Page 1

Kandungan Menarik Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Perumahan ‘Zero Lot Line’ Garis Panduan Perancangan ‘Gated Community and Guarded Neighbourhood’ Bagi Negeri Terengganu

Buletin

RANCANG Bil 1/2011 | Buletin JawatanKuasa Perancang Negeri Terengganu


PERUTUSAN PENGARAH Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam 1 Malaysia, Alhamdulillah, Buletin Rancang 1/2011 ini berjaya dihasilkan. Terbitan buletin ini adalah selaras dengan Perenggan 4(4)(c), Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) yang telah memperuntukkan salah satu fungsi Jawatankuasa Perancang Negeri iaitu menyiarkan buletin dan menyampaikan perkembangan semasa mengenai keputusan-keputusan dasar perancangan serta program berhubung pemakaian dan pelaksanaan akta, garis panduan dan piawaian perancangan, rancangan pemajuan dan lain-lain perkembangan perancangan peringkat negeri dan PBT. Fokus utama buletin kali ini adalah memaklumkan penerima pakaian garis panduan umum melibatkan Perancangan Perumahan ‘Zero Lot Line’ dan Perancangan Gated Community and Guarded Neighbourhood. Selain itu, kandungan buletin ini turut memaklumkan prestasi keseluruhan Pencapaian OSC bagi 6 bulan pertama, Pemakluman Kawasan Lapang, Siri Ketujuh bagi Rancangan Struktur Negeri, Pemantauan dan pewartaan rancangan pemajuan Negeri Terengganu serta maklumat-maklumat perancangan keseluruhannya. Adalah menjadi hasrat jabatan agar paparan buletin ini akan menjadi satu saluran terkini yang boleh digunakan oleh semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam perancangan pembangunan masa hadapan demi meningkatkan kualiti kehidupan. Akhir kata, semoga paparan maklumat dan info yang disampaikan ini akan memberikan manfaat dan pengetahuan yang berguna kepada pembaca. Haji Mokhtar Samadi Pemangku Pengarah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Terengganu

SIDANG REDAKSI PENASIHAT Haji Mokhtar Samadi

SIDANG PENGARANG Ahmad Faiez Mohammed Haji Ahmad Ariza Maliki Harun Abdullah GRAFIK & FOTOGRAFI Jamili Ibrahim Mohd Paisi Ngah M. Shuzaidi Zakaria Nur Shahida Ramli EDARAN Abdul Rahman Zain Norhasiah Mamat Nasir Jusoh

2|

Buletin Rancang 1/2011

Diterbitkan Oleh: JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI TERENGGANU Tingkat 4, Wisma Negeri , 20646 Kuala Terengganu Tel. Pengarah : 09 - 630 1212 Tel. Am : 09 - 622 2444 Samb. 4290/4313 Faks : 09 - 624 4117 Email : pbandar@terengganu.gov.my Laman Web :www.jpbdtrg.gov.my BAHAGIAN PERANCANGAN DASAR DAN LEMBAGA RAYUAN (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Terengganu) No. Lot 1107-1, Jalan Pejabat, 20646 Kuala Terengganu Tel. Am : 09 - 630 1432 hingga 38


BENGKEL PENYELARASAN KAEDAH-KAEDAH DI BAWAH AKTA 172 BAGI SEMUA PIHAK BERKUASA TEMPATAN NEGERI TERENGGANU

Pada 20 April 2011, JPBD Terengganu telah mengadakan Siri Pertama Bengkel Penyelarasan kaedah-kaedah di bawah Akta 172 melibatkan pegawai-pegawai di Bahagian Perancang Bandar dan Bahagian Undang-undang bagi semua Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Terengganu. Jabatan telah mengundang 3 orang wakil pembentang daripada Bahagian Perundangan dan Kawal Selia Perancangan, JPBD Semenanjung Malaysia. Sebanyak 6 kaedah-kaedah telah dibincangkan di dalam bengkel ini yang telah diadakan di Bilik Mesyuarat JPBD Negeri Jalan Pejabat.

Buletin Rancang 1/2011

| 3


Pada 11 Julai 2011, JPBD Terengganu dengan Kerjasama Pejabat Setiausaha Kerajaan Terengganu (Bahagian Kerajaan Tempatan) telah mengadakan Bengkel Penyelarasan Kaedah-Kaedah di bawah Akta 172 bagi semua Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Terengganu bagi SIRI KE-2 yang telah diadakan di Hotel Tanjung Vista, Kuala Terengganu. Bengkel ini telah dipengerusikan oleh Y.B. Penasihat UndangUndang Negeri. Sebanyak 2 kaedah-kaedah telah diperincikan dan dibincangkan di dalam bengkel ini iaitu Kaedah-Kaedah Caj Pemajuan Negeri Terengganu 2011 dan Kaedah-Kaedah Rancangan Kawasan Khas Negeri Terengganu 2011. Bengkel yang diadakan sehari ini telah mendapat sambutan yang baik daripada wakil-wakil Pihak Berkuasa Tempatan yang menghadirinya.

4 | Buletin Rancang 1/2011


GARIS PANDUAN DAN PIAWAIAN PERANCANGAN PERUMAHAN ‘ZERO LOT LINE’

Garis panduan dan piawaian perancangan perumahan ‘Zero Lot Line’ ini disediakan bagi membantu Pihak Berkuasa Negeri, Pihak Berkuasa Perancang Tempatan, pemaju dan orang awam di dalam merancang, menyelaras dan mengawal rekabentuk konsep pembangunan perumahan ‘zero lot line’ di Negeri Terengganu serta telah diterimapakai di Mesyuarat JPN 2/2011.

LATAR BELAKANG

‘Zero Lot Line’ atau ‘zero lot boundry’ adalah merupakan salah satu konsep rekabentuk tatatur perumahan sesebuah.

‘Zero Lot Line’ boleh dianggap sebagai pembinaan satu bahagian dinding luar di atas garisan sempadan lot (rujuk Contoh ‘Zero Lot Line’)

Di dalam perancangan bandar, ‘Zero Lot Line’ diaplikasikan bagi tujuan memaksimakan bahagian sisi laman rumah sebagai kawasan lapang persendirian (private open space) dan untuk memudahkan penyelenggaraan landskap (rujuk Ilustrasi Laman Rumah Dioptimumkan).

Terdapat juga amalan di luar negara pembangunan ‘Zero Lot Line’ yang menyediakan anjakan sisi selebar 1.2 meter (4 kaki) bagi tujuan penyelenggaraan seperti untuk memudahkan mengecat bangunan, memasang penghawa dingin dan tangga.

Garisan sempadan lot Dinding rumah dibina di atas garis sempadan lot

Contoh ‘Zero Lot Line’

Buletin Rancang 1/2011

| 5


Garisan sempadan lot

Ilustrasi laman rumah dioptimumkan

KELEBIHAN KONSEP ‘ZERO LOT LINE’

• Rekabentuk rumah sesebuah ‘zero lot line’ adalah sesuai untuk para pembeli yang mahukan

• Memberi kemudahan kepada pemilik rumah untuk memaksimakan penggunaan laman

• Memudahkan penyelenggaraan laman sisi.

