Page 1

«μπαμπά μην ηρέτεις!» Τροταία αηστήμαηα: η μάζηιγα ηων ζύγτρονων κοινωνιών κάζεκα: Project ηκήκα : Α

ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΑ ΔΛΔΝΖ ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΠΟΤΛΟ΢ ΘΔΟΓΧΡΟ΢ ΒΑ΢ΗΛΔΦ ΓΔΧΡΓΗΟ΢ ΒΟΤΡΛΟΤΜΖ ΛΔΜΟΝΗΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ΢ ΝΗΚΟΛΑΟ΢ ΕΑΡΚΑΓΑΚΖ΢ ΑΓΓΔΛΟ΢ ΚΑΝΔΛΛΑΚΖ ΑΘΑΝΑ΢ΗΑ ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ΢ ΥΡΖ΢ΣΟ΢ ΚΑΦΖ ΗΛΗΑΝΑ ΚΤΠΑΡΗ΢΢ΟΤ ΒΑ΢ΗΛΗΚΖ ΜΑΡΡΑ ΢ΟΦΗΑ

Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο: ΚΑΡΑΗ΢ΚΑΚΖ΢ ΥΡΖ΢ΣΟ΢ ΠΔ09

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΛΑ


Περιετόμενα:

1. Ειζαγωγή 2. Καηηγορίες ηροταίων αηστημάηων – αίηια και ζσνέπειες αηστημάηων 2.1 Οξηζκφο ηξνραίνπ αηπρήκαηνο 2.2 Καηεγνξίεο ηξνραίσλ αηπρεκάησλ 2.3 Αίηηα 2.4 ΢πλέπεηεο 2.5 Έλα παξάδεηγκα : ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηα ηξνραία ζηε Μπηηιήλε 3. Η ζημερινή καηάζηαζη και οι προηεινόμενοι ηρόποι ανηιμεηώπιζης 3.1 Σα ηξνραία αηπρήκαηα κε αξηζκνχο 3.2 Σξφπνη αληηκεηψπηζεο 3.3 Ο ξφινο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ηεο θαηάζηαζεο ησλ νρεκάησλ 3.4 Ζ θπθινθνξηαθή αγσγή νδεγψλ θαη πεδψλ 3.5 Άιιεο παξεκβάζεηο 4. Ερωηημαηολόγιο 4.1 Γεληθά ζηνηρεία 4.2 Παξνπζίαζε εξσηεκαηνινγίνπ 5. Επίλογος 6. Πηγές


1. Ειζαγωγή Σα ηξνραία αηπρήκαηα απνηεινχλ αλακθηζβήηεηα έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ νη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο. Ηδηαίηεξα ζηε ρψξα καο ην πξφβιεκα νινέλα γίλεηαη θαη κεγαιχηεξν θαη επηβάιιεηαη ε πνιηηεία λα επέκβεη απνθαζηζηηθά γηα λα δψζεη ιχζε. Ζ αληηκεηψπηζε πξέπεη λα έρεη ζηφρν ηελ άκεζε ζπξξίθλσζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ζε ζχληνκν ρξφλν ηελ νινθιεξσηηθή αλ είλαη δπλαηφ εμάιεηςε ηνπ.

2. Καηηγορίες αηστημάηων – αίηια και ζσνέπειες αηστημάηων 2.1 Οξηζκφο ηξνραίνπ αηπρήκαηνο Χο νδηθφ ηξνραίν αηχρεκα νξίδεηαη θάζε ζπκβάλ πνπ ζπληειείηαη ζηνπο δξφκνπο δεκφζηαο ρξήζεο απφ έλα ή πεξηζζφηεξα θηλνχκελα νρήκαηα θαη πνπ πξνθαιεί ην ζάλαην ή ηνλ ηξαπκαηηζκφ ελφο ή πεξηζζνηέξσλ πξνζψπσλ. Σα ηξνραία αηπρήκαηα ραξαθηεξίδνληαη σο ζαλαηεθφξα ή ζσκαηηθψλ βιαβψλ. Θαλαηεθφξν ιέγεηαη ην αηχρεκα, εθφζνλ ππάξρνπλ έλαο ή πεξηζζφηεξνη επηηφπνπ ζάλαηνη νθεηιφκελνη ζην αηχρεκα, αλεμάξηεηα ηεο χπαξμεο ή φρη ηξαπκαηηψλ. ΢σκαηηθψλ βιαβψλ ιέγεηαη ην αηχρεκα φηαλ ππάξρεη έλαο ή πεξηζζφηεξνη ηξαπκαηίεο αιιά φρη λεθξφο, 2.2 Καηεγνξίεο ηξνραίσλ αηπρεκάησλ Σα ηξνραία αηπρήκαηα δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα...πνπ…επηθέξνπλ.…Απηέο…είλαη..νη..παξαθάησ: α) Σξνραία Αηπρήκαηα Τιηθψλ Εεκηψλ. Σα αηπρήκαηα απηά είλαη θαη ηα πιένλ αλψδπλα, θαζ’ φηη δελ δηαθπβεχεηαη ην αγαζφ ηεο δσήο ησλ εκπιαθέλησλ. Ζ απνθαηάζηαζε..ησλ..δεκηψλ..είλαη..κηα..απιή..ππφζεζε. β) Σξνραία Αηπρήκαηα κε Σξαπκαηηζκφ. Όηαλ πξνθιεζεί ειαθξφο ή ζνβαξφο ηξαπκαηηζκφο..αλζξψπσλ.

.

γ) Σξνραία Αηπρήκαηα Θαλαηεθφξα. Όηαλ έρνπκε ην ζάλαην ελφο ή πεξηζζνηέξσλ εκπιαθέλησλ..ζην..αηχρεκα..αλζξψπσλ.


2.3 Αίηηα Σα αίηηα ζηα νπνία νθείινληαη ηα ηξνραία αηπρήκαηα είλαη πνηθίια θαη πξνέξρνληαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο. 1) Απφζπαζε πξνζνρήο H κεγαιχηεξε αηηία ησλ νδηθψλ αηπρεκάησλ δελ είλαη νχηε ε νδήγεζε ππφ ηελ επήξεηα αιθνφι, νχηε ε παξαβίαζε εξπζξνχ ζεκαηνδφηε, νχηε νη θφληξεο (απηνζρέδηνη αγψλεο ηαρχηεηαο). Ζ απφζπαζε πξνζνρήο είλαη ν λνχκεξν έλα ιφγνο αηπρεκάησλ ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Ακεξηθή. Απηή νθείιεηαη ζπλήζσο ζηελ νκηιία ζην θηλεηφ ηειέθσλν, ζηελ απνζηνιή γξαπηψλ κελπκάησλ, φπσο θαη ζηελ θαηαλάισζε θαγεηνχ ή θαθέ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο. 2) Τπεξβνιηθή ηαρχηεηα Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ έρνπκε δεη νδεγνχο λα θηλνχληαη κε ππεξβνιηθή ηαρχηεηα. Πνιινί αγλννχλ ην φξην ηαρχηεηαο θαη ην ππεξβαίλνπλ θαηά πνιχ. Ζ ηαρχηεηα κπνξεί λα ζθνηψζεη είηε ηνλ ίδην ηνλ νδεγφ, είηε ηνπο ζπλεπηβάηεο ηνπ, είηε ηνπο ππφινηπνπο ρξήζηεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηαρχηεηα, ηφζν κεγαιχηεξε γίλεηαη ε απφζηαζε αθηλεηνπνίεζεο κε απνηέιεζκα λα είλαη δπζθνιφηεξν λα απνθεπρζεί έλα πηζαλφ αηχρεκα. 3) Οδήγεζε ππφ ηελ επήξεηα αιθνφι Όηαλ θάπνηνο πίλεη, ράλεη ηε κέγηζηε ηθαλφηεηα επηδεμηφηεηαο ζηελ νδήγεζε θαη νη αληηδξάζεηο ηνπ γίλνληαη πνιχ πην αξγέο, κε απνηέιεζκα λα απμάλνπλ νη πηζαλφηεηεο εκπινθήο ηνπ ζε αηχρεκα. Ο ρξφλνο αληηδξάζεψο ηνπ απμάλεηαη θαηά πνιχ κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη θαη ε απφζηαζε αθηλεηνπνίεζήο ζνπ. Οπφηε, αλ πηείηε δψζηε ην απηνθίλεην λα ην νδεγήζεη θάπνηνο πνπ είλαη λεθάιηνο θαη έρεη δίπισκα νδήγεζεο.


