Page 1

De visuele economische identiteit van Holland Economische beeldvorming


De visuele economische identiteit van Holland Economische beeldvorming

Inhoud Introductie .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Beeldmerk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Kleurenpalet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Vlakverdeling en lay-out. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Typografie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Beeldgebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Correspondentiereeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Voorbeeld cover en binnenwerk van brochures, folders en andere toepassingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Voorbeeld toepassing internet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Voorbeelden merchandizing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Voorbeelden promotiemateriaal voor beurzen en events . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Bijlagen, voorbeeld campagne ‘Holland staat gelijk aan’, ‘Typical Dutch’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Colofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Pioneers in international business

Handboek huisstijl

De visuele identiteit van Holland

Versie 1.0


De visuele identiteit van Holland Economische beeldvormingIntroductie Welkom! Voor je heb je een bijzonder document: Het handboek huisstijl van de economische beeldvorming, visuele economische identiteit van Holland.

Nederland heeft een sterk verankerd en vrij positief algemeen imago, maar het economische imago van Holland staat de laatste jaren wel onder druk. De toenemende concurrentie, Europese eenwording en globalisering vereisen een goede positionering van ons land. Een gezamenlijke en consistente strategie tussen publieke en private partijen kunnen de economische beeldvorming over Holland in het buitenland positief versterken. Uiteraard bestaat het imago van een land uit veel meer dan een sterke slogan met een bijpassend logo. Een eenduidige manier van communiceren is een belangrijke stap in het versterken en handhaven van het gewenste imago van Holland. Vandaar dit boek. Holland is open, internationaal, ondernemend, vindingrijk en kennisintensief/creatief. De gewenste economische positionering van Holland wordt in de pay-off omschreven als ‘Pioneers in International Business’. Hier wordt teruggegrepen op een oorspronkelijke kracht van Holland en geplaatst in het heden en naar de toekomst. Zo wordt er een nieuwe betekenis, een nieuwe lading, aan gegeven. Binnen de visuele identiteit van Holland zijn de pay-off “Pioneers in international business” en het Holland-logo altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Pioneers in international business

Pioneers in international business

Pioneers in international business

Pioneers in international business

¸I]ZH6GHgZhZVgX]XdjaYcdi ]VkZWZZchjXXZhh[jal^i]dji 6WDhiZg]Vjh!Wji^i^hVii]Z hVbZi^bZWVhZYdcldgaY" l^YZXdaaVWdgVi^dc#L]Vi lZXVchVn!]dlZkZg!^hi]Vi WgZV`i]gdj\]hdcandXXjg^[ i]ZgZ^hVaZVYZghdbZl]ZgZ l]d^hVideaZkZaZmeZgi^c ]^hÃZaY!Vh^hi]ZXVhZl^i] DhiZg]Vjh#¹

8dciZcih AfZja]^

)

Afl]jfYlagfYd]n]flk

*

Da^]k[a]f[]k2 ]]ffa]mo]_jg]aeYjcl

+

KeYddfYlagfk[YfeYc] Y\a^^]j]f[]

&%

:ag;gff][lagfafGkk

&'

;]dd]fe]l]]fda[`lcfghb]

&)

L][`fgdg_q

&+

O`Yl¿kf]o?]rgf\`]a\

&-

O`Yl¿kf]o9_jg

'%

O`Yl¿kf]oAf\mkljq

''

O]Zkal]k

')

AZcVEZaidcZc!=Zah^c`^Jc^kZgh^inVcYi]Z;^cc^h]CVi^dcVaEjWa^X=ZVai]>chi^ijiZ 6Wdjii]^hejWa^XVi^dc 9hjad*((. EY\]af@gddYf\$Da^]K[a]f[]k$akYhmZda[Ylagfg^l`]=N<$9_]f[q^gjAfl]jfYlagfYd:mkaf]kkYf\;ggh]jYlagf$hYjlg^l`]Eafakljq g^=[gfgea[9^^Yajk&=\algjk29ae…]nYfDab^ =\algj%af%;`a]^!$CYjaf@Ycc]fZ]j_nYf?YYkZ]]c >afYd=\algj!$H]l]jCgdd =\algj!:gf% fa]<Ynak Bmfagj=\algj!$BgdYf\Y<gfc]jkl]]_ =\algjaYd9kkaklYfl!=\algjaYdY\\j]kk2=N<EY\]af@gddYf\$H&G&:gp*()(-$*-(( =;L`]@Y_m]$L`]F]l`]jdYf\k$eY\]af`gddYf\8af^g&]n\&fd;gfljaZmlgjk2Cg]f<gfc]jnYf@]]d$EYj[E]ab]j$EYmjalkCj]qn]d\$& E]jdabfnYfJabkoabc$DYmjYNak$H]l]jDahk$F]l`]jdYf\k?]fgea[AfalaYlan]$:ag>Yjeaf\LjYfkdYlagfYf\j]nakagf2:YdYf[]EYYklja[`l' 9ekl]j\Ye<]ka_f2Egg\^Y[lgjq$9ekl]j\YeH`glgk'AddmkljYlagfk2@gddYf\k]@gg_l]$;gjZak$=ja[N]j\mdlHjaflaf_2HdYflabf;Yk% hYja]L`]@Y_m];ghqja_`l29jla[d]keYqZ]j]hjafl]\gjj]hjg\m[]\gfdqoal`Y[cfgod]\_]e]flg^l`]kgmj[]2EY\]af@gd%

dYf\$Da^]K[a]f[]k'=N< Fgja_`lkeYqZ]\]jan]\^jgel`][gfl]flkg^l`akhmZda[Ylagf&

lll#]daaVcYigVYZ#Xdb *

Handboek huisstijl

=daaVcY

A^[ZHX^ZcXZh

lll#]daaVcYigVYZ#Xdb

De visuele identiteit van Holland

+

Versie 1.0


De visuele identiteit van Holland Economische beeldvormingLeeswijzer Dit handboek bevat de basisrichtlijnen voor het ontwerpen van producten. Het is bedoeld voor ontwerpers en dtp-ers. Hierin vind je de technische specificaties voor de vormgeving van uiteenlopende producten. Het handboek kan worden gebruikt als richtlijn, controlemiddel of houvast. Maar het is ook een hulpmiddel bij de aanpassing van bestaande producten. De huisstijl is niet bedoeld als belemmering. Gebruik het als inspiratie om er iets spannends van te maken. De huisstijl biedt daarvoor voldoende ruimte. De EVD beheert als nationaal coördinatiepunt van de Economische Beeldvorming NL de stijl van economische Holland. De stijl kan door anderen (buiten de EVD) worden gebruikt na het overeenkomen van een aparte licentieovereenkomst. Deze overeenkomsten worden via het coördinatiepunt EBN gecoördineerd. Voor het gebruik van het beeldmerk en de slogan worden de volgende spelregels gehanteerd: De hollandstijl mag alleen worden toegepast op economische uitingen die gaan over Nederland. De hollandstijl mag niet worden ingezet voor commerciële doeleinden. De Hollandstijl mag niet toegepast worden op uitingen die oproepen tot haat tegen of het minderwaardig achten van expliciet genoemde personen of bevolkingsgroepen. De Hollandstijl mag niet worden toegepast op uitingen met een pornografisch karakter. De Hollandstijl mag niet worden toegepast op uitingen die (het gebruik) van drugs of andere verslavende middelen aanprijzen. De Hollandstijl mag niet worden toegepast op uitingen die op welke manier dan ook een kwetsende strekking hebben. We hopen dat dit handboek inspirerend werkt. Veel plezier met ontwerpen!

Handboek huisstijl

De visuele identiteit van Holland

Versie 1.0


De visuele identiteit van Holland Economische beeldvormingBeeldmerk Het Holland-logo wordt altijd gebruikt in combinatie met de pay-off. Hiervoor worden de volgende verhoudingen gehanteerd: pay-off verticaal uitlijnen met de H. De halve hoogte van de H is de positionering van de pay-off, 1/3 van de hoogte is de corpsgrootte van de pay-off.

Pioneers in international business

Daarnaast is er een variant mogelijk op de combinatie met de pay-off. Hierin kan de pay-off wisselen in grootte en verschoven worden over de horizontale as. Hiervoor geldt dat de payoff niet hoger mag zijn dan het halve Holland woordbeeld en de tussenliggende witruimte moet minimaal de halve breedte van het Holland woordbeeld zijn.

De grootte, kleur en proportionele verhoudingen van het logo zijn vastgesteld en mogen niet vrij aangepast worden. Het formaat op het briefpapier is vastgesteld op 100%. De minimale afmeting van het logo minus de pay-off is 23 mm breed. Het logo mag vergroot worden afhankelijk van de uiting. Overigens dient hierbij in acht te worden genomen dat het beeldmateriaal superieur is aan het logo. Het logo neemt altijd een bescheiden plaats in in de compositie. Het beeld- en woordmerk zijn samen nooit breder dan 1/3 van de breedte van het formaat. Het logo mag niet vervormd of uitgebreid worden.

