Page 1

#20 (92) • GEGUŽĖS 18, 2018

AMERICAN LITHUANIAN WEEKLY NEWSPAPER

SIUNTOS Į Į VISĄ EUROPĄ EUROPĄ EUROPĄ

BALTIC AUTO SHIPPING, INC

EXPRESS SIUNTOS Į LIETUVĄ LĖKTUVU IR LAIVU KAINOS IR PASLAUGŲ KOKYBĖ – BE KONKURENCIJOS! Baltic Auto Shipping World Wide Shipping Company

5811 W 66TH STREET, BEDFORD PARK, IL 60638 OFFICE: 708-924-7474 CELL: 630-362-0568

 Air Cargo  Ocean Cargo  Auto Export

www.balticautoshipping.com

12 PUSLAPIS

ASTA ZIMKUS: “KŪRYBOS ŽAVESYS SUSIDEDA IŠ ŽMOGIŠKOS ENERGIJOS»


2 | #20 (92) • gegužės 18 - gegužės 24, 2018

News

Nuomonė

Ar Europos Sąjunga parašys Lietuvos istorijos vadovėlį? N

eretai valstybinių švenčių metu ar įvairiuose renginiuose galime išvysti ne vieną politiką, ranką prie širdies pridėjusį, ir rimtu veidu giedantį Lietuvos tautinę giesmę. Viename posme yra žodžiai: „Iš praeities Tavo sūnūs te stiprybę semia“. Deja, gretos politikų, suprantančių šių žodžių tikrąją reikšmę, vis mažėja. Istorinę atmintį ir istorinės atminties politiką stengiamasi ištrinti arba paversti vienos ar kitos ideologijos tarnu. Beveik kaip okupacijos metais, kuomet istorija buvo perrašinėjama taip, kad būtų palanki ir draugiška okupantams. Šiandien istoriją perrašyti nelengva, tačiau pasitelkti ją savo tikslams kurį laiką bandė dažnas Europos federalizmo šalininkas. Jų teigimu, istorija priklauso tiems, kurie ją kuria šiandien, o ne „populistams“, kurie „nostalgiškai laikosi įsikibę į praeitį ir atsisako žvelgti į ateitį“. Supraskime – noras stiprinti valstybingumą, ugdyti tautinę ir istorinę savimonę yra siejamas su populizmu. Atrodo, esame pernelyg silpni, kad galėtume atsilaikyti tokioms manipuliacijoms kaip ankstesnio Europos Komisijos pirmininko Jose Manuelio Barosso, kuris Europos Sąjungą (ES) lygino su imperija ir nuolat kalbėjo apie bendrą ES istorinį pasakojimą, nepaisydamas, kad tam prieštaravo nemažai valstybių narių. Tačiau, anot buvusio pirmininko ir jam pritariančiųjų, tokią istoriją būtina sukurti, kadangi be to nebus vertybinio pagrindo ir labiau integruotai, galbūt federacinei valstybei, kuri skirtingas teritorijas turėtų suvienyti istorine, kultūrine, tautine ar dar kokia kita prasme. Paradoksalu, tačiau viena ranka norėta įtvirtinti bendrą istorinį pasakojimą, kuomet kita ranka buvo stengtasi panaikinti viską, kas yra stabilu ir nekintama. Šis dar karštesnis noras pasipriešinti bet kam, kas yra istoriška, ir tikėjimas visuotine pažanga galiausiai privedė bandymus sukurti ES istorinį pasakojimą apie visišką fiasko. Šiuolaikinė ES savo esme yra istoriška, ir tai dar viena priežastis, kodėl bendras istorinis pasakojimas yra neįmanomas. Kiekviena valstybė yra atsakinga už savo istorinio naratyvo kūrimą, pasakojimą ir gynimą. Todėl ES lygmeniu neįmanoma susitarti dėl bendros ir visiems priimtinos įvykių interpretacijos. Tačiau tai nereiškia, kad privalo-

me griežtai atsiriboti nuo ES vykstančių diskusijų dėl istorinės politikos. ES lygmeniu be galo svarbu sutarti bent dėl esminių žemyno istorijos įvykių ir tragedijų vertinimo. Juolab, kad pastaruoju metu minėti įvykiai tampa įvairių dezinformacijos, ar kitų informacinio karo priemonių taikiniais. Esminis nesutarimas, ypač aktualus Lietuvai – skirtingas nacistinės Vokietijos ir Sovietų Sąjungos nusikaltimų vertinimas. Sąjungininkų ir Sovietų Sąjungos pergalė Antrajame pasauliniame kare prieš Vokietiją negali būti išlyga ir atleidimas už penkis dešimtmečius trukusią nepriklausomų valstybių okupaciją ir gyventojų represijas. Lietuva privalo siekti ES lygmeniu sulyginti komunizmo nusikaltimus su nacių nusikaltimais žmonijai. Tai nėra naujas tikslas, jau seniai dėjome pastangas tai padaryti: 2008– 2012 m. vyriausybės kadencijos metu istorinė politika buvo įtraukta į Užsienio reikalų ministerijos užsienio politikos strategiją, parengtos gairės diplomatams, kaip nuo nedraugiškų išpuolių apginti mūsų istoriją, tačiau visa tai iki šiol renka dulkes stalčiuose. Bet juk dabar, kai Rusijos informacinės atakos tik sustiprėjo, būtent šios priemonės, jeigu būtų taikomos ir vystomos, galėjo atlikti pagrindinį tokių išpuolių nukenksminimo darbą. Todėl ES politikos kontekste Baltijos ir Višegrado valstybės privalo atgaivinti iniciatyvas, kurios užtikrintų deramą komunizmo pasmerkimą bei lygiavertį totalitarinių režimų aukų vertinimą Europoje. Skirtingos šių dviejų totalitarinių režimų interpretacijos, Europą siekiančios suvienyti organizacijos rėmuose, yra ne tik neteisingos istoriniu požiūriu, bet ir žeidžia komunistinių

režimų aukų atminimą – žmonių kančios ir gyvybės negali būti vertinamos skirtingai. Ne vien mūsų ryžto trūkumas lėmė nesėkmes, bandant sulyginti nusikaltimus. Daugelis komunistinio teroro nepatyrusių „senųjų“ ES valstybių lengvai gali įvardinti nacių vykdytus nusikaltimus žmoniškumui, pagrindines žydų žudymo vietas ar aukų skaičių. Tačiau tų pačių žmonių paklausus apie komunizmo įvykdytus nusikaltimus, retas galėtų įvardinti net kokie jie buvo, o dažnas gal ir paklaustų, ar į Sibirą žmonės važiavo ne savo noru. Taip pat trukdo ir kai kurių valstybių, pavyzdžiui Prancūzijos teigiamas požiūris į komunizmo ideologiją. Daug šiuolaikinės kairės politikų Europoje neslepia savo simpatijų komunizmo ideologijai, o senesnės kartos kairieji yra netgi dalyvavę komunistinių judėjimų veikloje. Istorinei politikai vis dažniau patenkant į tarptautinių santykių darbotvarkę, itin rizikuojame nekurdami savo istorinio pasakojimo ir politikos. Istorija ir istorinė politika yra neatskiriama kiekvienos valstybės tapatybės dalis. Valstybė turi lavinti savo Tėvynės istorijai ištikimą visuomenę, nes jei valstybė to padaryti nesugebės – visuomenė taps paviršutiniška, vartotojiška, parsidavėliška ir neatspari grėsmėms. Natūralu, kad tokia visuomenė nesugebės pasipriešinti ir dezinformacijai, kuri dažnai bando juodinti svarbiausius Lietuvos istorijos epizodus: partizanų kovas, Sausio 13-osios, 1941 m. įvykius ir t. t. Netgi matydami visa tai mes toliau vengiame pateikti aštrius klausimus žmonėms, kurie mums meluoja į akis. Dar daugiau:

dažnai net pasiūlome pamirši nuoskaudas ir „žiūrėti tik į ateitį“... Kad iš tiesų suvoktume istorijos politikos svarbą, palyginkime Lenkijos ir Lietuvos reakciją į du dezinformacijos incidentus. Prieš kelerius metus Baltuosiuose Rūmuose JAV prezidentas Barakas Obama nacių stovyklas pavadino lenkiškomis mirties stovyklomis. Tuometinis Lenkijos Premjeras Donaldas Tuskas pareikalavo B. Obamos atsiprašyti jo ir visos lenkų tautos, nes tai buvo ne lenkiškos mirties stovyklos, o nacių mirties stovyklos okupuotoje Lenkijoje. Šiais metais Lenkijoje buvo priimtas įstatymas, kuris draudžia nacių mirties stovyklas vadinti lenkiškomis stovyklomis, ir taip galutinai užkerta kelią informacinėms atakoms šalies viduje bei numato atsakomybę pažeidėjams. Tuo tarpu ne taip seniai Lietuvoje Rūta Vanagaitė kartu su Efraimu Zuroffu ėmė skleisti melą apie tai, kad Lietuvos partizanų vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas buvo žydšaudys. Premjeras Saulius Skvernelis pareiškė, kad kiekvienas žmogus turi teisę į savo nuomonę, o Tautos atstovybei vadovaujantis Seimo pirmininkas šiuo klausimu apskritai nepasisakė. Minėtos reakcijos aiškiai rodo, kad mūsų valstybė nėra pajėgi apginti savo istorijos ir tiesos – mes tylime, o tylėjimas reiškia neturėjimą ką pasakyti, kuris yra suprantamas kaip leidimas toliau tęsti pasibjaurėtinas melo kampanijas. Deja, bet šiandien vis dar turime įtikinėti savo politikus, kad istorinės atminties politika yra viena pagrindinių sąlygų valstybės išlikimui ir visuomenės darnai. Net švęsdami savo valstybės šimtmetį akcentuojame tapimą modernios Europos dalimi, o ne tautinį ir istorinį pasakojimą, kurio pagrindu prieš šimtmetį mūsų valstybė buvo sukurta. Liūdna, kad turime įtikinėti savuosius politikus, jog jei nekursime istorinės atminties politikos, ateinančio Lietuvos valstybės bei tautos šimtmečio nebešvęsime – galbūt žemėje gyvens lietuviai, bet neliks lietuvybės turininio, o kartu ir prasmės švęsti. Matydami, kaip priešiškos mums jėgos bando perrašyti mūsų istoriją, kaip visuomenė nebesieja savęs su Tėvyne ir tauta – turime susivienyti vardan savo valstybės išlikimo. Ne ES, ne kas nors kitas, o tik mes patys privalome parašyti istorijos vadovėlį Lietuvos ateities kartoms. Tik autentiška ir stipri Lietuva galės kurti stiprią Europą! Kamilė Šeraitė. Autorė - Rusijos ir Rytų Europos studijų magistro kurso studentė, LR Seimo nario Lauryno Kasčiūno padėjėja


News

#20 (92) • gegužės 18 - gegužės 24, 2018 | 3

PREMIER

CT SCAN NEMOKAMAI

DENTAL

su implantų konsultacija

Kastytis Zymantas, DDS % % % % % % %

Dantys per vieną dieną Protinių dantų traukimas su bendrąja nejautra (sedation) Implantai nuo $1,100 Karūnėlės nuo $699 Įvairios kaulo priauginimo operacijos Lazeriu gydoma paradantozė Botox $9 unit, Restylane

PIGIAU NEBŪNA! TIK $1999 630-355-3339

Nemokamos konsultacijos!

