Page 1

3

Acp-tX, CX√ ]cn-lmcw!

4

ssewKnI hnZym-`ymkw Ime-Øns‚ Bhiyw

ASn-ÿm\ D]-tZ-i-߃

5

7

ImgvNb - v°∏ - pdw

ss{IkvXh hmeyw 8

2013 P\p-hcn

8

ImWm∏pdw

am[yaw

REG.NO:KERMAL/2006/17464 POSTAL REG. NO. KL/QN/341/2012-2014

e°w 1

t]Pv 8

sF.-]n.-kn. tIcfm tÉv Iu¨kn¬ {]h¿Ø-t\m-ZvLm-S\w ko\n-b¿ an\n-ÿ ]mÿ ‰n.-F-kv. G{_lmw \n¿h-ln-°p-∂p. F¬.-sI. tdmbn, ]mÿam-cmb _©-an≥ h¿Ko-kv, t__n h¿Ko-kv, sI.Fw. tPm¨, sI.-Fw. tPmk-^v, ^nen∏v ]n. tXma-kv, jn_p s\Sp-th-en¬, sI.-kn. tPm¨, sI.-kn. tXma-kv, cmPp ]qh-°m-e, kÆn apf-aq-´n¬ F∂n-h¿ thZnbn¬.

sF]nkn tIc-fm-tÉv {]h¿Ø\ DZvLmS\w \S∂p Ipº-\mSv: sF]nkn tIcfm-tÉns‚ ]pXp-Xmbn sXc-s™-Sp-°s∏´ `c-W-k-an-Xn-bpsS {]h¿Ø\- D-ZvLmS-\w Unkw. 25 \p slt{_m≥ ]mcn-jvlm-fn¬\-S-∂p. tÉv {]kn-U‚ v ]mÿ sI.-kn. tXma- k ns‚ A[y- £ - X - b n¬

tN¿∂ tbmK-Øn¬ k`-bpsS ko\n- b ¿ PU- \ - d ¬ an\n- à ¿ ]mÿ Sn.-Fk - .v G{_lmw DZvLmS\w \n¿h-ln-®p. k`-bpsS ÿm]-I-{]-h¿ØI¿ hnizm- k - Ø n¬ Bcw- ` n® {]h¿Ø-\-Øn-\p-th≠n Ah¿

A\p-`h - n® IjvSX - I - fpw {]bm-kß-fp-amWv k`sb C∂sØ \nebn¬ hf¿-®bn¬ FØn-°p-hm≥ ImcWw F∂v At±lw Hm¿an-∏n®p. D]-tZ-ik - X - y-ßf - n¬ hn´p--ho-gN v bn-√msX `mc-Xk - p-hn-ti-jo-Ic - W - -

Øn-\p-th≠n k` XpS-¿∂v A[zm\n-°p-hm-≥ hn-izm-kn-Isf Blzm\w-sN-bvXp. ]m-ÿam-cmb sI.-kn.-tPm¨, sI.- F w.- t Pm- k - ^ v, ^nen∏v ]n.tXma-kv, jn_p s\Sp-th-en¬, t__n h¿Ko- k v , s_©- a n≥

h¿K-ok - v, {_Z¿ Ipcy≥ tPmk-^v, F∂n-h¿ {]kw-Kn-®p-. HutZym-KnI-ÿm-\-ß-fn¬ \n∂pw Hgn™ ]mÿ sI.-Fw. tPmk-^,v ktlmZ-c-∑m-cmb Ipcy≥ tPmk-^v, ]n.Fw. ^nen∏v, F∂n-h¿°v ^eIw \¬In BZ-cn-®p.

`‡≥ Xe Db¿Øn

t\m°pI ]pXp-h¿j-Øn\v {]Xym-i-bpsS Xnf-°w. A\-\y-\mb ssZh-Øns‚ kwh-’c-߃°v A\-¥-X-bpsS kuµcyw. Im¿ta-L-Øn-\p-≈nepw an∂pw-kq-cy-tim-`. tXmakv tXm∂bv°¬

Hcp h¿jw Ah-km-\n-°p-∂Xv Imep-jy-ßf - psS Hm¿a-Iƒ _m°nsh-®v. Aim-¥nbpw Ak-am-[m\hpw BtKm-f{- ]-Xn-`m-kw. Hmtcm a\p-jy-lr-Z-b-ßfpw Fcn-bp∂ s\cn-t∏m-Sp-Iƒ. A[¿aw s]cp-Ip∂p. kvt\lw XWp--Øp-t]m-Ip-∂p. Zpjv S - X - b psS IqØ- c - ß mbn amdp∂p kaq-lw. Ime-߃ h®pt\m-°n-bm¬ hos≠-Sp∏v ASp-Øp-

t]m- b n. `‡≥ Xe Db¿Øn t\m°p-I. ImI-ca - mb temIØpw I\-IIm-¥n hnX-dp-∂X - mWv {InkvXo-bPo-hn-Xw. {InkvXp cmPm-hmbn hmgp∂ ]pXnb `qanbpw ]pXnb BIm-ihpamWv A‘-Im-cØ - n¬ \n∂pw A¤p-X{- ]-Im-iØ - n-te°v hnfn-°-s∏-´-h-cpsS {]Xym-i. B bpK-∏n-d-hn-bpsS AS-bm-f-߃ Imew Im´n-Øc - p-∂p-≠v. k¿-hk - r-

jvSnbpw Cu‰p-t\m-thmsS Rc-ßp∂p. hcm≥t]m-Ip-∂Xv ssZh-a° - f-psS tXP-km-Ip∂ kzmX{¥yw. ssZh-k-µ¿i-\-Øns‚ A\p`-h`- q-an-Ib - n-emWv A\p-{K-lh - ¿j߃ sNmcn-b-s∏-Sp-∂-Xv. AhnsS DZ-b-Øn-s‚bpw AkvX-a-\-Øns‚bpw Zn°p-Iƒ tLmjn-°-s∏Sp-∂p. lrZ-b-X-S-ß-fn¬ Hcp°w

{InkvXy≥ thƒUv Ggmw h¿j-Øn-te°v {]th-in-®n-cn-°p∂ hm¿Ø am[y-a-ßsf Adn-bn-°p-∂-Xn¬ kt¥m-j-ap-≠v. Ign™ Bdp-h¿j-߃ Hcp e°w-t]mepw apS-ßmsX hyXykvX-amb hn`-h-߃ hmb-\-°m-cn¬ FØn-°p-hm≥ R߃ {ian-®n-´p-≠v. Imen-I-{]-k-‡-amb Nn¥-Ifpw thZ-]-T-\-ßfpw ]{XsØ A¿Y-kw-]p-jvS-am-°n. teJ-\-߃ \evInb FgpØp-Im-tcmSpw ]c-ky-Zm-Xm-°-tfmSpw R-ß-fpsS \µn Adn-bn°p-∂p. {]m¿Y-\bv°pw t{]m’m-l-\-Øn\pw \µn. Cu ]{Xw At\-I¿°v Bizm-k-am-bn-Øo-cm≥ {]m¿Yn-°p-I. F√m-am-khpw 5˛mw XobXn sIm√w B¿-Fw-Fk - n¬ \n∂pw ]{Xw t]mÃp-sN-øp-∂p-≠v. GsX-¶nepw Imc-W-h-im¬ ]{Xw e`n-°p-hm≥ Xma-kn-®m¬ t]mtÃm-^o-kp-ambn _‘-s∏-Sp-at√m. ]{X-sØ-°p-dn-®p≈ hen-tb-dnb A`n-{]m-b-ßfpw FgpXn Adn-bn-°pat√m. kl-I-c-W-߃°v \µn. ˛]{Xm-[n-]¿

(tijw t]Pv 5)

t\ml-bpsS s]´Iw s\X¿e≥Un¬ tPm¨k≥ tPm¿Pv

t\ml-bpsS s]´Iw AtX hen-∏Ø - nepw BIr-Xn-bnepw s\X¿e-≥Un¬ tdm´¿ Um-an-\-SpØv tSm¿sS¿®v kn‰n-bnep≈ henb XSm-I-Øn¬ ]p\-cm-hn-jvI-cn-®n-cn-°p-∂p. tPmlm≥ lq- b v t _gv k v F∂ U®p- I m- c - \ mWp 20 h¿jsØ {]b-Xv\-^-e-ambn s]´Iw ]Wn-I-gn-∏n-®-Xv. Dev]Øn ]pkvXIw 6˛9 hsc-bp≈ A[ym-bß - f - mWp C{]-Im-c-ap≈ Hcp henb kwcw-`-Øn\p Xs∂ t{]cn∏n®Xv F∂mWv {InkvXym-\n-bmb tPmlm≥ ]d-bp-∂-Xv. ss__n-fn¬ {]Xn-]m-Zn--®n-cn-°p∂ AtX Af-hnepw hen∏-Øn-ep-amWp Xm≥ Cu s]´Iw ]Wn-I-gn-∏n-®n-cn-°p-∂sX∂p tPmlm≥ ]d-bp-∂p. 427 ASn \ofhpw 95 ASn hoXnbpw 75 ASn Db-chpw s]´-IØn-\p-≠.v shdpw s]´Iw am{X-a√, h-c-b≥ IpXnc, knwlw, Bƒ°p-c-ßv, Ic-Sn,

]pen, ISp-h XpSßn henb arK-°q´w Xs∂-bp≠v CXn¬. Ch-sb√mw πmÃn-°ntem XpWn-bntem \n¿-an-®Xm-sW-∂p-am{Xw. F-∂m¬, kq£n-°m≥ Ffp-∏a - p-≈X - pw, \ncp-]-{Z-h-Im-cn-I-fp-amb \mbv°ƒ, BSv, apb¬, ]£nIƒ XpS-ßnb Poh-\p≈ arK-ß-fp-ap≠v s]´-I-Øn¬. 1992-˛¬ s\X¿e≥Un-ep-≠mb henb sh≈-s∏m-°Øn¬ Xmgv∂ {]tZ-iß - s - f√mw sh≈-Øn-\S- n-bn-emb Cu kw`-ha - m-Wv CXp-t]m-semcp s]´-Is - Ø-∏‰n Xs∂ Nn¥n∏n-°m≥ CS-bm-°n-bX - .v ""a\p-jy-a\ - - p-If - n¬ Hcp tNmZyw C´p-sIm-Sp°bpw X≥aqew DØ-cw-tX-Sn, {InkvXp-hn¬IqSn-bp≈ c£ F√m-hcpw kzmb-Øa - m-°p-Ibpw sNøWw'' F∂-XmWv Xs‚ B{Klsa∂p tPmlm≥ ]d-bp-∂p. s]´-IØ - ns‚ ap≥]n-esØ \ne-bn¬ t`mP-\i - m-ebpw A≥]- X p- t ]¿°v Ccp∂v ss__nƒ Ne- ® n- { X- ß ƒ

ImWm≥I-gn-bp∂ Xntb-‰dpw kwhn-[m\w sNbvXn-´p-≠v. \qdp-I-W-°n-\m-fp-Iƒ s]´Iw kµ¿in-°p-∂p. AtX k-abw ss__n-fn¬ {]Xn-]m-Xn-®n-cn-°p∂ t\ml-bpsS ImesØ {]fbw bYm¿Yy-am--Im-\mWp IqSp-X¬ km[yX F∂v Ata-cn-°b - nse {]kn≤ ]pcm-hk - X v p-im-k{v X-⁄≥ tdm_¿´v _√m¿Uv ]d-™p. {]kn≥ sSen-hn-j≥ Nm\emb F. _n. kn. \yqkn\p sImSpØ A`n-ap-J-ØnemWv At±lw C{]-Imcw ]d-™X - v. sImfw-_nb bqWnth-gvkn-‰n-bnse c≠p {]kn≤ im-kv{X-⁄∑mcpw CtX A`n-{]m-ba - mWp ]d-™X - v.S- ¿°n-bn¬ Nmhp-IS- e - ns‚ ]cnk-cß - f - n¬, t\ml-bpsS Ime-Øp-≠m-bn-cp∂ kwkvIm-csØ-bpw \mK-cn-IX - s-- bbpw ]‰n ]T-\ß - ƒ \S-∂p--sIm-≠ncn-°p-∂-Xmbpw At±lw ]d-™p.

Email: christianworld2006@gmail.com Web: www.cwnewsonline.com


P\p-hcn 2013

2

1188 [\p ˛ aIcw

£an-°q...

temIsØ `oXn-bn-em-°nb amb≥Ie-≠¿

H∂p tNmZn-°s´

2012 Unkw-_¿ 21 \v sshIn´v 4.41 \v temIw Ahkm-\n-°p-sa∂v At\-I¿ hniz-kn-®p. Imc-Ww, amb≥I-e-≠-dnse Ah-km\ XobnXn A∂m-bn-cp-∂p. kwKXn a≠-Ø-c-am-sW-¶nepw CXv At\-Isc `oXnbn-em-gvØn. ]s£, H∂pw kw`-hn-®n-√. apºpw CØc-Øn¬ ]e Ime-°-W-°p-Ifpw ]pd-Øph∂n-´p-s≠¶nepw AXn¬\n∂pw H´pw hyXy- k v X - a - √ mØ amb\pw "amb-bmbn'. _n.-kn.2000 ¬ \ne-\n-∂n-cp∂ amb≥ kwkvImc-Øns‚ kph¿W-Imew F.-Un. 250-˛900 hsc-bm-bncp-∂p. \n_ncp F∂ {Klw `qan-bn¬ h∂n-Sn-°psa∂pw temIw \in-°p-sa∂pw Ch¿ {]N-cn-∏n-®p. ]s£, Cß-s\-sbmcp {Kl-ta-bn√ F∂v imkv{XtemIw kΩ-Xn-°p-∂p. amb≥I-e-≠-dn¬ 5126 h¿jta-bp-≈q. _n.-kn. 3114 emWv CXm--cw-`n-®-Xv. 2012 ¬ Ah-km-\n-°p-sa∂v IW-°p-Iƒ hy‡-am-°p-∂p. temIm-h-km-\-t]-Sn°v Imc-W-an-Xm-Wv. `qan C\n 400 tImSn h¿jhpw kqcy≥ 500 tImSn h¿-jhpw \ne\n-ev°p-sa-∂mWv imkv{Xw ]d-bp-∂-Xv. GXm-bmepw temIw Ah-km-\n-°p-sa∂v {]hNn-®-h-scms° ]cm-Pbw kΩ-Xn® Ncn-{X-am--Wp-≈Xv. 2018 apX¬ 2280 hscbp≈ h¿j-߃°n-S-bn¬ temIm-h-km\w D≠m-Ip-sa∂v {]h-N-\-߃ C\nbp-ap-≠v. I¿Øm-hns‚ hc-hn-s‚bpw temIm-h-km-\-Øns‚bpw Ime-°-W-°p-Iƒ ss__nƒ \evIp-∂n-√. cmPy-Øns‚ kphn-tijw `qtem-Is - am-s°bpw {]kwKn- ° - s ∏- S pw. At∏mƒ Ah- k m\w hcp- s a∂v ss__nƒ ]d-bp∂p. C∂sØ temIw Hgn-™pt]m-Ipw. ]pXnb BIm-i-hpw-]p-Xn-b-`q-anbpw D≠mbn-h-cpw. CsX√mw ss__nƒk-Xy-ß-fm-Wv. ]nXmhn\p am{Xw Adn- b m- h p∂ Ime- ° - W - ° p- I ƒ ]p{X\pIqSnbpw Adn-bn-√. AkXyw hnf-ºp∂ F√mhn[ {]-N-c-W-ßfpw Aÿm-\-Øm-Wv. a\p-jy-a-\ p-Isf `oXn-bn-em-gvØp∂ CØcw kw`-h-߃ Bh¿Øn°m-Xn-cn-°-s´. hnizm-kn-Iƒ thZ-]p-kvXI-{]-am-W-ß-fn¬ Dd-®p-\n¬°p-∂-hcpw kXy-Øn\mbn t]mcm-Sp-∂-h-cp-am-I-s´. H cp- h ¿jw- I qSn \sΩ- h n- ´ p- t ]m- b n- c n- ° p- ∂ p. ]pØ≥ {]Xo-£-I-f-psS 2013 s\ \mw kzmKXwsNbvXn-cn-°p-I-bm-Wv. {InkvXy≥thƒUpw 7˛mw h¿jØn-te°v {]th-in-®n-cn-°p-∂p. \mfn-Xp-hsc \sΩ ssI]n-Sn-®p-b¿Ønb I¿Øm-hn\v \µn A¿∏n-°p∂-tXm-sSm∏w am\y-hm-b-\-°m-tcm-Sp≈ kvt\lhpw t{]m’m-l\ - hpw ho≠pw {]Xo-£n-°p-Ib - m-Wv. teJ\-߃ Fgp-Xnbpw ]c-ky-߃ X∂pw kmº-Øn-Ik-lmbw \¬Inbpw t{]m’m-ln-∏n® Gh¿°pw, F√m am\y-hm-b-\-°m¿°pw \µn Adn-bn-°p-∂p. A\p-{K-l-k-ºq¿W-amb ]pXp-h-’cw t\cp-∂p. EDITORIAL BOARD

