Page 1

C.S.I. »¿°Jehj®

Mya«

1558, âU¢á rhiy, nfhit - 18. 2014 ã¥utÇ m¿¡if ïjœ

Phone : 0422 - 2300616, 2214403 Telefax : 0422 - 2305155 E-mail : christchurch@gmail.com Website : www.christchurch.org

g¤âÇif MáÇa®

cŸns... 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

nkŒ¥gÅ‹ Fuš cjÉ MaÇ‹ brŒâ brayÇ‹ foj« Muhjid xG§FfŸ áw¥ò Muhjid ntjhfk¤ nj®î FL«g b#g¡T£l« Accounts

ãwªjehis¡ bfh©lhLnth® âUkzehis¡ bfh©lhLnth® nfŸÉ gâš tÊahf ntj r¤âa§fŸ 12. ntjÉdh¥ ngh£o 13. ghlš ãwªj fij 14. thÈg® I¡»a« 15. Mnuh¡»akhd g‰fŸ 16. bjǪJbfhŸS§fŸ 17. b#g¤â‹ k»ik 18. thd¤ijí«, óÄiaí« 19. btËeh£L brŒâfŸ 20. cŸeh£L brŒâfŸ 21. b#g¡F¿¥ò 22. Kids Section m¿¡if ïjœ

âU. D. b#a᧠Mya brayhs®

2 4 6 8 8 10 10 11 12 15

CSI »¿°Jehj®

Mya«

1558, âU¢á rhiy, nfhaK¤ö® - 641 018. ngh‹ : 2300616 brš : 9443361091

btËÆLnth® CSI »¿°Jehj® Mya« 1558, âU¢á rhiy, nfhaK¤ö® - 641 018. ngh‹ : 0422 - 2300616 2305155

17 18 25 26 27 29 30 33 35 36 37 40

m¢áLnth® gh¡ah M¥br£ ãÇ‹l®° v© 1/3, á‹d«khŸ bjU, nf.nf. òö®, rhŒghgh fhyÅ, nfha«ò¤ö® - 641 038. ngh‹ : 94437 18901

1

ã¥utÇ - 2014


c‹id¡ fh¡F«go¡F eh‹ c‹Dlnd ïU¡»nw‹. - vnu. 1:8

nkŒ¥gÅ‹ Fuš... Shepherd's Voice... » ¿ ° J î ¡ F Ÿ mUikahdt®fns M©ltuh»a ïnaR »¿°JÉ‹ ïÅa ehk¤âš vdJ ešthœ¤J¡fŸ. ï¥òâa M©oY« Kjš khj¤ij flªJ ïu©lhtJ khj¤âY« mobaL¤J it¡f njt‹ »Uig brŒJŸsh®. M©ltU¡F e‹¿ cilat®fshŒ ïU¥ngh«. mt®fS¡F bjÇahj ghijfËš mt®fis miH¤J¡ bfh©L tªJ mt®fS¡F K‹ghf ïUis btË¢rK« nfhziy¢ br›itíkh¡Fnt‹. Vrhah 42:16. t§»Æš gÂòǪj »¿°jt mâfhÇ xUtU¡F tl ïªâahî¡F g bjhl®ghd kh‰w« tªjJ. mtU¡nfh mªj C® ghiõ bjÇahJ. mªj C® Ónjhõz Ãiy rßu¤J¡F x¤J¥ nghfhJ. m§nf mtU¡F bjǪj ahU« »ilahJ. m¿¡if ïjœ

vdnt mªj ïlkh‰w c¤juit kW gÇÓyid brŒa mâfkhf Ka‰á¤jh® Mdhš vªj gyD« »il¡fÉšiy. ïJ bjhl®ghf xU njt CÊaÇl« Mnyhrid nf£lh®. mªj njt CÊa® mid¤J NœÃiyfS« c§fS¡F vâuhf ïUªjhY« f®¤j® c§fS¡F mDTykhf ïUªjhš nghJkhdJ. nghF« ïl« ï‹dbj‹W bjÇahkny njtid rh®ªJ òw¥g£L br‹w Mãufhik¥ nghy Ú§fS« ÉRthr¤njhL òw¥g£L ngh§fŸ v‹W Mnyhrid brh‹dh®. mªj Mnyhrid ïlkh‰w c¤juit e«ã¡ifnahL V‰W¡ bfhŸs mtU¡F C¡fkˤjJ. áy neu§fËš njt‹ ek¡F rhjfkhŒ ïuhj NœÃiyfŸ kh‰Wtâšiy mj‰F gâyhf mitfS¡F eLÉY« j«ik cWâahf e«ã thœ»‹wt®fis ÃiyÃW¤â fh£ol nghJkhdtuhŒ ïU¥gh®. j«ik c¤jk ï U j a ¤ n j h L 2

ã¥utÇ - 2014


Ú KG ïUja¤njhL« k»œªJ fËTU. br¥. 3:14

rh®ªâU¥gt®fis v¤jifa vâ®khwhd NœÃiyÆY« j«khš bt‰¿ahf tÊel¤â bršy Koí« v‹gij mj‹ _y« És§f it¥gh®. V‹ v‹whš mÇjhditfis mf‰WtijÉl mitfis r ª â ¡ F « » U i g cilat®fshŒ e«ik kh‰Wtânyna njt‹ mâf ÉU¥gkhŒ ïU¡»wh®. ï°untš #d§fis njt‹ v»¥âÈUªJ ÉLɤJ nt©Lbk‹nw mt®fis czɉF« j©ÙU¡F« ãw trâfS¡F« thŒ¥g‰w tdhªâu tÊahŒ miH¤J br‹wh®. V‹ v‹whš j«ik rh®ªâU¡f nt©oa njitia mt®fS¡F cz®¤jî« j«ik rh®ªâU¥gt®fis vªj NœÃiyÆY« mt® el¤â¢ bršy tšyt® v‹w ÉRthr¤ij mt®fS¡F bfhL¡fî« mt® ÉU«ãdh®. vdnt vâ®khwhd xU ghij tÊahf mt®fis MjǤJ nghJkhdtuhŒ ïUªjh®. m¿¡if ïjœ

M« eh« nghF« ghij eh« m¿ahjjhf ïU¡fyh« ek¡F ghjfkhditahf ïU¡fyh« Mdhš mitfis ek¡F rhjfkh¡f njtdhš Koí«. eh« rªâ¡f nt©oa NœÃiyfis F¿¤J ftiy¥glhkš mt‰¿‹ eLÉY« e«ik bt‰¿ahf el¤â¢ bršy tšyikíila f®¤jnuhL ek¡FŸs cwití« I¡»a¤ijí« F¿¤J k£Lnk ftiy¥gLnth«. mtiu rh®ªjt®fS¡F mt® v‹Wnk nghJkhdtnu. M« Ú§fŸ v§nf ngh»Ö®fŸ v‹gij Él c§fnshL ah® tU»wh® v‹gij ftdkhf áªâí§fŸ. ïªj M©o‹ ïu©lhtJ khj¤âY« njt‹ e«nkhL ïUªJ e«ik M¢rÇa ÉjkhŒ tÊel¤Jth®. ï«khj¤â‰F c Ç a m i d ¤ J mÓ®thj¤âdhY« tÊ el¤Jthuhf.

»¿°JÉ‹ gÂÆš c§fŸ Ma® mUŸâU. vãner® k 94434 87047 3

ã¥utÇ - 2014


f®¤j® c‹id všyh¤ Ô§F¡F« Éy¡»¡ fh¥gh®. r§. 121:7

cjÉ MaÇ‹ brŒâ » ¿ ° J î ¡ F Ÿ m‹ghdt®fns c§fŸ midtU¡F« M©lt® ïnaR »¿°JÉ‹ â U ¥ b g a Ç n y thœ¤J¡fis¤ bjÇɤJ¡ bfhŸ»nw‹. ïªj 2014 M« M©o‹ ïu©lhtJ khjkhd ã¥utÇ khj¤â‰fhd ïiw¢brŒâ. gag¡â v‹w jiy¥ã‹ mo¥gilÆš áªjid¡fhf bjǪJ bfh©l trd«, VnuÄah : 17 : 7. f®¤j® nkš e«ã¡if it¤J f®¤jiu¤ j‹ e«ã¡ifahf¡ bfh©oU¡»w kDõ‹ gh¡»ath‹. "ga« g¡âia ts®¡»wJ g¡â ga¤ij ngh¡F»wJ" %g‹ °lhÈ‹ (bgh¿ahs®) g©ila fhy¤âš kÅj‹ vt‰iw¡ f©L gaªjhndh, mt‰¿‹ ÛJ g¡âia ts®¤jh‹. cjhuzkhf (NÇa‹, gh«ò, flš, beU¥ò) ït‰iw bjŒtkhf¡ Tl tÊ¥gl m¿¡if ïjœ

Mu«ã¤jh‹. »¿°jt®fsh»a ek¡F flîSila th®¤ij (âUkiw) bfhL¡f¥g£LŸsJ. flîSila th®¤ij¡F¡ Ñœ¥goªJ thHî«, ïiwtD¡F mŠá (ga«) thG« nghJ« gy e‹ikfis bg‰W¡ bfhŸsyh«. bjhl®ªJ ïu©L Éjkhd ga¥g¡âia¥ gh®¥ngh«. KjyhtJ j©lid¡F gaªJ tU« gag¡â :- (VnuÄah : 17 : 1 - 7) rhbyhnkh‹ murU¡F¥ ã‹ tlehL, bj‹ehL vd¥ ãÇ¡f¥g£lJ. ïâš bj‹dhlhd ôjhî¡F«, mj‹ jiyefuhd vUrnyÄ‹ k¡fS¡F« vâuhf VnuÄah Ô®¡fjÇá (j©lid Ô®¡f‹) Ô®¡fjÇrd« ciu¡»wh®. ï°untš k¡fŸ flîŸ j§fS¡F¢ brŒj e‹ikfis kwªJ e‹¿ m‰wt®fshf¤ R‰¿ âǪjd®. flîS¡F¥ ãÇaÄšyhj brašfis¢ brŒjd®. m¥bghGJ VnuÄah Ô®¡f‹ kd« âU«ò§fŸ 4

ã¥utÇ - 2014


IRtÇaK« fdK« c«khny tU»wJ. 1 ehsh. 29:12

v‹wh‹. ïiwtid É£L Éy»dhš j©lid »il¡f¥ bgW«. ïiwtD¡F mŠá gag¡ânahL el¡F«bghGJ j©lid¡F¤ j¥ã kd k»œ¢ánahL thH Koí« v‹gij VnuÄah Ô®f‹ _y« flîŸ ciu¡»wh®. ïu©lhtjhf, kd¢rh£á¡F¥ gaªJ tU« gag¡â (nuhk® 7 : 13 - 25) x›bthU kÅjidí« mtD¡FŸ x˪J ïU¡F« kd¢rh£á f£L¥gL¤J»wJ. jtW brŒí« nghJ kd¢rh£á mtndhL Tl ngR»‹wJ, ïUja¤ij F¤J»‹wJ. (nuhk® 7 : 19,20) "eh‹ ÉU«ò»w e‹ik brŒa KoaÉšiy, eh‹ btW¡»w Ôikiana brŒ»nw‹. m¥go brŒtJ eh‹ mšy, vd¡FŸ ïU¡»w ghtnk." x›bthU ÉRtháÆ‹ thœ¡ifÆš nghuh£l§fŸ c©L. eh« ght§fS¡F Éy», e«Kila kd¢rh£á¡F f£L¥g£L, öŒikahd brašfis¢ brŒJ M©ltU¡F mŠá m¿¡if ïjœ

gag¡ânahL thH Ka‰á brŒa nt©L«. gag¡âÆ‹ _y« e«Kila ïUja« R¤jkh¡f¥gl nt©L«. (kh‰F 7: 21 - 23) ïnaR »¿°J jkJ nghjidÆš kDõDila ïUja¤âÈUªJ òw¥gL»‹w (fsî, bghUshir, kânfL, bghšyh§fhd áªjid) mtid Ô£L¥gL¤J»‹wJ. flîËl« gag¡âahŒ ïUªJ«, ïUja¤âny bghšyh§fhd áªjid ïU¡F« v‹whš mJ thœ¡ifia Ô£L¥gL¤J«. m¥go¥g£l g¡âÆdhš ga‹ ïšiy. c©ikahd g¡â ïUja¤âY« áªjidÆY«, R¤jkh¡f¥gl nt©L«. c © i k a h d g¡âíŸst®fshf »¿°Jit e«Kila thœÉny V‰W¡ bfh©L ãwU¡F mtiu fh©ã¥ngh«. M©ltUila MÓ®thj« c§fnshL Tl ïU¥gjhf!

