina maaliskuussa.

Alajärven elinkeinonevottelukunta kokoustamassa Punaisen tuvan viinitilalla.

Asumista ja hyvinvointia -messuilla Vimpelissä riitti vilinää.

6


YRITYSPALVELU I

TOIMINTA

Yrityspalvelu

on monipuolista ja laaja-alaista YRITYSPALVELUJEN TOIMINTAA mitataan yritys- ja asiakaskontaktien määrällä, joita vuonna 2018 oli kaikkiaan 535 kappaletta. Yritysten toimintaa edistäviä koulutus- ja kehittämistilaisuuksia järjestettiin yhteensä 24 kpl ja matkoja 10 kpl yhteistyössä kehittämishankkeiden ja muiden toimijoiden kanssa. Tilaisuuksien aiheet vaihtelivat hyvin laajasti yleisistä aiheista aina yrityskohtaista kehittämistä koskettaviin aiheisiin.

Oma Yritys-Suomi työryhmä

YRITYSNEUVONNASSA HYÖDYNNETTIIN edelleen OmaYritys-Suomi palvelua lähinnä alkavien yritysten liiketoimintasuunnitelmien laadinnan yhteydessä. Järviseudun Yritys-Suomi työryhmän työskentely on jatkunut edelleen aktiivisena. Ryhmän koollekutsujana toimii alueen TE-palveluiden edustaja. JPYP:n henkilöstön lisäksi ryhmään kuuluu alueen koulutusorganisaatioiden, Leader - toimintaryhmien, Metsäkeskuksen sekä Järviseudun kuntien elinkeinontoimen edustajia. Työryhmän säännöllinen kokoontuminen ja yhteisten asioiden käsittely on noteerattu myös maakuntakeskuksessa toimivana yhteistyötapana. Vastaavaa ei ole käytössä muualla Etelä-Pohjanmaan maakunnassa. Yrityspalvelun henkilöstön käytössä olevana merkittävänä verkkopalveluna oli myös Hyrrä – maaseudun tukien sähköinen haku. Maaseutuviraston tuottaman järjestelmän kautta pyrittiin tekemään kaikki toimialueen yritystukihakemukset. Hyrrä-verkkopalvelu

hyödynnettiin myös hankerahoitusten haussa sekä maksatuksissa.

Yhteistyötä yrittäjäjärjestön kanssa

YRITYSPALVELUN HENKILÖSTÖ on ollut kutsuttuna mukana toimialueensa yrittäjäjärjestöjen toiminnassa osallistuen niiden hallitusten ja eri toimikuntien toimintaan. Yrityspalvelu toimi tiiviissä yhteistyössä myös Alajärven Yrittäjät ry:n Kaupan kehittämisryhmässä, jonka toiminta-ajatuksena on vahvistaa paikkakunnan kaupanalaa ja turvata sen toimintaedellytyksiä.

Aktiivisesti mukana kuntien elinkeinoelämän ryhmissä YRITYSPALVELUN HENKILÖSTÖ oli toimintavuonna aktiivisesti mukana kuntien elinkeino- ja yleistä kehittämistä koskevissa tilaisuuksissa sekä neuvotteluissa. Kuntien elinkeinotoimintaan liittyviin kaavoitus- ja toimitilaneuvotteluihin osallistuttiin tarpeen mukaan. Maakuntauudistuksen valmisteluryhmissä on ollut mukana Vesa Alanko-Luopa (ELMA-Elinkeinot ja maaseutu) ja Jukka Kuoppala (Maaseututyöryhmä). Alajärven kaupunginhallituksen toimikunnassa, elinkeinoneuvottelukunnassa, oli nimettyinä JPYP:n edustaja Jouko Etula ja kaupungin edustaja Jukka Kuoppala. Elinkeinoneuvottelukunnan muut edustajat olivat kaupungin luottamushallinnosta ja viranhaltijajohdosta sekä paikallisista yrittäjäjärjestöistä

7

ja MTK:sta. Toimikunta on kokoontunut vuoden 2018 aikana kaksi kertaa. Soinin kunnanhallituksen 24.9.2018 nimeämä elinkeinoneuvottelukunnassa JPYP:n edustajana on Pirkko Ylätalo. Soinin elinkeinoneuvottelukunnan muut edustajat ovat Soinin kunnan luottamushenkilöitä, Soinin Yrittäjien ja MTK:n edustajat, eri toimialojen yritysedustajat sekä kunnanjohtaja. Soinin elinkeinoneuvottelukunta kokoontui kerran vuonna 2018. Vimpelin Yrittäjät ry on perustanut vuoden 2018 alussa elinkeinovaliokunnan, jossa on edustajat Vimpelin Yrittäjät ry:stä, Vimpelin kunnasta sekä JPYP:stä. JPYP:n edustajana kertomusvuonna on toiminut Vesa Alanko-Luopa. Vimpelin elinkeinovaliokunta on kokoontunut neljä kertaa vuoden 2018 aikana.

Messutapahtuma Vimpelissä

ASUMISTA JA HYVINVOINTIA -MESSUT järjestettiin kertomusvuonna 5. toukokuuta Vimpelissä. Järjestelyistä vastasi Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy yhteistyössä Vimpelin kunnan sekä Vimpelin Yrittäjät ry:n kanssa. JPYP:ltä vastuuhenkilönä toimi toimitusjohtaja Vesa Alanko-Luopa. Messujen kävijämäärä oli noin 1400 kävijää. Tulevan vuoden Asumista ja Hyvinvointia -messusarjaan kuuluvaa uudistettua luonto- ja erämessutapahtuman markkinointia käynnisteltiin myös jo Vimpelin messuilla.


TOIMINTA I YRITYSPALVELU

Perustetut yritykset

2018

2017

100 90 77

80 70

66

60

53

50 40

Yritysten nettomäärä alueella laski yhteensä -12 kappaleella, joista Alajärven osuus oli -20 kpl, Soinin +8 kpl ja Vimpelin 0 kpl.

37

30 20

16

10 0

13

11

Soini

Alajärvi

Lopettaneet yritykset

13

Vimpeli

2018

Yhteensä

2017

100 90 78

80 70 60 50

75

2018

57

Asiakaskontaktien määrä /kpl

535

49

40 30 20 10 0

8

Alajärvi

11

Soini

13

2017 510

15

Vimpeli

Yhteensä

Tiedot: Patentti- ja rekisterihallitus. Lopettaneiden luvut sisältävät myös PRH viranomaistyönä oma-aloitteisesti tekemät rekistereistä poistot. 8

Uusia /kpl

87

Uusia /kpl

98


YRITYSPALVELU I

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämät maaseuturahaston yritystuet 2017 Soini

Alajärvi

Vimpeli

TOIMINTA

32 000 €

Yhteensä /€

193 783 €

475 157 249 374 €

Leader yritystuet 2018 Soini

28 000 €

Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämä työ- ja elinkeinoministeriön yrityksen kehittämisavustus 2018 Yritysten neuvonta ja kehittäminen /kpl

284

Yritysten perustaminen /kpl

136 115

Toimitila-asiat / kpl

50 000 €

Vimpeli

Business Finlandin myöntämä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioavustus 2018 9 633 €

Yhtiön toiminta-alueen yrityksiin myönnetyt yritystuet yhteensä 2018

12 200 €

Yhteensä

351 133 329 300 € (lainaa)

9

82 000 €

287 007 €

Yhteensä

904 290

535 283 €


KEHITTÄMISPALVELU I YRITYSKEHITTÄMINEN

Yritykset investoivat

merkittävästi VUODEN 2018 aikana jatkui edellisvuodelta jatkunut kohtalaisen hyvä taloussuhdanne. Yritysten volyymit olivat kasvussa ja teollisten työpaikkojen määrä jatkoi kasvua. Erityisen positiivista oli yritysten merkittävät investoinnit. Investointeja tehtiin laajalla rintamalla eri kokoisissa yrityksissä. Suurelta osin investointien pääpaino oli tuotantokapasiteetin lisäämisessä kysynnän kasvaessa.

Menestyvät yritykset ja toimijat MYÖS JPYP:N osakasyritysten osalta kumulatiivinen liikevaihdon kasvu jatkui. Tehdyt investoinnit myös vahvistavat entisestään Järvi-Pohjanmaan asemaa alueellisena teollisena keskittymänä kärkialoillaan teknologia- ja rakennustuoteteollisuudessa sekä luovat pohjaa alueen tulevaisuuden kehitykselle. Järvi-Pohjanmaalta löytyy erittäin vahvoja ja positiivisesti kehittyviä toimijoita monille rakennustuotealan sektorille, kuten esimerkiksi Finnlamellin, CLT Finlandin, Huvila Seppälän ja Artopinen tuotteet puurakentamiseen, Ruukki Constructionin,

Mäkelä Alun ja La Alucenter yritysverkoston tuotteet erilaiseen metallirakentamiseen, ME-Perustuksen betonielementit, Saltexin hiekkatekonurmet, urheilupaikkarakentamisen tuotteet ja sisustusmatot sekä Keitele Timberin ja Kohiwoodin mekaanisen puunjalostusteollisuuden tuotteet. Lisäksi huipputason osaajia ja toimijoita löytyy mm. puunjalostusteollisuuden laitetoimittajista kuten esimerkiksi Nordautomation ja Kujakon.