• Menjimatkan kos pembinaan sekaligus harga rumah yang lebih rendah kerana tidak perlu

• Membantu mencegah dan mengurangkan risiko dari kebakaran merebak kerana jarak

laman sisi yang luas dan suasana yang lebih privasi kerana jarak antara rumah dengan rumah bersebelahan adalah optima dari segi penyediaan kawasan lapang persendirian. contohnya membina rumah binatang peliharaan, ruang landskap yang lebih luas dan alat permainan.

memasang tingkap atau pintu di bahagian dinding yang dibina di atas garisan sempadan lot. langkauan api yang luas.

6 | Buletin Rancang 1/2011


PIAWAIAN PERANCANGAN ‘ZERO LOT LINE’ PIAWAIAN PERANCANGAN RUMAH SESEBUAH ‘ZERO LOT LINE’ Densiti Maksimum

• 20 unit / hektar • 8 unit / ekar

Lot Minimum

• 12.2 meter x 21.3 meter • 40’ x 70’

Luas Ruang Lantai Minimum

• Mengambilkira penyediaan anjakan bangunan dan anjakan sempadan bersama

Jalan Perkhidmatan

• Minimum 12.2 meter (40’)

Jalan Buntu (cul de sac)

• Maksimum 304.8 meter (1000’)

Bilangan Tingkat Maksimum

• 3 tingkat mengikut keadaan tanah

Anjakan Bangunan • Anjakan hadapan • Anjakan hadapan anjung kereta • Anjakan belakang • Anjakan tepi • Anjakan sisi (sempadan bersama) • Anjakan belakang tingkat atas

• • • • • •

6.1 meter (20’) 3.1 meter (10’) 3.1 meter (10’) 6.1 meter (20’) 6.1 meter (20’) 1.5 meter (5’)

Jarak Maksimum Cucur Atap (roof eave) • 1 meter (3’) yang Dibenarkan Memasuki Anjakan Bangunan Balkoni

• Tidak dibenarkan keluar daripada garisan anjakan bangunan

Catatan : • Sekiranya pemohon ingin menyediakan ruang penyelenggaraan selebar 1.2 meter (4 kaki) bagi tujuan penyelenggaraan penghawa dingin, mengecat bangunan, membina tangga dan lain-lain penyelenggaraan adalah dibenarkan. • Anjakan sisi adalah 4.9 meter (16 kaki) sekiranya ruang penyelenggaraan diadakan.

Anjakan Hadapan 6m (20 Kaki) Anjakan Belakang 3m (10 Kaki)

Anjakan Sisi (Sempadan Bersama) 6m (20 Kaki)

Anjakan Tepi 6m (20 Kaki)

Contoh dan ilustrasi piawaian ‘Zero Lot Line’ Buletin Rancang 1/2011

| 7


GARIS PANDUAN PERANCANGAN ‘ZERO LOT LINE’

• Setiap permohonan memecah sempadan lot untuk tujuan rumah sesebuah ‘Zero Lot Line’

• Setiap pembinaan rumah sesebuah ‘Zero Lot Line’ perlulah dipasang ‘Gutter’ atau pancur (atap).

• Tingkap dan pintu pula adalah tidak dibenarkan dipasang pada dinding yang dibina di atas

• Bahagian atap, ‘Gutter’ atau pancur (atap) atau sebarang struktur binaan hendaklah tidak

• Sekiranya pemilik atau pemaju masih belum membina rumah mengikut rekabentuk ‘Zero Lot

• Adalah digalakkan perumahan ‘Zero Lot Line’ dimajukan menggunakan konsep komuniti

perlu ditunjukkan dengan jelas garisan bangunan (Building Line) bagi lot yang terlibat untuk pecahan tersebut.

garisan sempadan lot.

melepasi garisan sempadan lot bersama.

Line’ kedua-dua bahagian sisi laman atau lot perlu diberikan perhatian. berpagar (Gated Community).

8 | Buletin Rancang 1/2011


GARIS PANDUAN PERANCANGAN ‘GATED COMMUNITY AND GUARDED NEIGHBOURHOOD’ BAGI NEGERI TERENGGANU

Keperluan untuk mendapatkan tahap keselamatan yang lebih baik telah menarik penduduk khususnya di kawasan bandar memilih skim-skim kediaman yang menawarkan sistem kawalan keselamatan secara berpagar (gated) dan berpengawal (guarded). Selain daripada skim kediaman berbilang tingkat (high-rise) berhak milik strata, pembangunan hartanah kediaman bertanah (landed property) yang memperkenalkan konsep Gated Community (GC) dan Guarded Neighbourhood (GN) mula menjadi pilihan dan tarikan penduduk. Pembangunan skim-skim kediaman ini semakin berkembang dan menjadi suatu fenomena dalam industri perumahan negara. Perkembangan skim GC dan GN yang pesat terutamanya di kawasan Lembah Kelang, Pulau Pinang dan Johor Bahru jelas membuktikan sambutan penduduk kepada pembangunan skim ini semakin meningkat malah telah menjadi trend dalam pemilikan hartanah kediaman. Justeru itu, pemakaian garis panduan ini merupakan salah satu langkah Pihak Berkuasa Tempatan di dalam mewujudkan skim-skim perumahan yang lebih terancang dan berdaya saing di samping meningkatkan tahap keselamatan penghuninya. Garis panduan yang telah diterimapakai di Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri Terengganu 1/2011 ini merupakan satu garis panduan baru yang menjadi satu tanda aras kepada skim-skim perumahan baru yang akan dilaksanakan khususnya di Negeri Terengganu.

PIHAK BERKUASA TEMPATAN MAJLIS BANDARAYA KUALA TERENGGANU 1. Green Acres Golf & Country, Kuala Ibai 2. Taman Sri Kolam 3. Flat Padang Hiliran 4. Wisma Tenang 5. Ladang Gemilang 6. Permint Harmoni 7. Taman Kuala Terengganu Golf Resort, Tok Jembal MAJLIS PERBANDARAN KEMAMAN 1. Rantau Petronas 2. Awana Kijal

Bilangan Skim ‘Gated Community’ Bertingkat Bertanah (Highrise) (Landed) 6 1 1 1 1 1 1 2 1 1

2 1 1 1 1 -

Buletin Rancang 1/2011

| 9


Flat Hiliran

Ladang Gemilang

Awana Kijal

Green Acres Golf and Country

Permint Harmoni

Taman Sri Kolam

Rantau Petronas 10 | Buletin Rancang 1/2011

Wisma Tenang


Garis Panduan Umum dan Khusus a.

Definisi Skim Gated Community

• GC boleh ditafsirkan sebagai suatu kumpulan penduduk yang tinggal di kawasan

berpagar dan berpengawal sama ada di kawasan bangunan kediaman berbilang tingkat (high-rise property).

• Secara umum, ia merupakan satu skim kediaman tertutup dengan tembok / pagar

mengelilingi keseluruhan kawasan kediaman, mempunyai akses keluar masuk yang terhad dan terkawal serta mempunyai kemudahan harta bersama (common property).