Chairman Managing Editor Editor Co-ordinator Circulation Manager

: Rev. Samuel David : Pr. K.P. Pinto (Muscat) : John P. Thomas Ph: 9496327109 : Shibu George Ph: 9605690329 : Reji P. Paul Ph. 9447598535

CXn¬ hcp∂ cN-\-I-fpsS DØ-c-hm-ZnXzw cN-bn-Xm-°ƒ°p am{X-am-bn-cn°pw

CXc ss{IkvX-h-k-aq-l-ß-sf°mƒ hyXy-kvX-am-bXpw hN-\Øns‚ B[n-Im-cn-IX - t- bm-Sp-Iq-SnbXpw {]Xym-im-\n¿`-c-hp-amWv th¿s]-´-h-sc-∂-`n-am-\n-°p-∂-hcpsS ih-kw-kvIm-c-ip-{iq-j-Iƒ. ac-Ww-sIm≠v a\p-jy-Po-hnXw AkvX-an-°p-∂n-s√-∂pw, \nXy-Pohn-X-Øns‚ Bcw-`-am-sW∂pw ssZh-h-N-\-{]-Imcw ]Tn-∏n-°pIbpw {]kw-Kn-°p-Ibpw sNøp-∂h-cmWv Cu Iq´¿. \ΩpsS {]Xymi-bmb tbip-{In-kX v p-hns‚ aS-ßnh-c-hn-¶¬ apg-ßp∂ Kw`o-c-\mZw tIƒ-°p-tºmƒ Poh-t\msS tijn°p- ∂ - h ¿°p aptº Ah¿ Dbn¿°p-sa∂pw \mw ]Tn-∏n-°p∂p. Bb-Xp-sIm≠v acn-®-h-sc-°pdn®v Adn-hn-√m-Xn-cn-°-cp-sX∂pw Ah-sc-s®m√n ZpxJnt°≠s∂pw `qan- b n¬ ssZhw Ah¿°p sImSpØ Bbp- nse A[zm-\Øn-\p-tijw Xß-fpsS {]b-Xv\ß-fn¬ \n∂v Ah¿ hn{i-an-°p-Ibm- s W∂pw Zm\n- t b- e n- t \mSv ssZhw kwkm-cn® hN-\-ßfpw D≤-cn®v Imem-hk - m-\Ø - n-¶¬ Hcp Hml-cn-°mbn Ch¿ Fgp-t∂-‰p-hcp-sa∂pw, C∂v `uXn-Ii - c - ocw Hcp hnØmbn hnX- b v ° s∏- S p- I - b msW∂pw AsXmcp ]pXn-b-i-cocw {]m]n®v tXP-t msS Dbn¿°p-sa∂pw thZ- ] p- k v X Iw ]d- b p∂ {]Imcw kky-hm-\, Poh-im-kv{X{]- I mcw sXfn- h p- I ƒ \nc- Ø n ip{iq-j-Iƒ \ncØn Dbn¿∏n\p ap≥]p-hsc hnip-≤-∑m-cpsS hn{ia-ÿ-e-amWv Cu ivaim-\-`q-ansb∂pw ]d™v {]Xym-i-bpsS Km\hpw ]mSn \mw t]mIp-∂p. F∂m¬ Cu hnip-≤-∑msc AS°p∂ - ÿ ew Fß- s \- b n- c n°p∂p F∂p \mw Xncn-™p-t\m°m-dn√ (t\m-°m≥ kΩ-Xn-°p-Ibp-an-√). ]p\- c p- ∞ m- \ - s Ø- ° p- d n®pw AXns‚ Bfln-b-k-Xy-ß-sf-°pdn®pw A[n- I - a mbn ]Tn- ° p∂ \ΩpsS skan-tØ-cn-Iƒ I≠m¬ bmsXmcp {]Xo-£bpw AXn¬ C√m-Xmbn amdpw. a‰v CX-ca - X - ÿ - cpsS ivaim-\`- q-an-If - n¬ GXp-ak - bØpw Ip™p- I p- ´ n- I ƒ°pt]mepw H‰-bv°p-t]m-Im≥ `b-ap≠m-In-√. Imc-Ww AhnsS `oI-cX-tbm, aqI-Xtbm tXm∂m-Øh - n[w \√ ]qt¥m- ´ - ß - f mbn Ah¿ AXns\ am‰p-∂p. F∂m¬ AanX-{]-Xym-ibpw {]Xo-£b - p-sams° ]d-bp∂ \ΩpsS hnip-≤-∑m-cpsS AS°-ÿ-e-߃ shdpw t{]Xme-bß - f - mbn am‰-s∏-Sp-∂pthm? s]mXpsh s]s¥-t°m-kvXcpsS CS-bn¬ I≠p-h-cp∂ ]Xn-

kphn. tamkkv tat®-cn¬, Xe-∏mSn hmWv Bsc-¶nepw acn-®m¬ DS≥ Bsc-sb-¶n-ep-sams° Iq´n iht°m´ sXfn-°m≥ t]mIpI F∂Xv. t]mIp-∂h - ¿°pw sIm≠p-t]mIp-∂h - ¿°pw Xß-fpsS ih-t°m´-If - psS ÿm\w-t]mepw Xncn-®d - nbm≥ Ign-bmØ Ah-ÿ-bm-Ipw.

Aan-X-{]-Xym-ibpw {]Xo-£-bp-sams° ]d-bp∂ \ΩpsS hnip-≤-∑m-cpsS AS°-ÿ-e-߃ shdpw t{]Xm-e-bß-fmbn am‰-s∏-Sp∂pthm?

]IpXn as‰mcp ih-t°m-´-bnepw ]IpXn kz¥w ih-t°m-´-bnepw AS- ° nb Ncn- { X- ß ƒ \ap°v apºn¬ D≠v. Iayq-Wn-Ãp-]® - I - fpw Im´p-]-b-dp-Ifpw ]dn-®p-sX-fn®v AS-°pw. ]n∂oSv Ahn-tS-°n√. ]ns∂ hc-Ws - a-¶n¬ a‰m-sc-¶nepw NmI-Ww. C∂v ]≠p-≈-Xp-t]mse Ipgnsh-´n-√t√m? B[p\nIcoXn-If - \ - pk-cn®v sk√p-I-fmbn am‰-s∏-´p. ]g-bX - p-t]mse A{X-am{Xw {]iv\ß- f n√ F¶n¬t]mepw AhnsSbpw hf- c p∂ ImSp- I ƒ \o°m≥t]mepw \mw Xøm-d√ F∂p-≈-XmWv kXyw. F√m-h-cpsSbpw coXn Bsc-¶nepw NmIptºmƒ sXfn°mw F∂p-≈X - s - {X. F∂m¬ \mw s]mXpsh ]dbp∂ kap-Zm-b° - m¿ F∂v ap{Z-IpØ-s∏-´-h¿ Ah-cpsS I√-d-Iƒ F{X `wKn-bmbn kq£n-°p-∂p. Ah-cpsS ]nXm-°∑ - m¿ amXm-°ƒ _‘p- ° ƒ hn{i- a n- ° p∂ B ÿe-߃ \ap°p apsº hnip≤-c√ - m-Øh - c - psS hmk-ÿe - ß - ƒ -

amkn-I-bn-te°v cN-\-Iƒ Ab-bvt°≠ hnemkw: hm¿jnI hcn-kwJy Christian World 100 cq] P.B.No. 5., Puthuppally Kottayam 686011 Email:christianworld2006@gmail.com F√m amkhpw H∂mw XobXn {]kn-≤o-I-cn-°p∂p

Ah-sc{X hnip≤ambn kq£n°p-∂p. s]mXpsh Ip¿∫m-\I - tfm {]m¿Y-\-Itfm \S-°p-∂-Xp-sIm≠m-Imw. Np¶∏md F∂ ÿ-eØv iht°m-´bv°v ÿew At\zjn-®pt]mb kw`hw Hm¿°p-∂p. ]ebn-Sß - f - nepw ih-t°m-´I - ƒ I≠p. Ahn-sSßpw s]s¥-t°m-kX v ¿°v ih-t°m´ sImSp-°n√ F∂ adp]- S n- b m- W p- ≠ m- b - X v . ]e¿°pw sImSp-Øn´v AsXms° ImSp-]nSn®v InS-°p∂p F∂-Xs{X AhcpsS hmZw. F∂m¬ F√m-hc - pw Aß-s\b-√. Npcp°w Nne-sc-tbm¿Øv A`n-am-\n-°p-∂p. hy‡n-]-c-amb F\n-°-d-nbm-hp∂ Hcp Iq´m-bvabnse ivaim-\`- q-an-bn¬ Ipd-™Xv amk-Øn¬ c≠p-Xh - W - s - b-¶nepw Ahn- S psØ ip{iq--j - I - ∑ mcpw ktlm- Z - c - ∑ mcpw Rmb- d mgv N D®bv°v tijw h∂v AXv hrØnbm-°p-I-bpw sNøp-∂Xv I≠n-´p≠v. CXp-t]mse sNøp∂ \nch[n t]¿ D≠m-Ipw. Xß-fpsS iv a im- \ - ` q- a n- I - f n¬ Hcp ]p√pt]mepw apf-bv°msX kq£n-°p∂-h¿. a\p-jy¿ IS-∂p-sN-√m≥ aSn-°p∂ HcnSw th¿s]-´-h-cmb \ΩpsS ""ih-t°m´''bs{X. sNß-fØv (]-≈n-°-tØm-Sv) Hcp ItØm-en-°-]-≈n-bn¬ AhcpsS ih-∏-d-ºn-te-°p≈ Ihm-SØn¬ Fgp-Xn-sh-®n-cn-°p∂ t]cv hfsc Nn¥-\o-b-amWv. \mw ]dbpw-t]mse F{X {]m¿Yn-®mepw, F{X A®≥am-cpsS t\Xr-Xz-Øn¬ {Inb-Iƒ \S-Øn-bmepw kz¿KØn¬ t]mhn-s√∂v \mw KWn°p∂ Cu Iq´¿ AhnsS sImSpØn-cn-°p∂ t]cv ""]p\-cp∞m\ {]Xo-£m-ebw'' F∂-s{X. AtX... ""]p\-cp-∞m\ {]Xo£m- e bw'' kI- e - h n- [ - Ø nepw tbmPy-am-bn-cn-°p-∂Xv, Fgp-Xphm≥ tbmKy-Xb - p-≈Xv B¿°mWv? F∂m¬ tbmKy- X - { ]m- ] n- ® - h ¿ F∂-`n-am-\n-°p∂ \ΩpsS ivaim\-`q-an-Iƒ I≠m¬ Cu t]cn-\¿lamtWm? ImSm-bmepw taSm-bm-epw, kap-{Z-Øn-se-dn-™mepw `‡¿ Dbn¿°pw. AXv kXyw-X-s∂. F¶nepw th¿Xn-cn-°-s∏´h¿°v ac-W-Øn-se-¶nepw Cu am\yX sImSp- Ø p- I qsS? \sΩ- ° mƒ hotdmsS hni-∂pw, Zmln-®pw, he™pw I¿Øm-hn-\mbn A[zm\n® F{Xtbm `‡-∑m¿ X߃ {]kw-Kn-®, X߃ ImØn-cp∂ I¿Øm-hns‚ Im-lf-Øn-\mbn ImtXm¿Øv Ahn-sS-bp-≠v. AhcpsS Aÿn-Iƒ atÆm-Sp-aÆ - mbn. F∂m¬ Hcp {]Xymi Ah-cp-sS-

(tijw t]Pv 3)

hcn-kwJy Abt°≠ hnemkw Sam T. Mukathala Christian World, Alummoodu P.O., Kollam- 691 577, Kerala Ac No: 0272073000000210 The South Indian Bank, Christian World, Perumpuzha Br. IFSC Code:SIBL0000272


P\p-hcn 2013

3

hN-\ Nn-¥I - ƒ 16 tIc-f-Ønse Zn\-∏-{X-߃ Znt\\ \¬Ip∂ hm¿Ø-Iƒ a\ v ac-hn-∏n-°p-∂-h-bm-Wv. `mcysb sh´ns°m∂v `¿Ømhv acn-®p. IpSpw-_-\mY≥ IpSpw-_sØ hnjw-sImSpØp sIm∂p, aq∂p-a-°-fpambn s{Sbn\p ap≥]n¬ NmSn bph- X nbpw a°fpw acn- ® p, A©w- K - I p- S pw_w hnjw- I gn®p acn-®p, \h-h[p Xqßn-acn-®-\n-e-bn¬. Znh-tk\ ]{XØm-fp-I-fn¬ hcp∂ sR´n-∏n°p∂ sIme- ] m- X - I - ß - f psSbpw Iq´ Bfl-l-Xy-I-fpsSbpw GXm\pw Xe-hm-N-I߃ am{X-am-Wn-h. Dd-°-Øn\n-S-bn¬ kz¥w `mcysb IgpØp-sR-cn-®p-sIm-√p∂ `¿Øm- ° - ∑ m¿, `¿Øm- h n\v Dd- ° - K p- f nI sImSpØv sIm√p∂ `mcyam¿, a°ƒ°v Blm-c-]-Zm¿Y-ß-fn¬ Ah¿ Adn- b msX hnjw- I - e ¿Øn t]∏- ´ nsb sIm√p- ∂ - X pt]mse sIm√p∂ amXm-]n-Xm°ƒ, kz¥w IpSpw- _ sØ apgp-h≥ Nps´-cn-°p∂ Krl\m- Y - ∑ m¿, \nc- ] - c m- [ n- I fpw \n¿tZm-jn-If - p-amb Ip™p-ßfp- a mbn ]m™p- h - c p∂ s{Sbn\p apºn¬ NmSp∂ s]‰X- ≈ - a m¿. F¥p- s Im≠v CsXms° kw`-hn-°p∂p? IS`m-c-ta-dp-tºmƒ amc-Itcm- K - ß ƒ°v ASn- a - b m- I p-

H∂p tNmZn-°s´

tºmƒ, ]co- £ bv°v tXm¬°p-tºmƒ, t{]a-ss\cmiyw kw`- h n- ° p- t ºmƒ, kv t \ln- X cpw _‘p- ° - f psa√mw ssIhn-Sp-tºmƒ, C\n Bibv°v hgn- b n- s √∂v kmØm≥ lrZ-b-Øn¬ a{¥n°p- t ºmƒ, s]s´∂v Hcp Zp¿_-e-\n-an-j-Øn¬ PohnXw Ah-km-\n-∏n-°p-hm≥ Nne¿ Xocp-am-\-sa-Sp-°p-∂p. Pohn®v sImXn-Xocpw ap≥]v Pohn-XØnse Xocm- Z px- J - ß ƒ°v Fs∂-t∂-°p-ambn Adp-Xn-hcp-Øp-hm≥ ac-WsØ amSn-hnfn-°p-∂-h¿ ChnsS s]cp-Ip∂p. F∂m¬ {]nb kvt\lnXtc Hm¿°p- I , Ib- d n¬ Xqßnbpw, ]mf- Ø n¬ Xesh®pw, hnjw Bl-cn-®pw,-]pg- b n¬ NmSnbpw ac- W sØ ]p¬Ip-∂-h¿ {]iv\w-Xo¿∂psh∂v Icp- X - c p- X v . \n߃ A\-¥-X-bp-sS-Xo-c-tØ°v acW-sa∂ Ihm-S-Øn-eqsS IS∂p-sN-√pI am{X-amWv. \o≠p\o-≠p-t]m-Ip∂ \nXyX acWm-\-¥cw a\p-jys\ ImØncn- ° p- ∂ p. Pohn- X - Ø ns‚ IW°v Xo¿°p∂ Hcp- Z n- h khpw \mw A`n-ap-Jo-I-cn-t°-

IhnX

]mÿ _n. tam\-®≥ Imbw-Ipfw ≠n-h-cpw. ac-W-Øn-\-∏p-d-ap≈ PohnXw H∂p- I n¬ \nXy- Z Wv U - \ - Ø n- s ‚tbm, As√¶n¬ \nXyku`m-KyØns‚tbm Bbn-cn-°pw.

