Page 1

Id f’id Nibnu l-Futur Fittixna fuq

tommyandrosy www.tommy-rosy.eu

Dan il-proġett hu ffinanzjat mill-Kummissjoni Ewropea – DĠ Komunikazzjoni u huwa wieħed mill-attivitajiet tal-Pjan Konġunt ta’ Komunikazzjoni bejn il-Gvern ta’ Malta, il-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew.


Dahla ‘Tommy u Rosy’ huma ż-żewġ karattri prinċipali tal-cartoon edukattiv għat-tfal dwar l-Unjoni Ewropea, maħluq mill-MEUSAC u ffinanzjat mill-Kummissjoni Ewropea. Il-cartoon huwa kollu dedikat lit-tfal, biex jikkomunikalhom b’mod divertenti u sempliċi l-valuri u l-vantaġġi tal-Unjoni Ewropea.

Wara l-ewwel u t-tieni episodji, ġiet żviluppata t-tielet edizzjoni tal-cartoon, marbuta mill-qrib mal-ewwel tnejn. Fil-fatt, il-karattri prinċipali issa kibru u saru teenagers.

Tommy u Rosy, fit-tieni episodju kienu jaħdmu bħala voluntieri f’ċentru tassalvataġġ tal-annimali. It-tielet episodju jkompli jibni fuq ta’ qablu, bil-bidla ta’ żiemel, mitluq u dgħajjef, f’wieħed mimli enerġija.

Fit-tielet episodju ngħaqdu karattri ġodda ma’ dawk antiki; bħal Peppi, li xogħlu hu li jħajjar lit-tfal jieħdu sehem fil-proġett tiegħu li jiffoka fuq l-aspetti ewlenin tal‘qsim tal-ġid’ minquxa fil-politiki tal-Unjoni Ewropea (soċjali, ambjentali, agrikoli u edukattivi) ippjanati li jkunu sostenibbli u kompletament bilanċjati.

Barra minn hekk, omm Tommy u Rosy għandha l-irwol importanti li tħeġġiġhom jippruvaw iġibu ftit minn sħabhom ħalli jingħaqdu magħhom meta jżuru l-proġett ta’ Peppi.

Il-cartoon iġib flimkien il-funzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-mod kif taħdem in-natura u torbothom mill-qrib matul l-episodju kollu. Naturalment, il-messaġġ prinċipali hu li l-Unjoni Ewropea qiegħda tqajjem proċess ta’ bidla li l-għan tiegħu hu li jispira l-popli ta’ ġenerazzjonijiet differenti biex jibnu futur sostenibbli; mhux għalihom biss, imma għall-ġenerazzjonijiet u n-nazzjonijiet tal-futur.

Kull dritt miżmum ©2012 MEUSAC. L-ebda parti ta’ din il-pubblikazzjoni ma tista’ tinbiegħ, tiġi riprodotta, maħżuna f’sistemi kompjuterizzati jew imxandra, fi kwalunkwe forma jew metodu, elettroniku, mekkaniku, ikkupjat, irrekordjat, jew xi mod iehor, mingħajr il-permess minn qabel tal-MEUSAC.


Dażgur li niftakar! Qisha debba differenti hux! Issa nistgħu mmissuha mingħajr ma tigdimna!

Tiftakar kif kienet tidher Sky meta ġejna hawn l-ewwel darba?

Tfal, dan Peppi, ir-raġel misterjuż li jġibilna l-ikel għaż-żwiemel!

Tommy u Rosy inħasdu mill-ħoss qawwi tal-Land Rover.

Dejjem kelli kurżità nkun naf għaliex ma tbigħx il-ħxejjex. Donnhom tajbin wisq biex titmagħhom ’l-annimali.

Peppi, nkunu nistgħu niġu naraw il-post tiegħek? Joy qaltli dwar l-ideat u l-metodi tal-biedja tiegħek.

Dan isir bi tpartit ġust. Jien inġib id-demel millistalel, u ż-żwiemel qed jgħinuni nikkonverti l-ħaxix żejjed f’kompost!

Ejjew bil-qalb kollha… merħba bikom!

Imisskom tmorru wieħed millkorsijiet ta’ Peppi… hu jirċievi fondi mill-Unjoni Ewropea (UE). Ħajru lill-ġenituri jiġu magħkom.


…il-ġakketta u l-kappell tat-tiben… kollox tal-eighties! Ma… xiħ u wannabe hippy bħalek!

Il-proġett ta’ Peppi ffinanzjat mill-UE. Miftuħ għal nies ta’ kull età.

Jidher fih tip. Trid tarah għaddej bil-karozza antika tiegħu… dak ix-xagħar funky…

Ejja biżżejjed issa Tommy!