4) Απεξίζθεπηε νδήγεζε Αλ δελ νδεγείο πξνζεθηηθά είλαη πνιχ πηζαλφ λα εκπιαθείο ζε αηχρεκα. Απηφ ζπκβαίλεη ζπρλά ζε απεξίζθεπηνπο νδεγνχο πνπ αιιάδνπλ μαθληθά ισξίδεο θπθινθνξίαο, θάλνπλ απφηνκεο θηλήζεηο, μερλάλε λα αλάςνπλ θιάο θιπ… Οη απεξίζθεπηνη νδεγνί είλαη ζπρλά αλππφκνλνη νπφηε είλαη βέβαην φηη πξέπεη λα έρεηο ηεηακέλε ηελ πξνζνρή ζνπ ζε ηέηνηνπ είδνπο νδεγνχο θαη λα αληηδξάο ππνκνλεηηθά. 5) Βξνρή Όηαλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο επηδεηλψλνληαη ε νδήγεζε γίλεηαη δπζθνιφηεξε. Πνιιά ηξνραία αηπρήκαηα ζπκβαίλνπλ ζπρλά ιφγσ πδξνιίζζεζεο. Γηα λα απνθχγεηο ην αηχρεκα δψζε πεξηζζφηεξε πξνζνρή φηαλ βξέρεη. 6) Παξαβίαζε εξπζξνχ ζεκαηνδφηε Ζ παξαβίαζε ηνπ εξπζξνχ ζεκαηνδφηε ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη ηξνραίν αηχρεκα. Όηαλ πεξλάο έλα θφθθηλν θαλάξη, δηαηξέρεηο ηνλ θίλδπλν ζνβαξνχ αηπρήκαηνο. Γηα λα απνθχγεηο έλα πηζαλφ αηχρεκα πξφβιεςε θαη έιεγμε ηε δηαζηαχξσζε έζησ θη αλ πεξλάο κε πξάζηλν! 7) Παξαβίαζε πηλαθίδαο δηαθνπήο πνξείαο (STOP) Οη πηλαθίδεο STOP δελ πξέπεη πνηέ λα αγλννχληαη. Όηαλ φκσο απηφ ζπκβαίλεη, ε εκπινθή ζε αηχρεκα είλαη πνιχ πηζαλή! Κάζε ρξφλν ρηιηάδεο αηπρήκαηα ζπκβαίλνπλ γη’ απηφ ην ιφγν. Πξέπεη πάληα λα ειέγρεηο αλ ππάξρεη πηλαθίδα STOP θαη λα ζηακαηάο γηα πξνζεθηηθφ έιεγρν ηεο δηαζηαχξσζεο. 8) Αηέιεηεο θαηά ηελ θαηαζθεπή νρεκάησλ Καλέλα πξντφλ δε θαηαζθεπάζηεθε πνηέ ηέιεην. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηα απηνθίλεηα. Απηά απνηεινχληαη απφ ρηιηάδεο κεραληθά κέξε πνπ είλαη ινγηθφ θάηη απφ απηά λα κελ έρεη θαηαζθεπαζηεί ηέιεηα. Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ νη απηνθηλεηνβηνκεραλίεο

αλαθαινχλ

πνιιά

κνληέια

ηνπο

γηα

έιεγρν

θαη

αληηθαηάζηαζε απηψλ ησλ κεξψλ. Μέρξη λα έξζεη απηή ε πξφζθιεζε ζηα ρέξηα καο, ηη γίλεηαη;


12) Αιιαγέο ισξίδαο θπθινθνξίαο Κάπνηα ζηηγκή ζα θηάζεηο ζε έλα ζεκείν φπνπ ζα πξέπεη λα αιιάμεηο ζέζε ζην νδφζηξσκα, είηε γηα πξνζπέξαζε, είηε γηα λα κπεηο- βγεηο απφ ισξίδεο επηηαρχλζεσο – επηβξαδχλζεσο αληίζηνηρα, λα ζηξίςεηο θιπ. Όηαλ ινηπφλ νη νδεγνί δε θάλνπλ αζθαιείο αιιαγέο ζέζεσο ζην νδφζηξσκα, απηφ ζπρλά νδεγεί ζε ηξνραίν αηχρεκα. Γηα λα απνηξέςεηο ινηπφλ θάηη ηέηνην, έιεγμε θαζξέπηεο θαη λεθξέο γσλίεο άλαςε θιαο θαη έπεηηα πξνρψξεζε ζηελ επφκελε ελέξγεηα. 13) Οδήγεζε ζην αληίζεην ξεχκα θπθινθνξίαο Ο θαζέλαο έρεη αδπλακίεο θαη πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα θξίζεο. Όηαλ βξίζθεζαη πίζσ απφ ην ηηκφλη, θάηη ηέηνην κπνξεί λα είλαη ζαλάζηκν. Πξνζνρή ζηνπο κνλφδξνκνπο! Πξνζνρή ζηηο θφθθηλεο πηλαθίδεο κε ηελ άζπξε παχια κέζα. Πνηέ κελ θηλεζείο αληίζεηα απφ ηε ξνή θπθινθνξίαο. Δίλαη ζαλάζηκν ιάζνο. Οχηε γηα ιίγα κέηξα επεηδή ν πξννξηζκφο είλαη ιίγν πην θάησ, νχηε θαηά ιάζνο. Δίλαη έγθιεκα. 14) Λαλζαζκέλεο ζηξνθέο Ο Κ.Ο.Κ. καο εμεγεί αθξηβψο πψο λα θηλνχκαζηε ζηνπο δξφκνπο. Οη ζρνιέο νδεγψλ ηεξψληαο ηνλ εμεγνχλ ζηνπο ππνςήθηνπο νδεγνχο πψο λα νδεγνχλ. ΢ηξίβνληαο ζε δξφκνπο φπνπ νη ζεκάλζεηο ην απαγνξεχνπλ, ρσξίο θιαο, παίξλνληαο ιαλζαζκέλε ηξνρηά (αλνηρηέο δεμηέο, θιεηζηέο αξηζηεξέο) κε κεγαιχηεξε απφ ηελ πξνβιεπφκελε ηαρχηεηα, ε εκπινθή ζε αηχρεκα είλαη ζρεδφλ βέβαηε. 15) Οδήγεζε ζε ζηνίρνπο (νπξέο) Πνιινί νδεγνί είλαη αλππφκνλνη θαη απεξίζθεπηνη νδεγψληαο ηφζν θνληά ζηα πξνπνξεπφκελα νρήκαηα ψζηε λα κελ κπνξνχλ λα αληηδξάζνπλ εγθαίξσο αλ ν κπξνζηά ρξήζηεο ηεο νδνχ θξελάξεη μαθληθά. Μπνξείο λα απνηξέςεηο ηέηνηνπ είδνπο αηπρήκαηα δηαηεξψληαο ηηο ζσζηέο απνζηάζεηο αζθαιείαο. ( Ζ απφζηαζε αζθαιείαο ηζνχηαη κε ην δηπιάζην ηεο απφζηαζεο αληηδξάζεσο. Απφζηαζε αληηδξάζεσο νλνκάδεηαη ε απφζηαζε πνπ δηαλχεη ην φρεκα απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα αληηιεθζείο έλα εκπφδην κέρξη λα παηήζεηο θξέλν).