Naujiems pacientams apžiūra, valymas, nuotraukos (kaina neturintiems draudimo)

kalbame lietuviškai

309 W.OGDEN AVE. NAPERVILLE, IL 60563

WWW.DRKAZ.COM

Beyond imagination Beyondyo yourr imagination

• Virtuvinių-valgomųjų komplektų, vonių, miegamųjų, ofiso, baro, poilsio kambarių baldų dizainas ir jų gamyba. (Taip pat gaminame duris, stalus ir kt.) • Neribotas aukščiausios kokybės medžiagų pasirinkimas iš viso pasaulio.

www.unimodewoodworking.com

Arunas Zabielskas Principal + Senior Designer

866-287-8666

az@unimodewoodworking.com


4 | #20 (92) • gegužės 18 - gegužės 24, 2018

News

Nuomonė

Čikagos lituanistinėje mokykloje – gražiausios vaikų dovanos mamoms Pavasaris – gražiausias metų laikas Sužydi gėlės ir atgyja gamta, O su pavasariu ateina šventė, Pati gražiausia - Motinos diena.

N

et du šeštadienius iš eilės Čikagos lituanistinėje mokykloje visos vaikų šypsenos, gėlės, dovanos, šokiai ir dainos buvo skirtos pačiam brangiausiam žmogui žemėje – Mamai. Gegužės 5 dieną nuo pat ryto į mokyklą skubėjo ne tik mokiniai, bet ir mamytės. Tądien visi mažesnieji sveikino mamas. Lituanistinės mokyklos mažesnieji ilgai ir nuoširdžiai ruošėsi šiai šventei. Mažieji su mokytojų pagalba paruošė dovanėles mamytėms. Vaikučiai jas ruošė su didžiausia meile ir nuoširdumu, nes dovanėlės juk mamytėms! Visose šventėse skambėjo muzikos mokyto-

jos Evelinos Karalienės išmokintos dainelės, kurios sušildė mamyčių širdis. O šokių mokytojų Onutės Cvilikienės ir Rasos Stanevičienės išmokinti šokiai ne tik pralinksmino mylimas mamas, bet ir pakvietė kartu pašokti. Mažieji pasakė mamytėms pačius nuoširdžiausius palinkėjimus, dovanojo savo rankytėmis darytas dovanėles ir gėles... Nors už lango lijo lietus ir buvo šalta, Čikagos lituanistinėje mokykloje nuotaika buvo puiki! Gegužės 12 dieną mokiniai sveikino savo mamytes, močiutes su Mamos diena, dovanojo joms gražiausius poezijos posmelius, dainas, šokius, savo rankomis padarytus darbelius, gėles. Mamų šventė vyko jaukioje Čiurlionio galerijoje, kuri buvo išpuošta gėlėmis, karpiniais, žydinčiais me-

džiais. Nors kiekvienai klasei buvo skirta tik pusė valandos, bet mokytojų išradingumas ir profesionalumas įrodė, kad ir per tokį trumpą laiką įmanoma parodyti programą, kuri suvirpintų ne vieną širdį ir sudrėkintų ne vienas akis. Padedant muzikos mokytojų Evelinos Karalienės ir Dalės Gedvilienės paruošta mokinukų programa - jie dainavo dainas mylimoms mamytėms, o šokių mokytoja Nijolė Pupienė ir muzikė Genovaitė Razumienė pristatė mamoms šokius skirtus šiai progai. Šventės pasibaigė tradicine jau tapusia daina «Tuk tuk, širdele» ir įteikė mamoms po rožę bei savo darytą atvirutę. Gera matyti laimingas mamas, besišypsančius vaikus ir norisi, kad šventė niekada nesibaigtų..! Būkite

laimingos ir sveikos, mielos mamos! Linkime jums sėkmės, stiprybės, energijos bei kantrybės auginant ir auklėjant mūsų ąžuoliukus ir liepaites! Rima Sinkevičienė 5 klasės mokytoja


News

#20 (92) • gegužės 18 - gegužės 24, 2018 | 5


6 | #20 (92) • gegužės 18 - gegužės 24, 2018

News

PASAULIS

Italo nutapytas aktastapo vienu brangiausių aukcione parduotų meno kūrinių I

talų dailininko Amedeo Modigliani tapytas aktas – ir šio menininko didžiausio formato paveikslas – pirmadienį Niujorke buvo parduotas už 157,2 mln. JAV dolerių. Jis tapo ketvirtu brangiausiu kada nors aukcione parduotu meno kūriniu. Už prieš šimtmetį nutapytą A.Modigliani šedevrą „Apsinuoginusi moteris, gulinti ant kairiojo šono“ (Nu couche (sur le cote

gauche) sumokėta didžiausia suma aukcionų namų „Sotheby's“ istorijoje. A.Modigliani darbai – treti pagal brangumą aukcionuose parduoti menininko darbai, juos pagal šį rodiklį lenkia tik Leonardo da Vincio ir Pablo Picasso kūriniai. Pirmadienį vykusio aukciono rezultatui nepavyko pranokti 2015-ųjų „Christie's“ aukciono laimėjimo, kai

už kitą A.Modigliani aktą pirkėjas nepagailėjo įspūdingos 170,4 mln. JAV dolerių sumos. A.Modigliani pritaikė akto žanrą moderniems laikams, tačiau 1917-aisiais, kai apsinuoginusias moteris vaizduojančių dailininko paveikslų serija buvo pirmą kartą eksponuojama Paryžiuje, jie taip šokiravo visuomenę, kad policijai net teko uždaryti parodą. Nuo 1916 iki 1919 metų

Šiaurės Korėja jungsis prie pasaulinių pastangų uždrausti branduolinių ginklų bandymus

Š

iaurės Korėja planuoja prisijungti prie pasaulinių pastangų įgyvendinti visišką branduolinių ginklų bandymų draudimą, antradienį pareiškė šios šalies ambasadorius prie Jungti-

nių Tautų. „KLDR (Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika) prisijungs prie tarptautinių norų ir pastangų visiškai uždrausti branduolinius bandymus“, – Ženevoje per Nusiginklavimo konferenciją pareiškė Šiaurės Korėjos ambasadorius JT Hanas Tae Songas. Šis jo pareiškimas nuskambėjo prasidėjus diplomatiniam atšilimui ir seniai izoliuotam režimui ruošiantis kitą mėnesį numatytam Pchenjano lyderio Kim Jong Uno ir JAV prezidento Donaldo Trumpo viršūnių susitikimui. Praėjusį mėnesį Kim Jong Unas paskelbė, kad jo šalis nutrauks

savo branduolinius ir tolimojo nuotolio raketų bandymus. Šis pranešimas buvo pasveikintas kaip svarbus žingsnis siekiant Korėjos pusiasalio denuklearizacijos. Tačiau Pchenjanas dar neprisijungė prie Branduolinio ginklo neplatinimo sutarties, iš kurios pasitraukė 2003 metais. Šiaurės Korėja yra viena iš aštuonių valstybių, galinčių atlikti branduolinius bandymus, įskaitant JAV, Kiniją ir Iraną, kurios iki šiol nepasirašė arba neratifikavo 1996 metų Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutarties. Hanas Tae Songas apie šias sutartis

A.Modigliani nutapė 22 gulinčių ir 13 sėdinčių moterų. Didžiąją dalį šių paveikslų galima rasti žymiausiuose pasaulio muziejuose, tarp jų -Modernaus meno (The Museum of Modern Art, MoMA) ir Metropoliteno muziejuje (Metropolitan Museum of Art) Niujorke. Buvęs paveikslo savininkas gali džiaugtis nemenku pelnu, nes 2003-aisiais „Apsinuoginusią moterį“ jis įsigijo už 26,9 mln. JAV dolerių. Lrytas.lt informacija

neužsiminė, tačiau konferencijos dalyviams pareiškė, kad jo šalis siekia „įdėti daugiau pastangų, siekiant plėtoti santykius tarp abiejų Korėjų, sumažinti didelę karinę įtampą ir iš esmės pašalinti karo Korėjos pusiasalyje grėsmę“. „Ji dės nuoširdžias pastangas..., siekdama sukurti tvarios ilgalaikės taikos mechanizmą“ su savo kaimyne pietuose, sakė ambasadorius. Jis taip pat paragino tarptautinę bendruomenę palaikyti ir padėti išsaugoti dabartinį „teigiamą klimatą“ šalių santykiuose. Diplomatinių santykių atšilimas vyksta po daugybės įtampos metų ir sankcijų Šiaurės Korėjai griežtinimo, atsakant į jos vykdytas branduolines ir raketų programas. Paklaustas apie nuolatinius Vašingtono grasinimus sankcijomis Hanas Tae Songas antradienį atsakė, kad jos yra „pavojingas bandymas sugriauti sunkiai pasiektą dialogo atmosferą“. Lrytas.lt informacija

JAV blokavo nepriklausomą JT tyrimą dėl smurto Gazos Ruože J

ungtinės Tautos pirmadienį blokavo Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos pareiškimą, raginantį surengti nepriklausomą tyrimą dėl dešimtis žmonių gyvybių nusinešusio smurto prie Gazos Ruožo ir Izraelio sienos, prasiveržusio per naujosios Amerikos ambasados Jeruzalėje atidarymą, pranešė diplomatai. „Saugumo Taryba reikia pasipiktinimą ir sielvartą dėl civilių palestiniečių, pasinaudojusių teise taikiai protestuoti, žūties“, – sakoma pareiš-

kimo projekte, su kuriuo susipažino naujienų agentūra AFP. „Saugumo Taryba ragina atlikti šių veiksmų nepriklausomą ir skaidrų tyrimą, kad būtų užtikrintas atskaitingumas“, – nurodoma tekste. Per kruviniausią Izraelio ir palestiniečių konfliktą nuo 2014 metų karo Gazos Ruože pirmadienį žuvo mažiausiai 55 palestiniečiai, dar per 2,4 tūkst. buvo sužeisti. Susirėmimai įsiplieskė prieš Izraelio pareigūnams ir Baltųjų rūmų delegacijai, kurioje buvo JAV prezi-

dento Donaldo Trumpo duktė Ivanka, atidarant ambasadą Jeruzalėje, perkeltoje iš Tel Avivo. Kraujas buvo toliau liejamas visą dieną. Tarp žuvusiųjų buvo aštuoni vaikai, jaunesni kaip 16 metų, sakė Palestinos pasiuntinys prie Jungtinių Tautų. Bendrą žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičių pateikė Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija. „Saugumo Taryba reiškia gilų susirūpinimą dėl pastarųjų įvykių palestiniečių teritorijoje, nuo 1967 metų okupuotoje Izraelio, įskaitant

Rytų Jeruzalę, ypač taikių protestų Gazos Ruože ir tragiškos civilių gyvybių netekties kontekste, – sakoma atmesto pareiškimo juodraštyje. – Saugumo Taryba ragina visas šalis elgtis santūriai, kad būtų išvengta tolesnio eskalavimo ir atkurta ramybė.“ 15min.lt informacija


News

#20 (92) • gegužės 18 - gegužės 24, 2018 | 7

SEE WHAT GAPS MAY BE HIDING IN YOUR COVERAGE VAIDA CAPLINSKIENE AGENCY 630-257-0600

A

The Law Offices of NDRIUS POKAS

S

Kalbame lietuviškai / Priimame kreditines korteles 9 E. Irving Park Rd., Roselle, IL 60172 Tel: 630-635-2385 Fax: 630-894-2528 aspokas@spokaslaw.com

Nekilnojamojo turto teisė • NT pirkimas • NT pardavimas • Nuomotojų/nuomininkų ginčai www.spokasrealestatelaw.com

VCAPLINSKIENE@ FARMERSAGENT.COM

Baudžiamoji teisė/DUI/traffic • Įtariamųjų ir kaltinamųjų gynyba • Kriminalinių įrašų panaikinimas • DUI gynyba • Eismo taisyklių/CDL pažeidimai www.spokaslaw.com

https://agents.farmers.com/ vcaplinskiene 14911 E 127TH ST STE F123

Asmeninė žala

LEMONT, IL 604397417

contact me

contact me

Albina Van Maer

Broker/Owner • Bluebird Realty, Inc.