Il-konverżazzjoni twaqqfet għaliex ċempel it-telefown.

Il-papà! Ma… hemm il-papà fuq il-telefown!

Grazzi papà ! Żomm ftit il-linja… il-mamà hawn qiegħda. Nimmissjak!

Aw qalbi! Ħa jkolli nħallik għax ġara xi ħaġa. Lit-tfal ħallihom imorru l-kors – forsi mmur magħhom!

Tommy lest li jagħmel xi ħaġa b’idejh?… m’hemmx għalfejn tfittex… għalija perfett!

Hello… It-tfal iridu jattendu kors tal-UE. Il-kors isir f’razzett. Issa nfittex iktar dettalji u nkellmek!

Ok, issa nibgħathom. Oqgħod attent… inkellmek aktar tard!


L-UE tonfoq ilmaġġoranza tal-baġit fuq il-biedja u s-sajd. Bejn wieħed u ieħor, €56 biljun fis-sena… somma kbira! L-UE tieħu ħsieb li l-ħxejjex li nieklu sustanzjuzi u li l-bdiewa jieħdu ħsieb l-għelieqi tagħhom… dik hija l-funzjoni primarja.

Il-Paċi u l-Istabbilità, il-Libertà, is-Sigurtà u l-Ġustizzja, ix-Xogħol, l-Ugwaljanza, id-Drittijiet tat-Tfal… progress!

L-Iżvilupp Sostenibbli, is-Suq Intern, Protezzjoni tal-Ambjent, Tkabbir Bilanċjat… kollha marbuta mal-ambjent!

Jien din togħġobni ħafna – Solidarjetà bejn ilĠenerazzjonijiet.

L-UE tħallas għarriċerka xjentifika u l-iżvilupp… tagħlim bażiku tal-kompjuter sal-ħolqien ta’ sorsi ġodda tal-enerġija!

Tommy u Rosy jiddeċiedu li jibdew jiġbru n-nies!


Wasal iż-żmien Nannu… ħa nibda folja ġdida… ser nibda naħdem biex ikollna UE aħjar… dinja aħjar.

Tommy, Tommy, Tommy… ikkalma waħda ibni.

U min jaf… forsi ma ndumux ma nibdew intiru ’l hawn u ’l hinn f’magni mingħajr gravità!

Inkun qed insuq it-tractor il-ġurnata kollha… billejl norqod taħt il-kwiekeb!

Qed nimmaġina… il-bidla tal-enerġija mix-xemx u mir-riħ biex tipprovdi l-elettriku biex tagħti l-enerġija lil djar, fabbriki u karozzi!

Niftakru lil Peppi… nixtieq nara x’irnexxielu jagħmel bl-għajnuna tal-fondi tal-UE. Tommy, niżżilli ismi.

Jien ġej miegħek!


Inti eżempju tassew tajjeb Violet! Inti tinkoraġġixxi l-inklużjoni soċjali…

Anke għall-proġett tal-iskola interessanti… minn fejn jiġu l-flus u xi jsir minnhom, u dwar x’inhuma l-għanijiet tal-UE.

…u tipproteġi l-kultura u l-patrimonju bil-kanzunetti Maltin li tkanta!

Hmmm… irrid nara skont kemm għandi xogħol x’nagħmel… ma tridux waħda xiħa mas-saqajn.

Violet, inti taf iktar dwar il-ħxejjex minna lkoll… u ejja Violet… ejja magħna!

Qaluli wkoll li jħobbu jkantaw f’dan ir-razzett!

Fuq ir-rig taż-żejt, il-parti mhux protetta lil hinn minn dik prinċipali fejn kien qiegħed isir it-tħaffir, inqatgħet mill-kumplament u għamlet ħsara lit-tagħmir u weġġgħet lin-nies fuq il-gverta ta’ bastiment.


Dellek il-butir indaqs maż-żewġ naħat tal-ħobża…

Ugwaljanza bejn is-sessi… togħġobni din l-idea.

Pajp ta’ 25m ta’ pressjoni għolja bl-igganċjar iċċekjat u marbut.

Hello Joe… ġejt hawn biex ngħidilkom dwar dan il-kors li ser nattendu jien u Tommy… irridukom tiġu magħna.

CPD? CPD x’inhuwa?

Continuing Professional Development. Irridu nibqgħu nitgħallmu, huma x’inhuma Dan il-kors, iffinanzjat l-etajiet jew ix-xogħol mill-UE, idum sena sħiħa u tagħna. jiswa iktar minn €12,000… lanqas kellna nħallsu ċenteżmu!

Jinstema’ veru interessanti imma ma nistax niġi. Però, Jessica dejjem trid titgħallem xi ħaġa ġdida… dik stilla fis-CPD!