16) Οδεγψληαο ππφ ηελ επήξεηα λαξθσηηθψλ νπζηψλ Γελ είλαη κφλν ην αιθνφι πνπ επεξεάδεη ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ θαηά ηελ νδήγεζε αιιά θαη ηα λαξθσηηθά, είηε λφκηκα (θάξκαθα) είηε παξάλνκα. (ηλδηθή θάλλαβε, ακθεηακίλεο, ecstasy , θνθαΐλε θ.α.) Όια απηά πξνθαινχλ θαηαζηνιή ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, κε απνηέιεζκα ηελ ειιηπή αληίδξαζε, ηελ ππλειία θαζψο θαη ηελ έιιεηςε απηνζπγθέληξσζεο. 17) Πάγνο Μηα απφ ηηο πην χπνπιεο θπζηθέο θαηαζηάζεηο είλαη ν πάγνο πνπ δεκηνπξγείηαη ζε αλήιηα ζπλήζσο ζεκεία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα. Ρίμε κηα καηηά ζην ζεξκφκεηξν ηνπ απηνθηλήηνπ γηα λα γλσξίδεηο ηελ εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία θη αλ παξαηεξήζεηο φηη πέθηεη θάησ απφ ηνπο 3 βαζκνχο κείσζε ηαρχηεηα θαη δψζε κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηνλ έιεγρν ηνπ ηηκνληνχ, θξέλν θαη γθάδη. Ο καχξνο πάγνο παξακνλεχεη… 18) Υηφλη Σν ρηφλη είλαη έλα επηθίλδπλν κίγκα απφ λεξφ θαη πάγν πνπ ζπλαληάηαη ζε ρεηκεξηλέο πεξηφδνπο. Ζ ρηνλφπησζε φπσο θαη ν πάγνο, δελ είλαη έλα ζπρλφ θαηλφκελν ζηελ Διιάδα. Παξ’ φια απηά ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο νη νδεγνί ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθνί θαη εθνδηαζκέλνη κε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ (ρεηκεξηλά ιάζηηρα, αιπζίδεο, γάληηα, εξγαιεία, ξεδεξβνπάξ γεκάην βελδίλε). 19) Δμνξγηζκφο – λεπξηθφηεηα ζην δξφκν Ο θαζέλαο κπνξεί λα νξγηζηεί απφ θάπνηνλ άιιν ρξήζηε ηεο νδνχ θαη κάιηζηα κεξηθνί νδεγνί επηηξέπνπλ ζην ζπκφ ηνπο λα ππεξβεί ηα φξηά ηνπο. ΢’ απηή ηελ πεξίπησζε βγαίλνπλ απεξίζθεπηα γηα πξνζπέξαζε, επηηαρχλνπλ δπλαηά, κπαίλνπλ κπξνζηά ηνπ θαη θξελάξνπλ απφηνκα. Έρνπλ θαηαγξαθεί πνιιέο ηέηνηεο πεξηπηψζεηο πνπ θαηαιήγνπλ ζε ζπγθξνχζεηο. 20) Λαθθνχβεο Όινη νη νδεγνί ζηελ Διιάδα γλσξίδνπλ θαιά ηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλνχλ νη ιαθθνχβεο ζηνπο δξφκνπο. Οη νδεγνί δηαηξέρνπλ ηνλ θίλδπλν λα ράζνπλ ηνλ έιεγρν ηνπ νρήκαηφο ηνπο είηε πέθηνληαο κέζα ζε κηα απ’ απηέο είηε πξνζπαζψληαο


λα ηηο απνθχγνπλ. Βιέπνληαο ινηπφλ ζην βάζνο ηνπ δξφκνπ κπνξείο πνιχ εχθνια λα ηηο απνθχγεηο έγθαηξα θαη ρσξίο απφηνκεο θηλήζεηο. 21) Οδήγεζε ελψ λπζηάδεηο Αλ θαζψο νδεγείο ληψζεηο ραιάξσζε θη αλ ηα βιέθαξα βαξχλνπλ, ζίγνπξα είλαη ελδείμεηο φηη δελ αληέρεηο άιιν μππλεηφο. Σα πεξηζζφηεξα αηπρήκαηα πνπ νθείινληαη ζ’ απηφ ην αίηην, γίλνληαη ζπλήζσο βξάδπ. Αλ ινηπφλ βξεζείο ζε ηέηνηα θαηάζηαζε πξνζπάζεζε λα βξεηο άκεζα έλα ρψξν γηα ζηάζε ηνπιάρηζηνλ κηζήο ψξαο αθφκε θη αλ βξίζθεζαη θνληά ζηνλ πξννξηζκφ ζνπ. Με μερλάο φηη ηα πεξηζζφηεξα αηπρήκαηα γίλνληαη ζε αθηίλα κηθξφηεξε ησλ 50km απφ ηελ θαηνηθία καο. 22) ΢θάζηκν ειαζηηθνχ ΢ε πνιιέο εζληθέο νδνχο ζα δεηο ζηελ άθξε ηνπ δξφκνπ ζθαζκέλα ειαζηηθά. Σν ζθάζηκν ειαζηηθνχ κπνξεί λα επηθέξεη απψιεηα ειέγρνπ ηνπ νρήκαηνο. Αλ αηζζαλζείο ζθάζηκν ειαζηηθνχ πξνζπάζεζε λα θξαηήζεηο δπλαηά θαη ζηαζεξά ην ηηκφλη θαη λα κεηψζεηο ζηαδηαθά ηαρχηεηα ρσξίο δπλαηφ θξελάξηζκα αιιά κε πξννδεπηηθφ θαηέβαζκα ζρέζεσο ηαρχηεηαο. 23) Οκίριε Ζ νκίριε δελ είλαη πνιχ ζπρλφ θαηξηθφ θαηλφκελν θη απηφ είλαη θχξην ζπζηαηηθφ γηα ηα ρακειά ζηαηηζηηθά ηξνραίσλ αηπρεκάησλ ζ’ απηή ηε θαηεγνξία. Ζ νδήγεζε είλαη κηα δεμηφηεηα θαηά ηελ νπνία απαηηείηαη θαιή νξαηφηεηα. Ζ νκίριε φκσο ηελ θαηαζηεί πνιχ δχζθνιε πνπ δε ζνπ επηηξέπεη λα βιέπεηο πην καθξηά απφ ην πεδίν σο ην πξνπνξεπφκελν φρεκα. Υξεζηκνπνίεζε ινηπφλ ηα θψηα δηαζηαπξψζεσο (κεζαία) θαη ηα θψηα νκίριεο εκπξφο θαη πίζσ. Μείσζε αξθεηά ηαρχηεηα ψζηε λα ληψζεηο πεξηζζφηεξν αζθαιήο θαη αθνινχζεζε ηηο άζπξεο νξηδφληηεο γξακκέο θαηά κήθνο ηνπ δξφκνπ γηα λα κε μεθχγεηο απφ ηα φξηά ηνπ ή βγεηο ζην αληίζεην ξεχκα θπθινθνξίαο. 24) Θαλάζηκεο θακπχιεο-ζηξνθέο Μεξηθνί άλζξσπνη ηηο απνθαινχλ παγίδεο ζαλάηνπ. Όινη πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθνί θαζψο ηηο πιεζηάδνπλ. Πνιινί νδεγνί έρνπλ ράζεη ηνλ έιεγρν ηνπ νρήκαηφο ηνπο ζε ηέηνηα θαηάζηαζε θαη δπζηπρψο έραζαλ θαη ηε δσή ηνπο. Έηζη,


