Page 1

ßE Ä

18

Phone : 0422 - 2305155 Vçé,¼ïVçk

Š

2012 gïüâ \V> ¶¤Âçï Ö>µ

À]Ø\Vaï^ 28 : 25

Telefax : 0422 - 2305155

l

e mail : christchurchcbe@gmail.com

l

website : christchurchcbe.org


WÝ]B þòçÃ¥¦[ cªÂz Ö«ºz¼k[. °ÄV. 54 : 8

CSI þ¤ümåV>ì géBD 1558, ]òßE ÄVçé, ¼ïVçk Š 18

Phone : 0422 2300616, 2214403 Telefax : 0422 - 2305155 E-mail : christchurchcbe@gmail.com Website : www.christchurchcbe.org

2012 gïüâ \V> ¶¤Âçï Ö>µ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

¼\F©ÃM[ z«_ ØÄBéö[ ï½>D ØÃVòáVáì ¼Ã·þÅVì ·>Í]« ]ªD g«V>çª Î¿ºzï^ kV« z|Dà ØÛÃÂí⦺ï^ åVÓÂØïVò ØÛÃÂz¤©A ÄVâEï^ å[¤ ØÛÃD

2 4 6 7 8 9 10 17,36 18 Accounts 20 AöÍmØïV^¼kVD 21 ¸ÅÍ>åVçá ØïVõ¦V|¼kVì 22 ]ò\ð åVçá ØïVõ¦V|¼kVì 24 Ø>öÍmØïV^Óºï^ 25 céïß ØÄF]ï^ 26 c^åVâ|ß ØÄF]ï^ 27 ¼k>sªV© ¼ÃVâ½ 28 \òÝmkD 31 ïìÝ>òÂz ïVèÂçï 33 KIDS Section 35

ÃÝ]öÂçï gEöBì ]ò. J.P. ¼ÛÂï© ØÄ_ : 94884 56215, 78713 45600

Øk¹l|¼kVì CSI þ¤ümåV>ì géBD 1558, ]òßE ÄVçé ¼ïVBxÝ#ì Š 641 018 ¼ÃV[ : 2300616, 2305155 ¶ßE|¼kVì

s\_ g©ØÄâ ¸öõ½º

428, \éìsa ïVD©áÂü 100 ¶½ ¼«V|, ïVÍ]A«D ¼ïVBxÝ#ì Š 641 012 ¼ÃV[ : 3042816, 98945 82663

(Private Circulation)


¨©ØÃV¿mD å[ç\ØÄFB åV|ºï^. 1 Ø>Ä. 5 : 15

¼\F©ÃM[ z«_... SHEPHERD ’S VOICE ... ¨[ ¶[AÂzöB ÖçÅ\Âï¼á, s|>çé ¼kÍ>ªVD, Ö¼B· þ¤üms[ ÖMB åV\Ý]_ kVµÝmÂï^. ÖD\V>D åD åV| s|>çé ØÃu® 65 gõ|ï^ WçÅkç¦Í>ç> ØïVõ¦V|D s>\Vï ÖÍ]B åV| x¿kmD kõð\B ØïVõ¦V⦺ïÓÂz °uÃV| ØÄFB©Ãâ½ò©Ãç> åVD ¼ï^s©Ã|þ¼ÅVD. ¨ª¼k, åVxD ÖD\V> EÍ>çªÂïVï s|>çé ¨[Å >çé©çà Ø>ö¡ ØÄFm^¼áVD. 65 gõ|ïáVï ·>Í]« ÖÍ]BVs_ X þ¤ü>kìï^ Ãé Ö¦ºï¹_ g«V>çª å¦Ý> x½Bs_çé. X Ãé Ö¦ºï¹_ ¼>kVéBD Ö½Âï©Ã|þÅm. X \> \VuÅ >ç¦ßÄâ¦D, ØïVçé Øk¤Ý >VÂz>_ï^, Tõ Ãa ÖçkïÓÂz þ¤ü>kìï^ ¼kõ|Ø\[¼Å gáVÂï©Ã|þ[Ūì. X ·>Í]«D ØÃu®D °çw ÃðÂïV«[ gõ¦V[, ¶½ç\... Öçkï¹[ »¼¦ Îâ|Ø\VÝ> k®ç\BV_ gâØïV^á©Ã|D ¶ké Wçé. X ÃÞÄD, ÃE, Ãâ½M ... Öçk﹪V_ x>_ >« åV|﹦D çï¼BÍmD °µç\ Wçé. ֩ý, Ö]_ ¨Í> WçélKD x[¼ªuÅD Ö_çé. gªV_ ØïVõ¦V⦺ïÓ¼ïV ÃÞÄt_çé. Ö«s¼é ØÃu¼ÅVD ·>Í]«D, gï¼k, Ö[ÐD s½Bs_çé. åV|D, åVâ| \ÂïÓD Öò¹[ ¸½loòÍm Ö[ÐD s|>çé ØÃÅs_çé¼B? ¶©Ã½BVªV_ s|>çé Ãu¤ þ¤ü>kìï^ ¨[ª WçªÂþ¼ÅVD? cõç\BVª s|>çé ¨[Ãm ¨[ª? ¨[Ãm Ãu¤ ÖD\V>D EÍ]©¼ÃVD. ]ò\çÅ s|>çéçB© Ãu¤Â í®D¼ÃVm ÿµÂïVbD ØÃVò¹_ sáºþÂØïV^áéVD. Back to Home - >[ Tâ½uzÝ ]òDA>_ (說¹[ T| (¶) ë¼éVïD, ÖçáB \ï[ >[ Tâ½u¼ï ]òD¸ kò>_, ÃVkÝ]oòÍm Ãö·Ý>D ¼åVÂþB ÃBðD) Fullness of life with hope - åD¸Âç復[ í½B ¯«ð, Ä\V>Vª, WÝ]B kVµÂçï (¼BVkV 10 : 10) New life with Christ - þ¤üms[ Ö«Ý>Ý>V_ *âï©Ã⦠A]B kVµÂçï¼B Š s|>çé. ¶Í> s|>çél[ Ãö\Vðºïçá J[® >çé©Aï¹_ íÅ sòDAþ¼Å[. 1. s|>çéÂïVª ïòs : (Instrument for freedom or liberation) Îò åV| ¶_ém \Âï^ z¿ ¶_ém >M åÃì s|>çé kVµ¡ ØÃÅ ¼kõ|\Vl[ ¶]_ 3 kçïBVª í®ÃV|ï^ ïVð©Ã¦ ¼kõ|D. 1. s|>çéÂïVª gìkD (¶) gçÄ 2. s|>çé >òD åÃö¦D xçÅl¦_ 3. s|>çéÂïVï 說^ ÃB[Ã|ÝmD ¶_ém ¶Ð©AD åÃì. ¶¤Âçï Ö>µ

2

gïüâ 2012


Ãö·Ý>\Vz>_ cºïÓÂz þç¦ÂzD Ãé[. ¼«V\ì 6 : 22 1. ¶½ç\©Ãâ|, ¶_éK®D \Âï^ ¨þ©][ ¶½ç\ kVµÂçï¼B ¼ÃVmD ¨ª WçªÝ>V_ s|>çé ØÃÅ x½BVm. s|>çé ØÃÅ ¼kõ|D ¨[Å gìkxD, gçÄ¥D ¼kõ|D. Ö¼B· >[Ãè kVµs_ 38 kò¦\Vï ¼åVlªV_ ï⦩ Ãâ½òÍ> \M>M¦D À ·ï\Vï ¼kõ|Ø\[® sòDAþÅVBV? (¼BVkV. 5 :6) ¨[® ¼ïâ¦]oòÍm Öç>© AöÍm ØïV^áéVD. gï s|>çéÂz gçĩæ¼kõ|D. 2. s|>çé BV«V_ þç¦ÂzD ¨[Ãç> ¶¤Ím ¶kö¦D åD ÃV«ºïçá ÖÅÂþ çkÂï ¼kõ|D. Öü«¼k_ \Âï^ Öç>¼B ØÄF>ªì. >Vºï^ ¶½Âï©Ã|D ¼ÃVmD, ØåV®Âï©Ã|D¼ÃVmD... (BVÝ. 3 : 7) s|>çé >òD gõ¦kç« ¼åVÂþ xçÅl⦪ì. 3. ÖÍ]B åVâ½[ s|>çéÂz x[M[® ÃV|Ãâ¦kì BVì ¨[ÅV_ c¦¼ª ØÄV_os|¼kVD. ¶m¼ÃVé, Öü«¼k_ \Âï¹[ s|>çéÂïVï 說^ ÃB[Ã|Ý]B ÃVÝ]«D ¼\V¼Ä. gï¼k, ¨öþÅ xâØĽloòÍm ¼ÃEªVì (BVÝ.3:2), Ø>V¦ìÍm ¼\V¼ÄçB ç>öB©Ã|Ý]ªVì (BVÝ.6:7). Ö©¼ÃVmD, ÖÍ]B åVâ½[ Ãö¯«ð s|>çéÂïVï 說^ ÃB[Ã|ÝmD ÃVÝ]«D °[ ÀºïáVï ÖòÂïÂí¦Vm? 2. s|sÂþÅVì ïìÝ>ì : (God is our Liberator) s|>çéÂïVª ïòsïáVï ¼kõ|\VªV_ åVD ØÄB_æéVD. gªV_ s|sÂþÅkì ïìÝ>ì ¨[Ãç> åVD \ÅÍm ¼ÃVïÂí¦Vm. åV¼ª ïìÝ>ì, cºï^ ¼\_ ¨þ©]Bì ·\Ý]ª ·ç\ïçá ÀÂþ, åV[ cºïçá s|sÝm, ¶kìï^ ¶½ç\Ý>ªÝ]uz ÀºïéVÂþ, *â| cºïçá ¨ªÂz ÛªºïáVï ¼ÄìÝmÂØïVõ| cºïÓÂzÝ ¼>kªVlò©¼Ã[. cºï^ ¼\_ ¨þ©]Bì ·\Ý]ª ·ç\ïçá ÀÂþ cºïçá s|sÂþÅ cºï^ ¼>kªVþB ïìÝ>ì åV[ ¨[® ¶¤Tìï^. (BVÝ.6:6,7) X åVD ¼>k Ûª\Vï ÖòÂzDý, kV¿Dý ïìÝ>ì s|>çé ØïV|ÂþÅVì. X s|>çéÂïVï ØÛÃD ÃõbkmD, ÃöÍm ¼Ã·kmD åD ¼kçé, s|>çé gõ¦k«V_ kòD.

3. s|>çé ¨©¼ÃVm? ¼\V¼Ä, ÃVì¼kVЦ[ ØÄ[® ¼ÃEª c¦¼ª¼B s|>çé kÍm s¦s_çé. \VÅVï, Îò ØÃòD ¼ÃV«V⦼\ å¦Ý> ¼kõ½ ÖòÍ>m. °[ c¦¼ª s|>çé Ö_çé? ¨[ÅV_ ÃVì¼kV[ ïìÝ>ç« ¶¤Bs_çé (BVÝ.5:2). ÖÍ> céïxD ïìÝ>ç« ¶¤BV>>V_ Öò¹KD, ÃVkÝ]KD, ÄVÃÝ]KD, ¸ÄVE[ ïâ|﹪VKD ów©Ãâ|^ám. ïìÝ>òç¦B gs ¨º¼ï¼BV, ¶º¼ï, s|>çé cõ|. X ïìÝ>òç¦B gsçB© ØÃuÅ \M>¼ª À ¶ç\>éVlòÂïéV\V? X c[ ïõØð]¼« gÝm\VÂï^ ¶aþż> X gõ¦kç« ¶¤BV\_, *âï©Ã¦V\_ ¶aÍm ¼ÃVzD gl«ÂïðÂïVª \ÂïÓÂïVï 說¹¦D À ïðÂz ΩAsÂï¼kõ|D ¨[Ãç> \ÅkV¼>. saÝØ>¿¼kVD! ØÛ¸©¼ÃVD!! ÖÍ]Bç« Ö¼B·¡Âz ØÄVÍ>\VÂz¼kVD!!! gBì Ö_éD 27.07.2012 ¶¤Âçï Ö>µ

þ¤üms[ Ãèl_ cºï^ gBì ¶ò^]ò. ¨¸¼åÄì \è

3

9443487047

gïüâ 2012


¨[ þòçà c[çªsâ| séïV\_ ÖòÂzD. °ÄV. 54 : 10

ØÄBéö[ ï½>D þ¤üm¡Âz^ ¶[ÃVª ]òßÄçà ¶ºïÝ]ªìï¼á, åõÃìï¼á, ļïV>« ļïV>öï¼á, cºï^ ¶çªkòÂzD Ö¼B· þ¤üms[ ØÃö>Vª åV\Ý]ªV_ kVµÝmÂïçá¥D kðÂïÝç>¥D í¤ÂØïV^þ¼Å[. ÖÍ> 2012gD gõ½[ 8 km \V>\Vª gïüâ \V>Ý]_ ¸«¼kEÂï ¶ò^åV>ì Ö¼B· å\Âz þòçà ÃV«Vâ½ c^áVì. ¶>uïVï ¼>kÐÂz ¼ïV¦V ¼ïV½ å[¤ ØÄKÝm¼kVD. 12.08.2012 QVl® ¶[® ü¼>VÝ]«© Ãõ½çïçB ØïVõ¦V¦ c^¼áVD. ¶[® ïVçé Öò g«V>Vçªïçá ÎòºþçðÝm 7.30 \èÂz μ« g«V>çªBVï, ]òsòÍm g«V>çª åç¦ØîD. ¶Í> EÅ©AÝ ]òsòÍm g«V>çªl_ åVD ÖÍ> gõ| x¿kmD gõ¦kö¦tòÍm ØÃuÅ å[ç\ïçá ¨õè, c>V«Ýmk\VF ØÃVòâï^, ïVèÂçïïçá g_â¦ö_ ØïVõ| kÍm Ã禩¼ÃVD. åD ¶ò^åV>ì Ö¼B·s[ ¶òáVEçB© Øî¼kVD. géB káVïÝ]_ 50ÂïD ¼\uÃ⦠ü¦V_ï^ ¶ç\Âï©Ã|D. ¶çkï¹_ ½Ã[ kçïï^, ÖM©A \u®D ïV« kçïï^, ïòDA hü, Ãw«ÄD, ¨[® ÃVª kçïïÓD cõ|. ÖÍ> ü¼>VÝ]«© Ãõ½çï EÅ©A suÃçª swVçk ]ò. ½.ØÛBæé[, ]ò\] Ø\ìL ØÛBæé[ (Managing Director, Vishal Precision Products Pvt. Ltd) >DÃ]lªì ö©Ã[ Økâ½ ]ÅÍm çk©ÃVìï^. x>_ °éD gæìkV>Ý >â|¦[ Ø>V¦ºzD. ¸öBVè ÃVÂØïâ Î[® 60 ÔÃVF. x[ íâ½¼B ¶>uïVª ¼¦VÂï[ïçá ØÃu®ÂØïV^Óºï^. åD géB kVoÃì ĺïD JéD Øk¹l¦©Ãâ|^á å[ØïVç¦ß æâ|ïçá¥D >V«Vá\Vï kVºzºï^. ¶>[ sçé Ô.100. ÖÍ> ü¼>VÝ]«© Ãõ½çï suÃçª swVs_ ¶çªkòD z|DÃ\Vï. cÅsªìï^, åõÃìïÓ¦[ ïéÍm ØïV^¼kVD. ØÃöBØ>Vò Ø>VçïçB ÖËsuÃçª swV JéD ÄÍ]Âï ¼>kM¦D \[ÅV|¼kVD. ¼ïVçk ¼\â|©ÃVçáBD E®xçïÂz ¶|Ý>Vu¼ÃV_ c^á ÖòDÃçÅ þ«V\Ý]K^á ¼\V#ö_ åD géBÝ]uzß ØÄVÍ>\Vª 43 °Âïì WéD c^ám. Äçà \Âï^ ¶¼åïòÂzÝ Ø>öÍ]òÂzD. ÖÍ> WéD Ãé gõ|ïÓÂz x[ÃVï gºþ¼éBì Îòk«V_ åD géBÝ]uz ØïV|Âï©Ãâ|^ám. Ä*à ïVéÝ]_ ÖÍ> WéÝç> ¶¤Âçï Ö>µ

4

gïüâ 2012


¼k>Ý]_ ]BVª\VlòÂþÅ \Э[ ÃVÂþBkV[. ĺ. 1 : 12

¶áÍm ïD¸ ¼ko ¼ÃV¦ ]â¦t¦©Ãâ|^ám. ¶>uïVï Äçà \ÂïÓD ïD¸ ¼koÂØïª >ºï^ c>V«Ýmk\Vª å[ØïVç¦ïçá ¶¹Ý>Vìï^. ¶áÍm ïD¸ ¼ko ¼ÃV|D Ãèl_ ¼ÃV>ï ¼Äï«Â z¿¡¦[ Äçà ¶ºïÝ]ªì EéòD cuÄVï\Vï ~|Ãâ¦Vìï^. ï[Tªì ]ò.¼Û.¸.¼ÛÂï©, ïtâ½ ¶ºïÝ]ªì ]ò.¸. ¶]ÄB«Vë, ]ò. ¶òõ gªÍ>«Vë, {F¡ ØÃuÅ >VE_>Vì ]ò. \Vìâ½[, {F¡ØÃuŠئA½ ïØé¦ì ]ò. Äͼ>V­D, ]ò.¨ü.¨[.¼ÛÂï© \u® ÃéòD >ºï^ ¼å«Ýç> ÎmÂþ ÖÍ> ïD¸ ¼ko ¼ÃV|D ÃèçBß ØÄFm WçÅ¡ ØÄF>Vìï^. ÖkìïÓÂz géBÝ][ ÄVì¸_ ¼ÃV>ï ¼Ä«ïÂz¿ ÃV«Vâ| Ø>ösÂþÅm. ØÄ[Å \V>D Îò QVl® ¶[® zòkVªkì \u®D ¼ÃV>ï ¼Äï« z¿ ¶ºïÝ]ªìï^ ¼\V#ì ¼éõ½uzß ØÄ[¼ÅVD. ÃVìçklâ| ¶>[ káìßEÂïVª ]â¦Ýç> ¼ÃE c^¼áVD. sç«s_ ¶çkïçá ØÄB_Ã|Ý>¡D, ¶Í> WéD JéD åD géBÝ]uz å_é kòkVF þç¦Âï¡D ØÛ¸©¼ÃVD. QVl® g«V>çªl[ ¼ÃVm åD géB ¶ºïÝ]ªìï¹[ Ö«õ|, åV[z ÄÂï« kV諸ï^ WçÅB géB káVïÝ]Ð^ kòþÅm. géBÝ][ Ö¦mAÅD Ö«õ| ÄÂï« kVïªxD, kémAÅD åV[z ÄÂï« kVïªxD W®Ý>©Ã|þÅm. Ö«õ| ÄÂï« kV諸ïçá Ö«õ| köçÄïáVï W®ÝmDý ¼ïâ|ÂØïV^þ¼Å[. Ö«õ| köçÄBVï W®ÝmD¼ÃVm WçÅB ÖòÄÂï« kV諸ïçá W®Ý> x½¥D. ÃVìÂþºþuz ¼ÃVm\Vª Ö¦ kÄ] Ö_éV> åD géBÝ]_ ÎËØkVò ¶ºïÝ]ªòD Öç> Wçªs_ ØïV^ÓDý ¶[A¦[ ¼ïâ|ÂØïV^þ¼Å[. ÃVìÂþºþ_ köçÄçB ï禸½Âï, géBÝ][ ÄVì¸_ WBtÂï©Ãâ|^á ØÄÂRöâ½ï¹[ ¼kõ|¼ïVçá °u®ÂØïV^Óºï^. ¶kì﹦D ¶[A ïVâ|ºï^.

gõ¦kì Ö¼B·>V¼\ ÖD\V>D x¿kmD åDç\ ka å¦ÝmkV«Vï.

Prayer Brings Victory ¶¤Âçï Ö>µ

֩ýÂz þ¤üms[ Ãèl_

D.