Pioneers in international business

Handboek huisstijl

De visuele identiteit van Holland

Versie 1.0


De visuele identiteit van Holland Economische beeldvormingVoor plaatsing van het logo moet rekening gehouden worden met de minimaal vastgestelde ruimte om het logo, en de minimale rand van 9 mm.

Pioneers in international business

Het logo met de pay-off wordt in combinatie met de oranje of witte balk altijd rechts onderaan de pagina geplaatst. Bij het gebruik van het logo op een wit of oranje volvlak of bij plaatsing op een foto mag het logo met de pay-off vrij geplaatst worden. Het logo mag niet op een subkleur geplaatst worden en moet altijd verbonden zijn met Holland-oranje. Bij het gebruik van het logo op een foto moet het logo altijd duidelijk contrasteren met de foto. Het logo en de pay-off moeten altijd duidelijk en goed zichtbaar geplaatst worden. Het logo mag niet op een drukke ondergrond geplaatst worden. De tulp mag niet los als illustratief element gebruikt worden maar moet altijd verbonden zijn aan het holland woordbeeld en de pay-off. Los van het logo mag de pay-off â&#x20AC;&#x153;Pioneers in international businessâ&#x20AC;? vrij geplaatst worden. De pay-off mag ook op een subkleur geplaatst worden.

=daaVcY

=daaVcY

E^dcZZgh^c ^ciZgcVi^dcVa Wjh^cZhh

=daaVcY

Pioneers in international business

E^dcZZgh^c^ciZgcVi^dcV

Pioneers in international business

FjVh^VgX]^iZXidWZViVZk^iVZY^XiVhjciZmea^XVWd

Handboek huisstijl

De visuele identiteit van Holland

FjVh^VgX]^iZ WZViVZk^iVZ hjciZmea^XVW

Versie 1.0


De visuele identiteit van Holland Economische beeldvormingKleurenpalet De huisstijl van Holland bestaat uit vijf kleuren waarvan oranje de boventoon voert. Deze kleur komt in alle uitingen terug. De mate is aangegeven in het onderstaande schema. Oranje is de hoofdkleur met wit, zwart en grijs of zilver als basis. Rood en blauw zijn aanvullende kleuren die samen met het Holland-oranje gebruikt mogen worden. Voor drukwerk in deze kleuren wordt allereerst uitgegaan van PMS-kleuren. PMS 158 voor Holland-oranje, en PMS 186 voor rood, PMS 287 voor blauw, PMS Cool Grey 6-9 voor grijs en PMS 877 voor zilver. Oranje, rood, blauw, zilver worden altijd als heldere 100% kleuren gebruikt. Grijs mag in gradaties toegepast worden als er geen ruimte is voor zilverdruk. In het geval van full colour drukwerk kan gebruik worden gemaakt van de CMYK vertaling van deze kleuren. Ook voor beeldscherm is een vertaling gemaakt in RGB. Voor de vijf hoofdkleuren zijn vertalingen gemaakt naar RAL-kleuren, RGB en HTML. De subkleuren zijn enkel voor drukwerk en daarom alleen als PMS en CMYK aangegeven.

Hoofd- en aanvullende kleuren

877 Holland-oranje 158 kleur Oranje Rood Blauw Lichtgrijs Donkergrijs Zilver

Cool Grey 6 PMS CMYK 158 0/60/94/0 186 0/100/65/4 287 100/80/0/15 Cool Grey 6 0/0/0/33 Cool Grey 9 0/0/0/66 877

Handboek huisstijl

Cool Grey 9 RGB 255/102/0 204/0/51 9/40/119 161/161/164 113/114/118 9023

186 RAL 2008 3020 5002 9023 9023

287 HTML #FF6600 #CC0033 #092877 #A1A1A4 #717276

De visuele identiteit van Holland

Versie 1.0


De visuele identiteit van Holland Economische beeldvormingSubkleuren De subkleuren moeten altijd in combinatie gebruikt worden met het Holland-oranje. Om de eenvoud en rust in de compositie te bewaren wordt geadviseerd om ĂŠĂŠn subkleur te gebruiken naast de Holland- oranje. Er zijn grijzen voor de meer zakelijke uitingen en felle tinten voor meer promotionele uitingen. De subkleuren mogen in gradaties gebruikt worden.

Zakelijk

549

7468

534

kleur PMS 549 PMS 7468 PMS 534 PMS 5625 PMS 7497 PMS 7498

5625

7497

7498

CMYK 57/0/0/34 91/0/0/45 85/72/0/50 37/0/43/54 0/12/59/75 25/0/85/85

7531

418

411

kleur PMS 7531 PMS 418 PMS 411 PMS 5497 PMS 5487 PMS 7545

5497

5487

7545

CMYK 0/30/50/60 0/0/30/85 0/30/30/80 32/0/18/37 40/0/24/58 33/6/0/71

Promotioneel

7447 kleur PMS 7447 PMS 676 PMS 625 PMS 384

676

625

384

CMYK 67/80/0/20 20/100/18/19 58/0/48/42 25/0/100/38

513 kleur PMS 513 PMS 527 PMS 5483 PMS 5473

527

5483

5473

CMYK 51/95/0/0 73/94/0/0 79/24/39/0 76/0/26/60

Er dient rekening te worden gehouden met gecoat en ongecoat papier aangezien de kleuren daarop erg kunnen afwijken.

Handboek huisstijl

De visuele identiteit van Holland

Versie 1.0


De visuele identiteit van Holland Economische beeldvormingVlakverdeling en lay-out De visuele identiteit van Holland moet herkenbaar zijn aan de eenvoudige en heldere horizontale vlakverdeling. Zij vormt als het ware het dna van de visuele identiteit van Holland. De stijl bestaat uit een horizontale vlakverdeling van 25%, 50%, 75% of 100%. Voor omslagen is het belangrijk dat het basisprincipe bestaat uit een tweedeling van een oranje of wit vlak in combinatie met een foto. Daarnaast mag gebruik gemaakt worden van een Holland-oranje of wit volvlak zonder beeld met daarop een logo.

Pioneers in international business

Pioneers in international business

Pioneers in international business

Pioneers in international business

Pioneers in international business

Pioneers in international business

Pioneers in international business

Pioneers in international business

Pioneers in international business

Pioneers in international business

Pioneers in international business

Pioneers in international business

Handboek huisstijl

De visuele identiteit van Holland

Versie 1.0


De visuele identiteit van Holland Economische beeldvorming

10

Typografie Voor de typografie van de Holland-huisstijl wordt de letterfamilie FF Avance gebruikt van de Nederlandse ontwerper Evert Bloemsma (1958-2005). Er is gekozen voor dit font vanwege de heldere en eigenwijze uitstraling en omdat het op meerdere fronten toepasbaar is. In koppen worden de ongewone details zichtbaar en in klein corps is ze opvallend goed leesbaar. Ze is ontworpen door Evert Bloemsma, een invloedrijk Nederlands letterontwerper. Met de keuze voor een lettertype van Nederlandse bodem wordt het typisch Nederlandse karakter van de huisstijl onderstreept. FF Avance regular wordt gebruikt voor leestekst. FF Avance italic kan worden gebruikt voor quotes en streamers. FF Avance bold en bolditalic kan worden gebruikt voor koppen. Naast de FF Avance wordt de FF Legato gebruikt, een schreefloze letter en eveneens van Evert Bloemsma. De FF Legato kan ter ondersteuning gebruikt worden van de FF Avance, maar alleen gecombineerd en nooit zelfstandig. Voor de toepassingen voor beeldscherm (internet en powerpoint) en PC-toepassingen wordt Arial gebruikt in combinatie met de huisstijlelementen.

FF Avance regular

FF Avance italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ

FF Avance bold

FF Avance bolditalic

abcdefghijklmnopqrstuvwx yz 1234567890 ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ

FF Legato

Arial

abcdefghijklmnopqrstuvw xyz 1234567890 ABCDEFG HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 ABCDEFGHIJK LMNOPQRSTUVWXYZ

Handboek huisstijl

De visuele identiteit van Holland

Versie 1.0


De visuele identiteit van Holland Economische beeldvorming

11

Witte tekst op een oranje achtergrond

Witte tekst op een rode achtergrond

Witte tekst op een blauwe achtergrond

Gekleurde tekst op een witte achtergrond

Zwarte tekst op een grijze achtergrond

Witte tekst op een grijze achtergrond

Grijze tekst op een gekleurde achtergrond

Lichtgrijze tekst op donkergrijs

Donkergrijze tekst op lichtgrijs

Oranje tekst op een subkleur

Oranje tekst op rode achtergrond

Oranje tekst op blauwe achtergrond

Subkleur tekst op een oranje achtergrond

Oranje tekst op rode achtergrond

Oranje tekst op blauwe achtergrond

Dit overzicht toont de meest voorkomende kleurcombinaties met tekst. Regel is dat twee verschillende kleuren niet gecombineerd worden in tekst. Het principe is dat tekst in kleur op een witte ondergrond geplaatst wordt, of witte (of zwarte) tekst op een gekleurde ondergrond. Dit houdt de huisstijl puur. Wel moet er rekening gehouden worden met kleine teksten op kleurvlakken, zij kunnen onleesbaar worden. Voor het zilvergebruik (PMS 877) gelden andere regels: zilver mag vrij toegepast worden mits de leesbaarheid gehandhaafd blijft.