»¿°JÉ‹ gÂÆš c§fŸ Jiz Ma® mUŸâU. b#Ç uh{Fkh® 94435 22457 5

ã¥utÇ - 2014


f®¤jhnt, ckJ brŒiffshš v‹id k»œ¢áah¡»Ü®. r§. 92:4

brayÇ‹ foj« »¿°Jî¡FŸ m‹ghd rnfhju rnfhjÇfns »¿°Jehj® Mya m§f¤âd®fns, ïnaR »¿°JÉ‹ ïÅa ehk¤âdhny c§fŸ m i d t i u í « thœ¤J»nw‹. e«ehj® ïnaR »Uigahf ek¡F¤ jªj ïªj 2014 -« M©o‹ ïu©lhtJ khjkhd bg¥utÇ khj¤âš mobaL¤J it¡»nwh«. v¤jidnah ngU¡F »il¡fhj áyh¡»a« ïJ. mij ek¡F <thf¤ jªj ïnaRit cskhw Jâ¥ngh«. ïªj 2014 -« M©o‹ Kjš f‹bt‹õ‹ T£lkhf lh¡l® òZguh{ mt®fis¡ bfh©L áw¥ò¡ T£l§fŸ xG§F brŒa¥g£LŸsJ. ekJ Mya tshf¤âš #dtÇ 31, ã¥utÇ 1, 2 M»a âd§fËš eilbgw xG§F brŒa¥g£LŸsJ. âdK« khiy 6.30 k¡F Mu«gkhF« ï¢áw¥ò e‰brŒâ¡ T£l§fËš âushf tªJ fyªJ m¿¡if ïjœ

bfhŸS§fŸ. c§fŸ å£o‹ m U f h i k Æ š cŸst®fisí« miH¤J thU§fŸ tšyikahd njt brŒâia bg‰W¢ bršY§fŸ. ekJ Mya rh®ãš ïytr kU¤Jtkid x‹W khiy neu« ïa§» tU»wJ. e« Mya mYtyf¤â‹ K‹òw« c Ÿ s ï ª j ï y t r kU¤Jtkid PhÆW jÉu k‰w eh£fËš khiy 5 k Kjš 6.30 k tiu ïa§F»wJ. nehahËfS¡F Ợir mË¡f lh¡l® xUt® cŸsh®. njit¥gL« e« rig k¡fS« ï§F Ợir bgwyh«. btËÆÈUªJ tU« k¡fS¡F¥ Ợir, kUªJ, kh¤âiu bfhL¡f¥gL»wJ. ïªj ïytr kU¤Jt CÊa¤â‹ f‹åduhf lh¡l® uh#gh©oa‹ cŸsh®fŸ. ekJ Mya ïytr kU¤Jt CÊa¤â‹ rh®ãš ïytr kU¤Jt Kfh« x‹W el¤j¥gL»wJ. ekJ MyaK« KG kU¤Jtkidí« ïizªJ el¤J«ïªj kU¤Jt KfhÄš ga‹jU« gyÉj gÇnrhjidfŸ 6

ã¥utÇ - 2014


njtß® rfy¤ijí« brŒa tšyt®. nahò 42:2

brŒa¥gL»wJ. K¡»akhf ïUjar«gªjkhf v¡nfh°nf‹, ï.á.Í, ïu¤j r®¡fiu, czÉaš Mnyhrid, ïUja kU¤Jt®fË‹ áw¥ò Mnyhrid k‰W« bg©fË‹ mid¤J nehŒfS¡F« Mnyhrid tH§f¥gL«. ïUja FiwghL cŸs FHªijfŸ, mo¡fo beŠRtÈ V‰gL« M©fŸ, bg©fŸ, r®¡fiu nehahËfŸ, ïUja nehŒ¡F Ợir vL¤J¡ bfhŸgt®fŸ, ïUja mWit Ợir¡F gǪJiu¡f¥g£lt®fŸ vd gyU« ïªj KfhÄš fyªJ bfhŸsyh«. 16.02.2014 PhÆW m‹W fhiy 8 k Kjš kâa« 2 k tiu eilbgW« ïªj kU¤Jt gÇnrhjid e« Mya rh®ãš ïytrkhf t H § f ¥ g L » w J . njit¥gLnth® K‹ gâî b r Œ J t h Œ ¥ i g ga‹gL¤â¡ bfhŸSkhW m¿¡if ïjœ

nf£L¡ bfhŸ»nw‹. âl¥gL¤jš tF¥òfŸ eilbg‰W tU»‹wd. ïJtiu âl¥gL¤jš go¡fhj ãŸisfŸ c§fŸ å£oš ïUªjhš mt®fis Ma®fËl« bga® bfhL¤J nr®¤J ÉL§fŸ. nk khj« âl¥gL¤jš Muhjid e« Mya¤âš eilbgW«. kh®¢ khj¤âš 10 - « tF¥ò, ãs° -2 khzt®fS¡F bghJ¤nj®î eilbgw cŸsJ. e« Mya m§f¤âd®fË‹ ãŸisfS« ï¤nj®îfis vGj cŸsh®fŸ. bg‰nwh®fŸ mt®fis c‰rhf¥gL¤â go¡f ití§fŸ. rig k¡fŸ ï« khzt, khzÉaU¡fhf b#ãí§fŸ. mâf kâ¥bg© bgWgt®fS¡F Mya rh®ãš gÇR tH§f¥gL«. ïnaRÉ‹ mUS« Máí« c§fŸ ÛJ j§»ÆU¡fî«, c§fŸ ïšy¤J m¥gK« j©ÙU« MÓ®tâ¡fî« b#ã¡»nw‹. ï¥go¡F »¿°JÉ‹ gÂÆš D. b#a᧠Mya bray® 9443364091 7

ã¥utÇ - 2014


mâra§fis¢ brŒ»w njt‹ Únu. r§. 77:14

2014 ã¥utÇ khj¤â‹ PhÆW Muhjid xG§F KiwfŸ fhiy 7.15 k gÇ.âUÉUªJ Muhjid fhiy 9.00 k gÇ.âUÉUªJ Muhjid Dr. òZguh{ khiy 6.30 k áw¥ò e‰brŒâ T£l« fhiy 7.15 k gÇ.âUÉUªJ Muhjid Rev. V. vãndr®k fhiy 9.00 k fhiy Muhjid khiy 6.30 k Mr. bršÉ‹ gÇ.âUÉUªJ Muhjid Young Fisher's Team 16.02.2014 fhiy 7.15 k gÇ.âUÉUªJ Muhjid byªJ 9.00 k Rev. #hZth fu«rªj® eh£fS¡F fhiy gÇ.âUÉUªJ Muhjid (CSI) K‹ tU« khiy 6.30 k 3 « PhÆW khiy Muhjid 23.02.2014 fhiy 7.15 k Mr. b#guh{ gÇ.âUÉUªJ Muhjid byªJ Tuticorin Nazareth Diocese fhiy 9.00 k eh£fS¡F fhiy Muhjid K‹ tU« khiy 6.30 k e«ò ehuhaz‹ 2 « PhÆW khiy Muhjid j§f¢ákl«, ïuhkehjòu«

02.02.2014 ãur‹d âUehS¡F ã‹ tU« 4 M« PhÆW 09.02.2014 ãur‹d âUehS¡F ã‹ tU« 5 « PhÆW

bg©fŸ I¡»a r§f« 1.

rÅ¡»Hik khiy 4.30 k¡F bg©fŸ I¡»a r§f T£l« Mya¤âš eilbgW«. 2. ãuâ btŸË¡»Hik fhiy 10.30 k Kjš kâa« 2.00 k tiu cgthr b#g« Mya¤âš eilbgW«. 3. ãuâ ïu©lh« btŸË »Hik ïuî 10.30 k Kjš mâfhiy 4.30 k tiu KG ïuî b#g« eilbgW«. - áw¥ò brŒâ A. unkZ - âUbešntÈ âUk©ly«

2014 ã¥utÇ khj âUeh£fŸ áw¥ò MuhjidfŸ fhiy 7.15 k¡F 24.02.2014 gÇ. k¤âahÉ‹ âUehŸ gÇ. âUÉUªJ Muhjid m¿¡if ïjœ

8

ã¥utÇ - 2014


f®¤j® v‹ bgyD« v‹ nflfKkhÆU¡»wh®. r§. 28:7

thÈg® I¡»a r§f« 1. ãuâ ïu©lh« PhƉW¡ »Hik ïu©lh« Muhjid Koªj ãwF thÈg® I¡»a r§f¡ T£l« 11.30 k¡F eilbgW«, flªj #dtÇ 2014 khj¤âš elªj âUkz§fŸ 03.01.2014 06.01.2014 09.01.2014 13.01.2014 20.01.2014 23.01.2014 24.01.2014

Naveen Prabakar with Amanda James David with Valarmathi Jebaselvi Magesh with Reglin Issac Jasper Subitrin with Sherinkaran Wisebell Jebastin with Jeba Merlin Babu with Priya David with Jenifer

flªj or«g® 2013 k‰W« #dtÇ 2014 khj¤âš elªj Phd°ehd« 25.12.2014

Mohana Jenifer

25.12.2014

Nancy Juliet

25.12.2014

Esther Jeshmitha

25.12.2014

S. Jenifer

25.12.2014

Christy Jebamalar

25.12.2014

Jersha Renee

25.12.2014

Emmy Jessica

25.12.2014

Roslyn Jessie

25.12.2014

Jebakani Mary

25.12.2014

Beulah

29.12.2014

Levy Jones

29.12.2014

Jenitta Priya

01.01.2014

Brad Devis Samuel

12.01.2014

Jaden Prince Samuel

flªj #dtÇ 2014 khj¤âš f®¤jU¡FŸ kǤjt®fŸ 08.01.2014

m¿¡if ïjœ

Inder Singh Thomas 9

Age - 73

ã¥utÇ - 2014


ah¡nfhã‹ njt‹ ek¡F ca®ªj mil¡fykhdt®. r§. 46:11

ntjhfk¤ nj®î

ehŸ 23 ã¥utÇ 2014

ÿ¡fh 1 - 24 mâfhu§fŸ »¿°Jî¡FŸ ãÇakhdt®fns! KGtJ« "Ú§fŸ v‹ f£lisfË‹go elªJ v‹ f‰gidfis¡ if¡bfh©L mitfË‹go brŒjhš eh‹ V‰w¡fhy¤âš c§fS¡F kiH bgŒa¥ g©Qnt‹", f®¤j® brhšY»wh®. nyÉ 26:34. étD« tšyikíŸs njtDila th®¤ijfËš (vã 4:12) thŠirnahL ïUªJ njtÅ‹ c‹dj MÓ®thj§fis RjªjǤJ¡bfhŸs m‹òl‹ miH¡»nwh«. ïªj khj¤ nj®Ény Ú§fS« FL«gkhf ïizªJ bfhŸS§fŸ ã‹khÇ¡ fhy¤J kiHia¡ f®¤j® e«ÛJ bghÊa¢brŒJ eh« f®¤jU¡FŸ gy¥gl f®¤j® jhnk (rfÇah 10:1,12) ek¡F »Uig brŒthuhf!

bjhl®ò¡F : 94893 63924

bg¥utÇ 2014 FL«g b#g¡T£l« COTTAGE PRAYER MEETING 06.02.2014

MR. WINSTON JEBARAJ 7/2 - A, R.M.S. ILLAM P.V.S. GARDEN, RAMANATHAPURAM, COIMBATORE Mob.: 9894022762

13.02.2014

MR. STEPHEN ELECTRICIAN [KIRUBI DECARTION] 147, VELAKANI NAGAR, POTHANUR COIMBATORE Mob.: 9443479638

20.02.2014

MR. ARUL MANI 236, THIRUVALUVAR NAGAR KAMPATTY COLONY COIMBATORE - 1 Mob.: 9994661555

27.02.2014

MR. MUTHU SELVAN 18, C2, RAMALINGA NAGAR 1 ST CROSS, K.K. PUDUR COIMBATORE Mob.: 9442640473

m¿¡if ïjœ

10

ã¥utÇ - 2014


vG«ã¥ ãufhá; c‹ xË tªjJ. Vrhah 60:1

ïªj ã¥utÇ khj¤âš ãwªj ehis¡ bfh©lhL« e« rig k¡fS¡fhf b#ã¥ngh« m‹òŸs M©ltnu, njtß® ït®fŸ MíR eh£fËš k‰Wnkh® ãwªj ehis¡ fhz¢ brŒj »Uig¡fhf e‹¿. ïªj¥ ãwªj eh£fËš ït®fŸ elªj M©ilÉl nkY« MÓ®tâ¡f¥gL«go ït®fS¡fhŒ k‹whL»nwh«. c«Kila bjŒåf »UigÆdhny ïªj M©oš x›bthU ehisí« MÓ®thjkhŒ bg‰W¡bfhŸs ït®fS¡F cjÉ brŒí«. ehr nkhr§fS¡F Éy¡»¡ fh¤J¡bfhŸS«. mnef« ãwªj e£fis¡ fhzî« FL«gkhŒ bfh©lhlî« mUŸòÇí«. MÓ®tâí«, fh¤J¡ bfhŸS«. ïnaR »¿°JÉ‹ _y« nt©L»nwh« ešy ãjhnt Mbk‹. Feb-01 Mr. SOUNDARARAJAN P. Mrs. QUEENEI ELIZABETH RANI Mrs. JEBA NIRMALA .J Mr. RAJASINGH V Mr. DIXON.S

Feb-04 Mr. JOHN SUNDARRAJ. Mrs. GANESHAN DANIEL Mrs. KALAVATHI.S Mr. SELVIN .S Mr. JERALD.R Mr. ALEX VIJAY AMIRTHARAJ.M Mr. RAJA.A.K

Feb-02 Mr. SWAMIADIYAN.K Mr. STEPHEN SHANTHAKUMAR Mr. SAJITH D. Mr. IMMANUEL ANAND RAJ.S Mr. KOILDAS.D Mr. ALLELUIA JOHN .A Mr. THOMAS.S