• Skim GC boleh diklasifikasikan berdasarkan kepada ciri-ciri berikut:

- Pembangunan hartanah kediaman bertanah (landed) yang meliputi rumah banglo, berkembar, teres dan sebagainya yang dibangunkan di atas satu lot tanah utama dengan pecahan kepada petak tanah kecil (land parcel) dengan pemilikan tanah secara hak milik strata. - Pembangunan yang eksklusif dikelilingi oleh pagar atau tembok yang dijadikan sempadan dengan kawasan pembangunan atau kediaman bersebelahan. - Mempunyai akses keluar masuk yang terhad dan sistem kawalan keselamatan 24 jam sama ada menggunakan pengawal keselamatan atau penggunaan kamera litar tertutup (CCTV) atau kedua-duanya. - Mempunyai beberapa komponen kemudahan harta bersama seperti rumah kelab, kolam renang dan kawasan rekreasi / taman permainan yang penggunaannya hanya terhad kepada komuniti yang tinggal di kawasan tersebut. - Mempunyai sistem pengurusan dan penyelenggaraan sendiri yang diselia oleh MC yang dilantik selaras dengan peruntukan Akta Bangunan dan Harta Bersama (Penyelenggaraan dan Pengurusan) 2007 (Akta 663).

b.

Definisi Skim Guarded Neighbourhood

• GN boleh ditafsirkan sebagai satu kawasan kediaman terkawal secara keseluruhan

• Kewujudan GN adalah tidak berdasarkan kepada mana-mana peruntukan undang-undang

atau sebahagian di dalam skim-skim perumahan sedia ada atau baru yang pegangan tanahnya berhak milik individu (individual land title).

atau peraturan. Ia hanya wujud secara ad-hoc berdasarkan persetujuan penghuni-penghuni di sesebuah kawasan kejiranan untuk menjadikan kawasan mereka sebagai kawasan berpengawal (guarded).

c.

Garis Panduan Umum

• Pembangunan skim GC perlu mematuhi kawalan am perancangan sebagaimana berikut:

- Pembangunan GC hanya dibenarkan di lokasi-lokasi tertentu dan hanya terhad di kawasan bandar.

Buletin Rancang 1/2011

| 11


- Cadangan membangunkan skim GC perlu ditentukan dan ditandai dalam pelan susun atur pembangunan, khususnya bagi cadangan pemajuan kediaman berskala besar dan tertakluk kepada kelulusan kebenaran merancang oleh pihak berkuasa perancang tempatan (PBPT). - Luas minimum kawasan yang boleh dipertimbangkan untuk pembangunan GC ialah 1.0 hektar. Bagi pembangunan GC yang mempunyai banyak skim, luas maksimum bagi setiap skim adalah 10.0 hektar. - Kemudahan harta bersama (common property), termasuk jalan dalam skim GC adalah milik komuniti skim tersebut dan ianya perlu diselenggarakan sendiri oleh penghuni melalui MC yang dilantik. - Pembinaan sebarang tembok atau pagar yang mengasingkan sepenuhnya di antara penduduk GC dan bukan GC adalah tidak dibenarkan. - Penilaian Impak Sosial (SIA) sebagaimana yang diperuntukkan di dalam subseksyen 21A(1A) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) perlu disediakan sebelum pemajuan GC diberi pertimbangan oleh PBPT.

d.

Garis Panduan Khusus

Garis panduan khusus dicadangkan bagi memperincikan kawalan am perancangan yang digariskan dalam garis panduan umum. Ia meliputi 14 aspek kawalan perancangan seperti berikut: - Saiz Keluasan Pembangunan Bagi aspek kawalan saiz pembangunan, garis panduan ini menetapkan pembangunan skim GC yang melibatkan kawasan yang besar (>10 hektar) perlu dipecahkan kepada skim yang lebih kecil dengan keluasan setiap skim adalah 1.0 hektar (minimum) hingga 10.0 hektar (maksimum) atau 200-500 unit kediaman setiap skim.

10 Ha 10 Ha

10 Ha

40 Ha.

10 Ha

Skim 2 1 hektar – 10 hektar

Skim 1 1 hektar – 10 hektar

Perletakan kemudahan awam dan ameniti Skim 3 1 hektar – 10 hektar

12 | Buletin Rancang 1/2011

Skim 4 1 hektar – 10 hektar


- Perancangan Tapak Perancangan tapak perlu bersesuaian dan mematuhi dasar serta garis panduan perumahan yang telah ditetapkan dalam rancangan pemajuan. Perancangan skim GC perlu mengambil kira topografi asal dan disesuaikan dengan elemen-elemen yang dapat mewujudkan persekitaran yang menarik, selamat, selesa dan harmoni.

- Pembinaan Pagar / Tembok Pembinaan pagar / tembok di sekeliling kawasan GC sebagai sempadan dengan kawasan bersebelahan adalah dibenarkan. Ia tertakluk kepada ketinggian tidak melebihi 2.75 meter (9 kaki) selaras dengan peruntukan seksyen 98, Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 (UKBS 1984). Reka bentuk pagar hendaklah 50% terbuka dan dapat dilihat daripada luar.

- Lokasi Pembangunan Lokasi pembangunan GC hanya dibenarkan di kawasan bandar yang mempunyai kadar jenayah yang tinggi berdasarkan rekod PDRM. GC tidak digalakkan untuk dibangunkan di kawasan perkampungan kerana dikhuatiri memberi impak negatif terutamanya kepada masyarakat serta boleh mewujudkan pengasingan sosial yang ketara. - Sistem Dan Hierarki Jalan Raya Bagi aspek sistem dan hierarki jalan raya, kawalan ini mengambil kira penyediaan laluan terus dengan menyediakan sekurang-kurangnya 2 laluan keluar masuk dengan keperluan jalan selebar 12 meter. - Reka Bentuk Perumahan Dan Anjakan Bangunan Reka bentuk bangunan dan susun atur kawasan perumahan perlu menekankan aspek keselamatan dan mempunyai identiti seni bina yang menarik serta mengikut garis panduan / piawaian perumahan semasa yang diguna pakai oleh PBPT.

Buletin Rancang 1/2011

| 13


- Laluan Keluar Masuk Sekurang-kurangnya 2 laluan (pintu) keluar masuk perlu disediakan di dalam kawasan skim GC selaras dengan peruntukan UKBS 1984. Pintu pertama digunakan sebagai laluan keluar masuk utama, manakala pintu kedua digunakan sebagai laluan keluar masuk semasa berlaku kecemasan.

- Pembinaan Pondok Pengawal Pondok pengawal hendaklah dibina di dalam kawasan skim GC dan tidak menghalang lalu lintas. Saiz yang dibenarkan adalah tidak melebihi 1.8 meter Ă— 2.4 meter atau saiz yang difikirkan sesuai oleh PBT.

- Landskap dan Penanaman Pokok Landskap dan penanaman pokok haruslah bersesuaian dan sentiasa diselenggarakan. Ketinggian pokok renek hendaklah tidak melebihi ketinggian pagar dan tidak terlalu rimbun.