Pohs‚ DS-a-ÿ≥ Pohs\ tNmZn-®m¬ Hcp a\p-jy-Po-hs\ Hcp sk°‚v t\ctØ- s °- ¶ nepw ]nSn- ® p- \ n¿Øp- h m≥ B¿s°-¶nepw Ign-bptam? acWw am‰nh-bv°p-hm≥ Ign-bptam? PohnXw £Wn- I - a m- W v . Xmtem- e n- ® p- s Im- ≠ n- c p∂ taml-\-kz-]v\-ßsf XI¿Øp- s Im≠v Pohn- X Øns‚ kpJ-kp-jp-]vXn-bn¬

H-gp-Is´ Zbm-Km\w

]m¬ Np-c-ØpI \o... ]m¬ Npc-ØpI \o F≥ {]ob {Kma-ta.... F≥ {]nb {Kmata \n∂n¬ \ns∂m-gp-Is´ B \∑-bpsS \ocp-d-h-Iƒ

(2˛mw t]Pv XpS¿®) bp-≈n¬ D≠m-bn-cp-∂p. C∂v AXv \ΩpsS D≈nepw D≠v. Rm≥ ""]p\- c p- ≤ - c n- ° - s ∏Spw'' \mw tN¿∂p ]mSp∂ hcn-I-fp-≠t√m; B `‡-\mb tXmakv amXyphns‚ hcn-Iƒ; ""atÆm- S p- a - Æ mbn Rm≥ Aa¿∂p-t]m-bmepw F≥ Im¥-t\ip ssIhn-Sn√ Fs∂ Dbn¿∏n°pw hn¨i-coc-tØmsS ssIs°m≈pw Ggsb al-XzØn¬'' C\n c≠p-tNm-Zy-߃ am{Xw. 1. ]p\- c p- ∞ m- \ - { ]- X o- £ m- e bw F∂ t]cv tbmPn-®Xv B¿°v? Gh-cpsSbpw adp-]Sn \ap°v F∂- X m- I pw. F¶n¬ ASpØ DØcw s]s´-∂m-Is - ´. 2. C\n- s b- ¶ nepw \ΩpsS ivaim-\-`q-an-Iƒ \∂mbn kq£n®p-IqtS? Hcp-t{]-Xm-eb - Ø - ns‚ `oI-cX `‡-∑m-cpsS hn{i-a-tI-{µ-ß-fn-ep≠m-ImsX {InkvXp-hns‚ c‡Øm¬ Igp-I¬ {]m]n®v hnip-≤∑m-cmbn KWn-°s - ∏´ th¿Xn-cn-°s∏- ´ - h - c psS iv a im- \ - ` q- a n- I ƒ bYm¿Y ""]p\-cp-∞m\ {]Xo-£meb''ambn amd-s´.

Xs∂ ac-W-Øns‚ Idp-ØI-c-߃ a\p-jys\ tXSn-sbØp- ∂ p. tImSn- ° - W - ° n\v Ds≠- ¶ nepw Pohs‚ DS- a ÿ≥ Pohs\ tNmZn-®m¬ Hcp a\p-jy-Po-hs\ Hcp sk°‚ v t\c- t Ø- s °- ¶ nepw ]nSn- ® p\n¿Øp-hm≥ B¿s°-¶nepw Ign- b ptam? acWw am‰n- h bv°p-hm≥ Ign-bptam? Nn¥n°p-I. a\p-jy-Po-hs‚ hne-bdn-bmsX ChnsS ]ecpw a‰p≈- h - c psS Poh≥ \njv I cpWw Ih¿s∂- S p- ° p- ∂ p. Nne¿ kz¥w Poh≥ Xs∂ \in- ∏ n- ° p- ∂ p. sNSn-

sIm≠pw sImSpØpw ]nSn-®-S-°nbpw h©n®pw XΩn¬ Ie-ln®pw XI¿∂ns√ F≥ {]ob {Kma-ta.... F≥ {]nb {Kmata \n∂n¬ \ns∂m-gp-Is´ B kvt\l kv]µ-\-߃

bn¬\n∂pw ]qhv Cdp-°p∂ emL- h - t Øm- s Sbpw, Dd- p ºns\ sRcn- ® p- s Im- √ p∂ \nkw-K-X-tbm-sSbpw a\p-jyPo-h≥ A]-l-cn-°-s∏-Sp-∂p.

]mÿ sI.-]n. ]nt‚m

NXn®pw sIm∂pw sIme-hn-fn®pw sh´n-∏p-cp-t°¬∏n®pw XI¿Øns√ F≥ {]ob {Kma-ta.... F≥ {]nb {Kmata \n∂n¬ \ns∂m-gp-Is´ B Icp-Wm-km-Kcw I≈∏-Whpw sIm≈bpw Xo{h-hm-Zhpw aXhpw aX-{`m¥pw Xd-cm--jv{So-bhpw F≥ {]ob {Kma-ta.... F≥ {]nb {Kmata \n∂n¬ \ns∂m-gp-Is´ B Zbm-Km\w

ss__nƒIznkv 1. tkbo¿-]¿h-X-Øn-ep-≠m-bn-cp∂ GtZm-ay-cpsS ]nXmhv? 2. hnem-]hpw Ic-®nepw tIƒ°p∂ Hcp ÿew? 3. BcpsS tISn-s\-°p-dn-®mWv bn{km-tb¬ hne-]n-°m-Xn-cp∂Xv? 4. ]md-ta¬ Nm°p-io-e-hn-cn®v ih-i-co-c-߃ ImØp-sIm≠n-cn-°p∂ Hcp kv{Xo? 5. aoJm-bmhv {]hm-N-Is‚ ]nXm-hmcv? 6. 30 Igp-X-∏p-d-Øp-I-bdn HmSn-°p∂ 30 ]p{X-∑m¿ D≠m-bncp-∂ \ymbm-[n-]≥? 7. AtZm-\o-t_-skIv acn® ÿew? 8. Xs‚ \ne-bn¬\n∂p apf-®p-h∂p aµncw ]Wn-bp∂ ]pc-pj≥? 9. hepXpw `b-¶-c-hp-amb \mƒh-cp-∂-Xn\v aptº ssZhw

C√, ]mSn- √ . Hcp- h \v Poh≥sIm-Sp-°p-hm\pw AXv kwc-£-n°p-hm\pw \n߃°v Ign-hn-s√-¶n¬ ssZhw Zm\ambn \evInb as‰mcp Pohs\ A]- l - c n- ° p- h m≥ \n߃°v F¥-h-Imiw? `¿Øm- h n\v `mcy- b p- s Stbm. `mcybv ° v `¿Øm- h ns‚tbm A∏-\-Ω-am¿°v a°f- p - s Stbm Pohs\ Itø‰w sNøp- h m≥ Ah- I m- i - a n- √ . Poh≥ ssZh-Øns‚ Zm\-amWv . \n߃ B{K- l n--® n- ´ √ \n߃ P\n-®-Xv. \n߃ `qanbn¬ P\n- ® Xv {kjv S mhmw ssZh-Øns‚ \nb-a-\-{]-Im-cam- s W- ¶ n¬ \n߃ F∂phsc Pohn-°-W-sa∂pw Ahs\mcp ]≤- X n- b p- ≠ v . AXphsc \n߃°p- ≠ m- I p∂ kI- e - { ]- i v \ - ß ƒ°pw ]cnlmcw \¬Ip-hm≥ \nß-f-psS krjvSnXmhmb ssZhw _m[y-ÿ-\m-Ip-∂p. A- X n\p ap≥]v \n߃ kzbw Pohn-Xw \in-∏n-°p-∂psh-¶n¬ AXv ssZhn-I-A-[nIm-c-Øn-t∑-ep≈ IS-∂p-I-b-‰am-Wv. AXn\p ssZhw in£ \¬Im-Xn-cn-°n-√. {]nb kvt\ln- X - t c, ho¿∏p- a p- ´ n°p∂ Pohn- X - { ]iv\-߃°v {InkvXp Bflob-{]-Xn-hn[n Acp-fp-∂p. ac-W`o-Xn-bn¬ \n∂v \nßsf hnSphn®v {]Xym-i-bpsS hoYn-bnte°v hgn-\-S-Øp-∂p. Xm¶fpsS {]iv\w tcmK-]o-U-tbm, IS- ` m- c w, B`n- N m- c - t Zmjw, aZy]m-\m-k-‡n, Bfl-l-Xymt{]-c-W, IpSpw-_-I-e-lw, ab°p-a-cp-∂ns‚ D]-tbmKw Ch F¥m-bmepw {InkvXp-tb-iphn¬ Xm¶ƒ°v hnSp-X¬ e`yam- W v. Xm¶ƒ Xm¶- f psS {]iv\sØ hep- X mbn ImWmsX ssZhsØ hepXmbn ImWp-I. \n߃ C∂v Pohn-X-Øn¬ A`n-ap-Jo-I-cn°p∂ GXp-{]-iv\hpw ssZhsØ-°mƒ hep-X-√, sNdp-XmIp∂p. AXp-sIm≠v Acp-tX, Bfl-lXy Acp-tX.

Ab-bv°p∂ {]hm-N-I≥? 10. GXv sImSp- a p- S n- b n¬ Hfn- ® n- c p- ∂ m- e mWv ssZhw sXcs™]nSn-°p-∂Xv?

Ign™ e°w DØcw 1. tamhm_v (B-tam. 2: 2) 2. tbmth¬ (tbmth. 3: 14) 3. \oXn (tdm-a. 9: 30) 4. kvtXm{X-bmKw (F-{_m. 13: 15) 5. t`mjs\ (kZr. 27: 22) 6. kz]v\w (k-`m.5: 3) 7. aoJm-bmhv (bn-sc. 26: 18) 8. knt∏md (]p-d. 4: 25) 9. B¿tZiw (B-h¿. 2: 9) 10. tlm¬ ]£n (C-tøm. 29: 18)

Ign™ e°w hnPbn tdmkven sU∂n

icn-bmb DØcw Ab-bv°p-∂-h¿°v Iymjv Ahm¿Uv D≠m-bn-cn-°pw. H∂n¬ IqSp-X¬ Ds≠-¶n¬ \dp-s°-Sp∏neqsS hnP-bnsb Is≠-Øpw. Hcp A{U-kn¬ \n∂pw Hcmƒ°v am{Xta Ab-bv°m≥ ]mSp-≈p. DØcw Ab-bv°p-∂-h¿ amknI hcp∂ A{U-kp-Iƒ IqsS F-gp-XpI. P\p-hcn 25\p apºv Abbv°p-I. Iymjv Ahm¿Uv kvt]m¨k¿: tlmtc_v at{a C‚¿\m-j-W¬ s{]b¿ sk¬, dmk¬ ssJa. hnemkw: ]mÿ jn_p tPm¿Pv, jmtcm≥ N¿®v s]cp-ºpg ]n.-Hm., Ip≠-d, sIm√w.


P\p-hcn 2013

4

t\¿°mgvN ˛15

^n∂n Im™ßmSv finnykanhangad@gmail.com

I gn-™-Im-e-L´Ønep≈ Xe-apd A`n-ap-Jo-I-cn-®-Xnepw cq£-amb sshIm-cnI {]iv\ß- f mWv C∂sØ Iuam- c °m-cpw bph-P-\-ßfpw A`n-apJo-I-cn-°p-∂-Xv. apXn¿∂-h¿ t]mepw Nn¥n-°p-Ibpw {]h¿Øn- ° p- I bpw sNøm≥ aSn°p∂ Imcy- ß ƒt]mepw C∂sØ Xe- a pd emL- h tØmsS sNøp∂ ImgvN kaql-Øn¬ Zriy-am-Wv. ssZh-ZØ - h - pw P∑-kn-≤h - pamb hnIm-c-ßsf hnI-e-ambn D]tbm- K n- ° p- h m≥ t]mepw C∂sØ Xe- a p- d bv ° v aSnbn√ F∂Xv ZpxJ-I-c-am-Wv. sNdp-{]m-b-Øn¬ ssewKn-I-XbpsS ]pØ≥ ]co-£-W-ßf-n-te°v {]tem-`n-∏n-°-s∏-Sp-IbmWv _meyhpw Iuam-chpw bu∆- \ - h pw. Pohn- X - Ø I¿®bv°pw Xo-cm-Zpx-JØ - n\pw Imc-W-am-bn-Øo-cp∂ Pohn-X߃ C∂ns‚ t\¿°m- g v N bmbn \ΩpsS kaq-l-Øn¬ Ah-ti-jn-°p-∂p. ssewKn- I X F¥mWv ? F¥√? IpSpw-_-Po-hn-X-Øn¬ A\p-jvTn-t°-≠-Xmb hnIm--cam-bn-´mWv ssZhw ssewKn-IXsb a\p-jy\v \evIn-bn-´p-≈Xv. am\yhpw [m¿an-I-hp-amb Nne hyh- ÿ - I ƒ°p- ≈ n¬ \nb-{¥n-°-s∏-Sp∂ ssewKnIX \n m-c-ambn ssIImcyw sNøp-∂Xv ssZhn-Ia - √. ssZhZ- Ø - a mb Cu hnIm- c sØ sX‰mbpw Zpcp-]-tbmKw sNøp∂Xpw ]m]-amWv F∂ ImgvN∏m-Spw Adnhpw C∂sØXeap- d - b n¬ cq]- s ∏- ´ p- h - c Ww AXn- \ p≈ kml- N cyw C∂sØ Xe-ap-dbv°p e`yam-Ip-∂n√ F∂Xv ZpxJ-k-X-y-

amWv . am{X- a - √ , C∂sØ hnZym-`ymk k{º-Zm-b-߃ hfsc D∂-Xn-{]m-]n-®n-cn-°p∂p F∂v Ah-Im-i-s∏-Sp-tºmgpw ssewKn- I - s sh- I r- X - ß fpw ˛kv{Xo]o-U-\-ßfpw h¿[n-®ph-cp-∂-Xns‚ ]n∂n¬ ssewKnI-X-sb-°p-dn-®p≈ Adn-hn-√mbva-bm-Wv. C∂sØ Iuam- c - ° mcnepw bphP- \ - ß fn- e pw ssewKn-IX F∂ hm°v hnIe-am-bn-´mWv Nn{Xo-I-cn-°-s∏´n- ´ p- ≈ - X v. ssewKnIX F¥mWv? F¥n-\mWv As√¶n¬ Ft∏mgmWv AXv D]tbm-Kn-°-s∏-tS-≠Xv F∂Xv hy‡-am-°-s∏-tS-≠Xv ImeØns‚ A\n-hm-cy-X-bm-Wv. IpSpw- _ - ß - f n¬ \¬Is∏- t S- ≠ ssewKn- I - h n- Z ym`ymkw ""AtΩ, Rm≥ Fß-s\bmWv D≠m- b Xv ? '' F∂p tNmZn-°p∂ sIm®p-Ip-´n-tbmSv an≠m- X n- c n- ° Sm... \o AsXm∂pw Ct∏mƒ Adntb≠ F∂p imkn-°p∂ amXm- ] n- X m- ° - f mWv C∂v \ΩpsS kaq-l-Øn-ep-≈-Xv. AhnsS cq]-s∏-Sp-I-bmWv B Ip´n-bpsS Ad-n-bm-\p≈ B{Klw. B B{K- l - a mWv sX‰mb amkn-I-I-fn-te°pw A«o- e - N n- { X- ß - f n- t e°pw hoUn-tbm-If - n-te°pw Iq´p-Im-

VISITING VISA kuZn Atd-_y, JØ¿, Zp_m-bv, Ipssh-‰v, akv°-‰v, _lssd≥, knwK-∏q¿, ate-jy, {_qW XpS-ßnb cmPy-߃ kµ¿in°p-∂-Xn\pw, sXmgn¬ At\z-jn-°p-∂-Xn\pw hnkn-‰nwKv hnkIƒ°v kao-]n-°p-I.