”Teollisten työpaikkojen määrä kasvoi edelleen.” JÄRVI-POHJANMAAN palvelusektorilla positiivista kehitystä ja potentiaalia liiketoiminnan kasvattamiseen edelleen löytyy erityisesti matkailualalta. Alueellisen yhteistyön kehittämisellä sekä kävijöiden määrää että viipymää alueella saadaan hiljakseen kasvamaan.

10

Kasvun avaimet Järvi-Pohjanmaalla JOIDENKIN YRITYSTEN kasvua ja kehitystä rajoittavana tekijänä oli osaavan työvoiman puute. Erityisesti toimihenkilöpuolen avainhenkilöitä on Järvi-Pohjanmaalta rajallisesti saatavissa. Henkilöstöä joudutaan rekrytoimaan alueen ulkopuolelta, jolloin he usein myös jäävät asumaan alueen ulkopuolelle. TULEVAISUUDEN KILPAILUKYVYN varmistamiseksi jatkossa investoinneissa pitäisi entistäkin enemmän painottaa tuottavuuden ja tehokkuuden kasvattamista joustavalla mekanisoinnilla ja automatisoinnilla. Hyvänä jatkunut kysyntätilanne ja yritysten kasvu keskittivät yritysten resurssit asiakastilausten toimittamiseen ja kapasiteettia lisääviin investointeihin. Muut liiketoiminnan kehittämishankkeet jäivät edelleen vuoden 2018 aikana vähemmälle panostukselle, joka heijastui myös aktiivisuuteen osallistua JPYP:n hallinnoimien kehittämishankkeiden tapahtumiin ja toimenpiteisiin.


YRITYSKEHITTÄMINEN I KEHITTÄMISPALVELU

Huvila Seppälän hirsitalot ovat näyttäviä.

YRITYSTEN POIKKEUKSELLISEN suuri panostus tulevaisuuteen yhdessä alueella tehtyjen julkisten investointien kanssa luovat pohjaa koko alueen elinvoiman ja vetovoimaisuuden positiivisen kehittämisen edellytyksille.

Toiveita laajalle alueyhteistyölle ENTISTÄ TIIVIIMMIN olisi tarpeita yhdistää alueen kuntien, yritysten sekä kolmannen sektorin toimijoiden voimat ja yhteistyössä laajalla rintamalla nostaa alueen profiilia sekä markkinoida alueen vahvuuksia, hyvää

11


KEHITTÄMISPALVELU I YRITYSKEHITTÄMINEN

Soinilainen Oy Kohiwood Ltd on puunjalostuksen vahva osaaja.

”Panostuksella markkinointiin ja viestintään saataisiin alueen vetovoimatekijöitä tunnetuksi.” 12


YRITYSKEHITTÄMINEN I KEHITTÄMISPALVELU

työtilannetta ja erinomaista palvelutasoa sekä erinomaisia vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia. Panostuksella markkinointiin ja viestintään saataisiin alueen vetovoimatekijöitä tunnetuksi ja saada teollisuuden rekrytoimaa henkilöstöä asumaan alueelle, joka johtaisi verotulojen kasvuun sekä mahdollistaa alueen hyvän palvelutason säilymisen palkkarahojen jäädessä pyörimään omalle alueelle. Järvi-Pohjanmaalla voisi olla edellytyksiä jopa vastoin ennusteita kääntää asukasmäärä kasvuun ja nousta alueelliseksi kasvukeskukseksi.

Yrittäjiä ja kuntien edustajia JärviPohjanmaan yhteisellä elinkeinomatkalla Lahdessa.

Tukirahoitusta osin hankala saada VUODEN 2018 aikana uusia julkisia rahoituspäätöksiä saatiin joihinkin yritysten investointihankkeisiin ja muutamaan yrityskohtaisen kehityshankkeeseen. Julkisen kehittämisrahoituksen saatavuus on viime vuosina olennaisesti heikentynyt, ja esimerkiksi entisen Tekesin (nykyisin Business Finland) osalta avustuksia on käytännössä saatavissa vain pienimuotoisiin Tempo ja Into selvityshankkeisiin. Yritysten

Finnbuildissa oltiin esillä yhteisellä osastolla.

13

laajempaan tuotteiden tai toiminnan kehittämiseen on saatavissa käytännössä vain lainarahoitusta.

Kasvusuhdanne näyttää tasaantuvan VUONNA 2016 käynnistynyt JPYP:n hallinnoima EP:n liiton EAKR-rahastosta rahoittama Kaski – kilpailukykyä ja kasvua kärkialoille -hanke jatkui vielä vuoden 2018 ajan ja päättyi vuoden lopussa. Toisena hankkeena jatkui pienimuotoisella monitoring-tasolla EU:n Interreg Europe-rahastosta rahoittama CESME – Circular Economy for SME’s. Se on kuudesta valtiosta olevien 10 partnerin kansainvälinen PKT-teollisuuden kiertotalouden kehittämishanke, jossa kehittämispäällikkö toimii sivutoimisesti pienellä osuudella. Vuoden 2018 päättyessä useimmat teolliset sekä teollisuuden palveluita tuottavat yritykset varautuvat parhaan kasvusuhdanteen hidastumiseen tai päättymiseen, mutta liiketoimintaympäristön uskotaan kuitenkin pysyvän tyydyttävällä tasolla myös vuonna 2019. Muiden palveluiden osalta näkymät vaihtelevat yrityskohtaisesti.


TOIMINTA I YLEINEN KEHITTÄMISTOIMINTA JA HANKKEET

Kehittämisyhtiö hoitaa

yleistä kehittämistä YHTIÖ ON hoitanut v. 2018 seudullista kehittämisyhteistyötä ostopalveluna. Tehtävään on kuntien kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti kuulunut paikallisen ja maakunnallisen hankeyhteistyön koordinointi sekä edunvalvonta. JPYP on toimittanut kunnille lausuntoja maakunnallisten hankkeiden tärkeydestä ja soveltumisesta Järviseudun alueen kehittämiseen. Yhtiö on kutsunut kokoon epävirallista kehittämistoimijoiden koordinaatioryhmää, jossa on keskusteltu seutukunnan kehittämistarpeista, meneillään olevista paikallisista ja maakunnallisista hankkeista sekä muista ajankohtaisista asioista. JPYP on käynnistänyt ja hallinnoinut hankkeita toiminta-alueen painopistealoilla. Ne on toteutettu hyväksytyn hankesuunnitelman ja kustannusarvion mukaisesti, ja niiden rahoitus on toteutunut haetun mukaisena. Hankkeet ovat tehneet yhteistyötä yhtiön yrityspalvelun ja kehittämispalvelun henkilöstön kanssa. JPYP on tehnyt yhteistyötä kehittämiskeskuksen muiden toimijoiden kanssa kehittämällä yhteisiä palveluita ja tekemällä Hoiskontie 25 -innovaatio-

ja kehittämiskeskus brändiä tunnetuksi alueen näkyvyyden parantamiseksi. Yhtiö on ollut mukana Seinäjoen yliopistokeskuksen alaisuudessa toimivassa tutkijahotelli-toiminnassa. Tutkijahotelli on tarjonnut maksuttoman työtilan esim. lopputyötä tekeville opiskelijoille. Tutkijahotelli toimii hanketoimiston yhteydessä Hoiskontie 25:ssä ja tekee tiivistä yhteistyötä muun muassa maakuntakorkeakoulun kanssa.