630-234-2642 Gyvenamo nekilnojamojo turto pardavimas ir nuoma Investicijos ir nekilnojamo turto valdymas

$

$

1,750/men

Bloomingdale išnuomojamas kotedžas. 3-jų miegamųjų, 2.5 vonios. Bluebirdrealtor.com

us HeLp protect Your dreAms. LetLet us HeLp protect Your dreAms. Letus usHeLp HeLp protect protect YourAgent dreAms. Renata Tolvaisaite, Let Your dreAms. Renata Tolvaisaite, Agent 325 N Milwaukee Ave Ste C, Wheeling 325 N Tolvaisaite, Milwaukee Ave Ste C, Wheeling Renata Agent Bus: (847) Renata 215-8989 Tolvaisaite, Agent (847) 215-8989 325Bus: Milwaukee Ave Ste Ste C, C, Wheeling Fax: (847) 215-6369 325 NNMilwaukee Ave Wheeling rtolvais@amfam.com Bus: (847) 215-8989 (847) 215-6369 Bus:Fax: (847) 215-8989 RENATA Fax: (847) 215-6369 TOLVAISAITE Fax:rtolvais@amfam.com (847) 215-6369

rtolvais@amfam.com rtolvais@amfam.com

262,000

Naperville kotedžas 4 miegamųjų, 3-jų vonių, 2 automobilių garažas. Naperville mokyklos.

• Autoavarijos • Išeitinė kompensacija • Ieškinys dėl aplaidumu padarytos žalos • Civilinės bylos www.spokaslaw.com

Downers Grove

Namas nuomai. Nuoma su galimybe pirkti.

Komercinės ir verslopaskolos Oksana Sevic 630-697-2572 Investicinės nuosavybės 708-512-7678 Nemokamos paslaugos pirkėjams!

24-Hour cLAims reporting & customer service 1-800-mYAmfAm (692-6326) Home | Auto | Life | Business | fArm & rAncH

AmfAm.com

American Family Mutual Insurance Company, S.I. and Its Operating Companies, American Family Insurance Company, American Family Life Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, WI 53783 010996 – Rev. 7/17 ©2015 – 7089594

24-Hour cLAims reporting & customer service 1-800-mYAmfAm (692-6326) 24-Hour cLAims reporting & customer service 1-800-mYAmfAm (692-6326)

Home | Auto | Life reporting | Business | fArm & rAncH service AmfAm.com 24-Hour cLAims & customer 1-800-mYAmfAm (692-6326) Home | Auto | Life | Business | fArm & rAncH AmfAm.com

Home | AutoFamily | LifeMutual | Business | fArmCompany, & rAncH S.I.AmfAm.com American Insurance and Its Operating Companies, American Family Insurance Company,

American Family Mutual Insurance Company, S.I. and Its Operating Companies, American Family Insurance Company, American Family LifeInsurance InsuranceCompany, Company, 6000 American Parkway, Madison, WI 53783 010996 – Rev. 7/17– 7089594 ©2015 – 7 AmericanFamily FamilyMutual Life 6000 Parkway, Madison, WIAmerican 53783 010996 Rev. 7/17 ©2015 American Insurance Company, S.I. American and Its Operating Companies, Family –Insurance Company, American Family Insurance Company, 6000 American Madison, WI 53783 American 010996 – Rev. 7/17 ©2015 – 7089594 American FamilyLife Mutual Insurance Company, S.I. andParkway, Its Operating Companies,

Family Insurance Company, American Family Life Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, WI 53783 010996 – Rev. 7/17 ©2015 – 7089594


8 | #20 (92) • gegužės 18 - gegužės 24, 2018

News

LIETUVA

Vilniaus aukcionas pristatys brangiausiai lig šiol įkainotą kūrinį

B

irželio 1 d. vyksiančiame 52-ajame Vilniaus aukcione (VA) ketinama pristatyti brangiausiai lig šiol aukcione įkainotą kūrinį – Antano Samuolio tapybos darbą „Liga“, jo pradinė kaina – 68.000 Eur. VA pranešimu, VA rinkinį sudaro

140 lotų, jie suskirstyti į septynias temines rubrikas, rinkinys pristato plačią vaizduojamosios lietuviškos ir lituanistinės dailės panoramą. Vieno reikšmingiausių XX a. pirmosios pusės Lietuvos tapytojų – arsininko Antano Samuolio (1899–1942), Kauno meno mokyklos auklėtinio (mokėsi J. Vienožinskio tapybos studijoje) darbą per 11 veiklos metų aukcionas pristato pirmą kartą. „Liga“ buvo eksponuota pirmojoje „Ars“ grupės parodoje 1932-aisiais. Manoma, kad A. Samuolio palikimą sudaro apie 60 darbų, dauguma jų saugomi Lietuvos muziejuose. Paskutinį kartą A. Samuolio darbai į vieną rinkinį buvo sutelkti 2003-aisiais

– kolekcininkas Edmundas Armoška, tuometinis Lietuvos kolekcininkų asociacijos prezidentas ir įmonės „Maldis“ savininkas, jo darbų parodą surengė galerijoje „Maldis“. Greta chrestomatinių „Baltosios obels“, „Geltonos moters“ (dar vadinamo „Moteris geltonu rūbu“), kitų muziejinių ir kolekcininkams priklausiusių darbų, tuomet pasitaikė reta proga pamatyti restauruotų A. Samuolio peizažų, portretų, natiurmortų, nukryžiavimo scenų Fokuse – J. Čeponis Be A. Samuolio darbo, aukcionas atkreipia dėmesį dar į 139 kūrinius. Atskiras LII Vilniaus aukciono žvilgsnis šįkart nukreiptas į Jono Čeponio kūrybą – rubrikoje „In focus: Jonas

Čeponis“ pristatomi septyni jo darbai. Čia reiktų priminti, jog J. Čeponio tapyba tarp VA dalyvių naudojasi ypatingu populiarumu – jo kūriniai aukcione ne kartą parduoti brangiausiai. Tradiciškai, aukciono kolekcijoje daug dėmesio skiriama peizažui; tyliųjų modernistų darbų kolekcininkai kviečiami atkreipti dėmesį į ankstyvuosius, dar konstruktyvistinius Lino Katino darbus. Be tradiciškai pristatomų grafikos, lituanistinės kolekcijos darbų, aukcione, sako jo rengėjai, „bus atiduota duoklė lietuviškai keramikos tradicijai, ypatingai – Valdemarui Manomaičiui, kurio keramika savo žavesio nepraranda ir po 50-ies metų“. LII Vilniaus aukcionas įvyks birželio 1 d. 18 val. Tolerancijos centre (Naugarduko g. 10/2), kūrinius peržiūrėti galima ir internetiniame puslapyje www.menorinka.lt. Parengė: Beatričė Laurinavičienė, VZ.lt informacija

D. Mockus: kovodama su „menamais oligarchais“ D. Grybauskaitė kopijuoja V.Putiną V

erslo koncerno „MG Baltic“ prezidentas Darius Mockus sako, kad prezidentės Dalios Grybauskaitės „kova su menamais oligarchais“ kopijuoja Rusijos prezidento Vladimiro Putino veikimo modelį. Tai D. Mockus pareiškė reaguodamas į prezidentės pasisakymus, kad „MG Baltic“ veikla yra klasikinis oligarchinio veikimo pavyzdys. „Kova su menamais oligarchais kopijuoja ilgus metus Vladimiro Putino taikomą modelį. Lietuvos verslininkų siekiamybė

– JAV politikos ir verslo santykio modelis. Įdomu, kaip visa tai pakomentuotų mūsų strateginių partnerių prezidentas Donaldas Trumpas?“ – BNS atsiųstame komentare teigia koncerno „MG Baltic“ prezidentas Darius Mockus. D.Grybauskaitė Žinių radijo antradienį transliuotame interviu teigė, jog klasikinis oligarchų apibrėžimas yra, kai verslas susilieja su politika ir turi savo žiniasklaidos priemones savo interesams siekti, kurie ne visuomet atitinka viešo intereso.

„Tai matome klasikinį to pavyzdį būtent „MG Baltic“ veikloje“, – teigė šalies vadovė. Praėjusį pirmadienį paviešintame VSD rašte Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui teigiama, kad koncernas „MG Baltic“, tenkindamas savo interesus, buvo sukūręs ilgalaikę veikimo strategiją, kurią, departamento teigimu, galima vertinti kaip destruktyvią veiklą, galinčią destabilizuoti valstybės sąrangą ir demokratinę politinę sistemą ir todėl keliančią grėsmę nacionaliniam sau-

gumui. Koncernui „MG Baltic“ yra pareikšti kaltinimai politinės korupcijos byloje, vienas kaltinamųjų yra ir buvęs koncerno viceprezidentas Raimondas Kurlianskis, Jis kaltinamas davęs kyšius buvusiam liberalų vadovui Eligijui Masiuliui, liberalui Šarūnui Gustainiui bei „darbiečių“ buvusiam lyderiui Vytautui Gapšiui. Parengė: Ignas Jačauskas, 15min.lt informacija

Lietuvos atstovas nugalėjo tarptautiniame drožybos motopjūklais čempionate S

ekmadienį pasibaigusiame tarptautiniame drožybos motopjūklais čempionate pirmą vietą laimėjo Raimundas Uždravis, kurio sukurtas darbas liks Neveronyse. Daugiausia publikos balsų surinko Gintautas Tručinskas. Uždarymo dieną vyko medžio drožėjų greitojo pjovimo var-

žybų šou ir aukcionas. Jo metu daugiausia susidomėjimo sulaukė trys menininkų darbai, dėl kurių renginio dalyviams teko nemažai pasivaržyti. Lietuvos atstovo Valerijaus Kunigelio darbas pavadinimu „Grybinis varniukas“ parduotas už 260 eurų. Ir tai brangiausiai parduota šio auk-

ciono skulptūra. Renginio svečiams netrūko geros nuotaikos – jie ne tik noriai apžiūrinėjo skulptorių kuriamus darbus, bet ir dalyvavo renginio pramogose. Dvidešimt du skulptoriai iš dešimties pasaulio šalių gegužės 10-13 dienomis varžėsi Tarptautiniame drožybos motopjūklais čempio-

nate Neveronyse. 15min.lt informacija


News

#20 (92) • gegužės 18 - gegužės 24, 2018 | 9

INSURANCE AND FINANCIAL DRAUDIMAI IR FINANSINĖS PASLAUGOS

AR APDRAUDĖTE BRANGIAUSIĄ TURTĄ GYVYBĘ?

