Page 1


Schoolgids 2018 - 2019 Deze jaarlijkse uitgave is niet de gehele schoolgids. Samen met de katern voor startende ouders en het bewaarnummer is onze informatie volledig. Alle drie de onderdelen zijn op de website terug te vinden: https://www.jozefachterveld.nl/schoolgids/ U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen op onze school. De beste indruk krijgt u namelijk door op onze school rond te kijken en te zien hoe onze kinderen stralen. Bel voor een afspraak 0342-451956 of mail naar info@jozefachterveld.nl De koffie staat klaar! Maandagochtend 27 augustus 2018 gaat de school beginnen. Om half negen staat de koffie voor u klaar!

Inhoud VOORWOORD BESTUUR ........................................................................................................................... 4 VOORWOORD DIRECTIE .......................................................................................................................... 5 DATA (JAARPLANNING) ........................................................................................................................... 6 VAKANTIES EN VRIJE DAGEN ................................................................................................................... 7 SCHOOLJAAR 2018 - 2019 ................................................................................................................... 8 AFVALVRIJE SCHOOL .............................................................................................................................. 8 ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) ................................................................. 8 BESTUUR / RAAD VAN TOEZICHT ............................................................................................................. 9 BETERE BASISSCHOOL ............................................................................................................................ 9 CATECHESE............................................................................................................................................. 9 CONCRETE RESULTATEN ST. JOZEFSCHOOL .......................................................................................... 10 CITO-EINDTOETS ....................................................................................................................................................10 IEP-EINDTOETS .......................................................................................................................................................10 UITSTROOM ...........................................................................................................................................................10 VERVOLG NA DE BASISSCHOOL ...................................................................................................................................11 CULTUREEL AANBOD ............................................................................................................................. 11 DIRECTIE EN TEAM................................................................................................................................ 11 SCHOOLLEIDER........................................................................................................................................................11 TEAM ....................................................................................................................................................................11 ENGELS ................................................................................................................................................. 12 EXTRA VERLOF ..................................................................................................................................... 12 FIETSENSTALLING ................................................................................................................................. 12 GEZONDE SCHOOL - FRUITDAGEN ......................................................................................................... 12 GGD ..................................................................................................................................................... 13 GROEPSBEZETTING ............................................................................................................................... 14 GYMTIJDEN ........................................................................................................................................... 14 HULPBRIEF............................................................................................................................................ 14 IBAN-REKENINGNUMMERS ................................................................................................................... 14 INTERN ONDERSTEUNINGSTEAM (IOT) ................................................................................................. 15 JAARVERSLAG ....................................................................................................................................... 15 JANTJE BETON ...................................................................................................................................... 15 JUFFEN- EN MEESTERDAG ..................................................................................................................... 16 KLACHTEN ............................................................................................................................................ 16 KLANKBORDROEP ................................................................................................................................. 16

Schoolgids (jaarlijkse informatie) 2018-2019 St. Jozefschool, Achterveld

pag. 2


KLEDINGINZAMELING ........................................................................................................................... 16 KLOMPEN4DAAGSE ............................................................................................................................... 16 LARIKSLAAN2 ....................................................................................................................................... 17 LEERLINGENAANTALLEN ...................................................................................................................... 17 LUIZENBESTRIJDING ............................................................................................................................. 17 LEERLINGEN (NIEUW) ........................................................................................................................... 17 LEERLINGENRAAD ................................................................................................................................ 18 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) ......................................................................................................... 18 MEDIAWIJSHEID/LEEFSTIJL .................................................................................................................. 19 ONTWIKKELTEAMS ............................................................................................................................... 19 ONDERWIJS OP MAAT .............................................................................................................................................19 ONTWIKKELTEAM DIDACTISCH ..................................................................................................................................20 ONTWIKKELTEAM PEDAGOGISCH ...............................................................................................................................20 OPLEIDINGSSCHOOL ............................................................................................................................. 21 OUDERAVONDEN ................................................................................................................................... 22 OUDERENQUÊTE.................................................................................................................................... 22 OUDERRAAD.......................................................................................................................................... 22 OUDERS & ONDERWIJS ......................................................................................................................... 22 PARRO .................................................................................................................................................. 22 RAPPORTAGE EN OUDERCOMMUNICATIE .............................................................................................. 23 SAMENWERKINGSVERBAND DE EEM ..................................................................................................... 23 SCHATKIST KLEUTERS 3.0 ..................................................................................................................... 23 SCHRIJVEN, SCHOOLETUI ...................................................................................................................... 23 SCHOOLFOTOGRAAF ............................................................................................................................. 23 SCHOOLPLEIN ....................................................................................................................................... 24 SCHOOLKAMP YMCA ........................................................................................................................... 24 SCHOOLTIJDEN ..................................................................................................................................... 24 SPONSORBELEID (VERANTWOORDING) .................................................................................................. 24 TECHNIEK ............................................................................................................................................. 24 THERAPIE ONDER SCHOOLTIJD ............................................................................................................. 24 TUSSEN SCHOOLSE OPVANG (TSO) ....................................................................................................... 25 TYPEN ................................................................................................................................................... 25 VAN DE PAROCHIE ................................................................................................................................. 26 GEZINSVIERINGEN ...................................................................................................................................................26 DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE.................................................................................................................................26 HET VORMSEL ........................................................................................................................................................26 VERKEERSSITUATIE RONDOM SCHOOL .................................................................................................. 27 VERVOER EVENEMENTEN ...................................................................................................................... 27 VERZEKERINGEN .................................................................................................................................. 28 VOORSCHOOL KLEIN DUIMPJE (2 T/M 4 JAAR) ...................................................................................... 28 VOORSCHOOLSE OPVANG GROTE REUS ................................................................................................ 28 VOORTGEZET ONDERWIJS ..................................................................................................................... 29 WEBSITE ............................................................................................................................................... 29 ZWEMMEN ............................................................................................................................................ 29

Schoolgids (jaarlijkse informatie) 2018-2019 St. Jozefschool, Achterveld

pag. 3


Voorwoord bestuur Wie dacht dat een school alleen maar een plaats is waar les wordt gegeven, heeft het fout. De maatschappij en daarmee de politiek en het ministerie van onderwijs vindt en eist dat kinderen een hele rits aan vaardigheden en ervaringen moeten opdoen op school. Het Nederlands onderwijs behoort tot de top van de wereld en dat willen we zo houden. We zijn trots dat de kwaliteit van het onderwijs op de St. Jozefschool door de inspectie als goed is bestempeld. Bij een goede school hoort een goede organisatie, met onder andere protocollen en afspraken. Op het eerste gezicht misschien knellend en belerend, maar bij nader inzien is dit toch niet gek. Bij een bedrijf is het normaal dat er bijvoorbeeld over kwaliteit wordt nagedacht, er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling van medewerkers is en aan goede resultaten wordt gewerkt. Het klinkt als vage managements-gebakkenlucht-fietserij, maar om gezamenlijk met plezier tot een topprestatie te komen, is dit echt zinvol. Communicatie speelt hierin een belangrijke rol en de schoolgids is hierin een middel. Deze jaarlijkse schoolgids voor het schooljaar 2018-2019 biedt u informatie over allerhande zaken. Van praktische zaken zoals een jaaragenda of weetjes, bijvoorbeeld wat PARRO betekent tot informatie van de parochie of afspraken over het gebruik van het schoolplein. Dit alles op alfabet. Toch staat niet alles in deze katern: er zijn nog twee andere delen. Ten eerste: voor ouders die voor het eerst een kind naar onze school brengen, is er de startkatern met specifieke informatie voor deze doelgroep. Ten tweede het bewaarnummer met uitgebreide informatie. Al deze drie delen zijn op de website te vinden. Laten we er met elkaar een fijn schooljaar van maken. Namens het bestuur, Peter Mรถlder

Schoolgids (jaarlijkse informatie) 2018-2019 St. Jozefschool, Achterveld

pag. 4


Voorwoord directie Op de St. Jozefschool werken wij samen aan de continuïteit van ons onderwijsleerproces. Deze continuïteit en de daarbij behorende kwaliteit is onze gezamenlijke missie. De opdrachten (STAR’s) voor de ontwikkelteams, waarover u in deze uitgave kunt lezen, is hiervan het levende bewijs. Ook de (meer)jaarlijkse professionaliseringskalender met team- en persoonlijke ontwikkeling is een essentieel onderdeel. De Master Educational Needs (EN) en de schoolleidersopleiding die respectievelijk Mirjam en Miranda de komende twee jaar gaan volgen, zijn hierbij positief opvallend. De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe, dit is ons duidelijk gebleken tijdens de laatste sollicitatieronde. Het is voor veel scholen een uitdaging om de formatie op orde te krijgen en ook het bestand aan invalleerkrachten neemt af. Mede daarom zijn wij verheugd dat we weer een kwalitatief goede bezetting hebben rondgekregen. Het ziekteverzuim in het Primair Onderwijs (PO) is hoog en nog steeds stijgende. Het aantal burnouts is nergens zo hoog als in het basisonderwijs. Gelukkig vormen wij als St. Jozefschool hierop een positieve uitzondering, maar zeg nooit nooit! Het zegt wat van de betrokkenheid en inzet van de aanwezige personeelsleden, maar ook bij ons is de hoge werkdruk voelbaar. U kunt in deze uitgave o.a. lezen over de komst van het interne ondersteuningsteam (IOT), de gezonde school, de vernieuwingen binnen Trefwoord, de nieuwe schrijfmethode Pennestreken, de vervanging van Schatkist 2.0 voor 3.0 bij de kleuters, een nieuw aanbod voor mediawijsheid voor de groepen 6 t/m 8 en de muziekimpuls die we willen geven. Wij zijn blij met het gesloten werkdrukakkoord, waar we komend schooljaar met elkaar concreet invulling aan gaan geven. Het traject van De Betere Basisschool (DBB) hebben we het afgelopen schooljaar afgesloten na vier jaar hard werken. De certificering door de CED-groep Rotterdam voelt als een wel verdiende beloning, waar we met elkaar trots op mogen zijn. Het heeft ons inzicht, inhoud en structuur opgeleverd, waarmee we samen verder kunnen groeien. Bouwen in vertrouwen! Dit jaar met een eerste, echte juffen- en meesterdag. Ik wens ons allen een prettig en succesvol schooljaar toe. Jos Koot (directeur)