φηαλ πιεζηάδεηο ηηο αληίζηνηρεο πηλαθίδεο, κείσζε ηαρχηεηα θαη ζπκκνξθψζνπ κε ηα φξηα πνπ νξίδεη ν Κ.Ο.Κ. ζηελ εθάζηνηε πεξίπησζε. 25) Πέξαζκα άγξησλ ή θαη νηθφζηησλ δψσλ Δλψ νη νδεγνί είλαη ππνρξεσκέλνη λα γλσξίδνπλ ηνλ Κ.Ο.Κ., ηα δψα δελ βξίζθνληαη ζηελ πιενλεθηηθή ζέζε λα εθπαηδεπηνχλ ζε θάπνηα ζρνιή νδεγψλ! ΢πλήζσο δηαζρίδνπλ ην δξφκν ηξέρνληαο κε απνηέιεζκα λα ζε μαθληάζνπλ θαη λα ζε πξνθαιέζνπλ ζην λα εκπιαθείο ζε αηχρεκα. Πξνζνρή ινηπφλ ζηηο αληίζηνηρεο πηλαθίδεο εηδηθά φηαλ δηαζρίδεηο κηα αγξνηηθή - δαζψδε πεξηνρή. Υξεζηκνπνίεζε ηα θψηα πνξείαο γηα λα βιέπεηο φζν ην δπλαηφλ πην καθξηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο. 26) Παξάλνκεο θφληξεο Δπεξεαζκέλνη πνιιέο θνξέο απφ ηηο θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, φπσο ην Fast & The Furious, πνιινί νδεγνί πξνζπαζνχλ λα κηκεζνχλ ηνπο θαζθαληέξ ηεο ηαηλίαο πξνζπαζψληαο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο ίδηεο ηαθηηθέο. Πξνθαινχληαη απφ ηηο θφληξεο θαη ζρεδηάδνπλ αληίζηνηρεο ζε δεκφζηνπο δξφκνπο. Οη θφληξεο είλαη κηα παξάλνκε θνπιηνχξα πνπ αλ δεκηνπξγεζεί αηχρεκα ελδέρεηαη λα είλαη ζαλαηεθφξν. Με θηλεηήξεο v-tec, ηνχξκπν θαη θηάιεο λίηξνπ ηα απηνθίλεηα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θηλνχληαη κε πξαγκαηηθά γξήγνξνπο ξπζκνχο θαη πνιιέο θνξέο κε ειεγρφκελνπο. Αλ θαη είλαη ε ηειεπηαία παξάγξαθνο, άξα κε ηηο ρακειφηεξεο ζηαηηζηηθέο, ζθέςνπ ηί κπνξεί λα ζπκβεί αλ ραζεί ν έιεγρνο ηνπ νρήκαηνο…


΢ηελ Διιάδα έρνπκε εηεζίσο πεξίπνπ 1.400 θαη πιένλ λεθξνχο, εθ ησλ νπνίσλ ην 41% λέα παηδηά, ζε ζχλνιν 26.000 ηξνραίσλ αηπρεκάησλ. Ζ νηθνλνκηθή επίπησζε ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ μεπεξλά ηα 3,5 δηζ. επξψ. Οη δε πνιίηεο πνπ κέλνπλ κε θηλεηηθά ή άιια πξνβιήκαηα θαη νη νπνίνη θαζίζηαληαη πεξηζψξην ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο αλέξρνληαη ζε ρηιηάδεο. Δίλαη δπλαηφ κεζνπξφζεζκα λα κεησζνχλ ηνπιάρηζηνλ θαηά 50% ηα ηξνραία αηπρήκαηα ζηε ρψξα καο, θπξίσο ηα ζαλαηεθφξα. Ση ρξεηάδεηαη; (α) Φχρξαηκε, θιηκαθνχκελε αλακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνηλψλ. (β) Γξάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο θπθινθνξηαθήο αγσγήο. (γ) Έλα πξφγξακκα επηηήξεζεο ηεο νδηθήο ζπκπεξηθνξάο. (δ) Θέζπηζε πξνηεξαηνηήησλ ζηελ επηηήξεζε ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο. (ε) Αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε βάζεο δεδνκέλσλ νδηθψλ ζπκβάλησλ κε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο. (δ) Σαθηηθή δεκνζηνπνίεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ειέγρσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ. 2.4 ΢πλέπεηεο Οη ζπλέπεηεο ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ είλαη θάηη παξαπάλσ απφ ηξαγηθέο. Αθνξνχλ ηφζν ηα άηνκα πνπ είλαη ζχκαηα ηξνραίσλ αηπρεκάησλ φζν θαη ηε θνηλσλία γεληθφηεξα. Γηα ην άηνκν - απψιεηα ηεο αλζξψπηλεο δσήο- ηξαπκαηηζκνί, αλαπεξίεο- ςπρνινγηθά ηξαχκαηα- ςπρηθφο πφλνο γηα νιφθιεξε ηελ νηθνγέλεηα


Γηα ηελ θνηλσλία - απψιεηα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηδίσο λέσλ αλζξψπσλ, κε απνηέιεζκα ηελ απνδπλάκσζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ -δεκνγξαθηθή ζπξξίθλσζε- απψιεηα εξγαηηθψλ ρεξηψλ, νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα πεξίζαιςε θαη ζχληαμε ηνπ ζχκαηνο, πξνβιήκαηα ζηελ θπθινθνξία ησλ πνιηηψλ, ελίζρπζε εθλεπξηζκνχ, ππνβάζκηζε πνηφηεηαο δσήο. Οη εκπιαθέληεο ζηα ηξνραία αηπρήκαηα είλαη θπξίσο άλδξεο ηεο ιεγφκελεο παξαγσγηθήο ειηθίαο, λένη άλζξσπνη πνπ δελ εθηηκνχλ ζσζηά ηνλ θίλδπλν. Ίζσο ε δσληάληά ηνπο, ν λεαληθφο ηνπο ελζνπζηαζκφο, ε απηνπεπνίζεζή ηνπο, ε λννηξνπία ηνπ

λενέιιελα,

ην

πεξηβφεην

«κεζνγεηαθφ

ηακπεξακέλην»,

ε

απξνζπκία

ζπκκφξθσζεο, λα κελ ηνπο αθήλνπλ λα αληηιεθζνχλ ηνπο ηεξάζηηνπο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο εθηίζεληαη θπθινθνξψληαο ζηνπο δξφκνπο ζαλ νδεγνί ή πεδνί. Γηα ην άηνκν ε απψιεηα ηεο ίδηαο ηνπ ηεο δσήο, ν ηξαπκαηηζκφο αιιά θαη ε ελδερφκελε αλαπεξία απνηεινχλ ηδηαίηεξα αξλεηηθέο

ζπλέπεηεο..

