Page 1

“ LUMP SUM CM” “ HRCM HUMAN RESOURCE” FOR CONSTRUCTION MANAGEMENT


BID BOND Bid รองร ับการทางานสาหร ับ engineer หรือ ่ ้ ผู เ้ กียวข้ อง ในการเก็บข้อมู ลใบเสนอขาย ทังหมดเก็ บ รายละเอียดลักษะงานงาน เจ้าของงานอย่างครบถ้วน ้ ่ นซือซอง ้ ่ ตังแต่ วันเริมต้ ยืนซองเสนอราคา ประกาศผล และแจ้งสถานะการประมู ล โดยเก็บข้อมู ลทุกใบเสนอ ราคา นามาเปรียบเทียบย้อนหลังได้ Bond เก็บข้อมู ล Bid Bond , Performance Bond , Retention , Maintenance Bond , Advanced Payment Bond ตามยอดเงินวางประกัน ระยะเวลาวางประกัน ้ ด โดยสามารถเรียกคืนได้ทุก ่ น และสินสุ กาหนดวันเริมต้ Bonding ผ่านระบบแจ้งเตือน Mobile Application , Email , Line


TENDER ARCHIVE


COST CONTROL ่ ลงาน หรือมีโครงการในมือแล้ว จะเก็บ เมือชนะประมู ้ ่ าไปใช้งานส่วน รายละเอียดโครงการทังหมด เป็ น Master เพือน ่ ยวข้ ่ ้ ทีเกี อง ตังแต่ ระยะเวลา ลักษณะงาน เจ้าหน้าที่ ผู ด ้ ู แล ้ และการเบิ ่ านการ ผู บ ้ ริหาร คลั งสินค้างปริ กจ่และงบประมาณ ายเงิน ระบบจะตั มาณงาน ทีผ่ อนุ มต ั ใิ ห้เรียบร ้อยจาก BOQ เป็ นตัวกาหนดต้นทุนโครงการซึง่ สามารถล็อคหรือไม่ล็อค งบประมาณก็ได้ เพราะระบบสามารถ Revise งบประมาณได้ Planning แผนงานจะถู กกาหนด ตามรู ปแบบ Work Schedule โดย Engineer และ Project Manager บริหารจัดการ ่ เวลา และต้นทุน เพือให้ ่ ่ และเก็บเงินได้ เรือง ได้คุณภาพงานทีดี ่ จจริง โดยว ัดผลการ ตามสัญญา ตามเปอร ์เซ็นต ์งานทีเสร็ ้ ่ ยวข้ ่ ดาเนิ นงานโครงการจากกิจกรรมทังหมดที เกี อง ไม่วา ่ จะ ่ เป็ น การใช้ว ัสดุ คนงาน เครืองจ ก ั ร เงิน และเวลา ผลรวมค่า ้ ของกิจกรรมทังหมด จะช่วยให้ผูจ้ ัดการโครงการวิเคราะห ์ และ ว ัดผลการ ดาเนิ นงานของโครงการในภาพรวมได้ช ัดเจนและ ่ น ้ และนาไปจ ัดการเรือง ่ Earned Value ถู กต้องแม่นยายิงขึ Analysis ได้


NEW PROJECT OPEN


PROJECT SITE ระบบบริ หารจั ด การ หน้ างานไม่วาจะเป็ ่ น การข อซื ้ อ การรั บข อง จั ด การคลั ง สิ นค้ า การ จั ด การเครื อ ่งมื อเครื อ ่งจั กร การจั ด การค นงาน แ ละผลงานผู ร ้บ ัเหมาช่วง การใช้ ระบบเงินสด ย่อย

จนกระทั ่งผ ลงานที ่ต้ องเบิ กงวด งานกั บผู ้ ว่าจ้ าง โด ยรองรั บการทางานทุกตาแหน่ง งาน ในโครงการ ด้วย วิธีง่าย ๆ