Handboek huisstijl

De visuele identiteit van Holland

Versie 1.0


De visuele identiteit van Holland Economische beeldvorming

12

Beeldgebruik Fotografie is een belangrijk onderdeel van de stijl van Holland. De fotografie moet de positionering van Holland onderstrepen. Daarom moet het gebruik van fotografie uiterst nauwkeurig gebeuren. Strategische fotografie Met strategische fotografie wordt fotografie bedoeld die bijvoorbeeld ingezet wordt tijdens campagnes (advertenties, posters, websites) en voor de cover van het ‘Made In Holland’ magazine (Sector special). De fotografie moet een positieve en prettige uitstraling hebben met een menselijk component. Er moet een authentiek en realistisch gevoel in zitten, dus niet overgeproduceerd en glad. De foto’s moeten een verhaal vertellen. Ga daarom bij het fotograferen van een Holland product altijd op zoek naar een situatie waar de kracht het meest naar voren komt. Meestal is dat niet in een showroom, maar waar het product in gebruik is. De mensen in de foto’s maken deel uit van een netwerk (vrienden/zaken/familie). Ook de kijker moet onderdeel worden van het netwerk en de wereld op de foto. Stijl Heldere kleuren Grote scherptediepte Reportage Direct/toegankelijk

voorgrond

achtergrond

midden Toeschouwer product

Handboek huisstijl

De visuele identiteit van Holland

Versie 1.0


De visuele identiteit van Holland Economische beeldvorming

13

Redactionele fotografie Met redactionele fotografie bedoelen we foto’s die bijvoorbeeld gebruikt worden als illustraties in een tijdschrift. Het is niet altijd mogelijk om voor elke brochure of tijdschrift foto’s te laten maken. Hier zijn we afhankelijk van aangeleverde foto’s (bijvoorbeeld door bedrijven) en stockfotografie. Het selecteren van de juiste foto is van cruciaal belang voor het behoud van de gewenste uitstraling. Kies daarom foto’s met een positieve en prettige uitstraling met een menselijk component. Er moet een authentiek en realistisch gevoel in zitten, dus niet overgeproduceerd en glad. De foto’s moeten een verhaal vertellen. Ga daarom altijd op zoek naar foto’s waarin de kracht van het Hollandse product het meest naar voren komt. Meestal is dat niet in een showroom, maar waar het product in gebruik is. De mensen in de foto’s maken deel uit van een netwerk (vrienden/zaken/familie). Ook de kijker moet onderdeel worden van het netwerk en de wereld op de foto.

Stijl Heldere kleuren Grote scherptediepte Reportage Direct/toegankelijk

Handboek huisstijl

De visuele identiteit van Holland

Versie 1.0


De visuele identiteit van Holland Economische beeldvorming

14

Correspondentiereeks Visitekaartjes, Links altijd naam, functie, organisatie. Rechts correspondentie gegevens. Plaatsing logo organisatie altijd linksonder, eventueel bij twee logoâ&#x20AC;&#x2122;s, het tweede logo rechtsonder op dezelfde hoogte als het logo links. (zie voorbeeld hiernaast).

Briefpapier A4 en achterzijde, C4 en C5 envelop, with complimentscard, visitekaartjes, adressticker,missieboekje

Pioneers in international business

Pioneers in international business

Pioneers in international business

Pioneers in international business

Pioneers in international business

Pioneers in international business

Handboek huisstijl

Pioneers in international business

De visuele identiteit van Holland

Versie 1.0


De visuele identiteit van Holland Economische beeldvorming

15

Richtlijnen voor visitekaartjes Voor alle kaartjes geldt dat er gebruik gemaakt moet worden van de kleuren zoals ze varmeld staan in de huisstijl. Voor de kaartjes wordt gebruik gemaakt van de pantone 158 U kleur voor de holland oranje kleur. Het grijs in de tekst is 33 K zwart. De kaartjes worden bij voorkeur gedrukt met PMS kleuren aangezien dit een mooier resultaat oplevert. Is het echt niet mogelijk om PMS kleuren te drukken dan is de CMYK waarde (full color) van het oranje C=0, M=69, Y=94, K=0. Te veel informatie maakt de kaartjes druk en onoverzichtelijk. Dus adresgegevens beperken tot het noodzakelijke. Het moet allemaal in de rechter kolom passen (max. 10 regels, indien geen logo rechts 11 regels). In beginsel worden de kaartjes in de Engelse taal gedrukt tenzij deze taal niet of onvoldoende gesproken wordt in het land van gebruik (bijv. china). Bij tweetalige kaartjes de Engelse tekst rechter kolom en de lokale taal links. De kaartjes worden naast de reguliere bedrijfskaartjes gebruikt voor economische 足activiteiten in het buitenland en worden uitgereikt aan buitenlandse doelgroepen.

Kaartjes voor in Nederland gevestigde instellingen/organisaties Hierbij geldt dat alleen het postadres vermeld mag worden. (Niet het bezoekadres)

Kaartjes voor in het buitenland gevestigde instellingen/organisaties Buitenlandse kaartjes zijn lokaal, daarom wordt hier het postadres en het bezoekadres vermeldt.

Handboek huisstijl

De visuele identiteit van Holland

Versie 1.0


De visuele identiteit van Holland Economische beeldvorming

16

Logoâ&#x20AC;&#x2122;s  ij enkel logo altijd logo B links plaatsen. Bij twee logoâ&#x20AC;&#x2122;s; moederbedrijf altijd links staat en gelieerd logo rechts (i.g.v. evd/ez; evd links en ez rechts). Altijd engelstalige logoâ&#x20AC;&#x2122;s plaatsen. Als er geen bedrijfslogo of organisatielogo voorhanden is, wordt altijd het holland logo met payoff geplaatst (altijd links).

Toevoegen van een mobiel nummer, altijd volgens voorbeeld in de juiste volgorde. Een doorkies nummer volgt altijd na het algemene nummer d.m.v. een /, gevolgd door de drie cijfers van het doorkiesnummer en wordt weergegeven zoals in het voorbeeld (zie volgende pagina). Er kan ook voor gekozen worden enkel het doorkies telefoonnummer te vermelden.(i.v.m. het automatisch doorschakelen naar het algemene nummer.) Het skype telefoonnummer wordt aangegeven met: skype. Volgorde: telefoon fax mobiel email website skypeadres Persoonsgegevens worden in vast stramien vermeld op de kaartjes. Wanneer enkele gegevens niet vermeld hoeven te worden vervallen ze in de volgorde.

Handboek huisstijl

De visuele identiteit van Holland

Versie 1.0


De visuele identiteit van Holland Economische beeldvorming

17

Avance lettertype (te bestellen via www.fontshop.be)

Kleuren: PMS 158C en 33 K grijs 8 pt bold italic regelafstand 10 8 pt italic regelafstand 10

8 pt regular regelafstand 10

8 pt italic regelaftand 10

7 pt regular regelafstand 8

Achterzijde toepassen volgens voorbeeld.