GLOBAL CARE Travell Services, IInd Floor, 17/1246 C2, Pathoor Tower Puthiyara Road, Stadium Jn., Calicut-4 Email: globalcalicut@gmail.com globalcareccj@gmail.com Ph: 0495-2720881, 3259706, 9447040281

cn¬\n-∂p≈ hnI-e-amb Adnhn-te°pw sIms≠-Øn-°p-∂Xv. \¬tI-≠p∂ Adn-hp-Iƒ A∏- t ∏mƒ ]I¿∂p- \ - e v t I≠Xv sX‰n-te-°p≈ \S-ØØns‚ thKX Ipd-bv°m≥ klm-b-I-c-am-Wv., A«o-e-amkn- I - I fpw hoUn- t bmIfpwXsX-‰mb Adn-hp-Ifpw a\- nse aeo-a-k-am-°p-Ibpw sX‰mb hnIm-c-߃°v ASna-s∏-Sp-Ibpw sNøp∂ kmlN- c y- a mWv C∂p- ≈ - X v . B hnIm-csØ X∂n¬ HXp-°phm≥ Ign-bm-sX-h-cp-tºm-gmWv ssewKn-I-]o-U-\-ßfpw _em¬kw-K-ß-fp-ambn am‰s∏-Sp-∂-Xv. ssewKn-I-X-bpsS AXn-{]-kcw C∂sØ ImeL- ´ - Ø n¬ ]oU- \ - ß - f nte°pw _em¬kw- K - ß - f - n te°pw \bn-°-s∏-Sp∂p. bYm- k - a bw ]I¿∂p\¬tI- ≠ p∂ Adn- h p- I ƒ Ah-KW - n-°s - ∏-Sp-∂Xpw ad-®ph-bv°-s∏-Sp-∂Xpw A\m-tcmKy- I - c - a mb Nn- ¥ m- K - X n- I - f nte°v C∂sØ Xe-ap-dsb sIms≠-Øn-°p-∂p. ""sh≈w, sh≈w k¿- h {X sh≈w, ]s£ IpSn-∏m≥ sh≈-an√'' F∂- X mWv C∂sØ Ahÿ. Fßpw ssewKn-IX - b - psS AXn-{]-kcw. ]s£ AXn-s\°p- d n- ® p≈ icn- b mb A- h t_m[w bph-X-e-ap-dbv°v e`n-

D]-hm-k-{]m¿Y-\bpw DW¿hp-tbm-Khpw Ipafn: AW-°c kphm¿Øm N¿®ns‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ P\phcn 7˛27 hsc D]-hm-k-{]m¿Y\bpw DW¿hp-tbm-Khpw \S°pw. ]mÿ cmP≥ t\XrXzw \¬Ip∂ tbmK-ß-fn¬ ]mÿam-cmb _nPp apf-h-\, PnPn Zm\n- t b¬, ‰n.- h n. t]mØ≥, Nm¿fn amXyp, kmw ‰n. apJ-Øe, hn.-F-kv. h¿Ko-kv F∂n-h¿ {]kw- K n- ° pw. IqSm- s X, a‰v kphn-ti-j-Icpw ip{iq-jn-°pw.

°p- ∂ n- √ . C∂sØ Xe- a pdbv°v Bh-iy-ap-≈Xpw A\mh-iy-am-bXpw hmßn-®p-\¬Iphm≥ amXm-]n-Xm-°ƒ kZm-PmK-cq-I-cm-Wv. F∂m¬, Pohn-XØn-\m-h-iy-amb D]-tZi߃ ]I¿∂p-\¬Ip-hm≥ aSn-°p∂

Iuam-c-°m-cnepw bph-P\-ß-fnepw \evI-s∏-tS≠-A-dn-hp-Iƒ ]Izhpw bmYm¿Yyhpw hnip-≤hp-am-bn-cn-°-Ww. ico-csØbpw a\- n-s\bpw hnip-≤hpw ]cn-]m-h-\hp-ambn ImØp-kq-£n°p-hm≥ Bh-iy-amb \n¿tZ-i-ßfpw D]-tZ-ißfpw \¬I-s∏-S-Ww.

amXm-]n-Xm-°ƒ krjvSn-s®-Sp°p-∂Xv ssewKn--I-Ip-‰-hm-fn-Isfbpw hnI- e - I m- g v N - ∏ mSpw sX‰mb at\m-`m-hhpw sh®p]p-e¿-Øp∂ kmaq-ln-I-t{Zmln-I-sf-bp-am-Wv.

C\n \ap°v sNøphm≥ Ign-bp-∂Xv ssewKn- I X a\p- j ys‚ P\\w apX¬ ac- W w- h sc Pohn- X - Ø ns‚ `mK- a m- W v . ssewKn-I-X-bn-√mØ kaq-lsØ- ° p- d n®v Nn¥n- ° m≥ km[y-a-√. ssewKn-IX F∂ ssZh- Z - Ø - a mb hnIm- c sØ ASn-®-a¿Øp-∂Xpw sX‰mb {]h-W-X-bm-Wv. Iuam-c-°m-cnepw bph-P-\ß-fnepw \evI-s∏-tS-≠-A-dnhp-Iƒ ]Izhpw bmYm¿Yyhpw hnip- ≤ - h p- a m- b n- c n- c n- ° - W w. ico-c-sØbpw a\- n-s\bpw hnip-≤hpw ]cn-]m-h-\-hp-ambn ImØp-kq-£n-°p-hm≥ Bhiy-amb \n¿tZ-i-ßfpw D]-tZi-ßfpw \¬I-s∏-S-Ww. ssewKn-I-X-bpsS BZy-]mT- ß ƒ amXm- ] n- X m- ° - f n¬ \n∂pw a°ƒ°v e`n°s∏SWw. kmaq- l y- ] - c amb kao-]-\-Øn-eqsS AXv km[y-am-°-s∏-Sp-Ibpw XpS¿∂pw e`y-am-°-s∏-tS≠ Adn- h p- I ƒ ]I¿∂p- \ ¬Iphm≥ Bh-iy-amb {]o˛-am-cn‰¬ skan-\m-dp-Iƒ hy‡n-]c- a mb Iu¨k- e nw- K p- I ƒ F∂nh k`mX- e - ß - f nepw k`- b psS bph- P - \ - ¢ m--k p- I fnepw GI-Zn-\-k-tΩ-f-\-ßfnepw \S-°-Ww. Btcm-Ky-]c-amb ssewKn-I-X-sb-°p-dn®p≈ Adn-hp-\e - vIp∂ ]pkvXI-߃ teJ-\-߃ F∂nh hmbn-°p-hm≥ Iuam-c-°mcpw bph-P-\-ß-fpw D’m-ln-°p-I. sX‰mb Nn¥m-K-Xn-I-fn-te°v \bn- ° p∂ A«o- e - a m- k n- I Iƒ ]pkvXI - ß - ƒ, ho-Un-tbmIƒ kn\n- a - I ƒ F∂n- h bn¬\n∂pw Hgn- ™ n- c n- ° phm\pw Bh-iy-amb \n¿tZ-i߃ \evIp-I. Pohn-XsØ sX‰p-I-fn-te°pw XI¿®-bnte°pw \bn-°msX hnIm-cßsf \nb{¥n®v \√ hy‡nXz-Øn\v DS-a-I-fmbn IpSpw-_Ønepw kaq-l-Øn-epw k`-Ifnepw Pohn- ° p- h m≥ th≠p∂ kml-Ncyw Hcp-°pIbpw sNøp-I. Hcp-Im-cyw a\ n-em-t°-≠-Xv˛ \ΩpsS Xeapd ssZhn-Ihpw hnip-≤-hpambn hf-c-Ww˛ XI¿°-s∏-SpI-b√ Db-cp-I-bmWv th≠-Xv.

\nXy-Po-hs - am-gn-Iƒ hN-\-tLm-j-Whpw kwKo-X-hn-cp∂pw tKmkv]¬ an\n-kv{So-kns‚ B`n-ap-Jy-Øn¬

kabw: 2013 P\p-hcn 20 Rmb¿ sshIn´v 6˛9 hsc ÿew: sIm√w Nn∂-°S tIm˛-Hm-∏-td-‰ohv _m¶v an\n HmUn-t‰m-dnbw {]kwKw: ]mÿ kmw ‰n. apJ-Øe IqSp-X¬ hnh-c-߃°v {_Z¿ A\n¬ 9846397380


P\p-hcn 2013

5

[ym\-kq‡w k q‡w ˛11 sP.-]n. shÆn-°pfw

ASn-ÿm-\-th-Z-D-]-tZ-i-ß-fpsS Iq´-Øn¬ Ah-km-\-tØXv {]m¿Y\-bm-Wv. Hmtcm {InkvXp-hn-izm-kn-bpsSbpw Po-hn-X-Øn¬ ASn-ÿm-\-]-cambn D≠m-tI≠ hkvXp-X. {]m¿Y\-sb--°p-dn-®p≈ Cu ]T\w A\p-hmN-I¿°v A\p-{K-l-am-bn-Øo-c-s´. aqe-`m-jb - n¬ F{_m-b` - m- j-bn¬ {]m¿Y-\bv°v aq∂p ]Z-߃ ImWmw. 1. em®mjv (lachash) F∂m¬ Pbw AYhm a{¥Ww F∂¿Yw (sbi. 26: 16). 2. kn®m (sichah) A- Y hm knbm®v F∂-Xn\v [ym\w F∂¿Yw (C-tøm. 15: 4; k¶o. 64: 1). 3. s‰^n√ (Tepphillah) kvXpXnbpsS Km\w F∂¿Yw 9 2 iaq. 7: 27; k-¶o. 4: 1; 6: 9; 17: 1). {Ko°v`m-j-bn¬ \mep ]Z-߃ ImWmw: 1. Uo- k nkv A`- b - b m- N \ F∂¿Yw (eq-s°m. 1: 13; 2: 37; tdma. 10: 1; 2 sImcn. 1: 11; F{_m. 5: 7). 2. F‚p- I v k nkv , a[y- ÿ - X , {]m¿Y\ F∂¿Yw ( 1 sXk. 4: 5). 3. bqt°, A`-n-emjw, A`-b-bmN\ Fs∂ms° A¿Y-ap≠v (bmt°m. 5: 15). 4. t{]mkvbqt°, ]I¿® F∂¿Yw (a-Øm. 17:21; 21: 13; 21: 22; As∏m. 1: 14; 2: 42; tdma. 1: 9; shfn. 5: 8; 8: 3,4). {]m¿Y- \ - b psS Ncn{Xw ]g-b\nba-Im--eØv ""B ImeØv btlm-h-bpsS \ma-Øn-ep≈ Bcm[\ XpSßn'' F∂p hmbn-°p∂p (Dev]. 4: 26). A{_lmw btlm-h-bpsS \ma-Øn¬ Bcm-[n®p F∂v (D¬]. 12: 8) ImWp- ∂ p. bmt°m_v hyhÿ{]Imcw {]m¿Yn- ° p- ∂ Xv ImWmw (D¬]. 28: 20). kam-K-a-\-IqSmcw,. tZhm-ebw Ch Xpd-∂t∏mƒ {]m¿Yn-®n-cp∂p (]p-d. 40; 1 cmPm. 8). tamsibpw ZmhoZpw k∂n-[n-bn¬ AW™p {]m¿Yn-®n-cp-∂p (]p-d. 34: 34; Bh. 34: 10; 2 iaq. 7: 27; sbsl. 2: 2; bnsc. 14: 15). s\sl-aymhv ]m]ß-sfbpw Ip‰-ßs - fbpw G‰p-]d - ™p {]m¿Yn®p (F-{_m. 9: 6˛17; s\sl. 1: 5˛11; 9: 5˛38). Cßs\ Ah-km\w hsc {]m¿Y- \ m- i _vZw \ap°v ImWmw.