Feb-05 Mr. THANGAKUMAR.V Mr. RANJITHABALAN .M Mrs. ROSELIN JEYASINGH Mrs. RATHINAMANI VASANTHA Mrs. SOWPACKIAVATHY Mr. ROHAN SUSANTHA KUMAR Mrs. SHEELA.A Ms. ANITHA GABRIEL G. Ms. JENEFA MERLYN JOANNA.R

Feb-03 Mr. SOUNDARAPANDIYAN Y. Mr. JOHN SAMUEL A. Mr. SOLOMON CALAP.J Mrs. JEBASEELI.R Mrs. ROSELIN CHRISTY RANI Mr. ALEXANDER JUSTIN Mr. JEBASINGH Mr. IMMANUEL.J Mrs. ANGEL PONRANI.J Ms. GNANA HEBSI .J Mr. JASMINE .A

m¿¡if ïjœ

Feb-06 Mr. JOSEPH ABRAHAM G. Mr. LENIN PREM KUMAR.B Mr. ROBERT SINGH.P Mrs. RUBA.D Mr. SATHISH PAUL Mr. GNANADURAI G. 12

ã¥utÇ - 2014


v‹id¡ f‹kiyÆ‹ nkš ca®¤Jth®. r§. 27:5 Mrs. SHEELA PAULIN. M Miss. SWEETLIN.P

Mrs. SELVASEELI .D Mrs. AMUTHA MANOHAR Mr. JOHNSON JEBARAJ Mrs. SHANTHI GRACE.P Mrs. JAYANTHI YOGARAJAN Mr. PREMKUMAR.S Mrs. MARIYASELVI.J Mr. ASHOK KUMAR

Feb-07 Mr. SAMUEL V. Mrs. PACKIYAM JOSE Mrs. ESTHER RANI Mr. DAVID RAJASINGH Mr. MOUNTAN.P Feb-08 Mr. JAYASINGH NAVARAJ Mr. JEBAKUMAR SELVASINGH R. Mr. ASHTY DAVID J. Mrs. THANGARANI .A

Feb-13 Mr. JEBASINGH.G Mrs. JEYARANI BAGYASEELI Mrs. SIBIYAL.P Mr. ELIAS SUDHIR.A Feb-14 Mr. SELVARAJ D. Mrs. FLORENCE KALAIARSI J. Mrs. FREEDA VASANTHANESAM Mrs. ESTHER RANI J.K Miss. RUTH. G

Feb-09 Ms. YESUMARY. V Mrs. PACKIAKANI.S Mr. PAULRAJ P. Mrs. JENITH SUNDERSINGH Feb-10 Mrs. MERCY RAJATHI BALASUNDARAM Mr. JEYARAJ P Mr. RAJASEELAN Mr. DHARMARAJ A.S. Mr. ANAND.S Mrs. SELVANAYAKI MARGREAT Mr. ARUL SELVAN GNANAMANICKAM Mrs. MERLIN CHANDRIKA.A Ms. JENITHA

Feb-15 Mr. JAWAHAR PAULRAJ Mrs. MANONMANI K. Mr. AUGUSTIN.B Mrs. SUGANTHI JESUDOSON. Mrs. MOHANA.S Mr. GABRIEL Mrs. CHRISTY RESHMA.J

Feb-11 Mr. NEETHIRAJAN .M Mr. PHILIP RAJA THOMAS. G

Feb-17 Mr. RAJNADAR.P Mrs. VIJI MARGRET

Feb-12 Mrs. BEULAH SAROJINI .P.U Mr. SUNDARAJ JEBADURAI.N Mrs. JEYASEELI.K

Feb-18 Mr. EDWIN DAVID D. Mr. ARUL JEBARAJ Mrs. MARIYA ROSELIN.G

m¿¡if ïjœ

Feb-16 Mrs. JOTHI PRIYA.R.J. Ms. REBECCA RANJINI

13

ã¥utÇ - 2014


v‹ njtdh»a f®¤j® v§F« vd¡F ïis¥ghWjiy¤ jªjh®. 1 ïuh. 5:4 Feb-19 Mr. JOSEPH PANDIAN Mrs. FANCY IMMANUEL Mrs. EMY SOLOMON Mr. SURESH KUMAR.R Miss. RUBATHY .S Ms. PIANCY

Mr. JOHNSON CHRISTOPHER T. Mrs. SATHYA SHEELA S. Mrs. MALINI.R Ms. SHANTHI.S Ms. LAVANYA JENNIFER. J Ms. BENITA.M Feb-25 Mr. DOMINIC DAVID Mrs. SHANTHA THANGATHURAI Mrs. RUBY SELVARAJ Mr. CHARLES P. Mrs. ANNABEL MATHI

Feb-20 Mrs. CLEMENT WILLIAMS Mr. ARULARASU JEBADOSS.J Mrs. STELLAMARY .S Mr. JOHN Z. BEWIN Mr. DAVIDRAJA.A.G Ms. JULIE J

Feb-26 Mrs. MOHANAVATHY.S.P Mr. SEKER ANNADURAI D. Mr. JOSEPH THAMBIRAJ C. Mrs. JEYA S. Mr. EDISON ARTHUR.E Miss. PRIYA JENIFER . P

Feb-21 Mr. DHANARAJ.G.P. Mrs. LEENA SANTHOSH.S. Mr. PRINCE T.P Ms. ANGEL.R Feb-22 Mr. DAVID ENOS.J Mrs. GRACY STEPHEN Mrs. MALINI JOEL. Mr. DERRICK MANASAH GARR. I Mrs. PRISCILLA .K Mr. DAVID CLINTON .K

Feb-27 Mr. VIJAYAN Mrs. RAJANI RANJITHKUMAR. Mrs. SUDHAKAR.G. Mr. GEORGE GNANADAS.J Feb-28 Mrs. SISILIAN FREDRIC THOMAS Mr. PHILIP EDWARD A. Mr. GNANAPANDIYAN.E Mr. SILVA. H Mr. YESUDAS JEEVANANDAN DEVANESAM T Mr. RAJKUMAR MANOHARAN R. Mr. DEVACHANDRAN.T Mr. FEBIN FRANKLIN.P Mr. PRABAHARAN.M

Feb-23 Dr. RAJA PANDIAN S. Mr. JEBARAJ.S Mrs. SHARMILA RAHALE.C Mr. EBENEZER SAMUEL.A. Mr. SANTHOSH JAMES R. Ms. LILLY ROSLIN.M Miss. EVANGELINE VINCY. T Feb-24 Mr. INBARAJ SAMUEL.G Mr. STANLEY STEPHEN

m¿¡if ïjœ

14

ã¥utÇ - 2014


Ú nfhlhnfhoahŒ bgUFthahf. Mâ. 24:60

ã¥utÇ khj¤âš âUkz eh£fis¡ bfh©lhLnth® Feb-01 Mr & Mrs. KINGSER.A

Mr. VICTOR PAUL VEDANAYAGAM Mr & Mrs. ALPHAS DURAI RAJ Feb-06 Mr. MATHIAZHAGAN M.

Feb-02 Mr. KARTHIK JOSHUA Mr & Mrs. JAYASEELAN D.P.F Mr & Mrs. THANGADURAI SAMUEL A.P.C. Mr. JAYAKUMAR.T Mr. KAMARAJ.P Mr & Mrs. DEVARAJ A.

Feb-07 Mr. STALIN JAYAKUMAR Mr. HENDRY DAVID M.J. Mr & Mrs. DEVA IRRAKKAM Y. Mr & Mrs. MOHAN SAMUEL

Feb-03 Mr. PAUL PANDIAN Mr. PHILIP CHRISTOPHER.K Mr. JACOB .C

Feb-08 Mrs. RUBAVATHI .G Mr. GNANADASS A. Mr. EBSIBA PACKIYAM.T Mr. MUTHUSAMY JOSEPH .S Mr & Mrs. JEBASINGH.S Mr. DHAS J.J.

Feb-04 Mrs. HEPSIBA GUNASEELI.S Mr. PAUL RAMACHANDRAN.S Mrs. LIHETHA ANGELIN

Feb-09 Mrs. VALARMATHI NAVISH.D Feb-05 Mr. SELVAKUMAR .J Mr & Mrs. DEVASAGAYAM H. Mr. EVANGELINE JEBASEELAN Mr & Mrs. SUDHAKAR PAUL.D Mr & Mrs. CHARLY MANOKAR D. Mr & Mrs. ELEAZAR FRANCIS H.A. Mr. PAUL ASIR S.R. Mr. NESAN.K.G.

m¿¡if ïjœ

15

ã¥utÇ - 2014


c‹ ãŸisfSila rkhjhd« bgÇjhÆU¡F«. Vrhah 54:13 Feb-17 Mrs. STELLA.T Mr & Mrs. EDWIN ROGBELL J.

Feb-10 Mr & Mrs. PRINCE SOUNDERRAJ .P Mr & Mrs. RAJASINGH.C Mr & Mrs. GNANARAJ D. Mr. GNANADHASAN.S. Mrs. SANTHA SOBHANAM T.

Feb-19 Mr & Mrs. KINGSLEY VEDAMUTHU.R Mr & Mrs. LENIN PREM

Mrs. PUSHPAM S.M.L.

KUMAR.B Mr. KANAGARAJ.K

Feb-11 Mr. LAZAR REJIN.Y

Feb-21 Feb-12 Mr. ALEX ARPUTHARAJ

Mr & Mrs. JUSTIN RAJ Feb-22 Mrs. GRACY.T Mr & Mrs. JUSTIN .S

Feb-14 Mrs. ROSELIN KINGKAM Mr & Mrs. YOGARAJAN.C. Mr. JEYA SINGH RAJ.S Feb-16 Mr. STEPHEN.K Mr. IMMANUEL. D Mr & Mrs. ALFRED SUDHAVAN.S Mr & Mrs. SAIMAN JEBAKUMAR.S Mr & Mrs. VINCENT J. Mr & Mrs. AMBROSE CHARLES.R

m¿¡if ïjœ

16

Feb-24 Mr. JEBARAJ.D Mr & Mrs. YOVAN KAMARAJ.K Feb-26 Mr & Mrs. SAMPATH DAVID SAMUEL DURAI Mr. ANTONY PRAKASH.B Feb-27 Mr. PREMKUMAR.A

ã¥utÇ - 2014


f®¤jiu¤ njL»wt®fS¡nfh xU e‹ikí« FiwîglhJ. r§. 34:10

nfŸÉ gâš tÊahf ntj r¤âa§fŸ 1. j‹ b#‹k ehËš ÉUªJ g©Âd ïU uh#h¡fŸ ah®? ah®? gh®nth‹ , VnuhJ - Mâahfk« 40 : 20, kh‰F 6 : 21 2. ïnaRî¡F ÉUªJ mˤjt®fŸ ah®? ah®? nyÉ, kh®¤jhŸ, kÇahŸ - ÿ¡fh 5 : 29, nahth‹ 12 : 2 3. VGehŸ ÉUªJ el¤âd uh#h ah®? mfh°ntU uh#h - v°j® 1 : 5 4. gâdhY ehŸ g©oif el¤âd uh#h ah®? rhbyhnkh‹ - 1 ïuh#h¡fŸ 8 : 65 5. ÉUªJ¡F tªjt®fŸ br¤J ÉGªjh®fŸ ah®? ah®? m«ndh‹, Mkh‹ - 2 rhKntš 13 : 29, v°j® 7 :1 - 10 6. kuz¤âÈUªJ vGªjt‹ ÉUªJ¡F tªjh‹ ah®? yhrU - nahth‹ 12 : 2 7. Ñœ¥goahkš kǤjJ ah®? Mjh« kǤjã‹ ÑœgoªjJ ah®? yhrU - Mâahfk« 2 : 17, nahth‹ 11 : 43, 44 8. cÆnuhL br¤jtŸ ah®? RfnghfkhŒ thœ»wtŸ - 1 Ônkh¤njí 5 : 6 9. cÆnuhL br¤jt®fŸ ah®? ah®? ehghš, ïisaFkhu‹ - 1 rhKntš 25 : 37, 38, ÿ¡fh 15 : 24, 32 10. cÆnuhL fªjf« vÇ»w flÈš jŸs¥g£lh®fŸ vd ntj¤âš brhšy¥g£l ïUt® ah®? ah®? mªâ¡ »¿°J, fŸs¤Ô®¡fjÇá - btË¥gL¤âd Énrõ« 19 : 20 11. cÆu‰¿UªJ« cÆUŸsjhŒ fh©ã¤j rig vJ? r®ij rig - btË¥gL¤âd Énrõ« 3 : 1 12. kǤjtdhš kǤjt‹ cÆ® bg‰wJ v§nf? vÈrhÉ‹ fšyiwÆš - 2 ïuh#h¡fŸ 13 : 20, 21 13. kǤJ« ï‹W« ngR»wt‹ ah®? Mngš - vãnua® 11 : 4 bjhF¥ò : âUkâ. »nu° brštuh kh¡f«