Tgħallimt ħafna. Għalija dan huwa eżempju ta’ kif l-UE tgħin lill-gvern biex issostni l-ħiliet ta’ kull individwu.

Jessica tiftakar fil-preżentazzjoni li tat dwar Sustainable Tourism, li kienet parti mill-kors fuq Advance Tourism.


Hawn aħna… ser terġa’ tibda… UE u d-diversità… u jien nibqa’ ntennilha li għandha tort!

Tommy u Rosy jaslu fuq l-għatba tar-razzett Proġett Natura. Peppi jilqa’ lit-tfal, jagħtihom merħba u jeħodhom dawra mar-razzett.

Dan il-post maġiku! Hawn veru qed inħossni tajba! Rosy għandha raġun fuq dan il-każ.

Id-diversità twassal għal aktar flessibilità… din qisha l-għanqbuta tal-brimba.

Il-ħjut jirrappreżentaw pajjiżi differenti. Ir-rabta hija qawwija. Jekk waħda mill-ħjut ikollha l-ħsara, l-oħrajn jieħdu l-piż fuqhom.

Hello ħbieb… Kemm hawn kollox sabiħ! Aw Peppi, inti kibritlek il-leħja mill-aħħar darba li rajtek… jaqaw l-UE ma tqassamx imwies tal-leħja?


Jien togħġobni Malta u ċ-ċittadini tagħha imma nimmissja l-familja fit-Turkija. Nistenna l-jum li t-Turkija tingħaqad mal-UE.

Kelli ftit dubji dwar id-dħul ta’ Malta fl-UE, imma pajjiżna sar membru ta’ familja akbar.

Imqabbel ma’ pajjiżi, l-Albanija, kulħadd donnu sejjer tajjeb hawn… però għandkom nuqqas ta’ xita!

L-għan tal-UE għas-sena 2020 huwa li tnaqqas il-faqar u l-esklużjoni soċjali… it-tkabbir tal-ġid tagħhom stess huma fundamentali.

Tista’ anke tipproduċi l-ħamrija u l-kompost inti stess.

L-umanità tista’ tiġġenera ħamrija għammiela biżżejjed biex titma’ eluf ta’ persuni.

Peppi jieħu lill-grupp jara l-post fejn isir il-kompost (humanure).

Xi membri mill-grupp jidħlu fl-għarix biex jesploraw.


Int qed tiċċajta… tridni nxomm dan?

Isa xommu… naħseb ser tkun sorpriż!

Wow! Din ir-riħa tal-ħamrija wara l-ewwel xita tal-istaġun!

Naħlu inqas ilma… ma nużawx kimika… u b’dan il-mod bdejna nagħmlu l-ħamrija.

Malta għandha għan ieħor sas-sena 2020… 10% mill-enerġija tagħha trid tiġi minn sorsi rinnovabbli. Kollox jiddependi minn kif aħna nerġgħu ningħaqdu fiċ-ċiklu naturali tal-ħajja.

Abram jispjega li kull Stat Membru tal-UE jagħti s-sehem finanzjarju tiegħu skont dak li jista’ joffri. Imbagħad l-UE terġa’ tqassam dawn il-flus skont fejn hemm il-bżonn. Dawn jissejħu fondi. L-investimenti tal-UE, fit-teknoloġija u fir-riċerka, jgħinu biex jinstabu metodi ġodda li… …jippermettulna nnaqqsu l-emissjonijiet tal-karbonju. L-investiment jirrikjedi ħafna flus…

Id-dawl u s-sħana taxxemx, bl-użu tal-pannelli, jagħtu l-enerġija lid-dar ta’ Peppi b’xejn!


Qumu minn hemm… isa ejja… iċċaqalqu sar il-ħin!

Għandek kemm għandek żmien, 20 minuta ta’ eżerċizzju kuljum jgħinek tgħix aħjar mingħajr ma tkun ta’ piż għal ħaddieħor.

Din il-pjanta żżomm l-insetti ’l bogħod u b’hekk tieħu ħsieb il-pjanti ta’ madwarha.

Il-pjanti qishom is-solidarjetà li hemm fost l-Istati Membri tal-UE.

Il-bilanċ huwa s-soluzzjoni… tagħti u tieħu lura… u dan tista’ tarah ukoll fl-ekonomiji, fil-kulturi u fil-progress.

Din is-siġra l-kbira tista’ tkun il-Ġermanja, jew Franza… il-pjanti ż-żgħar, bħal Malta u Ċipru, qed jirritornaw il-favur… …huma jipprovdu n-nitroġenu u protezzjoni mill-insetti.