ASn-ÿm\ 9 D]-tZ-i-߃ ˛

]pXn- b - \ n- b - a - Ø n¬ {]m¿Y\ F∂ hnjbw Ah-X-cn-∏n-°p-∂Xv {InkvXp-hm-Wv. kphn-ti-j-ß-fn¬ ImWp∂ tcJ ASn- ÿ m- \ - a m- ° nbmWv As∏m-kvX-e-∑mcpw k`bpw AXn\v CXp- h sc cq- ] wsIm- S pØv {]am- W - a m- ° n- b - X v . kv \ m\w G‰ {InkvXp {]m¿-Yn-°p∂p, XpS¿∂pw {]m¿Yn®p (eq-s°m. 3: 21; 6: 12; 9: 16, 29; 22: 32, 39, 46; 23: 34˛46; aØm. 27: 46; tbml. 17). Cu {]m¿Y-\I - f - n-eqsS Acq-]n-bmb ]nXm-hmb ssZh-sØshfn-s∏-Sp-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. {]m¿Y\-bpsS cl-ky-kz-`m-h-sØ-°p-dn®v aØm. 6:5˛8 hsc ImWp-∂p. hy‡amb Bh-iy-߃ D≠m-bn-cn-°-Wsa∂pw (9:38) {]m¿Y-\bpw D-]-hmkhpw am{Xta {]iv\ß - ƒ°v D]m-[nbmbn D≈p-sh∂pw hmbn°mw (17: 21). hnizm-k-tØm-sS ssZh-ln-X-{]Imcw bmNn-°p-∂-Xn\v adp-]-Sn-bp≠v (21: 22; 1 tbml. 5:14) Cßs\ \nch[n `mK-߃ ImWmw. {InkvXob ASn-ÿm\D]-tZ-iß- f n¬ s]s¥- t °mkv X p Znh- k Øn¬ FÆn-∏-d-™n-cn-°p-∂-Xn¬ Ah-km-\-tØXv {]m¿Y-\-bmWv (As∏m. 2: 22). amXr-Im {]m¿-Y-\-Iƒ 1. A\¿Kf {]m¿Y\: \n¿ØmsX XpS¿am-\a - mb {]m¿Y\, a‰v {]h¿ØnIƒ sNbvXp-sIm-≠n-cn-°p-tºmgpw lrZ- b w--s Im≠p [ym\n°mw ( 1 sXk. 5: 16˛18). 2. cl- k y- { ]m¿Y\: {Inkv X phns‚ {]m¿Y\ CXn\v DZm-l-c-W-amWv. Xm≥ Hcp \n¿÷\ {]tZ-iØv t]mbn {]m¿Yn®p (a¿s°m. 1: 35). aebn¬t]mbn {]m¿Yn®p (eq-s°m. 6: 12; aØm. 14; 23; tbml. 6: 15). {]m¿Yn- ° p- t ºmƒ Ad- b n¬ IS∂v cl- k y- Ø n- e p≈ ]nXm- h nt\mSv {]m¿Yn° F∂p tbip ]Sn∏n®p (a-Øm. 6: 6). 3. IpSpw-_-{]m¿Y\: {InkvXob k`-bpsS BZ-n-a-i-X-I-ß-fn¬ \S∂v Bcm-[\ IpSpw-_-]-›m-Ø-e-Øn-ep≈-hb - m-bn-cp-∂p. blq-Z` - h - \ - ß - f - nse IpSpw-_-\m-b-I≥ Bfln-b-hn-j-b-ßfpsS A[y-£\ - m-bn-cp-∂p. B amXrI {InkvXo-b-k-`-bn-te°p ]I¿Ø-s∏´p. 4. ]c-ky-{]m¿Y\: F{_m-b-cpsS

Xe Db¿Øn t\m°pI (1˛mw t]Pv XpS¿®) A\n-hm-cy-am-Wv. Dg-hp-Nm-ep-Iƒ \\-b-s∏-S-Ww. I´ DS™v \nc-∏m-IWw. ag AXns\ IpXn¿°-Ww. Ahn-sS-bmWv A\p-{K-l-Øns‚ apfIƒ s]m´p-∂-Xv. CXv kwh-’-c-Øns‚ Inco-S-[m-c-W-am-Wv (k-¶o. 65: 8˛11). cmPm-°-∑m-cmWv Inco-S-[m-cn-Iƒ. IncoSw [cn®v hmgm≥ hnfn-°s∏´ ssZh-Øns‚ ]p{X-∑m¿. ssZh-cmPyw Ct∏mƒ Xs∂ ssZh-P-\-Øns‚ CS-bn-ep-≠v. Bflmhnse kt¥m-jhpw kam-[m-[m-\-hp-amWv AXns‚ apJ-ap-{Z. `£-W]m-\o-b-ß-fpsS kar-≤n-b√ Ihn-™p-h-cp∂ ssZhm-\p-{K-lw. Bflmhns‚ Zmcn-{Zy-Øn¬ \n∂pw Bflm-hns‚ kar-≤n-tX-Sn-bp≈ bm{X-bnemWv ssZh-P-\w. AXv \nXy-X-bn-te-°p≈ Xo¿Y-bm-{X-bm-Wv. F∂m¬ hgn-ap-S-°n-Iƒ hf-sc. Hcp ]Yn-I≥ Bc-Wy-I-Øns‚ A¤pX-I-c-amb kuµcyw Bkz-Zn®v kI-ehpw ad∂v \n∂p-t]m-bn. s]s´-∂mWv A∂v Dd-ßp-∂X - n\p ap≥]v sNbvXp-Xo¿t°≠ DØ-ch - mZn-Xz-ßs - f-°p-dn®v Hm¿a-h∂ - X - v. Im\-\k - u-µcyw Bkz-Zn-t°≠ kabw AX-√m-sb∂pw At\-II - m-Xß - ƒ C\nbpw k©-cn-t°≠-Xp-s≠∂pw Xncn-®-dn-™p. BwK-teb Ihn tdm_-¿´v t{^mÃns‚ Hcp {]kn≤ Ihn-Xb - psS Bi-ba - n-Xm-Wv. {]tem-`-\-ß-fpsS hymP-ku-µcyw temI-Øp-≠v. \mw DØ-c-hm-ZnXz-߃ ad∂v \n¬t°≠ ka-b-an-X-√. C\nbpw _lp-Zqcw k©-cnt°-≠-Xp≠v. ]pXp-h¿jw AXn-semcp Nh-Sp-h-bv]p-am-{Xw. Ihn-hm-Iyan-ßs\: But I have promises to keep And miles to go be fore I sleep And miles to go before I sleep

Imew apX¬ _lp-P\ {]m¿Y\ \S∂-Xmbn hmbn-°p-∂p. AXv kn∂-tKmKp- I - f n- e mWv \S- Ø n- b n- c p- ∂ - X v . F∂m¬ kI-e-a-\p-jy¿°pw th≠n bmN- \ bpw {]m¿Y- \ bpw ]£- h mZhpw kv t Xm{Xhpw sNøWw (1 Xnsam. 2: 1,2). {]m¿Yn-t°-≠Xv Btcm-SmWv? 1. ssZh-tØmSv {]m¿Yn-°Ww (A-s∏m. 12: 5). 2. ]nXm- h mb ssZh- t ØmSv {]m¿Yn-°Ww (aØm. 6: 9). 3. I¿Øm-hmb tbip-th, Fs‚ Bflm-hns\ ssIs°m-≈-Wta (As∏m. 7: 59). tbip-{In-kvXp-hn-t\mSv {]m¿Yn-°-Ww. 4. ]cn-ip-≤m-flm-hn-t\mSv {]m¿Yn°p-hm≥ hy‡-ambn ]d-™n-´n√. F∂m¬ ]cn- i - p ≤mflmhns‚ Iq´mbva A\p-h-Zn-®-Xn-\m¬ sX‰n-√. B¿°p-th≠n {]m¿Yn°Ww 1. Ah-c-h¿°p-th≠n ( 1 Zn\. 4: 10; k¶o. 106:4,5; 2 sImcn. 12: 7,8; F{_m. 5: 7; tbml. 17: 1; k¶o. 50: 15). 2. a‰p-≈-h¿°pth≠n (bmt°m. 5: 16). 3. hN\w ip{iq-jn-°p∂h¿°pth≠n (F-s^. 6: 19,20; sImsem. 4: 3; 2 sXk. 3: 1,2; As∏m. 13: 2,3; aØm. 9: 38). 4. \ΩpsS iq-{iqj-bm¬ am\-km¥-c-s∏-Sp-∂-h¿°p-th≠n (1sXk. 3: 9˛13). 5. tcmKn-Iƒ°p-th≠n (bm-t°m. 5: 14-˛16). 6. ac- W - Ø n- \ - √ mØ ]m]w sNøp∂ ktlm- Z - c - \ p- t h≠n (1tbml. 5: 16) 7. kI-e-hn-ip-≤-∑m¿°pw th≠n (F-s^. 6: 18; k¶o. 36: 10). 8. a°ƒ°p-th≠n (1 Zn\. 29: 19). 9. \sΩ `cn-°p-∂-h¿°p-th≠n (1 Xnsam. 2: 2,3) 10. \ΩpsS ]´-W-Ønt\m, {KmaØn-t\m-th≠n (bn-sc. 29: 7). 11. bn{km-tb-ens‚ kam-[m-\Øn-\p-th≠n (tdm-a. 10: 1; tbmth. 2: 17; sbi. 62: 6,7; 1 iaq. 12: 23; k¶o. 122: 6,7; 1 cmPm. 11: 13; skJ. 2: 7,8; 10: 12). 12. kI-e-a-\p-jy¿°pw-th≠n (1 Xnsam. 2: 1). Ft∏mƒ {]m¿Yn-°Ww 1. Znhkw aq∂p {]mhiyw (Zm-\o. 6: 10; k¶o. 55: 16,17). 2. ]pe¿®bv°p ap≥]v (k-¶o. 119: 146, 147; a¿s°m. 1: 35) 3. cm{Xn apgp-h≥ (eq-s°m. 6: 12; tbml. 6: 15; a¿s°m. 6: 46-˛48; sbi. 40: 31). 4. ]Iepw cmhpw (k-¶o. 88: 1). 5. `£-W-ta-i-bn¬ (a-Øm. 4: 19; As∏m. 27: 35; 1 Xnsam. 4: 4,5). 6. IjvS-Im-eØv ( k¶o. 50: 15; 81: 7; 77: 1,2; 86: 7). 7. FXn¿∏p-Iƒ hcp-tºmƒ (k¶o. 3: 1,2). 8. bp≤-Im-eØv ( 1 Zn\. 5: 20; kZr. 21: 31). 9. i{Xp-{]-_-e-\m-Ip-tºmƒ (2 Zn\. 14: 8,9; 20: 1˛4-,12). 10. bp≤w apºnepw ]nºnepw BIp-tºmƒ ( 2 Zn\. 13: 13-˛16). 11. a\p-jy-k-lmbw ]cm-P-b-s∏Sp-tºmƒ ( k¶o. 60: 11). 12. \ΩpsS {]mW≥ \Ωn¬ Xfcp-tºmƒ (tbm-l. 2: 7). 13. lrZbw £oWn-° p-tºmƒ (k-¶o. 61:2). 14. Bg-Øn¬ \n∂v (k-¶o. 130: 1). 15. Iev]-\m-ew-Ln-I-fpsS aS-ßn-

{]m¿Y\ (Prayer) h-c-hn\v (B-h. 4: 26-˛29). 16. btlm-hsb Is≠-Øm-hp∂ ImeØv (sb-i. 55: 6). 17. Poh-\p≈ Ime-tØmfw (k¶o. 116: 1,2). 18. aSp-Øp-t]m-ImsX (eqs°m. 18: 1; Fs^. 6: 18; 1 sX . 5: 17). Fßs\ {]m¿Yn-°Ww 1. tbip- { In- k v X p- h ns‚ \maØn¬ (tbm-l. 14: 13, 14; 14:16). 2. kXy- a mbn hnf- n ®- t ]- £ n°Ww (k-¶o. 145: 18). 3. ]q¿W-lr-Z-b-tØmsS (bn-sc. 29: 12,13; Bh. 4: 29). 4. {i≤-tbmsS (A-s∏m. 12: 5; eqs°m. 22: 44). 5. D‰n-cp∂p {]m¿Yn-°Ww (tdma. 12: 12; sImsem. 4: 2). 6. D]-hm-k-tØmsS (Zm-\n.9: 3; As∏m. 4: 23; 13: 2,3; aØm. 9: 15). 7. Xs∂-Øm≥ XmgvØn ( 2 Zn-\. 7: 14). 8. kvtXm{X-tØmsS (^n-en. 4: 6; sImsem. 4:2). 9. a‰p-≈-h-tcmSv Hcp-an®v (a-Øm. 18:19,20). 10. hniz-kn-®p-sIm≠v (a-Øm. 21: 22) 11. Bflm-hn¬ (F-s^. 6: 18; bqZm 20). {]m¿Y-\bv°v adp-]Sn e`-n-°mØXv {]m¿Y- \ bv°v adp- ] Sn e`n°mØXn\v ]e Imc-Wß - f - p-≠v. hN\-{]-Im-ca - p≈ Nne Imc-Wß - ƒ Ipdn°mw. 1. kzm¿Y-Xbv°v Du∂¬ \¬Inbm¬ (bm-t°m. 4: 3). 2. ]m]w sNbvXm¬ (sb-i. 59: 1,2). 3. lrZ-b-Øn¬ hn{Klw krjvSn°-s∏-´m¬ ( sbsl. 14: 3). 4. ktlm-Z-c-t\mSv lrZ-b-]q¿hw

£an-°m-™m¬ (a¿s°m. 11: 25,26). 5. Ahn-izmkw D≠m-bm¬ (bmt°m. 1: 5˛7). 6. Ahn-th-I-amb IpSpw-_-Po-hnX- ß - f nse {]m¿Y- \ m- a p- S °w (1 ]s{Xm. 3: 6,7). {]m¿Y-\-bpsS ^e-߃ 1. \oXn-ams‚ {i≤-tbm-Sp-Iq-Snb {]m¿Y\ hfsc ^en-°p∂p (bmt°m. 5: 16). 1 cmPm. 18: 37,38 ¬ Genbm- h ns‚ {]m¿Y\ Ncn- { X- Ø nse {it≤-b-amb {]m¿Y-\-bm-Wv. 2. {]m¿Yn®v F¥p-Im-cyhpw e`n°p∂p F∂Xv Bizm-k-amWv (tbml. 14: 13,14). 3. ssZh-Øn¬\n∂pw Ah e`n°p∂p (1tbm-l. 3: 22). \mw Ahs‚ Iev]\ - I - ƒ A\p-kc - n-t°-≠Xv Bhiyw. 4. ssZh-ln-X-Øn\v A\p-k-cn®v {]m¿Yn-®m¬ A\p-{Klw ( 1 tbml. 5: 14,15). D]-kmw-lmcw BZn-a-k` {]m¿Y\ XXz-Øn¬ hniz-kn-®n-cp-∂p. GXp Xocp-am\hpw FSp°pw ap≥]v {]m¿Yn®v ssZhtØmSp Btem-N\ tNmZn-®n-cp∂p (A-s∏m. 1: 15-˛26). F∂m¬ Ct∂m? ssZh- k ` {]m¿Yn® ka- b - ß - f nsems° A¤p- X - ß fpw AS- b m- f ßfpw \S-∂n-´p-≠v. tPm¨ _\nbs‚ {]kvXm-h\ ChnsS {it≤-bamWv: ""{]m¿Y\ tZln°v Hcp ]cnNbpw ssZh- Ø n\v Hcp bmKhpw ]nim-Nn\v Hcp Nm´-bS- nbpw BIp∂p''. thZ- ] pkv X Iw Ah- k m- \ n- ° p∂Xp Xs∂ {]m¿Y\ F∂ [q]h¿Kw \nd™ s]m≥I-e-i-tØm-sSbmWv (sh-fn. 5:8). {]m¿Y-\-bn¬ \ap°v t]mcm- S mw. ssZhw \sΩ klm-bn-°s´. (Ah-km-\n-®p)

cN\: {InkvXy≥ thƒUv FUn‰¿ sP ]n shÆn°pfw. tIm∏nIƒ Bhiys∏SpI: 9496327109, 9895373069

sb-lqZm t•m_¬ an\nkv{So-kns‚ t\Xr-Xz-Øn¬ F√m Rm-b-dm-gvNI-fnepw cmhnse 10 apX¬ 12.30 hsc Ip≠d Bip-]{Xn ap°n-ep≈ ]pØ≥]p-cb - v°¬ B¿t°-Un¬ (s^--Ud - ¬ _m¶n\v apI-fn¬) sh®v Bflob Bcm-[-\bpw hnSp-X-en≥ ip{iq-jbpw D≠m-bn-cn-°p-∂-Xm-Wv. {]kvXpX Bcm-[-\-bn¬ hnhn[ Ir]m-hc{]m]vX-cmb ssZh-Zm-k-∑m¿ hN-\-ip-{iqj \n¿h-ln-°p-∂p.