ØÛBEº

géB ØÄBéì 9443361091 5

gïüâ 2012


þòçÃ¥D Ä\V>VªxD cõ¦Vk>Vï. 2 ØïVö. 1 : 2

ØÃVòáVáì ¼Ã·þÅVì þ¤üm¡Âz^ ¶[ÃVª ļïV>« ļïV>öï¼á, cºï^ ¶çªkòÂzD Ö¼B· þ¤üms[ ØÃö>Vª åV\Ý]ªV_ kVµÝmÂïçá í¤ÂØïV^þ¼Å[. ïìÝ>ì å\Âz ~kVïÝ >Í> ÖÍ> gõ½[ ¨â¦Vkm \V>\Vª gïü\V>Ý]_ ¶½ØB|Ým çkÂþ¼ÅVD. ¨Ý>窼BV ¼ÃòÂz þç¦ÂïV> ÖÍ> EéVÂþBD å\Âz þç¦Ý]òÂþÅm. ÖD\V>D x¿kmD ¼>kþòçà åD¼\V½òÂï ØÛ¸Âþ¼Å[. ÖD\V>D Ö«õ¦VD QVl® åD géBÝ][ ü¼>VÝ]«© Ãõ½çïçB ØïVõ¦V¦ c^¼áVD. gõ| x¿kmD åDç\ ïVÝm ka å¦Ý] kòD gõ¦kòÂz å[¤ ØÄKÝmD s>\Vï x>uÃé[ïçá ØïVõ| ØÄKÝm¼kVD. ïVèÂçï ïkìï¹_ cºï^ c>V«Ýmk\Vª ïVèÂçïïçá çkÝm g_â¦ö_ ØïVõ|kÍm Ã禥ºï^. ØÃVòâïçá å_é sçéÂz °éD ¨|ºï^. å\m géBÝ][ ÄVì¸_ kVºþ çkÂï©Ã|D Tâ| cüBVï© ØÃVòâï^ ¶çªÝmD å_é >«\Vª, ¼Ãì ØÃuÅ ïDØÃM© ØÃVòâï¼á. ¶m¼ÃVé >ºïÝ]éVª ØÄl[, ïD\_, ÷tÂþ, ¦Véì ¶çªÝmD 916 ÇV_\Vì >ºï åçïï¼á. ¸öBVè ¼¦VÂï[ sçé 60 ÔÃVF. å[ØïVç¦ß æâ| 100 ÔÃVF. ïtâ½ ¶ºïÝ]ªìï^, kVoÃì﹦D ÖÍ> ¼¦VÂï[ æâ|Âï^ c^áª. Äçà \Âï^ Öçkïçá x[ íâ½¼B ØÃu®ÂØïV^ÓDý ¼ïâ|ÂØïV^þ¼Å[. ÖÍ> ¼å«Ý]_ xÂþB\Vª z¤©A Î[çÅ ØÄV_é ¼kõ½ c^ám. géB ¶ºïÝ]ªìï^ Eéö[ ï¦Í> Ãé gõ|ï¹[ °é ÃVÂþ c^ám. ¶çkïçá c¦[ ïâ½Ý yòºï^. ÖÍ> ü¼>VÝ]«© Ãõ½çïÂz x[ÃVï °é ÃVÂþïçá ØÄKÝ] gõ¦kö[ gæìkV>Ýç>© Øîºï^. ¼>kM[ ¶òÓD gE¥D åD géB ¶ºïÝ]ªìï^ ÎËØkVòkì c^áÝ]KD, Ö_éÝ]KD >ºzk>Vï. þ¤üms[ Ãèl_ J.A.

ë\VªÍ>D

géB© ØÃVòáVáì, 94430 03002 ¶¤Âçï Ö>µ

6

gïüâ 2012


åV[ cl¼«V½òÂz \â|D ïìÝ>ç«Ý m]©¼Ã[. ĺ. 146 : 2

gïüâ \V>D 15gD ¼>]

·>Í]« ]ªD

ÖÍ]BV ¨ªm >VFåV|. ÖÍ]B \Âï^ ¨ªm c¦[¸ÅkV ļïV>« / ļïV>öï^. Ö[® ÖÍ]BVs[ 65km ·>Í]« ]ªD. ÖÍåV¹_ ÿµÂïõ¦ c®]Ø\VaçB ¨|Âþ¼Å[. c®]Ø\Va : ÖÍ]BÂz½\ïªVþB / \ïáVþB åV[ ÖÍ]BVçk ¼åEÂþ¼Å[. Ö\BD x>_ ï[MBVz\ökç« kV¿D ¶çªkç«¥D ¨ªm ļïV>«ªVï / ļïV>öBVï© ÃVs©¼Ã[. ÖªD, Ø\Va, WÅD, \>D ¨[Å ¼ku®ç\l[¤ ¶çªkç«¥D ¼åE©¼Ã[. ÖÍ]BV ·>Í]«D ¶ç¦B© ÃV|Ã⦠>çékìïçá WçªÝm \]Âþ¼Å[. ¶kìïám ¼>Ä ÃÂ]çB \]Âþ¼Å[. ]BVï EÍç>çB© ¼ÃVu®þ¼Å[. ¶NDÄV kaçB sòDAþ¼Å[. ÖÍ]BVçk Îò¼ÃVmD ïVâ½ÂØïV|Âï \V⼦[. ¨ÍWçélKD ys«kV> ÖBÂïºï^ ÖÍ]BV¡Âz^ OçwB ¶Ð\]¼B[. ÖÍ]B ïéVßÄV«ºï^, ÃõAï^, åVïZïºïçá© ¼ÃVu¤© ÃVmïV©¼Ã[ Š ¨]öï^ ÖÍ]BVçkÝ mõ¦V¦© ¼ÃV|D ]⦺ïçá Î|Âï© ÃV|Ã|¼k[. ¶õç¦ åV|ïÓ¦[ E¼åï ï«D Àâ½ ÖçÅBVõç\ ïVÂï©Ã¦ ÎÝmçw©¼Ã[. þ¤ü>kªVþB åV[ åVâ|©Ãu®¦[ ]ªÍ¼>V®D ÖÍ]BV¡ÂïVï Š \Ý]B \VWé ¶«·ïÓÂïVï ØÛ¸©¼Ã[. ØïV½lK^á 3 Wźï¹[ (]BVïD, Ãö·Ý>D, ØÄa©A) zðV]ÄBºïçá ï禸½©¼Ã[. ÖÍ]BV Ö¼B·çk ¶¤B, ÖÍ]B \Âï^ «âEÂï©Ã¦© ÃV|Ã|¼k[. kVµï ÖÍ]BV, káìï >twïD. ØÛÃD : (ÖÍ]B) ¼>ļ\, ÃB©Ã¦V¼>, \þµÍm ï¹í® : ïìÝ>ì ØÃöB ïVöBºïçáß ØÄFkVì. Š ¼BV¼k_ 2 : 21 gõ¦k¼«, ÖÍ]BVçk Àì ¼åEÂþSì. ÖÍ> ÛªÝç> ¨ªÂØï[® °uÃ|Ý]¼ª[. Ökìï^ ¨[ m]çBß ØÄV_okòkVìï^ ¨[® ØÄV[ªk¼«, ÖÍ]BVçk© ¸½Ým^á ÄVúï^ ( sÂþ«ï kaÃV|, sÃßÄV« ¼kEÝ>ªD, J¦ åD¸Âçï, {öªß ¼ÄìÂçï, ïòÂïçé©A ) ¼ÃV[Å ÄÝmòs[ ]⦺ïçá åļ«BªVþB Ö¼B· þ¤üms[ ØÃB«V¼é ¶ï[® ¼ÃVzDý ïâ¦çál|þ¼ÅVD. Àì ÖÍ]BVçk Ãö·Ý>©Ã|Ý] «âE¥D. 120 ¼ïV½ \Âïçá¥D ÄÝmòs[ ¸½loòÍm s|s¥D. 6 éâÄD þ«V\ºï¹KD Ö¼B· ¨[ÐD c\m åV\D ØÄV_é©Ã¦ t­Øªöïçá ¨¿©¸Ý>VòD. Àì gÓçï ØÄF¥D. cDxç¦B «VëBD kòk>VïØk[® kVµÝ] k«¼kuþ¼ÅVD. å_é >çékìïçáÝ >VòD. ÖÍ]BVçk¥D, ÖÍ]B \Âïçá¥D gæìk]¥D. Ö¼B· þ¤üms[ ÖMB å_ åV\Ý]¼é ¼kõ|þ¼ÅVD ¨ºï^ å_é ¸>V¼k. gØ\[. ¶¤Âçï Ö>µ

7

gïüâ 2012


WçªBV> åVaçïl¼é \Эz\V«[ kòkVì. \Ý. 24 : 44

2012 gïüâ \V>Ý][ QVl® g«V>çª Î¿ºz xçÅï^ ïVçé 7.15 \è Ãö.]òsòÍm g«V>çª ïVçé 9.00 \è ]öÝmkÝ Ãö.]òsòÍm g«V>çª Rev.M. ¼\VÄü Ø«Âü ]òåVÓÂz ¸[kòD \Vçé 6.30 \è 9gD QVl® \Vçé g«V>çª 12.08.2012 ïVçé 7.30 \è 2 gD QVl® ü¼>VÝ]« Ãõ½çï g«V>çª Ãö.]òsòÍm g«V>çª Rev. ¨¸¼åÄì \è ]öÝmkÝ ]òåVÓÂz ¸[kòD (μ« g«V>çª) ¼Äì\[ 10 gD QVl® \Vçé 6.30 \è HARVEST FESTIVAL Ãö.]òsòÍm g«V>çª ïVçé 7.15 \è 19.08.2012 3 gD QVl® Ãö.]òsòÍm g«V>çª ïVçé 9.00 \è Rev.G. ¶[ÃVªÍ>[ ]öÝmkÝ Ãö.]òsòÍm g«V>çª (CSI) c>s gBì ]òåVÓÂz ¸[kòD \Vçé 6.30 \è 11gD QVl® \Vçé g«V>çª 26.08.2012 ïVçé 7.15 \è 4 gD QVl® Ãö.]òsòÍm g«V>çª Rev. P. g¼Ã_ ïVçé 9.00 \è x[ªV^ gBì ]öÝmkÝ ïVçé g«V>çª CSI þ¤ümåV>ì géBD ]òåVÓÂz ¸[kòD \Vçé 6.30 \è 12gD QVl® \Vçé g«V>çª

05.08.2012 1 gD QVl®

ØÃõï^ nÂþB ĺïD 1. \V>Ý][ x>_ A>[ þwç\ 01.08.2012 ïVçé 10.00 \è x>_ \]BD 12.00 \è kç« ØÃõïÓÂïVª cÃkVÄ ØÛÃD géBÝ]_ åç¦ØîD. 2. ¸«] ÄMÂþwç\ \Vçé 4.30 \èÂz ØÃõï^ nÂþB ĺï íâ¦D géBÝ]_ åç¦ØîD.

2012 gïüâ \V> ]òåVâï^ EÅ©A g«V>çªï^ 06.08.2012 ïVçé 7.15 \èÂz ïìÝ>ì \®ÔÃ\Vª ]ºï^ ]òåV^ Ãö. ]òsòÍm g«V>çª 24.08.2012 ¶©. Ãö. ÃìÝØ>VØéV¼\¥s[ ïVçé 7.15 \èÂz Øk^¹ ]òåV^ Ãö. ]òsòÍm g«V>çª ¸«] sBVw[ ïVçé 7.15 \èÂz Ãö. ]òsòÍm g«V>çª \Vçé 6.30 \èÂz \Vçé g«V>çª ¸«] Øk^¹ å| Ö«¡ ØÛÃD 10.30 \è x>_ 12.30 \è kç« x¿ Ö«¡ ØÛÃD 10.30 \è x>_ ¸«] \V>D 2km Øk^¹ s½BuïVçé 5.00\è kç« ¶¤Âçï Ö>µ

8

gïüâ 2012


åV[... c[çª xÝ]ç« ¼\V]«\Vï çk©¼Ã[. gïV. 2 : 23

gïüâ 2012 z|Dà ØÛÃÂíâ¦D Cottage Prayer Meeting

Date 02.08.2012 Thursday 6.30 p.m.

Mr. N. MOHAN 2/6, Thulasiammal Layout, Peelamedu Post Lakshmipuram, Coimbatore- 641 004

09.08.2012 Thursday 6.30 p.m.

Mr. R.J.L. RAJAKUMAR Old No. 21, New No. 12, Bharathi Nagar, Kuniyamuthur Coimbatore- 641 008 Phone : 0422 2251010

16.08.2012 Thursday 6.30 p.m.

Mr. T. IMMANUEL D. No. 3, Padasalai Street, Nanjundapuram, Coimbatore- 641 036

23.08.2012 Thursday 6.30 p.m.

Mr. P. RATHINARAJ D. No. 162, Ayyappa Nagar, Coimbatore- 641 001

Ökìï^ Ö_éºï¹_ åç¦ØîD Ö_é ØÛÃÂíâ¦Ý]uz cÅsªìïÓD ¶Í>Í> Ãz]l_ kE©ÃkìïÓD ïéÍm ØïV^Óºï^. í½ ØÛ¸©¼ÃVD ¼>k gæìkV>D Øî¼kVD.

z¤©A :

¶|Ý> \V>D cºï^ Ö_éÝ]_ ØÛÃÂíâ¦D å¦Ý> Àºï^ sòD¸ªV_ 2300616 Ø>Vçé¼ÃE ¨õçð ¦B_ ØÄFm cºï^ ØÃBì, Tâ| séVÄD, Ø>ös©¬ìïáVªV_ ¶|Ý> \V>D A_éâ½[ ÃÝ]öÂçïl_ cºï^ ØÃBì ¶ßE¦©Ãâ| ¶çªkòD Ø>öÍmØïV^ÓD s>\Vï ¸«·öÂï©Ã|D.

10gD kz©AÝ ¼>ìs_ x>_ J[® Ãö·ï^ ØÃuÅ ¸^çáï¹[ ØÃBìï^ 1st Prize - Rs. 5000/Caroline Divya .E - 486 2nd Prize - Rs. 3000/Bernice Cynthia .B - 484 3rd Prize - Rs. 2000/-

+2 ¼>ìs_ x>_ J[® Ãö·ï^ ØÃuÅ ¸^çáï¹[ ØÃBìï^ 1st Prize - Rs. 5000/Sofers Paul Durai - 1159 2nd Prize - Rs. 3000/Christianez Ratna Kiruba - 1153 3rd Prize - Rs. 2000/Sharon Iline S. - 1150 12th Std CBCE - 1st Prize - Rs. 3000/Jeba Mi Zerah M. - 389

ÖÍ>© ¸^çáïçá géBÝ][ ÄVì¸_ kVµÝmþ¼ÅVD. Ökìï^ ¼\uý©¸_ Ö[ÐD Ãé Øku¤ïçá ïVðØÛ¸©¼ÃVD. ¶¤Âçï Ö>µ

9

gïüâ 2012


¨©ØÃV¿mD ïìÝ>ò¦¼ª í¦ Öò©¼ÃVD. 1 Ø>Ä. 4 : 17

ÎËØkVò åVÓÂzD Îò ØÛÃÂz¤©A Îò\ªm¦[ ¼ÄìÍm ØÛ¸©¼ÃVD Àºï^ ¨[ åV\Ý]ªV¼é ¸>VsM¦Ý]_ ¼ïâ| ØïV^kØ>m¼kV ¶ç> ¶kì cºïÓÂzÝ >òkVì. (¼BVkV[ 16:23)

Øku¤ Øî¼kVD

¼ïÓºï^, ¶©ØÃV¿m cºïÓÂz ØïV|Âï©Ã|D. (\Ý. 7 : 7)

gïüâ 1 Ö[® gÂüâ \V>D x>_åV^, ÖËkVõ½[ 7 \V>ºïçá ï¦Ím 8km \V>Ý][ x>_ åV¹¼é åVD z|DÃ\Vï¼kV, >M åëVï¼kV ïVçé 7.15 \è g«V>çªl¼é ïìÝ>ö[ géBÝ]¼é í½ ¶kç« g«V]Ým ÃV½ ¶kòç¦B kĪÝç> ¼ïâ| ïìÝ>òÂz å[¤ ØÄV_o ÖD\V>Ýç> g«D¸©¼ÃVD. åV[ c[çª gæìk]Âï¼k gæìk]Ým c[ ÄÍ>]çB kVªÝm åâÄÝ]«ºïçá© ¼ÃVé¡D ï¦uïç« \ðç驼ÃVé¡D ØÃòï¼k ØÃòï©Ãõb¼k[ ¨[® g].22 : 17_ g¸«ïVç\ gæìk]Ý> ¼>k[ åD ÎËØkVòkç«¥D gæìk]ÂzDý åVD ÎòtÝm ØÛ¸©¼ÃVD. gïüâ 2 ÖËkVõ| Ø>[¼\uz Ãòk\çw ØÃVFÝm sâ¦m. E®kVè ¶çðl_ >õ§ì ku¤sâ¦m ¨[® ÃÝ]öÂçïï¹_ ÃVìݼ>VD. z½ >õ§ì ÃÞÄD k«V>ý åVD ïVÂï©Ãâ| å_é \çw ¼kõ|D ¨[®D ¨oBVçk© ¼ÃVé åVxD ïòÝ>VF ØÛ¸©¼ÃVD. cÃkVEÝm ØÛ¸©¼ÃVD. záD, zâç¦ï^, W«DáD Š WéÝ>½ Àì ØÃòï¡D ïV_åç¦ïÓÂz A_ þç¦Âï¡D. skÄVlï¹[ skÄVBD ØÄaÂï¡D Š ÃB® ÃßçÄï^ Š >VMBºï^ å_éxçÅl_ sçáB¡D sçékVEï^ Öźï¡D \Âï^ ·¸âÄ\VF kVw¡D åVD ØÛ¸©¼ÃVD. gïüâ 3 å\m åVâ½[ A]B ÛªV]Ã] ]ò.¸«ðV© xïì÷ÂïVï ØÛ¸©¼ÃVD. Ök«m ïVé ïâ¦Ý]_ ØÃ[½ºïVï c^á {öªß ¼ÄìÂçï \¼ÄV>V ÃVìoØ\[½_ k«V>ý >ç¦Ã¦¡D Š *¤ kÍ>VKD ¶Í> \¼ÄV>V¡Âz ÛªV]Ã] ΩA>_ ¶¹ÂïV\_ >^Óý ØÄF¥Dý¥D åVD çk«VÂþB\VF ØÛ¸©¼ÃVD (¼«V\ì 1 : 27). gïüâ 4 ]òßE ¼«Vâ½_ ¶ç\Ím^á ÖÍ> þ¤ümåV>ì géBÝ]_ ÃèBVu®þÅ 2 zòkVªkìïÓÂïVï¡D ¶kìï¹[ z|DúïÓÂïVï¡D ØÛ¸©¼ÃVD. ¶kìï^ \ª][ ¼kõ|>_ï^ WçżkÅ¡D, ¶kìï¹[ ¼>çkï^ ÄÍ]Âï©Ã¦¡D åVD ØÛ¸©¼ÃVD. ¶kìï^ ÖòkòD x[\V]öBVª kVµÂçï kVw¡D, ¶kìïçá ïõ| ÄçÃBVì >ºïçá οºzÃ|Ý] À]l[ ÃVç>l_ å¦Âï¡D, Äçà \Âï¹[ οÂï\Vª kVµ¡Âz ïìÝ>ö¦Ý]_ ïVÝ]òÍm ]òkĪºïçá©ØÃu® ¶çkïçá Äçà í|>o[ ¼å«Ý]_ ¸«Äºï\Vï ØÄV_o Äçà \Âïçá gæìk]ÂzDýBVï¡D ØÄV_é©Ã|þÅ kĪºïçá ¼ïâþÅ Äçà \Âï^ >ºïÓÂïVï¼k ØÄV_é©Ãâ¦ç>© ¼ÃV_ cð« åVD ØÛ¸©¼ÃVD. gïüâ 5 Ö[® gïüâ \V>Ý][ x>éVkm {F¡åV^. ÖÍåV¹_ géBÝ]_ åç¦ØÃÅ¡^á 2 g«V>çªï¹KD \Âï^ ¼>k ¸«Ä[ªÝç> cð« ØÛ¸©¼ÃVD. ¶ÍåV¹_ ØÄF]B¹Â塚ÃVþÅ zòkVªkìï^ gBÝ>Ým¦[ ¸«ÄºþÂï¡D, ¶kìï^ ØÄV_KþÅ ¼>k ØÄF] Äçà \Âï^ ÎËØkVòkòÂzD >ºïÓ¼ï ØÄV_é©Ãâ¦ç>©¼ÃV_ cð«¡D gsBVªkì ÄçÃ\Âï¹[ ïVmïçáÝ ]ÅÂï¡D åVD ØÛ¸©¼ÃVD. {F¡ åV¹_ Äçà \Âï^ z|DÃ\VF úzØÃÅ¡D ï¦Í> kV«Ý]_ ¶¤Âçï Ö>µ