âUk©ly nguit cW¥ãd® m¿¡if ïjœ

17

ã¥utÇ - 2014


f®¤jUila k»ik c‹id¥ ã‹dhny fh¡F«. Vrhah 58:8

ntjÉdh ngh£o ã¥utÇ 2014 m‹ò ntjhfk¥ ãÇa®fns! f®¤juh»a ïnaR »¿°JÉ‹ ehk¤âš c§fS¡F vdJ m‹ghd ešthœ¤J¡fŸ. Vrhah 40:8 š T¿ago v‹bw‹iw¡F« Ãiy¤J Éf¡ Toa njt trd§fis âdK« f‰W, m¿ªJ, mj‹go el¡f njt‹ c§fis tÊel¤Jthuhf! mj‰F cjÉahÆU¡»w ïªj¥ ngh£ofŸ _y« njt trd§fis f‰W MuhŒªJ tsu nkY« nkY« c‰rhf¤Jl‹ g§FbgWkhW m‹òl‹ nf£L¡ bfhŸ»nw‹. br‹w khj« 268 ng® ï¥ngh£oÆš fyªJ bfh©L mâš 263 ng® všyh¡ nfŸÉfS¡F« rÇahd gâiy vGâÆU¡»Ö®fŸ. thœ¤J¡fŸ. tUl Mu«g¤ânyna ï¤jid mâfkhndh® g§F bg‰W bt‰¿ bg‰¿U¥gj‰fhf njtid¤ Jâ¤J k»ikia brY¤J»nw‹. bjhl®ªJ tUl KGtJ« vGjî« c§fŸ e©g®fŸ mayf¤jhiuí« ïâš g§Fbgw C¡FÉ¡FkhW« m‹òl‹ nf£L¡ bfhŸ»nw‹. mnef òâa eg®fŸ g§Fbg‰¿U¥gjhš ã‹tU« F¿¥ò¡fis jtwhJ ã‹g‰WkhW nf£L¡bfhŸs¥gL»Ö®fŸ. F¿¥òfŸ : 1. ï¥ngh£o ahtU¡F« bghJthdjhš ïâš M©fS«, thÈg rnfhju rnfhjÇfS« c‰rhfkhf¥ g§FbgW§fŸ! 2.jaî brŒJ x›bthUkhjK« 15« njâ¡FŸ ÉilfŸ vd¡F¡ »il¡FkhW mD¥ã ití§fŸ mšyJ bg£oÆš ngh£LÉL§fŸ. 16M« njâ fhiy 9.00 k¡Fnkš tU« ÉilfŸ f©o¥ghf V‰W¡bfhŸs¥glkh£lhJ. 3.jaî brŒJ c§fŸ bgaiu-xnu bgaiu x›bthU khjK« vGJ§fŸ. bgaiu¢ RU¡»nah mšyJ x›bthU Kiwí« x›bthU bgaiunah (ïu©L _‹W bgaUŸst®fŸ) vGjnt©lh«. 4.Éilfis KG¤jhËš (Full Sheetš or A4 Size Sheetš ko¡fhkš neuhf) bjËthf vGJ§fŸ. 5.c§fŸ bga® (Ms or Mrs or Mr) KftÇ, bjhiyngá mšyJ miyngá v©fis Kj‰g¡f¤âš jaî brŒJ vGJ§fŸ.

f®¤j® jhnk Ú§fŸ ntj m¿Éš tsu c§fis¥ nghâ¤J tÊel¤Jthuhf m¿¡if ïjœ

18

ã¥utÇ - 2014


f®¤jÇ‹ MÓ®thjnk IRtÇa¤ij¤ jU«. Úâ. 10:22

I.

ntjÉdh¡fŸ : ( 1 ïuh#h¡fŸ KGtJ«)

ã‹tU« Édh¡fS¡F rÇahd ÉilaˤJ ïU¥ãlK« vGJf. 1. rhbyhnkh‹ brh‹d ÚâbkhÊfS« gh£LfS« v›tsî? 2. mkŠá M£fS¡F ÉrhÇ¥ò¡fhudhf ïUªjJ ah®? 3. f®¤jÇ‹ Mya« vªj khj« m°âghu« nghl¥g£L vªj khj« f£o Ko¡f¥g£lJ? 4. njthya thrš k©lg¤â‹ ö©fË‹ bga® v‹d? 5. ï°unty® v¤jid eh£fŸ g©oifia MrǤjh®fŸ? 6. f¥gšfis brŒÉ¤j ïl« vJ? mJ vªj njr¤âÈUªjJ? 7. f®¤j® ï°untiy vij¥ nghy K¿ªjira¥g©Qth®? 8. bgdhjh¤ K¿ao¤j njr§fŸ vit? 9. g‹Åu©lh« Viu X£o¡ bfh©oUªjt‹ ah®? mt‹ ahUila Fkhu‹? 10. Míj« jǤâU¡»wt‹ v‹d brŒa¡TlhJ? II. FW¡bfG¤J¥ ngh£o : (bfhL¡f¥g£LŸsJ nghy f£l« tiuªJ Éilfis Ãu¥ã, f©blL¤j ntjtrd§fisí« ïl§fisí«, mªjªj jiy¥òfS¡F ÑnH vGjî«.) (ntjgFâ ãynkh‹, 1 & 2 ngJU, 1,2 & 3 nahth‹, ôjh)

1

÷©¼¸¢x RÌ: 1. Ai²s÷hõkQÓx Gx (9) 2. ÷uÁøÚ AÔ¯õuÁß (8) 5. ÷ÁuÁõUQ¯[PøÍ ¦µmkQÓÁºPÒ (8)

2 3

4

5

Rȸ¢x ÷©À : 9. \zv¯zuõÀ |Ø\õm] ö£ØÓÁß (6) 10. ¯õU÷Põ¤ß \÷Põuµß (2) 11. CuØSU R̨£i¯õ©À ChÖQÓõºPÒ (6) 13. Â_Áõ\zvß £»ß (9)

6

7 8

9

10 11 12

m¿¡if ïjœ

13

19

Chª¸¢x Á»©õP: 2. QÔìx C÷¯_ÂØPõP £¯ß£h ÷Ási¯x (8)

ã¥utÇ - 2014


Njtd; vd; epe;ijia ePf;fptpl;lhh; - Mjp.30:23

3. £»ÁõßPÍõ´ C¸¨£ÁºPÒ (4) 6. Esø©²ÒÍ \÷Põuµß (4) 8. øPPÎÚõÀ öuõmhx (6) Á»ª¸¢x Ch®: 4. £Ä÷»õh PõÁ¼À øÁUP¨£mi¸UQÓÁº (6) 7. GßöÓßøÓUS® |®÷©õi¸¨£x (5) 9. ãÁÝÒÍx (6) 12. C÷¯_ QÔìxøÁ AÔUøP £snõu Ág\Pß (8)

2014 #dtÇ khj ÉilfŸ I.

II.

1. m¥nd® 2. jhåJ 3. rîY« nahd¤jhD« 4. Crh 5. nahdjh¥ 6. m¥rnyh« 7. g®áyh 8. ï°ãbgndh¥ 9. bgdhah 10. ÓnkÆ

-

1 rhKntš 26 : 15 1 rhKntš 29 : 6 2 rhKntš 1 : 23 2 rhKntš 6 : 7 2 rhKntš 13 : 3 2 rhKntš 14 : 25 2 rhKntš 19 : 32 2 rhKntš 21 : 16 2rhKntš 23 : 20 2 rhKntš 16 : 5,7,13

ntjhfk¥ òâ® : 1. t°âu« nghš 2. îthzkhí« btËau§fkhí« 3. Ãaha¥ãukhzkhdJ 4. k‹Å¥ò 5. foªJ bfhŸs¥gL« nghJ 6. bghWikahdJ 7. C¡fkhd nt©Ljš 8. uh#ßf ãukhz¤ij 9. kDõUila nfhg« 10. ïUja§fis

m¿¡if ïjœ

20

- vãnua® 1 : 11 - vãnua® 4 : 13 - vãnua® 7 : 19 - vãnua® 9 : 22 - vãnua® 12 : 5 - ah¡nfhò 1 : 4 - ah¡nfhò 5 : 16 - ah¡nfhò 2 : 8 - ah¡nfhò 1 : 20 - ah¡nfhò 5 : 8

ã¥utÇ - 2014


fh;j;jh; vd; ngyDk; vd; fPjKkhdth;. ahj;.15:2

#dtÇ 2014 všyh nfŸÉfS¡F« rÇahd gâiy vGâdt®fŸ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Mrs Agnes Stella Vijay Mrs Alice Jesin Robert Mrs Alice. S. P. Mrs Anbu Kamalam. D Ms Angelin. K. Mrs Angelina Packianathan Mrs Anita Jones.T. Mrs AnitaSelvajothi Mrs Arputhaseeli Duraisingh Mrs Baby Saroja.G. Mrs Barzilal.J Mrs Belcy David Mrs Berlin.T. Mrs Beulah Sarojini.P.U. Mrs Beulah.A. Ms Beulah.J.S. Mrs Bella Bright Mrs Bhenadicta Starlet Mrs Blessie Daniel Ms Blessy Christina.C Ms Carolin. V Mr Charles Jayapaul. N. Mrs Chandra Durairaj Mrs Christy Raja Mrs Christy Soundarya.T. Mrs Cynthia Pushparaj Mrs Daisy Prabhakaran.P. Dr Daphy Inbasekar Mrs Darling Wilfred Mr David Raja. A.G. Ms Deborah Jacqulin Mrs DevaAnbu Chelladurai Mrs Dhamayanthi Devaraj Mrs Dulcy Gnanaraj

m¿¡if ïjœ

21

Mrs Dulcy Vincent Mr Duraisingh. J. Ms Ebenezer Mercy.P. Mr Edwin Thomas Mrs Elizabeth .S. Mrs Elizabeth Vijay Mrs Elizabeth Godfrey Mrs Elsie Mohan Mrs Esther Arun. L. Mrs Esther Benjamin Ms Esther Devasahayam Mrs Esther Rani.J.K. Mrs Esther Sudhakar Mr Evance Allwin Ms Evanjaline Hepzibha Jenifer Ms Evanjaline Williams Mrs Flora Catherine Rani Mrs Flora Kirubaldoss John Ms Freeda Angel Dr. Geetha Christopher Mrs Glory Rajasingh Mrs Gnanadeepam Mrs Gnanaselvi Ranjitham.K. Mr Gnanasigamani Mr Godwin Gnanamani Mrs. Golda Samuel Mrs. Grace Abraham Mrs Grace Jerald Mrs Grace Meena Mrs Grace Selvarani Manickam Mrs Gracelin Ruban Mrs Gracey Mrs Gunaseeli.T. Ms Harin shyni ã¥utÇ - 2014


ePjpkhDila tha; Qhdj;ij ntspg;gLj;Jk;. ePjp.10:31

#dtÇ 2014 všyh nfŸÉfS¡F« rÇahd gâiy vGâdt®fŸ 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Mr. Heber Engrin Mrs Helan David Mrs Heleena Renikumar Ms Hepzi Merlin Mrs Hepzi.D. Ms Hepzibah Jenifer Mrs Hepzi Peter Mr Herald Raja Senapathy Mrs Iavarasi Jobitha Sundarajan Mrs Indirani John Ramasamy Mrs Irene Prince Mr James .G. Dr Jackuline Moni.D. Mr James Jayaraj. J. Mrs Jancy Dhanaraj Mrs Jancy Rajan Mr Jane Koilpillai Mrs Jansi Jebestin.T. Mrs Jansi Jothirani.P. Mrs Jansi Selwyn Mrs Jasmine Prabhu Mrs Jayanthi Jackson Mrs Jeyanthi Selwyn Mrs Jayapriya Miller Mrs Jayarani Shanthi Mr Jebadurai.R. Mrs Jeba Joseph Mrs Jebalancy Pradeep Mrs Jeba sudha Yovan .Y. Mrs Jeba Sunder Mrs Jebakumari Gavaskar Mr Jebaraj

m¿¡if ïjœ

22

101 102 103 104 105 106 107 108 109. 110 111. 112. 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 125 127 128 129 130 131 132

Mrs Jebaseeli Jebaraj Mrs Jebaselvi. D Mrs Jebasudha Raja Mr Jebin Akasraja Dr Jeeva Vethamani.p. Mrs Jelin Raj Ms Jency Flora Ms Jency Priya G. Ms Jenisha Shalini Mrs Jenita Muthuraj Ms Jennifer Jancy. D. Ms Jerlin. A Ms Jesima Chrislin Mrs Jesima Rajkumar Mrs Jessie Stella Rani.J. Ms Jessikala Prema. A Ms Jesslin Gracy.G. Mrs Jessy Samuel Mrs Jeya Christy Mrs Jeyakumari Gunasekar Mrs Jeyaseeli Edward Mr John.T Mrs Josephine Pushparagam.J. Mrs Joyce Udayakumar Ms Julie.C. Ms Juliet.J Ms Juliet Morison Mrs Juliet Nixon Mrs Juliet Paulraj Mrs Juliet Packiaraj Mr Justin Samuel Mrs Kalaiselvi Stanley

ã¥utÇ - 2014


fh;j;jh; cd;id thyhf;fhky; jiyahf;Fthh; - cgh.28:14

#dtÇ 2014 všyh nfŸÉfS¡F« rÇahd gâiy vGâdt®fŸ 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