CESME – Circular Economy for SMEs

JÄRVI-POHJANMAAN YRITYSPALVELU OY ja Etelä-Pohjanmaan liitto ovat partnereina CESME – Circular Economy for SMEs Interreg Europe -hankkeessa, jossa etsitään kiertotalouden hyviä käytäntöjä jaettavaksi ja sovellettavaksi omalla toiminta-alueella sekä tuodaan tietoa uusista mahdollisuuksista, joita kiertotalous luo liiketoimintaan. Hankkeen pääpartneri vaihtui vuoden 2018 aikana, alkuperäisen pääpartneri Business Development Centre North Denmark Tanskasta lopetti toimintansa

14

ja hankkeen hallinnointi siirtyi kreikkalaisen ANATOLIKI S.A.– Development Agency of Eastern Thessaloniki’s Local Authorities:in hoidettavaksi. CESME-hankkeessa on kumppaneita ympäri Eurooppaa: Iso-Britanniasta, Kreikasta, Italiasta ja Bulgariasta ja Tanskasta. CESME on saanut rahoituksen INTERREG EUROPE -ohjelmasta. Projektin ensimmäisessä vaiheessa (2016–2018) etsittiin hyviä käytäntöjä ja malleja ja laadittiin toimintasuunnitelma käytäntöjen soveltamiseksi omalla alueella. Toisessa vaiheessa (2018–2020) on tarkoitus löytää paikallista rahoitusta, jolla voidaan toteuttaa käytännön kokeiluja. Hankkeella on mahdollisuus vaikuttaa kiertotalouden edistämiseen EU- ja kansallisella tasolla. Vesa Alanko-Luopa toimii vastuuhenkilönä ja Virpi Palomäki ja Juha Lehtineva työskentelivät osa-aikaisesti hankkeessa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio vuosille 2016–2020 on 1,63 miljoonaa euroa, josta JPYP:n osuus on 130 000 euroa. Vuoden 2018 kustannukset olivat 18 762 euroa. Toimintavuoden aikana hankkees-


YLEINEN KEHITTÄMISTOIMINTA JA HANKKEET I TOIMINTA

Alihankinta 2018 -messuilla Tampereella oli mukana mm. vimpeliläinen Plastec ja Hot-Steel Lehtimäeltä.

sa järjestettiin yksi kansainvälinen partneritapaaminen Bulgariassa, jossa esiteltiin eri maiden hyviä käytäntöjä ja käytiin tutustumassa yrityksiin. Toimintavuoden aikana valmisteltiin Etelä-Pohjanmaan kiertotalouden toimintasuunnitelmaa, joka valmistui vuoden 2018 maaliskuussa. Vuonna 2018 käynnistettiin myös pilotointihanke, jossa VTT:ltä tilattiin ostopalveluna ”Vihreän profiilin työkalun” kehittäminen yritysten kiertotalouden tilan kartoittamiseen ja hyödyntämättömien potentiaalien löytämiseen. Vuoden aikana selvitettiin myös useita mahdollisia hankeaihioita alueen teollisuuden

Koiviston Kukka ja Hautaustoimiston kehittämä hautausmaan kukkaistutusten kastelukone Lepaan puutarha- ja viherrakennusmessuilla. Koneen tekninen ja toiminnallinen toteutettavuustutkimus tehtiin Kaski-hankkeen osana. Tulosten pohjalta yrittäjä päätti jatkaa koneen kehittämistä kaupalliseksi tuotteeksi.

ja kaupan sivuvirtojen hyödyntämisestä entistä tehokkaammin ja korkeammalle jalostaen.

Kasvua ja kilpailukykyä kärkialoille – KASKI

KASVUA JA KILPAILUKYKYÄ KASVUALOILLE – KASKI -hanke käynnistyi virallisesti 1.1.2016 ja hankkeen toiminta-aika päättyi jatkoajan jälkeen joulukuun 2018 lopussa. Hankkeen budjetti oli 180 800 euroa. Päärahoitus saatiin 70 % osuutena Etelä-Pohjanmaan liiton kautta EAKR-varoista, muut rahoittajat kunnat 20 %, alueen yritykset 5 % ja

15

JPYP 5 % budjetista. Lisäksi kerättiin hankkeeseen kuuluviin de minimis -ehtoisiin toimenpiteisiin yrityksiltä omarahoitusosuutta 5 400 euroa. Hankkeen kohderyhmänä olivat alueen kärkialojen, eli teknologiateollisuuden ja rakennustuoteteollisuuden pienet yritykset. Tavoitteena oli kasvattaa Järviseudun kärkiteollisuuden alojen pienten yritysten tuotantovolyymiä, niiden kilpailukyvyn parantaminen tuotteita ja toimintaa kehittämällä sekä kotimaisen ja kansainvälisen verkostoitumisen ja yhteyksien lisääminen. Käytettäviä keinoja ovat uusien innovatiivisten ja kysyntälähtöisten


TOIMINTA I YLEINEN KEHITTÄMISTOIMINTA JA HANKKEET

tuote-palvelukonseptien kehittäminen, kaupallistamis- ja asiakaspalveluprosessien uudistaminen sekä alueen pienten yritysten hakeutumisen aktivointi uusille markkina-alueille. Hankkeen toimenpiteinä järjestettiin erilaisia tilaisuuksia, työpajoja ja opintomatkoja sekä tehtiin selvitys- ja kartoitustöitä palvelu- ja kaupallistamisprosessien uudistamiseen ja markkina-alueiden laajentamiseen liittyen. Hankkeen aikana toteutettiin muutama kartoitustöissä esiin tulleen toimintamallin pilotointi. HANKKEEN VASTUUHENKILÖ oli Vesa Alanko-Luopa ja projektipäällikkönä toimi Juha Lehtineva osa-aikaisesti oman toimensa ohessa noin 30 % osuudella työajasta. Vuoden 2018 aikana Kaski-hanke järjesti kaksi seminaaria/työpajaa, joihin osallistui yhteensä 48 henkilöä ja järjesti neljä opintomatkaa ulkomaille, joille osallistui yhteensä 20 henkilöä. Yhteensä tilaisuuksissa ja opintomatkoilla oli edustajia noin 30 eri yrityksestä ja organisaatiosta. Tilaisuuksiin, opintomatkoille osallistuneita ja muissa erilaisissa yhteyksissä projektipäällikön kanssa Kaski-hankkeeseen liittyviin toimenpiteisiin ja informaation vaihtoon osallistuneita eri yrityksiä ja organisaatioita oli vuoden 2018 aikana kaikkiaan noin 70 kpl. Kaski hankkeeseen liittyvää informaatiota ja kutsuja tapahtumiin jaettiin sähköpostin ja yritysrekisterin välityksellä useisiin satoihin yrityksiin sekä kaikille avoimesti internetissä ja lehti-ilmoituksilla. Kaski-hankkeen kohderyhmänä olevien teknologiateollisuuden ja rakennustuoteteollisuuden pienten yritysten sekä myös alojen suurempien veturiyritysten liiketoiminta kehittyi vuonna 2018 erittäin positiivisesti. Yritykset toteuttavat ja käynnistivät merkittäviä investointeja ja palkkasivat kymmeniä uusia työntekijöitä. Hankkeen puitteissa tehtyjä selvityksiä ja tiedonhankintaa käytettiin yrityksissä avuksi omien kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa. Vuoden 2018 aikana yritysten resurssit

16


YLEINEN KEHITTÄMISTOIMINTA JA HANKKEET I TOIMINTA

Alajärvellä Rokulimarkkinoilla oli kaunis sää.

fokusoitiinkin selkeästi oman liiketoiminnan pyörittämiseen, oman toiminnan kehittämiseen ja investointien toteuttamiseen, varsinaisten Kaski-hankkeen toimintaympäristön kehittämiseen liittyviin tapahtumiin ja toimenpiteisiin osallistuttiin resurssien rajallisuuden vuoksi edellisvuotta vähemmän. Hankkeen nettokustannukset olivat vuonna 2018 80 410 euroa.

Elinvoimaa kuntiin ELINVOIMAA KUNTIIN -HANKE käynnistyi lokakuussa 2017. Hankkeen tavoitteena on käynnistää suunnittelutyötä ja kehittää malleja siihen, miten kunnat, kuntien kehittämistoimijat ja seutukunnat toimivat uudessa tilanteessa ja miten uusi rooli otetaan haltuun. Kehitetään

”Hankkeissa löydetään uusia toimintamalleja.” uudenlaisia yhteistyörakenteita ja toimintamalleja, jotka tuovat muuttuvassa tilanteessa uutta kehittämisnäkökulmaa ja toimintaa kuntien elinvoimatyöhön. Hankkeen tuloksena syntyy uusia paikallisia yhteistyömalleja, toimintata-

17

poja ja palveluja, joita on testattu hankkeen aikana. Toimiviksi todettuja malleja ja yhteistyörakenteita otetaan käyttöön kuntien elinvoimatyöhön. HANKETTA TOTEUTETAAN Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella 9.10.2017– 30.4.2019 välisenä aikana. Toimenpidekokeilut on suunniteltu tehtävän Järviseudun alueella. Vastuuhenkilönä toimii Vesa Alanko-Luopa. Projektipäällikkönä toimi Tiina Pelkonen 9.10.2017–30.6.2018 ja 1.7.2018 alkaen Viivi Korkiatupa. Hanke on saanut rahoituksen Etelä-Pohjanmaan liiton Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) -rahoituksesta. AIKO / Etelä-Pohjanmaan liiton osuus rahoituksesta on 70 prosenttia, 92 512 euroa.