Vilma

Virginija

7667 W. 95th St., #207 Hickory Hills, IL 60457 Fax: 708-851-4777

NOTARINĖS PASLAUGOS NEMOKAMAI

708-433-7777 midamerica lenders & co Office: 773-775-6808 Fax: 773-775-6806 5151 N.Harlem Ave. Suite 307 Chicago, IL 60656

• Pirkimas • Perfinansavimas • Cash out Programos • Conventional • fha (3.5 % down)

Darius auDickas 312.953.0170 darius@goodadvisors.us

Paskolos NekilNojamam TurTui


10 | #20 (92) • gegužės 18 - gegužės 24, 2018

News

Bendruomenė

N. Venckienė: „Aš neturėsiu teisingo teismo proceso Lietuvoje“

A

štuoniolikmetis Karolis Venckus kartu su Bella savarankiškai gyvena pilkai baltame name, ramioje gatvėje, esančioje šiaurės vakarų priemiestyje. Jo vieniša mama, floristė, yra 50 mylių atstumu nuo federalinio Metropolitano Pataisos Centro Čikagos miesto centre. Ji kovoja dėl savo išdavimo Lietuvai, kurioje priklausomai kaip pateikiami argumentai, ji yra arba nusikaltėlė, arba politinio persekiojimo auka. „Tai kelia daug streso“, - tai yra visas, ką K.Venckus galėjo pasakyti apie savo gyvenimą nuo to laiko, kai Neringa Venckienė pasidavė institucijoms šį vasarį. Jis pažiūrėjo žemyn ir pridėjo: „Vienatvė“. Jo mama teigia, kad reikalai bus dar prastesni, jei ji bus išsiųsta į gimtinę. „Aš neturėsiu teisingo teismo proceso Lietuvoje ir veikiausiai būsiu nužudyta“, - N. Venckienė rašė el. paštu iš Metropolitano Pataisos Centro. Ketvirtadienio rytą JAV Čikagos Apygardos teisme teisėja Virginija Kendall buvo paskirta nagrinėti N.Venciekės bylą, kuri prasidėjo 2008 metais. Tais metais N.Venckienės 4 metų dukterėčia pranešė, kad ji yra tvirkinama keletos vyrų, kuomet ji yra prižiūrima mamos pagal jai skirtą globą. Šis tvirkinimas lėmė bent jau 4 žmonių įtartinas mirtis, įskaitant ir N.Venckienės brolį. Tai taip pat kėlė pavojų ir jos pačios gyvenimui, be to, lėmė jos pabėgimą į Čikagą kartu su sūnumi 2013 metais. Jiems atsiuntė Bellą keletą savaičių po to. Ji kovoja su ekstradicija dėl nusikaltimo, kurio neįvykdė. N.Venckienės teisininkai sako, kad jai pareikšti kaltinimai Lietuvoje yra daugiau nei nusižengimai ir gali būti suklastoti. Teigiama, kad ją norima susigrąžinti tam, jog nubaustų už tai, jog ji pradėjo politinį judėjimą prieš vyriausybės korupciją. „Vyriausybė gali paslėpti savo politinius judėjimus už nereikšmingų ar klaidingų kaltinimų šydo“,- teigia Mark Davidson, kuris atstovauja N.Venckienės politinio prieglobsčio prašymą.

Čikagos federaliniai prokurorai yra pragmatiškesni Lietuvos prašymui išsiųsti N.Venckienę namo. Valstybinis departamentas patvirtino moters išdavimą, tačiau šis sprendimas buvo išduotas be paaiškinimo. JAV advokatų biuras ir Valstybės departamentas nepateikia pastabų dėl laukiamų bylų - pranešė spaudos atstovai kiekvienai pusei. Lietuvos prokurorai neatsakė į el. pašto užklausą. Lietuvos konsulatas Čikagoje el. pašto laišku teigia, kad nestebi šios bylos. „Mes neabejojame, kad šiuo atveju JAV ir Lietuvos valdžios organams bendradarbiaujant bus veikiama pagal visus teisinius susitarimus“, - jie rašė laiške. „Mes negalime komentuoti daugiau, kad neiškiltų kliūčių teisminiam procesui“.

Maištingi kaltinimai

Pareiškimai dėl prievartos yra ypač maištingi. N.Venckienės brolis, tariamos aukos tėvas, kovojo dėl to, kad jo dukra buvo seksualiai išnaudojama Lietuvos Respublikos pirmininko padėjėjo, dviejų aukšto rango teisėjų ir ketvirto nežinomo asmens. JAV pateiktuose dokumentuose N.Venckienė teigia, kad Lietuvos psichiatrai atliko tyrimą su vaiku ir patvirtino, kad pateikti kaltinimai yra tiesa. Tuo metu N.Venckienė buvo teisėja. Ji kartu su savo broliu Drąsiu Kedžiu užpildė skundą, tačiau remiantis dokumentais, kuriuos pateikė jos advokatai, šie įtarimai buvo ignoruojami. Apie 2009 vasarą prokurorai paruošė dokumentus, D.Kedys padarė šį atvejį viešą ir patalpino video, kur jo dukra liudija, jog buvo seksualiai išnaudojama. Jis išsiuntė vaizdo įrašo kopijas „daugybei Lietuvos valdžios institucijų“, - sakė prokurorai. Tų metų spalio mėnesį N.Venckienės advokatai teigė, kad teismas padarė išvadą, kad egzistavo pakankamai įrodymų, jog kalta mergaitės motina, tačiau kaltinimai nebuvo pateikti. „Atsižvelgiant į apkaltinusių asmenų reitingą - byla nubrėžė šalies interesus visoje Lietuvoje“,- rašė advokatai Michael Monico ir Carly Chocron. Tą patį mėnesį vienas iš teisėjų, kaltinamų mergaitės tvirkinimo ir mergaitės teta, buvo nušauti. D.Kedys, kuris, kaip buvo įtariama, nužudė juos, po to dingo. Po šešių mėnesių jo kūnas buvo rastas. Tyrimo metu nustatyta, kad jis paspringo nuo savo vėmimo, būdamas apsvaigęs. „Bet nepriklausoma kriminologė padarė išvadą, kad mirtis nebuvo atsitiktinumas ir jo organizme nebuvo rasta jokio alkoholio“,-tai N.Venckienės advokatai nurodo teismo dokumentuose. 2010 metų liepą Lietuvos Respublikos pir-

mininko padėjėjas, kuris tvirkino merginą, taip pat buvo rastas negyvas. Tuo metu N.Venckienei buvo patikėta dukterėčios globa, tačiau 2011 metais teismas nurodė mergaitę grąžinti jos motinai. Remiantis tuo, kad mergaitė atsisakė gyventi su motina, N.Venckienė nesutiko jos grąžinti 2012 metų gegužę, ją palaikė apie 100 protestuotojų. Šis incidentas yra kaltinimų centre prieš N.Venckienę, kuri, kaip teigia valdžios institucijos, spardė ir mušė mergaitės motiną ir policijos pareigūną, kuris atėmė mergaitę. N.Venckienė tvirtina, kad mergaitė prilipo prie jos kaklo, o valdžios institucijos sužeidė N.Venckienę, kuomet traukė mergaitę nuo jos. „Aš nespyriau niekam“,- teigia N.Venckienė. „Aš neužrakinau durų. Policijos pareigūnas, kuriam aš priešinausi, mane sužeidė. Negalėjau eiti į darbą 12 dienų. Mano dešinys petys buvo sužeistas“. D.Kedžio mirtis ir aukšto lygio pedofilijos kaltinimai sukėlė politinį judėjimą ir „Drąsos partijos“ kelio sukūrimą, kuriuo siekiama kovoti su vyriausybės korupcija. N.Venckienė tapo jo lydere. Ji taip pat buvo tyrimo objektas, dėl kurio kilo keletas kaltinimų, įskaitant teismo „žeminimą“, nesilaikant įsakymo perduoti mergaitę į motinos globą, atsisakyti leisti policijai įeiti į savo namus ir fiziškai sužeisti pareigūną bei mergaitės motiną. „Baimindamasi dėl savo asmeninio saugumo Lietuvoje, netrukus po to N. Venckienė atvyko į JAV“,- jos advokatai parašė teismo dokumentuose. Tai buvo 2013 m. balandžio mėn. Per ateinančius penkerius metus N.Venckienė mokėsi McHenry apygardos kolegijoje, dirbo darbą su pagyvenusiais žmonėmis ir valė namus, teigė jos advokatai. Ji baigė paralegalo studijas, sakė jos sūnus, tačiau sausio mėn. vietoj naujos profesijos nusprendė atidaryti gėlių parduotuvę. Po mėnesio, supratusi, kad valdžios institucijos siekia ją suimti, N.Venckienė pasidavė. Kodėl Lietuvos valdžios institucijos nusprendė siekti jos perdavimo, lieka neaišku. Vasario 23 d. JAV magistratas teisėjas Da-

niel G. Martin suteikė jos išdavimą Lietuvai. Praeito mėn. pabaigoje jos advokatai užpildė dokumentus, prašančius išsamiau nagrinėti atvejį teisme, šis procesas turi prasidėti netrukus. Jos advokatai teigia, kad JAV valstybės departamentas nepateikė jokio pagrindo savo sprendimui patvirtinti perdavimą. Valstybinis departamentas „tik įsisavino pateiktą informaciją ir be analizės nusprendė, kad ekstradicija buvo patenkinama“, - teisininkai rašė bylose.

Skeptikai, rėmėjai čia ir užsienyje

N.Venckienės draugai sako, kad ji yra sąžininga, maloninga, kukli ir darbšti. „Ji man tiesiog buvo nuostabi“, - sakė Kathleen Miller, kuris prieš penkerius metus susitiko su N.Venckiene per bendrą draugą. N.Venckienė, kaip sodininkė, paliko augalus Milleriui jo namuose. Abu dalinosi maistu ir kartu studijavo Bibliją. Soyun Kim, kuris 2013 m. susipažino su N.Venckiene anglų kalbos klasėje, sakė, kad moteris iš savo sodo tiekia daržoves ir maistą jo tėvams, kai jie atvyksta iš Pietų Korėjos. „Ji visuomet dalinasi tuo, ką turi“,- sakė Kim. Nėra aišku, kaip plačiai jos istorija sekama lietuvių bendruomenėje Čikagoje, laikomoje Lietuvos sostine Amerikoje. Čikagos Lietuvos tyrimų ir studijų centro valdybos pirmininkas Robertas Vitas sakė, kad niekada negirdėjo apie N.Venckienės padėties aptarimus socialiniuose susitikimuose. Pasak jo, ta tyla gali parodyti, kad lietuviai remia jos išdavimą. „Aš įtariu, - sakė V.Vitas, - žmonės jaučia, kad galbūt kaltinimai... gali būti pagrįsti“. Jis yra skeptiškai nusiteikęs dėl N.Venckienės kaltinimų apie plačiai paplitusią valdžios korupciją ir sakė, kad ji mano, jog Lietuvoje gaus teisingą teismo sprendimą.