10

gïüâ 2012


¨[ gÝm\V¼k ïìÝ>ç« ü¼>VÝ]ö. ĺ.103 : 1 >Vºï^ ØÃuÅ å[ç\ïÓÂz å[¤Â ïVèÂçï Ãç¦Âï¡D ¶ÍåV¹_ ØÄVÍ> ïVöBºïçáÝ >sìÝm z|Dà >çék[ z|Dà \ÂïÓ¦[ ïéÍm cç«BV¦¡D ¶[A¦[ ¼å«ºïçáß ØÄés¦¡D, \Vçé ¼å«D >ºï^ cÅsªìïçá¼BV ¶_ém ¶òþK^á ¶åVç> ïV©ÃïºïÓ¼ïV ØÄ[® ¸Å \ÂïÓÂz c>k¡D åVD ØÛ¸©¼ÃVD. gïüâ 6 Ö[® ïìÝ>ì \®ÔÃ\Vª ]òåV^. ¶kòç¦B xïÝç> ¼åVÂþ© ÃVìÝ>kìïÓç¦B xïºï^ ¸«ïVEÝ>ç>©¼ÃVé å\m xïºïÓD ¸«ïVEÂï ØÛ¸©¼ÃVD. géB© ÃèBVáìïÓÂïVï ØÛ¸©¼ÃVD. 2 ¼ïVs_ ¸^çáïÓÂïVï¡D ¶kìï¹[ z|DúïÓÂïVï¡D, 3 ¶Kkéï ØÃõ ÃèBVáìïÓÂïVï¡D ¶kìï^ ÃBݼ>V|D ØÛÃݼ>V|D Š \M>V¸\Vª cðì¼kV|D ÃèBVuÅ¡D, 2 ØÄÂRöâ½ïÓÂïVï¡D Š ç>B_ ÏßÄòÂïVï¡D ¶kìï¹[ z|DÃÝ]ªòÂïVï¡D, géB m©A«¡ ÃèBVu®D 2 ØÃõ »aBìïÓÂïVï¡D, ïVDáõâ ·Ý]ïöÂzD 2 ØÃõ »aBìïÓÂïVï¡D, 1 gõ »aBòÂïVï¡D ¶kìï¹[ z|DúïÓÂïVï¡D, ¼>Vâ¦ÂïVòÂïVï¡D ¶k«m Ö_éÅ kVµ¡ÂïVï¡D zMBxÝ#ì ¼>Vâ¦ÂïV«òÂïVï¡D ¨é½ö´BªVï ÃèBVu®ÃkòÂïVï¡D ¶k«kì z|DúïÓÂïVï¡D åVD ØÛ¸©¼ÃVD. Öm¼ÃVï géBÝ][ JéD åç¦ØÃu®kòD {F¡ åV^ Ã^¹ »aBD Š kVoÃì »aBD Š ÃV¦ïìz¿ »aBD Š ØÃõï^ nÂþB Äºï »aBD Š t­Øªö »aBD Š ¶¡âZß tMü¦ö »aBD ŠÖékÄ \òÝmk »aBD ¼ÃV[Å »aBìïÓÂïVï ¼>V^ ØïV|©ÃkìïÓÂïVï¡D åVD ØÛ¸©¼ÃVD. þ¤üms[ EÍç>¼B Ökìïçá¥D ØåòÂþ °¡DýBVF ØÛ¸©¼ÃVD. gïüâ 7 åD ]òßÄçà \ÂïÓÂïVF ØÛ¸©¼ÃVD. ¶kìï¹[ Ö_éºï¹_ ·ïxD Š Ä\V>VªxD Š Äͼ>V­xD >ºþlòÂzDý kVµÝm¼kVD. 4000ÂzD ¶]ï\Vª åD Äçà \Âï¹[ Ö_éºï¹[ ¶©ÃxD >õ§òD gæìk]Âï©Ã|Dý ØÛ¸©¼ÃVD. ¶kìï¹[ \ª][ ¼kõ|>_ï^ WçżkÅ¡D Š ¼>çkï^ ÄöBVª ¼å«ºï¹_ ÄÍ]Âï©Ã¦¡D åVD ïòÝ>VF ØÛ¸©¼ÃVD. gïüâ 8 1 y¼\VÝ. 2 : 2_ åVD ¶ç\>éVª ýkªD Ãõð ¼kõ|\VªV_ «VÛVÂïÓÂïVï¡D ¶]ïVöïÓÂïVï¡D åVD ØÛ¸Âï ¼kõ|D ¨ªÂ í®þÅm. ¶©Ã½BVªV_ åVD kV¿D ¼ïVçk© Ãâ¦ðÝ][ cBì ¶]ïVöïÓÂïVï¡D À]ÝmçÅ Š ïVk_mçÅ Š ØÃVm©ÃèÝmçÅ \u®D Ã_¼k® mçÅï¹_ ÃèBVu®þÅ ¶]ïVöïÓÂïVï¡D ¶kìï^ éÞÄ éVkõBºï¹_ ~|æV\_ ¼åìç\BVF å¦Âï¡D ¨¹B \Âï¹[ ¼\_ ïöÄ窥¦[ À]BVF Š WBVB\VF ØÄB_æ¡D ØÛ¸©¼ÃVD. \u®D ¶çªÝm ïâE MLA Âï^ Š ïVì©ØÃV¼«­[ ï¡[Eéìï^ \u®D ¶]ïVö^ \VWé x>_kì Š \Í]öï^ Š MP Âï^ Š ïV¸Øªâ \u®D mçÅ \Í]öï^ Š IAS - IPS - IFS ¶]ïVöï^ Š ARMY - NAVY - AIR FORCE ¶]ïVöï^ åVâ|©Ãu®¦ÐD ¼>ÄÃÂ]¥¦ÐD ØÄB_æ¡D ¶çªÝm ïâEÝ >çékìï^ \Âïçá ÄöBVª kal_ å¦Ý]ß ØÄ_KDýBVï¡D åVD ÖkìïÓÂïVF ØÛ¸©¼ÃVD. ys«kV]ï^ Š \V¼kVlü|ï^ ¶aÂï©Ã¦ ØÛ¸©¼ÃVD. \Âï^ ·¸âÄ\VF kVw ØÛ¸©¼ÃVD. gïüâ 9 Globel Warming ¨[® ¼ï^s©Ã|þ¼ÅVD. ïV|ï^ ¶aÂï©Ã|k>VKD ïVu® \õ¦éD \V·Ã|k>VKD ÖBuçï æ¼>ViðWçé \VuÅÝ>VKD óöB Øk©ÃD ¶]ïöÝm ÃM©¸«¼>ĺï¹_ c^á ÃMÂïâ½ï^ còþ Àì\â¦D ¶]ïö©Ã>VKD Š \çw© ÃuÅVÂzçÅ °uÃâ| Øk©ÃD ¶]ïöÂþÅm. Öm {¼ÄVM_ >VÂïÝç> °uÃ|ÝmþÅm. {¼ÄVM_ {âç¦ s¿Ímsâ¦m ¨[® sÞQVMï^ ¶¤Âçï Ö>µ

11

gïüâ 2012


¼>k Ä\V>VªD cºï^ Öò>Bºï¹_ gáÂï¦km. ØïV¼éV. 3 : 15 ¨ßÄöÂþ[Ūì. Ö>ªV_ ¶_â«V kBéâ ¼« ¼å«½BVï ¯tçBÝ >VÂzþÅm ¨[þ[Ūì. ¨m ¨©Ã½¼BV ÖBuçï ówo_ \VuÅD °uÃ|þÅm. \çw ïVéV ïVéÝ]_ ØÃFk]_çé. \çwl[ ¶á¡D zçÅÍm^ám. Øk©ÃÝ][ >VÂïÝç> >VÂz©¸½Âï x½BV\_ Ã_¼k® sBV]ï^ °uÃ|þ[Ū. Ö>uïVF ØÛ¸©¼ÃVD. \«ºïçá ká쩼ÃVD. ¼ÄVéVì ·ªVt k«©¼ÃVþÅm ¨ª sÞQVMï^ ÃBx®Ýmþ[Ūì. Ö®]ïVéD ¼ÄV¼>VD ØïV¼\V«Vçk© ¼ÃV_ ¶ÂþMl[ >VÂïD ¼åö¦V\_ ¨>uzD ¨]ìØïV^á >BV«Vzºï^ ¶>uïVF ØÛ¸©¼ÃVD. gïüâ 10 ÖÍ]BVsK^á ¶çªÝm \VWéºïÓÂïVï¡D åVD ØÛ¸©¼ÃVD. ¶õç¦ \VWéºïÓ¦[ ¼åÄÂï«D À⦡D Š åVâ禩 ¸á¡Ã|Ý> ¨õbD >M \VWé ¼ïVöÂçïï^ ÎaB¡D ÖÍ]BV Îu®ç\l_ Ãéx^á åV¦Vï sáºï¡D å] Š Àìï^ ÖçðÂï©Ã¦¡D åV| ØÄaÂï¡D ØÛ¸©¼ÃVD. ¶¼>¼ÃV_ å\m ¶õç¦ åV|ïáVª Öéºçï Š ÃVþü>V[ Š çĪV Š úïáV¼>i Š g©ïVMü>V[ åV|ï^ ÖÍ]BV¡¦[ ¼åÄÂ﫺ï^ À⦡D >ºï^ >ºï^ ¨_çéïçá *ÅV\_ ÃVmïV©A¦[ ØÄB_æ¡D Š ¼>çkBVª ¼å«ºï¹_ ÎòkòÂØïVòkì c>sïçá© Ãö\V¤ÂØïV^á¡D Š Ökìï^ >ºï^ \Âïçá åVïZïÝ]KD Š ï_s Š sÞQVªÝ]KD Š sBVÃV«ºï¹KD A]B ¥Â]ïçá ÃB[Ã|Ý] A]B¼>Vì céþçª ¶ç\Ý]¦¡D ¼kõ½ åVD ïòÝ>VF ØÛ¸©¼ÃVD. gïüâ 11 kwÂz \[źï¹_ Es_ kwÂzï^ ¼ïV½ÂïðÂþ_ ¼>ºþ þ¦Âþ[Ū. ÖÍ> kwÂzï^ Ãé gõ|ïáVï åç¦ØîþÅm. Ö]_ ÄDÃÍ>©Ã⦠kV] Š ¸«]kV]ïÓÂz ïVéD, ¼å«D, ÃðD sç«B\VþÅm. ÃV]Âï©Ãâ¦kìïÓÂz sç«s_ À] þç¦Âï ¼kõ|D. Ö>uïVï kwÂzçÅQìï^ gìkx¦[ ÃV|æ ¼kõ|D. ¶«· ¶]ï ¼ïVìâ|ïçá ¶ç\Ý]¦ ¼kõ|D. À]B«ÄìïÓD ïVé >V\>t[¤ À] kwºþ¦ ïòÝ>VF ØÛ¸©¼ÃVD. gïüâ 12 Ö[® åD géBÝ][ kò¦VÍ]« ü¼>VÝ]« Ãõ½çï. ÖÍåV¹_ μ« g«V>çª 7.30 \èÂz åç¦ØîD. ¶]_ ÎËØkVòkòD úzØÃÅ¡D çïï¹_ ØïV|Âï©Ã⦠EÅ©A ïVèÂçï ïkìï¹_ åVD ØÃuÅ gæìkV>ºï¹[ Îò Ãz]çB \ª©¯ì\VF cuÄVï\VF ïVèÂçïBVï géB g_¦ö_ ØÄKÝ], gæìk]Âï©Ã¦ åVD ØÛ¸©¼ÃVD. ¶ÍåV¹_ ¶¼åïì úz ØÃÅ¡D ïìÝ>òÂz å[¤ ØÄKÝ>¡D åVD ïòÝ>VF ØÛ¸©¼ÃVD. gïüâ 13 CSI ]òßÄçÃïÓÂïVï åVD ØÛ¸©¼ÃVD. ¶[® ïݼ>VoÂï ]òßÄçÃï¹oòÍm A«âE ØÄFm å_é ]⦺ïçáÝ ]â¦tâ| ØÄB_Ã|Ý] Protestant ÄçÃçB còkVÂþBkì \Vì½[ Ù>ì. gªV_ Ö[® CSI ]òßÄçÃl[ \ðkVá[ Ö¼B· ¨[Ãç> WìkVïÝ]ªì ÃéòD \ÅÍm ¼ÃVlªì. Ö]ªV_ Ö[® ¨_éV ¦¼BVEÄ[ï¹KD À], ¼åìç\ Ö_çé ¨[Å zuÅßÄVâ| ¨¿þÅm. ¨_¼éVòD kwÂz \[źï¹_ ¼ÃVF ¸Å \>Ý>k À]Ã]ï¹[ x[ Wuþ[Ūì. cõç\BVª WBVBV]Ã] åD gõ¦kì \â|¼\ À] ØÄFB x½¥D. ¶âÇV ïtâ½ c^á ¦¼BVEÄ[ï¹_ ÛªåVBï xçũý ¼>ì>_ åç¦ØÃu® å_é¼>Vì zòkVªkì ¸­©ÃVï ¼>ì¡ ØÄFB©Ã¦ åVD ïòÝ>VF ØÛ¸©¼ÃVD. gïüâ 14 Ö[® \Âï¹[ ¼å«ºï^ Ø>Vçé¼ÃE Jé\Vï¡D, ½.s., Ö[¦ìØåâ Jé\Vï¡D TðVF ¼ÃVFÂØïVõ½òÂþÅm. >ªm z|DÃÝ]uïVï¡D Š >ºïám ÖªÝ]uïVï¡D Š >ºï^ ÄçÃl[ ¼>çkïÓÂïVï¡D ïkçé©Ã¦¼kV Š EÍ]Âï¼kV ¼å«t[¤ ÄVÝ>V[ ¼å«ºïçá ïákV½© ¼ÃVþÅV[. Ö>ªV_ Tõ ¼Ãß·Âï¹_ Š ÖßçÄBVª ïVöBºï¹_ ~|Ãâ| \õ gçÄ Š ØÃõ gçÄ \u®D ¶¤Âçï Ö>µ

12

gïüâ 2012


ïìÝ>ì ¨ªÂz Øk¹ßÄ\Vlò©ÃVì. *ïV. 7 : 8 céï gçÄï¹_ ¼ÃVF kVµÂçï >V®\VÅVþÅm. Ö]oòÍm þ¤ü>kìï^ s|sÂï©Ã¦ åVD ØÛ¸©¼ÃVD. gïüâ 15 Ö[® ÖÍ]BVs[ ·>Í]« ]ªD. þ¤ü>kìïÓÂzD ¼>ÄÃÂ] ÖòÂþÅm ¨[Ãç> \uÅ \>Ý]ªòÂz Øk¹©Ã|ÝmDý ¶ÍåV¹_ åVD ¶çªkòD ïVçé 7.15 \è g«V>çªl_ úzØî¼kVD. 8.30 \èÂz åç¦ØîD ¼>EBÂØïV½ °u®>o[¼ÃVm ÖòÍm ØïV½ \öBVç> ØÄKÝ] c®]Ø\Va ¨|ÝmÂØïV^á¡D ¼>Ä© ¸>VÂï^ ¶NDÄV kal_ ØÃu®Ý >Í> ·>Í]«Ýç> ¨_éV Wçéï¹KD >ÂïçkÝmÂØïV^á¡D ØÛ¸©¼ÃVD. gïüâ 16 Ö[® þ¤ü>kìïáVþB åVD åD ¸^çáïçá ¨ÞEMB«Vï¡D ¦V¦«Vï¡D gÂzk>uz 10gD kz©¸¼é¼B ]â¦t|þ¼ÅVD. Ø\öâ \VìÂzï^ þç¦ÂïV\_ ¼ÃVªVKD éÞÄD ØïV|Ým æâ kVºï xBuEÂþ¼ÅVD. gªV_ BVòD >ºï^ ¸^çáïçá zòkVªkì ÃèÂz ¶ì©ÃèÂï x[kòk]_çé. First Born ïìÝ>òç¦Bm. Öç> Äçà \Âï^ cð« ØÛ¸©¼ÃD. cé喝«ïV«\Vª ØÃVòâïçá ~⦠xBKD Ökìï^ gÝm\ ¶®k禩 ÃèÂz >ºï^ \Âï¹[ >VéÍm ]Åç\ïçáÝ >Ím »aB©ÃVç>çBÝ ¼>ìÍØ>|Âï ØÛ¸©¼ÃVD. ¸^çáï¹_éV> óµWçél_ >ªÂz Îò \ï[ ¸ÅÍ>V_ ïìÝ>ö[ ÃèÂz sâ| s|þ¼Å[ ¨[® ØÃVòÝ>çª ØÄFþ¼ÅVD. zwÍç> ØÃuŸÅz ØÃVòÝ>çªçB \ÅÍm s|þ¼ÅVD. ¶m ÃVkD. ¼>k ¼ïVÃVÂþçªÂzÝ >©AsÂï ÖkìïÓÂïVF ØÛ¸©¼ÃVD. ïìÝ>ö[ ÃèÂz gâï^ >ºz>ç¦l[¤ x[ kòDý ØÛ¸©¼ÃVD. gïüâ 17 ÖÍ]BVs_ 6 éâÄD þ«V\ºï^ c^áª. þ«VtB ïéVßÄV«ºï^, þ«VtB© ÃõAï^ ïVÂï©Ã¦¡D, åVïZï ¼\Vï kçél_ \Âï^ EÂþ æ«aBV>ý ïVÂï©Ã¦¡D ¶Ý>çª þ«V\ºïÓÂzD ·s¼Ä­D ¼ÃVFß ¼Ä«¡D. ¶Ý>çª þ«V\ºï¹KD géBºï^ ï⦩æ¡D, géB \è {çÄ ÖÍ]BV x¿mD ¼ïâï©Ã¦¡D, ÖÍ]BV þ¤ü>k ¼>Ä\Vï \V®DýBVï¡D, ÖºþòÍm t­Øªöï^ Øk¹ ¼>ĺïÓÂz ¶Ð©Ã©Ã¦¡D åVD ]ªxD ØÛ¸©¼ÃVD. gïüâ 18 Ö[® ÖÍ]BVs_ 40% ÂzD ¶]ï\Vª kVoÃìï^ c^áVìï^ ¨[® Äì¼k ö©¼ÃVìâ Ø>ösÂþÅm. åD ÄçÃlKD 500ÂzD ¶]ï\Vª kVoÃìï^ c^áªì. ÖkìïÓÂïVF ØÛ¸Âï ¼kõ½Bm ØÃu¼ÅV«VþB å\m ï¦ç\. ĺ. 119: 9 [ý ¼k> kĪºïçá kVEÝm ¶çkï¹[ý å¦Âï¡D, céï gÄV ÃVĺïÓÂz séþ ¼BV¼Ä©çé ¼ÃV_ ïuA^ákìïáVï kVw¡D ¸«Äºþ 12 : 1 _ ØÄV_oBý >ºï¹[ kVoé ¸«VBÝ]¼é >ºïçá Eòi½Ý> gõ¦kç« WçªÝm kVw¡D, \ݼ>¥ 6 : 33_ ØÄV_oBý x>éVkm ¼>kÐç¦B Ö«VëBÝç>¥D ¶kòç¦B À]çB¥D ¼>|D ÃwÂïÝ]uz \VÅ¡D; ¶©Ã½ \V®k>V_, céï© ¸«ïV«\Vª ¶çªÝm ¼>çkïçá¥D ØÃu®ÂØïV^á¡D, yB kaïÓÂz séþ å¦Âï¡D ÄçÃBV«VþB åVD ØÛ¸©¼ÃVD. gïüâ 19 10 ïuÃçªïçá©Ãu¤ ÎËØkVò \V>xD Îò ïuÃçªçBBVkm ï禸½ÂzDý ¸«BVÄ©Ã⼦VD. gªV_ gõ¦kì ¶Í> ïuÃçªïçá ØïV|ÂzD¼ÃVm WÃÍ>窥¦[ í½B gæìkV>ºïçá¥D ¶ç> ï禸½Âï í¦V\u¼ÃVªV_ kòD ÄVúïçá¥D Ãu¤ cÃVï\D 28 gD g]ïV«Ý]¼é z¤©¸â|^áVì. gªV_ ¶Í> ¶]ïV«Ý]_ 1 x>_ 14 kĪºïçá \â|¼\ ¼ÃV>ïìïÓD ÄçÃïÓD í¤ gæìk]Âþ[Ū. gªV_ 15 gD kĪD x>_ ¸[kòD kĪºï¹_ kòD ÄVúïçá¥D åVD kVEÝ>V_>V[ céïÝ]_ Wï¿D ÎËØkVò sBV]ïÓÂzD ïV«ðD ¨[ª? \çw zçÅ¡Âz ïV«ðD ¨[ª? ¶¤Âçï Ö>µ