Pioneers in international business

Holland EI_viskrt_achter.indd 1

Handboek huisstijl

07-07-2006 14:01:50

De visuele identiteit van Holland

Versie 1.0


De visuele identiteit van Holland Economische beeldvorming

18

&)"'&?VcjVgn'%%+ '%%+年&月&)日至'&日

=daaVcY

E^dcZZgh^c ^ciZgcVi^dcVa Wjh^cZhh

CZi]ZgaVcYh:Xdcdb^XB^hh^dc idi]ZEZdeaZ»hGZejWa^Xd[8]^cV

&)"'&?VcjVgn'%%+ '%%+年&月&)日至'&日荷兰经济代表团 访问中华人民共和国

=daaVcY

  

CZi]ZgaVcYh:Xdcdb^XB^hh^dc idi]ZEZdeaZ»hGZejWa^Xd[8]^cV

E^dcZZgh^c ^ciZgcVi^dcVa Wjh^cZhh荷兰经济代表团 访问中华人民共和国

]ZVYZYWn?ddeL^_c! 6Xi^c\B^c^hiZg[dg;dgZ^\cIgVYZ VcYHiViZHZXgZiVgn[dg;^cVcXZ

  

荷兰外贸部代理大臣兼财政国务秘书 ?ddeL^_c 率团访问

]ZVYZYWn?ddeL^_c! 6Xi^c\B^c^hiZg[dg;dgZ^\cIgVYZ VcYHiViZHZXgZiVgn[dg;^cVcXZ 荷兰外贸部代理大臣兼财政国务秘书 ?ddeL^_c 率团访问

Proin in enim nec quam heneleifend Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam vel nulla quis arcu lobortis ornare. Phasellus egestas. Nunc feugiat. Aenean quis nunc sed felis lacinia mattis. Ut eros sapien, dapibus at, euismod non, porttitor eget, augue. In volutpat. Aenean neque. Nunc auctor, velit ut ornare accumsan, ligula tortor vulputate ligula, ut aliquet lorem urna nec libero. Cras neque lorem, cursus ac, egestas at, tincidunt non, urna. Mauris nibh justo, dictum eget, lobortis

quis, viverra a, justo. Praesent in mauris.

Lorem ipsum dolor sit ame consectetuer

libero, nonummy et, bibendum ac, placerat quis, sem.

Morbi risus cras euis mod vitea.

Adipiscing elit. Nullam vel nulla quis arcu lobortis ornare. Phasellus egestas. Nunc feugiat. Aenean quis nunc sed felis lacinia mattis. Ut eros sapien, dapibus at, euismod non, porttitor eget, augue. In volutpat. Aenean neque. Nunc auctor, velit ut ornare accumsan, ligula tortor vulputate ligula, ut aliquet lorem urna nec libero. Cras neque lorem, cursus ac, egestas at, tincidunt non, urna. Mauris nibh justo, dictum eget, lobortis quis, viverra a, justo. Praesent in mauris.

Proin eget purus. Vestibulum elit diam, blandit sed, consectetuer sed, vestibulum eget, nulla. Nulla commodo. Phasellus sed nulla non metus ornare semper. Phasellus vulputate dolor at diam. Phasellus sagittis viverra augue. Fusce accumsan. Vestibulum fringilla turpis ut tortor. Fusce a sapien a nunc elementum commodo. Nam at risus at augue rutrum tincidunt.

Elit vitae condimentum sagittis, neque purus congue sapien, eget hendrerit dui orci in metus. Maecenas tortor nunc, ultricies ac, bibendum sit amet, gravida sed, sem. Suspendisse potenti. Curabitur ligula. Integer eget dolor. Curabitur vestibulum. Quisque

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam vel nulla quis arcu lobortis ornare. Phasellus egestas. Nunc feugiat. Aenean quis nunc sed felis lacinia mattis.

Lorem ipsum Dolor sit amet Consectetuer adipiscing elit. Nullam vel nulla quis arcu lobortis ornare. Phasellus egestas.

Morbi risus. Cras euismod, elit vitae condimentum sagittis, neque purus congue sapien, eget hendrerit dui orci in metus. Maecenas tortor nunc, ultricies ac, bibendum sit amet, gravida sed, sem. Suspendisse potenti. Curabitur ligula. Integer eget dolor. Curabitur vestibulum. Quisque vestibulum. Fusce viverra, lorem a facilisis elementum, erat orci ullamcorper ligula, non interdum erat sapien ac arcu. Integer elit

Fusce erat velit, nonummy et, convallis eget, placerat eget, dolor. Nam sagittis, lorem id adipiscing pharetra. Eros felis rhoncus sapien, non elementum sem sapien sed ligula. Nullam non metus et justo sodales fermentum. Vestibulum sodales lectus sed arcu. Quisque nisi tortor, aliquet vitae, tempus nec, porta quis, dolor. Proin in enim nec quam hendrerit eleifend. Phasellus congue.

Enim nec quam heneleifend

Handboek huisstijl

De visuele identiteit van Holland

Versie 1.0


De visuele identiteit van Holland Economische beeldvorming

19

Persmap, notitieblok

Pioneers in international business

Pioneers in international business

Handboek huisstijl

De visuele identiteit van Holland

Versie 1.0


De visuele identiteit van Holland Economische beeldvorming

20

post-itâ&#x20AC;&#x2122;s bladwijzer

Joris HILCKMAN The Company Amsterdam

E^dcZZgh^c^ciZgcVi^dcVaWjh^cZhh

Pioneers in international business

Handboek huisstijl

De visuele identiteit van Holland

Versie 1.0


De visuele identiteit van Holland Economische beeldvorming

21

Binnenwerk van brochures, folders en andere toepassingen De horizontale uitstraling (de basis van de huisstijl) wordt ook in het binnenwerk doorgetrokken. De huisstijl biedt echter veel ruimte om te experimenteren met tekst maar heeft een aantal richtlijnen. Het binnenwerk heeft een 4 koloms opzet en een horizontale verdeling van 25-50-75-100. Hierdoor ontstaat een duidelijk eenvoudige indeling van de bladspiegel. De horizontale vlakverdeling mag doorgetrokken worden over twee pagina’s. Teksten, illustraties en foto’s moeten binnen een rand van 9 mm blijven (A4). Bij kleinere of grotere formaten mag de rand verschaald worden. Het is ook mogelijk de rand groter te maken dan 9 mm. Hierbinnen wordt dan weer als uitgangspunt een 4 koloms indeling gebruikt. De kolomindeling mag echter aangepast worden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om van 4 kolommen naar 8 uit te wijken zodat meer speelruimte ontstaat voor iets als een vluchtkolom of juist meer witruimte omdat je met 3 of 6 kolommen wilt werken. Er is veel mogelijk zolang de horizontale uitstraling gehandhaafd blijft.

Export plannen Victor&Rolf

De haven van Rotterdam

Economische Voorlichtings Dienst Ommy num eu feummodo odipit ipit pratue dolessi blaore magnim dolore dunt irilis numsan ea faccum quat dolorperat. Ut aute ea faci te dit lut ate vent la facip ero doloreet ipsum vel do odolenim zzriusc iliquat iure magna at exercipsummy nisl ullum zzriure ming exeriure ex et utpat lobor sum nit inci bla faccum ea feuisisis augue faciduis amet, quip exerostrud tat volent nullut acin etuerit vulput euis er sed magna feummy nim estrud eu feu facillutem do conse tat utpat wis nostie veliquissim quat. Agnim quisi. Feum acipit velesto odolum voloreet ullaore conulput do consectetum ent lor autpat. Na feu facip eugiam dolore molortiscin hendre ero od dolorpero odiam ipsustrud eummy nonumsandre veniam, consed dolor sed magnibh eugiam nonsenibh eugiamconsed dolorper sectetu mmolore mincillaorem nos dip euisi. Xero dolore modolore commy nonsecte feum digna faccum dipis nos nulla feugue magna aut incil utpat ut at auguerci er sum veriuscilla feuguerit exercinit lor in vullamcommy nis augiam doloborperos dolore

Ommy num eu feummodo odipit ipit pratue dolessi blaore magnim dolore dunt irilis numsan ea faccum quat dolorperat. Ut aute ea faci te dit lut ate vent la facip

‘Nieuwe toekomstplannen’

ero doloreet ipsum vel do odolenim zzriusc iliquat iure magna at exercipsummy nisl ullum zzriure ming exeriure ex et utpat lobor sum nit inci bla faccum ea feuisisis augue faciduis amet, quip exerostrud tat

Ommy num eu feummodo odipit ipit pratue dolessi blaore magnim dolore dunt irilis numsan ea faccum quat dolorperat. Ut aute ea faci te dit lut ate vent la facip ero doloreet ipsum vel do odolenim zzriusc iliquat iure magna at exercipsummy nisl ullum zzriure ming exeriure ex et utpat lobor sum nit inci bla faccum ea feuisisis augue faciduis amet, quip exerostrud tat volent nullut acin etuerit vulput euis er sed magna feummy nim estrud eu feu facillutem do conse tat utpat wis nostie veliquissim quat. Agnim quisi. Feum acipit velesto odolum voloreet ullaore conulput do consectetum ent lor autpat. Na feu facip eugiam dolore molortiscin hendre ero od dolorpero odiam ipsustrud eummy nonumsandre veniam, consed dolor sed magnibh eugiam nonsenibh eugiamconsed dolorper sectetu mmolore mincillaorem nos dip euisi. Xero dolore modolore commy nonsecte feum digna faccum dipis nos nulla feugue magna aut incil utpat ut at auguerci er sum veriuscilla feuguerit exercinit lor in vullamcommy nis augiam doloborperos dolore dip ercipis do et init ad tat iure feuguero doloreet nos nim velit inisit vulputem nummy num vercip esed deliscip et adipit venit acilla at velenibh eu faccummy nostie feum dolese vent nonsequam quat. Duipisi scipsum vel ulput dio conumsandre molortio commodit vendio delenit lore tio dolore endre vulputpatis nit nis ad el ut nosto eui tionum zzriureet