TOIMINTA I YLEINEN KEHITTÄMISTOIMINTA JA HANKKEET

Muiden hallinnoimat hankkeet, joissa yhtiön edustus mukana OMISTAJANVAIHDOSRYHMÄ Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry.

KASVUYRITTÄJÄFOORUMI / KASVU OPEN

TYÖELÄMÄ 2020 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

EMPINNO-HANKE EP:n liitto

KUNTARAHOITUS OSUUS rahoituksesta on 25,8 prosenttia, 34 080 euroa, mikä on jaettu Alajärven, Soinin, Vimpelin, Evijärven, Lappajärven, Kauhavan, Kuusiokuntien ja Suupohjan kesken. JPYP omarahoitus 4,2 prosenttia, 5 568 euroa. Kustannus-arvio on yhteensä 132 160 euroa. Toteutuneet kokonaiskustannukset vuoden 2018 aikana olivat 79 139 euroa. Hankkeen työpajoista, kokeiluista ja seminaareista on viestitty muun muassa erilaisissa paikallisissa lehdissä ja sosiaalisessa mediassa. Vuoden 2018 aikana hankkeessa järjestetyissä eri tilaisuuksissa, kuten seminaareissa, työpajoissa ja kumppanuustilaisuuksissa on käynyt noin 630 henkilöä. Hankkeessa on käynnistetty erilaisia kokeiluja. Hyvinvointipalvelukokeiluna toteutettiin kumppanuustilaisuuksia, joidenka teemana oli yhteistyön ja kumppanuuden edistäminen, jotka suunnattiin yrittäjille, järjestöjen edustajille sekä vapaaehtoistoimijoille. Tontit ja toimitilat kokeilussa haettiin ratkaisua koota kuntien, yritysten, seuratoimijoiden ja yksityisten vajaakäytössä olevat tilat ja palvelut yhteen. Ratkaisuna syntyi Toimitilat-verkkosivusto, joka

KASVUYRITTÄJYYDEN AKTIVOINTI Etelä-Pohjanmaaan Yrittäjät ry.

PUUTUOTEALAN KASVUHANKE Metsäkeskus

OSAAMIS- JA INNOVAATIOVALIOKUNTA Etelä-Pohjanmaan kauppakamari

TEAM FINLAND EP:N SUUNNITTELURYHMÄ

on rakennettu JPYP:n kotisivuille http://toimitilat.jpyp.fi/, mihin myös kunnat ohjaavat omilta kotisivuiltaan toimitiloja etsivät asiakkaat. Luonto liikuttaa -yhteistyökokeilussa haluttiin Järviseudun kuntien vapaa-ajan ohjaajat ja järjestöt yhteistyöhön. Jokaisella kunnalla ja järjestöllä on vahvuuksia, monipuolista osaamista, ideoita ja resursseja, joita kannattaa hyödyntää ja jakaa yli kuntarajojen. Kokeilussa koottiin materiaalia karttaesitteeseen, jonka avulla ulkopaikkakuntalaisenkin on helpompaa osallistua ja löytää perille. Esitteessä on mainittu yleisiä luonto-ja patikointipolkuja, kuntien ylläpitämiä laavuja ja uimarantoja, joidenka tiedetään olevan tällä hetkellä kunnossa ja huollettuina. Kokeilussa toteutettiin myös Luonto liikuttaa -tapahtumakalenteri 2018 omana julkaisunaan. Yhteistyöllä saatiin markkinavoimaa ja asukkaat retkeilemään myös naapurikuntien luontokohteissa. Nuorten Soini -kokeilussa haluttiin ymmärtää nuorten tulevaisuuden suunnitelmia, tarpeita ja odotuksia. Elinvoimaa kuntiin -hanke ja Soinin yhtenäiskoulu järjestivät yhteistyössä Elinvoimainen Soini vuonna 2030 -kirjoituskilpailun,

18

SEUTU-OHJELMA Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä

APUTIIMI Alajärven 4H-yhdistys

INNOVATIIVISUUTTA JA KASVUA ETELÄ-POHJANMAALLA IKEP

Etelä-Pohjanmaan liitto

EXTREMEPARK -HANKE Soinin kunta

”JPYP osallistuu myös muiden hallinnoimiin hankkeisiin.” jonka tarkoituksena oli saada nuorten ääni paremmin kuuluville ja osaksi kunnan päätöksentekoa sekä tulevaisuuden strategian luomista.

ViVa – vireä ja vahva Järviseutu

VIREÄ JA VAHVA Järviseutu -hankkeen tavoitteena on yhteispelillä etsiä keinoja, miten toiminta-alueen vahvuuksia tuodaan esiin.


YLEINEN KEHITTÄMISTOIMINTA JA HANKKEET I TOIMINTA

nettokulut olivat 5 200 euroa. Selvityksen kohteena on mahdollisuus rakennettavan laitoksen tuottaman biokaasun avulla korvata muun muassa suuri osa Mäkelä Alun prosesseissa käytettävästä propaanista ympäristöystävällisellä paikallisesti lähialueen viljellystä ruohosta tuotetulla biokaasulla. Hankkeessa selvitetään teknologiset ratkaisut ja investointikustannukset toimivan biokaasulaitoskokonaisuuden rakentamisesta sekä arvioidaan laitoksen toiminnalliset järjestelyt ja taloudellinen kannattavuus mahdollisen investointipäätöksen pohjaksi.

Asenteella Duunia

Miten luodaan uusia yhteyksiä alueen sisällä ja alueen ulkopuolelle sekä näytään vireänä, vahvana ja vetovoimaisena asuin- ja työympäristönä. Hankkeen toiminta-alue oli Järviseutu, ja toteutusaika 7.6.2016–31.7.2018. Vastuuhenkilönä toimi Vesa Alanko-Luopa ja yhteyspäällikkönä Emilia Etula. Rahoituksesta 89 prosenttia oli Leader-rahaa (Aisapari ja Kuudestaan ry) ja 11 prosenttia yksityistä rahoitusta. Kustannusarvio oli yhteensä 133 330 euroa. Vuoden 2018 nettokulut olivat 34 172 euroa. ViVa-hanke kokosi yhdessä Elinvoimaa kuntiin -hankkeen, kuntien vapaa-aikatoimien ja järjestöjen kanssa karttaesitteen Järviseudun patikkareiteistä ja muista merkittävistä luontokohteista sekä teemaan liittyvistä tapahtumista keväästä syksyyn

2018. Esitteen tavoitteena on saada alueen luontokohteita ja -reittejä esille ja kasvattaa niiden tunnettuutta. Esitteen kokoamiseen osallistuneet tahot ovat jakaneet sitä omissa verkostoissaan ja erilaisissa tilaisuuksissa sekä messuilla. Hanke järjesti yhteistyössä Järviseudun koulutusorganisaatioiden kanssa kolmipäiväiset varusmiesten koulutus- ja rekrytointimessut Kainuun Prikaatissa Kajaanissa.

Esiselvityshanke biokaasulaitoksesta

JPYP HALLINNOI Luoma-aholle kaavaillun biokaasulaitoksen esiselvitystä, jonka hankeaika on 6.11.2017–30.03.2019. Hankkeen rahoittaja on 80 % osuudella Aisapari ry ja yritykset 20 % osuudella. Vuoden 2018 19

HANKKEEN TAVOITTEENA on hakea ratkaisua työvoiman kohtaamisongelmaan työnhakijoiden ja työnantajien välillä. Hanke edistää työpaikkojen löytämistä, työnhakijoiden työllistymistä ja työntekijöiden saamista yrityksiin. Hanke kannustaa ja edistää uudenlaista yhteistyötä yritysten välillä. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on tukea paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehitystä tulevaisuudessa. Hanke käynnistää kokeilun, jonka tavoitteena on kehittää ja suunnitella pilottiryhmälle yhteinen perehdytysmalli/passi. Toimenpiteellä tavoitellaan uudenlaisen yhteistyön rakentumista eri yritysten välille työvoiman saatavuuteen liittyen. Hankkeen tuloksena tavoitellaan syntyvän uusi paikallinen yritysten yhteistyö- ja toimintamalli, jonka seurauksena tuotetaan perehdytysmalli/passi. Pilottivaiheeseen osallistuu viidestä kuuteen yritystä. Hankkeen tavoitteena on edistää työntekijöiden ja työnantajien kohtaamista. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Mika Palosaari ja vastuullisena johtajana Vesa Alanko-Luopa. Hanke käynnistyi joulukuussa 2018 ja päättyy 30.4.2019. Vuoden 2018 nettokulut olivat 3 707 euroa.