Δπηπξφζζεηα

ηα

ςπρηθά ηξαχκαηα θαη ε αξλεηηθή επηξξνή ζηηο

πξνζσπηθέο

ζρέζεηο

θαη

ηελ

επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ηνπ παζφληα, κπνξεί λα ηνλ ζπλνδεχνπλ γηα φιε ηνπ ηε δσή. Αληίζηνηρνο αξλεηηθφο αληίθηππνο κπνξεί λα ππάξρεη θαη γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο ζπγγελείο ησλ ζπκάησλ. Σέινο ην θφζηνο επηβίσζεο κε αλαπεξία απφ ηξνραίν αηχρεκα, είλαη αζήθσην γηα ηνλ παζφληα αιιά θαη γηα ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο.

2.5 Έλα παξάδεηγκα : ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηα ηξνραία ζηε Μπηηιήλε Σα άηνκα πνπ έρνπλ εκπιαθεί ηελ πεξίνδν 2005-2008 ζε ηξνραία αηπρήκαηα ζσκαηηθψλ βιαβψλ ζην Ννκφ Λέζβνπ είλαη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο εκεδαπνί άλδξεο λεαξνί, δειαδή ειηθίαο 16-45 εηψλ, ρσξίο λα απνθιείνληαη θαη πεξηζηαηηθά λεαξφηεξσλ,..δπζηπρψο,..αιιά...θαη.

κεγαιχηεξσλ..αλζξψπσλ.

Ζ

ηέιεζε

ησλ

ηξνραίσλ αηπρεκάησλ έγηλε θαηά 88% ζηε Λέζβν θαη θπξίσο (θαηά 72%) ζην Δπαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν απηήο, κε θπξηφηεξν αίηην δπζηπρψο ηελ έιιεηςε πξνζνρήο,


δειαδή ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα (αθεξεκάδα, χπλνο, δάιε, εμάληιεζε, έιιεηςε αξθεηήο πείξαο, λεπξηθφηεηα, έμαςε, ρξφληεο ή ζηηγκηαίεο παζήζεηο θ.η.ι.). Σν 36% ησλ αηπρεκάησλ κε ηξαπκαηηζκφ ζην Ν. Λέζβνπ, ιακβάλνπλ ρψξα ζηα επξχηεξα θαη δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, πξάγκα ινγηθφ θαζψο απνηειεί ηελ πξσηεχνπζα ηεο Λέζβνπ

κε

ην

κεγαιχηεξν

πιεζπζκφ, απιά απνηειεί έλδεημε γηα ηελ θαηεχζπλζε ζηελ νπνία πξέπεη

λα

ζηξαθνχλ

νη

ελδερφκελεο δξάζεηο πεξηνξηζκνχ ηνπο..απφ..ηηο..ηνπηθέο..Αξρέο. Σν έλα δεχηεξν εθ ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ (45%) , ιακβάλνπλ ρψξα ηε ζεξηλή πεξίνδν (απφ Μάην έσο Αχγνπζην) φπνπ ππάξρεη απμεκέλε θίλεζε θαη εηζξνή νρεκάησλ ζην Ννκφ ηεο Λέζβνπ, εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο κεγάινπ αξηζκνχ ηνπξηζηψλ. Δπίζεο ε πιεηνςεθία ησλ αηπρεκάησλ ιακβάλεη ψξα ηηο κεζεκεξηαλέο θαη απνγεπκαηηλέο ψξεο (46%), ελψ ζεκαληηθφο αξηζκφο (26%) ηηο λπρηεξηλέο ψξεο, πνζνζηφ πςειφ αλαθνξηθά κε ηνλ κεησκέλν αξηζκφ ησλ νρεκάησλ πνπ θπθινθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε ζρέζε κε ινηπά δηαζηήκαηα ηνπ 24σξνχ.

3. Η ζημερινή καηάζηαζη και οι προηεινόμενοι ηρόποι ανηιμεηώπιζης 3.1 Σα ηξνραία αηπρήκαηα κε αξηζκνχο Κάζε ρξφλν ζηε ρψξα καο πεξίπνπ 2500 ζπλάλζξσπνί καο, θπξίσο λένη θαη κηθξά παηδηά, αθήλνπλ ηελ ηειεπηαία ηνπο πλνή ζηελ άζθαιην. Οη δε ηξαπκαηίεο κε πξνζσξηλή ή κφληκε αλαπεξία είλαη ρηιηάδεο. Δίλαη ζαλ λα δηαγξάθεηαη κηα θσκφπνιε θάζε ρξφλν απφ ηνλ ειιεληθφ ράξηε ή λα πέθηεη έλα αεξνπιάλν κε 70 άηνκα θάζε 10 κέξεο!!! Δλψ, ζηηο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο ν αξηζκφο ησλ ηξνραίσλ κεηψλεηαη, ζηελ Διιάδα απμάλεηαη θαηά 35 % πεξίπνπ θάζε ρξφλν. Καη ην ηξαγηθφηεξν, ηα ζαλαηεθφξα ηξνραία απμάλνληαη θαηά 65 %. Απφ ηνπο λεθξνχο θαη ηνπο ηξαπκαηίεο,


ην 1/3 είλαη παηδηά. Σν ηξαγηθφ απηφ γεγνλφο γίλεηαη αθφκα ρεηξφηεξν αλ ππνινγίζεη θαλείο φηη, πέξα απφ ηνπο ζαλάηνπο, πνιινί απφ ηνπο ηξαπκαηίεο κέλνπλ αλάπεξνη, θαη κάιηζηα ζε κηθξή ειηθία. ΢ε κειέηεο γηα ηα ηξνραία αηπρήκαηα ζηε ρψξα καο, ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα γηα ην 80% ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ επζχλνληαη νη ίδηνη νη νδεγνί, γηα ην 12,5% ησλ αηπρεκάησλ νθείιεηαη ζε ειαηηψκαηα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ην 2,2% απνδίδεηαη ζε πξνβιήκαηα ησλ νρεκάησλ θαη ην 1% ζηνπο επηβάηεο. Δθηφο

απφ

ηνλ

αβάζηαρην

αλζξψπηλν πφλν πνπ πξνθαινχλ, ηα νδηθά

δπζηπρήκαηα

είλαη

αηηία

ηεξάζηηαο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο ηεο θνηλσλίαο, ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ην ζχζηεκα θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ θαη ησλ αζθαιεηψλ..γεληθφηεξα. Οη αξηζκνί δείρλνπλ κηα ηαρεία αχμεζε θαη ζχκθσλα κε ππνινγηζκνχο ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο, κέρξη ην 2020 αλακέλεηαη φηη ν αξηζκφο ησλ ζαλάησλ..ζα..αλέιζεη..ζηα..2,4..εθαηνκκχξηα..εηεζίσο. ΢ε κεξηθέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, ην 1 ζε θάζε 10