- Ketinggian Bangunan Ketinggian maksimum bangunan kediaman landed yang dibenarkan adalah 18.5 meter (4 tingkat) selaras dengan peruntukan UKBS 1984;

- Penyediaan Tempat Letak Kereta / Motosikal Tempat letak kereta atau motosikal bagi penghuni dan pelawat perlu disediakan secara mencukupi. Pembelian dan pemilikan unit rumah mestilah termasuk kemudahan tempat letak kereta selaras dengan kelulusan kebenaran merancang dan pelan bangunan.

- Laluan Khas Utiliti Laluan khas utiliti seperti elektrik, telefon, bekalan air, gas dan sistem pembetungan selebar sekurang-kurangnya 2.5 meter perlu disediakan dalam kawasan GC bagi meningkatkan perkhidmatan dan memudahkan penyelenggaraan.

14 | Buletin Rancang 1/2011


- Peletakan Kemudahan Awam Kemudahan awam berhierarki rendah seperti rumah kelab, taman permainan kanak-kanak, kawasan rekreasi dan kolam renang sahaja dibenarkan dalam kawasan GC. Penyediaan kawasan rekreasi di dalam kawasan GC tidak diambil kira sebagai sebahagian daripada 10% tanah lapang awam seperti yang lazim disyaratkan di dalam keseluruhan skim pembangunan.

- Nama Taman / Kejiranan Nama-nama GC hendaklah menggunakan nama-nama tempatan serta bercirikan budaya Malaysia.

e.

Garis Panduan Guarded Neighbourhood

• Penubuhan skim GN adalah tidak

tertakluk kepada mana-mana peruntukan undang-undang. Bagi tujuan pemantauan dan pengawalseliaan oleh pihak berkuasa, khususnya Kementerian Dalam Negeri, PBT, Pejabat Tanah Daerah dan PDRM, terdapat beberapa syarat dan kawalan yang perlu dipatuhi oleh persatuan penduduk kejiranan sedia ada atau kejiranan baru di dalam menubuhkan dan menjalankan operasi GN. Ia meliputi 6 aspek iaitu kawalan am perancangan, syarat asas penubuhan, kawalan pembinaan pondok pengawal, kawalan pembinaan pagar, syarat pengawal keselamatan dan syarat pelepasan status.

Buletin Rancang 1/2011

| 15


PAMERAN RKK TASIK KENYIR Sempena Festival Kenyir 2011 Kali Ke-38 Anjuran KETENGAH Bertempat di Pengkalan Gawi, Tasik Kenyir Pada 6-8 Mei 2011.

Sempena ulangtahun KETENGAH yang ke-38, pihak JPBD Negeri Terengganu telah menyertai pameran serta memaklumkan kajian rancangan kawasan khas Tasik Kenyir kepada orang awam. Pelbagai aktiviti yang telah dianjurkan bersempena ulangtahun KETENGAH ini yang berlangsung selama 3 hari berturutturut bermula dari 6-8 Mei 2011. Festival Kenyir Kali Ke-38 telah diadakan dengan meriah dan pelbagai aktiviti dianjurkan termasuklah Karnival Usahawan dan Pameran, Pertunjukan Belon Udara Panas, Pertunjukan Jetski, Pertunjukan Tomoi, Pertandingan Bot Berhias, Pertandingan Hantaran dan Gubahan serta Masukkan Ikan Air Tawar. Selain itu juga, Pertunjukan serta Pertandingan Perahu Naga juga turut diadakan pada hari tersebut. Pameran yang diadakan ini telah disertai oleh agensi-agensi kerajaan, badan berkanun dan pihak swasta.

Sebahagian daripada program-program yang dianjurkan oleh pihak KETENGAH sempena ulangtahun yang ke-38.

16 | Buletin Rancang 1/2011


Pameran KETENGAH dengan kerjasama JPBD Terengganu turut memaklumkan kandungan Rancangan Kawasan Khas (RKK) Tasik Kenyir bagi tujuan hebahan awam kepada orang awam yang mengunjungi pameran tersebut.

Buletin Rancang 1/2011

| 17


STATUS PELAKSANAAN OSC DI NEGERI TERENGGANU 1 JANUARI 2011 – 30 JUN 2011

Status pelaksanaan OSC di Negeri Terengganu bagi 1 Januari 2011 sehingga 30 Jun 2011 menunjukkan sebanyak 2,097 permohonan telah diterima sepertimana yang telah dimaklumkan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri (JPN) Kali Kedua 2/2011. Perincian bilangan permohonan adalah seperti jadual dibawah :-

KEDUDUKAN KESELURUHAN STATUS PERMOHONAN OSC YANG DITERIMA DARI 1 JANUARI 2011 HINGGA 30 JUN 2011 MENGIKUT NEGERI SEMENANJUNG MALAYSIA BIL

NEGERI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Selangor Wilayah Persekutuan Perak Johor Terengganu Kelantan Kedah Pahang Pulau Pinang Negeri Sembilan Melaka Perlis

BILANGAN PERMOHONAN DITERIMA DARI 1 JANUARI SEHINGGA 30 JUN 2011

BILANGAN PERMOHONAN YANG DISELESAIKAN DARI 1 JANUARI SEHINGGA 30 JUN 2011

4,089 4,498 4,038 2,222 2,097 2,085 1,890 1,740 1,482 1,180 610 77 26,008

2,434 (59.53%) 3,426 (76.17%) 2,665 (66.00%) 1,466 (65.98%) 1,876 (89.5%) 1,368 (65.61%) 1,312 (69.42%) 1,273 (73.16%) 640 (43.18%) 922 (78.14%) 502 (82.30%) 48 (62.34%) 17,888 (68.78%)

JUMLAH BESAR

KEDUDUKAN KESELURUHAN STATUS PERMOHONAN OSC YANG DITERIMA DARI 1 JANUARI 2011 HINGGA 30 JUN 2011 MENGIKUT PBT NEGERI TERENGGANU BIL

PBT

1

JUMLAH PERMOHONAN

SELESAI

Majlis Bandaraya Kuala Terengganu

505

502 : 99.4%

2

Majlis Perbandaran Kemaman

365

317 : 86.8%

3

Majlis Perbandaran Dungun

210

184 : 87.6%

4

Majlis Daerah Besut

248

201 : 81.0%

5

Majlis Daerah Hulu Terengganu

164

151 : 92.1%

6

Majlis Daerah Marang

402

341 : 84.8%

7

Majlis Daerah Setiu

203

180 : 88.7%

2,097

1,876 : 89.5%

JUMLAH

18 | Buletin Rancang 1/2011


Permohonan OSC yang diterima dan diselesaikan bagi tempoh 1 Januari 2011 hingga 30 Jun 2011 mengikut PBT Negeri Terengganu