Mrs Kamala Chelladurai Mrs Kangarathinam Stephen Mrs Kasthuri Abishegam Mrs Kasthuri Premkumar.G Mrs Kavitha Jebaseeli Enoch Mrs Kethsiyal Duraisingh Mrs Kiruba Stephen Mrs Lalitha Edwin Mrs Lalitha Moses Mrs Lilly Silva Ms Lincy Shobika. V. Ms Mabel Selvarani Mrs Mabel Vijila. A Mrs Malar Rajesh Mrs Mallika George Mrs Mallika Parthipan Mrs Manalabai James Mrs Manonmani Rajan Mrs Maragatham Samuel Mrs Mercy Inbarni Mrs Mercy Jayaseelan Mrs Merlin David Mrs Merlin Jebakumari Mrs Miestia Christopher Ms Mispa.D Mrs Mispa Kibson Daniel Ms Nancy Jebamalar.G. Ms Nancy Princess.G. Mrs Navis Mary Mr Neethi Rajan Mr Nelson Arumugam Mrs Nesakumar Mathew Mrs Nirmala Alexander

m¿¡if ïjœ

166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 23

Mrs Nirmala Augustine Mrs Nirmala Dinakar Mrs Olive Jayabalan Mrs Packiakani S. Mrs Packiathai Anaraj Mrs Packiathai.S.P.S. Mrs Ponrani Joseph Mrs Prabha Prabu Mrs Prabha Rajasingh Mrs Prabha Suganthi.S. Mr Praveenkumar.M. Ms Prinkle Queensta Ms Preetha.B. Mrs Prema Rajan Mrs Premila Revathi.S. Mrs Priscilla Jebasingh.T. Mrs Puspa Johnson Mrs Rafee Viola Joseph Mrs Rajapushpam Jagadeesan Mrs Rajathi Packiadoss.C. Mr Rajesh.S. Mrs Ranjitham Florence Aldrin Mr Rathnam. A. Mrs Rebekha Samuel Mrs Regila Nelson Mrs Reji Joykumar Mrs Rajiena Suresh Mrs Relifa.A. Mrs Remila Swamidhas Mrs Rexlin.V. Mrs Rosline Edward Mrs Rubina Rachel Mrs Ruby Selvaraj ã¥utÇ - 2014


fh;j;jh; cd;id thyhf;fhky; jiyahf;Fthh; - cgh.28:14

#dtÇ 2014 všyh nfŸÉfS¡F« rÇahd gâiy vGâdt®fŸ 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231

Mrs Salome. P Mrs Samaria Samathanam Mr Samuel.A. Mrs Santhi.K. Mrs Saroja Thangadurai Mrs Sarojini.M. Mr Sathiyavan Sekar Mr Selva Singh.K. Mrs Selvanayagi Margret.J. Ms Selvarathi.P. Mr Selwyn Devaraj Mr Selwyn Samuel Ms Seseliya Jayanthi.M. Mrs Shajilin Rajini Mrs Shantha Thangadurai Mrs Shanthi Baskaran Mrs Shanthi Ratheesh Mrs Shanthi Jebaraj Mrs Shanthi Joseph Mrs Shanthi.T. Mrs Shanthini Packiaselvan Ms Sharmista Walter Mrs Sharmila Gladys Mrs Sherin Keren Mrs Sheeba James Mrs Sheeba Sathish Paul Ms Sheela.S. Mrs Shobana Moses Mrs Shobana Selvan Mrs Siromani Jessie Rajan Mrs Sofia Ferdinand Mrs Sophia Suganthi Mr Stanley.S.

232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263

Ms Steffy Jacqulin Mrs Stella Anand Ms Stella Kirubakaran Mrs Stella Mary Mrs Stella Premkumar Mrs Stella Thomas Ms Sterly Esther.G. Mrs Sudha Sathiyaraj Mrs Suganthi Jesudasan Mrs Sugi Paul Mrs Sugirtha Selvakumar Ms Suji Smilin.A. Mrs Susila Selvakumar Mrs Sweetlin Armstrong Mrs Sweetline Sellasingh Mrs Thangam. A Mrs Thanumathi Selwyn Mrs Thavamni Thangaiya Mrs Usha Godwin Mrs Usha Johnson Mrs Usha Manoharan Mrs Vani Abraham Mrs Vasantha Gananasekar Mrs Vasanthi Asirvatham Mrs Vasanthi Chithirairaj Mrs Vedavalli.D. Mrs Vijayarani Susila.S. Mrs Vijila Robert Mrs Vimala Asir.D. Mrs Vimala Sabastin Mrs Violet Staline Mrs Yesunesam Bagyaraj

bjhF¤J tH§Fgt® : Mrs. BANUMATHI SANTHOSH Mobile : 96776 41336

m¿¡if ïjœ

24

ã¥utÇ - 2014


,Njh> rjhfhyq;fspYk; capNuhbUf;fpNwd;. ntsp.1:18

ghlš ãwªj fij ghlš : n#hr¥ H. »šnkh® uhf« : ÉšÈa« B. ãuh£gÇ

jGtš : mikâ neu btËpL

e, th m

O' blessed

"v‹ K‹nd

t ho u

t".

" He

l

de ea

gh

v‹ K‹nd nkŒ¥g® ngh»wh®; eš nkŒ¥guhf¡ fh¡»wh®; X® fhY« v‹id¡ ifÉlh®! ne® ghij fh£o¥ ngh»wh®

njt‹ ngh»wh®" K‹ brš»‹wh®, K‹ brš»‹wh® v‹ K‹nd br‹W ngh»wh®! eš nkŒ¥g® r¤j« m¿nt‹, m‹nghL ã‹ br‹nwFnt‹ ghkhiy - 320 ï¥ghlš cUthd r«gt¤ij mj‹ MáÇa® n#hr¥ »šnkh® ï›thW TW»wh®. eh‹ ãy bjšãahÉYŸs Kjš gh¥o°£ rigÆš (Babtist Church) òj‹»Hik khiy¡ T£l¤âš r§:23 I¡ F¿¤J ãur§»¡f miH¡f¥g£oUªnj‹. f®¤juhš tÊ el¤j¥gLtâ‹ MÓ®thj§fis v©Â ÉaªjtdhŒ njt brŒâia mˤnj‹. Muhjid KoÉš nghjf® th£rÅ‹ (Watson) å£oš v‹id tunt‰W cgrǤjh®fŸ. m¥nghJ v§fŸ fyªJiuahlÈ‹nghJ "njtÅ‹ tÊ el¤JjÈ‹ MÓ®thj§fŸ" v‹w v©z« vdJ cŸs¤âš bjhÅ¡fnt xU bg‹áiy vL¤J ks ks bt‹W vGâ ï¥ghliy v‹ kidÉÆ‹ ifÆš bfhL¤nj‹. »šnkh® khrhNbr£ÌYŸs gh°lÅš (Boston) 29.4.1834-š ãwªjh®. ïtuJ jªij Ãí Ah« iõa® (New Hamshivere) khfhz¤â‹ ft®duhf ïUªjh®. 1861 š »šnkh®, Ãí£l‹ (Newton) kiwÆaš fšÿÇÆš go¤J g£l« bg‰W mnef gh¥o°£ âU¢rigfËš nghjfuhf¥ gÂah‰¿dh®. ï¥ghliy mt® jkJ 28« taâš 26.03.1862 š vGâdh®. mnef ghlšfis mt® vGâ btËÆ£LŸsh®. v‹whY« ï¥ghlny ãugykhf mnef âU¢rigfËš ghl¥g£lJ. 1863 « M©L g¤âÇifÆš btËahd ï¥ghliy¥ gh®¤j ÉšÈa« ã.uh£gÇ (William M. Radbarry) ï¥ghlY¡F ïiraik¤J, ïj‹ gšyÉiaí« vGâ ï¥ghlYl‹ ïiz¤jh®. bjhF¥ò : V. u¤âd«, Aîá§, ôÅ£, ÕsnkL m¿¡if ïjœ

25

ã¥utÇ 2014


,Njh> rjhfhyq;fspYk; capNuhbUf;fpNwd;. ntsp.1:18

thÈg® I¡»a« thÈgnd vGªâL

vGªâL thÈgnd vGªâL! ãufhá¡f¢ brŒí« njtÅl« Xo tªâL..

nrh«ng¿ v‹w g£l« bgW« thÈgnd! Ú rhkh®¤âarhÈ v‹gij Ã%ã¤âl vGªâL.. j‹d«ã¡if ïHªj thÈgnd! c‹ e«ã¡if njtD¡FŸ v‹W« å©nghfhJ v‹gij cz®ªJ vGªâL.. Phdnk ïšiy v‹W ftiy¥gL« thÈgnd! Phd f‹kiyah« ïnaR c©L v‹gij cz®ªJ Xo tªâL... njhšÉ k£Lnk c‹ Koî v©z« bfh©l thÈgnd! c‹ Koit bt‰¿ahŒ kh‰¿d v‹W« KoÉšyhj ïnaRÉl« Xo tªâL.. jhœîkd¥gh‹ikÆ‹ ãoÆš á¡»¤ jÉ¡F« thÈgnd! jhœikíŸstid neh¡»¥ gh®¡F« ïnaRÉÅl« Xo tªâL... jÅikia czU« thÈgnd! ntfhj m¡»ÅÆš ÉHhkš j¥òÉ¡f tšy ïnaRit neh¡» vGªâL.. thÈgÇ‹ my§fhu« guh¡»uk« v‹W ntj« TWtij m¿ªj thÈgnd! guh¡»ukrhÈah»a ïnaRit neh¡» vGªâL.. vGªâL thÈgnd vGªâL! ãufhá¡f¢ brŒí« xËah»a ïnaRÉÅl« Xo tªâL.. ÉʤâL thÈgnd ÉʤâL! rh¤jhÅ‹ tiyÆš »l¡F« thÈg®fis ÉÊ¡f¢ brŒa ÉʤâL.. nr®¤âL thÈgnd nr®¤âL! ïnaRÉ‹ kªijÆš k¡fis¢ nr®¤âL ïizªâL thÈgnd ïizªâL! cd¡fhŒ fh¤âU¡F« ïnaRÉÅl« ïizªâL.. thœªâL thÈgnd thœªâL! MÆu« MÆukhŒ ïnaRnthL murh£á brŒJ thœªâL...

Written by

Jacklin

UNKNOWN FACTS 1. Leonardo Da Vinci invented the scissors. 2. Money isn't made out of paper. It's made out of cotton. 3. Charlie Chaplin once won the 3rd prize in a Charlie Chaplin look a like contest. 4. The Guinness Book of Records holds the record for being the book most often stolen From Public Libraries.

5. In England the speaker of the house is not allowed to speak. Sheeba Joybell m¿¡if ïjœ

26

ã¥utÇ - 2014


fh;j;jh; cd;id Nkd;NkYk; MrPh;tjpg;ghh;. - cgh.15:5

Mnuh¡»akhd g‰fŸ mf¤â‹ mHF Kf¤âš bjÇí«. Kf¤â‹ mHF g‰fËš bjÇí«. K¤J¥g‰fŸ Kf¤ij mHfh¡F«. R¤jkhd g‰fŸ mf¤ij mHfh¡F«. g‰fŸ mHfhf ïU¡f thŒ R¤jkhf ïU¡f nt©L«. ïiu¥ig R¤jkhfî«, nehŒ vJî« ïšyhkš ïUªjhšjh‹ thŒ R¤jkhf ïU¡F«. thiaí«, tƉiwí« R¤jkhf it¤âUªjhš k£Lnk g‰fŸ Mnuh¡»akhf ïU¡F«. s eh« gyÉjkhd czîfis c©»nwh«. mâš K¡»akhf fr¥ò, Jt®¥ò, fhu« ngh‹w Ritfis cila czî¥ bghU£fis c©Q«nghJ cĜڮ Ru¥ò mâfkh»wJ. ïJ thÆš »UÄfŸ ts®tij jil brŒ»wJ. mnj neu« ïÅ¥ò g©l§fis c©Q«nghJ »UÄfŸ ts®tJ mâfÇ¡»wJ. ïjid¤ jL¡f x›bthU Kiw czî c©L Ko¤j ã‹ò« thŒ bfh¥gË¡F« gH¡f¤ij V‰gL¤â¡bfhŸs nt©L«. ïªj¥ gH¡f« ïUªjhš »UÄfshš g‰fS¡F bjhšiyfŸ V‰glhJ. s xU áy® v¥nghJ« vijahtJ thÆš ngh£L bfh¿¤J¡ bfh©oU¥gh®fŸ. ïjdhš áW áW JQ¡FfŸ g‰fS¡F ïilna j§» ÉL«. nkY« g‰fË‹ ïL¡FfËš ãRãR¥ig V‰gL¤â fiw tsu tÊ tF¡F«. eh£gl ï›thW Ãfœtjhš, g‰fS¡F« <WfS¡f« ïilna nehŒ¡ »UÄfŸ j§» g‰fis ghâ¥gila¢ brŒ»‹wd. ïjid¢ rÇbrŒa eh« ïUKiw gš Jy¡f nt©L« s gšJy¡F« E£g¤ij bjǪJ Äf¢ áw¥ghf gš Jy¡f nt©L«. m¥go gšJy¡»dhY«Tl, 90 rjåj« msî¡F¤jh‹ »UÄfis mf‰wKoí«. Ûj« cŸs 10 rjåj« »UÄfŸ bgU¡f« milªJ g‰fis¤ jh¡f 12 k neu« nghJkhdJ. m¥go ïU¡F«nghJ gš Jy¡F« E£g« bjÇahkš, gšJy¡Fgt®fS¡F »UÄfŸ mf‰w« v‹gJ Äf¡ Fiwthfnt ïU¡F«. vdnt, fhiy vGªjîlD«, ïuî gL¡if¡F¢ bršY« K‹ò« gš Jy¡FtJ Äfî« mtáa«. eh¡»š cŸs giriaí« mf‰WtJ K¡»a«. s ãuZfËš Ah®L , Ûoa«, rh~¥£ vd _‹W tiffŸ m¿¡if ïjœ