ALUEMARKKINOINTI

Toimintaympäristön kehittäminen ja

aluemarkkinointi JPYP ON toiminnallisesti mukana elinkeinojen kehittämistyötä tekevien ryhmien ja tahojen kanssa. Työhön liittyy merkittävänä osana alueen edunvalvonta, aluemarkkinointi, aloitetoiminta toimintaympäristön kehittämiseen liittyvissä asioissa sekä kehittämiskeskustoiminnan vakiinnuttaminen ja vahvistaminen. Osana toimintaympäristön kehittämistä JPYP on ollut mukana useissa yhtiön omistajakuntien yleishyödyllisten investointi- ja kehittämishankkeiden suunnittelussa ja rahoituksen haussa.

Sidosryhmäyhteistyötahot HOISKONTIE 25 KEHITTÄMISKESKUS (Etelä-Pohjanmaan maakuntakorkeakoulu, Aisapari, Sopeva ja Järviseudun ammatti-instituutti) KUNNAT (suunnitteluryhmät, johtoryhmät, elinkeinoryhmät 3 kpl) OSAKASYRITYKSET TE-TOIMISTO, Yritys-Suomi -Järviseutu SEAMK, Sedu ja muut oppilaitokset PAIKALLISET YRITTÄJÄJÄRJESTÖT ja Etelä-Pohjanmaan yrittäjät ALAJÄRVEN YRITTÄJÄT RY:N KAUPAN KEHITTÄMISRYHMÄ MTK ETELÄ-POHJANMAA JA PAIKALLISJÄRJESTÖT SEKES RY., muut elinkeinoyhtiöt ja organisaatiot SEINÄJOEN YLIOPISTOKESKUS, Ruralia instituutti, VTT, TAMK, TTY, LUKE ja muut tutkimuslaitokset ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO

TEAM FINLAND, Business Finland, Ely-keskukset, Aisapari, Kuudestaan, Finnvera ja muut rahoitusorganisaatiot KAUPPAKAMARIT, Viexpo, FINSVE ja SVKK ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILU OY KRAATTERIJÄRVEN TOIMIJAT RY. PRO AGRIA, Metsäkeskus, Mhy LA ALUCENTER -VERKOSTO VIENTIKILTA

Markkinat ja messut ALAJÄRVEN ROKULIPÄIVÄT VIMPELIN KESÄMARKKINAT SOININ KESÄMARKKINAT ASUMISTA JA HYVINVOINTIA -MESSUT VIMPELISSÄ PYTINKI 2018 ALIHANKINTA 2018 FINNBUILD-RAKENNUSMESSUT HELSINGISSÄ KOTIMAAN MATKAILUMESSUT 2018 PUUTARHA JA VIHERRAKENTAMISEN NÄYTTELY LEPAALLA NAVIGATE 2018-MESSUT TURUSSA

Maakunnallinen ja seutukunnallinen edunvalvonta AISAPARI RY:N JA KUUDESTAAN RY:N hallitustyöskentely ALUEKEHITTÄMISEN AJANKOHTAISKIERTUE

20

ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILU OY:N hallitustyöskentely ja osakaskuntaedustus YRITYS-SUOMI JÄRVISEUDUN alueelliset tapaamiset ETELÄ-POHJANMAAN YRITTÄJÄT RY:N omistajanvaihdosryhmä TYÖELÄMÄ 2020 -toimintaryhmä ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT -asiantuntijapaneelit, Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus MAAKUNTAUUDISTUS 2019, elinkeinot ja maaseudun kehittäminen työryhmä MAAKUNNAN JA KUNTIEN välisen elinkeinoyhteistyön kehittäminen työryhmä TYÖ ETSII TEKIJÄÄNSÄ koulutus- ja aluemarkkinointiryhmä E-P:N MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ

”Elinkeinoyhtiö on monessa mukana.” Yrittäjäjärjestöt ja muu yritysyhteistyö YRITTÄJÄJÄRJESTÖJEN JA MTK:N paikallisjärjestöjen hallitus ja toimikuntatyöskentely sekä tiedotus ja suunnittelutilaisuudet VUODEN YRITTÄJIEN palkitsemistilaisuudet ja muistamiset


ALUEMARKKINOINTI

Panostukset aluemarkkinointiin YHTIÖ JATKOI vuonna 2012 alkanutta aluemarkkinointityötä. Työn tavoitteena on tuoda esiin alueen vetovoimatekijöitä ja lisätä yleistä kiinnostusta aluetta kohtaan. Vuoden 2018 aikana osallistuttiin muun muassa Seinäjoella järjestettyihin Pytinki-messuihin, Tampereella järjestettyihin Kotimaan matkailumessuihin, Alihankinta-messuille, Kainuun varusmiespäiville ja FinnBuild-messuille. Näiden lisäksi osallistuttiin alueen kesätapahtumista, Kraatterijärven Toimijat ry:n jäsenyydestä, yhtiön omistajakuntien markkinointimateriaaleista ja Järvi-Pohjanmaan toimitilapalvelun käyttöönotosta syntyneisiin kustannuksiin. Yhtiö järjesti Vimpelissä Asumista ja hyvinvointia -messutapahtuman, johon osallistui noin 50 näytteilleasettajaa ja messuun tutustui noin 1400 messuvierasta. Aluemarkkinointiin saatiin sekä toiminnallista että taloudellista apua ViVa-vireä ja vahva Järviseutu -hankkeesta sekä Elinvoimaa kuntiin -hankkeesta. Hankkeiden avulla voitiin toteuttaa markkinointitoimenpiteitä laajemmin ja kustannustehokkaammin. JPYP:n toteuttamien aluemarkkinointitoimenpiteiden kustannukset olivat vuona 2018 yhteensä 36 453 euroa. Aluemarkkinoinnista saatu tulokertymä oli 12 182 euroa, josta merkittävä osuus saatiin Asumista ja Hyvinvointia -messujen osastomyynnistä. Kulut aiheutuivat ulkopuolisilta toimijoilta hankituista ostopalveluista sekä markkinointikuluista. Toiminnasta aiheutunut nettomeno oli yhteensä 24 271 euroa. Koko yhtiön toiminta-aluetta koskevien toimenpiteiden kulut jyvitettiin kunnille asukaslukujen suhteessa. Yksittäisten toimenpiteiden kulut kohdennettiin ao. kunnalle. JPYP:n toimihenkilöiden henkilöstökustannuksia ei ole jyvitetty aluemarkkinointikustannuksiin.

Viihtyisä Punaisen tuvan viinitila.

Aki Palsanmäen meklaroima huutokauppa kiinnosti yleisöä Vimpelin Asumista ja hyvinvointia -messuilla.

21


ALUEMARKKINOINTI

Pirkko Ylätalo ja Emilia Etula Soinin kesämarkkinoilla JPYP:n osastolla.

Seminaarit ja muut tilaisuudet MAAKUNNALLISET JA VALTAKUNNALLISET elinkeinoseminaarit KUNTAMARKKINAT KUNTATALOLLA SEKES RY:N KESÄPÄIVÄT ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT -tilaisuudet, E-P:n Ely-keskus E-P:N MATKAILU OY:N kokoukset KASVUOPEN-suunnittelutilaisuudet SEUTU-OHJELMAN TAPAAMISET ja hankesuunnittelutyöpajat CLT- JA PUURAKENTAMISEN TYÖPAJA, Sedu INNOVATIIVISUUTTA JA KASVUA E-P:LLE työpajat

WFEO:N INNOVAATIORAHOITUKSEN seminaari KASVUA SAKSASTA-tilaisuus Lapualla Maaseudun hyvä tulevaisuus -seminaari Lappajärvellä KUMPPANUUSTILAISUUDET Etelä-Pohjanmaalla VIENTIKILLAN TILAISUUDET READY4LIFE-REKRYTOINTITILAISUUS Alajärvellä NYT PUHUTAAN SOTEA-seminaari Vimpelissä BIOKAASU-SEMINAARI Soinissa ONNISTUNUT TAPAHTUMA -työpaja Alajärvellä OMISTAJANVAIHDOSPALVELUN (EPY) tilaisuudet

22

LA ALUCENTER ALUMIINISEMINAARIT ja työpajat 5 kpl TELAKKAVIERAILUT Mayer/Turku ja Rauman telakka YRITTÄJIEN AAMUKAHVITILAISUUDET Alajärvellä, Soinissa ja Vimpelissä ALAJÄRVEN KAUPAN KEHITTÄMISRYHMÄN YHTEISMARKKINOINTITAPAHTUMAT KRAATTERIJÄRVEN TOIMIJAT RY:N kokoukset OSAAMISEN AAMUPALAT, Seinäjoen yliopistokeskus JÄRVISEUDUN MASTERPLAN -työpajat ALUEKEHITTÄMISEN KIERROS TUURISSA SOINI 150V-JUHLA ELINVOIMAA KUNTIIN-hankkeen seminaarit 4 kpl ja muut tilaisuudet 13 kpl


ALUEMARKKINOINTI

25-vuotiasta yrityspalvelua juhlistettiin yhteisellä aamupalalla muisteluiden ja kiitosten merkeissä Alvariinissa.