JUMLAH PERMOHONAN YANG DITERIMA MENGIKUT JENIS BORANG BIL. PERMOHONAN DITERIMA DARI 1 JANUARI 2011 – 30 JUN 2011

PBT

1

2

3

4

5

6

Jumlah

Majlis Bandaraya Kuala Terengganu

17

260

2

226

0

0

505

Majlis Perbandaran Kemaman

34

127

33

150

10

11

365

Majlis Perbandaran Dungun

5

186

0

16

0

3

210

Majlis Daerah Besut

79

66

0

101

0

2

248

Majlis Daerah Hulu Terengganu

0

99

0

64

1

0

164

Majlis Daerah Marang

100

141

0

138

0

23

402

Majlis Daerah Setiu

105

45

1

52

0

0

203

JUMLAH BESAR

340

924

36

747

11

39

2,097

*Nota : Jenis Borang Bil. Senarai 1 Borang 1 2 Borang 2 3 Borang 3 4 Borang 4 5 Borang 5 6 Borang 6

Nama Ringkasan Permohonan Serentak Kebenaran Merancang Pelan Kejuruteraan Pelan Bangunan CFO CCC

Buletin Rancang 1/2011

| 19


PELAPORAN KAWASAN LAPANG

KAWASAN LAPANG, REKREASI DAN HUTAN LIPUR NEGERI TERENGGANU MENGIKUT KEPERLUAN SEHINGGA JUN 2011 Kawasan Lapang (hektar) DAERAH

Bilangan Penduduk

*Piawaian Telah Dalam Belum Jumlah Lebihan / Hutan Lipur Jumlah Lebihan / (2 hektar warta proses diambil (hektar) kekurangan (di bawah (hektar) kekurangan / 1000 (hektar) warta tindakan (hektar) kelolaan (hektar) penduduk) (hektar) (hektar) Kawasan dan warta Lapang oleh Jabatan sahaja Hutan (hekTAR) A B C A+B+C D A+B+C+D 61.636

510.606

-224.994

0

510.606

-224.994

142.339

219.46

-142.54

533

752.46

390.46

15.542

40.462

91.817

-244.783

8665

8756.817

8420.217

125.40

0.087

6.389

131.876

-173.724

703

834.876

529.276

213

162.461

0.965

23.059

186.485

-26.575

0

186.485

-26.515

78,100

156.2

110.533

1.688

12.641

124.862

-31.338

836

960.862

804.662

66,500

133

125.117

0

16.05

141.167

+8.167

2921

3062.167

2929.167

1,121,000

2,242.00

1,067.635

36.062

302.58

1406.273

-809.21

13658

15,064.273

12822.273

K. Terengganu

367,800

735.6

438.674

10.296

Kemaman

181,000

362

69.637

7.484

Dungun

168,300

336.6

35.813

Besut

152,800

305.6

Marang

106,500

Hulu Terengganu Setiu JUMLAH Nota :

(Termasuk kaw.Zoo120 hek)

i. Jumlah Tanah Lapang Awam berbanding penduduk adalah berkurangan sebanyak 809.21 hektar (tidak mengambilkira tanah lapang hasil dari pecahan lot). Jumlah tanah lapang berbanding dengan penduduk apabila ditambah Hutan Lipur (bawah pengurusan Jabatan Hutan) adalah berlebihan iaitu sebanyak 12,822.273 hektar. ii. Keputusan MPFN ke-5, 6 Oktober 2005 menetapkan nisbah penduduk : +13.424 hektar / 1000 penduduk iii. Daerah Kuala Terengganu dan Marang tidak ada Hutan Lipur yang dikendalikan oleh Jabatan Hutan Negeri Terengganu

20 | Buletin Rancang 1/2011


SENARAI HUTAN LIPUR NEGERI TERENGGANU Luas Tahun Ditubuhkan (hektar)

BIL Daerah

Hutan Lipur

1.

Hulu Terengganu

Hutan Lipur Sekayu

Kompt. 20,21,27 – Hutan Simpan Hulu Terengganu Tambahan

1985 ( rasmi pada 1985)

836

2.

Besut

Hutan Lipur Lata Tembakah

Kompt. 47,48,54,59 – sebahagian Hutan Simpan Pelagat

1987

300

3.

Besut

Hutan Lipur Lata Tembakah

Kompt. 49,50 – Hutan Simpan Gunung Tebu

1993

403

4.

Setiu

Hutan Lipur Lata Payong

Kompt. 75 – Hutan Simpan Hulu Nerus

1993

227

5.

Setiu

Hutan Lipur Seri Amar

Kompt. 18,19,43,57- Hutan Simpan H. Nerus

1999

694

6.

Setiu

Hutan Lipur Chakah II

Kompt. – Hulu Seladang, Setiu

2005

2000

7.

Kemaman

Hutan Lipur Rasau Kompt. 62,63 – Hutan Simpan Kerteh Rasau Kerteh

1987

73

8.

Kemaman

Hutan Lipur Air Menderu

Kompt. 60 – Hutan Simpan Rasau Kerteh

1990

460

9.

Dungun

Hutan Lipur Tanjung Gadung

Kompt. 4,5 Hutan Simpan Bukit Bauk

1990

196

Kedudukan

10. Dungun

Hutan Rimba Kompt. 11A – Hutan Simpan Bukit 2005 Bandar Bukit Bauk Bauk

7564

11. Dungun

Hutan Lipur Rantau Abang

Kompt. 6, Hutan Simpan Jambu Bongkok

1985 (rasmi pada 1994)

159

12. Dungun

Hutan Lipur Bumbung Raja

Tanah Kerajaan Hulu Sungai Dungun

1992

10

13. Dungun

Hutan Lipur Kompt. 25,26 – Hutan Simpan Sungai Cemerung Pasir Raja

1993

292

14. Dungun

Hutan Lipur Besul Kompt. 19A – Hutan Simpan Besul 1993

258

15. Dungun

Hutan Lipur Bukit Kesing

186

Kompt. 9, 10 – Hutan Lipur Bukit Kesing

JUMLAH KESELURUHAN

1995

13,658

Sumber: Pejabat Perhutanan Negeri Terengganu

Buletin Rancang 1/2011

| 21


RANCANGAN STRUKTUR NEGERI TERENGGANU Bab 7: Pengurusan, Pelaksanaan RSN Terengganu

Pendahuluan

Siri ke-tujuh dan terakhir Rancangan Struktur Negeri Terengganu ini memfokuskan mekanisme pengurusan dan pelaksanan Rancangan Struktur Negeri (RSN), pelaksanaan projek dan pembangunan, kajian semula RSN, dan sistem-sistem yang terlibat dalam pemantauan RSN Terengganu. Rancangan Struktur (RS) merupakan satu dokumen yang menerangkan rangka perancangan yang menjadi panduan kepada aktiviti perancangan Bandar dan desa di setiap negeri. RS mempunyai gambarajah, gambarangambaran dan lakaran-lakaran yang sesuai untuk menjelaskan dasar dan cadangan yang dikemukan. RS ini diperlukan dalam melengkapkan system perancangan fizikal khususnya dalam penggunaan tanah, menterjemahkan dasar Rancangan Fizikal Negara, dan menyelaras dasar-dasar Rancangan Tempatan dan PBT yang telah sedia ada. Kejayaan pelaksanaan RS terletak kepada keberkesanan penggunaan dan pelaksanaannya. Proses penyediaannya melibatkan semua jabatan dan agensi sama ada pada peringkat negeri mahu pun persekutuan akan terlibat sama secara aktif dalam penyediaan RS bagi memastikan kesemua dasar, program, projek dan cadangan yang diterima oleh RS diterjemahkan kepada pelan tindakan dan dijadikan input untuk bajet tahunan, Rancangan Malaysia Lima Tahun dan lain-lain Rancangan Pembangunan. Peranan di setiap peringkat pentadbiran: • Di peringkat persekutuan, Majlis Perancang Fizikal Negara yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri merupakan badan utama yang bertanggungjawab dalam perancangan spatial seperti menggalakkan Perancangan Bandar dan Desa sebagai medium yang berkesan dalam memperelokkan persekitaran fizikal dan pemajuan mapan dalam Negara (seksyen 2A, Akta 172).