θξεβάηηα

ησλ

λνζνθνκείσλ

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξίζαιςε αηφκσλ πνπ έρνπλ εκπιαθεί ζε ζπγθξνχζεηο νδηθήο θπθινθνξίαο. Όζνλ

αθνξά

ζηε

δξαζηεξηφηεηα

ηεο

Σξνραίαο, ην 2010 βεβαηψζεθαλ ζπλνιηθά 583.778 επηθίλδπλεο παξαβάζεηο ζε φιε ηελ Δπηθξάηεηα. Οη παξαβάζεηο πνπ βεβαηψζεθαλ ήηαλ : 

263.382 παξαβάζεηο ηαρχηεηαο

51.526 κε ρξήζε θξάλνπο

49.703 κε ρξήζε δψλεο αζθαιείαο

38.033 νδήγεζε ππφ ηελ επήξεηα κέζεο

19.350 παξαβάζεηο νρεκάησλ (ΚΣΔΟ)

18.603 παξαβίαζε ρξήζεο θηλεηνχ ηειεθψλνπ

17.702 θίλεζε ζην αληίζεην ξεχκα


13.941 παξαβηάζεηο εξπζξνχ ζεκαηνδφηε

10.112 αληηθαλνληθφ πξνζπέξαζκα

5.626 θζαξκέλα ειαζηηθά

4.758 αληηθαλνληθνί ειηγκνί

2.600 θίλεζε ζηελ αξηζηεξή ισξίδα - κε θίλεζε ζην άθξν δεμηφ ηεο νδνχ

1.963 παξαβίαζε πξνηεξαηφηεηαο

620 κε ρξήζε παηδηθψλ θαζηζκάησλ ΢ηελ Διιάδα, θάζε βαξηά ηξαπκαηηζκέλνο θνζηίδεη πεξίπνπ 30.000 επξψ θαη

θάζε ειαθξηά ηξαπκαηηζκέλνο 3.000 επξψ. Ζ ειιεληθή νηθνλνκία επηβαξχλεηαη εηεζίσο κε δαπάλεο πάλσ απφ 14 εθαη. επξψ γηα ηελ πιεξσκή ζπληάμεσλ ή απνδεκηψζεσλ γηα λνζήιηα, γηα απνθαηάζηαζε δεκηψλ θαη ζσκαηηθψλ βιαβψλ θ.ιπ. ρσξίο λα ππνινγίζνπκε ηελ απψιεηα εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ή ηελ επηπιένλ εξγαζηαθή απαζρφιεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ, δειαδή ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, λνζνθνκεία ηξνρνλφκνη, πξαγκαηνγλψκνλεο, δηθαζηηθνί, αζθαιηζηέο, φπσο θαη κε άιια δεπηεξεχνληα έμνδα π.ρ. δηθαζηηθά, νδνηπνξηθά θ.ιπ. πνπ ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζζνχλ ζηελ επηβάξπλζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. ΢ηελ Διιάδα ηα πξάγκαηα είλαη θάηη παξαπάλσ απφ άζρεκα. Ζ πνιηηεία απέηπρε ζηελ νδηθή αζθάιεηα. Κάζε ρξφλν ζηελ Διιάδα ράλνπλ ηε δσή ηνπο ζε ηξνραία

πάλσ

απφ

άλζξσπνη, ηξαπκαηίδνληαη

2.000

32-35.000 θαη

7.500-

10.000 κέλνπλ αλάπεξνη. Μέρξη ην 2010 νη λεθξνί απφ ηξνραία ζα έρνπλ θηάζεη ηνπο 25.000, νη ηξαπκαηίεο ηνπο 320-350.000 θαη νη αλάπεξνη ηνπο 75.000. Αξλεηηθφ ξεθφξ ζηελ Δπξψπε θαηέρεη ε Διιάδα ζηα ηξνραία αηπρήκαηα, ιφγσ ηεο θαθήο πνηφηεηαο ησλ δξφκσλ. Απηφ είλαη ην ζπκπέξαζκα έξεπλαο πνπ νινθιεξψζεθε πξφζθαηα, απφ ην γξαθείν ΢ηαηηζηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Eurostat), ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη ειιεληθνί δξφκνη είλαη νη πην επηθίλδπλνη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ ρψξα καο, κάιηζηα, αληίζεηα απφ ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, παξνπζηάδεη αχμεζε (20%) ζηνλ αξηζκφ ησλ ζαλαηεθφξσλ δπζηπρεκάησλ ηελ πεξίνδν 1989-1995.


3.2 Σξφπνη αληηκεηψπηζεο Ζ αληηκεηψπηζε ελφο ηέηνηνπ πξνβιήκαηνο δελ είλαη εχθνιε. Δπεηδή ηα αίηηα πνπ πξνθαινχλ ηα ηξνραία αηπρήκαηα είλαη πνιιά, έηζη θαη νη ιχζεηο είλαη ζχλζεηεο θαη πξνυπνζέηνπλ ηε ζπλεξγαζία πνιιψλ πιεπξψλ. Κάπνηεο απφ ηηο ιχζεηο πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο πξνηαζεί είλαη: 

Δηζαγσγή καζήκαηνο θπθινθνξηαθήο

αγσγήο ζηα ζρνιεία. 

Απφθηεζε δηπιψκαηνο νδήγεζεο απφ

ηελ κέζε εθπαίδεπζε. 

Οη κεγαιχηεξνη ζα έρνπλ δηθαίσκα

απφθηεζεο δηπιψκαηνο νδήγεζεο κεηά απφ ηξίκελε

ππνρξεσηηθή

εθπαίδεπζε

θαη

επαγγεικαηηθφ δίπισκα κεηά απφ εμάκελε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. 

Γεκηνπξγία θπθινθνξηαθψλ πάξθσλ ζε θάζε δήκν ή πξψελ επαξρία.

Τπνρξεσηηθή δεκηνπξγία δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο ζηα

αζηηθά θέληξα δηφηη έλα κεγάιν κέξνο ησλ αηπρεκάησλ γίλεηαη κέζα ζηηο πφιεηο. 

΢πζηεκαηηθφο θαη ζπλερήο έιεγρνο ζηε πξφιεςε φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ

ζπλεηζθέξνπλ ζηε δεκηνπξγία ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ (ηαρχηεηα, πξνζπέξαζκα, αιθνφι, δίπισκα, αζθάιεηα, δψλε, ΚΣΔΟ, θαλφλεο θνξηψκαηνο, επαλεμέηαζε θαθέισλ επαγγεικαηηθψλ απη/ησλ θ.η.ι.). 

Απζηεξφο έιεγρνο γηα κεηαθνξέο επηθίλδπλσλ θνξηίσλ κε θνξηεγά δηφηη

ιφγσ έιιεηςεο ειέγρνπ ππάξρεη πηζαλφηεηα ζνβαξψλ αηπρεκάησλ. 