13

gïüâ 2012


ØÃòï sç>ÂþÅk[ ØÃòï ¶®©ÃV[. 2 ØïVö. 9 : 6 ØïV^çá ¼åVFïÓÂz ïV«ðD ¨[ª? Øk[® ¶éE g«VBx½¥D. \ÂïÓÂïVF ØÛ¸Âï x½¥D. ¶k«kì zçÅïçáÂí¤ ¸«ßEçªï¹oòÍm *ÓDýBVª kaïçá¥D åu¼ÃV>çªïçá¥D íÅ x½¥D. ¶©¼ÃVm ¼åVFï¹oòÍmD \Âï^ *âï©Ã|km c®]. gï¼k ÄçÃBVì Ö>uïVF ØÛ¸©¼ÃVD. gïüâ 20 Ö[® ÃÝ]öÂçïï¹KD *½BVÂï¹KD ØÃõïÓÂz °uÃâ|kòD ÃVoB_ ØïV|ç\ïÓÂïVï ØÛ¸©¼ÃVD. ïuÃa©A ÄDÃkºïÓÂz ïVk_mçÅ sç«kVïß ØÄB_æ¡D zuÅkV¹ï^ \Í]öBVªVKD ï|ç\BVï >õ½Âï©Ã¦¡D Ä⦺ï^ ï|ç\BVÂï©Ã¦¡D åVD ØÛ¸©¼ÃVD. kVoé ØÃõ >Mç\BVï Ö«¡ ïç¦Âz©¼ÃVF ÃÝ]«\Vï kòDý Law & Order ]â¦t¦©Ã¦ ØÛ¸©¼ÃVD. x>éV¹ïÓD >ºï¹[ ¶Kkéïºï¹_ ÃèAö¥D ØÃõïçá >ªm ØÄVÍ> ļïV>öï^ ¼ÃVé å¦Ý>¡D kÂþ« ¨õðºïçá \ª]oòÍm ¶ïu¤ ÖßçÄB¦ÂïÝm¦[ >ªm nDAé[ïçá¥D ïâ|©Ã|Ý] \M>V¸\VªÝm¦[ ØÄB_æ ØÛ¸©¼ÃVD. ½.s.Âï¹KD, ÃÝ]öÂçïï¹KD kòD gÃVÄ ïVâEïçá ØÄ[ÄVì ØÄF¥D ØÃV®©¸K^ákìï^ WBVB\VF ØÄ[ÄVì ØÄFm Øk¹l¦ åVD ØÛ¸©¼ÃVD. gïüâ 21 sÂþ«ï kaÃV| ¼>ÄÝ]uz ÄVÃD. gõ¦kç«Ý>s« ¼k® ¨>uz x>o¦D ØïV|Ý>VKD ¶m sÂþ«ï kaÃV|>V[. ¸«ßEçªl_éV>kìï^ céþ_ ¨kòt_çé. gªV_ þ¤ü>kìï^ ¼k>Ýç> ¶¤Ím ¸«ßEçªï¹oòÍm *ÓþÅVìï^. gªV_ Ãéì J¦ åD¸Âçïïçá¥D Š ÃwÂï kwÂïºïÓÂzD Ö¦ºØïV|Ým ¼\KD JµzþÅVìï^. ¸«VBEÝ>D ¨[Å ØÃBö_ Ãðºï^ ØïV^çál¦©Ã|þ[Ū. >M åÃç« kðºzk>V_ ïu¸wÍm c¦_åéD Øïâ| Š \ªWçé ÃV]Âï©Ã|þ[Ūì. Ãéì ØÄÝm \½þ[Ūì. ÖkìïÓÂïVF ØÛ¸©¼ÃVD. Ö¼B· Ökìïçá¥D ¼åEÂþ[ÅVì. ¨©Ã½¥D kVwéVD ¨[Å Wçél_ \VuÅD °uæ¡D ֩ýÝ>V[ kVw¼kõ|D ¨[Å þ¤ü>k ¼ÃV>çªï¹[ý kVw åVD ØÛ¸©¼ÃVD. gïüâ 22 Äx>VBÝ]_ ]ªÍ¼>V®D åVD ÃVìÂþ[Å Š ¼ïâþ[Å ØÄF]ï¹_ kòD >uØïVçé ¨[ÐD sÃÝm, kòD åVâï¹_ °uæV>ý ïVÂï©Ã¦ åVD ØÛ¸©¼ÃVD. ïðkªV_ AÅÂïèÂï©Ãâ¦kìï^ Š ïV>o_ ¼>Vu®© ¼ÃVªkìï^ Š ¨õèBçkï^ WçżkÅV\_ ¼ÃVªkìï^ Š ¶[AÂïVï °ºþBkìï^ Š E®ç\©Ã|Ý>©Ãâ¦kìï^ Š g>«ku¼ÅVì ¼ÃV[ÅkìïÓÂïVï ØÛ¸©¼ÃVD. Îò Wt¦Ý]_ ¨|Âï©Ã|D x½sªV_ ÃV]Âï©Ã|¼kVì ¨Ý>窼Ãì ¨[® ¨õè©ÃVìÂï¡D ØÃöBkì﹦xD Š \>©¼ÃV>ïì﹦xD ïéÍm g¼éVÄçª ØÃÅ¡D, s«Â]l[ cßÄÝ]_ ÖËs> x½¡Âz© ¼ÃVFs¦V\_ ç>öB\VF ¨[ªV_ kVwx½¥D ¨[Å c®]¥¦[ ¼k> kĪºïçá ØÃV®ç\BVF kVEÝm Š þ¤ü>kìïáVþB åVD ¶©¼ÃìÃ⦠x½¡Âz© ¼ÃVïV\_ ¸«ßEçªïçá ¨]ìØïVõ| kVµÍm \uÅ AÅÛV] \ÂïÓÂz x[ ÄVâEBVF kVµÍmïV⦠åVD ïöÄ窥¦[ ØÛ¸©¼ÃVD. kVµÂçï kVµk>u¼ï. (¸«Äºþ 7 : 17) gïüâ 23 Ö[çÅB ¶kÄ« céþ_ ]ò\ðºï^ ÃðÝç>¥D åçïçB¥D ç\B\Vï çkÝm οºz ØÄFB©Ã|þ[Ū. ØÃu¼ÅVìï^ ÖËs­BÝ]_ ï|ç\BVï c^áªì. ¶kìï^ \ªD \VÅ ØÛ¸©¼ÃVD. ØÃõ ¸^çáïçá© ØÃuÅ ØÃu¼ÅVìï^ k«>âÄçð ¨[Å ØÃBö_ \V©¸^çá Tâ¦V«V_ ØïV^çáB½Âï© Ã|þ[Ūì. ØÃõïçá© ØÃu¼ÅVì ¶¼åïì 寧V¹ïáVF gÂï©Ã|þ[Ūì. \V©¸^çá Tâ¦V«V_ ¶½ç\ïáVF ¨õð©Ã|þ[Ūì. ï_BVðD x½Ím 1 ¶¤Âçï Ö>µ

14

gïüâ 2012


ïìÝ>ì ¨ªÂïVï BVçk¥D ØÄFm x½©ÃVì. ĺ. 138 : 8 kò¦D gk>uz^ ÖòkòD skVï«Ým ØÄFk>uz kwÂz \[źï¹_ ¼ÃVF çï ïâ½ Wuþ[Ūì. g>Vt[ séVs_ ¨|Âï©Ã⦠¨KD¸oòÍm °kV^ còkVÂï©Ãâ¦V^. ¶kìïçá kÞEÝ> ÄVÝ>V[ Ö[®D \V©¸^çá ØÃõ s­Bºï¹_ Öò Tâ¦Vç«¥D kÞEÝm z|Dúï¹_ ¶ç\], ¶[A, Äͼ>V­D, Ä\V>VªD gþB åuzðºïçá ¨|Ým© ¼ÃVâ| sâ¦V[. Ö[® ØÃVÅVç\, ¼ïVÃD, TõÃa z|Dúïçá g⽩ Ãç¦ÂþÅm. *õ|D ]ò\ðºï^ ¼>kEÝ>Ý][ý ]â¦t¦©Ã¦ åVD ïòÝ>VF ØÛ¸©¼ÃVD. ]ò\ðÝmÂïVï ïVÝ]òÂþÅ ¸^çáïÓÂz k«>âÄçð kVºïV> k«[ï^ þç¦Âï ØÛ¸©¼ÃVD. gïüâ 24 Ö[® ¶©¼ÃVü>é[ Ãö·Ý> ÃìÝØ>VØéV¼\¥s[ ]òåV^. ïVçél_ 7.15 \è g«V>çªl_ úzØî¼kVD. ÖkòÂz ¼>k kĪÝç> cõç\BVF s·kVEÂï¡D, ¸«ÄºþÂï¡D þòçà ÃV«V⽪ ¼>k[ å\ÂzD ¶©¼ÃìÃ⦠þòçÃçB >«¡D åVxD ¶kç«©¼ÃVé ÄÝ]B kĪÝç> cõç\BVF s·kVEÝm ¸[ªì ¸«ÄºþÂï¡D ¶ò^Aö¥Dý \[ÅV½ ØÛ¸©¼ÃVD. gïüâ 25 sBV]Bü>ìïÓÂïVF åVD ØÛ¸©¼ÃVD. sBV] ¨_éVÝ>«©¸ªç«¥D >VÂzD g>éV_ sBV]Bü>ìïçá AÅÂïèBV\_ ¶kìï¹[ ·ïÝ]uïVï ØÛ¸Âï ¼kõ½Bm þ¤ü>kìïáVþB å\m ï¦ç\. °çw \ÂïÓÂzÝ >V«Vá\VF c>¡ºï^. kÄ]l_çéØB[ÅV_ ÃÝ]öÂçïï¹_ c>sÂï«D Àâ|Dý ¼ïâzD ¼åVBV¹ï¹[ ¼ÃV⼦Vs[ *m ï«D çkÝm ØÃBì ØÄV_o ØÛ¸Ým©ÃVòºï^ s·kVÄx^á ØÛÃD ¸èBV¹ïçá Ö«âEÂzD ¨[Ãm ¼k> kĪD. ¶m ÄÝ]BD. x½Í>V_ güÃÝ]öï¹KD, T|ï¹KD sBV]©Ãâ½òÂþÅ \Âïçá, J©Ãìïçá ¼åö_ ÄÍ]Ým g®>éVª kVìÝç>ïçáß ØÄV_Kºï^ ¶kìï¹[ ¼>çk ¨[ª ¨[® ¼ïâ| c>¡ºï^. ïìÝ>ì cºïçá gæìk]©ÃVì (\Ý. 14: 14). gïüâ 26 Ö[® ¼«V|ï¹_ 2 Téì 4 Téì {â|km gÃÝ>Vª ïVöBD. A]B kV諸ï^ ]ªxD gl«ÂïðÂþ_ ¼«Vâ|Âz kòþ[Ū. ¼«V|ï^ Äök« ëV\öÂï©Ã¦s_çé. zõ| Š zaï^ ÎòÃÂïD. kVïª Ä⦺ïçá BVòD ¸[Ãu®k]_çé. BVòD ØÇ_Ø\â ¶èk]_çé. kVïªD {â|D¼ÃVm ØÄ_¼ÃV[ ¼Ã·k]ªVKD ¶kÄ« ÃBðºï¹ªVKD sÃÝmÂï^ °uÃ|þÅm. BVòD sÃÝ]_ ¶ï©Ãâ¦kìïÓÂz c>k x[kòk]_çé. åD þ¤ü>k \Âï^ ØÛ¸Ým ¸«BVðD ØÄF>V_ gõ¦kö[ ¸«Ä[ªD åDx[ kòD ¶kì åDç\ gÃÝmÂz séÂþ ïV©ÃVì. gïüâ 27 åD Äçà \Âï¹_ ]ò\ð\Vª ¶¼åï >DÃ]lªòÂz zwÍç> Ö_çé. °Âïݼ>V| ÖòÂþ[Ūì. gõï^ Ãé Ö¦ºïÓÂzß ØÄ_k>V_ ¶Í> zçÅçB ØÃVòâÃ|Ýmk]_çé. gªV_ Tâ½¼é c^á ØÃõï¼áV ¶ç>¼B WçªÝm ]ªxD °ºþÝ >sÂþ[Ūì. ¼k>Ý]_ 1 ÄVx¼k_ AÝ>ïÝ]_ x>éVD ¶]ïV«Ýç>Ý ]ò©¸ ]ò©¸ kVE¥ºï^. ¶[ªVÓD zwÍç>l_éV\_ kV½ªV^. 10, 11 gD kĪÝ]_ ¶k^ ¨[ª ØÄF>V^ ¨[® ý¥ºï^. Aò­ÐD \çªs¥\Vï ÖòkòD Ö«¡ z|Dà ØÛÃÝ]_ Îòkì ï«Ýç> Îòkì Ãu¤ÂØïVõ| Ö©Ãz]çB *õ|D kVE¥ºï^. ¼>kM¦Ý]_ Ø>öB© Ãõbºïá. ØÃVòÝ>çª ØÄF¥ºï^. ¶[ªV^ ïìÝ>ö[ ÄÍW]l_ >[ Öò>BÝç> »u¤sâ¦V^. ïìÝ>ö[ ïõï¹_ >B¡ þç¦Âï© ØÃuÅV^ ¨[® ¶¤Âçï Ö>µ

15

gïüâ 2012


ïìÝ>«V¼é Àºï^ gæìk]Âï©Ãâ¦kìï^. ĺ. 115 : 15 ÃVìÂþ¼ÅVD. å\m ¸^çáïÓD ֩ý©Ã⦠¶ÐÃkÝ]uz k«¡D ¶kìïám °Âïºï^ ¼>k ÄJïÝ]_ Ø>öB©Ã|Ý>©Ã¦¡D ïìÝ>ö[ ïõï¹_ >B¡ ØÃu® cuÃÝ] ïVéÝ]uz^ zwÍç>©¼Ã® ØÃu®ÂØïV^á åVxD ¼ÄìÍm ØÛ¸©¼ÃVD. gïüâ 28 sçékVE cBì¡ ïâ|©Ã¦ ØÛ¸©¼ÃVD Š gÓºïâEï¹[ ]Åç\BuÅ WìkVï æì¼ï|ïáVKD éÞÄD ØÃòþ kòk>VKD »w_ \oÍm ïVð©Ã|k>VKD BVòÂzD sçékVE cBìçk©Ãu¤B EÍ>çªl_çé. °çw \u®D å|Ý>« kz©¸ªç« BVòD ïõ| ØïV^k]_çé. ÖékÄ kVÂz®] ]⦺ïáV_ \Âï¹[ kö©ÃðD s«B\VþÅm. ¶[® 400 ÔÃVFÂz 1 á[ suÃçªBVªm. Ö[¼ÅV 1 á[ 22000 ÔÃVF. >ºïD °çw \Âï¹[ 瑱© ØÃVòáVþsâ¦m. sçékVE cBìkV_ éÞÄD kVºþÝ>V[ gï¼kõ|D ¨[Å ów_ °uÃ|þÅm. W]\Í]öï¹[ ÄöBVª ]⦺ï¹_çé. ØÃVòáV>V« Wçél_ ¼>ÂïD. å_é 5 gõ|Ý ]⦺ï¹_éV>>V_ ¼kçé kVF©Aï^ ¼ÃV]B ¶ás_ Ö_çé. °çw ÃðÂïV«ªVï x½BV> óµWçéBV_ éâÄV]Ã] ¼ïVÏük«ªVþÅV[. Ö>uïVï ØÛ¸©¼ÃVD. sçékVE cBìkV_ ïá¡ ]òâ| Š sÃßÄV«D ØÃòþkòþÅm. ïòÝ>VF ØÛ¸¥ºï^. gïüâ 29 z½ÃwÂïÝmÂz ¶½ç\BVþ©¼ÃVª gõïÓÂïVF ØÛ¸©¼ÃVD. À]Ø\Vaï^ 23 : 29 x>_ 35 kç« kVEÝm ¶¿m ØÛ¸©¼ÃVD. z½lªV_ ïðk[ ÃéTª©Ã|þÅV[. \®åV^ ¼kçéÂz© ¼ÃVïx½k]_çé. gªV_ Ö«¡ *õ|D z½©Ã>uïVï \çªsl[ ÃðÝç>Ý ]ò|þÅV[. Eé z|Dúï¹_ z|DÃÝ][ cð¡ÂïVï \çªs ¼kçéÂz© ¼ÃVï ¼kõ½B ïâ¦VBD. ¼kçé ÃVìÂzt¦Ý]_ >[ ïuçà ÖwÂþÅV^. ¸^çáï¹[ ý©AÂz ¬ü ï⦠x½Bs_çé. k®ç\ >VÂzþÅm. Ö®]l_ z|Dü\ >uØïVçéçB åV|þÅm. Ö>uïVï åVD EÅ©ÃVï Îò åV¹_ cÃkVEÝm ØÛ¸Âï ¼kõ|D. ¶©ÃVk ¸½loòÍm \Âï^ s|sÂï©Ã¦ gõ¦kì Ö«ÂïD ÃV«V⦡D \ms[*m Øk®©A cõ¦VzDý¥D ØÛ¸©¼ÃVD. gïüâ 30 Ö[® sBVwÂþwç\. ÖÍåV¹_ kV«VkV«D géBÝ]_ ïVçé 7.15 \èÂz Ãö.åuïòçð g«V>çª åç¦ØîþÅm. Îò Eéì \â|¼\ úz Øîþ[Ūì. ¶¼åïì ¼kçéÂz ¼ÃVzx[ ¶Í> g«V>çªl_ úzØÃu®ß ØÄ_KDý ØÛ¸©¼ÃD. ¶¼>V| í¦ åD Äçà \Âï¹[ ÎòEé«m Ö_éÝ]KD ¶[® Ö«¡ 6.30 \èÂz ïVâ¼¦ë ¸¼«Bì åç¦ØîþÅm. ¶Âí|çïï¹KD ¶[ªV«m Ö_éºï¹_ ¶¼åïì úzØÃÅ¡D ÄVâE ØÄV_KDýBVï¡D ØÛ¸©¼ÃVD. gïüâ 31 Ö[® ÖD\V>Ý][ ïç¦EåV^ ÖD\V>D x¿mD ¼>k[ åD ÎËØkVòkö[ kVµsKD ¨Ý>çª s¼Ä­\Vï kaå¦Ý]¥^áVì. gÃÝmÂïÓÂzD Š åVļ\VĺïÓÂzD séÂþ ýk窥D ·ïÝç>¥D Ä\V>VªÝç>¥D >Ím^áVì. ÖÍ> ¼>k[ ¨[ØÅ[çÅÂzD åDç\ kaå¦Ý>¡D Š Ä>VïVéºï¹KD, kòD \V>xD å\m ¼>kªVï ÖòÍm >\m þòçÃBV_ åDç\ ïVÂï¡D åVD ØÛ¸©¼ÃVD.

Prayer Brings Victory å\m géBÝ]_ kÍm ØÛ¸Ým å[ç\ ØÃuÅkìï^ Š >ºïÓÂz ¼>k[ ØÄF> å[ç\ïçá© Ãu¤ ÄVâE ØÄV_é sòD¸ªV_ >ºï¹[ ÄVâEïçá ¨¿] ¼ÃV⼦V¡¦[ géB ¶KkéïÝ]uz ¶Ð©¸ªV_ ¶|Ý> \V> géB ÃÝ]öÂçïl_ Øk¹l|¼kVD. ¶¤Âçï Ö>µ

16

gïüâ 2012


c[çª tï¡D ]«áVF ØÃòï© Ãõb¼k[. g]. 17 : 2

ÄVâEï¹[ ÃÂïD.... ïìÝ>òD, ¶òç\ Ö«âÄïò\VþB Ö¼B· þ¤ümsÐç¦B Ãö·Ý> åV\ÝmÂz \þç\ cõ¦Vk>Vï. 1990gD kò¦D ¨ºïÓÂzÝ ]ò\ðD å¦Í>m. 1991gD kò¦D gõ¦kì þòçÃBVF ¨ºïÓÂz Îò \ïçªÂ ØïV|Ý>Vì. 1994gD kò¦D å¦Í> ïVì sÃÝ]_ ¨ºï^ \ïÐD, ¨[Ðç¦B \VtBVòD \öÝm© ¼ÃVªVìï^. ¨[Ðç¦B ïðkì ÃéÝ> ïVBºïÓ¦[ clòÂz gÃÝ>Vª Wçél_ \òÝmk\çªl_ ¶Ð\]Âï© Ãâ¦Vìï^. clì¸çw©Ãm tï¡D ェD ¨[® \òÝmkìï^ í¤ªVìï^. ¨[ ¼>k[ þòçÃBVF ¨[ ïðkòÂz ýkçªÂ ØïV|Ý>Vì. sÃÝ][ ¼ÃVm ¨[ ïðkòÂz xmþ_ ¶½Ãâ¦>V_ ÖM kVµÂçï x¿kmD Ã|Âçïl_>V[ ¨[®D ¼\KD 99% ÖM zwÍç> ¸ÅÂï kVF©¼Ã Ö_çé ¨[®D ¦V¦ìï^ í¤ªVìï^. ¼>kZì ÄïéÝç>¥D ØÄFB k_ékì ¨[Å kVìÝç>l[ ý gõ¦kì ¨[ ïðkòç¦B ÃéTªºïçá ¨_éVD ÀÂþ Ä¡ÂþBÝç>¥D g¼«VÂþBÝç>¥D k«©Ãõè, *õ|D ¨ºïÓÂz Îò \ïçªÂ ØïV|Ým gæìk]Ý>Vì. ¨ºï^ \ï[ EÅÍ> xçÅl_ Ã^¹©Ã½©çà x½Ým ¼kÙì CMCl_ ýÂï¡D ïìÝ>ì þòçà ØÄF>Vì. ¨[ kVµÂçïl_ °u©Ã⦠sÃÝ>V_ ¨_éVkuçÅ¥D ÖwÍm ¼ÃVlò©¼Ã[. ¨[çª ¶]ï\VF ¼åEÂþÅ ¨[ ë\ >ï©Ã[ ¨ªÂz gæìkV>\Vª z|Dà kVµçk ØïV|Ým åV[ Äͼ>V­\Vï kVw þòçà ØÄF>Vì. ¨[ ïìÝ>«VþB Ö¼B· þ¤üms[ Ãö·Ý> åV\ÝmÂz Ä>VïVéºï¹KD \þç\ cõ¦Vk>Vï. gØ\[. Š ]ò\] ©RéV «VÛ[, ¼ïVçk

ïìÝ>òç¦B Ãö·Ý> åV\Ý]uz ü¼>VÝ]«D. ï¦Í> \V>D 03.07.2012gD åV^ ¨[ \ïÓÂz c¦DA Äöl_çé ¨[® güÃÝ]öÂz ØÄ[® ØïVõ½òͼ>VD. ùTéö_ ØÄ[® ØïVõ½òÍ> ¨ºï^ *m Îò ïVì ¸[ÃÂï\Vï tï¡D ÃBºï«\Vï ¼\V]Bm. åVºï^ ÖòkòD E¤m #«D Ö¿Ýmß ØÄ_é©Ã⼦VD. gªVKD ïìÝ>òç¦B ØÃö>Vª þòçÃBV_ ¨ºï^ ÖòkòÂzD ¼éÄVª ïVBÝm¦[ ¨ºï^ ýkçªÂ ïVÝmÂØïVõ¦ ïìÝ>ò¼ï ü¼>VÝ]«D cõ¦Vk>Vï. Š ]ò\] o_o E_kV, ¼Ä«[ \Våïì, ¼ïVçk.