Schoolgids (jaarlijkse informatie) 2018-2019 St. Jozefschool, Achterveld

pag. 5


Data (jaarplanning) Met het nodige voorbehoud, is gepland: Augustus 2018    

24 27 27 27

Studiedag team* Eerste schooldag (thee/koffie) Luizencontrole Uitgave hulpbrief

Oktober 2018           

01 02 04 04 12 17 22 26 29 30 30

03 04 10 16 19 20 21

Informatieavond gr. 3 en 8 Inspiratieavond De Eem Start Kinderboekenweek Dag van de leraar Afsluiting Kinderboekenweek Snuffeldag gr. 8 Start herfstvakantie Slot herfstvakantie Luizencontrole Meekijkles 1 t/m 4 (8.30 u) Meekijkles 5 t/m 8 (13.00 u)

Kerstmarkt knutselcircuit Sinterklaas (12.00 uur vrij) Kerstmarkt knutselcircuit Kerstmarkt WALO Kerstviering (’s avonds) Start school 10.00 uur Start kerstvakantie 12.00 uur

Februari 2019     

01 12 15 22 25

      

11 12 17 24 24 26 28

Schoolfotograaf Start Jantje Beton loterij Startgesprekken (+ avond) Kledinginzameling Algemene informatieavond Kinderpostzegels Sterrenshow (thema gr. 5/6)

November 2018

December 2018       

September 2018

    

05 09 12 13 13

Studiedag* Sterrenshow (thema gr. 8) Schoolschoonmaak Spreekuur gr. 1 t/m 8 Schoolschoonmaak

Januari 2019  04  24  24

Slot kerstvakantie Meekijkles 5 t/m 8 (8.30 u) Meekijkles 1 t/m 4 (13.00 u)

Maart 2019 Sterrenshow-thema gr. 1,2,3 Studiedag* Rapporten 1 t/m 8 Carnavalsviering Start voorjaarsvakantie

Schoolgids (jaarlijkse informatie) 2018-2019 St. Jozefschool, Achterveld

       

01 01 04 11 11 18 19 28

Slot voorjaarsvakantie Start carnaval Achterveld Luizencontrole Voortgangsgesprekken 1 t/m 5 Spreekuur gr. 6 en 7 Schoolschoonmaak Schoolschoonmaak Studiedag*

pag. 6


April 2019           

04 11 11 12 15 16 17 18 19 22

Mei 2019

Juni 2019         

07 10 11 11 12 14 16 26 29

          

Inspiratieavond De Eem Sterrenshow (thema gr. 7) Haantje Pik (kleuters) Koningsspelen (14.00u uit) Kledinginzameling IEP-eindtoets gr. 8 IEP-eindtoets gr. 8 Witte Donderdag (14.00u uit) Goede vrijdag* Start meivakantie

03 04 05 06 10 10 12 13 14 30 31

Slot meivakantie Dodenherdenking Bevrijdingsdag Luizencontrole Meekijkles 1 t/m 4 (8.30 u) Meekijkles 5 t/m 8 (13.00 u) Moederdag YMCA kamp (gr. 8 school) YMCA kamp (gr. 1, 2 en 8 vrij) Hemelvaart* Hemelvaart*

Juli 2019 Sterrenshow (thema gr. 4) Pinksteren* Vrije dag Start Klompen4daagse Studiedag* Afsluiting Klompen4daagse Vaderdag Vertrek Kalenberg gr. 8 Terugkomst Kalenberg gr. 8

      

01 09 12 12 16 17 19

Voortgangsgesprekken 6 en 7 Rapporten 1 t/m 8 Juffen- en meesterdag Finale Sterrenshow Klassenwissel Afscheidsavond gr. 8 Start zomervakantie 12.00u**

* Alle kinderen vrij ** Zomervakantie t/m vrijdag 30 augustus 2019; eerste schooldag maandag 2 september 2019

Vakanties en vrije dagen  Herfstvakantie Maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018  Kerstvakantie Maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019  Voorjaarsvakantie Maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart 2019  Paasvakantie Vrijdag 19 april 2019  Meivakantie Maandag 22 april t/m vrijdag 03 mei 2019  Hemelvaart Donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019  Pinksteren Maandag 10 juni en dinsdag 11 juni 2019  Zomervakantie Maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2019 Studiedagen (alle kinderen vrij)  Maandag 5 november 2018  Dinsdag 12 februari 2019  Donderdag 28 maart 2019  Woensdag 12 juni 2019 Vrije middagen (vrij vanaf 12.00 uur)  Dinsdagmiddag 4 december 2018 (Sinterklaas)  Vrijdagmiddag 21 december 2018 (Kerst)  Vrijdagmiddag 19 juli 2019 (start zomervakantie) Aangepaste tijden  Donderdag 20 december 2018; i.v.m. de kerstviering mogen de kinderen om 10.00 uur op school komen (leerkrachten zijn om 08.30 uur aanwezig en vangen kinderen op van ouders, die hierdoor met hun werk in de problemen zouden komen).  Donderdag 18 april 2019 (Witte Donderdag); continurooster (alle kinderen blijven tussen de middag op school en zijn dan om 14.00 uur uit).  Vrijdag 12 april 2019 (Koningsspelen); continurooster (alle kinderen blijven tussen de middag op school en zijn dan om 14.00 uur uit). Schoolgids (jaarlijkse informatie) 2018-2019 St. Jozefschool, Achterveld

pag. 7


Schooljaar 2018 – 2019 (onderwerpen in alfabetische volgorde) Afvalvrije school De St. Jozefschool maakt de kinderen milieubewust en geeft daarin zelf het voorbeeld. Zonnecollectoren zorgen voor de eigen stroomvoorziening (display aanwezig om dit inzichtelijk te maken voor de kinderen), GFT-afval, oud papier, batterijen, verpakkingen van plastic, metaal/blik en drankenkartons (PMD) worden allemaal apart ingezameld, broodtrommels en drinkbekers (Doppers) worden gepromoot. Hiermee proberen we ons restafval tot het minimum te beperken.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht in de hele Europese Unie. Ook wij houden persoonsgegevens bij en hebben hiermee te maken. De AVG zorgt voor een versterking van de privacy rechten van personen en legt de verantwoordelijkheid daarvoor bij ons. Met de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hebben wij als school meer verantwoordelijkheden om de persoonsgegevens van onze leerlingen goed te beschermen. Wij informeren ouders over het verwerken van persoonsgegevens, zodat zij weten welke gegevens we verzamelen en wat we er mee doen (zie bewaarnummer). Iedere ouder heeft te allen tijde toegang tot de door ons verzamelde persoonsgegevens van hun kind(eren). Wij verwerken alleen gegevens die van belang zijn voor onderwijs en begeleiding. Er worden niet meer gegevens verwerkt en bewaard dan noodzakelijk is. SKOA (Stichting Katholiek Onderwijs Achterveld) heeft de benodigde (digitale) maatregelen genomen, zodat aan de voorwaarden van de AVG wordt voldaan. De vastgestelde bewaartermijnen nemen wij in acht. I.v.m. het nieuwe privacyreglement is het onmogelijk geworden om de schoolgids in de bekende vorm uit te geven (met namen, adressen en telefoonnummers van de leerlingen). Voor deze gegevens verwijzen wij naar de beveiligde omgeving van PARRO en het ouderportaal van ParnasSys. Mochten er vragen, onduidelijkheden of klachten zijn, dan kunt u zich wenden tot onze functionaris gegevensbescherming dhr. Theo van ’t Klooster, e-mail: theoklooster@live.nl. Voor het publiceren van beeldmateriaal van leerlingen wordt vooraf aan ouders schriftelijk toestemming gevraagd. Het vastleggen hiervan levert veel extra werk op, daarom kunnen ouders komend schooljaar dit via hun Parro-account zelf registreren!

Schoolgids (jaarlijkse informatie) 2018-2019 St. Jozefschool, Achterveld

pag. 8


Bestuur / Raad van Toezicht Het bestuur van Stichting Katholiek Onderwijs Achterveld is een vrijwilligersbestuur. Het bestuur draagt bij aan professionalisering van de bestuurlijke organisatie en de bedrijfsvoering van SKOA. Het bestuur neemt onder meer besluiten over onderhoud en beheer van de school, de vaststelling van het schoolplan, de benoeming en het ontslag van personeel, de personele formatieplannen en de vaststelling van de jaarlijkse middelen voor de school. Het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Achterveld, of `het bevoegd gezag´ bestaat uit: -

Peter Mölder (voorzitter); Marianne Overgoor (secretaris); Sonja van den Hoven (penningmeester); Gwen van Ommen Kloeke (personeelsfunctionaris);

pmskoa@jozefachterveld.nl moskoa@jozefachterveld.nl shskoa@jozefachterveld.nl gvokskoa@jozefachterveld.nl

In de Raad van Toezicht (toezichthoudend orgaan) hebben zitting: -

Theo van ’t Klooster (voorzitter), Joop Voorburg (secretaris)

Het e-mail adres van de Raad van Toezicht is

rvt@jozefachterveld.nl

Het bestuur en de Raad van Toezicht zijn bezig met het vormen van een nieuwe bestuursstructuur. Mogelijk dat begin komend schooljaar de bestuursstructuur aangepast zal zijn. Betere Basisschool Het traject van de ‘Betere Basisschool’ hebben wij afgerond, het daarbij behorende certificaat hebben we een mooi plekje gegeven in de school (‘Wall of Fame’ bij de hoofdingang van de school). Het heeft ons veel gebracht, denk hierbij aan:  De aanwezigheid van een kwaliteitshandboek  Professionalisering management en team  De inzet van verbeterteams met concreet omschreven ontwikkelopdrachten (STAR’s)  Effectief omgaan met de beschikbare tijd  Team in Beeld  Onderlinge klassenbezoeken m.b.v. kijkwijzers  Opbrengstgericht overleg  Feedback geven en ontvangen Catechese Trefwoord is onze methode voor levensbeschouwelijke vorming, waarmee we kinderen willen begeleiden en ondersteunen bij het verkennen, bewustmaken en verrijken van hun wereld. Hiermee hebben we een passend en eigentijds aanbod beschikbaar. Komend schooljaar wordt Trefwoord vernieuwd. Vanaf dan is er elke dag een losstaande, korte activiteit beschikbaar, gebaseerd op het kalenderbeeld. Daarnaast kunnen we wekelijks kiezen uit drie domeinen (kind, samenleving of bronnen/traditie) voor verbreding en verdieping van een thema. Trefwoord wordt met deze vernieuwingen gebruikersvriendelijker en sluit beter aan bij onze wens om zelf keuzes te kunnen maken uit het beschikbare materiaal bij datgene wat speelt in de wereld, op school of in de groep.