„Kalėjimas manęs negąsdina“

N.Venckienė dvylikto aukšto kamera dalinasi su dviem kitomis moterimis ir gali apsilankyti bibliotekoje bei treniruoklių salėje, dalyvauti Mišiose. „Kalėjimas manęs negąsdina“, - pridūrė ji. „Aš čia neturiu jokių problemų“. Kas dvi savaites jos sūnus Karolis vyksta aplankyti ją. Jie kalbasi telefonu kas kelias dienas ir apsikeičia keliais elektroniniais laiškais per dieną. Jis lanko kolegiją ir dirba gėlių parduotuvėje. Jo tipiška diena prasideda mokykloje, tada dirba parduotuvėje, išvežioja gėles beveik kiekvieną dieną, po to atlieka namų darbus ir būna su draugais. „Apskritai, - pasakė jis, - aš esu pesimistas, tačiau Amerika labai skiriasi nuo Lietuvos“. Jis paminėjo demokratiją ir žodžio laisvę. „Tikiuosi, kad ji galės įrodyti, kad ji teisi čia, Amerikoje“, - sakė jis. “Lietuvoje - tai yra neįmanoma…”, - pasakė Karolis prabildamas švelniu balsu. Parengė: Ted Gregory, vertė Raminta Rusinaitė


News

#20 (92) • gegužės 18 - gegužės 24, 2018 | 11

GYDYMAS KRANIOSAKRALINE TERAPIJA • Lėtiniai nugaros skausmai • Galvos skausmai

• Sąnarių ir raumenų skausmai • Nerimas ir depresija • Nemiga • Lėtinis nuovargis BRIGITA VAICIULYTE CRP, PT (LT) LAGRANGE, IL TEL. 224-243-1513 Brigita@healinghands.name www.healinghands.name www.facebook.com/BrigitaHealingHands

NERINGA B A LSYS Loan Originator NMLS 1497457

Finansavimas Nekilnojamam Turtui Ilgametė Patirtis  847-630-5073 Office: (773)775-6808 Fax: (773)775-6806 5151 N. Harlem Ave., suite 307, Chicago, IL 60656 Email: neringa@goodadvisors.us

Devon MEDICINOS

CENTRAS • • • •

ŠEIMOS GYDYTOJAS GINEKOLOGAS PEDIATRAS GASTROENTEROLOGAS

• KARDIOLOGAS • MASAŽISTAS • KOJŲ LIGŲ SPECIALISTAS

MEDICININĖ APŽIŪRA INS I-693 FORMOS GAVIMUI

Norite atrodyti jauna ir liekna? Klauskite apie naują svorio metimo beta hcg dietą ir numeskite iki 40 lb

TIK

49

$

Pilnas širdies patikrinimas • Elektrokardiograma • Cholesterolio ir cukraus kiekis kraujyje • Ūgis, svoris • Kraujo spaudimas ir pulsas

Centre atliekami: • Fizinė terapija • Masažas • Skiepai • Visi laboratoriniai tyrimai • Vaikų ir suaugusių apžiūra • Ultragarsas • Elektrokardiograma

Speciali nuolaidų programa neturintiems draudimo!

2958 W. DEVON AVE., CHICAGO, IL 60659

773-274-9100 Lina


12 | #20 (92) • gegužės 18 - gegužės 24, 2018

News

Bendruomenė

Asta Zimkus: “Kūrybos žavesys susideda iš žmogiškos energijos» Pasaulio lietuvių centre įsikūrusiam Lietuvių Dailės muziejuje verda idėjos ir darbai, kurie trauks į centrą sugrįžusių lankytojų akis. Galerijos SIELA direktorė Asta Zimkus šią savaitę socialiniame tinkle “Facebook” dalinosi mintimis:

"K

ai iš dėžių traukiame mozaikai jau sukurtas ir išdegtas molio gėleles, čiupinėjame tai, prie ko prisilietėte jūs. Smulkmena..? Negalvojame apie tai tol, kol iš smulkmenų nesusideda vaizdas. O kurti būsimą vaizdą jau pradėjome kartu su jumis. Mes tvirtai visi "Sieloje" buvome už gėlę, su Sonata priešakyje. Kaip tiks prie šio pastato stiliaus, ką simbolizuos, kaip susidėlios, kokią žinią žydės ateinantiems ir išeinantiems iš PLC. Ką atstovės ir ką primins, kaip tiesiog TURI būti. Ir sugalvojom leisti jums visiems mums tai patvirtinti.

Jūs sakėt - paukščiai! Pradinis mūsų "ką" taip švelniai per kelias valandas pradėjo virsti į "kodėl gi ne?". Nieko nėra geriau už atvirą širdį ir

protą. Nieko, tikrai. Nors būna gyvenime, kada reikia kieto kirvio, kada žinai, jog kitaip nepramuši ledo, bet šis kartas tikrai ne iš tų. Tos gėlelės pagal struktūrą pretenduos į beveik amžinybę - ir karščius, ir šalčius ištvers (kirvio, beje, neištvertų, bet gal su juo niekas nesikėsins?). Pirma po FB balsavimo galvon šovusi mintis: bus abi - ir paukščių, ir gėlės mozaikos. Pilkų sienų tiek daug... Vėliava, šiaip ar taip, gyvai plevėsuoja pastato priekyje dieną naktį, taigi, gal ir nereikia jos dar kartą įcementuoti sienoje, ačiū, kad tai daugelis supratote kartu su mumis. Paukščiai ir gėlė. Taip. Rugsėjui, kai susibėgsim po vasaros atgal, pasitiks mus, žydės, džiugins, primins. Dabar dar reikės gerokai padirbėti. Susiskaičiavom, pasimatavom, dar trūksta daug ko. Vaikai turės progą padirbėti stovyklų metu, o suaugę, tikiu, susirinksim «laimingos valan-

dos» (happy hour) tipo vakarams, kur kartu leisim laiką kūryboje. Gal kas nors sugalvos tapti rėmėjais - vien medžiagoms, tvirtinimui prie sienų, meistrų pagalbai prireiks bent kelių tūkstančių... Ir pabaigsiu tuo, kad kūrybos žavesys susideda iš žmogiškos energijos, kurioje vietą suranda ne tik vizija, profesionalumas, darbas, bet ir žaidimas, improvizacija, taisyklių nesilaikymas bei nustebimo galiomis žongliruojantis Stebuklas". Visus tautiečius, norinčius prisidėti prie Pasaulio lietuvių centro Lietuvių Dailės muziejaus ruošimosi naujajam sezonui darbais ar lėšomis, kviečiame kreiptis tel. 630-291-0097 arba apsilankyti adresu: 14911 E 127th St., 60439 Lemont, IL.

Prezidentė pasveikino ilgametį Seimo narį Č. Juršėną 80-ojo jubiliejaus proga

P

rezidentė Dalia Grybauskaitė pasveikino Kovo 11-osios Akto signatarą, du dešimtmečius parlamentinei veiklai atidavusį Česlovą Juršėną 80ojo gimtadienio proga. Šalies vadovės teigimu, Č. Juršėnas aukštai iškėlė garbingo politiko kartelę, o atsakomybė ir padorumas, reiklumas sau ir kitiems, išskirtinė erudicija bei įžvalga buvo ir visada bus siejama su šio politikos didmeistrio asmenybe. Sveikindama garbingo jubiliejaus proga prezidentė padėkojo už prasmingus darbus Lietuvai ir palinkėjo sveikatos, jėgų ir ilgų metų. Č. Juršėnas gimė 1938 m. gegužės 18 d. Panižiškėje, Švenčionių apskrityje. Politikas iki 2012 m. buvo vieninte-

lis visų kadencijų LR Seimo narys. Paroda Seime Ketvirtadienį Seimo rūmuose atidaryta paroda, skirta Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro, buvusio ilgamečio Seimo nario, Seimo Pirmininko Česlovo Juršėno 80-mečiui paminėti. Parodą pristatė Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis ir Seimo pirmininko pavaduotoja Irena Šiaulienė. Pristatyme dalyvavo ir pats Č. Juršėnas. Ekspozicijoje atskleidžiamos Č. Juršėno gyvenimo akimirkos, įprasminančios jo, kaip politiko ir visuomenės veikėjo, darbus Lietuvai žengiant Nepriklausomybės keliu. Parodoje eksponuojamos Seimo archyvo fotografijos, kuriose pristatoma ilgametė Č. Juršėno politinė, parlamentinė veikla. Fotografijų autoriai - Vladimiras Gulevičius, Vilius Jasinevičius, Gintaras Mačiulis, Olga Posaškova, Gediminas Svitojus, Lina Žilytė. Parodoje taip pat pristatomas ir kitas specifinis istorijos dokumentinis šaltinis, o kartu ir signataro aistra - karikatūrų ir draugiškų (ar nevisiškai) šaržų kolekcija. Seniausias parodos eksponatas - 1946 m. nežinomo lenkų

dailininko nupieštas tuo metu dar aštuonmečio Č. Juršėno šaržas-portretas. Kiti, jau geriau žinomi, Lietuvos dailininkų Vytauto Jurkūno, Sauliaus Medžionio, Vitalijaus Suchockio, Mečislovo Ščepavičiaus, Andriaus Šiušos, Edmundo Unguraičio, Adolfo Užos, Jono Varno šaržai ir karikatūros, publikuoti leidiniuose „Kodėl nerauda Česlovas Juršėnas?“ ir „Česlovas Juršėnas su plaktuku ant Seimo šieno“. Lietuvos laisvės gynėjų galerijoje paroda bus eksponuojama iki gegužės 22 d. Ilgametę parlamentinio darbo 1990-2012 m. patirtį ir įdirbį geriausiai rodo Č. Juršėno pareigos Seimo vadovybėje: laikinai einantis Seimo Pirmininko pareigas nuo 1992 m. lapkričio 25 d. iki 1993 m. vasario 25 d., Seimo Pirmininkas nuo 1993 m. vasario 25 d. iki 1996 m. lapkričio 25 d., laikinai einantis Seimo Pirmininko pareigas nuo 2004 m. balandžio 6 d. iki 2004 m. liepos 12 d., Seimo Pirmininkas 2008 m., Seimo Pirmininko pavaduotojas 2000-2004 m., 2004-2006 m., 20082012 m., Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas 2006-2008 m. Vyriausiosios rinkimų komisijos

(VRK) duomenimis, nuo 1990 m. kovo 10 d. Č. Juršėnas Tautos interesams atstovavo 8 287 dienas, tai yra 22 metus 9 mėnesius ir 8 dienas arba 198 888 valandas, 11 933 280 minučių, 715 996 800 sekundžių. Č. Juršėnas išleido pirmuosius tarptautinių santykių ir politikos žinynus lietuvių kalba. Poilsio neįsivaizduoja be šachmatų. Nėra žaidęs aukšto rango oficialiose varžybose, bet mąstymo dvikovoje yra susirungęs su žymiais politikais. Buvo renkamas Lietuvos šachmatų federacijos prezidentu. Kolekcionuoja žymiausių dabarties politikų raštus ir karikatūras. Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu (2000 m.), ordino „Už nuopelnus Lenkijos Respublikai“ Komandoro kryžiumi (2001 m.), Marijos žemės kryžiaus 2-ojo laipsnio ordinu (Estija, 2004 m.), Vytauto Didžiojo ordino Didžiuoju kryžiumi (2004 m.), Ukrainos Jaroslavo Išmintingojo 3-iojo laipsnio ordinu (2006 m.), Belgijos ordinu, Olandijos ordinu, Petro Vileišio vardo nominacijos laureatas (2006 m.). Jam suteikti Švenčionių (2003 m.) ir Ignalinos (2006 m.) rajonų garbės piliečio vardai.


News

#20 (92) • gegužės 18 - gegužės 24, 2018 | 13


14 | #20 (92) • gegužės 18 - gegužės 24, 2018

News

GYVENIMAS

104 metų australų mokslininkas panoro savižudybės

A

ustralijos vyriausias pagal amžių mokslininkas, išprovokavęs kontroversiją, kai universitetas, jam sulaukus 102 metų, pamėgino jį iškraustyti iš užimamo kabineto, gegužės mėnesį vyks į Šveicariją, kur jam turėtų būti atlikta eutanazija. Ši žinia Australijoje vėl pakurstė debatus apie sąmoningą gyvybės nutraukimą. Davidas Goodallas, kuriam dabar yra 104 metai, neserga nepagydoma liga, tačiau jo gyvenimo kokybė labai suprastėjo, todėl mokslininkui skubos tvarka pavyko susitarti dėl priėmimo su eutanazijos agentūra Bazelyje. „Labai apgailestauju, kad sulaukiau tokio amžiaus, – anksčiau šį mėnesį per savo gimtadienį televizijai ABC sakė ekologas D.Goodallas. – Nesu laimin-

gas. Noriu mirti. Tai nėra liūdnas dalykas. Liūdna, kai negali to padaryti.“ „Manau, senam žmogui, tokiam, kaip aš, turėtų būti užtikrintos visos piliečio teisės, įskaitant teisę į savižudybę su pagalba“, – kalbėjo jis. Savižudybė su pagalba yra draudžiama daugumoje pasaulio valstybių. Ji buvo draudžiama ir Australijoje, tačiau pernai Viktorijos valstija pirmoji šalyje legalizavo galimybę pasitraukti iš gyvenimo tokiu būdu. Tačiau tai numatantis įstatymas įsigalios tik 2019 metų sausį, o teisę į savižudybę su pagalba turės tik nepagydomai sergantys veiksnūs pacientai, kuriems liko gyventi mažiau nei pusė metų. Kitose Australijos valstijose anksčiau taip pat svarstyta galimybė įteisinti

eutanaziją, tačiau visos iniciatyvos šiuo klausimu buvo atmestos. Už eutanazijos įteisinimą kovojanti nevyriausybinė organizacija „Exit International“, besirūpinanti D.Goodallo kelionės reikalais, pabrėžė, jog labai neteisinga, kad „vienas vyriausių ir iškiliausių Australijos piliečių priverstas keliauti į kitą pasaulio kraštą, kad galėtų oriai numirti“.