Praise be to the Name of LORD JESUS! It was my desire from childhood to become a doctor. On the day of exam I was running on temperature, JESUS strengthened me and made me to perform well in the exam. In the practical tests there were questions from bible which I was able to attend because from my childhood JESUS helped me to attend Sunday School and VBS regularly. In the final selection list I was placed in the waiting list. I used to pray to LORD JESUS that His will for my life must be fulfilled. JESUS miraculously confirmed my waiting list. Now I’m doing my medicine course in Christian Medical College - Vellore. According to His word “I will go before thee, and make the crooked places straight: I will break in pieces the gates of brass, and cut in sunder the bars of iron: And I will give thee the treasures of darkness, and hidden riches of secret places, that thou mayest know that I, the LORD, which call thee by thy name, Am the God of Israel”. Isa. 45:2,3 He blessed me. Glory be to Lord JESUS. - William Janson Paul Durai. W ¶¤Âçï Ö>µ

17

gïüâ 2012


cDxç¦B x½¡ ÄD¯«ð\VlòÂzD. ¼BVA 8 : 7

YOU

c\Âz

ïìÝ>ì ¨ªÂzß ØÄF> ¨_éV cÃïV«ºïÓÂïVï¡D ¶kòÂz ¨[ªÝç>ß ØÄKÝm¼k[. (ĺÿ>D 116 : 12) 1.

2012 gD gõ½_ gïüâ \V>Ý]_ ¶½ ¨|Ým çkÝm^á åVD ïìÝ>ö[ ÃV>Ý]_ ¶\ìÍm ÖÍ> \V>Ý]_ åD ÎËØkVòkòÂzD å[ç\çB Š gæìkV>Ýç> Š \þµßEçB Š ¶uA>ºïçá ïìÝ>ì ØïVõ| k«©¼ÃVk>uïVï ØÛ¸©Ã¼>V| ÖÍWt¦Dkç« åDç\ ¶«kçðÝm ýk[ ·ïD ØÃé[ >Ím ïVÝm kòþÅV¼« ¶kòÂz åD c^áÝ][ gwÝ]_ ÖòÍm å[¤ ØÄV_K¼kVD. Š Thank You Jesus

2. åD sBV]ï¹_ >\m kĪÝç> ¶Ð©¸ (ĺ.107:20) ·ïD >Í>V¼« ØÃéTª\Vª ¼å«ºï¹_ >\m ØÃéçªÝ >Ím åVD WìJé\VïV\_ >\m þòçÃBV_ åD g¥· åVçá íâ½Ý >Í>V¼« ¶kòÂz å[¤ ØÄV_é ¼kõ¦V\V? Š å[¤ gõ¦k¼«. 3. åVD ¶KkéïºïÓÂzD Øk¹RìïÓÂzD kV諸ï¹_ ¸«BVð©Ã|D¼ÃVm åVÄ ¼\VĺïÓÂz séÂþ åDç\ ïVÝm ØïVõ¦V¼« Š ÃVmïV©ÃVª ¸«BVðÝç>Ý >Í>V¼« ¶kòÂz åD å[¤ïçá °ØÅ|©¼ÃVD. Š å[¤ nBV. 4. ]ªÍ¼>V®D ÖÍ> géBÝ]_ kÍm ØÛ¸Ýmß ØÄ[Åkìï¹[ z|DàïVöBºï^ Øku¤Bç¦Í>¼> Öm ¨©Ã½? x>éVkm ¼>kÐç¦B «VëBÝç>¥D ¶kòç¦B À]çB¥D åVD ¼>|þ¼ÅVD. ¶>ªV_ céï ¼>çkï^ BV¡D cºïÓÂzÂ í¦ ØïV|Âï©Ã|D ¨[Å \ݼ>¥ 6:33 kĪÝ][ý åD ¼>çkï^ ÄÍ]Âï©Ãâ¦>uïVï ïìÝ>òÂz å[¤ ØÄKÝm¼kVD. Š å[¤ nBV 5. ýÝm kòþÅ åD¸^çáï^ ïìÝ>òÂz© ÃB©Ã|k¼> QVªÝ][ g«DÃD ¨[Å kĪÝ][ý ÃBÍm 妩Ã>V_ ÃZâçÄï¹_ Øku¤ Øîþ[Ūì. Ãéì ¼kçé kVF©Aï^ ØÃuÅ>uïVï¡D Ã>sï¹_ cBì ¸«¼\V­[ þç¦Ý>>uïVï¡D ØÃu¼ÅV«VþB åVxD åD ¸^çáïÓD ¶kòÂz å[¤ ØÄV_é ¼kõ¦V\V? Š Thank You Jesus ¶¤Âçï Ö>µ

18

gïüâ 2012


Ö¼>V, ¼>k¼ª ¨[ Ö«âE©A. °ÄVBV 12 : 2 6. åD Äçà \Âï^ 4000 ¼Ãö[ c^áºï¹KD Ö_éºï¹KD ¼>k[ >ºþ gæìk]Ým Š yç\ïÓÂz séÂþ ïVÝm ë¼éVï Š ¯¼éVï gæìkV>ºïçáÝ >Ím Ö¦ºØïV^áV\u ¼ÃVz\â|D åDç\ gæìk]ÝmŠ åD ÎËØkVòkì Tâ½[ ¶©ÃÝç>¥D >õ§ç«¥D gæìk]Ý>V¼« ¶kòÂz åVD å[¤ ØÄKÝ> ¼kõ¦V\V? Š å[¤ gõ¦k¼« 7. åD géB ïVöBºïçá¥D g«V>çªïçá¥D EÅ©ÃVï ØÄF]¦ g¼éVÄçªïçá¥D QVªÝç>¥D ¼>k[ åD zòkVªkìïÓÂzD ïtâ½ ¶ºïÝ]ªìïÓÂzD ]ò\õ¦é ¼Ã«çk ¶ºïÝ]ªìïÓÂzD >Ím ¶uA>\VF å¦Ý] kòþÅV¼« Š ÄçÃl_ Ä\V>VªÝç>¥D gæìkV>Ýç>¥D >òþÅV¼« ¶kòÂz åVD å[¤ ØÄKÝ> ¼kõ¦V\V? Š ü¼>VÝ]«D gõ¦k¼« 8. åD géBÝ][ JéD åç¦ØÃu® kòþÅ Š Sunday School - Free Medical Out Reach - Youthwing - Choir »aBD Š Women Fellowship »aBD Š °çw \ÂïÓÂz »aBD Š ï_s c>s »aBD Š Missionary »aBD ¼ÃV[Å ¶çªÝm »aBºï¹KD úzØÃu® c>s kòþÅkìïÓÂïVï¡D, ¶kìï¹[ z|Dúï^ ¶]ªV_ gæìk]Âï©Ãâ| kòk>uïVï¡D ÖËÆaBºï¹ªV_ ¶¼åïì ÃB[ØÃu® kòk>uïVï¡D ¶]ª][ ¼>çkï^ ÄÍ]Âï©Ãâ| kòk>uïVï¡D åVD åD ¼>kV] ¼>kÐÂz å[¤ ØÄKÝ> ¼kõ¦V\V? Š å[¤ nBV 9. åD géBÝ][ Jé\Vï Š ¶Ð©Ã©Ãâ|^á 9 t­Øªö ü>Vêºïçáß ¼ÄìÍ> 27 t­ØªöïÓÂïVï¡D ¶kìï¹[ z|DúïÓÂïVï¡D ¶kìïçáÝ >Vºþ kòþÅ üÃV[ÄìïÓÂïVï¡D ¶kìï^ ÃèAö¥D ÃèÝ>áºï¹_ åç¦ØÃu®kòD gÝm\ ¶®kç¦ïÓÂïVï¡D ¨]ì©Aï^ \V¤ Š ¶º¼ï ¶uA>ºï^ Š ¶ç¦BVáºï^ åç¦ØÃu® kòk>uïVï¡D åD gõ¦kì Ö¼B·¡Âz å[¤ ØÄKÝm¼kVD. Š å[¤ gõ¦k¼« 10. å\Âz g«V]Âï Š ¶wïVª sçé¥BìÍ> ÖËkVéBÝç> åD x[¼ªVìï^ ïâ½Ý >Ím^áªì. åVD kÄ]BVï kVµþ¼ÅVD. åDç\ gõ¦kì gæìk]Ý]òÂþ[ÅVì. ¶]_ Îò Ãz]çB géBD ï⦠¨[® ÎmÂþ çkÝm Š kò¦Ý]uz {ì géBÝç> k¦ \VWéºï¹_ ïâ½Â ØïV|Âï ¼kõ|D ¨[Å ÃV«Ý¼>V| z|Dúï^ x[k«¡D ÖÍ]BVs[ 29 \VWéºï¹KD 29 géBºïçá ïâ½Ý >«¡D ¶ç> åD ÄçÃl[ Eé z|Dúï^ ØÄFB©¼ÃVk>uïVF ïìÝ>òÂz å[¤ ØÄV_K¼kVD. - Praise the Lord. ¶¤Âçï Ö>µ

19

gïüâ 2012


gÃÝm ïVéÝ]_ ¨[çª ¼åVÂþÂ í©¸|. ĺ. 50 : 15

C.S.I CHRIST CHURCH 1558, Trichy Road, Coimbatore - 18 RECEIPTS & PAYMENTS FOR THE MONTH OF JUNE 2012 RECEIPTS OPENING BALANCE CASH ON HAND CASH IN BANK PETTY CASH IDBI BANK ASSESSABLE INCOME SERVICE OFFERTORY SUBSCRIPTION THANKS OFFERTORY SUNDAY CLASS OFFERTORY MARRIAGE OFFERTORY BAPTISM OFFERTORY

200.00 150473 6,000.00 5,000.00 2,53,356.00 2,57,572.00 21,720.00 9,420.00 3,900.00 5,000.00

NON-ASSESSABLE INCOME BYM CHURCH BUILDING FUND FMPB IEM IMS NMS POOR FUND VISWAVANI WOMEN FELLOWSHIP DBM CMM CGMM MEDICAL FUND TITHE SHOP RENT

5,267.00 5,817.00 9,362.00 9,442.00 10,242.00 6,752.00 23,969.00 5,962.00 5,732.00 5,852.00 4,040.00 3,315.00 11,202.00 53,395.00 28,000.00

OTHER INCOME AUCTION BOOK SALE BIBLE SOCIETY MATRIMONIAL REG FEES NEW MEMBERSHIP REFUND OF SALARY ADVANCE REVEREND RECEIPT SUBSCRIPTION OLD CARD TAILORING FEES

1,550.00 570.00 8,012.00 3,000.00 6,000.00 11,000.00 8,450.00 4,710.00 900.00

TOTAL

Mr. D. Jeyasingh

Hon-Secretary ¶¤Âçï Ö>µ

PAYMENTS

AMOUNT

9,45,182.00

AMOUNT

ADMINISTRATION EXP BIBLE QUIZ PRIZE CONFIRMATION EXP. CONTRIBUTION - CHURCH, BETHEL HOME CANDLE MAKING DIESEL TO GENERATOR & PETROL ELECTRICITY CHARGES EDUCATIONAL HELP FLOWER DECORATION HONARIUM TO REV. HOUSE RENT REVEREND LUNCH EXPENSES FOR FASTING PRAYER MINERAL WATER MERIT STUDENT PRIZE OUT REACH MINISTRY PRINTING CHARGES & STATIONARY PF, RBS, RURAL SCHOOL TO REV & STAFF POOR HELP PURCHASE MIKE SALARY ADVANCE TO STAFF & Rev. SALARY CHURCH STAFF & REV. SECURITY SALARY SACRED ELEMENTS TEA & COFFEE& TIFFEN CHOIR TRAVELLING EXPENSES TRANSFER TO MISSIONARY A/C TELEPHONE CHARGES VIDEO & PHOTO EXPENSES

14,198.00 3,750.00 11,328.00 73,595.00 5,290.00 9,194.00 43,494.00 2,50,000.00 1,000.00 2,000.00 4,000.00 3,300.00 1,400.00 23,000.00 1,200.00 3,498.00 6,768.00 40,110.00 18,900.00 47,500.00 1,15,679.00 20,226.00 5,490.00 9,321.00 11,845.00 81,000.00 4,046.00 4,980.00

CLOSING BALANCE CASH IN BANK PETTY CASH IDBI BANK TOTAL

Mr. J.A.Paramanantham Hon-Treasurer 20

1,18,070 6,000.00 5,000.00 9,45,182.00

Rev. V. Ebenezer Mani

Presbyter / Chairman gïüâ 2012


ïìÝ>ì å\Âz© ØÃöB ïVöBºïçáß ØÄF>Vì. ĺ. 126 : 3

AöÍm ØïV^¼kVD åVD ØÛ¸ÂzD¼ÃVm ·kVt ¨[Å ØÃBç« cüBVþÂþ¼ÅVD. Öm ¨ç>Âz¤ÂþÅm ¨[® AöÍm ØïV^¼kV\VªV_ ¶Í> kVìÝç>çB å\m ØÛúï¹_ ØÄV_éV\_ >sìÝm ¶>uz Ã]éVï gõ¦k¼«, ïìÝ>V¼k, ¶©ÃV ¸>V¼k ¨[® åVD g«V]ÂþÅ gõ¦kç« í©¸¦ x½¥D. ¼k>Ý][ ¶½©Ãç¦l_ Ö>uzöB sáÂïÝç> ïVõ¼ÃVD. ¼k>Ý]_ ÃçwB °uÃVâ½_ 2 Ö¦Ý]_ \â|¼\ ·kVt ¨[ÐD kVìÝç> kòþÅm. (1) WBVBV]Ã]ï^ 17gD ¶]ïV«D 4,5gD kĪºïçá kVEÝm© ÃVòºï^. ¶]_ *ïV Îò ·ÔÃÝç>¥D kV쩸Âï©Ã⦠Îò sÂþ«ïÝç>¥D Ãõè ¶çkï^ *ïV ·kVtÂz ïâ½ çkÝ]òÍ> ¶çÅl_ ÖòÍ>m. ¶çkï^ sÂï«ïº¼á. (2) ¼BVªV 1 : 6_ ·kVt ¨[ÐD kVìÝç> ØÄV_é©Ãâ|^ám. ï©Ão_ Ãé åVâç¦ß ¼ÄìÍ> Ãé \>Ý]ªì ¸«BVðD ØÄFþÅVìï^. ]ÏØ«[® AB_ ïVu¤ªV_ ï¦_ ØïVÍ>¹ÂþÅm. ¶©¼ÃVm ï©Ãçé ØÄKÝmþÅkìï^ ¶kªk[ >[ >[ ¼>kçª ¼åVÂþ ¼kõ|ºï^ ¨[þÅV[. ¼BVªV \â|D WÝ]ç« ØÄFþ[ÅV[. ¶©¼ÃVm \VKt À WÝ]ç« ÃõbþÅØ>[ª? ¨_éVòD ¶kªk[ ¼>kìïçá ¼kõ|þÅV[ À¥D ¼kõ½ÂØïV^ Îò¼kçá ·kVt åVD ¶aBV>ý åDç\ ïV©ÃVì ¨[þÅV[. ÖÍ> kVìÝç>¥D Ãé >«©A ¼>kìïçáÝ>V[ z¤Âþ[Åm. ÃéòD ¼kõ|þ[ÅVìï^ ¨Í> ·kVtBVkm ¨[®>V[ ØÃVò^. g>éV_ ¼k>Ý][ ¶½©Ãç¦l_ íÅ©Ãâ|^á 2 Ö¦ºï¹KD kòD ·kVt ¨[Å kVìÝç> gõ¦kç«Â z¤©¸¦s_çé. ¶çkï^ sÂþ«ïºïçá¥D ·Ôúïçá¥D, x©ÃÝ] JkVl«D ¼ïV½ sÂþ«ïºïç᥼\ z¤ÂþÅm. gçïBV_ ¸öB\Vªkìï¼á ¶Í> ØÄV_çéÝ >sìÝm ¶>uz Ã]éVï Äìk k_ék¼«, ]ö¼Bï ¼>k¼ª, ïìÝ>V¼k, ¶©ÃV ¸>V¼k ¨ª® í©¸|km ÄöBVï ÖòÂzD ¨ª WçªÂþ¼Å[.

֩ýÂz

¼Û.¸.¼ÛÂï© ¶¤Âçï Ö>µ

21

gïüâ 2012


ïìÝ>òç¦B ... Ö«ÂïºïÓÂz x½s_çé. Aé. 3:22

ÖÍ> gïüâ \V>Ý]_ ¸ÅÍ> åVçá ØïVõ¦V|D åD Äçà \ÂïÓÂïVï ØÛ¸©¼ÃVD.

¶[A^á gõ¦k¼«, ¼>kZì Ökìï^ g¥· åVâï¹_ \u®¼\Vì ¸ÅÍ> åVçá ïVðß ØÄF> þòçÃÂïVï å[¤. ÖÍ>© ¸ÅÍ> åVâï¹_ Ökìï^ ï¦Í> gõç¦s¦ ¼\KD gæìk]Âï©Ã|Dý ÖkìïÓÂïVF \[ÅV|þ¼ÅVD. cDxç¦B Ø>FTï þòçÃlªV¼é ÖÍ> gõ½_ ÎËØkVò åVçá¥D gæìkV>\VF ØÃu®ÂØïV^á ÖkìïÓÂz c>s ØÄF¥D. åVÄ ¼\VĺïÓÂz séÂþ ïVÝm ØïV^ÓD. ¶¼åïD ¸ÅÍ> åVâïçá ïVð¡D z|DÃ\VF ØïVõ¦V¦¡D ¶ò^Aö¥D. gæìk]¥D, ïVÝm ØïV^ÓD. Ö¼B· þ¤üms[ JéD ¼kõ|þ¼ÅVD å_é ¸>V¼k gØ\[. AUGUST - 01 THAVASINGH JOHNSON.J SATHISH KUMAR DAVID.S GNANADURAI JABA SINGH.S PATTURAJ STEOHEN THANASEKAR.J PONRANI.S AUGUST - 02 CAROLINE G. DUKE KARUNAKARAN JEYARAJ DAVID SOPHIA PRASHANTHI.S SAMUEL D. LAWRENCE. S DEVARAJ A. AUGUST - 03 PRAVIN DAVID JEYAPAUL G. VIJAY ANAND JEYARAJ.V JENILA.M JACOB S.N. JOHNS MARY.D JOEL AUGUSTIN AUGUST - 04 THANGARAJ.T LILLLY BAI JUSTIN SUBBULAKSHMI NAGOMI.S MARAGATHAM MARGREAT CAROLINE RENEE

¶¤Âçï Ö>µ

VIJAYAKUMAR AUGUST - 05 BERCY VIJAYASEELI PRISCILLA GNANAMANI.J. GNANAM VASUKI RAJAN. MEHANATHAN S. SAMUEL RAJKUMAR J. SELVIN.J MANGALARANI.EL SUCILA JOTHIMANI JOHN.A BALACHANDRAN.K.P AUGUST - 06 SHANTHI LEELE PUSHPAM JASKING.K SELVAM ELSI. A SUDHAN APPADURAI M.N. AUGUST - 07 JEYAKUMAR D. JOHN ROSE A. SIMEON S. SUDHA.K. ARUMAI MARY AUGUSTA.S.J ESTHER JOY JOHN DURAISINGH J. MERCY AUGESTINA.P OLIVER JOHN DR. YOVAN PATTURAJA M. AUGUST - 08 JEBARAJ 22