PmXn -aX k`m kwL-S\m hyXym-k-sas\y

Gh¿°pw kzmK-Xw

At\zj- W ߃°v {_Z¿ t]mƒk¨ tPm¿Pv t^m¨: 9447281020, 9947401924

Km\-ip-{iqj

sblq-ZmthmbvkAdvt v


P\p-hcn 2013

6

tZiob sNkv Nmºy≥jn∏n¬ ]mÃdpsS a°ƒ ÿm\w t\Sn kn.C.Fw. 55˛maXv P\d¬ Iymºv ap´paÆn¬ {]knU‚ v ]mÿ h¿Kokv tPmjzm DZvLmS\w sNøp∂p. ]mÿamcmb kmw tImin, G{_mlw tXmakv, amXyqkv Fw. Ipcy≥, s{]m^. amXyp ]n. tXmakv, ^nen∏v G{_lmw, Ipcy≥ amXyp, tkmhn amXyp XpSßnbh¿ kao]w.

kn.-C.-Fw. P\-d¬ Iymºv kam-]n®p Xncp-h√: {InkvXy≥ Chm©en°≥ aqhvsa‚ v 55˛maXv P\d¬ Iymºv ap´pa¨ sF.kn.]n.F^v. Iymºv sk‚dn¬ \S∂p. Unkw_¿ 24 apX¬ \S∂ Iymºn¬ {InkvXp \nßfn¬ F∂ hnjbØn¬ s{]m^. amXyp ]n. tXmakv {]_‘w AhXcn∏n®p. hnhn[ skj\pIfn¬ tUm. CSns®dnb ss\\m≥, tUm. sI._n. tPm¿÷pIp´n, ]mÿ A`nemjv s\øm‰n≥Ic, knÿ dq_n amXyqkv XpSßnbh¿ ¢ms SpØp. Iu¨kenwKv skj\v ]mÿ tPmtPm tkmfa≥, ]mÿ sI.Fkv. imapth¬, ]mÿ G{_lmw tXmakv, knÿ {]nb kmw, knÿ sP n tImin DΩ≥ F∂nh¿ t\XrXzw \¬In. ss__nƒ ¢mkv, skan\m¿, Iu¨kenwKv, {Kq∏v N¿®Iƒ, XnaYnbpsS InUvkv skj≥, anj≥ Ne©v XpSßnbh {]tXyIXIfmbncp∂p. kam]\ ktΩf\Øn¬ k`m {]knU‚ v dh. tUm. Sn.Pn. tImin, sshkv {]knU‚ v tUm. Sn.]n. G{_lmw, P\d¬ sk{I´dn ]mÿ ]n.Fw. tPm¨, ]mÿ G{_lmw tPmk^v, ]mÿ sI.Sn. tXmakv XpSßnbh¿ {]kwKn®p. a≤ytaJem tIm˛Hm¿Unt\‰¿ sP.]n. shÆn°pfw kzmKXhpw As m. sk{I´dn ]mÿ G{_lmw aµacpXn \µnbpw Adnbn®p.

P\-d¬ I¨h≥j\pIƒ Ipº-\mSv I¨h≥j≥ Ip-º-\mSv: tIc-f-Ønse G‰hpw henb ]c-º-cm-KX s]s¥t°mkvXp Bflob kwK-a-amb Ipº-\mSv I¨h≥j≥ P\p-hcn 13-˛20 hsc slt{_m≥]p-cØp \S-°pw. sF.]n.knbpsS 89-˛m-aXp P\-d¬ I¨h≥j\m-WnXv. ""F√mw {InkvXp-hmWv' F∂-XmWv Cu h¿jsØ Nn¥m-hnj-bw. -I¨h≥j-t\m-S-\p-_-‘n®v anj-\dn ktΩ-f-\w, kt≠-kvIqƒ˛ bph-P-\-k-tΩ-f\w hnZym¿Yn-Iƒ°p-th-≠n-bp≈ {]tXyI {]m¿Y\, slt{_m≥ ss__nƒ kvIqƒ _n-cp-Z-Zm\w XpS-ßn-bh D≠m-bn-cn-°pw. k`-bpsS P\-d¬ tÉv `mc-hm-ln-Ifpw a‰p {][m-\ kphn-ti-j-Icpw {]kw-Kn-°pw. C¥y-bpsS hnhn[ `mK-ß-fn¬\n∂pw Kƒ^v, Ata-cn-°, bqtdm∏v F∂n-hn-S-ß-fn¬\n-∂p≈ hnizm-kn-Ifpw ip{iq-j-Icpw ]s¶-Sp-°pw. P\d¬ {]kn-U‚ v ]mÿ sI. kn. tPm¨ I¨ho-\-dmbpw P\-d¬ sk{I´dn ]mÿ h’≥ G{_lmw tPm. P\-d¬ I¨ho-\-dmbpw {]h¿Øn°p∂p.

Akw-ªokv Hm^v tKmUv ae-bmfw Unkv{SnIvSv ]p\-eq¿: Akw-ªokv Hm^v tKmUv ae-bmfw Unkv{SnIvSv Iu¨kn¬ P\-d¬ I¨h≥j\pw hm¿jnI tIm¨{^≥kpw ]p\-eq¿ F.-Pn. {Ku≠n¬ P\p-hcn 15 apX¬ 20 hsc \S-°pw. P\p-hcn 15 \v sshIn´v 6 \v P\-d¬ I¨h≥j≥ k`m kq{]≠v ]mÿ Sn.-sP. kmap-th¬ DZvLm-S\w sNøpw. Znh-khpw sshIp-t∂cw 6 apX¬ 9 hsc-bmWv s]mXp-tbm-K-߃ \S-°p-∂-Xv. P\p-hcn 15, 16 (sNm-∆, _p[≥) XobXn-I-fn¬ cmhnse 9 apX¬ hm¿jnI tIm¨{^≥kv \S-°pw. AwKoIrX ip{iq-jI∑mcpw AwKo-IrX k`-IfpsS {]Xn\n[n-I-fp-ambn c≠mbn-c-tØmfw AwK-߃ tIm¨{^≥kn¬ kw_-‘n-°pw. k`-bpsS hm¿jnI dnt∏m¿´v, hchv ˛sN-ehv IW-°v XpS-ßn-bh Ah-X-cn-∏n°pw. k`sb kw_-‘n-°p∂ hnhn[ hnj-b-ßfpsS N¿®-Iƒ \S°pw. P\p-hcn 16 _p[-\mgvN tIm¨{^≥kns\ØpS¿∂v taJem Ubd-IvS¿am-cpsS sXc-s™-Sp∏v \S-°pw.

N¿®v Hm^v tKmUv apf-°pg: ssZh-k-`-I-fpsS P\d¬ I¨h≥j≥P\p-hcn 21-˛27 hsc Xncph√ ssZh-k-`m-tÃ-Un-b-Øn¬ \S-°pw. tIc-f-°c-bn¬ s]s¥-t°mkvXp {]ÿm-\-߃°v ASn-Ø-d-]mIn ]cn-ip-≤m-flm-hns‚ {]h¿-Ø-\-ßsf ssZhP-\-߃°v a\- n-em-°p-hm\pw AXv ]I¿∂p-sIm-Sp-°p-hm\pw apJm-¥n-c-ambXv tdm_¿´v Ip°v F∂ ssZh-`‡ - ≥ aqe-am-Wv. At±lw `mcX-Øn¬ h∂n´v 100 h¿jw XnI-bp∂ kµ¿`w-IqSn Bb-Xn-\m¬ ssZh-k-`-I-fpsS 90˛m-aXv P\-d¬ I¨-h≥j≥ "tdm_¿´v s^enIvkv Ip°v sk‚n-\n-b¬ I¨h≥j≥' F∂ t]cn-emWv Adn-b-s∏-Sp-∂-Xv. Cu I¨h≥js‚ Xow ""\ns‚ P\w \n∂n¬ B\-µnt-°-≠-Xn\v, \o Rß-sf ho≠pw Pohn-∏n-°-bn-√tbm'' (k¶o. 85: 6) F∂-Xm-Wv. I¨h≥j≥ tÉv Hmh¿ko-b¿ ]mÿ ]n. sP. sPbnwkv DZvLm-S\w sNøpw. hc-{]m-]vX-∑m-cmb ssZh-Zm-k-∑m¿ hnhn-[-skj-\p-I-fn¬ ssZh-h-N\w ip{iq-jn-°p-∂-Xn\pw tKmcn-Iƒ°p-th≠n {]m¿Y°p-Ibpw sNøp-∂-Xm-Wv. sNm∆, _p[≥ F∂o Znh-k-߃ ]I¬ ]mtÃgvkv tIm¨{^≥kv \S-°pw. ]mÿam-cmb sbk-°o-tb¬ tPmjzm, ^nen∏v sNdnbm≥, tIm¿tWen \Y-\n-tb¬ F∂n-h¿ ip{iq-jn-°pw. IqSmsX teUokv ktΩ-f\ - w, ssh]n-C, kt≠-kvIqƒ, tImtfPv {KmUp-th-j≥, anj-\d - n Ne©v F∂o ktΩ-f-\-߃ a‰p Znh-k-ß-fn¬ ]I¬ ka-b-ß-fn¬ \S-°pw. dh. tUm. Sowln¬, dh. sI≥ Bt‚-gvk¨, dh. sU∂okv sl]v\¿, tUm. Ggw-Ipfw kmwIp´n F∂n-h¿ hn-tZ-i-Øp-\n∂pw, ]mÿam-cmb- sI.kn.-tPm¨, ]n.-F-hn.-kmw, ]n.-Pn.-am-Xyq-kv, ]n.-B¿.-t_-_n, ]n.-kn.-sN-dn-bm≥, s_\n-k¨ aØm-bn, kphn. ]n.-sF.-G-{_lmw (Im-\w-A-®≥) F∂n-hcpw ip{iq-jn-°pw.

{InkvXy≥ thƒUv Ãmƒ I¨h≥j≥ ÿe-ß-fn¬ {InkvXy≥ thƒUv Ãmƒ {]h¿Øn-°pw. hcnkwJy AS-bv°p-∂-Xn\p Cu Ah-kcw D]-tbm-Kv°m-hp-∂-Xm-Wv.

tUmIvt{S‰v \¬In BZ-cn®p ]©m_v: C‚¿\m-jW - ¬ C≥Ãn‰yq´v Hm^v N¿®v amt\Pvsa‚ v (sF.-sF.-kn.-Fw.) ]mÿ kmw tPm¿÷n\v tUmIvS¿ Hm^v Unhn\n‰n \¬In BZ-cn-®p. Ata-cn-°bnse thƒUv sshUv As{I-Un‰nwKv IΩn-j≥ Hm^v {InkvXy≥ FUyq-t°-j≥ C≥Ãn-‰yq-´n-s‚bpw As∏m- k v X - e nIv Iu¨kn¬ Hm^v FUyq-t°-j≥ A°u-≠_n-en-‰n-bp-sSbpw AwKo-Im-ca - p≈ sF.-sF.-kn.-Fw. \v temI-cm-Py-ßfn-embn 15 Zi-e£w thZ]T\ tI{µ-ßf - p-≠.v C¥y-bnse hnhn[ kwÿm-\-ß-fn¬ thZ-imkv{X Un{Kn tImgvkp-Iƒ \S-Øp-∂p-≠.v ]©m-_n¬ Ign™ 30 ¬ ]cw h¿j-ß-fmbn sF.-]n.-kn. bpsS ip{iq-j-I-\m-bn-cn-°p∂ ]mÿ kmw tPm¿÷ns‚ kvXpXy¿lamb tkh-\-ßsf am\n-®mWv tUmIvt{S‰v \¬In-bXv.

\nXy-X-bn¬ ]mºmSn: tImØe, Xe∏mSntat®-cn¬ ]mÿ ]n.-Fw. tPm¨ (86) I¿Øm-hn¬ \n{Z-{]-m]n®p. Zo¿L-h¿j-߃ hnhn-[b - nS-ßf - n¬ I¿Ør-ip-{iq-jb - n-em-bncp∂p. Im∏p-Im-Sv, tImØ-e, I™n°p-gn, ImS-ap-dn, Im\w, amßm-\w, Aco-∏-d-ºv, hmI-Øm-\w, Xe-∏mSn, Abva-\w, sh´n-bn¬I-ep-¶v, Io®m¬ F∂n-hn-Sß - f - n¬ ip{iq-jI-\m-bn-cp-∂n-´p-≠v. C¥ym N¿®v Hm^v tKmUv k`I-fpsSw Bcw-`w-Imew apX-ep≈ ip{iq-jI - ∑ - m-cn¬ Hcp-h\ - m-bn-cp∂p Xm≥. 2012 HIvtSm-_¿ 18 hymgmgvN-cm{Xn 10.30 \p \nXy-X-bn¬ tN¿°-s∏-´p. `mcy: sh≈q¿ Nnd-°¬tØm´w IpSpw-_mwKw A∂-Ω. a°ƒ: A°m-Ω-tPm¨, kphn. tamkkv tat®-cn¬, acp-a-°ƒ: sIm√mSv \Sp-hn-te-∏-d-ºn¬ ]tc-X-\mb ]mÿ F≥. sF. tPm¨, ]p\eq¿ ]pØ≥]p-c-bn¬ kp\n tamk-kv.

Ata-cn-°-bn¬ {`qW-lX - y-Iƒ Ipd-bp∂p Ata- c n- ° - b n¬ {`qW- l - X y- I - f psS FÆw {Ia-Øn¬ Ipdhp-hc - p-∂X - mbn k¿°m-cn-s‚- ÿn-Xn-hn-h-c-°-W-°pIƒ kq-Nn-∏n-°p∂p. 1990-˛-Iƒ apX¬ F√m h¿jhpw {`qWl-Xy-Iƒ Ipd-bp∂ {]h-WX Zriy-am-bn-cp-∂X - mbn kmaq-ly--im-k{v X⁄¿ ]d-bp-∂p. sXmÆq-dp-I-fpsS XpS- ° - Ø nse IW- s °- S p- Ø m¬ G¨Xm≠v 25 iX-am\Øns‚ Ipdhv {`qW-l-Xy-I-fpsS FÆ-Øn¬ Atacn°-bn¬ D≠m-bn-´p-≠v. {`qW--l-Xytbm-Sp≈ at\m-`m-h-Øn¬ D≠m-b-am‰w, \nb-a-߃, Ata--cn-°-bpsS ]e `mK-ßf - nepw {`qW-lX - y-¢n-\n-°p-Iƒ C√m-XmbXv F∂n-h-bmWv Cu Ipdhn\p Imc-Wßfm-b-Xv.

hmcWmkn: tZiob sNkv Nmºy≥jn∏n¬ s]s¥t°mkvXp ]mÃdpsS a°ƒ ÿm\w t\Sn. Gentbmkv an\nkv{‰okv C¥y {]h¿ØI\mb ]mÿ amXyp tPmWns‚ a°fmb Ftÿ¿ kmdm amXyp, A`ntjIv amXyp F∂nhcmWp ÿm\w t\SnbXv. ]Xn\mep hb n\p Xmsgbp≈ s]¨Ip´nIfpsS hn`mKØn¬ Ftÿ¿ kmdm amXypw aq∂mw ÿm\hpw ]Øn¬ Xmsgbp≈ B¨Ip´nIfpsS hn`mKØn¬ A`ntjIv amXyp c≠mw ÿm\hpw t\Sn. F´p h¿jambn hmcWmknbn¬ kphntij{]h¿Ø\Øn¬ G¿s∏´phcnIbmWv amXm]nXm°ƒ.