27

ã¥utÇ - 2014


cq;fs; Jf;fk; re;Njh\khf khWk;. - Nah.16:20

»il¡»‹wd.bghJthf gš kU¤Jt®fŸ Ah®L ãuZfis gǪJiu¥gâšiy. g‰T¢r« ngh‹w ãu¢id cŸst®fS¡F rh~¥£ tif ^¤ ãuZfisí«, k‰wt®fŸ Ûoa« tif ãuZfis k£Lnk ga‹gL¤j nt©L«. ãuZá‹ jiy¥gFâ á¿ajhf ïUªjhš k£Lnk mJ ešy ãuZ. m¥nghJjh‹ gš tÇirÆ‹ všyh¥ gFâfS¡F« br‹W R¤j« brŒí«. s ~¥nshiu£, c¥ò, b#š vd¥ gšntW g‰girfŸ cŸsd. ~¥nshiu£ cŸs g‰girahdJ g‰fS¡F tÈik nr®¡F«. mJî« 10 y£r¤â‰F x‹W v‹w msÉš ~¥nshiu£ nr®¡f¥g£oU¡f nt©L«. £dh¡nshr‹ cŸs g‰girfŸ <W¡F tÈik nr®¡F«. b#š cŸs g‰girfis¤ jÉ®¡fyh«. s FHªijfŸ g‰giria ÉG§»Él¡TL«. ïjdhš ghâ¥ò tu¡TlhJ v‹gj‰fhf, ãu¤naf¥ g‰girfŸ »il¡»‹wd. ït‰iw th§»¥ ga‹gL¤jyh«. v›tsî g‰giria ga‹gL¤J»nwh« v‹gijÉl, g‰girahš v¥go ãuZ brŒ»nwh« v‹gâšjh‹ N£rnk cŸsJ. xU g£lh msî¡F g‰gir ïUªjhš nghJ«. mij¡ bfh©nl g‰fis¤ Jy¡fyh«. ïu©L Kjš _‹W ÃÄl§fS¡FŸ gš Jy¡» Él nt©L«. s bgU«ghY« gš Jy¡F« nghJ ãuZfis ïl tykhf g‰fË‹ nkš mG¤â¤ njŒ¥gh®fŸ. ï¥go¢ brŒtjhš vªj gaD« ïšiy. mG¤â¤ njŒ¥gjhš g‰fË‹ nkš ïU¡F« »UÄfŸ, czî¤ JfŸfŸ gš ïL¡»š j§»ÉL«. ïjdhš g‰fŸ njaî« thŒ¥ò cŸsJ. ^¤ ãuZir 45 o»Ç rhŒ¤J, bkJthf x›bthU gšÈY«, c§fŸ <U«, gšY« rªâ¡F« ïl¤âš ïUªJ bk‹ikahf Jy¡f nt©L«. ïnj ngh‹nw K‹ g¡f«, ã‹g¡f¥ g‰fis Jy¡f nt©L«. czî bkšY« gFâÆš k£L« ãuZir¡ bfh©L xU R‰W R‰WtJ nghš Jy¡f nt©L«. s ïa‰ifahd fU«ò, m‹dhá¥gH« ngh‹w áy czî¥bghU£fŸ e«Kila g‰fis R¤j« brŒí« j‹ik bfh©lJ. mâf msî eh®¢r¤J cŸs g¢ir¡fhŒf¿fŸ, ÑiufŸ ngh‹w czî¥ bghU£fis¢ rh¥ãLtJ clY¡F« g‰fS¡F« Mnuh¡»akhdJ. g‰fis Mnuh¡»akhf ghJfh¤J eyKl‹ thœnth«. bjhF¥ò : âUkâ b#aªâ

nahfuh#‹,

ïila®ghisa«, FÅaK¤ö®, nfhit.

m¿¡if ïjœ

28

ã¥utÇ - 2014


bjǪJ bfhŸS§fŸ! cy»nyna v©bzŒ ts« Ä¡f ehLfËš brsâ mnuãah F KjÈl¤âš cŸsJ. cy»‹ Äfî« Úskhd eâ mnkrh‹ eâahF«. ïj‹ Ús« F 6800 k.m (4250 ikšfŸ). ïJ MW ehLfË‹ tÊahf XL»wJ. cy»‹ ïu©lhtJ bgÇa eâ ieš eâ MF«. ïj‹ Ús« 6695 F k.m (4160 ikšfŸ) MF«. ïJ 11 ehLfË‹ tÊahf xL»wJ. cy»‹ Äfî« caukhd ڮ圢á btÅNyhÉš cŸs VŠrš F ڮ圢á MF«. cy»‹ Äfî« ãÌahd V®ngh®£ mbkÇ¡fhÉš cŸs "ATLANTA F AIRPORT"

mbkÇ¡fhÉš k£L« bkh¤j« 5194 - Ékhd Ãiya§fŸ F cŸsd. ïªâahÉ‹ Äf¥ bgÇa efu« K«ig MF«. ï§F 14 ÄšÈa‹ F k¡fŸ tá¡»wh®fŸ. K«igÆš ehŸ x‹W¡F ruhrÇahf _‹W ïy£r« ng® Ä‹rhu F ïuÆÈš gaz« brŒ»wh®fŸ. Ékhd§fS¡F AIR TRAFFIC CONTROL miw ïU¥gJ nghynt, F K«igÆš Ä‹rhu ïuÆšfS¡F TRAFFIC CONTROL ROOM brašgL»wJ. ïj‹ _y« ïuÆÈ‹ tʤjl« f©fh¡f¥gL»wJ. ïuÆš X£Le®fËl« bjhl®ò bfhŸ»wh®fŸ. ïu©L ïuÆšfŸ xnu tʤjl¤âš tªjhnyh mšyJ ïuÆÈ‹ F FW¡nf M£fŸ Ëwhnyh, jhdhfnt ïŠáid ÃW¤J« fUÉ K«ig Ä‹rhu ïuÆšfËš bghU¤j¥g£LŸsJ. xU eh£oš cŸs j§f¤â‹ ïU¥ig it¤Jjh‹ gz« F m¢ál¥gL»wJ. 916 v‹gJ 22 fhu£ j§f¤ij F¿¡F«. mjhtJ mâš 91.6 F rjåj« j§fK« 8.4 % br«ò mšyJ btŸËí« fyªâU¡F« j§f« uh#âuhtf¤âš k£Lnk fiuí«. uh#âuhtf« v‹gJ xU F g§F ie£Ç¡ mÄyK«, _‹W g§F iA£nuh FnshÇ¡ mÄyK« nr®ªj fyitahF«. m¿¡if ïjœ

bjhF¥ò : âUkâ n#.nf. v°j®uhÂ, Í.v‹.Äš°, nfhit. ã¥utÇ - 2014 29


cq;fis kD\iug; gpbf;fpwth;fshf;FNtd; vd;whh;. - khw;F 1:17

-: b#g¤â‹ k»ik :»¿°Jî¡FŸ m‹ghdt®fns ïªj 2014 M« tUl¤â‹ ïu©lhtJ khj¤ij bt‰¿nahL fhz¢ brŒj njtD¡F kdjhu e‹¿ brY¤â, b#g¤â‹ _y« ï‹D« mnef k»ikahd fhÇa§fis bgWnth« v‹W ïnaR »¿°JÉ‹ ehk¤âdhš ÉRthá¡»nw‹. C ãÇakhdt®fns eh« ïªj gFâÆš, ïnaR»¿°J eh« v¥go b#ã¡f nt©L« v‹W ek¡F f‰W¡ bfhL¤jij g‰¿ gh®¥nghkh! k¤ 6 : 9 - 13 Ú§fŸ b#g« g©Q«nghJ, guk©ly§fËÈU¡»w v§fŸ ãjhnt c«Kila ehk« gÇR¤j¥gLtjhf. c«Kila uh{a« tUtjhf. c«Kila á¤j« guk©ly¤âny brŒa¥gLtJ nghy óÄÆnyí« brŒa¥gLtjhf. Kjyhtjhf C ïªj _‹W th¡»a§fS« ek¡F cz®¤JtJ eh« Kjyhtjhf f®¤jiu Jâ¡f nt©L« v‹gJ jh‹ . v¥gobašyh« Jâ¡f nt©L«. * f®¤jÇ‹ ehk« cau nt©L«. * f®¤jÇ‹ muR tu nt©L«. * f®¤jÇ‹ ÉU¥g« el¡f nt©L« v‹W Jâ¥gij¤jh‹ njt‹ e«Äš vâ®gh®¡»wh®. eh« f®¤jiu òfœªJ gho Jâ¡F« nghJ nfh£il jhœghœfŸ K¿¡f¥gL»‹wd. xË¥ãl¤âYŸs òijašfS« mªjfhu¤âYŸs bgh¡»õK« ek¡F ïytrkhf »il¡»‹wJ. eh« ght« brŒjâÅĤj« jil brŒa¥g£l m¤jid MÓ®thj§fisí« eh« bg‰W¡ bfhŸ»nwh«. vã 13 : 14,15 Ãiyahd efu« ek¡F ï§nf ïšiy. tu¥ngh»wijna eho njL»nwh«. Mifahš mtUila ehk¤ij Jâ¡F« cjLfË‹ gÈah»a °njh¤âu gÈia mt® _ykhŒ v¥nghJ« njtD¡F brY¤j nt©L« v‹W eh« gh®¡»nwh«. eh« V‹ Jâ¡f nt©L« v‹W ï¥bghGJ bjǪJ bfh©nlhkh! m¿¡if ïjœ

30

ã¥utÇ - 2014


vd; NjtNd> vdf;Fr; rfhak;gz;zj; jPtphpAk; -rq;.71:12

C eh« f®¤jÇl« e« njitfis mtÇl« nf£f nt©L«. k¤ 6 : 11 ‹ go v§fS¡F nt©oa Mfhu¤ij ï‹W v§fS¡F jhU« v‹gjhF«. mjhtJ e« njitfis e« njtÅl¤âš nf£f nt©L« v‹W njt‹ vâ®gh®¡»wh®. v‹ ehk¤âÅĤj« Ú§fŸ vitfis nf£lhY« mitfis bg‰W¡ bfhŸå®fŸ vd ïnaR»¿°J T¿dh®. Mifahš f®¤jÇ‹ ehk¤âny e« njitfis nf£L bg‰W¡bfhŸs nt©L« vd mt® ÉU«ò»wh®. Úâ 18 : 10 f®¤jÇ‹ ehk« gy¤j JUf« Úâkh‹ mj‰FŸ Xo¢ RfkhÆU¥gh‹. M« mUikahdt®fns eh« RfkhŒ FiwÉšyhkš thH nt©Lkhdhš f®¤jÇ‹ ehk¤âdhny eh« ÉU«ò»w fhÇa§fis f®¤jÇl¤âš nf£L bg‰W¡ bfhŸnthnk! _‹whtjhf C k¤ 6 : 12 ïš v§fŸ fldhËfS¡F eh§fŸ k‹Å¡»wJ nghy v§fŸ fl‹fis v§fS¡F k‹Åí« v‹W F¿¥ãL»wh®. ïâš ïnaR»¿°J ek¡F cz®¤JtJ k‹Å¡F« kd¥gh‹ikahF«. k¤ 6 : 14 š kDõUila j¥ãj§fis Ú§fŸ mt®fS¡F k‹Å¤jhš c§fŸ gukãjh c§fS¡F k‹Å¥gh®. ïâ‹ _y« eh« k‰wt®fŸ ek¡F ÉnuhjkhŒ v‹d F‰w« brŒâUªjhY« mªj j¥ãj§fis eh« mt®fS¡F kd¥ó®tkhŒ k‹Å¡f nt©L« v‹W njt‹ vâ®gh®¡»wh®. ïjdhš ek¡F¡ »il¡F« e‹ik v‹d? e« j¥ãj§fŸ ek¡F k‹Å¡f¥gL»‹wd. ïjdhš Äf¥ bgÇa rkhjhd« e« ïUja¤ijí« áªijiaí« MS«. ãÇakhdt®fns vij nt©LkhdhY« gz¤ij it¤J th§»Élyh« Mdhš rkhjhd¤ij njt‹ xUtiu¤ jÉu xUtuhY« bfhL¡f KoahJ. vdnt mtU¡F¡ Ñœ¥goªJ k‰wt®fis k‹Å¤J jh‹ gh®¥nghnk! eh‹fhtjhf C mt® e«Äl« vâ®gh®¥gJ k¤ 6 : 13 ï‹ go v§fis nrhjid¡F£gl¥g©zhkš ÔikÆÅ‹W v§fis ïu£á¤J¡ bfhŸS« v‹gjhF«. m¿¡if ïjœ

31

ã¥utÇ - 2014


f®¤j® c‹id všyh Ô§F¡F« Éy¡»¡ fh¥gh®. r§. 121:7

eh« nrhjidfis mDgɤJ mâš bt‰¿ bgw Koahkš Ôikia milªJÉl¡ TlhJ v‹W mt® vâ®gh®¡»wh®. 1 bfhÇ 10 : 13 ïš F¿¥ãl¥g£LŸsJ kDõD¡F neÇL»w nrhjidnaašyhkš ntnw nrhjid c§fS¡F neÇlÉšiy njt‹ c©ikíŸstuhÆU¡»wh®. âuh¡F nkyhf nrhâ¡f¥gl mt® ïl« bfhlhkš nrhjidia jh§f¤j¡fjhf nrhjidnahL Tl j¥ã¡ bfhŸS«goahd ngh¡ifí« c©lh¡F»wh®. ãÇakhdt®fns e« njt‹ c©ikíŸst®. mt® eh« âuh¡F nkyhf nrhâ¡f¥gl xU ehS« ÉU«ghjt®. mJ k£Lkšy mªj nrhjidÆÅ‹W eh« j¥ã¢ bršY« xU tÊiaí« âw¡»whuh«! v¤jid bgÇa gh¡»a« bg‰wt®fŸ eh«. Mfnt c©ikíŸs njtÅl« v§fis nrhjid¡F c£ãuntá¡f¥ g©znt©lh« v‹W nf£gJ e«Kila flikahf mt® vâ®gh®¡»wh®. mJ k£Lkšy vªj Ôikí« v§fis mQf¡TlhJ v‹W eh« mtÇl« nf£f nt©Lkh«. ïitfis njtÅl« nf£L¥ bg‰W¡ bfh©L ÔikÆšyhj, nrhjidÆšyhj xU thœit eh« mDgÉ¥ngh«.