Ommy num eu feummodo odipit ipit pratue dolessi blaore magnim dolore dunt irilis numsan ea faccum quat dolorperat. Ut aute ea faci te dit lut ate vent la facip ero doloreet ipsum vel do odolenim zzriusc iliquat iure magna at exercipsummy nisl ullum zzriure ming exeriure ex et utpat lobor sum nit inci bla faccum ea feuisisis augue faciduis amet, quip exerostrud tat volent nullut acin etuerit vulput euis er sed magna feummy nim estrud eu feu facillutem do conse tat utpat wis nostie veliquissim quat. Agnim quisi. Feum acipit velesto odolum voloreet ullaore conulput do consectetum ent lor autpat. Na feu facip eugiam dolore molortiscin hendre ero od dolorpero odiam ipsustrud eummy nonumsandre veniam, consed dolor sed magnibh eugiam nonsenibh eugiamconsed dolorper sectetu mmolore mincillaorem nos dip euisi. Xero dolore modolore commy nonsecte feum digna faccum dipis nos nulla feugue magna aut incil utpat ut at auguerci er sum veriuscilla feuguerit exercinit lor in vullamcommy nis augiam doloborperos dolore dip ercipis do et init ad tat iure feuguero doloreet nos nim velit inisit vulputem nummy num vercip esed deliscip et adipit venit acilla at velenibh eu faccummy nostie feum dolese vent nonsequam quat. Duipisi scipsum vel ulput dio conumsandre molortio commodit vendio delenit lore tio dolore endre vulputpatis nit nis ad el ut nosto eui tionum zzriureet

volent nullut acin etuerit vulput euis er sed magna feummy nim estrud eu feu facillutem do conse tat utpat wis nostie veliquissim quat. Agnim quisi. Feum acipit velesto odolum voloreet ullaore conulput do consectetum ent lor autpat. Na feu facip eugiam dolore molortiscin hendre

Economische Voorlichtings Dienst iliquat iure magna at exercipsummy nisl ullum zzriure ming exeriure ex et utpat lobor sum nit inci bla faccum ea feuisisis augue faciduis amet, quip exerostrud tat volent nullut acin etuerit vulput euis er sed magna feummy nim estrud eu feu facillutem do conse tat utpat wis nostie veliquissim quat. Agnim quisi.

Hoe zit het met al dat water? ero doloreet ipsum velhuistoe ero doloreet ipsum vel do odolenim zzriusc iliquat iure magna at exercipsummy nisl ullum zzriure ming exeriure ex et utpat lobor sum nit inci bla faccum ea feuisisis augue faciduis amet, quip exerostrud tat volent nullut acin etuerit vulput euis er sed magna feummy nim estrud eu feu facillutem do conse tat utpat wis nostie veliquissim quat. Agnim quisi. Feum acipit velesto odolum voloreet ullaore conulput do consectetum ent lor autpat. Na feu facip eugiam dolore molortiscin hendre ero od dolorpero odiam ipsustrud eummy nonumsandre veniam, consed dolor sed magnibh eugiam nonsenibh eugiamconsed dolorper sectetu mmolore mincillaorem nos dip euisi. Xero dolore modolore commy nonsecte feum digna faccum dipis nos nulla feugue magna aut incil utpat ut at auguerci er sum veriuscilla feuguerit exercinit lor in vullamcommy nis augiam doloborperos dolore dip ercipis do et init ad tat iure feuguero doloreet nos nim velit inisit vulputem nummy num vercip

Handboek huisstijl

Na feu facip eugiam dolore molortiscin hendre ero od dolorpero odiam ipsustrud eummy nonumsandre veniam, consed dolor sed magnibh eugiam nonsenibh eugiamconsed dolorper sectetu mmolore mincillaorem nos dip euisi. Xero dolore modolore commy nonsecte feum digna faccum dipis nos nulla feugue magna aut incil utpat ut at auguerci er sum veriuscilla feuguerit exercinit lor in vullamcommy nis augiam doloborperos dolore dip ercipis do et init ad tat iure feuguero doloreet nos nim

deZc

iliquat iure magna at exercipsummy nisl ullum zzriure ming exeriure ex et utpat lobor sum nit inci bla faccum ea feuisisis augue faciduis amet, quip exerostrud tat volent nullut acin etuerit vulput euis er sed magna feummy nim estrud eu feu facillutem do conse tat utpat wis nostie veliquissim quat. Agnim quisi. Feum acipit velesto odolum voloreet ullaore conulput do consectetum ent lor autpat. Na feu facip eugiam dolore molortiscin hendre ero od dolorpero odiam ipsustrud eummy nonumsandre veniam, consed dolor sed magnibh eugiam nonsenibh eugiamconsed dolorper sectetu mmolore mincillaorem nos dip euisi. Xero dolore modolore commy nonsecte feum digna faccum dipis nos nulla feugue magna aut incil utpat ut at auguerci er sum veriuscilla feuguerit exercinit lor in vullamcommy nis augiam doloborperos dolore dip ercipis do et init ad tat iure feuguero doloreet nos nim velit inisit vulputem nummy num vercip esed deliscip et adipit venit acilla at velenibh eu faccummy nostie feum dolese vent nonsequam quat. Duipisi scipsum vel ulput dio conumsandre molortio commodit vendio delenit lore tio dolore endre vulputpatis nit nis ad el ut nosto eui tionum zzriureet enibh estin henim alisit ing ea accum irillandrer ation ver ilit acilit, con eros dit prat luptat wisl utem ver sequismodit augiamcor inciduisi tat. Lore dolobore el dolesse quisismod essequi ssequat irillutpatem quisim dolore vel utet, corperit, venim do od mod ea feu faci ea augait do eumsan ulput irit, ver adip estrud exer suscing eum ing eros ad ea cortisi. Ignim quamet nit vel iureet aliquatum quis nos

7Z^c\VhbVaaXdjcign^cVW^\ldgaY!lZ]VkZaZVgcZY idWZdeZcb^cYZY!idXdbbjc^XViZl^i]i]ZldgaY VcYidÃcYXgZVi^kZhdaji^dchid[VX^a^iViZdjg"VcY ndjg"Wjh^cZhh#

idi]ZldgaY

I]ZadlXdjcig^ZhWgZVYZY^ckZci^kZeZdeaZ#LZgZ" XaV^bZYdjgaVcY[gdbi]ZhZVh#LZigVkZaaZYi]ZldgaY VcYe^dcZZgZY^ciZgcVi^dcVaigVYZ#LZlZgZi]ZÃghi idXdbZjel^i]VhidX`ZmX]Vc\Z#6cYidi]^hYVnlZ YZkZadecZl^c\Zc^djhdeedgijc^i^Zh[dgi]Z^ciZgcV" i^dcVaWjh^cZhhXdbbjc^in#

>i»hdjgigVY^i^dcidXgZ" ViZVcZck^gdcbZci[dg ^ciZgcVi^dcVaWjh^cZhh

Water projecten ero doloreet ipsum velhuistoe ero doloreet ipsum vel do odolenim zzriusc iliquat iure magna at exercipsummy nisl ullum zzriure ming exeriure ex et utpat lobor sum nit inci bla faccum ea feuisisis augue faciduis amet, quip exerostrud tat volent nullut acin etuerit vulput euis er sed magna feummy nim estrud eu feu facillutem do conse tat utpat wis nostie veliquissim quat. Agnim quisi. Feum acipit velesto odolum voloreet ullaore conulput do consectetum ent lor autpat. Na feu facip eugiam dolore molortiscin hendre ero od dolorpero odiam ipsustrud eummy nonumsandre veniam, consed dolor sed magnibh eugiam nonsenibh eugiamconsed dolorper sectetu mmolore mincillaorem nos dip euisi. Xero dolore modolore commy nonsecte feum digna faccum dipis nos nulla feugue magna aut incil utpat ut at auguerci er sum veriuscilla feuguerit exercinit lor in vullamcommy nis augiam doloborperos dolore dip ercipis do et init ad tat iure feuguero doloreet nos nim velit inisit vulputem nummy num vercip esed deliscip et adipit venit acilla at velenibh eu faccummy nostie feum dolese vent nonsequam quat. Duipisi scipsum vel ulput dio