Schoolgids (jaarlijkse informatie) 2018-2019 St. Jozefschool, Achterveld

pag. 9


Concrete resultaten St. Jozefschool Dagen dat de leerlingen geen les hebben gehad i.v.m. ziekte leerkracht afgelopen drie jaar: 0 dagen Aantal leerlingen: Percentage van het totale aantal leerlingen per 1 juli 2018: Uitstroom naar speciaal (basis) onderwijs 0 0,0% Uitstroom naar andere scholen

0

0,0%

3

1,9%

1

0,6%

Instroom van andere scholen

Doublures CITO-eindtoets Jaar: 2016

St. Jozef ongecorrigeerd 540,0

St, Jozef gecorrigeerd 538,0

Landelijk ongecorrigeerd 534,5

Landelijk gecorrigeerd 534,6

De maximaal haalbare score bij de CITO-toets is 550 IEP-eindtoets Jaar: 2017 2018

Score St. Jozef 78,5 82,5

Landelijke score 78,3 81,0

De maximaal haalbare score bij de IEP-toets is 100. Alle leerlingen hebben afgelopen jaar deelgenomen aan de IEP-eindtoets. De eindtoets leverde een score op ruim boven het landelijk gemiddelde. Ook voor komend schooljaar zetten wij de IEP-eindtoets in en verwachten we een score rond het landelijk gemiddelde. De verwijzingen (en plaatsingen op ’t VO) zijn naar tevredenheid ingevuld. Uitstroom Richtingen Praktijkonderwijs Basis/beroeps Kader/beroeps Kader/T VMBO-T VMBO-T / HAVO HAVO HAVO/VWO VWO

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

33 leerlingen

19 leerlingen

23 leerlingen

24 leerlingen

0 lln. 1 lln. 6 lln. 0 lln. 11 lln. 0 lln. 8 lln. 0 lln. 7 lln.

0 lln. 1 lln. 2 lln. 0 lln. 5 lln. 0 lln. 9 lln. 0 lln. 2 lln.

0 lln. 1 lln. 2 lln. 2 lln. 2 lln. 4 lln. 4 lln. 4 lln. 4 lln.

0 lln. 0 lln. 3 lln. 0 lln. 4 lln. 4 lln. 0 lln. 7 lln. 6 lln.

Vermeld zijn de daadwerkelijke verwijzingen/adviezen en niet de uitslagen van de Cito/IEP eindtoets.

Schoolgids (jaarlijkse informatie) 2018-2019 St. Jozefschool, Achterveld

pag. 10


Vervolg na de basisschool Niveau na 2e jaar Voortgezet Onderwijs

Groep 8 2012/2013 27 leerlingen

Groep 8 2013/2014 30 leerlingen

Groep 8 2014/2015 31 leerlingen

Groep 8 2015/2016 20 leerlingen

Lager dan verwijzing Volgens verwijzing Hoger dan verwijzing

0% 78 % 22 %

10% 70% 20%

19% 68% 13%

5% 85% 10%

Doublure voor 3e jaar VO

4%

0%

0%

0%

Cultureel aanbod Onze werkgroep cultuur wordt geleid door een opgeleide ICC’er (interne cultuurcoördinator). We werken nauw samen met de gemeente Leusden, Kunst Centraal, Scholen in de Kunst en DWS. In februari 2018 hebben wij een aanvraag voor de regeling Impuls Muziekonderwijs ingediend. Wij zijn verheugd te kunnen melden dat onze aanvraag is gehonoreerd. Deze activiteit wordt mede mogelijk wordt gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Wij gaan in samenwerking met DWS en Scholen in de Kunst voor iedere groep een leuk en leerzaam muziekprogramma aanbieden. Muziek is in het basisonderwijs enige tijd op de achtergrond geraakt, wij willen het weer structureel een plek geven in ons onderwijs. Het cultureel schoolproject ‘Music in the air’ van het afgelopen schooljaar heeft een mooie start opgeleverd. Naast meer muziek is er met Kunst Centraal een Scholen in de Kunst een mooi programma samengesteld met drama, voorstellingen, mediakunst, concert, film, theaterlessen bij de musicals en excursies. Directie en team Schoolleider SKOA beschikt over een Registerdirecteur Onderwijs (RDO). De registratie in het schoolleidersregister PO is recentelijk met succes vernieuwd t/m 2022. De beschreven domeinen hiervoor zijn: 1. In relatie staan tot de omgeving 2. Omgaan met verschillen 3. Leidinggeven aan verandering J.B. Koot, telefoon 0342 – 451207 E-mail: jkskoa@jozefachterveld.nl Team Bijna alle groepen hebben met minimaal twee leerkrachten te maken. We zijn aangesloten bij Transvita o.a. voor de talenten- en PIO-inval poule. Hierdoor zijn we minder kwetsbaar bij ziekte en bezettingsproblemen, maar kan het wel voorkomen dat nieuwe, onbekende invallers de school binnenkomen. Door het vertrek van Dennis, komt de rol van anti-pestcoördinator vrij. Milou is gevraagd om deze rol op zich te nemen en heeft hierop positief geantwoord. De teamleden zijn onder schooltijd bereikbaar op school (liever niet tijdens de lessen). Als de nood hoog is kunt u de leden van het managementteam thuis bereiken: Jos Koot 0342-451207, Patrick de Bruin 033- 4340403 of Miranda van de Geer 0343- 452306. Schoolgids (jaarlijkse informatie) 2018-2019 St. Jozefschool, Achterveld

pag. 11


Engels Alle kinderen op de St. Jozefschool krijgen Engelse les. In de groepen 1 t/m 4 bieden wij dit aan m.b.v. de methode ‘Groove Me’ (Engels leren met muziek). De groepen 5 t/m 8 werken met de methode ‘The team’. Extra verlof Door de wetgever is de leerplicht in ons land vanaf 5 jaar vastgesteld. Wegblijven van school mag nooit zonder gegronde reden! Alleen in bijzondere gevallen kunt u toestemming vragen om te verzuimen; een standaardformulier hiervoor vindt u op de website (ouders - vragen of problemen). De leerplichtambtenaar van de gemeente Leusden is mevrouw D. Lambrechts (033-4961638). Zij is bereikbaar op maandag en donderdag van 08.30 tot 17.00 uur. E-mail: d.lambrechts@leusden.nl. Voor het extra vrij vragen, hebben we duidelijke regels (zie bewaarnummer), waar we niet vanaf wijken! Graag uw begrip en medewerking. Fietsenstalling Voor kinderen die met de fiets komen, gelden een aantal regels:  Afstappen bij het hek en niet fietsen op de speelplaats (zeker niet op ’t kleuterplein).  Fietsen netjes en op de juiste plek in de stalling zetten. Dus niet buiten de hekken, voor of direct bij de ingang. Het meenemen van de fiets is geheel OP EIGEN RISICO. Gezonde School - fruitdagen In het afgelopen schooljaar is er i.s.m. de directie een werkgroep gestart, die onderzoekt hoe er meer aandacht besteed kan worden aan het thema gezondheid binnen de school. Deze werkgroep bestaat uit: Gwen van Ommen Kloeke (bestuur), Mary Boersen, Mariëlle van der Ham (klankbordgroep), Jolanda Petersen (mr) en Karin van Wee (tso). Een gezonde school is een school die zijn tijd en aandacht voor gezondheid zo effectief en efficiënt mogelijk inzet. De St. Jozefschool is een school die de kinderen structureel een gezonde schoolomgeving wil bieden. Hiervoor is subsidie toegekend, de keuze van het thema waar we mee beginnen is ‘voeding’. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor wat kinderen te eten en te drinken krijgen. Als school willen we een stimulerende en inspirerende rol spelen in het bevorderen van het gebruik van gezonde voeding. Meer informatie en richtlijnen kunt u vinden in het document ‘Voedingsbeleid’, dat binnenkort op onze website is te vinden.