KANAGARAJ T. STANLEY CHARLES SHIREEN COX ANDREWS JAWAHAR.S AUGUST - 09 BALASINGH. R LATHA SELVADASS BAKIYARAJ.A AUGUST - 10 HEMA ANGELA CLEMENCY MADHIALZHAGAN V. SANTHINI.A GNANARAJ ROBIN.S AUGUST - 11 MOSES.P JAYARANI BALAKUMAR JEYAPARAKASH J. AUGUST - 12 RAJAN NADAR DEVASAGAYAM H. MOHAN.N STEPHEN PONRAJ ESTHER SILVANAS.S KIRUBHA.S AUGUST - 13 JOHN DHARMARAJ S. MANICKARAJ J. AMIRTHA JABAKANI .S. PONMARY.S JOHN SAMUEL.J

gïüâ 2012


ïìÝ>ì ¨[ ØÛÃÝç> °u®ÂØïV^kVì. ĺ. 6 : 9 AUGUST - 14 SELVI SATHYA RAJ NADAR.D GNANASINGH RUBILA PON SALOM. I.S VIJAYAKUMAR.S AUGUST - 15 PATTUPITCHAI.S SUTHANTHIRAKUMAR.J. SUGUMARAN M.P. DAVID PETER JACOB KALAISELVAN ANNAMALAI PAUL GUNASEKERAN.B JEYAKANTH SUGHENTHIRAKUMAR A. JANCI EBANESAR KANAGARAJ P. KOVILPILLAI D. MAHARAJAN G.P. AUGUST - 16 VASANTHAKUMARI. JEBARAJ.M JOHN KARUNAKARAN.D KIRUBA.M SUBARESH ARULDHASS IMMANUEL. J DENNISE SAM GAAR. I AUGUST - 17 GODWIN GNANAMANI RAVIKUMAR ABRAHAM.P SWEETY MERCY P. JEBA.M LAWRANCE DELSY PAULINE JOSHUA ANNAL JEBAKANI.A DAISY SIMON Rev.PRABHU CHANDRAMOHAN JEBASINGH.K.P PRAVEENSON.J SUNDER SINGH .J

¶¤Âçï Ö>µ

STEPHEN VISHWANATHAN AUGUST - 18 DANIEL K. JENIFER SENTURKANI JAYAPRABHA.A PONMANI .M.H. AUGUST - 19 AMIRTHAM D.S. EBENEZER GANDHI D. ISAAC ALLEN SELVARAJ AUGUST - 20 JASPER JOHN PAUL JOY JOHNSON SELVARAJ SAMUEL.J SHAILA KANI MOZHI AUGUST - 21 EVEREST JACOB.K RAJKUMAR.J AUGUSTIN GNANASEKAR MUTHURAJ D. JEYARAJ IMMANUEL SUNDAR SINGH.J VINCENT J. AUGUST - 22 PAULDHAS S. JUSTIN F. JANCY RANI.G. JANSI D. DAVIDSON.G SYLVANUS PRITHIM SUGANTH.S AUGUSTIN I. SELVAMANI A. AUGUST - 23 RAJAKUMARI.J RAJAN C. HEPZIBAH.M.PACKIARAJ

VIGESH MARCUS AMBROSE DANIEL C. AUGUST - 25 BALASING JAMES.T GEORGE ATHISTAM SUSENTHERAN. S AUGUST - 26 JEBRAJKUMAR M. STELLA CHANDRAN SAMUEL DURAI.J SAGAYA JOHNSON PREMKUMAR.E GNANARAJ SAMUEL SHOBIYA JABASTIN.J HILDA ANGEL AUGUST - 27 DANIEL DURAI JEYASING .J JACKSON J. FREEDA WILLIAMS AUGUST - 28 SHEEBA JOSEPH.R GNANA SEKAR H. LIZZY SAMATHANAM J. BLESSING FLORA SORNAKUMARI.K AUGUST - 29 EDWIN THOMAS AUGUSTINE.R SHELIN ASHBAN JOSHUA EDWARD DINESH AUGUST - 31 THOMAS RAJA.P LIVINGSTON BASKAR.A ABRAHAM PRABHAKAR EDWIN

AUGUST - 24 JAYASEELI.J PREMKUMAR A. 23

gïüâ 2012


ïìÝ>ì... c[çª ¼\[¼\KD gæìk]©ÃVì. cÃV. 15 : 5

gïüâ \V>Ý]_ ]ò\ð åVâïçá ØïVõ¦V|¼kVì ïìÝ>ì æ¼BVMoòÍm c[çª gæìk]©ÃVì À c[ ¸^çáï¹[ ¸^çáïçá¥D Ä\V>VªÝç>¥D ïVõÃVF. (ĺ. 128 : 5,6) AUGUST - 22 Mrs. & Mr. JHONEY RESSEL ROSE.N AUGUST - 23 Mrs. & Mr. JOHN KARUNAKARAN.D Mrs. & Mr. PRINCE SELVARAJ.E AUGUST - 24 Mrs. & Mr. PACKIA STALIN SWEETON.J Mrs. & Mr. AUGUSTIN.P Mrs. & Mr. PARTHIBAN ARULRAJ AUGUST - 26 Mrs. & Mr. ROBIN. A.S.V Mrs. & Mr. SUTHAKAR JACKSON AUGUST - 27 Mrs. & Mr. GEORGE GNANADAS.J Mrs. & Mr. ANAND M. AUGUST - 28 Mrs. & Mr. ESA JOHNSON.V AUGUST - 30 Mrs. & Mr. JEBARAJ.C Mrs. & Mr. DANIEL DURAI JEYASING .J Mrs. & Mr. ATHISAYARAJ.S AUGUST - 31 Mr. & Mrs. SELIS TINO.D Mrs. & Mr. EASTON SELVAKUMAR

AUGUST - 10 Mrs. & Mr. SURESH RAJAKUMAR S. AUGUST - 15 Mrs. & Mr. AROCKIA RAJ.C AUGUST - 19 Mrs. & Mr. DAYANAND PRABU F. Mr. & Mrs. EZHIL.A Mrs. & Mr. MEHANATHAN S. AUGUST - 20 Mrs. & Mr. ENOCH RAJ SINGH .T Mrs. & Mr. JUSTIN DEVARAJAN.H Mrs. & Mr. SUNIL J.G.M. Mrs. & Mr. MANUEL PACKIARAJ.I AUGUST - 21 Mrs. & Mr. RAJENDRAN R. Mrs. & Mr. HENRY.J.S Mrs. & Mr. SELVAN.P Mrs. & Mr. JEBASTIN.S Mrs. & Mr. RUBAN.S Mrs. & Mr. SANTHOSAM C. Mrs. & Mr. SUDHAKAR MUTHUKUMAR. E Mrs. & Mr. SELVIN.J

]ò\ð åVâïçá ØïVõ¦V|þ[Å Ökìï¹[ z|Dà gæìkV>Ý]uïVï¡D, kVçwB½ kVçwBVï kVµÍm ØÃòï¡D åVD ïòÝ>VF ØÛ¸©¼ÃVD.

ï¦Í> hçé \V>Ý]_ å¦Í> ]ò\ðºï^

04.07.2012 G. Frhnklin William Raj & Jay Priya 05.07.2012 S. Koras & P. Leely Pushpa Anandajothi 13.07.2012 D. Christopher Sam Doss & C. Brighty Kirubah

Ökìï^ >Vºï^ géBÝ]_ ¨|Ý> c¦[ýÂçïl_ Ö®]kç« WçéÝm Wuï¡D ¶kìï¹[ z|Dúï^ gæìk]Âï©Ã¦¡D, ïì©ÃÝ][ ïMï^ gæìk]Âï©Ã¦¡D ØÛ¸©¼ÃVD.

ï¦Í> h[ & hçé \V>Ý]_ ïìÝ>òÂz^ \öÝ>kìï^ 26.06.2012 09.07.2012

Mr. Santhosam D. Mr. Gandhiraj

Ökìïçá ÖwÍ> z|DÃÝ]ªòÂïVF ØÛ¸©¼ÃVD. ïìÝ>ì >V¼\ ë\ g®>çé >Ím ¶kìï¹[ ÄÍ>]lªì ¶çªkòD ¶k«V_ gæìk]Âï©Ã¦ ØÛ¸©¼ÃVD. ¶¤Âçï Ö>µ

24

gïüâ 2012


c[ ¼>kªVþB ïìÝ>ö¦Ý]_ ¶[A íòkVBVï. \Ý. 22 : 37

Ø>öÍm ØïV^Óºï^ h ÖÍ]B Ø\Vaï¹_ x>[ x>o_ ±_ ¶ßÄVª Ø\Va >tµ, ¶ßÄVª ±_

çø^.

h ÖÍ]B ¼>EB ØïV½çB k½kç\Ý>kì ¸ºïéV ØkºçïBV. h ÖÍ]BVs_ {|D tï Àá\Vª å] Š ïºçï. h \M>M[ ïõïáV_ 17 gl«D s>\Vª kõðºïçá ¸öÝm ¶¤B

x½¥D.

h céþ[ tïßE¤B y¡ Š ¸­© «VÂ. h ØïV_ïÝ>V

åïö_ c^á ¶çªÝm ï⦦ºï¹KD Øk¹©AÅ\Vï Àé WÅÝç> ¯Ä ¶«· cÝ>«sâ|^ám. h \ï« ¼«çï kaBVï¡D, ¯\Ý]B ¼«çï kaBVï¡D ØÄ_KD åV| Š ¸¼«E_. h ïVìïÓÂz© Ã]¡ ¨õ ØïV|ÂzD xçÅçB ¶¤xï©Ã|Ý]B åV| Š ¸«V[ü. h S k½s_ ¶ç\Ím^á ØÃòºï¦_ Š ¶âéVõ½Â ØÃòºï¦_. h ÖéâÄD ÃÂïºïÓÂz ¼\_ z¤©Aï^ ¨¿] çkÝmsâ|ß ØÄ[Šμ« sÞQVM Š vì nÄ WRâ¦[. h Øïâ|© ¼ÃVïV> μ« cð¡© ØÃVò^ Š ·Ý>\Vª ¼>[. h ïé©Ã¦D ØÄFB x½BV> μ« cð¡©ØÃVò^ Š xâç¦. h ÖÍ]BVs_ 32 gõ|ï^ \Ý]B ¶ç\ßÄ«Vï ÖòÍ>kì Š ØÛïýk[ «VD. h Ã>s °uÅ 29 \V>ºï¹_ 32 åV|ïÓÂzß Ô.10 ¼ïV½ ØÄés_ ·u®éV ØÄ[Å ÃV«VÓ\[Å ÄÃV åVBïì Š ]ò\] *«V z\Vì. (Ökì ØÛïýk[ «Vt[ \ï^. Ø>Vz©A : ]ò\] ¼Û.¼ï. ¨ü>ì «Vè, ÷.¨[.t_ü,¼ïVçk.

AUGUST 2012

Bible Exam

¼k>Vï\Ý ¼>ì¡

c\m ¼k>Ý]_ åV[ ¨Ëká¡ ¸öB\VlòÂþ¼Å[. ĺ. 119 : 97

åV^ : 26.08.2012 QVl® ¼å«D : ïVçé 11.30 \è ¼k>Ãz] :

AéDÃ_ \u®D >VM¼B_ Aü>ïD x¿kmD

ÄçÃBVì cºï^ ¼å«ºïçá ¼k>Vï\Ý]_ Eé ÃÂïºïçá© A«â¦ ÎmÂzºï^. g[*ï AÝmðìßE ØÃu® \þ¿ºï^. ¶¤Âçï Ö>µ

25

gïüâ 2012


s·kVÄÝ]ªV¼é À]\V[ ¸çw©ÃV[. ¨¸. 10:38

céïß

rh¥gh£L j£oš Ä¢r« it¤jhš mguhj«

ØÄF]ï^

ãÇ£lÅYŸs rî¤ êš£Þ gFâÆš ÓdnAh£lš x‹W cŸsJ. ïªj nAh£lÈš rh¥ãLgt®fŸ, rh¥ã£l j£oš czî¥ bghU£fis Ûj« it¤jhš, mt®fS¡F 20 gî©L tiu mguhj« tNÈ¡f¥gL»wJ. ïªj nAh£lš r®t®fŸ rh¥ãl tUgt®fËl« ïJ F¿¤J K‹djhfnt jftš bjÇɤJ ÉL»‹wd®. ïij Û¿ rh¥ã£l j£oš czit åzh¡Fgt®fS¡F, czî¡ f£lz¤Jl‹ mguhjK« nr®¤J tNÈ¡f¥ gL»wJ. cy»š gy® czɉF fZl¥gL« nghJ, czî¥ bghU£fŸ åzhtij jL¡fnt ïªj¤ â£l« v‹W Tw»‹wd®. - âdjªâ

bghUshjhu ts®¢á Fiwí« el¥ò M©oš r®tnjr bghUshjhu ts®¢á 3.5 rjåjkhf Fiwí« vd g‹dh£L Ãâa« (I.v«.v¥) bjÇɤJŸsJ. cyf ehLfË‹ fl‹ bgU» tUtJ ïªâah-Ódh ngh‹w ehLfË‹ ts®¢á kªj ÃiyÆš cŸsJ. vdntjh‹ r®tnjr bghUshjhu ts®¢á Fiwa fhuz« vd Ãâa¤â‹ m¿¡ifÆš Tw¥ g£LŸsJ. -âdkÂ

áÇah eh£L »s®¢áÆš 19 MÆu« ng® gÈ

É©btË Ãiya¤âš EiHªjh® RÅjh ÉšÈa«Þ

áÇahÉš mâg® gõ® mš Mrh¤ij gjÉ Éyf¡ nfhÇ flªj kh®¢ khj« Kjš nghuho tU»‹wd®. ïªj »s®¢áÆš 13,296 m¥ghÉ k¡fS«, 4861 uhQt åu®fS« 949 nghuh£l¡fhu®fS« gÈah»íŸsd®. áiwÆš mil¡f¥g£l k‰W« fhzhkš nghdt®fis¥ g‰¿ ï‹D« jftš ïšiy. -âdky®

mbkÇ¡fh É©btË MuhŒ¢á ÃWtd (ehrh) ÉŠPhÅí« ïªâaUkhd RÅjh ÉšÈa«Þ r®tnjr É©btË Ãiya¤ij br‹wilªjh®. uZa É©fykhd nrhôÞ, r®tnjr É©btË Ãiya¤Jl‹ ïizªjJ. mbkÇ¡fh, uZah, #¥gh‹, MÞânuÈah cŸË£l, gy ehLfŸ x‹¿izªJ óÄ¡F nkš, 410 ».Û., cau¤âš, r®tnjr É©btË Ãiya¤ij mik¤JŸsd. ïªj bra‰if É©btË Ãiya¤âš, ïu©L É©btË åu®fŸ j§», MŒî k‰W« guhkÇ¥ò gÂfËš <Lg£L tU»‹wd®. ït®fS¡F njitahd czî, j©Ù®, ãuhzthí ngh‹wit, uZah k‰W« mbkÇ¡f É©fy§fŸ _y«, r¥is brŒa¥g£L tU»‹wd. uZahÉ‹, nrhôÞ É©fy«, flªj 15« njâ, frfÞjhÅš cŸs igfhD® Vîjs¤âÈUªJ ɩš brY¤j¥g£lJ. mbkÇ¡fhÉ‹ rh®ãš, RÅjh ÉšÈa«Þ, uZahÉ‹ rh®ãš ôÇbky‹ br‹nfh, #¥gh‹ rh®ãš m»Ïnfh nAhÎo M»nah®, ïªj É©fy¤âš br‹WŸsd®. RÅjh ÉšÈa«Þ, r®tnjr É©btË Ãiya¤J¡F brštJ, ïJ ïu©lhtJ Kiw. -âdfu‹

y©l‹ xÈ«ã¡ bjhl§»aJ

y©l‹ xÈ«ã¡ ngh£o #]iy 27« njâ nfhyhfykhf bjhl§»aJ. xÈ«ã¡ »uhk¤âš njáa Ñj« ïir¡f ïªâa _t®z¡bfho â£lÄ£lgo 22« njâ V‰w¥g£lJ. mU»š 5 tisa§fŸ bfh©l xÈ«ã¡ bfhoí« V‰w¥g£lJ. ïªâa FG KGikahf tuhjjhš btW« 35åu® åuh§fidfŸ k£Lnk ïªj ÉHhÉš g§nf‰wd®. cyfnk mâf MtYl‹ vâ®gh®¤J¡ bfh©oU¡F« 100, 200 Û£l® X£l¥ ngh£oÆš cnr‹ nghš£ jdJ Kªija rhjidia K¿ao¥ghuh? v‹W MtYl‹ mtuJ uáf®fŸ vâ®gh®¤J¡ bfh©oU¡»‹wd®. j‰nghija ntf¤â‰F nkš Xodhš mtU¡F khuil¥ò V‰gL« vd kU¤Jt®fŸ v¢rǤJŸsd®. Mdhš cnr‹ nghš£ eh‹ Äf mâf ntf¤âš Xo Û©L« xU rhjid brŒnt‹ vd rthš É£LŸsh®. cnr‹ nghš£ rthš gÈ¡»wjh? lh¡l®fŸ v¢rÇ¡if el¡Fkh? vd gh®¥ngh«. -M¥l®ü‹

¶¤Âçï Ö>µ

26

Ø>Vz©A : M.N. ·>[¶©ÃVmç« ]ò\õ¦é ¼Ã«çk c®©¸ªì gïüâ 2012


gsl[ EÍç>¼BV ýkÐD Ä\V>Vªx\VD. ¼«V\ì 8 : 6

c^åVâ|ß ØÄF]ï^

7,13,763 th¡FfŸ bg‰W 77 taâa ãuzh¥ Kf®Í 13-tJ #dhâgâahf gjÉ V‰wh®

XŒî muR CÊa®fŸ nj®jÈš Fâ¡f jil!

Äf gugu¥ghf elªJ Koªj ïªâa #dhâgâ nj®jÈš 77 tajhd ãuzh¥ Kf®Í th¡Fkâ¥ò mo¥gilÆš 7,13,763 th¡FfŸ bg‰W e h £ o ‹ 1 3 t J #dhâgâahdh®. ïtiu v⮤J ngh£oÆ£l ã.V.r§khî¡F 3,15,987 th¡FfŸ »il¤jJ. ãuzh¥ Kf®Í 25« njâ #dhâgâ khËifÆš elªj ÉHhÉš gjÉ V‰wh®. c¢r Úâk‹w jiyik Úâgâ vÞ.v¢.fghoah gjÉ ãukhz« brŒJ it¤jh®. ïJtiu 14 #dhâgâ nj®jšfŸ elªJŸsd. 12ng® #dhâgâahf gjÉ t»¤J ïU¡»wh®fŸ Kjš #dhâgâ lh¡l® uhn#ªâuãurh¤ ïUKiw #dhâgâahf gjÉ t»¤JŸsh®. vdnt ãuzh¥Kf®Í #dhâgâ gjÉ V‰F« 13tJ jiyt®. nk‰F t§fhs« ãò« kht£l¤âš cŸs »®eA® v‹w F£o »uhk¤âš 1935« M©L or«g® khj« 11« njâ Fä‹ ãuhkz ïd FL«g¤âš ãuzh¥ ãwªjh®. muáaš m¿Éaš, tuyhW ghl§fËš KJfiyg£l« bg‰wt®. fšÿÇ MáÇauhf thœ¡ifia¤ bjhl§»dh®. ã‹d® t¡Ñyhfî« g¤âÇifahsuhfî« ãuzh¥ gÂah‰¿dh®. ãuzh¥ Kf®Í¡F khj« %.1½ y£r« r«gs«. #dhâgâ khËifia guhkÇ¡f 200 CÊa®fŸ, F©L Jis¡fhj Éiy ca®ªj bk®áblÞ bg‹Þfh®. ït® XŒî bg‰wîl‹ khj« %.75 MÆu« XŒñâa« ju¥gL«. blšÈÆš xU g§fsh ju¥gL«. Ékhd«, uÆšfËš kidÉíl‹ ïytrkhf gaz« brŒayh«. -ã‰gfš

XŒî bgW« I.V.vÞ, I.ã.vÞ c£gl ca® mâfhÇfŸ muR CÊa®fŸ gy® gÂÆÈUªJ XŒî bg‰wJ« mšyJ uhÍdhkh brŒjJ« muáaÈš Fâ¤J nj®jÈš ngh£oÆLtij¤ jL¡f ÉiuÉš jil Éâ¡f¥gl cŸsJ. -âdky®

khztid mo¤j MáÇa®fS¡F áiw bgu«gÿ® mUnf jÅah® gŸËÆš 9« tF¥ò go¤J tªj ÉLâ khzt‹ gu¤uh{(14) ïuî 9k msÉš áWÚ® fÊ¡f mDkâ nf£lh‹ MáÇa® kW¤jnjhL k£Lkšyhkš 3 MáÇa®fŸ mtid mo¤J cij¤jd®. fhakilªj khzt‹ å£o‰F j¥ã Xo bg‰nwhÇl« òfh® mˤjh‹. mij¤bjhl®ªJ 3 MáÇa®fis nghärh® ifJ brŒJ áiwÆš mil¤jd®. -fhiy¡fâ®

g‹¿ fhŒ¢rš jL¡f 26 MÆu« kh¤âiu Þlh¡ Úy»Ç kht£l¤ij¢ nr®ªj ïs«bg© g‹¿¡fhŒ¢rš nehŒ jh¡» nfhitÆš ïwªjh®. ïtuJ cwÉduhd xU áWÄia g‹¿ fhŒ¢rš jh¡» nfhit muR kU¤Jt kidÆš jÅth®oš Ợir bgW»wh®. ïij¤ bjhl®ªJ nfhitÆš g‹¿¡ fhŒ¢rš nehŒ jL¥ò elto¡iffŸ ÔÉu¥gL¤j¥g£LŸsd. 26 MÆu« lhÄ ¥S kh¤âiufŸ ïU¥ò it¡f¥g£LŸsd. -khiyKuR