De visuele identiteit van Holland

L^i]GdiiZgYVbHZVedgi!6bhiZgYVb6^gedgiVcYV hiViZd[i]ZVgiad\^hi^X^c[gVhigjXijgZ!i]ZCZi]ZgaVcYh ^hi]ZegZb^Zg\ViZlVnid:jgdeZ#>i»hWZZca^`Zi]Vi l^i]^ca^k^c\bZbdgn#>i»h]ZgZ[dgndj# 7Z^c\VhbVaaXdjcign^cVW^\ldgaY!lZ]VkZaZVgcZY idWZdeZcb^cYZY!idXdbbjc^XViZl^i]i]ZldgaY VcYidÃcYXgZVi^kZhdaji^dchid[VX^a^iViZdjg"VcY ndjg"Wjh^cZhh# I]ZadlXdjcig^ZhWgZVYZY^ckZci^kZeZdeaZ#LZgZ" XaV^bZYdjgaVcY[gdbi]ZhZVh#LZigVkZaaZYi]ZldgaY VcYe^dcZZgZY^ciZgcVi^dcVaigVYZ#LZlZgZi]ZÃghi idXdbZjel^i]VhidX`ZmX]Vc\Z#6cYidi]^hYVnlZ YZkZadecZl^c\Zc^djhdeedgijc^i^Zh[dgi]Z^ciZgcV" i^dcVaWjh^cZhhXdbbjc^in# L^i]GdiiZgYVbHZVedgi!6bhiZgYVb6^gedgiVcYV hiViZd[i]ZVgiad\^hi^X^c[gVhigjXijgZ!i]ZCZi]ZgaVcYh ^hi]ZegZb^Zg\ViZlVnid:jgdeZ#>i»hWZZca^`Zi]Vi l^i]^ca^k^c\bZbdgn#>i»h]ZgZ[dgndj#

I]ZadlXdjcig^ZhWgZVYZY^ckZci^kZeZdeaZ#LZgZ" XaV^bZYdjgaVcY[gdbi]ZhZVh#LZigVkZaaZYi]ZldgaY VcYe^dcZZgZY^ciZgcVi^dcVaigVYZ#LZlZgZi]ZÃghi idXdbZjel^i]VhidX`ZmX]Vc\Z#6cYidi]^hYVnlZ YZkZadecZl^c\Zc^djhdeedgijc^i^Zh[dgi]Z^ciZgcV" i^dcVaWjh^cZhhXdbbjc^in# L^i]GdiiZgYVbHZVedgi!6bhiZgYVb6^gedgiVcYV hiViZd[i]ZVgiad\^hi^X^c[gVhigjXijgZ!i]ZCZi]ZgaVcYh ^hi]ZegZb^Zg\ViZlVnid:jgdeZ#>i»hWZZca^`Zi]Vi l^i]^ca^k^c\bZbdgn#>i»h]ZgZ[dgndj# I]ZadlXdjcig^ZhWgZVYZY^ckZci^kZeZdeaZ#LZgZ" XaV^bZYdjgaVcY[gdbi]ZhZVh#LZigVkZaaZYi]ZldgaY VcYe^dcZZgZY^ciZgcVi^dcVaigVYZ#LZlZgZi]ZÃghi idXdbZjel^i]VhidX`ZmX]Vc\Z#6cYidi]^hYVnlZ YZkZadecZl^c\Zc^djhdeedgijc^i^Zh[dgi]Z^ciZgcV" i^dcVaWjh^cZhhXdbbjc^in# L^i]GdiiZgYVbHZVedgi!6bhiZgYVb6^gedgiVcYV hiViZd[i]ZVgiad\^hi^X^c[gVhigjXijgZ!i]ZCZi]ZgaVcYh ^hi]ZegZb^Zg\ViZlVnid:jgdeZ#>i»hWZZca^`Zi]Vi l^i]^ca^k^c\bZbdgn#>i»h]ZgZ[dgndj#

LZaXdbZid=daaVcY#;^cYdjibdgZdc lll#]daaVcYigVYZ#Xdb

7Z^c\VhbVaaXdjcign^cVW^\ ldgaY!lZ]VkZaZVgcZYidWZ deZcb^cYZY

6bhiZgYVbVgdjcY&+*%

Versie 1.0


De visuele identiteit van Holland Economische beeldvorming

22

Voorbeelden

BVYZ^c =daaVcY *((.

Da^]K[a]f[]k Y_jg

af\mklja] _]rgf\`]a\

)

lll#]daaVcYigVYZ#Xdb

=dcYZgYZcbgf_]Zagl][`fgdg_ak[`]Z]\jabn]fo]jc]faf=m% jghYYYffa]mo]_]f]]kea\\]d]f&Ggaleg]l]fr]\]eg]adabc] klYheYc]fnYfgfloacc]daf_fYYjhjg\m[la]&Lab\]fk\]l]kl^Yk] oadd]fr]ghcd]af]k[`YYdhjg\m[]j]f$ak`]l_]f]]kea\\]d]]f% eYYdgh\]eYjcl\Yf]phdg\]j]f\]YYflYdd]f& NggjZ]a\]cmff]fr]l]j][`lZab:ag;gff][lagfafGkk&<Ylnmdl ]fnja]k\jgg_le]\a[abfÈ]kb]k]fd]n]jl\]Z]fg\a_\]hjg\m[% la]c]ffak&¼:ag;gff][lagfak]]fnYf\]o]afa_]Z]\jabn]faf \]o]j]d\\a]ZYl[`]knYf*(&(((È]kb]kYYfcmff]f½$r]_l \aj][l]mjBYf:g]k]f& @]lZ]\jab^klYjll]af\]rge]jnYf*((-e]l\]]]jkl]gh%

A^[ZHX^ZcXZh/ ZZcc^ZjlZ\gdZ^bVg`i :Zc\ZcZi^hX]ZoZa[bddgY`cdekddg`Vc`ZgXZaaZc!\ZodcYdjYZgldgYZcZc bZY^X^_cZcdebVVi#DkZgbdg\Zc^h]ZiVaaZbVVabd\Za^_`#9Vc`o^_YZA^[ZHX^" ZcXZh!]ZikZgoVbZa\ZW^ZYlVVg^c]Zi\VVidb]ZiodZ`ZccVVgW^_kddgWZZaYc^Zj" lZbZY^X^_cZc!\ZlVhkZgZYZa^c\ZcWVXiZg^…cY^Z`jccZc]ZaeZcW^_]ZibV`Zc kVc`jchihid[[Zc#

\jY[`l&@]lnmdlZabnggjZ]]d\È]kb]ke]l]frqe]fnggjhYlaˆfl% ]fe]l]]f]j^]dabc]YYf\g]faf_\a]\]r]klg^r]d^fa]lYYfeYc% ]f&¼@]l_YYlnYYcgeda[`YYek]a_]fklg^^]f&½ Nab^la]feadbg]f]mjgakaf:ag;gff][lagf_]klgc]f\ggj]]f [geZafYla]nYfhmZda]c]]fhjanYl]gj_YfakYla]k&NYf_]f]]k% ea\\]d]f^YZjacYflGj_Yfgfcg[`l:ag;gff][lagf+-hjg[]fl nYf\][YhY[al]alnYf]]ffa]mo]^YZja]c&Af*((0n]jjabkl]j]]f ^YZja]ce]lla]feYYdrgn]]dhjg\m[la][YhY[al]al&<YYjnYfak]]f coYjl_]j]k]jn]]j\nggj:ag[gff][lagf&

lll#W^dXdccZXi^dc#ca

¸=Zi\VVikVV`dba^X]VVbhZ^\Zchid[[Zc#¹

<ggjCg]f<gfc]jnYf@]]d

KddgheZaa^c\Zcnggj\]^YjeY[]mlak[`]]f\][`]eak[`] af\mklja]_YYf]jnYfmal\Yl\]Da^]K[a]f[]kaf*()(n]jYfl% oggj\]dabcrmdd]frabfnggj*(nYf\]ger]l&Bg`Yf@Yfkl]\]$ nggjrall]jnYfrgo]d:ag>Yjeaf\º`]lc]ffakf]lo]jc]fl]_]da% bc]jlab\\]Z]dYf_]fn]j]fa_af_nYf\]Zagl][`fgdg_ak[`]^YjeY% []mlak[`]af\mklja]ºYdknYf\]<ml[`NY[[af]k?jgmhoadfg_ o]da]lkn]j\]j_YYf2¼Gn]j]]fbYYjg^)(rYdgf_]n]]j.(lgl /(nYf\]e]\a[abf]fY^cgekla_rabfmal\]Zagl][`fgdg_a]&½

F]\]jdYf\k]Da^]K[a]f[]kaf\]da^l

F]l`]jdYf\k?]fgea[kAfalaYlan]