Schoolgids (jaarlijkse informatie) 2018-2019 St. Jozefschool, Achterveld

pag. 12


Met het eten van groente en fruit ontdekken de kinderen spelenderwijs meer over waar ons eten vandaan komt en wat dat betekent voor ons lichaam. Die vorm van leren door ervaren werkt goed. Ouders plukken daar overigens ook thuis de vruchten van. Uit onderzoek blijkt dat schoolfruitdagen ervoor zorgen, dat kinderen ook na school vaker fruit en groente eten. In onze ochtendpauze is er tijd voor een tussendoortje. Veel kinderen eten dan wat en hebben iets te drinken mee (géén pakjes, maar gebruik van de ‘dopper’ waterfles a.u.b.). Wilt u uw kind een gezond tussendoortje mee geven? We hanteren drie vaste fruitdagen (maandag, woensdag en vrijdag). Op deze dagen eten de kinderen alleen fruit of groente en geen koek of snoep. Op de schoolfruitdagen kunt u bijvoorbeeld een appel, peer, banaan, mandarijn, kiwi, een schaaltje aardbeien, druiven, een bakje met snacktomaten, een stuk komkommer, wortel of paprika meegeven. Variatie is leuk, lekker en goed voor de smaakontwikkeling van uw kind. Het vervolg op ‘voeding’ wordt het thema ‘relatie en seksualiteit’, hiervoor starten wij alvast een pilot in groep 8 komend schooljaar. GGD Aan iedere school is een jeugdgezondheidszorgteam van de GGD verbonden. De GGD onderzoekt kinderen op verschillende leeftijden. Wat mag u het komend schooljaar van de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD regio Utrecht (GGDrU) verwachten? Implementatie nieuw digitaal dossier en doorontwikkeling dienstverlening In het schooljaar 2018 - 2019 werkt de GGDrU aan vernieuwing en verbetering van de dienstverlening. Ze werken toe naar een meer eigentijdse en klantvriendelijke JGZ. Door tijdelijk reguliere werkzaamheden te versoberen of anders in te zetten, creëren ze ruimte om belangrijke ontwikkelingen, zoals een goede implementatie van het nieuwe digitale dossier genaamd GGiD én zorgvernieuwing naast elkaar te laten lopen. Alle medewerkers worden komend schooljaar geschoold in het leren omgaan met het nieuwe digitale systeem en de nieuwe werkprocessen. Dit is een intensief traject waarbij er tijdelijk in het schooljaar 2018 - 2019 gekozen is voor een iets andere werkwijze. Wat betekent dit voor ons?  Het groep 2 gezondheidsonderzoek blijft ongewijzigd.  In het schooljaar 2018 - 2019 wordt het gezondheidsonderzoek in groep 7 op een andere manier uitgevoerd. De leerlingen van groep 7 vullen dit jaar op school een digitale vragenlijst in om leefstijl en gezondheid te monitoren i.p.v. het gebruikelijke individuele onderzoek. In de vragenlijst voor de leerlingen zijn tips over hoe je gezond en fit kunt blijven opgenomen.  Vanuit GGDrU ontvangen de ouders van de leerlingen van groep 7 een brief met daarin uitleg over de vragenlijst die hun kinderen invullen en de mogelijkheid om zelf contact op te nemen voor een afspraak, indien dit gewenst is.  Periodiek overleg met de contactpersonen van school wordt voortgezet.

Schoolgids (jaarlijkse informatie) 2018-2019 St. Jozefschool, Achterveld

pag. 13


Groepsbezetting Groep:

Maandag Mo. Mi.

Dinsdag Mo. Mi.

Wo. Mo.

Directie Bouwcoördinator Schoolopleider HU I.O.T. O.O.P.

Jos

Jos

Jos

Mirjam Johanna

Mirjam Johanna

Miranda Johanna

Miranda Johanna

Groep 1/2 Groep 2/3 Groep 4 Groep 5/6 Groep 7

Kalinka Hetty Myriam Daphne Miranda

Kalinka Hetty Myriam Daphne Miranda

Groep 8

Patrick

Patrick

Kalinka Hetty Myriam Mirjam Marjolein Patrick

Kalinka Hetty Myriam Mirjam Marjolein Patrick

Jos

Jos

Donderdag Mo. Mi.

Vrijdag Mo. Mi.

Jos Miranda

Jos

Jos

Ank Coby Milou Daphne Marjolein Patrick

Ank Coby Milou Daphne Marjolein Patrick

Miranda

Hetty Milou Mirjam Marjolein Patrick

Myriam Johanna

Myriam Johanna

Kalinka Hetty Milou Daphne Marjolein Patrick

Kalinka Hetty Milou Daphne Marjolein Jos

 De openstaande vacature voor twee dagen blijft aanwezig, wij willen geen concessies doen aan kwaliteit. De inzet van managementtijd en de beschikbaarheid van Coby zorgen ervoor dat we een goede groepsbezetting kunnen blijven garanderen.  Werkuren management, ondersteuning (OOP) en extra begeleiding (IOT) zijn flexibel in de week inzetbaar.  Voor groep 8 zijn wij op zoek naar een onderwijsondersteuner. Gymtijden Zaal Voorkeur zaaldeel 08.30 - 09.30 uur 09.30 - 10.30 uur 10.00 - 11.00 uur 10.30 - 11.30 uur 11.00 - 12.00 uur 11.30 - 12.30 uur 13.00 - 14.00 uur 14.00 - 15.00 uur Groep 1/2:

Gymzaal Achterveld, Walter van Amersfoortstraat Hele zaal Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag

Vrijdag Gr 7 Gr 4

Gr 1/2 Gr 4 Gr 2/3 Gr 8 Gr 5/6

Gr 2/3 Gr 7

Gr 5/6 Gr 8

Beschikking over eigen speellokaal

Hulpbrief Het is fijn dat wij op hulp van vrijwilligers kunnen rekenen, zonder die hulp zouden veel activiteiten niet door kunnen gaan. De hulpbrief wordt aan het begin van het schooljaar verspreid. De ouders die zich opgeven via de hulpbrief worden per activiteit benaderd, hiermee wordt voorkomen dat iedere keer dezelfde mensen gevraagd worden. IBAN-rekeningnummers  Rekening bestuur  Rekening directie  Rekening oudercommissie (i.v.m. ouderbijdrage)  Rekening TSO (i.v.m. overblijfgelden)

Schoolgids (jaarlijkse informatie) 2018-2019 St. Jozefschool, Achterveld

NL20RABO0300704739 NL35RABO0102455287 NL70RABO0300759517 NL43RABO0300758839

pag. 14


Intern Ondersteuningsteam (IOT) Op de St. Jozefschool bieden we onderwijs op maat. Wij willen dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken. Leerkrachten hebben zicht op de pedagogische en didactische onderwijsbehoeften van het kind. In ons onderwijsaanbod houden wij rekening met de individuele mogelijkheden van iedere leerling. In overleg met de intern begeleider(s) wordt gekeken of het aanbod in de groep passend is. Daar waar iets anders nodig is, hebben we vanaf komend schooljaar het intern ondersteuningsteam. Dit was voorheen de IB’er, maar deze functie is de laatste jaren binnen Passend Onderwijs steeds belangrijker geworden, daarom kiezen wij vanaf nu voor teamwork, zodat de ondersteuning breed gedragen wordt. Het team bestaat uit een lid van het managementteam, Miranda van de Geer en twee intern begeleiders (Mirjam Groeneveld en Myriam Voorburg). De kracht is dat de leden van het team samen leren en gebruik kunnen maken van elkaars expertise. Ze bekijken zorgvuldig met elkaar wat er nodig is voor het kind en hoe we het intern kunnen organiseren. Een greep uit mogelijkheden die wij aanbieden zijn:         

Weerbaarheidstraining Collegiale consultatie Inzet expertise samenwerkingsverband de Eem Psycho educatie dyslexie Begeleiding begaafde leerlingen Begeleiding executieve functies Inzet eigen leerlijn Onderzoek intern of extern Observaties

Het arrangeren binnen Passend Onderwijs krijgt steeds een vastere plek. Hierbij werken wij samen met SWV De Eem en diverse externe deskundigen op school. Graag stellen wij u bijvoorbeeld voor aan Mary Beijer, die bij ons actief is bij de begeleiding van drie ontvangen arrangementen: Ik wil mij graag aan u voorstellen, zodat u weet wie ik ben en wat ik zoal doe binnen de St Jozefschool, wanneer u mij wellicht daar ziet rondlopen. Ik ben Mary Beijer. Ik werk sinds 1991 in het onderwijs, eerst jaren als leerkracht voor diverse groepen, daarna als remedial teacher en tot slot als intern begeleider. In juli 2017 ben ik gestopt met het werken op één school en ben ik mij volledig gaan richten op mijn eigen praktijk, waar ik al 7 jaar werkzaam ben als remedial teacher en als kindercoach. Scholen huren mij op dit moment in om kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte te ondersteunen. Deze kinderen begeleid ik voornamelijk individueel en regelmatig mogen er ook andere kinderen mee doen, wanneer dit voor het kind, de groep of de activiteit heel goed werkt. Wilt u meer over mij of mijn praktijk lezen, kijk dan op mijn website www.rtpraktijkhetkompas.nl Jaarverslag Ons jaarverslag is openbaar en wordt gepubliceerd op onze website (home – school – onze organisatie - bestuur). Jantje Beton Ook komend jaar nemen wij deel aan de Jantje Beton loterij. De verkoop van loten wordt door kinderen van groep 5 en 6 gedaan.

Schoolgids (jaarlijkse informatie) 2018-2019 St. Jozefschool, Achterveld

pag. 15


Juffen- en meesterdag De verjaardagen van het team, ondersteunend personeel en vaste vrijwilligers zijn: 31 augustus 24 september 19 oktober 26 oktober 29 oktober 10 januari

Miranda Coby Daphne Ank Jos Myriam

16 januari 13 februari 19 maart 19 maart 18 april 01 mei

Kalinka Tineke Patrick Jozef Hetty Gerda

02 mei 07 mei 20 mei 15 juli

Mirjam Johanna Milou Henk

In het verleden vierden we de verjaardagen van de leerkrachten op een willekeurig tijdstip in de groep. Voor dit schooljaar hebben we voor het eerst een gezamenlijke dag ingepland (zie jaarplanning). We willen kijken of het bevalt, na evaluatie nemen we een definitief besluit. Klachten De leerkrachten en de directie van onze school doen hun uiterste best om contacten op te bouwen met een ouder/verzorger. Goede communicatie is hierin het sleutelwoord. Als u klachten heeft over de gang van zaken op school, kunt u dit het beste eerst melden aan de school: aan de groepsleraar of de directeur, of aan allebei. Als overleg niet tot een goede oplossing leidt, is het goed te weten dat er een formele klachtenprocedure bestaat. Onze klachtenregeling staat uitgebreid in het bewaarnummer en op de website (ouders - vragen of problemen). De vertrouwenspersoon voor onze school is: De heer Joost Coenen Tel. 0342 - 451425 Klankbordroep Op de St. Jozefschool is een klankbordgroep bestaande uit positief kritische ouders actief. De klankbordgroep geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie en zij komen hiervoor drie keer per jaar bijeen. Ouders kunnen via de hulpbrief hun interesse kenbaar maken. Kledinginzameling Ieder jaar gooit een Nederlander gemiddeld veertien kilo kleding in de vuilnisbak. Zonde, want die kleding kan nog prima gebruikt worden. Daarom zamelt het Leger des Heils al meer dan honderd jaar gebruikte kleding en textiel in. ReShare is de naam van de afdeling die zich hiermee bezighoudt. Het betekent letterlijk: opnieuw delen. De St. Jozefschool ontvangt hiervoor als tussenpersoon een klein bedrag per kilo. Hiermee sparen we voor een groener en aantrekkelijker speelplein. Op de aanwezige ‘thermometer’ ziet u de stand van het aanwezig spaarbedrag. Het project waarvoor we momenteel sparen is een kleine, aantrekkelijke buitentribune voor buitenlessen en presentaties. Klompen4daagse Onder leiding van een werkgroep van ouders loopt de St. Jozefschool sinds 2014 mee met de Klompen4daagse in Achterveld. Ook komend jaar schrijven wij in voor dit prachtige evenement.