΢χζηαζε εηδηθήο γξακκαηείαο πξφιεςεο ηξνραίσλ αηπρεκάησλ ζε έλα

ππνπξγείν, πνπ ζα αζρνιείηαη κε φια ηα επίπεδα θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ ζηε κφληκε ζθαγή ησλ Διιήλσλ ζηνπο δξφκνπο ηεο Διιάδνο.

3.3 Ο ξφινο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ηεο θαηάζηαζεο ησλ νρεκάησλ Δπηπξφζζεηα, ε βειηίσζε ησλ νδηθψλ δηθηχσλ θαη ε κέξηκλα γηα θαιχηεξε θαηάζηαζε ησλ νρεκάησλ θάζε κνξθήο, κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ..ηεξάζηηνπ..απηνχ..πξνβιήκαηνο. Δίλαη ινηπφλ απαξαίηεην ην ζέκα ηεο νδηθήο αζθάιεηαο λα απνηειέζεη πξνηεξαηφηεηα γηα φιεο ηηο θπβεξλήζεηο, λα εθαξκνζηνχλ


άκεζα καθξνρξφληα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη βειηίσζεο ησλ θπζηθψλ παξαγφλησλ πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε γέλεζε νδηθψλ ηξαγσδηψλ. Ζ κείσζε ησλ Σξνραίσλ Αηπρεκάησλ, κε ζνβαξέο ζσκαηηθέο βιάβεο κπνξεί λα επηηεπρζεί εάλ ειεγρζνχλ νη παξαθάησ παξάγνληεο: .

Σν Οδηθφ Πεξηβάιινλ

·

Ζ θπθινθνξηαθή αγσγή ηνπ ρξήζηε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ (πεδφο θαη νδεγφο)

·

Σν Μέζνλ

·

Ζ Αληηκεηψπηζε κεηά ην αηχρεκα

·

Ζ Αζηπλφκεπζε Κάζε βειηίσζε πνπ γίλεηαη ζε θάζε έλα απφ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο έρεη

ζαλ απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ, αιιά απαηηείηαη αθφκα θαη ν ζπληνληζκφο φισλ απηψλ ησλ παξαγφλησλ απφ ΔΝΑ Κέληξν θαη ΜΗΑ Αξρή Διέγρνπ.

3.4 Ζ θπθινθνξηαθή αγσγή νδεγψλ θαη πεδψλ Ζ θπθινθνξηαθή αγσγή ηνπ ρξήζηε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ (πεδνχ θαη νδεγνχ) κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί κε: ·

Σε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο ησλ ππνςεθίσλ νδεγψλ

· Σε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο εμέηαζεο ππνςεθίσλ νδεγψλ θαη απζηεξή ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ·

Σα πξνγξάκκαηα θπθινθνξηαθήο αγσγήο γηα ελήιηθεο θαη παηδηά

·

Σηο εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ

·

Σελ ελεξγνπνίεζε ησλ πνιηηψλ

3.5 Άιιεο παξεκβάζεηο Ζ Βειηίσζε ηνπ Μέζνπ Κπθινθνξίαο εμαζθαιίδεηαη κε: ·

Σνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ Κέληξσλ Σερληθνχ Διέγρνπ Ορεκάησλ (Κ.Σ.Δ.Ο.)

· Σελ απζηεξή εθαξκνγή ησλ ειέγρσλ απφ ηε Μηθηή Δπηηξνπή Διέγρνπ Κηλήζεσλ Ορεκάησλ


Ζ Βειηίσζε ηεο αληηκεηψπηζεο κεηά ην αηχρεκα εμαζθαιίδεηαη κε: ·

Σνλ απαηηνχκελν θαη θαηάιιειν εμνπιηζκφ ησλ κνλάδσλ επέκβαζεο

·

Σελ πινπνίεζε ησλ ζρεδίσλ επέκβαζεο

·

Σε βειηίσζε ηεο άκεζεο πεξίζαιςεο ζηα Ννζνθνκεία

Ζ Βειηίσζε ηεο Αζηπλφκεπζεο πξαγκαηνπνηείηαη κε: ·

Σε ζρεδίαζε θαη εθαξκνγή νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο Αζηπλφκεπζεο

· Σνλ εμνπιηζκφ ηνπ Διέγρνπ Κπθινθνξίαο θαη θαηαγξαθήο παξαβάζεσλ κε ηα απαηηνχκελα θαη θαηάιιεια κέζα ·

Σε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο άκεζεο επέκβαζεο

·

Σε ιήςε άκεζσλ κέηξσλ παξνπζίαο θαη ρξήζεο ειεθηξνληθψλ κέζσλ ζε

ζεκεία ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, πνπ παξνπζηάδνπλ κεγάιε ζπρλφηεηα αηπρεκάησλ (ρψξνη πςεινχ θηλδχλνπ) ·

Σε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ αηπρεκάησλ, ψζηε ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηε

Μειέηε θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ ζπλζεθψλ ηνπ αηπρήκαηνο λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ιήςε θαη εθαξκνγή επηπξφζζεησλ κέηξσλ απνθπγήο αηπρεκάησλ ζην κέιινλ.

Ο ΢πληνληζκφο ησλ κέηξσλ επηηπγράλεηαη κε: ·

Σε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ελφο θαηαιιήινπ νξγάλνπ επηηεξήζεσο,

ειέγρνπ θαη εθαξκνγήο ησλ θαζνξηδνκέλσλ κέηξσλ νδηθήο αζθάιεηαο. ·

Σελ έθδνζε θαη δηαλνκή ελεκεξσηηθνχ θπιιαδίνπ ζηηο εμφδνπο ησλ

αζηηθψλ θέληξσλ, θαηά ηηο ενξηέο θαη αξγίεο ·

Σε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ αηπρεκάησλ, εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ,

ιήςε αλαγθαίσλ επηπξφζζεησλ κέηξσλ θαη ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ απφ ηα Μ.Μ.Δ., γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζπάζεηαο


4. Ερωηημαηολόγιο 4.1 Γεληθά ζηνηρεία Απεπζπλζήθακε κε εξσηεκαηνιφγην ζε 31 άηνκα. Οη εξσηήζεηο αθνξνχλ δηάθνξα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ηξνραία αηπρήκαηα. Υξεηάδεηαη λα δηεπθξηλίζνπκε πσο ε φιε πξνζπάζεηα δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ απζηεξή επηζηεκνληθή κέζνδν θαη ηα απνηειέζκαηα δελ ρξήδνπλ γελίθεπζεο. Ζ κφλε θηινδνμία ηεο πξνζπάζεηαο ήηαλ λα γίλεη θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ εξσηψκελσλ. 4.2 Παξνπζίαζε εξσηεκαηνινγίνπ 1) □ άλδξαο □ γπλαίθα 2) ειηθία: □ 18 – 35 □ 35 – 50 □ 50 θαη άλσ 3) Έρεηε πνηέ ππάξμεη ζχκα ηξνραίνπ αηπρήκαηνο; α) Ναη β) Όρη 4) Δάλ απαληήζαηε ΝΑΗ ην αηχρεκα ήηαλ: α) απφ ζχγθξνπζε ηξνρνθφξσλ θαη εζχ ήζαζηαλ επηβάηεο; β) απφ πηψζε κεραλήο; γ) απφ παξάζπξζε (ζε παξέζπξε ηξνρνθφξν ηελ ψξα πνπ βαδίδαηε); 5) Πνηα πηζηεχεηε φηη είλαη ε βαζηθή αηηία πνπ πξνθαιεί ηα ηξνραία αηπρήκαηα; α) ππεξβνιηθή ηαρχηεηα; β) βιάβε ηξνρνθφξνπ; γ) θαθνηερλία δξφκνπ;


δ) αιθνφι; ε) απξνζεμία νδεγνχ; δ) απξνζεμία πεδνχ ε) παξαβίαζε ζεκάησλ ηξνραίαο/θαλάξηα θιπ.