Malta tinsab fiċ-ċentru… dan jagħmilna l-punt ewlieni ta’ bilanċ għall-Ewropa.


Issa qed nifhem kif tħossok tajjeb u fil-paċi! It-tour wasal fl-aħħar u l-grupp qiegħed igawdi l-aħħar mumenti madwar il-ħuġġieġa.

Dan jista’ jiġri biss meta jkollna ċerti libertajiet u s-sigurtà tal-ħajja – ilma, art għammiela u ikel għal kulħadd.

Irridu nsibu modi biex kulħadd ikollu xogħol li jagħtih opportunità li jiżviluppa fiżikament u soċjalment.

Qed ngħixu fi żmien perikoluż jekk ma nagħmlux l-affarijiet kif suppost… imma jkun żmien glorjuż jekk kollox isir bil-għaqal… diġà bdejna bit-tajjeb!

Ħarsu lejn xulxin – qisna l-Ġnus Magħquda llejla!


Id-drittijiet tat-tfal…. li tkun dejjem b’żaqqek mimlija… li tħossok maħbub u rispettat… dak importanti għat-tfal!

Aħna nemmnu filkapaċità tan-nies… livell aħjar ta’ ġustizzja soċjali… iktar ugwaljanza bejn is-sessi, ta’ kull razza u età.

Id-drittijiet u l-protezzjoni tat-tfal huma fiċ-ċentru talisforzi kollha tagħna!

Ġustizzja!

Peppi jitlob lil kulħadd jagħmel xewqa u jgħajjatha biex jismagħha kulħadd.

Ibħra ndaf!

Ma jkunx hawn iktar faqar!

Ugwaljanza!

Ilma nadif għal kulħadd!

Ngħixu ħajja tajba!

Sostennibilità!

Ħafna xita!

Rispett!

Ħafna kompost!

Papà!

Dan hu żmien ġdid, għal nies ta’ kull età, biex jibdlu d-dinja biċċa biċċa.


Apple Swan RENEWABLE ENERGY

An apple a day keeps the doctor away An apple is rich in calcium and phosphorus, with a juicy crunchy taste. With the help of your guardians, create an Apple Swan for a party with your friends to encourage them to eat fruit and vegetables.

© Jerry Abrahamson – http://goo.gl/YXqlh

Ren ewable En ergy is The wave of the future And, if we don’t start developing it We won’t be able to survive For we have gotten soft To our easy life And, we won’t know how to survive If we don’t start changing Ren ewable en ergy is here to stay And we have to start replacing Our en ergy supply With this everlasting resource

Eco Friendly Tip

Choose organic veggies

Ingredients 1 large red apple ¼ cup lemon juice Method 1. Cut off a slice from one side of the apple, about halfway between the core and the outer edge, to make a flat base. 2. Apply lemon juice to prevent it from getting discoloured. Keep aside. 3. With a small, sharp knife, cut out a small wedge from one side. Make two cuts on both sides of the wedge, about 1/8 of an inch away from the outer edge, and cut out another slice. 4. You have just cut a slice outside a slice. Repeat this process twice. Do not remove the slices,

but make sure that they are cut through. You now have four slices that telescope into each other.

5. Carefully ease out the slices. Apply lemon juice and telescope them back together again. Repeat the entire procedure on the other side of the apple. You have now made wings on both sides of the fruit. 6. From the first reserved slice, carve out the head and neck of a swan. 7. Place the apple flat on its base, and position the neck of the swan on the top towards the stem end (the broader side of the apple). 8. Now open out the telescoping slices half an inch apart and place them back in the spaces on either side to give a feather-like effect. You’re ready! For more information, do an online search for ‘creative carving of fruits and vegetables’.


Definitions

Can you match the words on the left with their definitions on the right?

Balanced Growth

A union of twenty-seven independent states based on the European Communities and founded to enhance political, economic and social co-operation.

oRGANIC FARMING

A development that meets the needs of the present generations without compromising the ability of future ones.

European Union

A form of agricultural production system which aims to avoid the use of synthetic and harmful pesticides, fertilisers, growth regulators and livestock feed additives.

Solidarity

A single market in which the free movement of goods, services, capital and persons is safeguarded and in which European citizens are free to live, work, study and do business.

Sustainable Development

A state of being equal; especially in status, rights, and/or opportunities.

Active Ageing

The feeling or expression of union among members of a group, formed by a common interest, purpose or sympathy.

Environmental Protection

The process of optimising opportunities for health, participation and security in order to enhance quality of life as people age. Rights that are considered universal to humanity, regardless of citizenship, residency status, ethnicity, gender, or other considerations.