Schoolgids (jaarlijkse informatie) 2018-2019 St. Jozefschool, Achterveld

pag. 16


Larikslaan2 Larikslaan2 is de lokale plek voor vragen, ideeën, advies en ondersteuning op het gebied van zorg, welzijn, wonen, opvoeden en opgroeien. Op de website: sociaalplein-leusden.nl vindt u veel informatie, kunt u vragen stellen en reageren op het aanbod vrijwilligersvacatures. Spreekt u liever een van de consulenten, dan kunt u altijd bellen of mailen om een afspraak te maken. Larikslaan2 is er voor alle inwoners, van 0 tot 100 jaar. Of het nu gaat om praktische zaken zoals hulp bij het huishouden of vervoer, om advies over de opvoeding, financiële hulpverlening of om meer complexe hulpvragen. In een gesprek wisselen ze met u van gedachten over de situatie en bekijken ze de mogelijke oplossingen. Larikslaan 2 3833 AM Leusden 033-3034444 info@larikslaan2.nl Als school werken wij regelmatig samen met Larikslaan2. Dit is ook voor ons een goede plek voor vragen, ideeën, advies en ondersteuning op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien. De school krijgt anderhalf uur per week beschikking over een opvoedondersteuner, een mooi initiatief. U bent welkom bij het informatiepunten in Leusden, maar ook bij gezondheidscentrum De Heelkom of bij de spreekuren die we op school aanbieden. Leerlingenaantallen Het aantal leerlingen per 01-10-2018* Groepen:

Aantal leerlingen

Groep 1/2 Groep 2/3 Groep 4 Groep 5/6 Groep 7 Groep 8

18 23 25 23 22 26

Totaal:

137 leerlingen

Ontwikkelingen en prognoses: Teldatum: 01-10-2014 01-10-2015 01-10-2016 01-10-2017 01-10-2018 01-10-2019 01-10-2020 01-10-2021

Aantal leerlingen: 170 leerlingen 162 leerlingen 148 leerlingen 144 leerlingen 137 leerlingen 137 leerlingen 136 leerlingen 134 leerlingen

* * * *

* prognose juni 2018

De gemiddelde groepsgrootte is 22,8 leerlingen. Luizenbestrijding Voor informatie kunt u terecht bij de coördinatrice Margriet Muller. Tel. 0342-778006 of mobiel 06-15084632, E-mail; margrietmuller@hotmail.com Leerlingen (nieuw) We heten van harte welkom: Jurre Tolboom, Lotte van den Hudding, Mint Mulder en Lara van ’t Klooster. We hopen dat zij veel plezier mogen beleven op de St. Jozefschool. Afscheid hebben we genomen van 24 schoolverlaters richting het Voortgezet Onderwijs. We wensen allen heel veel succes op de nieuwe school.

Schoolgids (jaarlijkse informatie) 2018-2019 St. Jozefschool, Achterveld

pag. 17


Leerlingenraad De St. Jozefschool heeft een eigen leerlingenraad, waarmee we een aantal keer per schooljaar overleggen voor advies of over zaken die de kinderen zelf mogen inbrengen. De samenstelling ziet er als volgt uit: Groep 3 Groep 4 Groep 5

Vacature Iris Tolboom Linde Bokkers

Groep 6 Groep 7 Groep 8

Jill v.d. Wetering Jamie van Rennes Marinka v.d. Berg

Medezeggenschapsraad (MR) De MR is een raad van 4 mensen die medezeggenschap hebben over het reilen en zeilen van de St. Jozefschool. Deze mensen zijn verdeeld over de ouder- en personeelsgeleding. De personeelsgeleding bestaat uit:  Mirjam Groeneveld (tijdelijk voorzitter)  Milou Vissers

De oudergeleding bestaat uit:  Laura Kok  Jolanda Petersen (secretaris)

Wat is het belang van de MR? Doelstelling van de medezeggenschapsraad is om gezamenlijk, ouders en teamleden, een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de school en daar waar mogelijk aan school overstijgende aangelegenheden. Dit gebeurt door middel van meedenken en meedoen met het bestuur en de directie van de school. De inbreng van zowel ouders als teamleden leidt ertoe dat invloed uitgeoefend kan worden op de besluitvorming en beleidsvormingsprocessen. De MR heeft een kritische opstelling en een toetsende rol. Wat zijn de bevoegdheden van de MR? De basis waaraan de medezeggenschapsraad haar rechten ontleent, wordt gevonden in de WPO (Wet Primair Onderwijs) en de WMO (Wet Medezeggenschap Onderwijs). Hiervan is een vertaalslag en een meer praktische invulling gegeven in het medezeggenschapsreglement, waarbij de MR bij sommige zaken een adviesbevoegdheid en bij andere een instemmingsbevoegdheid heeft. Contact Een heldere communicatie tussen de medezeggenschapsraad en de het bestuur en een goed contact met de achterban is essentieel. Daarom roepen wij ouders op om contact op te nemen in geval van vragen, opmerkingen of suggesties. Dat kan door een mail te sturen naar: mrskoa@jozefachterveld.nl.

Schoolgids (jaarlijkse informatie) 2018-2019 St. Jozefschool, Achterveld

pag. 18


Mediawijsheid/Leefstijl Als aanvulling op de bestaande Leefstijllessen is de module ‘Samen Mediawijs!’ ontwikkeld. Dit aanbod gaan we komend schooljaar inzetten, hiermee komen we tegemoet aan een dringende behoefte om kinderen wegwijs te maken met sociale media. In de module Samen Mediawijs! stellen wij ons ten doel om samen met leerlingen, school en ouders zorg te dragen voor plezierig, veilig en gedoseerd mediagebruik. Kinderen die nu opgroeien hebben begeleiding nodig, wij willen dat bieden door met hen in contact te blijven en steeds weer benieuwd te zijn naar wat kinderen bezighoudt. Samen reflecteren, communiceren en leren. En ook grenzen stellen, meekijken, meedenken, ondersteunen, aanmoedigen, beschermen, ervaringen delen. Samen Mediawijs! kan betekenen dat wij leren van kinderen en kinderen van ons. Uit onderzoek blijkt dat wanneer kinderen zich gesteund en begrepen voelen in de manier waarop zij met sociale media omgaan, dit risico verlagend werkt. De module Samen Mediawijs! bestaat uit de volgende vier blokken: Blok 1: WIE BEN JIJ ONLINE? Over digitale identiteit. Wie ben jij op het internet, wat laat je wel of niet zien van jezelf en hoe gedraag jij je ten opzichte van anderen? Blok 2: LIKE IT OR NOT Over digitale weerbaarheid en groepsdruk. Moet je constant bereikbaar zijn of mag je af en toe iets missen? En hoe voelt het om wel of niet geliket te worden? Blok 3: (S)EXPERIMENTEREN Over seksuele ontwikkeling en het internet. Wat doe je wel of beter niet, wat is normaal experimenteergedrag en wanneer wordt gedrag grensoverschrijdend? Blok 4: MIJN OUDER ONLINE Over wat ouders moeten weten over de virtuele wereld waarin kinderen zich begeven. Kinderen geven tips, uitleg en (opvoed)adviezen.

Ontwikkelteams Op de St. Jozefschool werken wij met drie ontwikkelteams aangaande onze onderwijskundige vernieuwingen. Iedere leerkracht neemt zitting in één van de drie ontwikkelteams en is medeverantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van ons (hedendaagse) onderwijs. Onderwijs Op Maat (OOM) - (samenstelling: Miranda, Kalinka en Mirjam) Afgelopen schooljaar hebben wij als OOM-ontwikkelteam een signaleringsinstrument ingevoerd. Met dit instrument kunnen wij begaafde leerlingen beter signaleren. Aangezien wij eenmaal per schooljaar dit signaleringsinstrument inzetten, zal ook dit schooljaar extra tijd en ondersteuning nodig zijn om het goed ‘in de vingers’ te krijgen. Daarnaast zijn er twee kasten ingericht als verrijkingskast. In deze kasten staat werk dat aangeboden kan worden aan begaafde leerlingen. Binnen het team zijn afspraken gemaakt over de inzet van deze kast en welke leerlingen hier gebruik van maken. Op dit moment zit het team nog in de experimenteerfase, waarna wij het gaan evalueren, vaststellen en borgen. Schoolgids (jaarlijkse informatie) 2018-2019 St. Jozefschool, Achterveld

pag. 19


Wij zijn momenteel druk bezig alles wat we nu op school doen op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid vast te leggen in een beleidsdocument. In dit document is o.a. opgenomen: de intakeprocedure, aanpak 4 rekenen, gebruik verrijkingskasten, inzet Acadin, inzet individueel programma met mogelijkheid tot versnellen, eventuele deelname externe Plusklas en het gebruik van het signaleringsinstrument Sidi 3. Dit beleidsdocument zal aankomend schooljaar met het team vastgesteld worden, waarna we het up-to-date zullen houden als er nieuwe ontwikkelingen zijn. De vele, inhoudelijke interventies van de afgelopen tijden zullen komend jaar geëvalueerd worden, waarna we verder kunnen implementeren en borgen. De vervolgactie zal zijn, dat we gaan kijken naar de vaardigheden (executieve functies), die nodig zijn om tot ‘leren leren’ te komen en hoe we deze het beste kunnen versterken of aanleren. Ontwikkelteam Didactisch - (samenstelling: Daphne, Hetty en Patrick) We richten ons op de doorgaande lijn m.b.t. onderwijsaanbod, klassenmanagement, leerkrachtgedrag (o.a. instructievaardigheden) etc. Daarbij leggen we collegiale consultaties af en monitoren we het proces. Wat mag u van ons verwachten in het schooljaar 2018 – 2019:   