„Rami, ori mirtis turi būti prieinama kiekvienam norinčiajam. Asmuo neturėtų būti verčiamas palikti namus, kad tai pasiektų“, – rašoma „Exit International“ tinklalapyje pirmadienį paskelbtame pareiškime. Organizacija inicijavo „GoFundMe“ kampaniją surinkti lėšas D.Goodallo lėktuvo bilietams. Jo ekonominės klasės bilietai buvo pakeisti verslo klasės bilietais, o iki šiol pavyko surinkti daugiau nei 17 tūkst. Australijos dolerių (11 tūkst. eurų) D.Goodallas, Perto Edith Cowan universiteto garbės mokslo darbuotojas, 2016 metais sulaukė tarptautinio žiniasklaidos dėmesio, kai buvo paskelbtas netinkamu dirbti universitete. Kilus pasipiktinimo bangai šis sprendimas buvo atšauktas, o D.Goodallas sulaukė palaikymo iš kolegų mokslininkų įvairiose šalyse. Jis parašė dešimtis mokslinių darbų ir dar visai neseniai vertino ir redagavo straipsnius įvairiems apie ekologiją rašantiems žurnalams. 15min.lt informacija

Vitaminų perdozavimo požymiai – nuo pykinimo iki širdies aritmijos N

ors vitaminų ar mineralų perdozavimas pasitaiko retai, perdozavimo pasekmės gali būti net stipresnės nei jų stoka. Dažniausiai maisto papildų žmonės perdozuoja nesilaikydami rekomendacijų, norėdami kuo greičiau pašalinti tam tikro mineralo ar vitamino trūkumą, rašoma pranešime žiniasklaidai. Profesionalai pataria, jog šio tikslo geriausiai galima pasiekti ne didinant dozę, o nuosekliai reguliariai vartojant rekomenduojamą paros normą. „Žmonės mano, jog, kurį laiką pavartoję didesnę nei įprasta mineralo ar vitamino dozę, greičiau atkurs jo balansą organizme. Tai rizikinga, nes organizmas, gavęs per daug tam tikrų medžiagų, į jų perteklių reaguoja stipriais simptomais – pykinimu, vėmimu ar bendru silpnumu. Vietoj staigaus ir nesubalansuoto medžiagų papildymo organizme verčiau pasirinktus vitaminus gerti nuosekliai, gydytojo ar vaistininko rekomenduotą laikotarpį“, – pabrėžia „BENU vaistinių“ tinklo vaistininkas Marius Lukštaraupis. Jis rekomenduoja peržiūrėti visų vienu metu vartojamų maisto papildų sudėtį ir suskaičiuoti, kokį kiekį tam tikro mitybos elemento žmogus gauna su keliais maisto papildais. Pasitaiko, kad to paties vitamino ar mineralo žmogus gauna iš kelių šaltinių ir taip gerokai viršija rekomenduojamą paros normą. Pavyzdžiui, varto-

jant žuvų taukus, juose dažniausiai yra vitaminų A ir E, tad jų papildomai gerti nebereikia.

Įvertinti bendrą organizmo būklę

Tiksliausius atsakymus pateikia vitaminų ir mineralų koncentracijos kraujyje tyrimai, kurie šiuo metu atliekami daugelyje laboratorijų. Kaip rekomenduoja funkcinės medicinos gydytoja Algė Ivaškevičė, norint tinkamai koreguoti organizmo mineralų ir vitaminų balansą, vertėtų nuo jų ir pradėti. „Kalbant tiek apie vitaminų stoką, tiek apie jų perdozavimą derėtų įvertinti visą organizmo būklę, o ne tik pavienius požymius. Retai organizme trūksta vieno vitamino ar vieno mineralo, nes biocheminiai procesai tarpusavyje glaudžiai susiję. Vieno iš esminių mitybos elementų pokytis sukelia kitų elementų pokyčius. Pavyzdžiui, trūkstant vitamino E, organizmas menkai pasisavina ir vitaminą A“, – komentuoja A.Ivaškevičė. Jei mityba gerai subalansuota, yra įvairi, joje vyrauja daržovės, gali būti, kad papildomai vartoti maisto papildų net nereikia. Kita vertus, tam tikri vaistai gali sukelti mineralų ir vitaminų trūkumą, net jei mityba yra visavertė. Kai kurie nuo skrandžio rėmens ir gastroezofaginio refliukso vartojami vaistai mažina vitamino B12 įsisavinimą, vitamino D, kalcio ir magnio mineralų

koncentraciją. Diabetą ar metabolinį sindromą gydantys vaistai mažina vitamino B12 ir folinės rūgšties koncentraciją, o diuretikai organizme keičia kalio, magnio ir kalcio rezervus. Tad vieno mitybos elemento vartojimas, net didelėmis dozėmis, retai padeda išspręsti kompleksines problemas.

matuoti tyrimais – tiek prieš pradedant vartoti papildus, tiek baigus jų kursą, net žinant, jog jo perdozuoti vartojant rekomenduojamomis dozėmis mūsų klimato juostoje sunku“, – teigia gydytoja A.Ivaškevičė.

Rizikingiausia perdozuoti riebaluose tirpių vitaminų

Perdozavimo požymiai – nuo pykinimo iki širdies aritmijos

Vandenyje tirpių vitaminų, tokių kaip vitaminų B ir C, perdozuoti sunku, nes jie dažniausiai pasišalina iš organizmo su kitais skysčiais. Visgi naujausi tyrimai rodo, jog, kelis kartus viršijant vitamino B6 dozę kelias savaites iš eilės, galimas nervų pažeidimas, dėl kurio jaučiamas nutirpimas ir raumenų silpnumas. Vitamino B3 perdozavimo žala dar didesnė – gali ne tik pykinti, bet ir įvykti kepenų pažeidimų. Dažniausiai rimtų pasekmių turi riebaluose tirpių vitaminų – A, D, E ir K – perdozavimas, nes jų perteklius kaupiasi kepenyse ar riebaliniame audinyje. „Būtent dėl to, jog šių vitaminų atsargos saugomos riebaliniame audinyje, jų pertekliaus požymiai pasireiškia ne iš karto, o tik po tam tikro laiko. Tiek fiziniai simptomai, tiek tyrimų rezultatai jų perteklių parodys tuomet, kai perdozavimas bus „įsisenėjęs“. Visuomet rekomenduoju net vitamino D kiekį

Vitamino D perdozavimas suaugusiesiems pasireiškia troškuliu, dažnu šlapinimusi, bendru raumenų silpnumu. Ilgalaikis šio vitamino perteklius gali sukelti aukštą spaudimą ar padidinti cholesterolio kiekį kraujyje. Vaikai į vitamino D perteklių reaguoja pykinimu, viduriavimu, galvos svaigimu ar apetito netekimu. Bene dažniausiai pasitaiko geležies mineralo perdozavimas vaikams iki penkerių metų, tad geležies papildus rekomenduojama vartoti tik su gydytojo priežiūra. Per didelės vitamino A dozės sukelia pykinimą, vėmimą, plaukų slinkimą, odos sausumą, galvos skausmą. Ilgalaikis šio vitamino perdozavimas taip pat gali pakenkti kepenims. Mineralo kalio perdozavimas, kai jo vartojama didesnėmis dozėmis dėl stipraus prakaitavimo, gali sukelti aritmiją ar netgi širdies sustojimą. 15min.lt informacija


News

#20 (92) • gegužės 18 - gegužės 24, 2018 | 15


16 | #20 (92) • gegužės 18 - gegužės 24, 2018

News

Žmonės

YOGA LAND: Joga suteikia naujų jėgų ir galimybių

Joga – tai daugiau nei būdas treniruoti savo kūną. Joga padeda stiprinti ne tik fizinę, bet ir dvasinę sveikatą. Apie visokeriopą naudą kalbamės su jogos instruktore, turinčią „advanced“ mokytojo licenziją, Renata Kasiukevičius iš “Yoga Land” studijos. Renata, kas paskatino Jus įkurti jogos studiją? Atsidaryti savo jogos studiją paskatino mano mokiniai. Aš pradėjau nuo lietuviškų užsiėmimų. Laikui bėgant ir plėtojant jogos mokymą, mano studentams pasidarė mažai vieno užsiėmimo per savaitę, todėl teko pradėti galvoti, kaip spręsti šią situaciją. Aš visada labai troškau vesti jogos užsiėmimus tokiomis sąlygomis, kad mano mokiniai galėtų kokybiškai atlikti jogos pratimus ir gerai jaustųsi. Taigi, atsiradus tokiam poreikiui, po ilgų ir sudėtingų paieškų, atsirado nauja jogos studija. Kokius pagrindinius dalykus reikėtų žinoti prieš ateinant į jogos užsiėmimus? Pirmiausiai, tai reikia norėti praktikuoti jogą, čia pats svarbiausias dalykas. Jeigu turi didžiulę motyvaciją lankyti jogos užsiėmimus, visai nesvarbu, kas motyvuoja: fizinės ar moralinės priežastys – noras ir paties žmogaus motyvacija yra svarbiausias dalykas. Ne mažiau svarbu yra apranga. Reikia pasirinkti tokią aprangą, kuri būtų patogi pačiam žmogui, turite jaustis nesuvaržytas. Tai liečia ir viršutinę aprangos dalį, sportinius marškinėlius. Paprastai mūsų jogos studijoje būna šilta, todėl visai nerekomenduočiau vilkėti marškinėlius ilgomis rankovė-

mis. Mes visada pasirūpiname, kad studijoje būtų mokiniams reikalingi jogos kilimėliai, visai nereikia rūpintis, kaip juos nusipirkti. Mūsų jogos mokytojai patars, kaip naudotis turimais kilimėliais, kaip juos modifikuoti esant reikalui. Taipogi, atsižvelgiant į jūsų poreikius ir pageidavimus, mūsų mokytojai patars, kokia reikalinga ir jums tinkamiausia įranga jogos pratimams. Labai svarbu suprasti jog – joga tai nėra varžybos. Mes neturime lygiuotis vieni į kitus, savo ego turime paleisti ir suprasti tokį labai svarbų dalyką: mes esame tokie, kokie esame, mes turime priimti save tokius, kokie esame ir išlaisvinti savo kūną. Dažnai žmonės užsisklendžia savo negatyviose mintyse: aš nesugebėsiu, negaliu, kaip aš atrodysiu, ar sugebėsiu ir panašiai. Surandame daugybę visokių pasiteisinimų ir negatyvių minčių. Reikia suprasti, kad mes čia ateiname ne pasirodyti, bet mokintis! Mes visi čia mokomės, joga neturi ribų, aš pati dar turėčiau mokintis ir mokintis mažiausiai dar 100 metų. Jogos pažinimas reikalauja daug laiko ir žinių. Pradedantysis praktikuoti jogos užsiėmimus turėtų pradėti lankyti jogą ne mažiau kaip du kartus per savaitę. Dažnai girdžiu savo mokinius kalbant, kad dabar jis jau lankys jogą kiekvieną dieną, nes jam labai patinka. Tačiau tai šiek tiek pavojinga, nes galima „perdegti“. Aš nepatariu tai daryti. Reikia pripratinti savo kūną palengva, leisti atsigauti, pailsėti ir pastebėti, kaip jautiesi po jogos užsiėmimo kitą dieną. Vėliau galima eiti į atstatomuosius jogos užsiėmimus, kur bus aiškinama apie kūno tempimo pratimus. Tik tada galima rinktis sudėtingesnius jogos pratimus. Ką patartumėte valgyti, lankantiems