òâa kªâÇ jÄHf tUthŒ¤Jiw òâa mik¢ruhf <nuhL kht£l« bgUªJiw bjhFâ v«.vš.V bt§flh¢ry« ÃaÄ¡f¥g£L #]iy 19« njâ uh{gtÅš Kjšt® b#ayÈjh K‹ÅiyÆš gjÉ V‰wh®. ft®d® nuhirah mtU¡F gjÉ¥ ãukhz« brŒJ it¤jh®. - ïªâa‹ v¡ÞãuÞ

Ø>Vz©A : M.N. ·>[¶©ÃVmç« ]ò\õ¦é ¼Ã«çk c®©¸ªì ¶¤Âçï Ö>µ

27

gïüâ 2012


¨[ *âÃì cl¼«V½òÂþÅVì. ¼BVA 19 : 25

¼k>sªV ¼ÃVâ½ gïüâ 2012

¶[A ¼k>Vï\© ¸öBìï¼á! ØÄ[Å \V>D 198 ¼Ãì ïéÍm ØïVõ| ¶]_ 182 ¼Ãì ¨_éV ¼ï^sïÓÂzD ÄöBVª Ã]çéÝ >Ím^Cìï^. kVµÝmÂï^! Öm Ã[M«õ| \V>ºï^ ØïVõ¦ ÖÍ>Ý Ø>V¦ö[ 2012gD gõ½uïVª ¨â¦Vkm ¼k>sªV ¼ÃVâ½ ¨[Ãç> \þµßE¥¦[ Ø>ösÝm ØïV^þ¼Å[. ¼k>Vï\Ýç> ïòÝm¦[ ý¥ºï^! Ã]_ïçá ¨¿mºï^! Ãö·ïçá Øk_Kºï^!

géB ¶KkéïÝ]uz Ã]_ kÍm ¼Ä« ¼kõ½B

ïç¦E åV^ 15.08.2012 z¤©A : ¨_éV sªVÂïÓÂzD Ö¦D, kĪ ¨õ z¤©¼ÃV| Ã]_ ¨¿mºï^.

sç¦Ý>V¹[ x>_ ÃÂïÝ]_ cºï^ ØÃBì (Mr. / Mrs. / Miss) \u®D xïkö,Ø>Vçé¼ÃE ¨õ ¨¿> \ÅkVyìï^. I. ÿµÂïVbD sªVÂïÓÂz sç¦B¹Âï¡D : ( À]Ø\Vaï^ Aü>ïD x¿kmD ) 1. À]\V[ïÓç¦B ÃVç> ¨©Ã½lòÂzD? 2. >[ gÝm\Vçk ¼Ä>©Ã|ÝmþÅk[ BVì? 3. cÝ>\ìïÓÂz ¶«õ ¨m? 4. x^¼ko, «VÛÃVç> Š Öçkï^ ¨>uz Ω¸¦©Ãâ|^áª? 5. ÃéÝ> mòïD ¨m? BVì ¶>uz^ {½ ·ï\Vlò©ÃV[? 6. Ö«ïEBºïçá Øk¹©Ã|ÝmþÅk[ BVì? 7. kòÝ>Ýç> ¶®©Ãk[ BVì? 8. cÂþ«Ýç> \Vu®km ¨m? 9. Øk^¹© ¯ß· ¯EB {â禩 ¼ÃVoò©Ãm ¨m? 10. ‘ ¨[ ýçB ¨ªÂz ¶áÍm ¨[çª ¼ÃV´Ý>òÓD’ . °[?

II. ¼k>Vï\© A]ì ¼ÃVâ½ : ( gÃí x>_ \_þBV Aü>ïD x¿kmD) ÿµÂïVbD sªVÂïÓÂïVª sç¦ï^, ØïV|Âï©Ãâ|^á ï⦺ïÓÂz^ (kétòÍm Ö¦D, Ö¦tòÍm kéD, ÿaòÍm ¼\_, ¼\oòÍm ÿµ, z®ÂïVï) \çÅÍm^áª. ¶kuçÅ ïõ|¸½Ým Ã]_ïçá kĪ g>V«Ým¦[ ¨¿>¡D. 1. ¨m ØÃéªuÅ>Vþ, WBVBD Îò¼ÃVmD ØÄ_éV\u ¼ÃVþÅm? 2. íoçB ÄDÃV]ÂþÅk[ ¨]_ ¶ç>© ¼ÃV|þÅkªVF ¶ç>ß ÄDÃV]ÂþÅV[? 3. åV[>V[, ¨[çªÝ >s« ¼kØÅVòkòD Ö_çé ¨[® >[ Öò>BÝ]_ ØÄV_o, WìsÄV«\VF kVµÍm ï¹ íìÍ]òÍ> åï«D ¨m? 4. ¶¿Âz kü]«D >öÝ>kªVF #>ÐÂz x[ W[Åk[ BVì? 5. ÄÝ]B åï«D ¨[® ¶çwÂï©Ã|D ¨[® ïìÝ>ì í®D åï«D ¨m? 6. kVªÝ][ ÃéïèïçáÝ ]ÅÍm Ö¦ºØïV^áV\u ¼ÃVz\â|D åD¼\_ gæìkV>Ýç> kò´Âï ïìÝ>ì åDt¦D ¼ïâÃm ¨m? ¶¤Âçï Ö>µ

28

gïüâ 2012


¼k>¼\ Øk¹ßÄD, ¼ÃV>ï EâçļB ýkka. À]. 6 : 23

W ¼>V ¨ ò Ä ¼é D Ý W

M [ [ m õ m ì BV [

¼k kV ì > Ã Í B _ ì

ì · Ä ¿ Ä © þ ì B

B ¼> ¼BV ® ¨ k s « ¸ [ \ Ã | ÃV ¨ _ t ¼>V

_ b \V å K Ö ÅV ï °

ï D ð åV D ï ØÄV çà c ª ¼k éV > > kV Ý D ØÃV

7. m[\VìÂïÝ][ ¨_çé BVì? 8. ïìÝ>ì ¨òļét[ ¼\KD R>Vs[ ¼\KD ¨Ý>çª kò­D ¼ïVÃD ØïVõ½òÍ>Vì? 9. ‘ ¶ k ì ï ^ Ø ï ½ ¥ D , à B º ï « x \Vªkìï^’. BVì? 10. ¼ \ ¼ é Ø ï V | Â ï © à â | ^ á sªVÂïÓÂz sç¦ïçá ïõ|¸½Ý> ¸[ 35 ¨¿ÝmÂï^ tÞ·D. ¶kuçÅ köçÄ© Ã|Ý]ªV_ þç¦ÂzD kĪÝç> g>V«Ým¦[ ¨¿>¡D.

2012 hçé \V> ÄöBVª Ã]_ï^

I (1) >ï©Ã[ >[ ¸^çáÂz Ö«ºzþÅm ¼ÃVé. Š ĺÿ>D 103 : 13 (2) ¼>kÐç¦B kVìÝç>Âz s¼«V>\VF ïéïD Ãõè, c[ª>\Vªkòç¦B g¼éVÄçªçB ¶Äâç¦ Ãõèªkìï^ Š ĺÿ>D 107 : 10-12 (3) \öÝ>kìïÓD \¡ªÝ]_ ÖźþÅkìïÓD Š ĺÿ>D 115 : 17 (4) >Dç\ ¼åVÂþÂí©¸|þÅ BVkòÂzD, cõç\BVFÝ >Dç\ ¼åVÂþÂ í©¸|þÅ BVkòÂzD Ä*Ã\VlòÂþÅVì Š ĺÿ>D 145 : 18 (5) ØÃV_éV> åV¡^ák[ Š ĺÿ>D 140 : 11 (6) ¶m g¼«VÐç¦B E«E[ ¼\_ »uÅ©Ãâ|, ¶kÐç¦B >V½l_ k½þÅmD, ¶kÐç¦B ¶ºþï¹[ ¼\_ ÖźzþÅm\Vª å_é ç>éÝmÂzD, ¨ì¼\V[ \çél[ ¼\KD, æ¼BV[ Ãìk>ºï^ ¼\KD ÖźzD ÃMÂzD ΩÃVlòÂþÅm. Š ĺÿ>D 133 : 1 - 3 (7) ïõ§¼«V¼¦ sç>ÂþÅkìï^ Š ĺÿ>D 126 : 5 (8) ¼kçéÂïV«ö[ ïõï^ >ºï^ ¨Û\V[ï¹[ çïçB ¼åVÂþlòÂz\V© ¼ÃVé¡D, ¼kçéÂïVöl[ ïõï^ ¨Û\Vâ½l[ çïçB ¼åVÂþl«Âz\V© ¼ÃVé¡D, ¨ºï^ ¼>kªVþB ïìÝ>ì ¨ºïÓÂz Ö«ÂïÞØÄF¥D kç«ÂzD ¨ºï^ ïõï^ ¶kç« ¼åVÂþlòÂþÅm. Š ĺÿ>D 123 : 2 (9) ïìÝ>òç¦B¸«\Vðºï^ Š ĺ. 119 : 71 (10) \ЭÐç¦B åVâï^ Š ĺ. 144 : 4 II (1) WM¼k Š åVíD 2 : 8 (2) >ìU· Š ¼BVªV 1 : 3 (3) Ø\V¼«ÄV Š *ïV 1 : 1 (4) ¼BV¼Ä©A Š ÎÃ] 18gD kĪD (5) kVìÝç>ï^ Š *ïV 2 : 7 (6) ØÃVFBVª \VçB Š ¼BVªV 2 : 8 (7) Ä\VöBV Š *ïV 1 : 5 (8) ÄÝmòÂï^ Š *ïV 7 : 6 (10) Ö©¼ÃVmD åV[ c[ ¼\_ ÖòÂþÅ (9) J[® åV^ Š ¼BVªV 3 : 3 ¶k[ OïÝç> x¤Ým c[ ïâ|ïçá ¶®©¼Ã[. åVíD 1 : 13

hçé 2012 ¨_éV ¼ï^sïÓÂzD ÄöBVª Ã]çé ¨¿]ªkìï^

Mrs. C. Ajantha Rani Mrs. Anbarasi Jawahar. G Mrs. Angelina Packinathen Mrs. Anitha Jones .T Mrs. Aroma Judith Mrs. Arumai Thangabai .K Mrs. Arputhaseeli Durai Singh Mrs. Baby Saroja G. Mrs. Bhanumathi Santhosh

¶¤Âçï Ö>µ

Mrs. Barzilal J. Mrs. Blecy David Mrs. Berlin T. Mrs. Beulah A. Mrs. Beulah Rajan W. Mrs. Beulah Sarojini P.U. Mrs. Bhenadicta Starlet Mrs. Chandra Durai Raj .D 29

Mrs. Christobel Mrs. Christy Rajesh. D Mrs. Christy Soundarya T. Mrs. Christy Bai Vasan Mrs. Daisy Muthuselvan P. Mrs. Daisy Prabhakaran P. Mrs. Dalcy Gnanaraj G. Mrs. Dhamayanthi Devarajan M. Mrs. Darling Wilfred

gïüâ 2012


¶]ïVçél_ ¨[çªÝ ¼>|þÅkìï^ ïõ¦ç¦kVìï^. À]. 8 : 17 Mrs. Deepa Stanley S. Mrs. Deva Anbu Chelladurai Mrs. Elsie Mohan Mrs. Esther Benjamin Ms. Esther Devasahayam J. Mrs. Esthar Jebaraj Mrs. Esther Rani J.K. Mrs. Eunice Daniel Mrs. Flora Kirubaldoss John Mrs. Glory Rajasingh Mrs. Grace Meena T. Mrs. Grace Selvarani Manickam Mrs. Hepzi D. Mrs. Hepzibai Jeevamani A. Mrs. Hilda Johnson Dr. Jackuline Moni D. Mrs. Jancy Dhana Raj D. Mrs. Jancy Rajan Mrs. Jansi Jothirani Miss. Jaya Chitra K. Mrs. Jaya Christy B. Miss. Jayanthi K. Mrs. Jayanthi Jackson Mrs. Jayapriya Millar Mr. Jebadurai R. Mrs. Jebalancy Pradeep Mrs. Jebaseeli Jebaraj J. Miss Jabaselvi D. Mrs. Jeba Sudha Priya Mrs. Jeba Sudha Yovan Y. Mrs. Jeba Sunder J. Dr. Jeeva Vethamani P. Miss Jannifer Jancy D. Miss Jenipa R. Mrs. Jenitha Muthuraj M. Mrs. Jesima Rajakumar R. Mrs. Jeyakumari Gunasekar G. Mrs. Jessy Samuel S. Mr. Jobert Selvadoss G. Mr. Joseph Abraham G. Mrs. Josephine Pushparagam J. Mrs. Joyce Udayakumar Ms. Julie C. Mrs. Julie Paulraj Mrs. Juliet J. Mrs. Juliet Nixon Mrs. Juliet Packiaraj Mrs. Kalaiselvi Stanley Mrs. Kamala Chelladurai Miss Kamalin D. Mrs. Kavitha Jebaseeli Enoch Mrs. Kavitha Srinivasan

Mrs. Kerenap Reuban Mrs. Lalitha Edwin Mrs. Lilly Silva Mrs. Limly Mani Miss Lincy Shobika V. Mrs. Mallika Parthiban Mrs. Manonmani Rajan R. Mrs. Mercy Jayaseelan Mrs. Mercy Rajathi Balasundaram Miss Nancy Jebamalar .D Mr. Nelson Arumugam P. Mrs. Nirmala Alexander Mrs. Nirmala Augustine Mrs. Olive Jayabalan Mrs. Packiathai S.P.S. Mrs. Packiathai Annaraj Mrs. Persia Sudhakar G. Mrs. Ponrani Joseph Mrs. Prabha Prabhu Mrs. Prabha Rajasingh Mrs. Prema Rajan Mrs. Premila Revathi S. Miss Prinkle Queensta M. Mrs. Priscilla Jebasingh T. Mrs. Raffee Viola Joseph Mrs. Rajapushpam Jagatheesan Mrs. Rajathi Packiadoss C. Mrs. Ranjitham Florence Aldrin Mrs. Regila Nelson Mrs. Regina Ponrani A. Mrs. Regiena Suresh Mrs. Rexlin V. Mrs. Rubina Raichel C. Mrs. Ruby Selvaraj Mrs. Samariya Samathanam Mr. Samuel A. Mr. Sathyavan Sekar P. Mrs. Selvanayaki Marghret J. Mr. Selva Singh K. Mrs. Selvi Asir Mrs. Shajilin Rajini Mrs. Shantha Thangadurai Mrs. Shanthi T. Mrs. Shanthi Jeberaj J. Mrs. Shanthi Joseph Mrs. Sheeba James Mrs. Shobana Selvan Mrs. Siromani Jessie Rajan Mr. Stanley Charles S. Miss Stella S. Mrs. Stella Anand Mrs. Stella Chellathai

Mrs. Stella Thomas Mrs. Sudha Sathyaraj Mrs. Suganthi Jesudasan J. Mrs. Suganthi Selvaraj S. Mrs. Suganthi Selvasingh Mrs. Sugi Paul Mrs. Suni Smila Edwin J. Mrs. Sweetline Selvasingh Mrs. Usha Godwin Mrs. Usha Johnson Mrs. Vanitha Jesudasan Mrs. Vasanthi Asirvatham Mrs. Vedavalli D. Mrs. Vijayarani Jebaraj J. Mrs. Vijila Robert Mrs. Vijila Suresh A. Mrs. Vimala Asir D. Mrs. Vimala Sebastin Mrs. Violet Staline D. Mrs. Yesunesam Bagyaraj P. Mrs. Jessie Stella Rani J. Mrs. Jancy Priya G. Mrs. Hemalatha C.R. Mrs. Helen David Mrs. Vasanthi Chithirai Raj S. Ms. Juliet Morison Ms. Sorojini M. Mrs. Heleena Reni Kumar Mrs. Mangalabai James Miss Nancy Princess G. Mrs. Sofia J. Mrs. Anusuya A. Mrs. Jebakumari Gavaskar Mrs. Merlin Jebakumari K. Mrs. Sibiya Jayapragash J. Mr. Jayasingh Sivakumar Mrs. Roseline Rajammal Mr. Herald Raja Senapathy Mrs. Alice Jesin Robert Mrs. Anusuya S. Ms. Carolin V. Mrs. Gnanamalar K. Mr. Gnanasigamani J. Mrs. Mabel Vijila A. Mr. Nithyanantham Mr. Praveen Kumar M. Mrs. Rooth Kalavathy V. Mrs. Sumitha Lawrence Mr. Vimal Kiruba Mrs. Kasthuri Abishegam Mrs. Mispa Kibson Daniel Mrs. Jane Koilpillai

Ø>VzÝm kwºzÃkì : Mrs. SUGANTHI DEVAIRAKKAM Mobile : 98949 91505 gïüâ 2012 ¶¤Âçï Ö>µ 30


D k m \òÝ 3

C

C

C

C

C

C

ÃßEáºzwÍç> ÃVmïV©A

Îò ØÃõ ]ò\ðD x½Ím zwÍç> ¸ÅÍ>¡¦[>V[ x¿ç\Bç¦þÅV^ ¨[® ØÄV_kVìï^. gªV_ zwÍç>çB ØÃuØÅ|Ý>V_ \â|D ¼ÃV>Vm, ¶ç> å_é xçÅl_ ïkªx¦[ káìÝm å_é zwÍç>BVï, \VðkªVï, ÖçáQªVï ØïVõ|kòkmD ØÃu¼ÅVö[ ï¦ç\. zwÍç> káì©A ¨[Ãm tï¡D ïkª\Vï, ¶[ÃVï, ¶«kçð©A¦[ gużkõ½B Ãè ¨[Ãç> \ª]_ çkÝm ØÃu¼ÅVìï^ ØÄB_æ ¼kõ|D. ÖÍ]BVs_ ÃßEáºzwÍç>ï^ \«ðD ¨[Ãm ï¦Í> Eé gõ|ïÓÂz x[Akç« ¶]ïtòÍ>m. ¸ÅÂzD gl«D zwÍç>ï¹_ 64 zwÍç>ï^ {«Võ|Âz^ ÖÅÍm s|k>Vï ïðÂØï|©A Ø>ösÂþÅm. ¶]_ 30 Ä>T> zwÍç>ï^ ¸ÅÍ> ¶[¼Å ÖÅÍm s|k>Vï¡D, 50 Ä>T> zwÍç>ï^ ¸ÅÍ> 3 åVâï¹_ ÖÅÍm s|k>Vï¡D, *] zwÍç>ï^ 7 åVâï¹_ ÖÅÍm s|k>Vï¡D ¶Í> ïðÂØï|©A ¼\KD í®þÅm. gªV_ ÖÍ> ÖÅ©A sþ>D >u¼ÃVm zçÅÍm kòþÅm. ÖÍ]BVs_ ÃßEáºzwÍç>ï^ \«ð¼\ Ö_çé ¨[® còkVÂï ¼kõ|D ¨[® \Ý]B ¶«E[ z|DÃD \u®D ·ïV>V«ÝmçÅ Ãé åTª xBuEïçá ¼\uØïVõ|^ám. ¶>uz ¶«· \â|D xBuE ¨|Ý>V_ ¼ÃV>Vm. ØÃu¼ÅVòD c®mçðBVï ÖòÍm >zÍ> g¼éVÄçª ØÃu® ¶«·¦[ ÖçðÍm ØÄB_æ ¼kõ|D. ¶©¼ÃVm>V[ ÃßEáºzwÍç>ï^ \«ðÝç> ÎaÂï x½¥D. ¸ÅÍ> 28 åVâïÓÂz^ c^á zwÍç>çB>V[ ÃßEáºzwÍç> ¨[® ØÄV_kVìï^. ÖÍ> åVâï^ ¶ÃVBï«\Vª åVâï^ ¨[® í¦ íÅéVD. ÖÍ åVâï¹_ Ã_¼k® ¼åVFþòtï^ zwÍç>çBÝ >VÂïÂí|D. ÖÍ åVâï¹_ ·ïV>V«Ý]_ ¨ßÄöÂçïBVF ÖòÂï ¼kõ|D. \òÝmkì g¼éVÄçªçB E¤>á¡D *ÅÂí¦Vm. ÖÍåVâï¹_ xçÅBVª ïkM©A Ö_éV> zwÍç>ï^ kVµåV^ x¿kmD °>Vkm zçÅÃVâ|¦[ ÖòÂï ¼kõ½B>VþÅm ¨[Ãm z¤©¸¦Ý>Âïm. zçÅ\V>Ý]_ ¸ÅÂzD zwÍç>ïÓÂz Ãé ¸«ßEçªï^ °uæ kVF©A^ám. ÖÍ> zwÍç>ï^ *m >MÂïkªD ØÄKÝ], cöB EþßçÄ ¶¹Ý>V_, ¨Í> zçÅ¥D Ö_éV\_ kVw çkÂïéVD. ÖÂzwÍç>ïÓÂØï[® \òÝmk\çªï¹_ >M©¸ö¡ï^ c^áª. ÖÍ> zwÍç>ï^ ØÃòDÃVKD ¨ç¦ zçÅkVï¼k ¸ÅÂzD.