We zijn gestart met een eenduidige aanpak in instructie voor Begrijpend Lezen, hierin zullen we leerkrachten ondersteunen, met als doel de leeropbrengsten van de leerlingen te vergroten. Wij richten ons op het zgn. ‘modelen’, waarbij kinderen inzicht krijgen in de stappen van het eigen denkproces. Daarna zullen we ons (waarschijnlijk) gaan richten op ‘Teach like a Champion’. Dit zijn onderwijstechnieken om de betrokkenheid en de taakgerichtheid van de kinderen te vergroten. Hierbij richten we ons op concreet leerkrachtgedrag en trachten we de actieve deelname en de positiviteit van de kinderen te vergroten.

Ontwikkelteam Pedagogisch - (samenstelling: Myriam, Milou en Marjolein) Het doel van ons ontwikkelteam is om ervoor te zorgen dat er een zo optimaal mogelijk pedagogisch klimaat in de groepen aanwezig is. Het afgelopen schooljaar hebben we ons beziggehouden met:  Het ontwikkelen van nieuwe pedagogische groepsplannen, waarbij d.m.v. sociaal emotionele leerlijnen (nog) beter gevolgd kan worden aan welke sociale vaardigheden de leerkracht met de groep gaat werken.  Het voeren van kindgesprekken m.b.t. de sociale vragenlijsten die kinderen en leerkrachten jaarlijks invullen in Parnassys.  Het geven van positieve feedback in het team en aan kinderen (gebruik van ‘groeitaal’). Het komende schooljaar zal er ingezet worden op:  Het verder ontwikkelen van diverse kindgesprekken, zoals coaching gesprekken, top down gesprekken en gesprekken zonder schuldvraag (t.b.v. conflicten en pesten) en het gebruik van groeitaal hierbij.  Het bevorderen van de groepsdynamiek (de positie van het kind in de groep). Hierbij gaan we inventariseren wat we allemaal al doen en de samenhang tussen de nu nog vaak losse onderdelen in lijn brengen.

Schoolgids (jaarlijkse informatie) 2018-2019 St. Jozefschool, Achterveld

pag. 20


Opleidingsschool De St. Jozefschool is een gecertificeerde opleidingsschool. Wij stellen in alle groepen plaatsen ter beschikking voor stagiaires van de Pabo (Pedagogische Academie Basis Onderwijs) Theo Thijssen te Amersfoort. Incidenteel plaatsen wij ook stagiaires van andere opleidingen (bijvoorbeeld klassenassistenten ROC MN). Studenten blijven het hele schooljaar bij ons op school, halverwege het schooljaar wisselen ze van bouw (m.u.v. de vierdejaars). Van de Hogeschool hebben we een eerste indeling voor komend schooljaar ontvangen (mogelijk volgen er meer):  

Timo Sophie; eerste half jaar groep 2/3 (derdejaars, stage op maandag en dinsdag) Dominique Bosma; eerste half jaar groep 4 (tweedejaars, stage op de donderdag)

Dominique stelt zich vast voor: Mijn naam is Dominique Bosman en ik loop het schooljaar 18-19 stage in groep 4 en het tweede halfjaar in de bovenbouw van de St. Jozefschool. Ik zit in het tweede jaar van de PABO aan de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort. Naast lesgeven ‘verspil’ ik graag mijn tijd aan het koken en bakken van bijzondere gerechten en taarten. Ook houd ik mij veel bezig met tekenen en knutselen. Een vak wat ik met veel liefde geef is taal en dan met name als het gaat over spelen met taal, verhalen en gedichten. Ik hoop dit jaar veel te leren op de St. Jozefschool en ik ga mijn best doen de leerlingen daar ook alle ruimte voor te geven. Wellicht tot ziens! Daarnaast hebben wij een stageplek ingeruimd voor Femke Joosten. Zij zit in leerjaar vier van de Meerwaarde afdeling Zorg en Welzijn. Haar stage op dinsdag in groep 2/3 begint in september 2018 en duurt tot eind maart 2019. Het is voor leerlingen van leerjaar vier in het voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs belangrijk praktijkervaring op te doen om een goede keuze te kunnen maken voor het vervolg onderwijs of op de arbeidsmarkt.

Schoolgids (jaarlijkse informatie) 2018-2019 St. Jozefschool, Achterveld

pag. 21


Ouderavonden De algemene ouderavond zal over de school en de groep van uw kind gaan. De ouders van groep 3 en 8 worden uitgenodigd voor een ouderavond over specifieke zaken die deze groepen aangaan (start technisch lezen en verwijzing Voortgezet Onderwijs). Een speciale themaavond wordt komend schooljaar niet georganiseerd, vanwege te weinig belangstelling. Ouderenquête Eind van dit schooljaar staat een (digitaal) ouderonderzoek naar uw tevredenheid in ’t algemeen op de rol. Ouderraad Samenstelling  Suzanne Tolboom (voorzitter) - vacature - fam.s.tolboom@gmail.com Tel: 0342-440747 of 06-21255368  Anke Hilhorst (penningmeester), tel: 06-13228113  Ingrid van Dijen (secretaris), tel: 06-20220112  Susanne Warnier (lid), tel: 06-23946932  Felicia Lobo (lid), tel 06-21235764  Susanne Abbel (lid), tel: 06-46842167  Vacature (lid) Voor elke klas wordt bij de start van het schooljaar een ‘klassenouder’ bekend gemaakt. De ouderbijdrage Deze is vrijwillig en een school mag een leerling niet weigeren als ouders de ouderbijdrage niet of slechts gedeeltelijk kunnen of willen betalen. Bij de start van het schooljaar wordt de bijdrage vastgesteld. Ouders & Onderwijs Ouders en onderwijs wil de vraagbaak zijn voor ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Ouders kunnen met vragen over school en het onderwijs aan hun kind contact opnemen. Gratis en onafhankelijk. Het is in het belang van het kind dat de relatie tussen ouders en de school goed is. Waar er vragen zijn, is Ouders & Onderwijs er voor informatie en advies, voor ouders én voor de medezeggenschapsraad. Ze bieden een luisterend oor, geven informatie over rechten en plichten en tips om met school het goede gesprek aan te gaan over de vraag of zorgen die er zijn. Bel: Mail: Website:

0800-5010 (op werkdagen tussen 10.00-15.00 uur) vraag@oudersonderwijs.nl www.oudersonderwijs.nl

Parro Geen papieren intekenlijsten, groep gebonden nieuwsflitsen en informatiebladen meer. De mogelijkheden van PARRO zijn uitgebreid. Hierdoor delen wij nu digitaal activiteiten, nieuwtjes en agenda items, maar beschikken wij ook over een digitale gespreksplanner. Wist u overigens dat u via Parro altijd een bericht kunt sturen aan de leerkracht van uw kind. Klik vanuit het startscherm onderaan het schermpje op de ‘gesprekswolk’, kies de leerkracht en klik dan rechtsboven op het ‘pennetje’. Zo kunt u bijvoorbeeld heel gemakkelijk een ziekmelding, vraagje, oponthoud e.d. doorgeven. Parro is geen geschikt medium voor ‘grote’ gesprekken en discussie, dat doen wij liever persoonlijk met u.

Schoolgids (jaarlijkse informatie) 2018-2019 St. Jozefschool, Achterveld

pag. 22


Rapportage en oudercommunicatie Wat mag u van ons verwachten: 1. Digitaal ouderportaal Parnassys voor ouders 2. PARRO berichten Digitaal intekenen bij gespreksronden 3. Startgesprekken bij aanvang van het schooljaar 4. Twee leerling rapporten 5. Een tweede ronde oudergesprekken (voor alle ouders) 6. Meekijklessen (op vrijwillige basis) 7. Spreekuren* 8. Super nieuwsflits 9. Extra gesprekken (op aanvraag) *

De spreekuren zijn niet automatisch voor alle ouders van een groep bestemd. Het is bedoeld voor ouders die met dringende vragen zitten of specifieke zorgen hebben. De leerkrachten zullen bij inschrijving vragen naar de reden(en) om zich goed op het gesprek te kunnen voorbereiden.