jogą? Valgyti būtinai reikia bent dvi arba 3 valandas prieš užsiėmimus. Jogos pozų yra gana daug ir labai įvairių, pvz. „galva žemyn“, todėl tie, kas bus pavalgę ką tik prieš užsiėmimą, tikrai supras, kodėl reikia valgyti prieš 2 ar 3 valandas. Būtinai reikia pasirinkti lengvesnį maistą, t.y. tokį, kuris nesukeltų nepatogumų atliekant jogos pratimus. Po jogos užsiėmimo naudingi kokteiliai su proteinu, kokoso vanduo, turintis daug vitaminų, nes užsiėmimų metu išsiskiria daug prakaito ir jūsų organizmui reikia papildomai vandens. Jeigu jogos užsiėmimai vyksta vakare, tai rekomenduojame gerti karštą arbatą ir atsisakyti sočios vakarienės. Kaip pasirinkti jogos užsiėmimus ir lygį? Jeigu jūs niekada nepraktikavote jogos, tai rekomenduočiau ateiti į pradedančiųjų lygį. Šiame lygyje jūs susipažinsite su kvėpavimo pradmenimis ir kitomis pagrindinėmis jogos taisyklėmis. Juk taisyklingas kvėpavimas – vienas iš svarbiausių dalykų. Labai svarbu mokėti kvėpuoti pilvu, o mes dažniausiai kvėpuojame krūtine. Būtina išmokti labiau atsipalaiduoti ir pradėti girdėti savo kvėpavimą, toliau pats kūnas įsilies į pozas ir nereikės koncentruotis į jų atlikimą, viskas ateis su laiku. Vėliau galėsite pasirinkti aukštesnį jogos lygį. Venyasa joga yra labiau skirta judėjimui. Tai tokia jogos rūšis, kurioje mes atliekame daugiausiai pozų. Hatach joga - tai kai daugiau stovima vienoje pozoje, tu judi mažiau, bet atlieki ištvermės pratimus stovimoje pozoje. Kiekviena jogos rūšis turi savo filosofiją, jogos pozos yra vienodos ir pavadinimai nesikeičia - keičiasi tik filosofija.

Kėdės joga yra jokiu būdu neskirta tik seneliams ar vyresnio amžiaus žmonėms, ji gali būti labai sudėtinga, gali tekti daryti daug įvairių pratimų, kaip stovėjimas ant galvos ar kita (juokiasi). Mes siūlome kėdės jogą pradedantiesiems. Šios jogos pratimus gali lankyti žmonės, turintys viršsvorio, nes galima lengviau atsikelti, ar turėję traumą ir jiems reikalinga reabilitacija. Kėdės joga tinka ne tik vyresnio amžiaus žmonėms, ji skirta daugeliui, nepriklausomai nuo amžiaus. Tiesiog reikia ateiti ir pamėginti, įvertinti savo fizinę būklę. Bet kuriuo atveju, jei žmogui atrodys tie pratimai per lengvi, vis tiek atras sau naudos. Reikia įsiklausyti į savo kūną. Ar gali užsiėmimai naujokui atrodyti per sunkūs? Nesvarbu, kokiame jogos lygyje esi - darai tik tiek, kiek gali daryti, didžiuokis savimi ir pagirk save už tai, kad galėjai atlikti tokius pratimus, kokius atlikai. Žinok vieną, kad tu atėjai surasti savo Jogą – tai ne Antano, ne Marytės, o tik Tavo joga! Jogos mokytojas visada stebi savo mokinius ir pasiūlo jogos pozų modifikacijas. Mūsų jogos studijoje yra veidrodžiai ir tai labai svarbu pradedantiesiems. Kartais būna labai sunku, kai reikia įsijausti į pozą, nes, jei daugiau nei pusė savo gyvenimo to nesi daręs, tai tikrai reikia pačiam pamatyti, kaip tiesiasi tavo nugara ir atliekamos kūno pozos. Suprantama, kad kai kurias jogos pozas sunkiau atlikti, tačiau dažnai po šių pozų atlikimo mes pradedame išsitiesti ir žymiai geriau jaučiamės. Jogos metu mes susikoncentruojame į save, visos mintys sukasi tik apie tave – tai vienintelė vieta, kur gali pasijausti savanaudžiu ir daugiau dėmesio skirti sau. Paskutiniai patarimai... Atsidarykite duris plačiau, stenkitės pažvelgti į gyvenimą atviromis akimis ir širdimis, stenkitės pažinti pasaulį vis labiau ir labiau! Kartais girdžiu sakant, kad tai ne man, tačiau jeigu tu niekada to nebandei, kaip gali žinoti, kad tai tau netiks? Kol nepabandei, niekada nesužinosi, kad joga tau netinka. Aš visiems sakau: atverkite kuo plačiau savo sielos duris ir eikite pirmyn, priimkite visų spalvų gyvenimą, mėginkite viską, ko dar nebandėte! Gyvenime yra be galo daug galimybių - pasistenkite pasinaudoti jomis! Ačiū už pokalbį! Apsilankykite Yoga Land! 454 75th. St, Downers Grove, IL Tel. (630) 400-6225 El.p.: yogalandchicago@gmail.com


News

#20 (92) • gegužės 18 - gegužės 24, 2018 | 17


18 | #20 (92) • gegužės 18 - gegužės 24, 2018

News

LAISVALAIKIS

Kaip laikote puodelį? Sužinokite, ar aplinkiniai jus mėgsta Ž

mogaus charakterį atspindi jo refleksai, nevalingi judesiai ir gestai. Puikus pavyzdys: žmogus, turintis polinkį į vienatvę, nemėgsta akių kontakto ir dažnai kryžiuoja rankas bei kojas. Tai kyla iš pasąmoninio noro pasislėpti nuo pašnekovo ir sukurti tarp jo ir savęs nematomą sieną. Kai iš puodelio geriame kavą ar arbatą, nesąmoningai taikome savo nesąmoningus įpročius ir susiformavusius mechanizmus, pagal kuriuos galima daug pasakyti apie mūsų charakterį. Būtent tai dabar ir padarysime. Jums tereikia pasirinkti variantą, kokiu būdu dažniausiai laikote puodelį. 1 variantas: puodelio ąselė tvirtai sui-

mta keturiais pirštais, mažylis atkištas į šoną. Prieš mus žmogus, pripratęs lyderiauti, tai lyderis iš prigimties. Profesinėje srityje šiam žmogui bus komfortiška vadovaujančiose pareigose, ir tai bus tikrai geriausias pasirinkimas. Tokie žmonės paprastai kelia slaptą ir atvirą aplinkinių priešiškumą, nes turi pastebimą polinkį į narcizmą. Be to, jie dažnai pernelyg savimi pasitiki, ir tai neprideda jiems pliusų aplinkinių žmonių akyse. 2 variantas: puodelis laikomas dviem rankomis. Prieš mus romantikas. Būdingi tokio žmogaus bruožai – pernelyg didelis

imlumas įspūdžiams ir didelis pažeidžiamumas. Jie labai jautrūs ir mėgsta skraidyti padebesiais. Jie visada jaučia aplinkinių rūpesčio ir dėmesio poreikį ir širdyje visada išlieka vaikais, nepaisant amžiaus. Šie žmonės geba pasiaukojančiai mylėti ir yra atsidavę, ir to paties reikalauja iš savo antrosios pusės. 3 variantas: puodelio ąselė tvirtai suimta visais vienos rankos pirštais. Šie žmonės abiem kojomis tvirtai

Nuogą D.Trumpą vaizduojanti statula parduota aukcione už 28 tūkst. JAV dolerių

N

uogą ir pašaipiai besišypsantį pilvotą prezidentą Donaldą Trumpą vaizduojančią statulą trečiadienį aukcione nusipirko vienas paranormalių

reiškinių tyrėjas, ketinantis eksponuoti ją savo muziejuje Las Vegase. Aukcionų namai „Julien's Auctions“ tą pačią dieną paskelbė dukart per metus Los Andžele rengiamose varžytinėse už 28 tūkst. JAV dolerių (23 tūkst. eurų) pardavę šį meno kūrinį. Manoma, kad ši D.Trumpą vaizduojanti kontroversiška statula yra paskutinė iš keleto jos kopijų, vis dar nenuniokotų ar nesunaikintų. Vienos JAV Vakarų pakrantės anarchistų grupės sukurta statula vaizduoja 45-ąjį Amerikos prezidentą visiškai

nuogą, bet be sėklidžių. 2016-ųjų rugpjūtį, kai D.Trumpo šansai laimėti rinkimus atrodė menki, šiose statulos pasirodė Los Andželo, San Fransisko, Niujorko Siatlo ir Klivlando viešuosiuose vietose ir sulaukė tarptautinės žiniasklaidos susidomėjimo. Keturi meno kūriniai, pavadinti „Imperatorius be kiaušų“ (The Emperor Has No Balls) buvo konfiskuoti ar sunaikinti. Viename gana sarkastiškame paaiškinime, Niujorko pareigūnai atkreipė dėmesį į įstatymą, drau-

Neeilinė galimybė pabuvoti kosmose: čia žada įkurti pirmąjį viešbutį

A

r kada svajojote paatostogauti kosmose? Labai greitai tokia galimybė atsiras. Jau planuojama kosmose įkurti pirmąjį prabangų viešbutį, o šį projektą vykdo Hiustone įsikūręs aviacijos ir kosmoso startuolis „Orion Span“. Kompanija „Aurora Station“ paleisti planuoja 2021 metų pabaigoje. Skaičiuojama, kad viena naktis „Aurora Station“ svečiams kainuos 792000 JAV dolerių už naktį. Visgi,

vargu ar egzistuos galimybė čia apsistoti tik vienai nakčiai. Mes nepardavinėsime atostogų paplūdimyje atitikmens,“ – „Bloomberg“ sakė Frank Bunger, „Orion Span“ įkūrėjas ir generalinis direktorius. „Mes parduosime patirtį, galimybę pasijausti astronautu. Galima numanyti, kad jau yra žmonių pasiryžusių sumokėti už tokias patirtis.“ Dvylikos dienų viešnagė kainuos apie 9,5 milijono dolerių žmogui,

prognozuoja kompanija. Šis viešbutis orbitoje aplink Žemę skries 320 km aukštyje, planetą apskriedamas kas 90 minučių. Kompanija jau dabar turi parengusi verslo modelį ir pagrindinį šio ištaigingo viešbučio konstrukcijos planą. Visgi, tam, kad planai virstų realybe prireiks didelių finansinių išteklių. Kaip skelbia „Bloomberg“, startuolis vis dar ieško finansinio partne-