Equality A strategy of growth of an economy in which all aspects of it, especially agriculture and industry, are given special emphasis so as to grow at the same rate. Human Rights Policies and procedures aimed at preserving the natural resources, safeguarding the current state of natural environment and, where possible, reversing its degradation. Internal Market


1

Ghaqqad il-bicciet

Mifruxin hawn taħt għandek issib l-istess numru ta’ biċċiet. Tista’ tgħaqqadhom?

A

B

C

D

E

2

3

4

5


Aghti l-Kulur bin-Numri 1 – Vjola 4 – Ahmar

2 – Isfar 5 – Orangjo

3 – Ahdar Skur 6 – Ahdar Car

4 3 6 6

6 6

6

3

6

2

2 6

6

6

1

1

2

6

2

6

1

2

1 1

1

1

1

6 1

1

1

1

1

1

1

1

6 2

1 1

2

4

1 5


Eco Friendly Tip

Encourage adults you know to carpool

Competition

Save the Planet Design an innovative 3D promotional poster to encourage Maltese consumers to save on electricity, water and fuel.

The European Anthem In 1972, the Council of Europe (the same body that designed the European flag) adopted Ludwig Van Beethoven’s final movement “Ode to Joy” melody, from the Ninth Symphony, composed in 1823, as its own anthem. The poem, written by Friedrich von Schiller in 1785, expresses his idealistic vision of a united human race. The conductor Herbert Von Karajan Scan me with was asked to write three instrumental a smartphon e arrangements – for solo piano, for tommy-rosy.eu/anthem.html wind instruments and for symphony orchestra. The European anthem has no official lyrics, however, in the universal language of music, this anthem expresses the same ideals of freedom, peace and solidarity, which are the pillars of Europe.

win

a tommy & rosy goodie bag

For further information about this competition, please contact MEUSAC on 2200 3300 or via email on info.meusac@gov.mt. All competition entries should be sent to: MEUSAC, 280 Republic Street, Valletta. Disclaimer: This competition draws to an end at the end of the 2012/13 scholastic year.

In 1985, it was adopted by European Union Heads of State or Government as the official anthem of the European Union, which is played during official occasions by both organisations. It is not intended to replace the national anthems of the Member States but rather to celebrate the values they all share and their unity in diversity.

Both the European Union and the Council of Europe refer to this anthem as the European Anthem, because it is the Council’s intention that it represents Europe as a whole.


Maze Fireman Joe has a few questions about how he can contribute to a better environment, but he can’t find Peppi. Can you help get him through the maze?

Eco Friendly Tip

Avoid buying packaged drinking water. Carry water from home


HOW PEACE BEGINS Š Halley Hall – http://goo.gl/9QCid

Eco Friendly Tip

Peace begins with saying sorry.

Minimise sound pollution . Ditch the speakers, use headphon es

Peace begins with not hurting others. Peace begins with hon esty and trust. Peace begins with showing cooperation and respect. World Peace Begins With ME!

Competition

win

Reduce, Reuse and Recycle

a tommy & rosy goodie bag

Create an original artifact (such as a mosaic, mask, collage or any other relic) made from unwanted items, odds and ends, recyclable material and other left over bits and pieces. For further information about this competition, please contact MEUSAC on 2200 3300 or via email on info.meusac@gov.mt. All competition entries should be sent to: MEUSAC, 280 Republic Street, Valletta. Disclaimer: This competition draws to an end at the end of the 2012/13 scholastic year.

Addition Squares

Add up each row, column and diagonal in the grids and place the sums in the boxes on the sides and bottoms.

21

1

51

3

44

57

35

45

36

12

40

58

20

62

42

47

23

15

18

13

50

29

54

43

55

24

53

6

52

14

19

61

28

16

27

25

17

48

32

64

60

46

10

2

59

22

56

9

38

30

41

37

5

8

7

4

39

33

34

49

31

26

63

11


Wordsearch 3.ai

9/25/12

10:17:38 AM

Eco Friendly Tip

Avoid using tissue paper. Carry a cloth , napkin or a handkerchief

Wordsearch Can you find all these words?

W N P C O M P O S

environment compost funding farming fishing vegetables diversity energy sustainability rain europe freedom nature research technology heritage culture social inclusion organic farming renewable energy