Samenwerkingsverband De Eem SWV de Eem is een vereniging van 30 samenwerkende schoolbesturen van ruim 130 scholen. Het is een netwerkorganisatie waarin scholen en schoolbesturen samenwerken, waarbij ook SKOA is aangesloten. Passend onderwijs heeft als doel: zorgen dat elk kind onderwijs krijgt dat bij deze leerling past. En dan graag zo dicht mogelijk bij huis. Passend onderwijs wil daarom het liefst dat elke leerling, eventueel met extra ondersteuning, onderwijs kan volgen op een reguliere basisschool. SWV de Eem ondersteunt scholen en ouders bij het vinden van de weg naar een passend onderwijsaanbod. Ze zijn er voor ouders en voor scholen. Wilt u meer weten, bijvoorbeeld over het informatiepunt voor ouders, het schoolondersteuningsprofiel of contactmogelijkheden? Kijk op: www.swvdeeem.nl/voor-ouders Schatkist kleuters 3.0 De huidige kleutermethode voor taal en rekenen is komend schooljaar vervangen. Na gedegen onderzoek hebben we besloten trouw te blijven aan Schatkist. Pompom blijft dus ook de komende jaren gekke, leuke of spannende avonturen beleven bij ons op school, samen met zijn vrienden Loeloe, Tim, Oma en Snoes. Voor meer informatie, zie https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/schatkist Schrijven, schooletui Onze methode schrijven wordt komend jaar voor de groepen 3 t/m 8 vervangen door Pennenstreken van Zwijsen. Voor de groepen 1 en 2 handhaven we de methode Schrijfdans. Pennenstreken is inmiddels de meest gebruikte schrijfmethode van Nederland. Kinderen schrijven door de komst van alle digitale hulpmiddelen steeds minder, dat is een gegeven. Wij vinden dat kinderen vlot en leesbaar moeten blijven leren schrijven. De gekozen methode biedt dit aan in verbonden schrift Ên blokschrift. Het is de bedoeling dat de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 voor een eigen etui zorgen met schrijfmateriaal, gelpennen en viltstiften. De groepen 3 en 4 krijgen op school driekantige potloden tot hun beschikking. Schoolfotograaf De schoolfotograaf komt jaarlijks vroeg in het schooljaar, ieder jaar worden groeps- en portretfoto’s gemaakt. Schoolgids (jaarlijkse informatie) 2018-2019 St. Jozefschool, Achterveld

pag. 23


Schoolplein Het schoolplein wordt een uur na schooltijd (16.00 uur en woensdag 13.30 uur) afgesloten en is dan niet meer toegankelijk voor onbevoegden. Speeltoestellen in het Bijenpark zijn van de school. Honden mogen hier niet worden uitgelaten. Voor het gebruik van de ‘grotere’ spelen zoals voetbal en Kingen tijdens het speelkwartier en tussen de middag, hanteren we een schema. Schoolkamp YMCA De groepen 1 t/m 7 gaan jaarlijks afwisselend op schoolreisje of op schoolkamp. Afgelopen jaar zijn we op schoolreisje geweest, dus voor het huidige schooljaar is het YMCA kamp aan de beurt (zie jaarplanning). Groep 8 heeft jaarlijks het afscheidskamp (Kalenberg). Schooltijden Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.30 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur Woensdag: Groep 1 en 2 vrij, overige groepen 08.30 - 12.30 uur De kleuterdeur gaat stipt om 08.20 uur open, zodat de kleuters en hun ouders rustig binnen kunnen komen. De hoofddeur gaat vijf minuten voor aanvang van de lessen open, zodat we om 8.30 uur en 13.00 uur kunnen starten. Wilt u de kinderen niet eerder dan tien minuten voordat de les begint op het schoolplein aanwezig laten zijn? Dit geldt zeker voor de middag, de TSO heeft al een hele klus aan de vele kinderen die tussen de middag aanwezig zijn. Sponsorbeleid (verantwoording) Sponsoring mag op geen enkele wijze de inhoud van het onderwijs beïnvloeden of de school in een afhankelijke positie plaatsen. De concrete sponsoractiviteiten die afgelopen jaar hebben plaatsgevonden zijn: -

Werkboeken Leefstijl door de W.C.A. Waterdrinkflessen, gemeente Leusden.

Techniek Techniekopdrachten zullen komend schooljaar blijvend teugkomen bij het crea circuit in de groepen 3 t/m 8. Het aanbod van Mad-Science na schooltijd krijgt een vervolg. Therapie onder schooltijd Een aantal van onze leerlingen heeft hulp bij RT, logopedie, fysiotherapie e.d. onder schooltijd. Voor therapie onder schooltijd zijn er wettelijke eisen aanwezig (vergelijkbaar met verzuim). Het is niet aan de ouders om te bepalen of het kind tijdens schooltijd aan vervangende activiteiten mag deelnemen. Dit moet plaatsvinden in overleg met het management van de school en is gebonden aan wet- en regelgeving. Wij verzoeken ouders zo min mogelijk onderwijstijd verloren te laten gaan. Als de noodzaak daar is, kunt u toestemming vragen om te verzuimen; een standaardformulier hiervoor vindt u op onze website (ouders vragen of problemen).

Schoolgids (jaarlijkse informatie) 2018-2019 St. Jozefschool, Achterveld

pag. 24


Tussen Schoolse Opvang (TSO) Al enig tijd (juni 2018 is het 10-jarig jubileum gevierd) valt de TSO onder verantwoordelijkheid van het bestuur en wordt het (zoals wettelijk voorgeschreven) aangeboden. Ieder kind binnen onze school kan gebruik maken van de TSO. De TSO-coördinator organiseert het overblijven. Dagelijks zijn er 6 medewerkers aanwezig om de gemiddeld 70 tot 90 kinderen te begeleiden tijdens het overblijven. Zowel de coördinator als de medewerkers krijgen hier een vergoeding voor. De medewerkers zijn voornamelijk ouders/grootouders van de kinderen op onze school. Gelukkig zijn er nog een aantal ouders van oud-leerlingen die ons ook helpen. Het is namelijk steeds moeilijker om mensen te vinden, die tijdens het overblijven willen helpen. Weet u iemand die minimaal 1x per week (11.45 - 13.00 uur) de tijd heeft om ons te helpen, neem dan contact op met de coördinator (Karin van Wee; Tel: 06-15520045). Samen zorgen we dat de kinderen relaxed kunnen eten en daarna hun energie binnen of buiten kwijt kunnen. De prijs voor het overblijven is € 1,- per keer per kind met een abonnement en € 1,10 per keer per kind met een strippenkaart. Van dit geld worden o.a. de medewerkers, cursussen en spelmateriaal betaald. Via het aanmeldingsformulier kunt u uw kind(eren) opgeven voor de TSO. Dit is een doorlopend abonnement. Om de (ongeveer) 10 weken worden de gelden via een machtiging geïnd. Wilt u het abonnement veranderen/stopzetten, dan kunt u dit schriftelijk doorgeven aan de coördinator (karinvanwee@hotmail.com). De strippenkaarten kunt u iedere maandagochtend om 08.30 uur bij de coördinator kopen. Zij is dan op school aanwezig. Typen De mogelijkheid om typles op school te volgen wordt ook dit schooljaar aangeboden:

Schoolgids (jaarlijkse informatie) 2018-2019 St. Jozefschool, Achterveld

pag. 25


Van de parochie (Lucasparochie, locatie St. Jozefkerk te Achterveld)

Schoolpastor Antoinette Bottenberg; antoinette.bottenberg@gmail.com Gezinsvieringen Iedere zondag is er een viering in de St. Jozefkerk in Achterveld. De aanvangstijden kunt u vinden op www.stlucas.nu. Er zijn verschillende soorten vieringen die geschikt zijn voor gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. De komende vieringen en activiteiten speciaal gericht op kinderen t/m eind 2018 zijn:  Zaterdag 15 september Oecumenische Vredesviering 19.00 uur. Aansluitend is er een fakkeloptocht van Achterveld naar De Glind.  Zondag 7 oktober Woord en communieviering, de viering is om 11.00 uur m.m.v. kinderkoor De Vlindertjes.  Zondag 11 november om 19.00 uur St. Maartenspel met voorafgaand lampionnenoptocht door het dorp.  Zondag 16 december Kerstmarkt in en rond de kerk.  Kerstavond 24 december om 19.00 uur kerstviering Ook komt pastor Antoinette Bottenberg rond Kerstmis en Pasen een bezoek brengen aan alle groepen op school. De Eerste Heilige Communie Misschien heeft u nog herinneringen aan uw eigen Eerste Communie: een groot feest, want als kind mag je dan in de kerk voor het eerst meedoen met de viering van de eucharistie. Bij dit feest denken we terug aan het laatste avondmaal waarin Jezus brood en wijn deelt met zijn vrienden. Hij zegt: Blijf dit doen om aan Mij te denken. We zijn inmiddels 2000 jaar verder. We geven aan onze kinderen door dat we nog steeds aan die oproep gehoor willen geven. Met Jezus aan tafel gaan betekent: erbij horen, samen je geloof beleven en ervaren dat God dichtbij je is. Kinderen kunnen mee doen als zij in groep 4 van de basisschool (of hoger) zitten. Het is belangrijk dat ze kunnen lezen. Er zijn voorbereidingsbijeenkomsten voor kinderen (kinderbijeenkomsten) en voor ouders (ouderavonden). Wilt u meer informatie of uw kind aanmelden, neem dan contact op met secretariaat@stlucas.nu. Het Vormsel Het ontvangen van het vormsel is een mijlpaal in het leven van een kind. Het kind kiest ervoor om verder te gaan met het geloof dat hij van de ouders heeft ontvangen. Met het vormsel ontvangt uw kind de Heilige Geest, die het op zijn levensweg helpt. Het vormsel en de voorbereiding daarop is een groot feest. Daarom is het mooi als uw kind ervoor kiest om dit sacrament te ontvangen. Als uw kind na de zomervakantie in groep 8 of hoger zit, is het oud genoeg om zich te gaan voorbereiden op het sacrament van het vormsel. De vormselvoorbereiding zal voor de St. Maartenen de St. Lucasparochie gezamenlijk zijn, het ene jaar in de St. Lucasparochie en het andere jaar in de St. Maartenparochie. Er zal ook in de eigen geloofsgemeenschap feestelijke aandacht zijn voor de ‘eigen’ vormelingen.