]mÿ tPmbn tXmakv \nXy-X-bn¬ Xncp-h√: Zn s]s¥-t°mkvXp anj≥ k`-bpsS ko\n-b¿ ]mÃdpw s]s¥-t°mkvXp amknI FUn-‰dpam-bn-cp∂ ]mÿ tPmbv tXmakv (76) Unkw_¿ 11 \p \nXy-X-bn¬ tN¿°-s∏-´p. Nne Znhk-ß-fmbn imco-cnI Akz-ÿ-Xsb XpS¿∂p Xncp-h√ hnizm-kh - o-´n¬ hn{i-an-°p-Ib - m-bn-cp-∂p sk‚¿ ]mÿIq- S n- b m- b n- c p∂ At±lw. kwkvImcw 13\p cmhnse Sn. ]n. Fw. k`m-tlmfnse ip{iq-jbv°p tijw Ip‰-∏pg k`mskan-tØ-cn-bn¬ sU]yq´n No^v ]mÿ sh-…n- ]o-‰-dns‚ t\Xr-Xz-Øn¬ \SØn. hnhn[ kwÿm-\-ß-fnse sk‚¿ ]mÿam-cmb F≥. eq°v, {]kmZv dmhp, tPmtb¬Zm-kv, tUhnUv cmPv F∂nhcpw tIc-fw, Xan-gv\m-Sv, B{‘m XpSßnb kwÿm-\-ßfn¬\n-∂p-ap≈ sk‚¿ ]m-ÿamcpw Akn-Â v ]mÿamcpw {]kw-Kn-®p. 19-˛m-asØ hb- n¬ kphn-ti-j-thebv°v Cd-ßnØn-cn® ]tc-X≥ 57 h¿jw Xangv\mSv-, B-{‘m-{]-tZ-iv, ]›na-_w-Kmƒ, Hdok, alm-cm-jv{S, tIcfw F∂o kwÿm-\-ßfn¬ I¿Ør-ip-{iq-jbn¬ Bbn-cp-∂p. Ihp-ßpw-{]-bm¿ ap≠πm-°¬ IpSpw-_mw-K-amWv ]tc-X≥.

ss_°]-I-S-Øn¬ acn®p t]mØ≥tImSv: jmtemw h¿jn∏v sk‚¿ t]mØ≥tIm-Sv k`mwKw abn-emSpwapIƒ eo\-`-h-\n¬ ]pjv]mΩ (60) Unkw. 2 \p ss_°-]-I-S-Øn¬ acn-®p. kwkvImc ip{iqj Unkw. 3 \p kz`-h-\-Ønepw ]cp-Øn-∏md jmtemw h¿-jn∏v sk‚¿ skan--tØ-cn-bn-ep-ambn \S-∂p. ]mÿ sPbnwkv Fw. t]mƒ {][m-\-ip-{iqj \n¿-h-ln-®p. sP. h¿Ko-kmWv `¿Øm-hv. aIƒ˛ eoe, a-cp-a-I≥˛ kmP≥. ZpxJnX-cm-bn-cn-°p∂ `h-\mw-Kßsf {]m¿Y-\-bn¬ Hm¿Øm-epw.

s\√n°p∂w imtcm≥ s^t√mjn∏v N¿®n\pth≠n ]pXp°n ]WnX k`mlmƒ

Bebka¿∏Ww sIm´mc°c: s\√n°p∂w imtcm≥ s^t√mjn∏v N¿®n\pth≠n ]pXp°n ]WnX k`mlmfns‚ ka¿∏W ip{iqjbpw sIm´mc°c Unkv{SnIv‰v amktbmKhpw \hw_¿ 17˛\v imtcm≥ k`IfpsS A¥¿tZiob {]knU‚mb dh. tUm. Sn.Pn. tImin \n¿∆ln®p. ka¿∏W ip{iqjtbmS\p_‘n®v \S∂ amktbmKØn¬ sIm´mc°c Unkv{SnIv‰v ]mÿ Sn.Pn. tPm¿÷pIp´n, ASq¿ Snkv{SnIv‰v ]mÿ ]n.Pn. tP°_v hnhn[ k`Ifn¬ \n∂p≈ ssZhZmk∑m¿ F∂nh¿ ]s¶SpØp. ]mÿ t__n Zm\ntb¬ ChnsS ip{iqjn°p∂p.

kwbp‡ Bcm[\ ]Ø\wXn´: imtcm≥ s^t√mjn∏v N¿®v ]Ø\wXn´ Unkv{SnIv‰v kwbp‡ Bcm[\ P\phcn 27 \v Nn‰m¿ k`bn¬ h®v \S°pw.


P\p-hcn 2013

7

tKmkv]¬Sow {]h¿Ø-\hpw ]c-ky-tbm-Khpw

‘hyXykvXXbnte°p≈ {]bmWw’ F∂ ]pkvXIw ]mÿ Ipcy≥ amXyp, ]mÿ h¿Kokv tPmjzbv°v \¬In {]Imi\w sNøp∂p. {KŸI¿Ømhv sP.]n. shÆn°pfw kao]w.

]pkvXIw {]Imi\w sNbvXp Xncph√: {InkvXy≥ thƒUv FUn‰dpw FgpØpImc\pamb sP.]n. shÆn°pfw cNn® ‘hyXykv X Xbnte°p≈ {]bmWw’ F∂ ]pkvXIw ap´pa¨ kn.C.Fw. P\d¬ Iymºn¬ ]mÿ Ipcy≥ amXyp, ]mÿ h¿Kokv tPmjzbv°v \¬In {]Imi\w sNbvXp. hne 70 cq]. _‘s∏SpI. 9496327109, 9895373069. e-mail: jpvennikulam@gmail.com

ss__nƒ Iznkv 2013 Xncp-h-\-¥-]pcw: XnaYn C≥Ãn-‰yq´ns‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ Xncp-h-\-¥]pcw Pn√-bnse Ip∂-Øp-Im¬, H‰-ti-J-c-aw-K-ew, sh≈-d-S, Aºqcn F∂o ]©m-b-Øp-I-fpsS ]cn-[n-bn-ep≈ s]¥-t°mkvXp N¿®p-Isf Dƒs∏-SpØn ss__nƒ Iznkv a’cw kwL-Sn--∏n-°p-∂p. sh≈-dS sP.-Fw. BUn-t‰m-dn-b-Øn¬ P\p-hcn 19\p cmhnse 9 apX¬ 1 hscbmWv a’cw \S-°p-I. N¿®v ASn-ÿm-\-Øn¬ Soap-Ifmbn ]s¶-Sp-∏n®v \S-Øp∂ a’-c-Øn¬ ]pd-∏mS,v \ymbm-[n-]-∑m¿, F{km, sbl-kvt°¬, skJ-cym-hv, eqt°m-kv, Fs^-ky¿, sImtemky¿, F{_m-b¿, shfn-∏mSv F∂o ]pkvX-I-ß-fn¬ \n∂v tNmZy-߃ D≠m-bn-cn-°pw. Hcp N¿®n¬ \n∂pw Hcp Soan\p am{Xta ]s¶-Sp-°p-hm≥ A\p-hmZ-ap-≈q. cPn-kvt{S-j≥ ^okv 100 cq]. H∂pw c≠pw aq∂pw ÿm\°m¿°v bYm-{Iaw 5000, 3000, 2000 F∂o \nc-°n¬ Iymjv ss{]kv e`n°pw. IqSp-X¬ hnh-c-߃°v 9961539269, 8606885043.

ae-∏p-dØv ]mÿamsc {Iqc-ambn a¿Zn®p ae-∏pdw: h≈n-°p-∂n¬ Unkw-_¿ 20 cm{Xn ]mÿamsc Hcp kwLw kphnti-j-hn-tcm-[n-Iƒ A{I-an®p. Akw-ªokv Hm^v tKmUv {]h¿Ø-I-cmb ]mÿ Sn. sP. tXmakv (57), ]mÿ tdmbn ]o‰¿ tUhnUv (35) F∂n-h-scbmWp kphn-ti-j-hn-tcm-[n-Iƒ ]Xn-bn-cp∂v A{I-an-®Xv. Ch¿ k©-cn-®n-cp∂ tamt´m¿ ss_°pw A{I-anIƒ XI¿Øp. ]cn-t°‰ Ccp-hcpw tIm´-bv°¬ kzImcy Bip-]-{Xn-bn¬ NnIn-’-bn-em-Wv. Acn-b-√q-cnse t]m°-S-hØv hmkp-hns‚ ho´n¬ tbmKw Ign™v XncnsIt∏mIp-tºm-gm-bn-cp∂p B{I-aWw. ae-_m-dn¬ kphn-ti-j-hn-tcm[n-I-fpsS B{I-a-W-]-c-º-c-bpsS XpS¿®bm-Wv Cu kw`-hhpw. Pqsse-bn¬ tImgn-t°mSv aW-t»cn sF. ]n. kn. ]mÿ tPm¨ hnIvS-dns\ cm{Xn-bn¬ ho-Sp-I-bdn {Iqc-ambn a¿Zn-®n-cp-∂p. Ct∏mgpw kphn-ti-j-hn-tcm-[n-I-fpsS `ojWn ChnsS \ne-\n¬°p-∂p. {]m¿Yn-°p-I.

N¿®v Hm^v tKmUv (^pƒ tKmkv]¬) C≥ C¥y tIcfm doPn- b ≥ sNß- ∂ q¿ kuØv sk‚¿ tKmkv]¬ Sow {]h¿Ø\w aW-°me k`-bpsS Npa-X-e-bn¬ aW-°me Ipcn-ipwaq-Sv, IS-º\ - mSv `mK-߃ tI{µo-Icn®v 17-˛11-˛2012 i\n-bmgvN cmhnse apX¬ \S-∂p. 70 hoSp-Iƒ Ib-dnbn-dßn, 1500-Hmfw {SmIv‰p-Iƒ hnXc-Ww-sN-bX v p. 25 H - mfw t]¿ kw_‘n-®p. c≠v ]c-ky-tbm-Kß - ƒ \SØn. ]mÿ jn_p ]n. tPm¨ Sow sk{I- ´ dn Fw. _m_p Iu¨kn¬ AwKw kn.- F ¬. tPm¨ F∂n-h¿ hN-\-ip-{iqj \S- Ø n. ]mtÃgv k v Fw. Un. a¿t°m-kv, hn. sI. _m_p, ‰n. sI. X¶-∏≥ F∂n-h¿ kw_-‘n®p. N¿®v t{KmØv Ub-d-IvSdpw sk‚¿ ]mÃ-dp-amb ]mÿ sI.kn. h¿Kokv ip{iq- j - I ƒ°v t\XrXzw \evIn. Cu tZisØ the-bpw sk‚-dnse {]h¿Ø-\ßfpw Hm¿Øp {]m¿Yn-°p-at√m?

Unkv{SnIvSv I¨h≥j≥ amth-en-°c: imtcm≥ s^temjn∏v N¿®v amth- e n- ° c Unkv{SnIvSv I¨h≥j≥ 2013 P\p- h cn 24 gymgw apX¬ 27 Rmb¿ hsc Icn-∏pg s{Kbvkv HmUn-t‰m-dn-bØ - n¬h®v \S-Øs - ∏Spw. ]mÿ tPm¨k≥ sI. imapth¬ (Unkv{SnIvSv an\n-ÿ) DZvLm-S\w sNøp∂ ao‰nw-Kn¬ dh. tUm. ^n∂n tP°_v, dh. tUm. sI. sI. amXyp, ]mÿamcmb Ae-Ik v tv am≥, km_p Nmcpth-en¬ F∂o ssZh-Zm-k-∑m¿ ssZh- h - N \w ip{iq- j n- ° pw. Fbv © ¬ thmbv k v Xncp- h - √ , Km\-߃ Be-]n-°pw. cm{Xn-tbmK-߃ IqSmsX h\nXm ktΩ-f\w, ]mtÃgvkv ao‰nw-Kv, knC-Fw, kt≠kvIqƒ kwbp-‡-k-tΩ-f\hpw RB-b-dmgvN kwbp‡ k`m-tbm--Kt- Øm-sSm∏w I¿Ør-taibpw D≠m-bn-cn-°pw. ]mÿamcmb tPm¨k≥ sI. imap- t h¬, ^n∂n tP°_v F∂n-h-cpsS t\Xr-XzØn¬ {Iao-Ic - W - ß - ƒ ]ptcm-Ka - n®p-h-cp-∂p.

N¿®v Hm^v tKmUv C≥ C¥y 17-˛maXv P\-d¬ Iu¨kn¬

tlmƒsk-bn¬ hnebv°p e`n-°p∂ Hcp hnizkvX ÿm]\w

]mºmSn: N¿®v Hm^v tKmUv C≥ C¥y 17˛m-aXv P\-d¬ I¨h≥j≥ P\p-hcn 9-˛13 hsc ]pfn-°¬ Ihe sF]nkn kotbm≥ {Ku≠n¬ \S-°pw. Hmh¿ko-b¿ dh. kn.-]n. a - mXyp DZvLmS\w sNøpw. Xow ""Bflm-°ƒ°p-th-≠n AWntN-cpI''. ]mÿam-cmb sdPn \mcm-bW≥, _nPn A-©¬, sI. Zm\ntb¬- , hn.- ] n. aØmbn, t‰man tPmk^v bpF-kvF - , tPm¨k≥ I‰m\w F∂nh¿ {]kw-Kn°pw. Km\-ip-{iq-j _tY¬ thmbvkv Xncp-h√ \n¿h-ln-°p-∂p. RmbdmgvN kwbp‡ Bcm[-\-bn¬ I¿Ør-tai D≠m-bn-cn°pw.