âUkâ P. rhªâÅ

gh¡»abršt‹,

rhŒghghfhyÅ, nfhit. 9443432716

m¿¡if ïjœ

32

ã¥utÇ - 2014


eP tpRthrpj;jgbNa cdf;F Mff;fltJ. kj;.8:13

ÁõÚzøu²® §ªø¯²® £øhzu PºzuµõÀ }[PÒ B]ºÁvUP¨£mhÁºPÒ QÔìxÄUSÒ AߣõÚÁºP÷Í C¢u ¤¨µÁ› ©õuzvÀ |® ÷uÁß G¨£i¨£mhÁº ©ØÖ® |õ® G¨£i C¸UP ÷Ásk® GßÖ C¢u CuÈÀ £õº¨÷£õ®. •u»õÁx |õ®, |® ÷uÁß G¨£i¨£mhÁº Gߣøu |ßÓõP AÔ¢v¸UP ÷Ásk®. ÷uÁøÚ AÔQÓ AÔÄ |©US C¸UP ÷Ásk®. A¨÷£õxuõß AÁ¸øh¯ ÁÀ»ø© GßÚ, AÁ¸øh¯ £µõUQµ©®, Aߦ, u¯Ä, Q¸ø£ G¨£i¨£mhx AÁº |©US GßÚ ö\´Áõº Gߣx öu›²®. |õ® Bv¯õP©® 1:1 £õº¨÷£õ©õÚõÀ Bv°÷» ÷uÁß ÁõÚzøu²® §ªø¯²® ]¸èizuõº GßÖ Áõ]UQ÷Óõ®. A¨£i¯õÚõÀ ©ØÓÁºPÒ öu´Á® GßÖ ö\õÀ¾QÓx GßÚ? G÷µª¯õ wºUPzu›] ö\õÀQÓõº, Pºzu÷µ ö©´¯õÚ öu´Á®; AÁº ãÁÝÒÍ ÷uÁß, {zv¯ µõáõ ÁõÚzøu²® §ªø¯²® EshõUPõu öu´Á[PÒ §ª°¾® C¢u ÁõÚzvß RÊ® Cµõu£iUS AÈ¢x ÷£õS® (G÷µ 10:10,11) GßÓõß. Cv¼¸¢x |õ® öu›¢x öPõsh Â寮 GßÚöÁßÓõÀ ©ØÓÁº öuõÊx öPõÒ£øÁPÒ öu´Á[PÒ AÀ» AøÁPÒ J¸ |õÎÀ Pm÷hõk JÈ¢x÷£õ®. HöÚßÓõÀ AøÁPÒ §ª°À EÒÍ PÀ¼Úõ¾® ©µzvÚõ¾® ©snõ¾® ©Ûu›ÚõÀ E¸ÁõUP¨£mhøÁPÒ. AuØS ãÁß CÀø». AvÚõÀuõß \[Ru® 115:15À }[PÒ ÁõÚzøu²® §ªø¯²® £øhzu PºzuµõÀ B^ºÁvUP¨£mhÁºPÒ GßÖ ö\õÀ»¨£mi¸UQÓx. |©x BshÁº ]¸èi Pºzuº. AÁº |©x ÁõÌUøPUS ÷uøÁ¯õÚ GÀ»õÁØøÓ²® ö\´x •izuÁº Gߣøu |õ® AÔ¢v¸¢uõÀ, |õ® GuØS® £¯¨£h÷Áõ, P»[P÷Áõ ÷Ási¯x AÁ]¯ªÀø». Cìµ÷Á¾US ÁõÚzv¼¸¢x ©ßÚõøÁ Á¸æUP¨£so AÁºPøÍ ÷£õæzx Põ¨£õØÔÚ ÷uÁß, u®•øh¯ J÷µ ÷£µõÚ S©õµÚõQ¯ QÔìxøÁ (Áõºzøu¯õÚÁøµ) |©US u¢u¸Î |®÷©À AߦTº¢uõº. AvÚõÀuõß C÷¯_ ö\õßÚõº |õß ÁõÚzv¼¸¢x CÓ[QÚ ""ãÁ A¨£®'', C¢u A¨£zøu ¦]UQÓÁß GßöÓßøÓUS® ¤øǨ£õß GßÓõº. ÷ÁuõP©zvÀ |õ® £õºUS® ÷£õx C¢u ÁõÚzxUS Áõ\À C¸UQÓx GßÖ Bv¯õP©® 28:12 ¾®, CuØS PuÄ C¸UQÓx GßÖ \[Ru® 78:23 ¾®, ÁõÚzvÀ AÁ¸øh¯ ][Põ\Ú® C¸UQÓx GßÖ H\õ¯õ m¿¡if ïjœ

33

or«g® - 2013


eP tpRthrpj;jgbNa cdf;F Mff;fltJ. kj;.8:13 66:1 ¾® £õºUQ÷Óõ®. uõÃx ö\õÀ¼°¸UQÓõß, ""ÁõÚzøu²® §ªø¯²® £øhzu Pºzu›hzv¼¸¢x Jzuõø\ Á¸®. |©x \Põ¯® AÁ›hzvÀ C¸UQÓx GßÖ® ö\õÀ¼°¸UQÓõß. C÷¯\¨£õÄ® (©z÷u² 14:19) ÁõÚzøu Asnõ¢x £õºzx B^ºÁvzx A¨£zøu ¤mk öPõkzuõº. A¨÷£õx A[Q¸¢u GÀ»õ¸® \õ¨¤mk v¸¨v¯øh¢x «v²ÒÍ xoUøPPøÍ 12 Tøh {øÓ¯ GkzuõºPÒ GßÖ £õºUQ÷Óõ®. ÁõÚzv¾®, §ª°¾® \P» AvPõµ® GÚUS öPõkUP¨£mi¸UQÓx GßÖ ö\õßÚ C÷¯\¨£õ÷Á ÁõÚzøu Asnõº¢x ¤uõøÁ £õºzx ì÷uõzvµ® £soÚõº. A¨£i¯õÚõÀ GÆÁÍÄ AvP©õ´ B¤µPõ•US ÁõUSzuzu® £so A÷|P BskPÍõÚuõÀ, ÷\õº¢x÷£õÚ ÷ÁøÍ°À AÁº BshÁøµ £õºzx ""Ai÷¯ÝUS GßÚ u¸Ãº? |õß ¤ÒøÍ°À»õ©À C¸UQ÷Óß'' GßÓõß. BÚõÀ AÁøÚ Pºzuº AøÇzx ÁõÚzøu Asnõ¢x £õº, |m\zvµ[PøÍ Gsn EßÚõ÷» Tk©õÚõÀ AøÁPøÍ Gsq GßÖ ö\õÀ¼ ¤ß¦ AÁøÚ ÷|õUQ Eß \¢uv CÆÁsn©õ´ C¸US® GßÓõº. B® ¤›¯©õÚÁºP÷Í }[PЮ B¤µPõø©¨ ÷£õ» CßÝ® Pºzuº GÚUSa ö\õßÚ ÁõUSuzu[PÒ {øÓ÷ÁÓÂÀø» GßÖ ÷\õº¢x ÷£õ°¸¨¥ºPÍõÚõÀ E[PÐUS J¸ |Øö\´v GßÚöÁßÓõÀ Pºzuº E[PÐUSa ö\õßÚ GÀ»õ ÁõºzøuPøͲ® {øÓ÷ÁØÓ ÁÀ»ø©²ÒÍÁº Gߣøu }[PÒ ©Ó¢x ÷£õPU Thõx. HöÚßÓõÀ |©x BshÁº \ºÁ ÁÀ»ø©²ÒÍ ÷uÁß (El-shadai) (GÀåhõ´) Gߣx AÁ¸øh¯ |õ©®. }[PÒ ö\´¯ ÷Ási¯ J¸ Põ›¯® GßÚöÁßÓõÀ }[PÒ C¸UQÓ {ø»ø©°¼¸¢x öÁÎ÷¯ Á¢x ÁõÚzøu Asnõ¢x £õºUP ÷Ásk®. Aøu £õºzx C¢u BPõ¯zøu ¤µªUPz uUP Âu©õP £øhzuÁº uõß Gß ÷uÁß GßÖ AÁøµ ì÷uõzv›zx, Av¼¸US® |m\zvµ[Pøͨ £õºUS® ö£õÊx C¢u BsiÀ |õ® |m\zvµ[Pøͨ÷£õ» ö£¸P¨ ÷£õQ÷Óõ® GßÖ Gso Pºzuøµ xvUP ÷Ásk®. |®ø© \¢÷uõåzv¾®, \©õuõÚzv¾®, _Pzv¾® ö£¸P £sqQÓÁº uõß |® ÷uÁß. HöÚßÓõÀ A¢u |m\zvµ® G¨£i E¯µ©õ°¸UQÓ÷uõ A¨£i÷¯ }[PЮ EßÚu©õÚ Pºzu¸øh¯ PµzvÀ C¸UQ÷Óõ® Gߣøu {øÚzx öPõÒÐ[PÒ. C¢u Bsiß ÁõÚzøu²® §ªø¯²® £øhzu PºzuµõÀ }[PÒ B^ºÁvUP¨£mhÁºPÍõP ÁõÌúPÒ. Pºzu¸U÷P ©Qø©²shõÁuõP! B÷©ß.