U Y G R E N E G M D D A Q O X

W P H Q X A

B N A

Y

F C

N Y F R

T T N U B

J C E A O Y O F I

F N A

L

E H N F

S O D N P E D E E C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

U C U U D S

I

H

I

I

L C

S U A N U A

I

I

E V N E X W M

N N L U O Y A C B

L D N

I

P G R T

S O T S

I

M N F N

I I

A

C

Z H R U R E

I

V

J

A R S M Y M

A

I

N U E R E N

D N G C G J

A

A O

J

F

K R

U T T S C D R O

L

S E

I

I

J

I

N A

T B X

A D C G B S I

U N

J U

I

L

O H E

I

N V

I

N V I

N

A M E

E R O F G R F T R A

Z

P F O F

X

T O E U R M Y G O L O N H C E Y

I

A C T R

T Z E N P M T V

G N X

E R

T N E S H U A N Y

I

D E

I

J R U C N Q E M Y

L

I

T E

P E D D A U F

B

E N

T D E C

P H V

L

U Z U Y

I

I

T A C G R G N B O S A

F D

A U T O P

P E R X

N O S

Y M W

F U O R

T U R E

U O E G A M M E U C W M X Q S M A

L R Y M N

J R E S E A R C H L

F


play an active role in environmental activities and actions in your school! consider applying your school for a green award! for more info visit ekoskola.org.mt

Eco Friendly Tip

Use refillable pencils instead of wooden pencils

Timetable Here’s a timetable Tommy and Rosy created to help you organise your green activities at school. Ask an adult to help you Cut it out and keep it in your school bag!

tIME 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00

mONDAY

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday


Bid-dhul ta’ Malta fl-UE, Malta saret membru ta’ familja akbar u dan jghinna nkunu aktar maghqudin.


Year Planner SEP OCT NOV DEC Jan MON

1

TUE

2

WED

3

THU

4

1

FRI

5

2

Scholastic Year 2012-2013 8 September

Feb Mar Apr May Jun

Jul

Victory Day 21 September

1

1

1

2

2

2

3

1

3

8 December

mid-term

3

4

2

4

Immaculate Conception

mid-term

4

1

1

5

3

5

13 December

Republic Day

Independence Day

SAT

1

6

3

1

5

2

2

6

4

1

6

SUN

2

7

4

2

6

3

3

7

5

2

7

MON

3

8

5

3

7

4

4

8

6

3

8

TUE

4

9

6

4

8

5

5

9

7

4

9

WED

5

10

7

5

9

6

6

10

8

5

10

1 January

THU

6

11

8

6

10

7

7

11

9

6

11

New Year’s Day

FRI

7

12

9

7

11

8

8

12

10

7

12

10 February

SAT

8

13

10

8

12

9

9

13

11

8

13

St Paul’s Shipwreck

SUN

9

14

11

9

13

10

10

14

12

9

14

MON

10

15

12

10

14

11 Carnival

11

15

13

10

15

TUE

11

16

13

11

15

12 Carnival

12

16

14

11

16

WED

12

17

14

12

16

13

13

17

15

12

17

29 March

THU

13

18

15

13

17

14

14

18

16

13

18

Good Friday

FRI

14

19

16

14

18

15

15

19

17

14

19

31 March

SAT

15

20

17

15

19

16

16

20

18

15

20

SUN

16

21

18

16

20

17

17

21

19

16

21

Freedom Day / Easter Sunday

MON

17

22

19

17

21

18

18

22

20

17

22

TUE

18

23

20

18

22

19

19

23

21

18

23

WED

19

24

21

19

23

20

20

24

22

19

24

Workers’ Day

THU

20

25

22

20

24

21

21

25

23

20

25

7 June

FRI

21

26

23

21

25

22

22

26

24

21

26

Sette Giugno

SAT

22

27

24

22

26

23

23

27

25

22

27

SUN

23

28

25

23

27

24

24

28

26

23

28

MON

24

29

26

24

28

25

25

29

27

24

29

TUE

25

30

27

25

29

26

26

30

28

25

30

WED

26

31

28

26

30

27

27

29

26

31

THU

27

29

27

31

28

28

30

27

FRI

28

30

28

29

31

28

SAT

29

29

30

29

SUN

30

30

31

30

MON

31

25 December

Christmas Day

19 March

St Joseph

1 May

29 June

St peter & St Paul


Sudoku

Every row, column and mini-grid must contain the numbers 1 through 6. Don’t guess – use logic!

2 4

4 2 4 1

2 3 6

3 5

6

PEACE IS MANY THINGS © Grace Horrocks – http://goo.gl/9QCid

Peace is being quiet, caring for friends, and giving hugs and kisses. Peace is praying, loving, seeing animals sing, being patient, sleeping, writing, singing to nature and watching swans swim . Peace is giving love to nature, giving joy to people and planting flowers in the Spring.

Eco Friendly Tip

Avoid using elevators and escalators. Take the stairs

Matchsticks

Can you make 2 squares by only moving 3 matches?