Vimpelin kesämarkkinat helteisellä Saarikentällä.

”Vuonna 2018 juhlittiin 25-vuotiasta JPYP:tä.” VENÄJÄN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET-seminaari KASKI-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI KAUHAJOEN KAUPUNGIN VIERAILU JPYP:N VIERAILU Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymässä CESME-HANKKEEN toimintaryhmien kokoontumiset JPYP 25 V-TILAISUUS

Matkat

Tiedottaminen

CESME-HANKKEEN KV-TAPAAMINEN Sofia, Bulgaria FENSTERBAU-FRONTALE / Holz – Handwerk-messut Nurnberg, Saksa ELMIA SUBCONTRACTOR-MESSUT Ruotsissa INTERSTROY-RAKENNUSMESSUT Pietari, Venäjä ALUMINIUM 2018-messut Dusseldorf, Saksa ELINKEINOMATKA LAHTEEN ALAJÄRVEN YRITTÄJÄT RY:N matka Nizzaan KIVIJALKAKAUPAN TULEVAISUUS JA HUITTISTEN HULLU YÖ OPINTOMATKA Muuramen kuntaan KONTAKTIEN HAKUMATKA Pietariin VIENTIKILLAN MATKA Itävaltaan

JÄRVI-POHJANMAAN MATKAILUESITE JPYP:N KOTISIVUT ja Facebook-tiedottaminen TIEDOTTAMINEN PAIKALLIS- JA MAAKUNTALEHDISSÄ JÄRVISEUDUN SEUTUTIEDOTTEET 4 kpl ALAJÄRVEN KAUPUNKIKESKUSTAN PALVELUKARTAN PÄIVITYS TIEDOTTEET YRITYSREKISTERIN kautta sekä sähköpostikutsut ajankohtaisista koulutuksista ja tapahtumista MAATILOILLE TIEDOTUSKIRJEET yritysrahoituksesta ja muista ajankohtaisasioista KEHITTÄMISHANKKEIDEN TIEDOTUSTOIMINTA hankesuunnitelmien mukaan.

23


HENKILÖKUNTA JA OMISTUKSET

Hallituksen kokoonpano ja työskentely YHTIÖN HALLITUKSEEN KUULUIVAT 25.4.2018 SAAKKA: Juha-Pekka Keisala (pj.), Kari Niemi (vpj.), Toni Harjula, Vesa Koivunen, Markku Leppäkangas, Petri Mäkelä, Anne Niemi, Seija Kinnunen, Seliina Päällysaho, Markku Sillanpää, Hannu Suni ja Juha Viitasaari.

JPYP:n henkilökuntaa.

YHTIÖN HALLITUKSEEN KUULUIVAT 26.4.2018 LÄHTIEN: Juha-Pekka Keisala (pj.), Kari Niemi (vpj.), Toni Harjula, Antti Joensuu, Vesa Koivunen, Timo Kärkkäinen, Petri Mäkelä, Anne Niemi, Seliina Päällysaho, Hannu Suni, Tuomo Tallbacka ja Juha Viitasaari. SIHTEERINÄ HALLITUKSEN kokouksissa on toiminut toimitusjohtaja Vesa Alanko-Luopa. HALLITUKSEN KOKOUKSIA on kertomusvuonna ollut kaikkiaan 7 kpl.

24


HENKILÖKUNTA JA OMISTUKSET

Yhtiömme henkilökunta Hallinto ja yrityspalvelut Toimitusjohtaja Vesa Alanko-Luopa Vastuualueena Vimpeli

Yhtiön hallinto ja hankevastuu

Yrityspalvelupäällikkö Jouko Etula Vastuualueena Alajärvi Yritysneuvoja Pirkko Ylätalo Vastuualueena Soini ja Lehtimäki alue

Kehittämispalvelu Kehittämispäällikkö Juha Lehtineva Vastuualueena yhtiön osakasyritykset Sivutoiminen projektipäällikkö KASKI-, CESME- ja Biokaasu-hankkeissa

Hanketyöntekijät Yhteyspäällikkö Emilia Etula, ViVa – vireä ja vahva Järviseutu -hanke 31.7.2018 saakka Projektipäällikkö Tiina Pelkonen, Elinvoimaa kuntiin -hanke, 30.6.2018 saakka Projektipäällikkö Viivi Korkiatupa, Elinvoimaa kuntiin -hanke, 1.7.2018 lähtien Projektipäällikkö Mika Palosaari, Asenteella Duunia -hanke, 10.12.2018 lähtien YHTIÖ NOUDATTI vuoden 2018 henkilöstösuunnitelmaa henkilöstön määrän osalta.

Osakeluettelo OSAKKEENOMISTAJA

Y-TUNNUS

Osoite

Alajärven Kaupunki

0177502-7

Alvar Aallon tie 1 62900 Alajärvi

1.12.2008

Soinin kunta

0182637-3

Multiantie 27 A 63800 Soini

161 - 200

1.12.2008

Vimpelin kunta

0184318-1

Patruunantie 15 62800 Vimpeli

201 - 207

1.12.2008

Mäkelä Alu Oy

0509084-2

Mäkeläntie 2 62830 Luoma-aho

208 - 212

1.12.2008

Alajärven Osuuspankki

177600-3

Keskuskatu 9 62900 Alajärvi

213 - 214

8.11.2014

Huvila Seppälä Oy

0790670-2

Menkijärventie 813 Menkijärvi

215 - 216

1.12.2008

Saltex Oy

2161625-0

Sahatie 1 62900 Alajärvi

217

1.12.2008

Al-Men Oy

1537532-3

Mäkeläntie 5 62830 Luoma-aho

218

1.12.2008

Saukrast Oy

0902707-4

Teollisuustie 8D 63800 Soini

219

1.12.2008

Uusi Paukku Oy

1026225-8

Teollisuustie 12-14 62900 Alajärvi

220

1.12.2008

Freesteel Oy:n konkurssihall.

2111740-0

Puusepäntie 3, 62800 Vimpeli

221

1.12.2008

Punaisen Tuvan Viinitila

1409286-6

Koskenvarrentie 337 62900 Alajärvi

222

1.12.2008

Rauta-Ahma Oy

1914246-3

Alajärventie 14 62900 Alajärvi

223

1.12.2008

Alajärven Puhelinosuuskunta

0177601-1

Kauppakatu 10 62900 Alajärvi

224

1.12.2008

Artopine Oy

0592513-3

Koskenvarrentie 199 62900 Alajärvi

225 - 226

1.12.2008

Oy Kohiwood Ltd

2136031-2

Parrutie 1 63800 Soini

227

1.12.2008

Rakennus Kenike Oy

1519633-3

Vuorenmaantie 268 63800 Soini

228 - 229

1.12.2008

E & K Rannila Oy

1840683-4

Patruunantie 13 62800 Vimpeli

230

1.1.2012

Alvariini Oy

2359468-1

Paavolantie 1 62900 Alajärvi

231

13.10.2016

CLT Finland Oy

2724589-2

Sahapolku 49 62940 Hoisko

232 - 233

1.12.2008

Järviseudun Peruna Oy

0198764-4

Aapiskuja 11 62800 Vimpeli

234

1.12.2008

An-La Oy

2704927-7

Yhdystie 5 62830 Luoma-aho

235

1.12.2008

PL-Filter Oy

2417178-7

Rinnetie 18 62800 Vimpeli

236

1.12.2008

Vimpelin Voima Oy

0184305-0

Uusituvantie 6 62800 Vimpeli

237

1.12.2008

Järviseudun Viherrakennus Oy

0740269-4

Rantavainiontie 8 62800 Vimpeli

OSAKKEET

ANTOPÄIVÄ

1 - 129

1.12.2008

130 - 160

Yhtiön kaikki osakkeet ovat saman lajisia.