6) ΢αο έρεη ηχρεη λα δείηε απφ θνληά έλα ηξνραίν αηχρεκα; Αλ λαη πψο αληηδξάζαηε; α) ζηακάηεζα λα βνεζήζσ β) εηδνπνίεζα ηελ ηξνραία γ) δελ ζηακάηεζα θαη ζπλέρηζα ηελ πνξεία κνπ

7) ΢ηνπο επηβάηεο επηβάιεηε λα θνξάλε δψλε αζθαιείαο ή θξάλνο ζην φρεκά ζαο; α) Ναη β) Όρη γ) Αδηαθνξψ δ) Γελ νδεγψ

8) Φνξάηε δψλε αζθαιείαο είηε σο νδεγφο είηε σο ζπλνδεγφο ζην απηνθίλεην; α) Μεξηθέο θνξέο β) Πάληα γ) Πνηέ

9) Έρεηε νδεγήζεη ππφ ηελ επήξεηα αιθνφι; α) Πνηέ β) 1 θνξά γ) Αξθεηέο θνξέο δ) ΢ρεδφλ θάζε θνξά ζηηο λπρηεξηλέο εμφδνπο κνπ 10) Υξεζηκνπνηείηε ην θηλεηφ ζαο ηειέθσλν φηαλ νδεγείηε; α) ΢πρλά β) Πάληα


γ) Αξθεηέο θνξέο δ) Πνηέ 11) Έρεηε «πεηξάμεη» ην φρεκά ζαο κεραληθά, ψζηε λα απνδίδεη κεγαιχηεξε ηαρχηεηα; α) Ναη β) Όρη 12) Σεξείηε ηα φξηα ηαρχηεηαο ηνπ ΚΟΚ (Κψδηθαο Οδηθήο Κπθινθνξίαο); α) Πάληα β) Μεξηθέο θνξέο γ) ΢πρλά δ) Πνηέ 13) Όηαλ έρεηε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε νδεγείηε; α) Μεξηθέο θνξέο β) Πάληα γ) Πνηέ

14) Υξεζηκνπνηείηε ην απηνθίλεηφ ζαο ζαλ αληηθείκελν επίδεημεο; α) Ναη β) Όρη

15) ΢ε θάπνηεο Δπξσπατθέο ρψξεο ε άδεηα νδήγεζεο ρνξεγείηαη ζηνπο νδεγνχο κφλν αλ έρνπλ πηζηνπνηεκέλεο γλψζεηο πξψησλ βνεζεηψλ. Πηζηεχεηε φηη πξέπεη λα ηζρχεη ην ίδην θαη ζηελ Διιάδα; α) Ναη β) Όρη γ) Γελ μέξσ


16) Έρεηε θνπηί πξψησλ βνεζεηψλ ζην απηνθίλεηφ ζαο; α) Ναη β) Όρη 17) Πνηνο πηζηεχεηε φηη έρεη ηελ βαζηθή επζχλε γηα λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ; α) ην θξάηνο κέζσ ησλ κεραληζκψλ ηνπ (θαιχηεξνη δξφκνη, πεξηζζφηεξε αζηπλφκεπζε θηι.) β) νη πνιίηεο βειηηψλνληαο ηελ νδηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά γ) θξάηνο θαη πνιίηεο ζε ζπλεξγαζία

. Παξνπζίαζε απαληήζεσλ Αθνινπζνχλ θάπνηα ζρεδηαγξάκκαηα κε ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηά καο


Ηλικία

πόςα άτομα ζχουν υπάρξει κφματα τροχαίου ατυχιματοσ; 0% 0% ΌΧΙ 42% ΝΑΙ 58%


Το ςχεδιάγραμμα αυτό είναι υποκατθγορία του προθγοφμενου, και απευκφνεται ςε όςουσ απάντθςαν ναι . 3,22%

3,20%

από ςφγκρουςη τροχοφόρων ςτο οποίο ήςαςταν επιβάτησ.

6,40%

από πτώςη μηχανήσ. 45,10%

από παράςυρςη.

Άλλο


Φοράτε ηώνθ αςφαλείασ είτε ωσ οδθγόσ είτε ωσ ςυνοδθγόσ ςτο αυτοκίνθτο? 3% 0

Μερικζσ φορζσ

29%

Πάντα Ποτζ 68%

Έχετε οδθγιςει υπό τθν επιρρεια αλκοόλ? 3% Ποτζ 22% 1 φορά 16%

59%

Αρκετζσ φορζσ Σχεδόν κάθε φόρα ςτισ νυχτερινζσ εξόδουσ μου


Φρηζιμοποιείηε ηο κινηηό ζας ηηλέθωνο όηαν οδηγείηε;


0

Όταν ζχετε ςυναιςκθματικι φόρτιςθ οδθγείτε; 20% 35%

Πάντα 45%

Μερικζσ φορζσ Συχνά


Σε κάποιεσ Ευρωπαίκεσ χώρεσ θ άδεια οδιγθςθσ χορθγείται ςτουσ οδθγοφσ μόνο αν ζχουν πιςτοποιθμζνεσ γνώςεισ. Πιςτεφετε ότι πρζπει να ιςχφει το ίδιο και ςτθν Ελλάδα; 0

Ναι 24% 22%

Όχι 54%

Δεν ξζρω


Ποιος πιζηεύεηε όηι έτει ηην βαζική εσθύνη για να ανηιμεηωπιζηεί ηο πρόβλημα ηων ηροταίων αηστημάηων;


5. Επίλογος Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη ε επηηαθηηθφηεηα ηεο αλάγθεο λα αληηκεησπηζηεί ην ζέκα ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ. Ζ φιε πξνζπάζεηα πξέπεη λα απαληάεη ζηηο γελεζηνπξγνχο αηηίεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Γη’ απηφ ην ιφγν ρξεηάδεηαη ε ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ παξαγφλησλ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί απηή ε κάζηηγα ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ. Υξφλνο δελ ππάξρεη. Όιεο νη απαξαίηεηεο παξεκβάζεηο έπξεπε λα είραλ ήδε γίλεη. Όινη ινηπφλ απφ ην θξάηνο κέρξη ηνπο πνιίηεο – ηνλ θαζέλα δειαδή απφ καο μερσξηζηά- αο αλαιάβνπκε ηηο επζχλεο καο.

6. Πηγές 1.

www.medlook.net

2.

www.astynomia.gr

3.

www.cretalive.gr

4.

www.lsamaras.gr

5.

www.makthes.gr

6.

www.scribd.com

7.

www.slideshare.net

8.

http://gymnasiokrestenon.blogspot.gr

9.

http://www.mednet.gr

τροχαία ατυχήματα  
τροχαία ατυχήματα  

Ερευνητική εργασία Α1 Λυκείου Λάλα

Advertisement