Eco Friendly Tip

Switch devices off at the source when they’re not in use


Waste and Pollution © an itapo e ms. c o m – http://g o o. gl / 2 k kx 1

We all n eed to reduce our waste, Let’s do it now, with plenty of haste. It’s also important, for us to reuse, If we’re really lucky, We’ll be on the n ews. Our future, must be sustainable, We can do it, it’s all attainable. About our environment, we n eed to care, It’s the only on e we have, and we have to share. Global warming, and greenhouse gases, To see the harm , you don’t n eed glasses. As a team , we’ll reduce pollution , Caring is the first solution .

Eco Friendly Tip

Walk or take your bicycle for short journ eys

Snakes + Ladders

The aim of the game is to be the first player to reach the end by moving across the board from bottom to top. The first player to roll 6 can enter the board. Each subsequent player must also throw a 6 to enter the board. The dice must be rolled again to show the number of squares that the player entering the board may move initially. Place the marker (such as a coloured button) on the appropriate square. Each player may only roll once. You each take a go. The person with the highest amount starts first. The person with the second highest goes second and so on. Complete the game. The first player to reach the top is the winner but you must have the correct number on the dice to land on the last square.

Snake: if a player lands at the tip of the snake’s head, his or her marker slides down to the square at the snake’s tail. Ladder: if a player lands on a square that is at the base of a ladder, his or her marker moves to the square at the top of the ladder and continues from there.


START HERE


Fill in the Blanks

Do you remember the conversation rosy had with violet? let’s see if you can fill in the missing words.

Eco Friendly Tip

Plant trees and get all your friends to do the same

sing, heritage, young, objectives, vegetables, enthusiasm, people

Rosy “So we looked it all up and I think it all makes so much sense. It all fits in with my school project on the EU; where the money comes from and goes to and just what the aims and of the EU are. You are such a good example Violet! You know about social inclusion and you are a protector of our and culture with all those old Maltese songs you sing so beautifully.” Let’s Recycle Violet “Oh Rosy… such youth, such ! You make it sound like I already have a spot waiting for me in Brussels. Hmmm… Brussels sprouts – never a big seller I am afraid, it’s the children… they don’t seem to appreciate them much.”

© anitapoems.com – http://goo.gl/JooXV

Look around, there’s so much plastic, Let’s recycle, it’s fantastic.

Rosy “Violet, where do you get all your ? Why don’t you come with us for a few days and see this place with us? Please Violet, please!!!”

Don’t forget, about paper and glass, Recycle together, with your entire class.

Violet “Well I will have to see how busy I am. Besides, it sounds like something just for people – you don’t want an old woman holding you back.”

We’ll make sure, we n ever litter, Let’s recycle, we’re not quitters.

Rosy “You! You of all ! You are the youngest-old person I know! Besides you know more about vegetables than any of us! You have got to come with us – oh… yes… mmm… I nearly forgot… I was told that they also love to a lot there you know!”

When we place our garbage, in the right bin , Both us and nature, will clearly win . Thanks for keeping the environment healthy and clean , Recycling is fun , and also quite green .


Make a Walnut Boat Items needed: Walnuts; A piece of paper; Scissors; Coloured markers; A toothpick; Modelling clay/plasticine; Paint.

1

2

Don’t forget to ask an adult for help! 1. Crack the walnut as carefully as you can. Make sure that it is in two perfect halves. Take out the nut!

3

2. Cut a small shape out of the paper to create a sail. Get creative, try different shapes to see which sails best.

4

3. Decorate the little paper sail in any way you like. 4. Thread the toothpick through the top and bottom of the paper sail to form a mast. 5. Push a small lump of clay/plasticine, into the middle of the walnut half. Push one end of the cocktail stick or matchstick into the clay/plasticine and adjust. Sail away and race your friends!

5


Cajt It-tlett ibniet ta’ mara anzjana, li kienet kważi nieqsa mid-dawl, xtaqu juru lil ommhom kemm iħobbuha billi jagħtuha l-isbaħ rigal. It-tlieta li huma ppruvaw joffru xi ħaġa aħjar minn ħuthom l-oħra. L-ewwel bint xtratilha dar kbira u maestuża. It-tieni bint xtratilha karozza moderna u teknoloġika. It-tielet bint riedet tkun differenti, allura tatha pappagall li kien jaf jittraduċi l-kliem mill-Malti għall-Ingliż għaliex kien ġie mgħallem id-dizzjunarju. Ittielet bint kienet ċerta li r-rigal tagħha kien l-isbaħ u l-aħjar. L-anzjana rringrazzjat lit-tlett ibniet. Lill-ewwel bint qaltilha li d-dar kbira hi vera sabiħa, imma kbira wisq biex tnaddafha u tieħu ħsiebha. Lit-tieni bint qaltilha li l-karozza mgħammra b’kollox, imma hi ma ssuqx u tippreferi timxi. Wara, marret fuq it-tielet bint u rringrazzjatha tar-rigal sabiħ li tatha – it-tiġieġa vera niżlitilha għasel ma’ platt brodu.