Di peringkat negeri, Jawatankuasa Perancang Negeri yang dipengerusikan oleh Menteri Besar merupakan Jawatankuasa yang bertanggungjawab dalam menasihat dan menggalakkan dalam negeri, dalam bidang dasar Negara, pemeliharaan, penggunaan dan pemajuan semua tanah di dalam negeri.

JPBD Negeri dipertanggungjawabkan dibawah Akta 172 untuk menguruskan perancangan spatial. Peruntukan yang diberikan membolehkan JPBD Negeri mengetuai kerja-kerja menyelaras rancangan spatial dan memastikan semua jabatan seperti pihak berkuasa tempatan, UPEN, Pejabat Tanah, Pejabat Daerah, Jabatan Kerja Raya, Jabatan Pertanian, dan Jabatan Alam merancang pembangunan mengikut RS.

Mekanisme Pelaksanaan RSN Terengganu 1. RS dijadikan sebahagian daripada Perancangan Sosio-Ekonomi dan Perancangan Projek

Memastikan objektif pertumbuhan mampan, pengukuhan daya tahan ekonomi serta mewujudkan masyarakat yang bersatu padu dan saksama tercapai sepenuhnya, cadangan RS ini diterjemahkan kepada projek dan program melibatkan :-

22 | Buletin Rancang 1/2011


a) Semua jabatan dan agensi kerajaan sama ada Negeri atau Persekutuan dan PBT hendaklah menerima pakai RS Terengganu dan dijadikan sebagai satu dokumen panduan di dalam membuat perancangan dan pelaksanaan projek dan program termasuk penyediaan Bajet Tahunan, Rancangan Malaysia Lima Tahun dan lain-lain Rancangan Pembangunan. b) Semua jabatan dan agensi kerajaan hendaklah memastikan kesemua program, projek, dasar serta pelan tindakan dilaksana sebagaimana dasar dan cadangan yang terkandung dalam RS Terengganu. c) Projek, program dan cadangan RS dijadikan asas untuk jabatan dan agensi melaksanakan program dan projek pembangunan di Negeri Terengganu. d) Projek dan pembangunan yang akan dilulus dibawah Rancangan Malaysia Lima Tahun dan bajet tahunan hendaklah hanya yang berasaskan kepada projek dan program yang dicadangkan oleh RS dan lain-lain rancangan pemajuan yang diwartakan. e) Jabatan dan Agensi kerajaan sama ada Negeri atau Persekutuan hendaklah membuat bida untuk projek berdasarkan cadangan RS. f) Pihak Berkuasa Negeri melalui UPEN / Jabatan Pembangunan Negeri di dalam menimbangkan projek-projek hendaklah memastikan ianya selaras dengan cadangan RS.

2. Penubuhan Jawatankuasa Pelaksanaan Pemantauan RSN di Peringkat Negeri Di peringkat Negeri, Pihak Berkuasa Negeri menubuhkan Jawatankuasa Rancangan Pemajuan Negeri Terengganu (JRPNT) untuk menyelaras, memantau pelaksanaan dasar, program, projek dan unjuran yang dicadangkan oleh RS dan lain-lain rancangan pemajuan. JRPNT dipengerusikan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri dan keahlian terdiri daripada ketua-ketua jabatan yang terlibat dengan RS termasuk Y.D.P PBT dan Pegawai Daerah. Setiausaha JRPNT adalah pengarah JPBD Negeri Terengganu manakala JPBD Negeri sebagai secretariat. JRPNT ditubuhkan sebagai jawatankuasa kecil kepada Jawatankuasa Perancangan Negeri (JPN) bagi membolehkannya beroperasi dengan kuasa perundangan yang ada pada JPN. Antara fungsi-fungsi JRPNT adalah:

• Memantau pelaksanaan dasar, program dan projek-projek yang dicadang oleh RS. • Memaklum kepada JPN pembangunan yang menyimpang daripada dasar dan strategik RS. • Member panduan dan nasihat kepada Pihak Berkuasa Negeri bagi memastikan perancangan spatial dilulus bersesuaian dengan kehendak Akta.

• Sedia laporan berkala atau apabila perlu, mengenai pelaksanaan dan pencapaian RS serta isu-isu dan masalah berkaitan kepada MMKN dan lain-lain jawatankuasa yang berkaitan.

• Menyebar maklumat mengenai RS dan rancangan pemajuan lain kepada agensi kerajaan, NGO dan masyarakat.

• Memantau dan mengkaji semula semua aspek pelaksanaan RS dan lain-lain rancangan pemajuan. • Mempertimbangkan kajian semula / pengubahan bagi kajian Rancangan Pemajuan untuk diangkat ke Jawatankuasa Perancangan Negeri.

3. Penubuhan Jawatankuasa Pelaksanaan Pemantauan RSN di Peringkat PBT

Pihak Berkuasa Negeri bertanggungjawab dalam memastikan di Peringkat Berkuasa Tempatan menubuhkan Jawatankuasa Pemantauan Rancangan Pemajuan di setiap PBT (JPRP-PBT). Urusetianya adalah Jabatan Perancang di setiap PBT. Sekiranya PBT tidak ada pegawai perancang, JPBD Negeri akan bertindak sebagai urusetia. Antara fungsi JRPNT-PBT iaitu:- Menyelesaikan isu-isu sektoral dan perancangan yang tertangguh di PBT. - Memberi input kepada kerja-kerja perancangan yang sedang dilaksanakan. - Menggalakkan pembangunan di kawasan yang berpotensi untuk pembangunan. - Membantu JRPNT menyelesaikan isu-isu wilayah atau lain-lain perkara yang dirujuk oleh PBT / agensi. - Melaporkan secara berkala kepada JRPNT pencapaian dan pelaksanaan RS dan lain-lain rancangan pemajuan.