25


TILINPÄÄTÖS JA TASE

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy

Tilinpäätös ja tase TULOSLASKELMA L I I K E VA I H T O Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana yhteensä Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä Ulkopuoliset palvelut yhteensä Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot yhteensä Henkilösivukulut Eläkekulut yhteensä Muut henkilösivukulut yhteensä Henkilösivukulut yhteensä Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Liiketoiminnan muut kulut yhteensä L I I K E V O I T T O ( - TA P P I O ) Y H T E E N S Ä Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta yhteensä Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille yhteensä Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VERO yhteensä Tuloverot yhteensä TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) YHTEENSÄ

26

1.1.–31.12.2018 EUR

1.1.–31.12.2017 EUR

402 557,41 281 745,15

399 179,97 292 615,50

117,00 117,00 -59 822,00 -59 705,00

-37,82 -37,82 -60 689,18 -60 727,00

-344 671,04

-360 128,99

-62 886,38 -6 858,14 -69 744,52 -414 415,56

-64 511,99 -8 377,23 -72 889,22 -433 018,21

-2 642,02 -2 642,02 -167 107,00 40 432,98

-2 432,39 -2 432,39 -155 402,07 40 215,80

1,34 1,34

59,60 59,60

-519,74 -519,74 -518,40 39 914,58 -7 995,62 31 918,96

-522,13 -522,13 -462,53 39 753,27 -7 950,65 31 802,62


TILINPÄÄTÖS JA TASE

TASE Va s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut aineettomat hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Aineelliset hyödykkeet yhteensä PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ Va s t a a v a a yhteensäTASE Va s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma (oy) Osakepääoma (oy) Osakepääoma yhteensä Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ Va s t a t t a v a a yhteensä27

31.12.2018 EUR

31.12.2017 EUR

940,00 940,00

1 390,42 1 390,42

2 344,78 2 344,78 3 284,78

3 126,38 3 126,38 4 516,80

74 781,41 1 880,00 244 821,85 321 483,26 86 886,82 408 370,08 411 654,86

49 174,65 3 316,75 206 575,03 259 066,43 109 007,19 368 073,62 372 590,42

31.12.2018 EUR

31.12.2017 EUR

118 500,00 118 500,00 170 683,21 31 918,96 321 102,17

118 500,00 118 500,00 138 880,59 31 802,62 289 183,21

11 157,98 5 547,48 22 545,52 51 301,71 90 552,69 90 552,69 411 654,86

0,00 6 699,75 17 912,67 58 794,79 83 407,21 83 407,21 372 590,42


TULEVAISUUS JA HAASTEET

Vuoden 2019

haasteita TALOUDEN NOUSUKAUSI on johtanut Järviseudulla haastavaan tilanteeseen työvoiman saatavuuden osalta. Vaikka kunnissa on vielä jonkin verran käyttämätöntä työntekijäpotentiaalia, vapaat työpaikat ja työntekijät eivät kuitenkaan kohtaa. Alueelle merkittävän rakennustuoteteollisuuden kausiluonteisuus on myös vaikeuttanut työvoiman saatavuutta ja esimerkiksi kesätyöntekijöiden rekrytoinnit aloitetaan yhä aikaisemmin. Myös yritysten omaan markkinointiin ja imagon kohotukseen on väistämättä ollut tarve panostaa. VOIMAKAS VÄESTÖN keskittyminen kasvukeskuksiin on aiheuttaa kunnille väen vähenemistä, joka edelleen pahentaa työvoiman saatavuutta sekä yrityksissä että kuntasektorilla. Ensiarvoisen tärkeää on huolehtia yritysten ja kuntien yhteistyöstä muun muassa yhteisen kunta- ja aluemarkkinoinnin avulla korostaen merkittävän yrityskeskittymämme olemassaoloa. Tarvitaan vahvaa viestintää, miksi tämä alue on hyvä paikka asua ja elää.

28


TOIMINTASTRATEGIA I LIITE

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy

Strategia 2017-2019 Tausta ja perustiedot Yritys

JÄRVI-POHJANMAAN YRITYSPALVELU OY on Alajärven kaupungin, Soinin ja Vimpelin kuntien sekä alueen 22 yrityksen ja pankin yhteisesti omistama elinkeinoyhtiö. Yhtiö tarjoaa yritys- ja kehittämispalveluita toimialueen osakaskunnille ja yrityksille. Yhtiö on osa Alajärven kaupungin konsernia. Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy toimii osana Hoiskontie 25-seudullista innovaatio- ja kehittämiskeskusta yhdessä Järviseudun ammatti-instituutin (aikuiskoulutus, oppisopimustoimisto ja osa nuorisoastetta), Etelä-Pohjanmaan maakuntakorkeakoulun (SeAMK) ja Aisapari ry:n kanssa. Yhtiöllä on toimipaikkoja Alajärvellä (Hoiskontie 25- kehittämiskeskus), Soinissa ja Vimpelissä. Toimipaikkaverkoston avulla voidaan asiakkaita palvella lähellä heidän työpaikkaa tai kotiaan.

Järvi-Pohjanmaan elinkeinorakenne

JÄRVI-POHJANMAAN ELINKEINORAKENNE poikkeaa yhtiön omistajakunnissa toisistaan jonkin verran. Vertailussa koko maan elinkeinorakenteeseen korostuu Järvi-Pohjanmaalla alkutuotannon ja jalostuksen osuus. ALAJÄRVEN ELINKEINORAKENNE on muuttunut alkutuotantovaltaisesta maaseutupaikkakunnasta teollisuus- ja palvelualavaltaiseksi seutukaupungiksi, joka toimii oman seutukuntansa kaupan keskuksena.

SOINI ON Järvi-Pohjanmaan alueen alkutuotantovaltaisin kunta. Jalostuksen osuus on valtakunnan keskitasoa. VIMPELIN ELINKEINORAKENNE on hyvin teollisuuspainotteinen. Se on yhdistelmä perheja pienyrityksiä sekä kasvuhakuista vientiteollisuutta. Vimpeli on Etelä-Pohjanmaan suurin vientipaikkakunta asukaslukuun suhteutettuna.

Liitynnät muihin strategioihin ja suunnitelmiin JÄRVI-POHJANMAAN YRITYSPALVELU OY:N strategian laadinnassa on tarkasteltu mm. seuraavia hyväksyttyjä asiakirjoja: • Alajärven kaupungin strategia 2013–2016 • Alajärven elinkeino-ohjelma 2014–2016 • Soinin kunnan strategia 2015–2017 • Etelä-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 & maakuntaohjelma 2014–2017 • Etelä-Pohjanmaan korkeakoulustrategia 2020 VAHVISTAMATTOMIA/HYVÄKSYMÄTTÖMIÄ strategioita ja suunnitelmia mm: • Vimpelin kunnan strategia 2017-2020

Yhtiön perustehtävä ja visio 1. JPYP:N TEHTÄVÄNÄ on tukea osakaskuntien elinvoiman rakentamista ja kehittämistä 2. TUETAAN NYKYISTEN ja tulevien yritysten toimintaympäristön kehittämistä

29

3. TOIMITAAN VÄLITTÄJÄORGANISAATIONA elinkeinopalvelujen, yritysten kehittämistarpeiden sekä tutkimustiedon välityksessä toiminta-alueen sisällä sekä maakuntatasolla


LIITE I TOIMINTASTRATEGIA

Visio JPYP ON aktiivinen ja merkittävä alueen elinvoiman kehittäjä sekä tiedon ja osaamisen välittäjä toiminta-alueen yritysten, kuntien ja maakunnan välillä.

Strategiset painopistealueet 4.1 OLEMASSA OLEVIEN yritysten kehittäminen tukemalla yritysten kasvua ja vientitoiminnan kehittymistä 4.2 ALOITTAVIEN YRITYSTEN neuvonta sekä uusien yrittäjien/yritysten skannaus Yritysten sijoittumisen edistäminen ja tukeminen sekä uusien yrittäjien etsintä ja aktivointi 4.3 DIGITALISAATIO Tiedon ja osaamisen välitys toimialueen alkaville ja toimiville yrityksille (mm. IoT ja automaatio) 4.4 EDUNVALVONTA Kontaktiverkoston kattavuuden varmistaminen ja ylläpito niihin tahoihin, missä on oltava mukana edunvalvonnan kannalta 4.5 TULEVAISUUDEN PALVELUT JA MUODOT Mm. palvelualojen liiketoiminnan perustamisen ja kehittämisen kokeilut, työnteon uudet muodot mm. etätyön mahdollisuudet alueella

Toiminnan tavoitteet TOIMINNAN TAVOITTEENA on olla aktiivinen ja haluttu kumppani alkavien yritysten liiketoiminnan käynnistämisessä sekä toimivien yritysten liiketoiminnan kehittämisessä tuottaen asiakkaille arvoa. Yritysneuvonta sekä kasvuhaluisten ja -kykyisten yritysten kehitystyön tukeminen käytettävissä olevien resurssein on yhtiön tärkeimpiä toimintoja. Kuntien elinvoiman kehittäminen nousee sote- ja maakuntauudistuksen myötä kuntien