Il-bejjiegh tal-Vacuum Cleaners Bejjiegħ tal-vacuum cleaners xtaq jagħti impressjoni tajba tal-prodott tiegħu. Ħabbat l-ewwel bieb u fetħitlu mara; imma qabel ma taha ċans titkellem, daħal ġewwa u xerred ħafna laħam ikkapuljat fuq it-tapit. Bejjiegħ: Sinjura, jekk din il-vacuum cleaner ma tnaddaflekx dan kollu sal-aħħar farka, niekol il-laħam kollu li tfajt mal-art. Mara: Trid Ketchup mal-laħam? Bejjiegħ: Għalfejn? Mara: Għax għandna ħsara fid-dawl u mhux se jiġu jsewwuh qabel għada.

Look Outside Josie Greveling – http://goo.gl/dYLbm

Competition

Proud to be European

win

a tommy & rosy goodie bag

Illustrate through sketches, the values, beliefs and principles of the European Union. For further information about this competition, please contact MEUSAC on 2200 3300 or via email on info.meusac@gov.mt. All competition entries should be sent to: MEUSAC, 280 Republic Street, Valletta. Disclaimer: This competition draws to an end at the end of the 2012/13 scholastic year.

Look Outside, see the trees, Watch the flowers in the breeze, Things won’t be like this in a year or two, If polluting is all we do. Seize the night, Seize the day, Things won’t always be this way. Thousands of people are dying, In the night you hear children crying, Let’s stop the war, Our people are sore. The world can’t help itself, Who cares about your wealth , Help me to help you, Show the world what you can do.


Min Jien? Itmagħni, u ngħix; tini l-ilma, u mmut. Inti twieġeb lili, avolja jien qatt ma nistaqsik domandi. Aktar m’hemm, anqas tara. Jien bla piż, imma tista’ tarani. Poġġini f’barmil u nagħmlu eħfef. Ntir il-ġurnata kollha imma ma mmur imkien. Nimla kamra, imma ma niħux spazju.

Build Your Own Farm Composting is our effort to replicate nature’s recycling system. As with all composting it is simply gathering together waste organic materials and mixing them so that worms and other micro-organisms can do their work. Have a go and build your own farm!


Puzzle Answers Matchsticks

addition squares

fill in the blanks objectives heritage enthusiasm vegetables young people sing

Rows from top to bottom: 257, 317, 245, 284, 257, 264, 170, 286. Columns from left to right: 300, 177, 274, 193 ,278, 266, 308, 284. Diagonal: 114. Sudoku

6 1 2 4 5 3 4 3 5 6 1 2 5 2 6

1

3 4

2 6 5

1

1

MIN JIEN? Wordsearch 3 Answers.ai

3 4

W N P C O M P O S W P H Q X

N Y

T T N U B

L R Y M N

J C E A O Y O F

A B N A

F C

F R

I

F N A

1

Q S M A

L

E H N F

S O D N P E D E E

Y

CM

MY

CY

CMY

K

U C U U D S

I

H

I

I

L C

I

T D E C

I

P G R T

S O T S

I

M N F N

I

S U A N U A

I

E V N E X W M

N N L U O Y A C B B

L

C

Z H R U R E

I

J

A R S M Y M

A

I

N U E R E N

D N G C G J

P E D D A U F

I

U T T S C D R O S E

I

I

J

I

T B X

N V

A A O F

B S

I

I

U N

J U

I

L

O H E

I

K R

N A A D C G

I

N V I

N

A M E

E R O F G R F T R A

Z

P F O F

X

T O E U R M Y G O L O N H C E Y

J

A C T R

T Z E N P M T V

G N X

E R

T N E S H U A N Y

L

D E

I

J R U C N Q E M Y

A V

I

T E

P H V

L

I

I

E N

L D N

I

T A C G R G N B O S A

F D

U Z U Y

A U T O P

P E R X

N O S

Y M W

J R E S E A R C H L

F

nar telefown dlam toqba bandiera dawl

F U O R

T U R E

U O E G A M M E U C W M X

M

Start wearing eco-friendly clothes

Y

U Y G R E N E G M D D A Q O X

C

Eco Friendly Tip

10:22:01 AM

Wordsearch

5 4 3 2 6

2 6 3 5 4

9/25/12

Eco Friendly Tip

Take a canvas or a cloth bag to the supermarket

Nikbru Flimkien - Tommy u Rosy Episodju 3  

Tommy and Rosy have grown into teenagers. Part of growing up is the ability to differentiate between good and bad. Tommy and Rosy embark on...