J. PRICILLA JESUDASS m¿¡if ïjœ

34

or«g® - 2013


Njtdplj;jpy; gl;rghjkpy;iy - Nuhkh; 2:11

bjhF¥ò : M.N. Rj‹

m¿¡if ïjœ

35

m¥gh¤Jiu,

âUk©ly nguit cW¥ãd®

ã¥utÇ - 2014


cq;fs; Jf;fk; re;Njh\khf khWk;. - Nah.16:20

bjhF¥ò : M.N. Rj‹

m¿¡if ïjœ

36

m¥gh¤Jiu,

âUk©ly nguit cW¥ãd®

ã¥utÇ - 2014


v‹ ehk¤J¡F¥ gaªâU¡»w c§fŸ nkš ÚâÆ‹ NÇa‹ câ¡F«. kš. 4:2

x›bthU ehS¡F« xU b#g¡F¿¥ò xUkdJl‹ nr®ªJ b#ã¥ngh« Ú§fŸ v‹ ehk¤âdhny ãjhÉÅl¤âš nf£L¡bfhŸtbjJnth mij mt® c§fS¡F¤ jUth® (nahth‹ 16:23) bt‰¿ nfS§fŸ m¥bghGJ c§fS¡F¡ bfhL¡f¥gL«. bgWnth« (k¤. 7:7) 1. tUl¤â‹ Kjš khj¤ij ešygoahf Ko¡f¡ »Uig brŒj ïiwtD¡F e‹¿ brhšÈ, ïªj ïu©lhtJ khj¤â‹ bjŒt el¤Jj‰fhfî«, ghJfh¥ã‰fhfî« b#ã¥ngh«. eilbg‰W tU»w lh¡l® òZguh{ Iah mt®fË‹ mU£brŒâfS¡fhf, mitfËdhš rigk¡fŸ ÄFªj gy‹fŸbgw, ïu£á¡f¥gl, gÇR¤j MÉahdtÇ‹ mãnõf«bgw b#ã¥ngh«. lh¡lÇ‹ ãur§f, g¤âÇ¡if CÊa§fS¡fhfî« b#ã¥ngh«. 2. ekJ brhªj thœit MuhŒªJ gh®¤J, Élnt©oa bf£l fhÇa§fis ïiwtÅ‹ bgy‹bg‰W É£LÉ£L, Û©L« mitfis¢ brŒahkš ekJ M¤Jk ïu£á¥ò¡fhfî«, ekJ FL«g¤âdÇ‹ ïu£á¥ã‰fhfî« b#ã¥ngh«. 3. e« FL«g¤â‹ ešthœî¡fhfî« , FL«g k¡fË‹ Rf«, bgy‹ Mnuh¡»a¤â‰fhfî«, ghJfh¥ã‰fhfî«, bjhÊš, Éahghu«, ntiy M»aitfË‹ brÊ¥ã‰fhfî« b#ã¥ngh«. 4. e« rigÆ‹ MuhjidfS¡fhfî«, PhÆW gŸË, bg©fŸ #¡»a«, thÈg® TLiffŸ, M°g¤âÇÆ‹ brašghLfŸ, b#g fî‹rȧ, cgthr TLiffŸ, ïuî b#g§fŸ ïitngh‹w mid¤J CÊa§fS« áw¥ghf eilbgw b#ã¥ngh«. ekJ Mya tshf¤âš eilbgwÉU¡F« ïytr kU¤Jt KfhK¡fhfî«, mJ k¡fS¡F ešy ãunah#dkhf ïU¡fî« b#ã¥ngh«. 5. ekJ rigÆdhš jh§f¥g£L tU« ÄõbdÇfS¡fhfî«, mt®fË‹ FL«g§fŸ, mt®fË‹ ïiw¥gÂfŸ áw¥ghf eilbgwî«, òâa M¤Jkh¡fŸ kªijÆš nr®¡f¥glî«, v⮥òfŸ ïšyhkš mt®fŸ g brŒaî« b#ã¥ngh«. 6. mid¤J ÄõbdÇ CÊa§fS¡fhfî«, mitfË‹ brašgh£o‰fhfî« b#ã¥ngh«. 09.02.2014 m‹W eilbgW« I v« v° ɉgid ÉHh áw¥ghf eilbgwî« b#ã¥ngh«. 7. ekJ Ma® bgUk¡fS¡fhfî«, mt®fË‹ FL«g¤âdU¡fhfî«, ešy Mnuh¡»a¤â‰fhfî« b#ã¥ngh«. e« rigÆ‹ PC & D.C cW¥ãd®fS¡fhfî« mt®fŸ x‰Wikíl‹ âw‹gl brašglî« b#ã¥ngh« 8. rig k¡fŸ filão¡f nt©oa xG§FfŸ F¿¥ghf MuhjidfS¡F rÇahd neu¤âš tuî«, åLfËš FL«g b#g§fŸ xG§fhf eilbgwî«, jrkghf xG§FfŸ filão¡fî«, ÄõbdÇ CÊa§fis¤ jh§fî«, ViHfS¡F cjÉ brŒaî« ekJ ãŸisfS«, ngu¥ãŸisfS« ïªj fhÇa§fËš xG§fhf tÊel¤j¥glî« b#ã¥ngh«. 9. Éahâfshš fZl¥gLgt®fŸ gy® ïU¡»wh®fŸ. ek¡F¤ bjǪjt®fË‹ bgaiu¢ brhšÈ mt®fË‹ Rf¤â‰fhf b#ã¥ngh«. njitfËš ïU¥nghU¡fhfî« É©z¥g« brŒnth«. 10.e« rigÆ‹ FHªijfŸ, ïs« thÈg® k‰W« thÈg®fS¡fhf mt®fË‹ m¿¡if ïjœ

37

ã¥utÇ - 2014


Fâiu í¤jehS¡F Ma¤jkh¡f¥gL« b#ankh f®¤juhš tU«. Úâ. 21:31 M¤Jk ts®¢á¡fhfî«, fšÉÆ‹ K‹nd‰w¤â‰fhfî«, ntiy thŒ¥ò¡fhfî« mt®fŸ ekJ Mya gÂfËš Koªjtiu g§F bfhŸsî« b#ã¥ngh«. 11. ek¡F¤ bjǪj Kânah®fS¡fhf, mt®fË‹ ešy Mnuh¡»a¤â‰fhf, taJ K⮪j fhy¤âY« k‰wt®fS¡F¥ ãunah#dkhf ïU¡fî«, mt®fŸ k‰wt®fS¡fhf mâfkhf b#ã¡F« g©ig¥ bg‰W¡ bfhŸsî« b#ã¥ngh«. 12.ekJ njr¤â‰fhfî«, tuÉU¡F« ehlhSk‹w nj®jY¡fhfî«, ešy M£á eh£oš mikaî« b#ã¥ngh«. eh£oš mâfkhf ngr¥gL»w yŠr«, CHš ngh‹wit K‰¿Y« mfyî«, ÔÉuthâfË‹ m¢RW¤jš Ú§fî« b#ã¥ngh«. 13.bg©fŸ k‰W« FHªijfË‹ ghJfh¥ã‰fhf b#ã¥ngh«. Ôat®fË‹ ãoÆš mt®fŸ á¡fhkš ïU¡f bjŒt ghJfh¥ò »il¡f b#ã¥ngh«. mâfkhf eilbg‰W tU« Ég¤J¡fŸ, Ô, j©Ù® k‰W« ïa‰if Ó‰w§fËÈUªJ k¡fŸ ghJfh¡f¥gl b#ã¥ngh«. 14.gy ïl§fËš rÇahd msî kiH bgŒahjjhš, j©Ù® gŠr«, Éis¢rš ïšyhik ngh‹w fZl§fŸ Ú§f M©lt® všyh ïl§fËY« njitahd kiHia¤ juî« b#ã¥ngh«. eh£oYŸs Ä‹rhu g‰wh¡Fiw mfyî« bjhÊšfŸ brÊ¡fî« b#ã¥ngh«. 15.nghij¥bghUŸ , kJ, òifão¤jš ïitngh‹w gH¡f§fS¡F moik¥g£oU¥gt®fŸ K‰¿Y« ÉLjiy bgw, ek¡F¤ bjǪjt®fË‹ bga®fis¢ brhšÈ b#ã¥ngh«. 16.e« rig tshf¤âš gy M¤Jk MjhagÂ, áWt®g TLiffŸ eilbgW»‹wd. mitfË‹ _y« ekJ rig k¡fS¡F« ãw rig k¡fS« ãunah#d¥gl b#ã¥ngh«. gfš ntisÆš ekJ Mya¤âš tªJ b#ã¡F«, F¿¥ghf ãw kj¤ij nr®ªjt®fË‹ É©z¥g§fŸ nf£f¥g£L ešy gâiy ïiwt‹ mË¡f b#ã¥ngh«. 17. nfhit kht£l¤âš ïiwg mâfkhf njit¥gL»wJ. »¿°jt k¡fŸ bjhif Äf Fiwî. F¿¥ghf »uhk§fËš Äf Äf Fiwî. ï§F e‰brŒâ g áw¥ghf eilbgwî« k¡fŸ T£l« T£lkhf ïnaRÉ‹ kªijÆš nruî« cU¡fkhf b#ã¥ngh«. 18.»¿°jt®fŸ , brŒí« bjhÊÈš Éahghu¤âš, ntiy brŒí« ïl¤âš c©ik cŸst®fshŒ elªJ bfh©L, ïnaRî¡F¢ rh£áahf ïU¡f b#ã¥ngh«. 19.e« rigÆš el¤j¥gL« ntjÉdh¥ ngh£oÆš mâfkhf k¡fŸ g§Fbgw, F¿¥ghf M©fS« gy® g§Fbgw b#ã¥ngh«. ekJ rigÆ‹ khj m¿¡if ïjœ ï‹dK« áw¥ghf mikaî« b#ã¥ngh«. 20.âUkz¤â‰F¡ fh¤âU¡F« ãŸisfS¡fhfî« , FHªij¢ bršt« nt©LnthU¡fhfî«, ek¡F¤ bjǪjt®fË‹ bga®fis¢ brhšÈ b#ã¥ngh«. 21.ekJ âUk©ly¤J¡fhf, nguhaU¡fhf, Ma®fS¡fhf, âUk©ly¤jhš eilbgW« DBM, áWt® CÊa« ngh‹wit áw¥ghf eilbgw fšÉ ÃWtd§fŸ, Ah°lšfŸ, M°g¤âÇfŸ xG§fhf eilbgw m¿¡if ïjœ

38

ã¥utÇ - 2014


âl‹bfhŸS§fŸ, eh‹ cyf¤ij b#Ƥnj‹. nahth. 16:33 b#ã¥ngh«. 22.gy jÅ eg®fŸ brŒJtU« ešy ïiw¥g¡fhf, mt®fŸ j§fS¡F¡ bfhL¡f¥g£oU¡F« tu§fis M¤Jk Mjha¥g¡fhf k£L« cgnah»¡f, mt®fË‹ m¤âahtáa njitfŸ Ãiwnt‰w¥gl b#ã¥ngh«. 23.gy ïl§fËš âdK« bfhŸisfŸ, âU£L¡fŸ, bfhiyfŸ gyÉj§fËš eilbgW»‹wd. ïâš r«gªj¥g£l eg®fŸ âUªâ thHî«, k¡fŸ gaÄšyhkš thHî« b#ã¥ngh«. 24.ï‹W gÇ. k¤âahÉ‹ âUehŸ. ôjhR¡F¥ gâyhf MÉahdtuhš nj®ªbjL¡f¥g£L, v¤ânah¥ãahÉš RÉnrõ¥ g brŒJ, ïu¤j rh£áahŒ kǤj mtU¡fhŒ e‹¿ brY¤â ehK« ïL¡f©fËY«, »¿°Jî¡F rh£áahŒ éÉ¡f b#ã¥ngh«. 25.jÄHf Ûdt®fŸ âdK« fZl¥gL»wh®fŸ. mt®fsJ ãu¢áidfŸ ÉiuÉš R_fkhf¤ Ô®¡f¥glî« mt®fsJ bjhÊš Û©L« áw¡fî« b#ã¥ngh«. 26.ïy§ifÆš thG« jÄœ k¡fS¡fhf b#ã¥ngh«. mt®fS¡F ešy thœ¡if mika, muád® mt®fËl« gÇthf elªJbfhŸs b#ã¥ngh«. 27.cy»‹ gy ïl§fËš eilbgW« ïa‰ifÓ‰w§fŸ, NwhtË fh‰WfŸ, òašfŸ, btŸs§fŸ, fh£L¤Ô, ciwgÅ ngh‹w ïlwšfËÈUªJ k¡fŸ fh¥gh‰w¥gl b#ã¥ngh«. 28.ïªj khj« KGtJ« j«ik fh¤J tÊel¤âd ïiwtD¡F e‹¿ brY¤â mL¤j khj MÓ®thj§fS¡fhf b#ã¥ngh«.

ïnaRnt ck¡F e‹¿

Jesus

f®¤j® vd¡F¢ brŒj všyh cgfhu§fS¡fhfî« mtU¡F v‹d¤ij¢ brY¤Jnt‹. (r§»j« 116:12) 1. flªj khj« KGtJ« e«ik¥ ghJfh¤J Rf« bgy‹ mUËa M©ltU¡F e‹¿ brhšYnth«. 2. #dtÇ khj¤âš eilbg‰w òJtUl Muhjid, k‰W« MuhjidfŸ, Ãfœ¢áfŸ áw¥ghf eilbg‰wj‰fhf ïiwtD¡F e‹¿ brhšYnth«. 3. e« Mya¤âš VbwL¡f¥gL« mid¤J nt©LjšfS¡F« ïiwt‹ ešy gâš mˤjjhš k¡fŸ k»œ¢á mil»‹wd®. mj‰fhf e‹¿ brY¤Jnth«. 4. elªJ Koªj SYNOD TLif¡fhfî« khlnu£l®, o¥o khlnu£l® ngh‹wt®fŸ Kiwahf nj®ªbjL¡f¥g£lj‰fhfî« e‹¿ TWnth«. m¿¡if ïjœ

39

ã¥utÇ - 2014


cd; gps;isfSila rkhjhdk; nghpjhapUf;Fk;. - Vrh. 54:13 Name of the Students

KI

ON CTI E S DS

Class in Sunday School

Important Note: Ø Read through Leviticus fully Ø Submit the answers in a separate sheet of paper, writing clearly, your name and class in Sunday School. Ø Last date of submission:16th February 2014

Puzzle – 31

Kids Who had Rightly Resolved the Puzzle in December 2013

1. Abia Esther. P 2. Ajayshia. J 3. Ajineshia. J 4. Angelin. K 5. Bezalel. M 6. Delsha Stanley 7. Melvina Danalin. A 8. Sam Paul. M

Congratulation Kids!!

Answers to Puzzle 30 Across

Down

1. Have ___ for God's Sanctuary

1. Do not ___ your neighbours

3. Anyone who ___ the Name of the

2. Do not show ___ to the poor

Lord must be put to death

4. Rise in the presence of the ____

6. Do not hate your _____

5. Aaron and his sons were to stay at the

8. Aaron's Uncle

entrance to Tent of Meeting for ___

10. Chews the cud

days

13. Do not practice ____

7. The land must not be sold ___

14. Season all your grain offering

9. Do not eat any meat with ___ still in it

with ___

11. Aaron's Sons

16. Son of Uzziel

12. Nadab's cousin

18. Do not put ____ marks on yourselves

15. Offered unauthorized fire 17. All the ___ is the Lord's

Across 5. SABBATH 7. NOTHING 10. LEVITES 12. WORK 13. ACACIA 15. CURSE 16. SPREAD 20. OHALIAB 22. OFFERINGS 23. CURSES

Down 1. TESTIMONY 2. BEZALEL 3. RADIANT 4. TABERNACLE 6. MISTREAT 8. FOLLOW 9. JUSTICE 11. BRIBE 14. WIDOW 15. CALF 17. DEATH 18. JOSHUA 19. LIPS 21. HOREB

By : Mrs. Swany Christy Sunday School Teacher

m¿¡if ïjœ

40

ã¥utÇ 2014

Febuary magazine  
Febuary magazine  

Church Magazine

Advertisement