Af*((,_Yn]f\]Da^]K[a]f[]kaf=mjghYo]afa__jg]al]ra]f&<] k][lgjja[`ll]ra[`nggjfYe]dabcgh[gfkgda\Yla]]fZ]kl]]\\] o]afa_YYf\Y[`lYYf\]fYZab]lg]cgekloYYjaf\]Z]dYf_jabckl] mal\Y_af_]f$`]lklaemd]j]fnYfafn]kl]jaf_]fº]jak_]Zj]cYYf cYhalYYdº]f`]lYYfhYcc]fnYf\][gehd]p]=mjgh]k]o]l%]f j]_]d_]naf_rabf&@g]o]d=mjghY]f\]NK]]fr]d^\]YYflYdDa^] K[a]f[]k%gf\]jf]eaf_]fl]dd]f`]]^l=mjghYkd][`lk\]`]d^l nYf`]lYYflYdo]jcf]e]jk]f]]f\]j\]nYf`]lJ<%Zm\_]l

E]l]]fgn]j`]a\kafn]kl]jaf_nYfjgf\\]+((eadbg]f]mjg$nja% bo]d]]fr]d^\]Z]\jY_malYf\]j]Zjgff]f]f)(((gf\]jrg]ck% hdYYlk]feg]l`]lF]l`]jdYf\k?]fgea[kAfalaYlan]º\]khadlmk% k]fo]l]fk[`Yh$af\mklja]]feYYlk[`Yhhabºmalng]jaf__]n]f YYf\]fYlagfYd]_]fgea[kkljYl]_a]&<]r]dYYlkl]ak_]_jg]h]]j\ jgf\]fc]d]l`]eY¿k$rgYdk\mmjrYe]]fn]ada_]hdYflYYj\a_]]f \a]jdabc]hjg\m[l]f$`]lgflklYYfnYfemdla^Y[lgjaˆd]ra]cl]f$\] j]dYla]lmkk]fng]\k]d]f_]rgf\`]a\]faf^][la]ra]cl]f&Ogml]j Kh]c2¼Oab`]ZZ]f]]fklmj]f\]jgdZaff]f]]f[gf_dge]jYYl nYf`gf\]j\]f`gg__]coYdaÇ[]]j\]gf\]jrg]c]jk]f]]f_jggl YYflYdZ]\jabn]f&@]lakgfr]Z]\g]daf_ge\]_]fgea[kc]f% fakZYkakafF]\]jdYf\l]n]jZj]\]f$eYYjl]_]dabc]jlab\]]fgh]f gg_l]`gm\]fnggj\]affgnYla]]f\][gee]j[aYdakYla]nYf `]l_]fgea[kgf\]jrg]c&½Gf\]je]]j-.g[ljggaYYfnjY_]f$,, fa]mo]hjgb][l]fe]lZ]\jabn]f]f1affgnYla]n]cdafak[`] lg]hYkkaf_]flgf]fYYf\Yl\]YYfhYcnYf`]l F?Ao]jcl&Rg`]]^l`]lgf\]j\]hYjYhdmnYf `]lF?Agh]j]j]f\]Cdmqn]j;]flj]^gj ?]fgea[kg^Af\mkljaYd>]je]flYlagf ]]f_aklnYjaYflgfloacc]d\\a] Yd[g`gdcYfeYc]fmal pqdgk]$oYYje]] ]]f\g]dkl]dd% af_nYf\]=M º-$/-nYf \]ZjYf\klg^ nggjljYfk% hgjleg]laf *()(Y^cge%

BZiZZc\Zgjhi]VgiV[o^ZckVcZZc X]Zbd`jjg nYf\]NKlgl`YYjZ]k[`accaf_& <alZ]]d\oYkYf\]jkafF]\]jdYf\&@]lYYflYd\]\a[Yl]\Da^] K[a]f[]k%gf\]jf]eaf_]ffYe`a]jaf*((,e]l0lg]$\] ger]le]l)*&Ogml]jKh]c$eYfY_]jaffgnYlagfYf\afl]j% fYlagfYdY^^YajknYf`]lF]l`]jdYf\k?]fgea[kAfalaYlan]2¼Da^] K[a]f[]krabfYdkaf\k]af\bYj]f/(afghcgekl&<]F]\]jdYf\k] gn]j`]a\`]]^l`a]jYdlab\]]fY[la]n]]fgf\]jkl]mf]f\]jgdaf _]kh]]d\$eYYj]a_]fdabcrall]fo]fmhYkgh\]jYf\nYf]]f fa]mo]^Yk]Zaff]fDa^]K[a]f[]k$af\a]raf\Ylo]l]_]foggj% \a_\]eg_]dabc`]\]fZ]_aff]fl]ra]f&½E]lZ]\jabn]fYdk <KE$9crgFgZ]d]fMfad]n]jakF]\]jdYf\fYlmmjdabcYdlab\Yd kl]jc_]o]]klafDa^]K[a]f[]k]f\Ylrabffg_eYYj+nYf\],(( Z]\jabn]f\a]ra[`afF]\]jdYf\gh\]]]fg^Yf\]j]eYfa]je]l Da^]K[a]f[]kZ]ra_`gm\]f&9Yf`]l]af\nYf*((,l]d\]F]\% ]jdYf\)-/\]\a[Yl]\Da^]K[a]f[]k%gf\]jf]eaf_]f&<]_jg]aak e]]klYdhdYYlk]dabc]fn]jZgf\]fe]l\]YYfo]ra_`]a\nYf]]f

.

=daaVcY

A^[ZHX^ZcXZh

mfan]jkal]alg^Yf\]j]c]ffakafkl]ddaf_&<]j]_agD]a\]fak]]f nYf\]Z]dYf_jabckl]Da^]K[a]f[]k%j]_ag¿k]fakkaf\k)11,,,, _]_jg]a\$\]j]_ag?jgfaf_]fr]d^ke]l/++&FY`]lN]j]fa_\ Cgfafcjabc$<malkdYf\]f>jYfcjabcakF]\]jdYf\`]lna]j\]dYf\ oYlhYl]fl]fZ]lj]^l&@]l_YYl\mk_g]\afDa^]K[a]f[]k%F]\]j% dYf\&:gn]f\a]fakaf*((*`]lF]l`]jdYf\k?]fgea[kAfalaYlan] gh_]ja[`l&

lll#]daaVcYigVYZ#Xdb

Handboek huisstijl

7^d8dccZXi^dc^cDhh

>glg2:ag;gff][lagfg^;gjZak7 L]ckl2BYfLjgee]d]f /

)*

=daaVcY

A^[ZHX^ZcXZh

lll#]daaVcYigVYZ#Xdb

)+

De visuele identiteit van Holland

Versie 1.0


De visuele identiteit van Holland Economische beeldvorming

23

Voorbeeld toepassing internet

Handboek huisstijl

De visuele identiteit van Holland

Versie 1.0


De visuele identiteit van Holland Economische beeldvorming

24

Voorbeeld toepassing internet Banner sequences & banners

=daaVcY

=daaVcY E^dcZZgh^c ^ciZgcVi^dcVa Wjh^cZhh

=daaVcY

FjVh^VgX]^iZXid WZViVZk^iVZY^XiV hjciZmea^XVWd

E^dcZZgh^c^ciZgcVi^dcVaWjh^cZhh

FjVh^VgX]^iZXidWZViVZk^iVZY^XiVhjciZmea^XVWd

=daaVcY E^dcZZgh^c ^ciZgcVi^dcVa Wjh^cZhh

Handboek huisstijl

]daaVcYigVYZ#Xdb

]daaVcYigVYZ#Xdb

De visuele identiteit van Holland

Versie 1.0


De visuele identiteit van Holland Economische beeldvorming

25

Voorbeelden Merchandizing www.hollandpromotion.com

Handboek huisstijl

De visuele identiteit van Holland

Versie 1.0


De visuele identiteit van Holland Economische beeldvorming

26

Voorbeelden promotiemateriaal voor beurzen en events Banners Balie & achterwand

E^dcZZgh^c^ciZgcVi^dcVaWjh^cZhh

Joris HILCKMAN The Company Amsterdam

Pioneers in international business

Handboek huisstijl

De visuele identiteit van Holland

Versie 1.0


De visuele identiteit van Holland Economische beeldvorming

27

Campagnebeelden Typical Dutch Typical Dutch Het “Typical Dutch” campagne concept is ontwikkeld om zowel op kleine als grote schaal in te kunnen zetten. Uitgangspunt is dat we Typical Dutch inzetten voor publiek-private samenwerking in meer campagne-achtige uitingen, bijvoorbeeld de missieboekjes of promotiemateriaal voor op beurzen en evenementen. De term “Typical Dutch” staat voor de traditionele beelden van Holland (de klompen, tulpen, molens etc). Dit zijn Hollandse symbolen die al in het hoofd van veel mensen (in het buitenland) aanwezig zijn. Deze beelden willen we niet bestrijden, maar aanvullen en verrijken. Daarom wordt tegenover “Typical Dutch” een beeld geplaatst wat lijnrecht tegenover de traditionele beelden staat: onverwachte beelden van het moderne Holland. Dit kunnen projecten, producten of mensen zijn. Hierdoor ontstaat spanning. Het succes van een campagne-beeld hangt volledig af van deze spanning. De campagne moet een eye-opener effect op de doelgroep hebben: “Komt dat uit Holland? Dat wist ik niet” Uiteraard kunnen uitingen met “Typical Dutch” alleen na overleg gebruikt worden. Hieronder zie je enige schetsen van het “Typical Dutch” concept. Het concept wordt op dit moment nog verder ontwikkeld.