DASHBOARD


PURCHASE REQUISITION ARCHIVE


PROCURE MENT ้ ด จ้ วาง แ ผ นการจั ด ซ อจั ื ้ย ระบบการบริ หารข อ ้มู ล าง ด ว ่ ีสามารถ ท าให้ ่ด ซ อมี ้ เวลาแ ท ดี เจ้ าหน้ าท จั ี ื ละ มี ขอ ้มู ลมากพ อ ส าหรั บจั ด หาร้ านค า ้แ ละวั สด ุต ามวั ตถ ุประสง ค ์แ ละสามารถ บริ หาร Leadtime ได รอง ้ รั ้ท งในร ้ Purchase บการท าง านระบบจั ด ซอ ื ั ู ปแ บบ ข อง การบริ หารวั สด ุบริ หารร้ านค า ้ โด ย ผ า ่ นการเปรี ย บเท ยี บ ่ ่ท ่ด ให้ ตามเง ื อนไข ราค าแ ละข อ ้ตกลง การช าระเง ิ นท ดี ี สุ ี อตโ ั นมั ติ ่ อก การค านวณ ราค าวั สด ุจะค านวณ ค า ่ ให้ ต ามหน่วย นั บ ท เลื ี ่ แ ละบริ หารจั ด การส่วนลด เง ื อนไข การช าระเง ิ นได ต้ามข อ ้ตกลง ท ุกรู ปแ บบ Sub-Contractor รอง รั บเอกสารส ง่ ัจ้ าง ส ญ ั ญ าจ้ าง ท ุก รู ปแ บบ ไม่วา ่ จะเป็ นบุค ค ล หรื อนิ ตบ ิุค ค ล ค านวณ มู ลค ่าจ้ าง ง าน ตามง วด ส ญ ั ญ า ตามผ ลง าน เปรี ย บเท ยีง แ ผ นง านจริ ง แ ละด ู ภ าพ รวมการเบิ กเง ิ นง วด ข อง ผู ร ้บเหมา ั ช่วง เปรี ย บเท ยีบมู ลค า ่ ง านท ง้ ัหมด สามารถ หั ก Advance Retention แ ละค า ่ ใช จ ้า ่ ย ต่าง ๆ ข อง ผู ร ้บเหมา ั ระหว่าง ง วด ผ ลง านได ้


DASHBOARD


ACCOUNT FINANCE Account Payable บริ หารจั ด การค า ่ ใช จ ้า ่ ย ส านั กง าน แ ละโค รง การ ท ุกกรณ ีไม่วา ่ จะเป็ น เง ิ นสด ย ่อย เง ิ นท ด รอง จ่าย ้านค า ้จ่าย ช าระการส ง่ จ่าย ช าระหนี ร้ ้ผ า ่ นการจั ด ซอ ื ัจ้ าง ง าน ่ ข อง ผู ร ้บเหมา ั ช่วง โด ย แ ย กต น ้ท ุน แ ละตรวจสอบท มา ี ่ ก คา ่ ใช จ ้า ่ย แ ต่ละเรื องได ้อ ่ นท าเอกสาร แ ละย น ืย น ัการจ่าย ช าระ Account Receivable บริ หารจั ด การรายได ต้ามง วด ง าน ่ โด ย อ้ าง อิ ง สญ ั ญ าจ้ าง แ ละรายได อ ้นๆ ื General Ledger บริ หารง บการเง ิ นภ ายใต บ้ริ ษทั แ ละ โค รง การแ บบ Multiบริ โดห ยา สา มา กด ู แ บบแ ยค กแ ละรวม ้ ู Finance รจั ด รถ กาเรี รยแ ค ชอิ นแ ชเอ้ าทได์รั บร ้

รายได ้แ ละค า ่ ใช จ ้า ่ ย จริ ง ตามเอกสารแ ละข อ ้มู ลธ นาค าร ่ เพ อตรวจสอบ ื แ ค ชโฟล ์ก่อนท าการย น ืย น ัการจ่าย ท ุก ง้ ค รั


ACCOUNT RECEIVABLE บั นทึ กใบแจ้ ง หนี ้ คา ่ งวด งาน ( Invoice Progress)


ACCOUNT RECEIVABLE บั นทึ กใบเสร็ จรั บเงิน / ใบกากั บภาษี( TAX INVOICE / RECEIPT)


APPROVE

บริ หารจั ด การระบบอนุ มต ัิ ทุกขั ้ นตอน ตามนโย บาย ข อง บริ ษท ั และโครงการนั น ้ๆ ไม่ ว่าจะอนุ มต ัิ ตามลาดับบุค ค ลที ่ มีอานาจ หรื อ อนุ มต ัิ ตามวงเงินที ไ ่ ด้รับมอบหมาย


PURCHASE ORDER APPROVE


EXECUTIVE ราย ง านบริ หารแ สด ง รวมโค รง การแ ย กโค รง การ แ ละรวม หรื อแ ย กบริ ษทั แ บ่ง ตาม Management System ซ งึ่แ ย กให้ ต ามการบริ หารง านแ ต่ละส่วนง าน เช น ่ ฝ่าย โค รง การ Project Management ฝ่าย ค ลงัส น ิค า ้ Inventory Management ้ ด จ้ ฝ่าย จั ด ซ อจั ื าง Procurement Management ฝ่าย บ ญ ั ช ีAccount Management ฝ่าย บริ หารระด บัสู ง Executive Management ่ น โด ย สามารถ ด ได ู ต้ง้ ัแ ต่วั นเริ มต ้ประมู ลง าน แ ละปิด จบโค รง การ ตลอด จนเรี ย กค น ื หลก ัประกั นท ุกกรณ ี


PROJECT STATUS OVERVIEW

Profile for Joy Chaijiew

Test PDF  

Advertisement