tPmbv s\Sp-¶p∂w

bP-am-\≥ Zmk-s\-t∏m-se... {]nb-s∏´ Fs‚ hmb-\-°m¿°v lrZ-bw-\n-d™ ]pXp-h¿jmiw-k-Iƒ t\cp-∂p. Ign-™p-t]mb h¿j-ß-fnse ]cm-P-b-߃ F√mw ad°mw. ]pXp-h¿j-Øn¬ \√ {]Xo-£-I-tfmsS ]pØ≥ km[y-X-Iƒ t\Smw. Ime-Øn\p am‰w D≠m-Ip-∂-tXm-sSm∏w \mapw hf¿®- b psS ]S- h p- I ƒ Nhp- ´ n- ° - b - d mw. imcocnIhf¿®vbv°v H∏w Bfln-b-h-f¿®bpw A\n-hm-cy-am-Wv. c£n°-s∏-´n´v ap∏-Xp-h¿j-am-bn´pw \mw Bflo-b-]-Iz-X-{]m-]n-®n-s√¶n¬ Ct∏mgpw \mw inip-hn-s\-t∏m-se-bm-Wv. A≥]-Xp-h-b p≈ Hcp hy‡n-bpsS kwkm-chpw {]Ir-X-hp-sa√mw A©ph-b- p-Im-c-s\-s∏-e-bm-bm¬ , Fs¥m-cp-hn-Ir-X-amWp ImWm≥! \w ]Iz-X-{]m-]n-®-h-cm-sW∂v \ap-°p-tXm-∂n-b-Xp-sIm≠v \w ]Iz-X-{]m-]n-s®-∂pt≠m? ss__n-fnse Ipsd-tbsd hmIy߃ \mw ImWmsX ]Tn-®-Xp-sIm≠v \mw Bflo-b-ambn hf¿∂p F∂v A¿Y-apt≠m? {InkvXo-b-th-Z-im-kv{X-Øn¬ _ncp-Zhpw _ncp-Zm-\-¥-c-_n-cp-Zhpw t\Sn-b-Xp-sIm≠v H∂pw \mw ]IzX {]m]n-°-W-sa-∂n-√. \mw sNøp∂ an\nkv{Sn hnP-b-I-cam-bn-Øo-cp-∂-Xp-sIm≠pw \√ kvtIm∏v D≈-Xp-sIm-≠pw \mw Bfln-b-h-f¿® {]m]n-s®∂v A¿Y-am-t°-≠-Xn-√. sIm®p-Ip-´nI-sf-t∏m-se-bp≈ _men-i-amb ]nSn-hm-inbpw ]S-e-]n-W-°-hpsams° Ct∏mgpw \ap-°nt√? inip-°-fpsS c≠p-kz-`m-h-sØ°p-dn®v Rm≥ CubnsS hmbn-®p. AXv Adn-hn-√m-bvabpw Aÿn-c-X-bp-am-Wv. Cu c≠p kz`mh-߃ \ap°v Ct∏mgpw Gsd-bp≠v F∂mWv F\n°p tXm∂p-∂Xv. H∂pw Adn-bn-s√¶n¬ F√mw Adn-bm-sa-∂- `mhw! `mhn-t°-≠-Xn\p aosX `mhn°p∂ ]e-Im-cy-ßfpw \ap-°-dn-bn-s√-∂p≈ Imcyw \ap-°-dnbn-√. sIm®p-Ip-´n-bt√? Ah\v Adn-hn-√m-Ø-Xp-sIm≠mWv Aß- s \- s bms° kwkm- c n- ® Xv F∂p \mw ]d- b m- d nt√? as‰m∂v Aÿn-c-X-bm-Wv. amdn-s°m-≠n-cn-°p∂ a\ v, Nnet∏mƒ A-∏s‚ ]£w, Nne-t∏mƒ AΩ-bpsS ]£w, BscbmWv IqSp-X¬ CjvSw F∂v AΩ tNmZn-®m¬ AΩ-tbm-SmsW∂v ]d-bpw. A—≥ tNmZn-®m¬ A—-t\m-Sm-sWt∂ ]dbq. ]eXpw am‰n-am‰n ]d-™p-sIm-≠n-cn-°pw. Cu kz`mhw \ap-°pt≠m? h¿j-߃ Cßs\ ]e-Xpw aptºm´v IS-∂pt]m-sb-¶nepw Cu kz`m-h-ssh-Ir-X-߃ Ct∏mgpw \tΩm-sSm∏-ant√? \mw Ct∏mgpw A≥]-Xp-h-b- p≈ inip-hm-Wv. Bsc¶nepw Fs¥¶nepw Fhn-sS-sb-¶nepw ]d-™m¬ \mw sXm´mhm-Sn-t]m-se-bm-Ipw. ]m´n-√, {]m¿Y-\-bn-√, {]kw-K-an-√, Iq-´mbva-Iƒ°v kw_-‘n-°m-dn-√... F∂p-th≠ Fs¥√mw ]pInep-Iƒ. s]s´∂v t£m`n-°p-I, s]s´∂v {]Xn-I-cn-°p-I, £an°m≥ I-gn-bm-Xn-cn-°p-I. Fs¥√mw Im-cy߃ C∂p \mw h®p]p-e¿Øp-∂p. Cu Imcy-ß-sf√mw ]usemkv Fgp-Xnb teJ\-Øn¬ hy‡-ambn ]d-bp-∂p-≠v. ""Ah-Imin k¿h-Øn\pw bP-am-\≥ F¶nepw inip-hm-bncn-°p-∂n-S-tØmfw Zmk-s\-°mƒ H´pw hnti-j-X-bp-≈-h-\√'' (K-em. 4: 1). Ah-Im-in-bmWv bP-am-\-\mWv Fs∂ms° ]dbmsa¶nepw Zmk-s\-t∏m-se-bmWv. as‰m-cp-`m-KØv ]usemkv ]dbp-∂Xp {i≤n-°pI: ""Aßs\ \mw C\n a\p-jy-cpsS NXn-bmepw D]m-b-Ømepw sX‰n-®p-I-f-bp∂ X{¥-ß-fn¬ IpSp-ßn-t∏m-Ip-hm≥ X°-hÆw D]-tZ-i-Øns‚ Hmtcm Im‰n-\m¬ Ae-™p-g-ep∂ inip-°ƒ Bbn- c n- ° msX kv t \l- Ø n¬ kXyw- k wkmcn- ® p- s Im≠v {InkvXp F∂ Xe-tbmfw kI-e-Ønepw hf-cp-hm≥ CS-bmIpw'' (F-s^. 4: 14). {InkvXob ]Iz-X-{]m-]n-°mØ Hcm-fpsS PohnX-Øn¬ IS-∂p-h-cp∂ Nne hnj-b-߃ ChnsS ImWmw. NXn, D]m-bw, sX‰n-®p-I-f-bp-I, X{¥-߃, IpSp-°n-°-fbp-I, Im‰n¬ Ae-™-ep-g-ep-I, inip Bbn-cn-°p-I, kvt\ln°m-Xn-cn-°p-I, kXyw-kw-km-cn-°m-Xn-cn-°p-I... CsXm-sems° AI-s∏-SmsX {InkvXp F∂ Xe-tbmfw hf¿® {]m]n-°m-\mWv ssZhw B{K-ln-°p-∂-Xv. Cu ]pXp-h¿j-Øn¬ \mw hf¿®bpsS ]S-hp-Iƒ Nnhn-´n-°-bdmw. Ah-Imin k¿h-Øn\pw AhImin BI-W-sa-¶n¬ inip Bbn-cn-°msX hf¿®-Xs∂ {]m]n°-Ww. As√-¶n¬ F∂pw inip-hm-bn-cp∂ Zm\-sk-t∏m-seXs∂ Pohn-t°-≠n-h-cpw. ""...Cß- s \- b p≈ ASn- ÿ m\w ]ns∂bpw CSmsX \mw {InkvXp-hn-s\-°pdn-®p≈ BZy-h-N\w hn´v ]cn-⁄m-\-]q¿Øn {]m]n-°m≥ {ian-°pI'' (F-{_m. 6: 1). IrXy-\n-jvTbpw hnizkvX-Xbpw ka¿∏-Whpw, kl-\-i-‡nbpw kvt\lhpw D≈h-cmbn Cu ]pXp-h¿j-Øn¬ \ap°v apt∂-dmw. ssZhw [mcmf-ambn A\p-{K-ln-°-s´.


Address

Christian World, Alummoodu P.O., Kollam - 691 577, Kerala Email: christianworld2006@gmail.com REG.NO:KERMAL/2006/17464

Vol: 8

Issue No: 1

2013 JANUARY

hm¿jnI hcn-kwJy 100 cq]

hne ` 6/-˛

ssZh-Øn\p

am{Xw ad-™n-cn-°p∂ \nXy-Xbpw ]pXnb sbcq-i-teapw imkvX-c-Øn\p shfn-s∏´p F∂ hm¿Ø hnizm-kn-I-fn¬ Bi-b-°p-g∏w D≠m°p-∂p. 1994 ¬ \mkm Kth-j-I¿ Hcp henb {]Imi-tKm-]p-csØ Is≠-Øn-sb∂pw B {]Imiw sSekvtIm-∏ns‚ se≥kns\ XI-cm-dn-em-°n-sb∂pw ho≠pw B {iaw XpS¿∂v HSp-hn¬ B {]Im-i-\-K-cØns‚ Nn{Xw ]I¿Øn-sb∂pw D≈ hm¿Ø ]cØn. ]pXn-b-Xmbn Is≠-Ønb Cu ZriysØ \£{X-ßf - m¬ Np‰-s∏´v, {]`-hn-Xdn \n¬°p∂ Hcp {]tXyI-\-K-c-sa-∂mWv imkv{X-temIw hnti-jn-∏n-®-Xv. ChnsSssZhw hkn-°p-∂t- Xm, Bflm-°f - p- sS Bhmk-tI-{µtam BIm-sa∂ DXv°WvT {][m-\-K-th-jI-≥ am¿knb amk≥ {]-I-Sn-∏n-®p-h-s{X. Ata-cn-°bpsS hm\-im-kv{X-K-th-j-W-hn-`m-K-amb \mkm l_nƒ kvs]bvkv sSen-kvtIm-∏n-eqsS I-s≠-Ønsb∂p ]d-bp∂ iq\y-X-bn¬ {]`-hn-Xdn Hgp-In-\-S°p∂ hm\-\-K-c-sØ-°p-dn-®p≈ Nn{Xhpw hm¿ØIfpw a\p-jys\ sX‰n-≤-cn-∏n-°p-∂-Xn\pw thZ-]pkvX-I-k-Xy-߃°v FXncpw Aev]-hn-izm-kn-Isf sX‰n- ≤ m- c - W - I ƒ°v CS- b m- ° p- ∂ - X p- a m- W v . Cu Nn{Xhpw hm¿Øbpw 2009 ¬ ho°nen thƒUv \yqkv F∂ am-[y-a-amWv ]pd-Øp-hn-´-Xv. 1994 ¬ Nn{Xw \mkm ]pd-Øp-hn-´-t∏mƒ A∂sØ Ata-cn-°≥ {]kn-U‚ v _n¬¢n‚≥ hni-Z-amb ]T-\-dn-t∏m¿´v tXSp-Ibpw sNbvXn-cp-∂p (Cu hni-Zmw-iß - ƒ°v IS∏m-Sv). hm\-a-WvU-e-Øn¬ Hgp-In-\-S-°p∂ {]Im-i-ßfm¬ Np‰-s∏´ \K-c-Øns‚ ]S-hpw hm¿Øbpw tI´t∏mƒ ss__nƒ hmIy-ß-tfmSv tN¿Øp-hm-bn®v ]pXn-b hymJym-\-߃ \evIn. Hcp-ßn-bn-s√-¶nepw "lt√-epøm' P\sØ ]d-bn-∏n-°m≥ ]ecpw {]kwKn-°p-∂-Xn¬ AXn-i-tbm-‡n-bn-√. cm{Xn-bn-√mØ sh-fn-®w-sIm≠v aqSn ]pXnb sbcq-i-tew Bbn Nne¿ CXns\ hymJym\n®p. shfn-∏m-Sp-]p-kvX-I-

POSTAL REG. NO. KL/QN/341/2012-2014 POSTED ON 5TH OF EVERY MONTH AT RMS KOLLAM

]pXn-bs- b-cq-itew sSe-kvtIm-∏n¬ ]Xn-bptam? Ønse Nne hmIy-߃ hmbn®v Zp¿hym-Jym\w \SØn Cu Nn{Xw ]pXn-b-sb-cq-itew `qan-tbmSv ASp-Øp-sIm-≠n-cn-°p∂p F∂p-h-sc Nne¿ {]kwKn-®p. ]pXnb sbcq-itew F∂ hnip-≤\ - K - cw `¿Ømhn-\mbn Ae-¶c - n-®n-´p≈ aW-hm-´n-sb-t∏mse Hcpßn kz¿K-Øn¬\n∂v Cd-ßp-∂Xv Rm≥ I≠p. F∂ hmIysØ Cu Nn{X-tØmSpw hm¿Ø-tbmSpw tN¿-

Øp-sh®v ]e-cpw hymJym-\n-®-Xm-bn-´mWv Adn-bp-∂Xv. FhnsS F¥p-I-≠mepw tI´mepw AXns‚ ]n∂m-ºpdw Adn-bmsX thZ-]p-kvXIhmIy-ß-fpambn tN¿Øp-sh®v hymJym-\n-°p∂ coXn {]tXyIn®v hnizm-kn-I-fpsS ioe-am-bn-cn-°p-∂p. A£-co-I-amb IÆp-sIm≠v GXv D]-I-c-W-Øneq-sS-bm-sW-¶nepw a\p-jy\v ad-™n-cn-°p∂ As√¶n¬ ssZhw am{Xw Adn-bp∂ ]pXnb sbcq-itew ImWm≥ km[y-a-√. ImWp-∂tXm Xmev°m-en-Iw, ImWmØtXm \nXyw F∂pw \mw Adn- b - W w. \n߃ A¬∏-ambn Adn-bp∂p ]q¿W-ambn shf-ns∏-Sp-tºmƒ A¬∏-am-bn-´p-≈Xv amdn-t∏m-Ipw F∂p \mw hmbn-®n-´n-√tbm? A£-co-I-amb imkv{X-Øn\v I≠p-]n-Sn-°m≥

Ign-bp-∂-X√ ]pXnb sbcq-i-tew. CØcw ]pXnb I≠p-]n-Sp-Ø-ß-fpsS klm-b-an-√msX tbip-hns‚ hm°n-¬ hniz-kn-®v {]Xym-i-tbmsS ImØn-cn-°p-∂h-cmWv aW-hm-´n-k-`. Cu `qan-bn¬ ImWp∂ Zpjv{]-hr-Øn-Ifpw A[n-Im-c-tam-l-hpw, hnizmkw XyPn°epw Hs° I≠pw hy‡n-]-c-amb Pohn-X-Øn¬ hcp∂ IjvS-X-Iƒ Hs° kln®v Xs∂-Øs∂ Hcp°p∂ aW-hm-´n-bmWv ]pXn-b-sb-cq-i-te-an-\mbn ImØn-cn-°p-∂-Xv. {]Xym-i-tbmsS ImØn-cn-°p∂ Xs∂-Øm≥ Hcp-°p∂ Hcp `‡\v; Ahs‚ Bfla- \ p- j y\v AIw- I - Æ p- s Im≠v hnizmk- Ø m¬ ImWm≥ Ign-bp-∂-XmWv ]pXn-b-sb-cqitew. ChnSpsØ GsX-¶nepw Hcp imkv{X-⁄\v ImWn-®psIm-Sp-Øn-´p-thtWm I¿Øm-hn\v X\n-°p-≈-hsc HIp-°m≥? GXp Nn{X-Im-c-\p-th-W-sa-¶nepw ]pXn-b s - b-cq-it- e-ans‚ Nn{Xw `mh-\b - n¬ hc-b° v mw. ]s£, B `mh-\-bn¬ hc® Nn{Xw ]pXnb sbcq-i-te-ans‚ Nn{Xw BIn-√. {]nb hmb-\m-an-{X-ta, Cß-s\-bp≈ ]eXpw \mw tIƒ°pw; sX‰n-≤-cn-°-s∏-S-cp-Xv. I¿Ømhv \ap°v Hcp-°n-bn-´p-≈Xv Xncp-hN - \ - m-Sn-ÿm-\Ø - n¬ Bg-ambn ]Tn-°p-I. ]q¿W-am-bXv shfn-s∏-Spw, AXn-\mbn Hcp-ßmw. Xs∂-Øm≥ Hcp-°mw, {]Xymi apd-psI-∏nSn°mw. hnizm-k-Øn¬ £oWn-®p-t]m-I-cp-Xv, hnizmk-Øm¬ \ΩpsS {]Xymi \ap°v ImWmw. \ΩpsS {]Xym-ib - psS \¶q-ca - mb ]pXn-bs - b-cq-it- e-an¬ bpKmbpKw hmgp-hm≥ \ap°v Hcp-ßmw.

Ct∏mƒ hnev]\ - b - n¬ H∂m-aXv

]mSn-b-h¿

sIÿ Ip´n-b-®≥, tkmP≥, jmPn amdm-\m-Ym, ip`, tPmb¬, Pn

_‘-s∏-SpI: ]mÿ tPmbn sIm√w, t^m¨ 9495350024 Printer, Publisher, owner & Edited by Sam T. Mukathala, Thenguvila House, Alummood P.O.,Kollam- 691 577. Ph: 0474-2708197. Printed at Cochin Printech for Mulamoottil Offset Printers, Minerva-Chenthra road, Kottarakkara Published at Alummoode, Kollam. Editor: JP Vennikulam

CHRISTIAN WORLD  

JANUARY 2013 ISSUE

CHRISTIAN WORLD  

JANUARY 2013 ISSUE

Advertisement