• ELINKEINOTOIMINTAAN LIITTYVÄN keskeskeiseksi tehtäväksi. Aktiivinen vuoropuhelu keisen tiedon kokoaminen ja välitys alueen alueen yritysten sekä kuntien viranhaltijoiden ja elinkeinoelämän käyttöön kohdennettujen luottamushenkilöiden kanssa elinvoiman kehityhteistilaisuuksien ja tapahtumien avulla tämiseksi ja tuleviin haasteisiin vastaamiseksi on • POTENTIAALISTEN YRITYSTEN kartoitus noussut entistä tärkeämmäksi. Palvelusektorin ja integrointi kansainvälisiin kehittämishankosalta tavoitteena on edesauttaa toiminnan ja keisiin. palvelutarjonnan pysyvyyttä alueella. Toisena tavoitteena on olla aktiivinen alueen Aloittavien yritysten neuvonta edunvalvontaa suorittava toimija paikalliseen infrastruktuuriin ja toimintaympäristön kehittämisekä uusien yrittäjien/yritysten seen liittyvissä asioissa.

skannaus

Toimenpiteet ja menetelmät strategisten painopistealueiden sisällä

• Neuvontapalvelut aloittaville yrittäjille • Vapaana olevien toimitilojen kartoitus ja avustaminen mm. sopimusasioissa • Yrittämisestä kiinnostuneiden henkilöiden aktivointi ja sparraus mm. yrittäjyyteen valYHTIÖN TOIMINTA jakautuu yritys- ja kehittämentavien tilaisuuksien avulla mispalveluun sekä toimintaympäristön kehittämiseen. Alla on kuvattuna toiminnan jakautuminen • AKTIIVINEN JA SUUNNITELMALLINEN uusasiakashankinta valittuihin painopistealueisiin strategiakaudella. • JÄSENYYS JA TOIMINNAN kehitystyö Yritys-Suomi Järviseudun toimijaverkostossa Olemassa olevien yritysten • ASIANTUNTIJAJÄSENYYS YRITTÄJIEN paikallisjärjestöissä sekä muissa toimintaa kehittäminen tukemalla yritysten tukevissa toimielimissä ja kehittämistyöryhkasvua ja vientitoiminnan missä • TIIVIS JA HYVÄ yhteistyö tilitoimistojen ja kehittymistä rahoituslaitosten kanssa • NEUVONTAPALVELUT TOIMIVILLE yrityksille • TIEDOTUS JA MARKKINOINTI alkavia yrityksiä koskevista tilaisuuksista ja tapahtu• YRITYSKOHTAISTEN JA YLEISTEN kehittämista mishankkeiden sisällön suunnittelu yhdessä yritysten henkilöstön kanssa Digitalisaatio • JPYP:N OSAKASYRITYSTEN vuosittainen kehittämistoiminnan tarvekartoitus • NEUVONTAPALVELUT SEKÄ ALKAVILLE • YHTEISTYÖVERKOSTOJEN että toimiville yrityksille sähköisten haku- ja KEHITTÄMINEN informaatiokanavien käytössä • AKTIIVINEN JA SUUNNITELMALLINEN • TIEDON JA OSAAMISEN välitys sosiaalisen uusasiakashankinta median ja verkossa tapahtuvan liiketoimin• YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISEN ja nan mahdollisuuksista yrityksissä vientitoiminnan edistäminen • TIEDONVÄLITYS TUOTANTOAUTOMAA• KONTAKTI- JA OPINTOMATKOJEN järjestäTION ja informaatiotekniikan kehitykseen minen potentiaalisille kohdealueille liittyvistä tekniikoista ja palveluntarjoajista • ENNAKOINTITIEDON KOKOAMINEN ja sen hyödyntäminen elinkeinojen kehityksessä ja suuntauksissa

30


TOIMINTASTRATEGIA I LIITE

Edunvalvonta • JPYP ON mukana alueen elinkeinojen kehittämistyössä yhdessä alueen muiden kehittäjätahojen ja instituutioiden kanssa. • TYÖHÖN LIITTYY merkittävänä osana alueen yleinen edunvalvonta, aluemarkkinointi, innovaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnan vakiinnuttaminen sekä aloitetoiminta toimintaympäristön kehittämiseen liittyvissä asioissa • YHTIÖN TOIMIHENKILÖT ja hallituksen jäsenet toimivat alueen edunvalvojina alueiden käytön suunnittelua, toimintaympäristön kehittämistä ja elinkeinoelämän kehittämistä koskevissa instituutioissa ja suunnitteluryhmissä • EDUNVALVOJIEN TEHTÄVÄNÄ on myös toimia asioita valmistelevana tahona yhtiön omistajakunnille.

Tulevaisuuden palvelut ja muodot • JÄRVI-POHJANMAAN PALVELUSEKTORIN uusien toimintatapojen ja yrittämisen mahdollisuuksien selvitys yleisten kehittämishankkeiden avulla (mm. uudet alat, kokeilut ja verkostomaisen toiminnan uudet muodot sekä tavat toimia) • JÄRVI-POHJANMAAN KEHITTÄMISYHTEISTYÖN koordinointi

• YLEISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN suunnittelu yritysten tarpeiden pohjalta • KEHITTÄMISHANKKEIDEN HALLINNOINTI ja toteuttaminen • KANSAINVÄLISTYMISEN EDISTÄMINEN alueen yrityksissä • TOIMINNASSA KÄYTETÄÄN työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämää sähköistä Yritys-Suomi palveluportaalia. Asiakashallinnasta huolehditaan CRM-ohjelmiston avulla, joka hankitaan ja otetaan käyttöön vuoden 2017 aikana.

Muut yhtiön omistajakuntien osoittamat tehtävät

Aluemarkkinointi

ALUEMARKKINOINNIN TAVOITTEENA on tuoda esiin alueen vahvuuksia ja vetovoimatekijöitä sekä lisätä yleistä kiinnostusta aluetta kohtaan. Kohderyhmänä aluemarkkinoinnissa ovat mm. potentiaaliset paluumuuttajat, pendelöivät henkilöt sekä yritykset, jotka suunnittelevat sijoittumista uusille maantieteellisille alueille. ALUEMARKKINOINTITYÖLLE SUUNNATAAN erillinen rahoitus ja resurssit. Työstä aiheutuvat kustannukset jyvitetään Järvi-Pohjanmaan kunnille asukaslukujen suhteessa.

Hankeyhteistyön koordinointi YHTIÖ HOITAA Järvi-Pohjanmaan alueella kehittämisyhteistyötä ostopalveluna. Tehtävään kuuluu kuntien kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti paikallisen, maakunnallisen ja ylimaakunnallisen hankeyhteistyön koordinointi, joka sisältää hankkeiden suunnittelun, käynnistämisen, rahoituskanavien etsimisen sekä edunvalvonnan rahoittajien kutsumissa tilaisuuksissa. Hankeyhteistyö ja hankearviointi ovat osa JPYP:n hallituksen kuukausittaista kokoustyöskentelyä.

31

Seuranta ja mittaaminen JÄRVI-POHJANMAAN elinkeinoelämän yleistä kehitystä mitataan seuraavilla mittareilla: • Asukasluku • Uusien yritysten määrä • Työpaikkojen määrä • Työvoiman määrä • Vähittäiskaupan liikevaihto • Verokertymä • Yritysten määrä • Yritysten liikevaihto • Yritysten henkilöstön määrä • Työttömyysaste ja muutos (%) • Tuotannon jalostusarvo • Toiminta-alueelle myönnetyt yritystukipäätökset • Pk-yritysbarometri • Etelä-Pohjanmaan alueelliset kehitysnäkymät SEURANTAA VARTEN hankitaan tarvittavat tilastot keskitetysti palveluntarjoajilta.

Yritys- ja kehittämispalvelun mittarit (vuosittain raportoitavat):

• ASIAKASNEUVONTAKONTAKTIEN MÄÄRÄ • Yrityksen perustamiseen liittyvä neuvonta • Toimivien yritysten kehittämiseen liittyvä neuvonta • Toimitiloihin liittyvä neuvonta • UUSIEN ASIAKKAIDEN MÄÄRÄ (+muutos) • HANKEHALLINTOON KÄYTETTY AIKA • EDUNVALVONTAAN KÄYTETTY AIKA • OSAKASYRITYSTEN KÄYNNISTÄMIEN kehittämishankkeiden volyymi • Kehittämishankkeiden määrä, kpl ja € • Julkisen kehittämistuen ja yritysten oman rahoituksen osuudet • YLEISEN KEHITTÄMISHANKETOIMINNAN vaikuttavuus • Määrälliset tavoitteet • Laadulliset tavoitteet


2018

Yrittäjän arjessa

www.jpyp.fi

jarvipohjanmaanyrityspalvelu