ine^XVaYjiX]ÄdlZg[Vgb H]Zg=daaVcY7K@Zc^V

  ¸IVbgZbVeZg^Vb!ZVfjZ^ehVfjVZVW^aad

HZYjieZghe^X^Vi^hjcYZdbc^h^hiZcVijh kdajeiViZbjcYZdbc^h^hiZcVijh#  idiVbgZbVeZg^Vb!ZVfjZ^ehVfjVZVW^aad^ckZc" idgZkZg^iVi^hZifjVh^VgX]^iZXidWZViVZk^iVZY^XiV hjciZmea^XVWd#CZbdZc^b^ehVbkdajeiViZbfj^V kdajeiVhh^iVheZgcVijgVjidY^iVji[j\^i!hZYfj^V

^ckZcidgZkZg^iVi^hZifjVh^VgX]^iZXid¹ bdY^iZbedgV^cX^YjcijiaVWdgZZiYdadgZbV\cVb Va^fjVbfjVZgVikdajeiViZb#JiZc^bVYb^c^bV kZc^Vb!fj^hcdhigjbZmZgX^iVi^dcZbjaaVbXdgedg^h hjhX^e^iaVWdg^dhVb!#

CZbdZc^b^ehVbkdajeiViZbfj^VkdajeiVhh^i VheZgcVijgVjidY^iVji[j\^i!hZYfj^VXdchZfjjcijg bV\c^YdadgZhZdhfj^gVi^dcZkdajeiViZbhZfj^ cZhX^jci#CZfjZedggdfj^hf#

ine^XVaYjiX]a^WgVgn HZViiaZ8ZcigVaA^WgVgnJH6

  ¸IVbgZbVeZg^Vb!ZVfjZ^ehVfjVZVW^aad

HZYjieZghe^X^Vi^hjcYZdbc^h^hiZcVijh kdajeiViZbjcYZdbc^h^hiZcVijh#  idiVbgZbVeZg^Vb!ZVfjZ^ehVfjVZVW^aad^ckZc" idgZkZg^iVi^hZifjVh^VgX]^iZXidWZViVZk^iVZY^XiV hjciZmea^XVWd#CZbdZc^b^ehVbkdajeiViZbfj^V kdajeiVhh^iVheZgcVijgVjidY^iVji[j\^i!hZYfj^V

^ckZcidgZkZg^iVi^hZifjVh^VgX]^iZXid¹ bdY^iZbedgV^cX^YjcijiaVWdgZZiYdadgZbV\cVb Va^fjVbfjVZgVikdajeiViZb#JiZc^bVYb^c^bV kZc^Vb!fj^hcdhigjbZmZgX^iVi^dcZbjaaVbXdgedg^h hjhX^e^iaVWdg^dhVb!#

Handboek huisstijl

CZbdZc^b^ehVbkdajeiViZbfj^VkdajeiVhh^i VheZgcVijgVjidY^iVji[j\^i!hZYfj^VXdchZfjjcijg bV\c^YdadgZhZdhfj^gVi^dcZkdajeiViZbhZfj^ cZhX^jci#CZfjZedggdfj^hf#

De visuele identiteit van Holland

Versie 1.0


De visuele identiteit van Holland Economische beeldvorming

28

Campagnebeelden Holland = “Holland=” wordt primair ingezet bij communicatiemiddelen zoals brochures, bladen, website, etc. “Holland=” heeft als doel de beeldtaal binnen de visuele identiteit te verrijken en aan de communicatiemiddelen een grotere eigenheid en herkenbaarheid te geven. “Holland=” maakt net als bij “Typical Dutch” gebruik van de spanning tussen de traditionele en moderne beelden van Holland en heeft dezelfde boodschap. “Holland” roept bij de doelgroep vaak traditionele beelden op van klompen, molens, tulpen etc.

=daaVcY

&)"'&?VcjVgn'%%+ '%%+年&月&)日至'&日

A^[ZHX^ZcXZh

=daaVcY

E^dcZZgh^c ^ciZgcVi^dcVa Wjh^cZhh

CZi]ZgaVcYh:Xdcdb^XB^hh^dc idi]ZEZdeaZ»hGZejWa^Xd[8]^cV 

荷兰经济代表团 访问中华人民共和国

LZWh^iZh/

  

F?A F]l`]jdYf\k?]fgea[kAfalaYlan]^Y[adalYl]khYjla]ko`gj][g_% fak]l`]<ml[`hgl]flaYdafl`]afl]jfYlagfYd_]fgea[kYj]fY& F?Ag^^]jY[[]kklgalk]pl]fkan]f]logjcg^k[a]flaklk$[gehY% fa]k$_gn]jfe]flY_]f[a]k$ÇfYf[aYdhYjla]k$F?G¿kYf\kg[aYd gj_YfakYlagfk&

]ZVYZYWn?ddeL^_c! 6Xi^c\B^c^hiZg[dg;dgZ^\cIgVYZ VcYHiViZHZXgZiVgn[dg;^cVcXZ

lll#\Zcdb^Xh#ca

荷兰外贸部代理大臣兼财政国务秘书 ?ddeL^_c 率团访问

FA9:9 FaYZYj]hj]k]flkl`]eYbgjalqg^l`]<ml[`Zagl][`d[gehYfa]k Yf\gj_YfakYlagfkaf`meYfYf\YfaeYd`]Ydl`[Yj]$^gg\$^]]\$ Y_ja[mdlmj]Yf\]fnajgfe]fl&FaYZYakda\nYf=mjghY:ag]f gf\]jk[`jab^l\]]l`ak[`]c]jfoYYj\]fnYf=mjghY:ag&

lll#c^VWV#ca <ml[`:ag <ml[`:agl][`fgdg_qAf\mkljqG^Ç[]Z]`Yjla_l\]Z]dYf_]fnYf :ag>Yjeaf\$9kkg[aYlagf^gjl`]:agH`YjeY[]mla[YdAf\mkljq3 <ml[`NY[[af]k?jgmh <N?!$<ml[`9kkg[aYlagf^gjl`]NY[% [af]kAf\mkljq3<ml[`<F9<aY_fgkla[k?jgmh af^gjeYlagf!]f Z]ngj\]jl`mfkYe]fo]jcaf_

lll#YjiX]W^d#dg\ @gddYf\:agl][`fgdg_q @gddYf\:agl][`fgdg_qhjgna\]k[gehd]l]af^gjeYlagfYZgmll`] [gehYfa]kYf\afklalml]kY[lan]afl`]Ç]d\g^da^]k[a]f[]kaf l`]F]l`]jdYf\k&

lll#]daaVcYW^diZX]cdad\n#ca F>A9 L`]F>A9hjgna\]kalkk]jna[]k^j]]g^[`Yj_]Yf\gfY[gfÇ\]f% laYdZYkak&AlYkkaklk[gehYfa]klgbmeh%klYjll`]ajZmkaf]kk]k af=mjgh]&Egj]l`Yf-$(((^gj]a_f[gehYfa]kgh]jYl]afl`] F]l`]jdYf\k&=pYehd]kYj]9e_]f$9ZZgll$9kl]ddYk$;]flg[gj Yf\NakmYdKgfa[k&L`]F]l`]jdYf\kakYegf_=mjgh]¿kdYj_]kl da^]k[a]f[]keYjc]lkg^^]jaf_Yla_`l%cfalf]logjcg^j]_agfYd [dmkl]jkoal`aehj]kkan]hgjl^gdagkg^Zagl][`fgdg_qY[lanala]k2 l`]@gddYf\Zag\]dlY

lll#cÃV#ca lll#]daaVcYW^dYZaiV#Xdb

lll#]daaVcYigVYZ#Xdb *,

=daaVcY

A^[ZHX^ZcXZh

Handboek huisstijl

De visuele identiteit van Holland

Versie 1.0


De visuele identiteit van Holland Economische beeldvorming

29

De visuele identiteit van Holland Economische beeldvorming

Colofon Dit is een publicatie van de EVD EVD Postbus 20105, 2500 EC Den Haag Juliana van Stolberglaan 148 2595 CL Den Haag +31 (0)70 778 88 88 evd@info.evd.nl www.evd.nl Ontwerp Ontwerp visuele identiteit van Holland, Moodfactory Amsterdam Uitgave Versie 1.0, maart 2006

Handboek huisstijl

De visuele identiteit van Holland

Versie 1.0

blabla  

.........................

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you