¶¤Âçï Ö>µ

31

gïüâ 2012


WçªBV> åVaçïl¼é \Э z\V«[ kòkVì. \Ý. 24 : 44 C

C

C

C

ÖÍ> zwÍç>ï¹[ ¨ç¦çB íâ|k>uïVª xBuEçB ØÃu¼ÅVìï¼á ¼\uØïV^á ¶kìïÓÂz© ÃluE ¶¹Âï©Ã|þÅm. >Vl[ c¦_ Øk©ÃD zwÍç>l[ c¦_ *m Ãâ¦V¼é zwÍç>l[ ¨ç¦ í|þÅm. ¼\KD Incubator çk©Ã>VKD ¨ç¦ í|þÅm. ÃßEáºzwÍç>ïçá ¼åVFÂþòtï^ ¨¹]_ >VÂþs|D. zwÍç> ¸ÅÍ>¡¦[ ¶m ¼kï\Vï ¶¿þÅ>V ¨[® x>o_ ÃVìÂï ¼kõ|D. ¶ËkV® ¶ws_çé ¨[ÅV_ Oç«X«_ ·òºþ söBs_çé ¨[® ¶ìÝ>D. ¶>uz c¦¼ª ØÄBuçï xçÅl_ ·kVÄD ¶¹Ým Oç«X«çé ÖBºïß ØÄFB ¼kõ|D. ¼\KD ¨ç¦ zçÅkVï, zçÅ \V>Ý]_ ¸ÅÂzD zwÍç>ï^ Ö>BÝ]_ {âç¦, ·kVÄ ¼ïVáV®ï^, Jçál_ ¸«ßEçªï^ câæ Ã_¼k® ¸«ßÄçªïÓ¦[ ¸ÅÂzD. ¨ç¦zçÅkVï c^á zçÅ\V> zwÍç>l[ åéÐÂïVï, åïö_ Ãé >VF ¼ÄF åé \òÝmk\çªï^ c^áª. Öºz zçÅ\V> zwÍç>ïÓÂïVï >M©¸ö¡ ØÄB_Ãâ| kòþÅm. Ö]_ zwÍç>ï^ x¿káìßE ¶ç¦¥D kç« çkÝ]òÍm ÃVmïVÂï¡D °uÃâ½òÂzD ¼åVFïçá zð\VÂï¡D ys« EþßçÄ ¶¹Âï©Ã|þÅm. Ø\VÝ>Ý]_ ¸ÅÍ> zwÍç>l[ ÎËØkVò c®©AD EÅ©ÃVï ØÄB_Ã|þÅ>V ¨[Ãç>, ïV_, çïïçá ¶çÄ©Ãm, ÄÝ>\Vï ¶¿km ¨[® ÎËØkVò ØÄB_ÃV|ï^ Jé\Vï ¶¤Ím ØïV^áéVD. ¶]_ °>Vkm zçÅ Ø>[Ã|\Vl[ zwÍç>ï^ åé \òÝmkì JéD ys« EþßçÄ ¶¹Ý>V_, ¶ÂzwÍç>l[ ¨]ìïVéD ¿x g¼«VÂþB\VF ¶ç\¥D. Ø>Vz©A : ]ò\] ØÛBÍ] ¼BVï«VÛ[ Öç¦BìÃVçáBD, zMBxÝ#ì, ¼ïVçk.

ÄçÃBVòÂz {ì ¶¤s©A åD CSI þ¤ümåV>ì géBÝ][ Website_ christchurchcbe.orgl_ å\m \V>VÍ]«© ÃÝ]öÂçï Online_ Àºï^

ÎËØkVò \V>xD ÃVìÂzDý οºz ØÄFB©Ãâ|^ám. ÃÝ]öÂçï þç¦ÂïV>kìï^ g[çéM_ ÃVìÝm kVEÝm ØïV^áéVD. EÅ©A WïµßEïÓD g[çéM_ çÇçéâ ØÄFB©Ãâ|^ám. ¶çªÝm sëºïçá¥D ÃVìÝm cºï^ ïòÝmÂïçá géB ¶KkéïÝmÂzÝ Ø>ösÝ>V_ update ØÄFB kÄ]BVlòÂzD. å[¤ géB WìkVïÝ>Vì ¶¤Âçï Ö>µ

32

gïüâ 2012


ïìÝ>ì åDç\ WßÄB\VFÝ >©As©ÃVì. °ÄV. 36 : 15

ïìÝ>òÂz ïVèÂçï Offertory to God

ïìÝ>ì ¨ªÂzß ØÄF> ¨_éV cÃïV«ºïÓÂïVï¡D ¶kòÂz ¨[ªÝç>ß ØÄKÝm¼k[ ¨[®D ïìÝ>ì ØÄF> Äïé cÃïV«ºïçá¥D \ÅkV¼> Š ¨[®D ĺÿ>ÂïV«ªVþB >VTm ØÄV_þÅVì. gD ¸öB\Vªkìï¼á, å\m ]ªÄö kVµs_ å\Âz c>¡ÃkìïÓÂz å[¤ ØÄV_Kþ¼ÅVD. ¶«· ¶Kkéïºï¹_ å\Âz c>¡ÃkìïÓÂz ¶[ù©AD ØïV|Âþ¼ÅVD. gªV_ åVD ¸ÅÍ>m x>_ ÖÍåV^kç«ÂzD ÖékÄ\Vï ýk[, ·ïD, ØÃé[ >Ím, ¸«BVðºï¹_ ÃVmïV©A >Ím sÃÝmÂïÓÂz åDç\ séÂþ ïVÝmD, z|DÃÝ]_ gæìkV>D, cõð cð¡, c|Ý>, cç¦, ÖòÂï Öò©¸¦D, ¸^çáïÓÂz å_é ï_s, Ã>s cBì¡, z|DÃÝ]_ A]B k«¡ïçá (zwÍç>)Ý >Ím åDç\ ÃVmïVÂzD åD gõ¦kòÂz å[¤ Ãç¦Âï ¼kõ¦V\V? ¨©Ã½©Ã⦠ïVèÂçïïçá ¶kòÂzß ØÄKÝ> ¼kõ|D? ¨©Ã½ Ãç¦Âï ¼kõ|D? ¨[Ãç> ¼k>Ý][ ¶½©Ãç¦l_ Äu® ¶éE g«VF¼kVD.

¨õðVï\D 15 : 20, ¼ésB«Vï\D 23 : 10 Š ¼ÃV«½ÂþÅ ïáÝ][ Ã禩çà (Øå_, ¼ïVmç\, >VMBºï^) ïVèÂçïBVï© Ãç¦ÂïéVD. \_þBV 3 : 10 Š >Ä\ ÃVïºïçá ( å\m kò\VªÝ]_ 1/10 úz ïìÝ>òÂz ïVèÂçïBVï© Ãç¦ÂïéVD). BVÝ]«Vï\D 34 : 26 Š cºï^ WéÝ]_ x>_ x>_ sçáÍ> x>uÃéÝç> ïìÝ>ö[ géBÝmÂz ØïVõ| kVòºï^. BÝ]«Vï\D 27 : 20 Š zÝmsáÂØïöB Îok ¨õØðçB ØïVõ| k«éVD. g]BVï\D 4 : 4 Š g¼Ã_ x¿\ªm¦[ >[ \Íç>lª >çéXu®ïçá¥D, ØïV¿ç\BVª çkïçá¥D ïìÝ>òÂz ïVèÂçïBVï© Ãç¦Ý>V[. ïìÝ>ì ¶ºÿïöÝ>Vì. BVÝ]«Vï\D 36 : 3 Š Öü«¼k_ Ûªºï^ ïVçé¼>V®D >ºïÓÂz Öi¦\Vª ïVèÂçïïçá ¨çkïçá ïèÂçïBVï© ØïVõ|kÍ>Vìï^. Ãç¦Âï ¼kõ|D? 1 ØïVöÍ]Bì 16 : 2 Š kV«Ý][ BVÝ]«VïkD 22 : 29 Š First Born x>_åV^¼>V®D >[ >[ k«¡ÂzÝ x>uÃéªVª ïVèÂçï. >Âï>Vï ïVèÂçïïçáß ¼ÄìÝm ¨õðVï\D 3: 13 Š x>uÃéªVª çkÝm ØïV|ÂïéVD. ïVèÂçï ïìÝ>òç¦Bm BVÝ]«Vï\D 35 : 5 Š ØÃV[, ¨ º ¼ ï ï V è  ç ï ï ç á © Øk^¹, ØkõïéD, «Ý]ª ïuï^ Ã禩Ãm? ¼ésB«Vï\D 2 : 12 kB_Øk¹ï¹[ ¨õ. 7 : 10 Š ïVèÂçïïçá x>uïMïçá (ïVFï¤ï^, Ãwºï^) Ão¬¦ÝmÂz x[ÃVï ØïVõ| ïVèÂçïBVï© Ãç¦ÂïéVD. k«¼kõ|D. ¶¤Âçï Ö>µ

33

gïüâ 2012


À]\VÐÂz Îò ¼ï|D k«Vm. À]. 12 : 21 \_þBV 3 : 10 Š >Ä\ÃVï ïVèÂçïïçá géB Ãõ¦ï ÄVçél¼é ØïVõ| kVòºï^. 2 «VÛVÂï^ 12 : 9 Š ïìÝ>òç¦B géBÝ]uz ØïVõ|k«©Ã⦠ÃðÝç>ØB_éVD cõ½Bo¼é ¼ÃVâ¦Vìï^.

¼k>Ý]¼é ¨Ës>\VF ïVèÂçïïçá Ãç¦Ý>Vìï^? 1 åVáVï\D 29 : 9 Š \ª©¯ìk\VF, cÝ>\ Öò>Bݼ>V¼¦, cuÄVï\VF ïìÝ>òÂz ØïV|Ý>Vìï^. 1 åVáVï\D 29 : 14 Š ¨_éVD cD\V_ cõ¦Vªm, c\m ï«Ý]¼é kVºþ c\Âz ØïV|Âþ[¼ÅVD ¨[® í¤© Ãç¦Ý>Vìï^. BVÝ]«Vï\D 25 : 2 Š ¨k[ \ª©¯ìk\VF cuÄVïÝm¦[ ØïV|©ÃV¼ªV ¶kM¦Ý]_ ïVèÂçïçB kVºzTìïáVï. 2 ØïVöÍ]Bì 9 : 7 Š ¶kªk[ sĪ\V¥\_é, ïâ¦VB\V¥\_é >[ \ª]_ WBtÝ>ý¼B ØïV|ÂïÂï¦k[ ÙÂïV 21 :2 Š4 Š °çws>çk >[ kV®ç\loòÍm >[ ýkÐÂz cõ¦VlòÍ> ¨_éVkuçÅ¥D ïVèÂçïBVï ¼ÃVâ|sâ¦V^. 2 ØïVöÍ]Bì 8 : 1 Š 5 Š \ÂØï¼>VMBV ÄçÃBV_ ØïV½B >öÝ]«xç¦Bkì ïáVlòÍmD >ºï^ Ãö¯«ð Äͼ>V­Ý]ªV¼é tzÍ> c>V«Ýmk\VF ]«VèÂz tÞE¥D ØïV|Ý>Vìï^. \ݼ>¥ 5 : 24 Š x>o_ c[ ļïV>«¼ªV¼¦ / ļïV>ö¼BV¼¦ ΩA«kVþ ¸[ªì kÍm c[ ïVèÂçïçB Ão ¬¦Ý]¼é ØÄKÝm. cÃVï\D 23 : 21, ¸«Äºþ 5 : 4 Š À ¼>kÐÂz Îò ØÃVòÝ>çª Ãõè ØïVõ¦V_ ¶ç>ß ØÄKÝ> >V\]BV¼>. ¶¤Âçï Ö>µ

cÃVï\D 16 : 17 Š ïìÝ>ì cªÂz ¶ò¹B gæìkV>Ý]uz >Âï>Vï ¶kªk[ >[ >[ >z]¼ïuà ïVèÂçï ØïVõ| k«Âï¦k[. BVÝ]«Vï\D 35 : 21,29 Š ¨kìïçá ¶kìï^ Öò>BD ¨¿©¸ª¼>V, ¨kìïçá ¶kìï^ gs cuÄVï©Ã|Ý]ª¼>V ¶kìï^ ¨_éVòD gÄö©A í¦V« ¼kçéÂzD ¶][ Äïé »aBºïÓÂzD Ãö·Ý> kü]«ºïÓÂzD ïìÝ>òÂz ïVèÂçïïçá \ª©¯ìk\VF ØïVõ| kÍ>Vìï^. ¸öB\Vªkìï¼á, ü¼>VÝ]«© Ãõ½çïçB 12.08.2012 ¶[® åVD ØïVõ¦V¦¡^¼áVD. ¼\¼é ØÄV_é©Ã⦠kĪºïçá \ª]¼é Ã]Bß ØÄF¥ºï^. g¼Ã_ ØïV¿ç\BVªçkïçá ØïVõ|kÍ>m ¼ÃVé¡D cºï^ WéÝ][ x>_x>_ sçáÍ> ïMïçá¥D cºïám kò\VªÝ]_ 1/10 (>Ä\ ÃVïD) úzïçá¥D, ØÃV[窥D, Øk^¹çB¥D, ØkõïéÝç>¥D, Ö«Ý]ª ïuïçá¥D, Øå_, ¼ïVmç\ ¼ÃV[Å >VMBºïçá¥D ïVèÂçïBVï ØïVõ| kVòºï^. ¶çkïçá cuÄVï\VF Š \ª©¯ìk\VF Š c>V«Ýmk\VF Š Ãö¯«ð Äͼ>V­Ý¼>V¼¦ ]«VèÂz tÞE¥D ØïVõ|kÍm Ã禥ºï^. ֩ý©Ã⦠ïVèÂçïïçá ¼>k[ sòDAþÅVì. gï¼k ÄçÃBVì sĪ\V¥\_é ïâ¦VB\V¥\_é cuÄVï\VF ïVèÂçïïçá© Ãç¦Ým \_þBV 3 : 10_ ØÄV[ªÃ½ ïìÝ>ç« ¼ÄV]Ým© ÃVòºï^. ¶kì kVªÝ][ ÃéïèïçáÝ ]ÅÍm Ö¦ºØïV^áV\u ¼ÃVz\â|D cºï^¼\_ gæìkV>Ýç> kò´Âïß ØÄFkVì.

Thank You Jesus (Give plenty of what is given) Bro. J.P. Jacob

34

gïüâ 2012


ÃVéïì kVlªV_ ØÃé[ cõ| ÃõèÌì. ĺ. 8 : 2

KIDS SECTION

Dear loving child! Kindly meditate Proverbs 16 to 17 [ New International Version [NIV] has been used ] and solve the puzzle given below and hand it over on or before 26th August 2012. Name of the Student : .................................................................................... Class in Sunday School : ..............................................................................

PUZZLE – 15

Across 1. He who _________________ the poor shows contempt for their Maker 5. Every _________________ is from the Lord 6. A man of _________________uses words with restraint 9. Blessed is he who _________________ in the Lord 11. Through fear of the Lord, a man avoids _________________ 12. Way that seems right to man leads to _________________ 14. Plans of the heart are by _______________ 15. He who guards his _________________ guards his life 16. He who loves a quarrel loves ____________ 18. An evil man is bent only on ______________ 20. Whoever gives heed to _________________ prospers ¶¤Âçï Ö>µ 35

Down 2. Grey hair is a _________________ of splendour 3. _________________goes before destruction 4. A man whose tongue is deceitful falls into _________________ 7. It is better to get _________________ than gold 8. A _________________man accepts bribe 10. _________________of the tongue comes from the Lord 13. _________________scales are from the Lord 15. A fool is thought _________________if he keeps silent 17. _________________separates two friends 19. _________________of the heart will be punished

gïüâ 2012


¨[ þòçà c[çªsâ| séïV\_ ÖòÂzD. °ÄV. 54 : 10

Answer to the last month ’s Puzzle 14 Across 3. HUMILITY 5. RESPECT 8. GOSSIP 10. GENEROUS 11. RICHES 13. ACCURATE 14. ADVICE 15. UNPUNISHED

Down 1. WICKEDNESS 2. RIGHT 4. RIGHTEOUSNESS 6. WISE 7. DISCIPLINE 9. TRUTHFUL 12. DEATH

Kids who had Resolved the Puzzle in July 2012 (In alphabetical Order) 1. Abishek Daniel. J 15. Jesima Chrislin. S 2. Ajineshia. J 16. Johana Miracline. S. S 3. Allan Danif. K 17. Jones Jabez. A 4. Alvina. A 18. Lysia. D 5. Angelin. K 19. Rainart Easter. J 6. Anita. Y 20. Richin Christ. B 7. Blessy. J 21. Rosemel Jacinth. S 8. Colin Rolance. D 22. Sam Paul. M 9. Diana Selsiya. A 23. Sinilda Rebecca. V 10. Evangeline Vincy. T 24. Samson Isaac. V 11. Gunasheeli. D 25. Stefy Hensi. G 12. Immanuel Johnson. T 26. Sterly Esther. G 13. Jemima Thomas 27. Sweety. Y 14. Jenisha Shalini. R 28. Winonah. R By : Mrs. Swany Christy, Sunday School Teacher

ÄVâE : ئºz h«Ý]oòÍm s|>çé ¨ªm ¼Ã«[ ÷Ý][ ÄVx¼k_ 10 \V> zwÍç>Âz 18 h[ x>_ Ø>V¦ìÍm 3 åVâï^ ïVFßÄ_ ÖòÍ>m. ¦V¦ì ØïV|Ý> \òÍm ¼kçé ØÄFBs_çé. zwÍç> mkõ| ¼ÃVFsâ¦V[. Blood Test_ ئºz ïVFßÄ_ ¨ªÝ Ø>öÍ>m. c¦¼ª G.HÂz ØïVõ| ¼ÃVºï^ ¨[® ØÄV_osâ¦Vìï^. 102 ½þö ïVFßÄ_. ¦V¦ìï^ EÅ©ÃVï EþßçÄB¹Ý>ªì. åVÐD ¨ªm \ï^, \ï[ \u®D ¼ÃÝ]ï^ ¶çªkòD åD géBÝ]_ kÍm ¶¿m Ø۸ݼ>VD. QVl® g«V>çªl_ Altar Prayer_ ¼Ã«[ ØÃBì ØÄV_o ØÛ¸Ý>Vìï^. ĺÿ>D 145:18[ý ïìÝ>ì Ä*Ã\VF kÍm zwÍç>Âz ¶uA>D ·ïD >Í>Vì. >uÄ\BD ¼Ã«[ ·ï\Vï c^áV[. ¶uA> ·ïD >Í> þ¤ümåV>òÂz å[¤. ü¼>VÝ]«D. ØÛü\ ØÛBD. Š A.ÄVx¼k_, ¼ïVçk


C.S.I.þ¤ümåV>ì géBD 1558, ]òßE ÄVçé, ¼ïVBDAÝ#ì Š 641 018

Phone : 0422 - 2305155 Telefax : 0422 - 2300616 E-mail : christchurchcbe@gmail.com website : csichristchurchcbe.com

¶kªk[ >[ >[ >z]¼ïuÅý ïVèÂçïçB ØïVõ|k«Âï¦k[. cÃVï\D 16 : 17

Harvest Festival

ü¼>VÝ]«© Ãõ½çï 12.08.2012

QVlu®Âþwç\

ØÛ¸¥ºï^! z|DÃ\VF úzØîºï^!! ¼>kVæìkV>D ØÃu® ØÄ_Kºï^!!!

x>_ suÃçªçB© ØîÃkì ¨[¤_éV\_, gæìkV>Ý>â| ¨[® x>_ suÃçªçB g«D¸Âï ïtâ½ yì\VMÝm^ám.

suÃçª swVçk ö©Ã[ Økâ½ ]ÅÍm çk©Ãkìï^

ØÛBæé[ & ]ò\] Ø\ìL ØÛBæé[

]ò. D.

Managing Director, Vishal Precision Products Pvt. Ltd

50 ü¦V_ï¹_ ïVçé ½Ã[ οºz ØÄFB©Ãâ|^ám. ]ò. D. ØÛBEº ]ò. J.A. ë\VªÍ>D ØÃVòáVáì ØÄBéVáì

¸öBVè ¼¦VÂï[ Î[¤[ sçé Ô.60/-

ÄöBVï \]BD 1.00 \èÂz ¸öBVè ØÃVâ¦éD kwºï©Ã|D.

Rev. V. ¨¸¼åÄì\è gBì & >çékì

\u®D PC & DC ¶ºïÝ]ªìï^ \u®D c>s zòkVªkìï^

ü¦V_ çkÂï sòDA¼kVì géB ¶KkéïÝ]_ x[íâ½¼B ¼ÃV[ ØÄFm ØÃBì Ã]¡ ØÄFB¡D.

August Magazine  
August Magazine  

Church Magazine August

Advertisement