Buletin Rancang 1/2011

| 23


4. Penyelarasan di antara dan sesama Jabatan / Agensi Jabatan / agensi penyelaras dan pelaksana bertanggungjawab dalam memantau pelaksanaan sesuatu projek pembangunan dan melaporkannya setiap bulan kepada JRPNT. Penyelarasan di antara jabatan/agensi di dalam jentera pelaksana adalah perlu kerana ada hubungkait di antara mereka dan setiap jabatan mempunyai autonomi di dalam melaksana tugas dan tanggungjawabnya. 5. Tanggungjawab PBT untuk menjayakan RSN

• •

• •

Mengenalpasti tindakan-tindakan untuk melaksana RS Terengganu dan lain-lain rancangan pemajuan. Sediakan jadual pelaksanaan untuk tindakan-tindakan yang dikenalpasti dan disusun mengikut prioritinya. Menyelaras strategik pembangunan yang dipilih dan memastikan perancangan korporat dan operasi setiap PBT adalah selaras denganya. Memberi penerangan dan kesedaran kepada masyarakat ke arah menjayakan.

6. Penglibatan Swasta di dalam Pelaksanaan RSN Terengganu Sumbangan dan Peranan sektor swasta di dalam pelaksanaan RS Terengganu terutamanya di dalam sektor perumahan dan perdagangan begitu besar. Sokongan PBT, jabatan dan agensi kerajaan yang berkaitan adalah perlu bagi memastikan sektor swasta melabur dan melaksanakan pembangunan mengikut perancanagan yang diunjurkan oleh RSN Terengganu. Antara tindakan yang boleh diambil adalah:

Swasta sebagai rakan dalam pembangunan - PBT dan agensi kerajaan menerima sektor swasta sebagai rakan dalam pembangunan dan diberi layanan sebagai rakan di dalam urusan perniagaan.

Projek untuk diswastakan dikenalpasti - Projek-projek yang boleh dilaksanakan secara penswastaan dikenalpasti dan diumumkan.

Kawasan pembangunan yang berpotensi digalakkan pembangunannya - Kawasan yang berpotensi yang telah dikenalpasti oleh RS Terengganu sebagai kawasan untuk dimajukan digalakkan pembangunannya. Sektor swasta diberi penerangan dan panduan untuk turut serta di dalam pembangunan tersebut.

Proses kelulusan perancangan dipermudahkan dan dipercepatkan - Proses kelulusan yang berkaitan dengan pembangunan hartanah seperti kelulusan kebenaran merancang, pelan pembangunan, tukar syarat tanah dan sebagainya dipermudahkan dan dipercepatkan. Kerajaan Negeri, PTG, Pejabat Tanah dan PBT perlu memastikan keseluruhan proses kelulusan perancangan tidak mengambil masa melebihi 6 bulan dan tidak diganggu birokrasi kerajaan.

Sesi penerangan berkala - JPBD mengadakan sesi penerangan secara berkala mengenai RS Terengganu kepada pemaju perumahan dan lain-lain pelabur.

7. Penyertaan Awam Penyertaan awam dijadikan ciri penting di dalam pelaksanaan, pemantauan dan kajian semula Rancangan Struktur. JPBD Negeri Terengganu dan PBT mewujudkan program-program di mana orang awam boleh berkomunikasi dengannya secara lisan atau bertulis. JPBD dan PBT mengadakan laman web khusus untuk memudahkan orang awam berinteraksi dengannya berkaitan dengan RS dan lain-lain Rancangan Pemajuan. 24 | Buletin Rancang 1/2011


8. Sistem Maklumat RSN

• RFN mencadangkan sistem maklumat yang berasaskan GIS yang dinamakan NPP Information System

(NPPIS) diwujudkan. Sistem maklumat ini yang berasaskan guna tanah akan memudahkan penyediaan RFN, mengesan perubahan kepada guna tanah dan memantau keberkesanan dasar guna tanah.

• RFN mencadangkan NPPIS dibangunkan melalui satu rangka kerja sistem maklumat guna tanah yang

• Selaras dengan cadangan RFN, JPBD Negeri mewujudkan unit GISnya yang akan mempunyai data dan

• PBT juga perlu mewujudkan unit GISnya. Unit GIS di PBT perlu mempunyai peralatan, perkakasan

diintegrasikan di tiga peringkat iaitu di peringkat pusat (NPPIS) di peringkat negeri (State Structure Plan Information System – SSPIS) dan di peringkat tempatan (District Local Plan Information System – DLPIS). Ketiga-tiga sistem ini menjadi pelengkap di antara satu sama lain melalui pertukaran maklumat dan data.

maklumat mengenai guna tanah yang terkini dan sentiasa dikemaskini. Maklumat-maklumat akan diperolehi daripada pelbagai sumber di peringkat tempatan (melalui DLPIS). dan perisian yang bersesuaian serta mempunyai kakitangan yang mencukupi dengan kemahiran teknikal yang bersesuaian.

Diantara data dan maklumat yang perlu ada dalam sistem GIS adalah:- Guna tanah dan lot-lot tanah sedia ada status pembangunan setiap lot tanah. - Kedudukan infrastuktur seperti jalan raya dan lebuh raya. - Rangkaian utiliti seperti bekalan air, elektrik, telekomunikasi. - Kemudahan awam - Bilangan penduduk dan kepadatan - Data-data asas ekonomi, perniagaan, sosial dan guna tenaga.

Pelaksanaan RSN Terengganu Terdapat 10 dasar yang telah dikenalpasti untuk diterjemahkan dan dilaksanakan oleh jabatan dan agensi bagi menjayakan projek, program dan pelan tindakan:

1. D1- RS Terengganu 2005-2020 dijadikan sebagai rangka pembangunan spatial Negeri di dalam memastikan pembangunan fizikal yang berterusan dan terkawal. 2. D2- Memperkukuhkan hierarki bandar-bandar utama dengan memberi tumpuan pembangunan bagi bandar-bandar terpilih untuk mengelakkan pertindihan fungsi bandar serta memudahkan penyaluran kemudahan. 3. D3- Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan desa (PPD) akan diperkukuhkan dengan penyaluran kemudahan serta perkhidmatan yang bersesuaian bagi kemudahan penduduk kawasan luar bandar. 4. D4- memperkukuhkan sistem perhubungan di peringkat wilayah dan serantau bagi memastikan kerjasama ekonomi dapat dijalinkan. 5. D5- kawasan sensitif alam sekitar akan diperlihara dan dimanfaatkan untuk tujuan penyelidikan, pembelajaran, pelancongan dan pemuliharaan. 6. D6- mempelbagaikan struktur asas ekonomi dan meningkatkan produktiviti pengeluaran bagi mengukuhkan pertumbuhan ekonomi negeri. 7. D7- menggalakkan aktiviti ekonomi masyarakat luar bandar bagi meningkatkan taraf hidup. 8. D8- menyedia serta mempertingkatkan kualiti pembangunan infrastruktur dan utiliti secara menyeluruh, mencukupi, cekap , selamat berkualiti dengan kos yang efektif. 9. D9- menyediakan pelbagai kemudahan sosial merangkumi kemudahan pendidikan, kesihatan, keagamaan, rekreasi dan lain-lain kemudahan sokongan yang mencukupi dan berkualiti ke arah pengujudan masyarakat yang cemerlang. 10. D10- menyediakan perumahan yang mencukupi, berkualiti dan mampu dimiliki terutamanya oleh golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Buletin Rancang 1/2011