Schoolgids (jaarlijkse informatie) 2018-2019 St. Jozefschool, Achterveld

pag. 26


Opgave: Aanmelden kan in de maanden januari t/m april. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met secretariaat Leusden, secretariaat@stlucas.nu. Tijdens de ouderavond (half mei) krijgt u informatie over het vormsel, het project en over de hulp die van u als ouder verwacht wordt. Vormselproject: De vormselvoorbereiding begint in juni en de vormselviering vindt eind november plaats. Voor de voorbereiding op het vormsel wordt gebruik gemaakt van een vormselproject, dat goed aansluit bij de belevingswereld van tieners. Op een interactieve, speelse manier gaan de tieners ontdekken wat het vormsel inhoudt, waarbij er veel gebruik gemaakt wordt van filmpjes, actieve spellen en creatieve opdrachten. Het project bestaat uit zeven bijeenkomsten vóór het vormsel en een excursie naar Utrecht om kennis te maken met de bisschop, die het vormsel toedient. Na het vormsel zijn er drie bijeenkomsten: een terugkommiddag, een bezoek aan mensen met een visuele beperking in Bartiméus in Doorn en een regionale vormelingendag. Verkeerssituatie rondom school De openbare omgeving rondom de school werd al jaren door omwonenden en diverse ouders als 'onveilig' aangegeven. Met name tijdens de 'spitstijden' (halen en brengen van de kinderen) is het vaak een drukte van belang (zeker bij slecht weer). We hebben dan op een relatief kleine ruimte te maken met bewoners, bezoekers Heelkom en ouders/kinderen van school. In overleg met de gemeente en de buurtbewoners zijn twee (opvallende) borden geplaatst, waartussen de 'schoolzone' ligt, maar borden 'doen' natuurlijk niets, als mensen hun (parkeer)gedrag niet aanpassen. Daarom het verzoek binnen de aangegeven schoolzone niet te parkeren (ook niet tijdelijk op de weg) als u uw kinderen komt brengen of halen met de auto. We doen dit alles in het belang van de veiligheid van uw (en onze) kinderen, we rekenen dan ook op ieders medewerking. Een klein stukje wandelen of fietsen is overzichtelijk en nog gezond ook. Geeft u het ook door a.u.b. aan opa's, oma's en andere volwassenen die de kinderen komen brengen of halen. Samen zorgen we voor de veiligheid! Vervoer evenementen Het leren gebeurt niet allemaal meer in een klaslokaal. Excursies/uitstapjes naar musea, ‘groen’, sport, muziek, buitenlessen etc. verrijken ons onderwijs. Het probleem is wel dat we dan vervoer nodig hebben en daarvoor een beroep moeten doen op ouders. Op de St. Jozefschool hebben wij zeker niet te klagen over medewerking en bereidwilligheid, maar het is weleens lastig nu ouders meer werken. Het is mogelijk dat we vanaf groep 5 soms ‘de fiets’ gaan inzetten. Uiteraard hebben we dan ook nog vrijwilligers nodig, die over de veiligheid waken. Mocht dit het geval zijn, wilt u er dan a.u.b. voor zorgen dat uw kind kan beschikken over een veilige fiets in goed formaat voor het kind.

Schoolgids (jaarlijkse informatie) 2018-2019 St. Jozefschool, Achterveld

pag. 27


Verzekeringen Uw kind neemt regelmatig (waardevolle) spullen mee naar school, wat een aantal risico’s met zich meebrengt. Eén van de risico’s is de mogelijkheid van materiële schade aan kleding en andere eigendommen van uw kind. De school kan hiervoor NIET aansprakelijk worden gesteld, maar wij kunnen u een passende verzekering aanbieden. Met deze verzekering is de volgende schade gedekt:  Schade (waaronder diefstal) aan kleding en andere eigendommen van uw kind die ontstaan is tijdens schooltijd en activiteiten in schoolverband gedurende de tijd dat uw kind onder toezicht staat van leerkrachten of hulpkrachten.  Materiële schade die ontstaan is tijdens het rechtstreeks gaan naar en komen van school of een andere door de schoolleiding aangegeven plaats. Het maximaal verzekerd bedrag is € 500,- voor schade aan kleding en eigendommen met uitzondering van geld en geldswaardig papier en € 250,-voor schade aan rijwielen en mobiele apparatuur. Voor alle schaden geldt een eigen risico van € 25,-per gebeurtenis. De premie voor deze verzekering bedraagt inclusief alle kosten € 29,- per schooljaar. Voor het afsluiten van deze verzekering gaat u naar: website: www.leerlingenverzekering.nl Inlogcode: Ouders Wachtwoord: Inloggen1 Indien u vorig jaar al een eigendommenverzekering had afgesloten, dan dient u de inloggegevens te gebruiken die u al heeft. Na aanmelding kunt u de polis zelf printen. Indien u vragen heeft over de leerlingenverzekering kunt u contact opnemen met de helpdesk: Telefoon: 072 711 3400. Een eventuele schade moet zo spoedig mogelijk elektronisch of telefonisch worden gemeld: e-mail: schade@leerlingenverzekering.nl. Voor de polisvoorwaarden en de omschrijving van de dekking verwijzen wij u naar de website https://raetsheren.nl. Voorschool Klein Duimpje (2 t/m 4 jaar) Op de voorschool spelen de kinderen heerlijk samen. Dat is leuk en ook leerzaam: ze leren rekening houden met anderen, samenwerken, delen, op hun beurt wachten. Allemaal sociale vaardigheden die ze nodig hebben op de basisschool. Op de voorschool wordt gewerkt met erkende educatieve programma's (VVE). Spel is daarbij de basis! Op die manier krijgt ieder kind de kans zich optimaal te ontwikkelen. Zowel kinderen die een duwtje in de rug nodig hebben, als kinderen die behoefte hebben aan extra uitdaging. Zo krijgt íeder kind een goede start op de basisschool. Klein Duimpje is te vinden in ons gebouw. De voorschool is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Voor informatie: -

Telefoonnummer 033 - 4701303 E-mail: info@ska.nl Website: www.ska.nl

Voorschoolse opvang Grote Reus Bij voldoende belangstelling is er voorschoolse opvang (vso) van 07.30 tot 08.30 uur. Informatie kunt u vinden op de website: www.ska.nl

Schoolgids (jaarlijkse informatie) 2018-2019 St. Jozefschool, Achterveld

pag. 28


Voortgezet onderwijs U kunt met een deskundige van het informatiepunt 5010 overleggen door het gratis nummer 08005010 te bellen. U kunt uw vraag ook stellen op www.5010.nl. Website Wij streven ernaar dat u op onze website www.jozefachterveld.nl alles kunt terugvinden. De site wordt regelmatig ververst, is rijk aan actuele informatie en beelden en is gekoppeld aan moderne communicatiemiddelen zoals Twitter en Facebook. Vanwege de privacy zijn een aantal delen afgeschermd met wachtwoorden. Deze worden op verzoek aan de ouders verstrekt. Oud-leerlingen (en hun ouders) kunnen het wachtwoord voor het archief opvragen. Stuur een mail naar info@jozefachterveld.nl Zwemmen Dankzij de inzet van vrijwilligers en sponsoren worden er voor de groepen 5 t/m 8 enkele uitdagende zwemlessen aangeboden. Tweemaal voor en viermaal na de kerstvakantie. Hier zijn wij (en de kinderen) zeer content mee, voor het noodzakelijke vervoer doen wij een beroep op de ouders.

Schoolgids (jaarlijkse informatie) 2018-2019 St. Jozefschool, Achterveld

pag. 29


Groepsindelingen worden niet gepubliceerd op de website. Van de kleuters naar groep 3 …….. Groep 3, dat is wat! Het grote werk gaat beginnen, wat worden ze toch snel groot. Als uw kind voor het eerst op school komt is echt alles nieuw, maar ook de overgang van groep 2 naar groep 3 roept in de praktijk nog weleens wat vragen op bij ouders. Daarom een aantal aandachtspunten op een rijtje:  Waar de kleuters nog lekker een woensdag vrij zijn, gaan de kinderen vanaf groep 3 de hele week naar school. De schooltijden op woensdag zijn van 08.30 tot 12.30 uur (overige dagen van 08.30 uur - 12.00 uur en 13.00 uur - 15.00 uur).  Bij opvoeden hoort ook loslaten, de zelfstandigheid van kinderen vinden wij belangrijk. Het is de bedoeling dat de kinderen vanaf de tweede week groep 3, niet meer door ouders naar binnen worden gebracht. Om 5 voor half 9 gaat de bel en gaan ze zelfstandig en gelijktijdig met de grotere kinderen naar het eigen klaslokaal.  Bij de kleuters hebben de kinderen al veel met letters en cijfers gewerkt, misschien kunnen sommige kinderen al wat lezen, maar voor de meeste kinderen gaat het in groep toch echt beginnen. Over het aanvankelijk lezen beleggen wij een speciale informatieavond, waarin het leesproces uitgebreid wordt besproken (zie jaarplanning)  Vanaf groep 3 gymmen wij altijd in de grote gymzaal, in deze schoolgids staat op welke dag. Speciale gymkleding (sportbroekje/T-shirt en sportschoenen met lichte zool) is dan verplicht. De gymtas bergen de kinderen op in de luizenzak, wilt u i.v.m. de hygiëne de tas minimaal 1 keer per week mee naar huis nemen om te wassen a.u.b.  Groep 3 neemt op de eerste schooldag één eigen etui mee met schrijfmateriaal, gelpennen en viltstiften voor het maken van werkbladen, werkstukken en presentaties. Van school krijgen ze een driekantig schrijfpotlood en kleurpotloden.  Deelname Sterrenshow blijft mogelijk. Kinderen oefenen buiten schooltijd, wanneer de hele groep meedoet, dan oefenen we onder schooltijd.  De verjaardag van uw kind vieren we rond 10.00 uur in het bijzijn van de leerkracht en de kinderen uit de groep.  TSO: De tassen voor de kleine pauze/overblijven in de manden in de gang bij het lokaal van groep 3. De drinkbekers voor het overblijven in het mandje, deze wordt dan in de koelkast gezet.  Ieder jaar wordt in de meivakantie het schoolvoetbaltoernooi gehouden in Leusden. Kinderen vanaf groep 3 kunnen zich hiervoor opgeven en worden verdeeld in teams in verschillende leeftijdscategorieën. De groepjes worden begeleid door ouders die zich hiervoor kunnen opgeven. Meer informatie hierover krijgt u vanzelf via de mail in de weken voor het evenement.  Schroom niet om te vragen, voor ons is vaak alles zo gewoo

Jaarlijkse schoolgids 2018 - 2019  
Jaarlijkse schoolgids 2018 - 2019  
Advertisement