| 25


Pelaksanaan Projek dan Program Pembangunan Dalam melaksanakan pelbagai projek dan program pembangunan yang dicadangkan oleh RS melibatkan pelbagai jabatan, agensi kerajaan dan juga sektor swasta. Terdapat projek yang melibatkan hanya satu jabatan dan ada juga projek dan program pembangunan yang melibatkan pelbagai jabatan dan agensi. Peranan agensi penyelaras adalah penting apabila wujud projek yang melibatkan pelbagai jabatan dan agensi. Kejayaan sesuatu projek bergantung kepada keberkesanan pengurusan agensi penyelaras. Senarai projek dan program pembangunan yang dicadangkan oleh RS serta jabatan dan agensi yang bertanggungjawab melaksanakannya adalah sepertimana yang dinyatakan di dalam dokumen Rancangan Struktur Negeri Terengganu. Kajian semula atau Pengubahsuaian RSN RS dikaji semula untuk setiap lima tahun seiring dengan penyediaan Rancangan Malaysia Lima Tahun sebagaimana yang telah diperuntukan dibawah seksyen 11, Akta Perancangan Bandar dan Desa (pindaan) 2001 (Akta A1129). 1. Tatacara kajian semula

Kajian semula RS akan dibuat apabila:- Menerima arahan daripada Jawatankuasa Perancang Negeri - Terdapat perubahan kepada dasar-dasar sektor berkaitan - Terdapat perubahan kepada trend pembangunan Negeri

RS dikaji semula apabila berlaku perubahan kepada dasar-dasar negara mahupun dasar-dasar sektor yang melibatkan perubahan kepada dasar-dasar di peringkat Negeri. Sekiranya perubahan trend pembangunan di Negeri berlaku disebabkan pelaksanaan projek-projek berkepentingan Negara,maka keseluruhan RS dikaji semula. Contohnya pembinaan lapangan terbang, pelabuhan dan lebuh raya. Namun, perubahan trend pembangunan yang berlaku di peringkat sektor dan tidak bercanggah dengan dasar-dasar RS akan dikaji di peringkat dasar sektor yang berkenaan sahaja.

2. Tatacara Pengubahan RSN

• • • •

RS (pengubahan) yang disediakan dipublisitikan di dua peringkat laporan iaitu peringkat Laporan Pemeriksaan dan Draf RS. Publisiti ini bertujuan memberi peluang kepada orang awam untuk memeriksa laporan –laporan yang disediakan dan bersama-sama merancang hala tuju pembangunan di kawasan mereka. Bantahan dan rayuan yang diterima daripada orang awam akan dipertimbangkan oleh satu jawatankuasa kecil yang ditubuhkan oleh JPN. Draf RS (pengubahan) yang disediakan mengambil kira bantahan dan rayuan orang awam dan dikemukakan kepada JPN untuk dipertimbangkan sama ada melulusnya secara keseluruhan atau sebahagiannya dan sama ada dengan atau tanpa pindaan, atau menolaknya. RS (pengubahan) yang dilulus oleh JPN perlu dibawa kepada PBN untuk kelulusan dan mewartanya melalui Warta Negeri untuk dikuatkuasakan.

26 | Buletin Rancang 1/2011


Sistem Pemantauan RSN 1. JPBD Negeri merupakan jabatan utama yang dipertanggungjawabkan oleh Akta 172 untuk pengurusan perancangan spatial. JPBD bertanggungjawab mengepalai kerja-kerja menyelaras rancangan spatial dan memastikan semua jabatan, agensi dan Pihak Berkuasa Negeri dan PBT merancang dan melulus pembangunan negeri mengikut RS. 2. Jawatankuasa Pelaksanaan Pemantauan dibuat melalui dua jawatankuasa yang dicadangkan iaitu: - Peringkat Negeri, Jawatankuasa Rancangan Pemajuan Negeri Terengganu (JRPNT) yang ditubuhkan sebagai jawatankuasa kecil kepada Jawatankuasa Perancang Negeri (JPN). - Peringkat tempatan, Jawatankuasa Pemantauan Rancangan Pemajuan PBT (JPRP-PBT) yang akan ditubuhkan di setiap PBT. 3. Pemantauan lebih berkesan di peringkat negeri (JPBD Negeri) dan di peringkat tempatan (setiap PBT) dengan pelaksanaan sistem maklumat RS. Melalui sistem yang berasaskan GIS, Pihak Berkuasa Negeri, JPBD dan PBT dapat mengesan perubahan guna tanah dan memantau keberkesanannya. 4. Penyelarasan di antara dan sesama jabatan/agensi menjadikan pemantauan lebih berkesan. 5. Laporan yang disediakan dan mesyuarat yang diadakan oleh JRPNT dan JPRT-PBT mengenai pelaksanaan dan pencapaian RS serta isu-isu dan masalah yang berkaitan dengannya membolehkan: - Pelaksanaan dasar, program dan projek-projek yang dirancang dan dilaksanakan dapat dipantau. - Pembangunan yang menyimpang daripada dasar dan strategik RS akan diketengahkan.

Artikal ini merupakan siri penerangan kepada Rancangan Stuktur Negeri Terengganu. Untuk keterangan lanjut mengenai Rancangan Struktur Negeri Terengganu sila hubungi Bahagian Perancangan Dasar dan Lembaga Rayuan (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Terengganu) No. Lot 1107-1, Jalan Pejabat, 20646 Kuala Terengganu. Tel 09 - 630 1432 hingga 38 Web: www.jpbdtrg.gov.my

Buletin Rancang 1/2011

| 27


PEWARTAAN RANCANGAN PEMAJUAN NEGERI TERENGGANU 2011

Pewartaan tiga (3) rancangan pemajuan terkini telah diwartakan dan menjadi pelengkap kepada keseluruhan rancangan tempatan di Negeri Terengganu. Rancangan Tempatan Kuala Terengganu Kelulusan JPN : 8 November 2010 Kelulusan MMKN : 9 Februari 2011 No warta : Warta (No. 318 dalam Jilid 64, No. 7) pada 31 Mac 2011

Rancangan Tempatan Hulu Terengganu Kelulusan JPN : 8 November 2010 Kelulusan MMKN : 9 Februari 2011 No warta : Warta (No. 319 dalam Jilid 64, No. 7) pada 31 Mac 2011

Rancangan Kawasan Khas (RKK) Tasik Kenyir Kelulusan JPN : 8 November 2010 Kelulusan MMKN : 9 Februari 2011 No warta : Warta (No. 320 dalam Jilid 64, No. 7) pada 31 Mac 2011

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI TERENGGANU Tingkat 4, Wisma Negeri , 20646 Kuala Terengganu Tel. Pengarah : 09 - 630 1212 Tel. Am : 09 - 622 2444 Samb. 4290/4313 Faks : 09 - 624 4117 Email : pbandar@terengganu.gov.my Laman Web :www.jpbdtrg.gov.my

Buletin Rancang Bil 1/2011  

Bil 1/2011 | Buletin JawatanKuasa Perancang Negeri Terengganu

Buletin Rancang Bil 1/2011  

Bil 1/2011 | Buletin JawatanKuasa Perancang Negeri Terengganu

Advertisement