stovi ant žemės ir neskrajoja kituose pasauliuose. Jie protingi ir labai ramūs, sunku įsivaizduoti, kas juos galėtų išmušti iš pusiausvyros. Priimdami sprendimus jie vadovaujasi vien protu, yra labai emociškai stabilūs ir nepasiduoda provokacijoms. Jų kantrybė iš tiesų beribė, tai leidžia gyvenime pasiekti neblogų rezultatų. 4 variantas: puodelis laikomas pirštų galais iš viršaus. Ekstravagancija yra viskas – tai šių žmonių devizas. Būdami gana stipriai linkę į ekstremalumą, šie žmonės visgi niekada neaukos savo komforto dėl kieno nors reikalavimų. Tokie žmonės neįsivaizduoja gyvenimo be linksmų kompanijų ir pramogų ir sudaro paviršutiniškų įspūdį. Aplinkiniai dažnai mano, kad tokiems žmonėms nebūdingi gilūs jausmai ir išgyvenimai, tačiau tai netiesa. Parengė: Ligita Valonytė, Lrytas.lt informacija

džiantį „bet kokius statymus (angl. erection, žodžių žaismas su „erekcija“) miesto parkuose, kad ir kokią mažus“. Paskutinę išlikusią kopiją nuo suardymo ar sulydymo išgelbėjo Holivudo bulvare įsikūrusi meno galerija „La Luz de Jesus“. Pirkėjas Zakas Bagansas – paranormalių reiškinių tyrėjas ir JAV televizijos žvaigždė – ketiną demonstruoti storąjį D.Trumpą vaizduojančią statulą savo Vaiduoklių muziejuje, esančiame Las Vegase, sakoma aukciono namų pareiškime. Parengė: BNS, 15min.lt informacija

rio, tačiau „Orion Span“ ne vienintelė komercinė kosmoso kompanija išsiskirianti drąsiais planais. Ir tai dar ne viskas kita Teksaso valstijoje įsikūrusi kompanija „Axiom Space“ planuoja iki 2024 metų į orbitą paleisti komercinę kosmoso stotį. „Virgin Galactic“ nori turistus gabenti į trumpesnes, tačiau gerokai pigesnes keliones po kosmosą, kurios kainuotų 250000 dolerių. Kompanija „Space X“ paskelbė apie savo planus du kosmoso turistus nuskraidinti į Mėnulį. Panašu, kad mūšis dėl kosmoso užkariavimo tik įsibėgėja. Anomalija.lt informacija


News

#20 (92) • gegužės 18 - gegužės 24, 2018 | 19

Geguþës mën. 20d. (sekmadiená) PALOS PARK forest preseve

Didvyriai nemiršta! Lietuvos Ðauliø Sàjunga iðeivijoje organizuoja þygá Lietuvos Partizanø atminimui. Dalyvauja:

Èikagos Lietuviø Bëgimo Klubas Renkamës - 10:30 val. Startas - 11.00 val. Vieta - Swallow Cliff Woods South Palos Park La Grange Rd. / 123rd. St.

Po þygio pabendravimas ir kareiviðka koðë.

MAY 3 - JUNE 3

Actors Yando Lopez, Adam LaSalle, Christopher Ratliff and Matt Edmonds. Photo by Guy Rhodes.


20 | #20 (92) • gegužės 18 - gegužės 24, 2018

News

Stilius

10 priešų jūsų drabužinėje

D

auguma moterų yra ne kartą girdėjusios, ką privalo turėti savo drabužinėje. Tačiau ką galima pasakyti apie aprangą, kurią vadina stiliaus išdavike? Ką iš savo spintų reikėtų išmesti pirmiausia? Sakoma, kad priešus pažinti būtina. Tad skubame pristatyti dešimt jų – kad visada pavyktų atrodyti tik puikiai. 1. Blogas dydis Dažnai moterys, įsispraudusios į mažesnio dydžio drabužius, tikisi atrodyti lieknesnės. Arba atvirkščiai – save laikančios per liesomis rengiasi apsmukusiais megztiniais ir pan. Deja, rezultatas nekoks. Stilistai pataria visada rinktis būtent savo dydį, o trūkumus slėpti kitais triukais. Tarkime, spalvomis, formomis, vertikaliomis ar horizontaliomis linijomis. Štai V formos iškirptė ir pakelta apykaklė gražiai išryškina krūtinę. O kai iškirptė per maža ar jos išvis nėra, didelė krūtinė atrodo dar masyvesnė. Tamsesnės spalvos, vertikalios linijos regimai lieknina, o horizontalios – storina. Labai svarbu tinkamai pasirinkti ne tik viršutinių, bet ir apatinių drabužių dydį. Jeigu liemenėlė spaus arba atvirkščiai – kaušeliai negražiai atsikiš, atskleisdami, kad ten tuštoka, tikrai neatrodys gražiai. 2. Spalvų ir raštų nederėjimas

Gražu, kai pavasarį po gatves pasklinda daug ryškiai apsirengusių žmonių. Tačiau atsargiai – galite per neapdairumą tapti klounu, sumaniusios užsisegti gėlėtą margą sijoną ir apsivilkusios baltai juodą dryžuotą palaidinę. Greičiausiai tokių grubių stiliaus klaidų dauguma moterų ir nepadarytų. Kartais gali koją pakišti ir kur kas paprastesnis derinys. Pavyzdžiui, margas sijonas su margu švarkeliu. Kur kas „saugiau“ rinktis tik vieną margą ar raštuotą aprangos dalį, o kitas derinti ramių spalvų ir be jokių raštų. 3. Itin trumpi šortai Jaučiatės seksualiai įsispraudusios į pusę užpakalio atidengiančius džinsinius šortukus? Deja, teks nuliūdinti. Jūs tik jaučiatės gražiai, o iš tiesų greičiausiai atrodote nekaip. Nebent jūs – manekenė arba ilgų lieknų kojų savininkė paauglė. Daugumai moterų aptempti trumpučiai šortukai vaikščioti miesto gatvėmis tikrai netinka. Jie reikalauja tobulų kūno formų ir drąsos. Taigi jeigu bent kartą prieš veidrodį suabejojote, ar jums tokie šortai tinka, vadinasi – tikrai ne. 4. Nuoga bamba Apskritai ji leidžiama tik paplūdimyje ir lovoje. Kuo greičiau visus trumpus marškinėlius, atidengiančius pilvą, slėpkite giliai stalčiuje arba atiduokite dešimtmetėms dukterėčioms. Joms jie bus tinkamo dydžio. Jeigu dar negalite nutraukti ryšių su šiuo stiliaus gadintoju, bent jau po apačia apsirenkite ilgesnius marškinėlius. Sluoksniuoti drabužius – puiki madinga išeitis. 5. Akivaizdžiai matomi petukai Nors vieno kito dizainerio kolekci-

joje retkarčiais galima išvysti specialiai petukais išryškintais drabužiais vilkinčių manekenių, kasdienybėje jų reikėtų vengti. Juk jūs – ne amerikietiškojo futbolo žaidėja, ar ne? Net jei ir taip, švarkelis į darbą ir aikštelę privalo skirtis. Taigi meskite lauk visus didelius petukus. 6. Kelnės, išryškinančios apatines kelnaites Šis drabužis būtų ne tokia baisi katastrofa, jei iš kelnių neišlįstų apatinis trikotažas, demonstratyviai nepasirodytų kelnaitės su juostele ar net dalis užpakalio („skirmantas“). Kažin ar gera idėja pasilenkus parduotuvėje ar darbe kolegoms parodyti tai, kas skirta jūsų antrajai pusei gundyti lovoje. 7. Kelnės su aplikacijomis Įvairūs blizgučiai, lipdukai, siuvinėjimai, aplikacijos ant kelnių, dažniausiai džinsų, tinka nebent paauglėms arba „žvaigždėms“. O moterims, ypač vyresnio amžiaus, didelių ir masyvių aplikacijų reikėtų vengti. Jei renkatės ryškiaspalvius, blizgius džinsus, juos

vertėtų dėvėti labai apgalvotai. 8. Tinkliniai drabužiai Kai kam visiškai akivaizdu, kad tokie drabužiai turi būti atiduoti žvejams gaudyti žuvis. Tačiau kai kam tinklinė palaidinė – puiki proga parodyti savo naują (kartais net nederančią prie visos aprangos) liemenėlę. Galima pasakyti tik viena – visi tinklai tiesiog privalo būti išsiųsti į pajūrį. 9. Netikę plaukų aksesuarai Didžiausi stiliaus priešai šiuo klausimu – spalvotos storos gumos ir dideli segtukai. Tokių tikrai rasime kiekvienos moters vonioje. Bet tai nieko blogo, jei jie naudojami plaukams surišti lepinantis veido kauke ar plaunant grindis. Išvysti dienos šviesą šiems aksesuarams mados policija jau seniai uždraudė. 10. Neteisingai pasirinkta avalynė Šio tipo stiliaus klaidos turbūt rečiausios. Viena dažnesnių – manymas, kad batų spalva būtinai turi derėti prie rankinės, pirštinių ar galvos apdangalo. Tiesa ta, kad batai pirmiausia turi derėti prie bendros išvaizdos. Tai reiškia, kad sportiniai bateliai skirti tik sportui ir laisvalaikiui. Tačiau tikrai nebūtina kasdien avėti aukštakulnius. Įdomūs faktai Iki XX a. moterys nedėvėjo liemenėlių. Tik 1914 m. niujorkietė Meri Felps sugalvojo šį apdarą dėl to, kad dėvint šilkinę palaidinukę, nuogo kūno persimatė daugiau negu reikia. Pirmoji jos sukurta liemenėlė buvo pagaminta iš nosinių, susiūtų taip, kad prilaikytų ir uždengtų krūtinę. Supratusi, kad išradimas yra puikus, Meri liemenėlę patentavo. Greitai moterys jas iš tiesų pamėgo. Tačiau skirtingų dydžių liemenėles gaminti pradėjo kita moteris – Ida Rosental.

Vienoda porų apranga – meilės įrodymas ar infantilumo požymis? S

akoma, kad tvirčiausios poros yra tos, kurias vienija bendras tikslas. Tačiau ar tą patį būtų galima pasakyti apie tas poras, kurios rengiasi vienodai? Poros apsirengę lyg dvyniai vieniems atrodo labai romantiškos ir patrauklios, kiti tokio jų elgesio negali suprasti. Didžiojoje pasaulio dalyje nėra populiaru poroms rengtis vienodai. Kita vertus, net ir Vakarų pasaulyje atsiranda žmonių, kurie šilčiausius jausmus vienas kitam demonstruoja vilkėdami tokią pačią aprangą. 2013 metais plačiai nuskambėjo istorija apie laimingai susituokusią porą iš

Masačiusetso valstijos JAV. Donaldas ir Nensė Feterstounai 32 metus iš 36-erių santuokos metų visada vilkėjo vienodą ar labai panašią aprangą! Ko gero, jei ši pora, apie kurią rašė viso pasaulio spauda, būtų gyvenusi Kinijoje, niekas nebūtų stebėjęsis. Čia yra labai madinga savo meilę ir įsipareigojimą vienas kitam išreikšti būtent vienodų raštų, faktūrų ir modelių drabužiais bei aksesuarais. Užsienio spaudoje buvo aprašyta ir viena kinų įsimylėjėlių porelė. Jie nemūvi vestuvinių žiedų, nevaikšto susikibę už rankų, nesibučiuoja viešumoje. Vu Zuan ir Zong Jinghong savo meilę ir

prisirišimą išreiškia kitaip: apsivilkę derančius marškinėlius, megztinius ir kitus drabužius bei derančias detales. Pramogų versle taip pat ne viena įžymybių pora renginiuose ar laisvalaikiu bent kartais pasirodo vienoda ar tobulai suderinta apranga. Tačiau profesionalūs stilistai tokį rengimąsi vadina mados klaida, nepaisant to, kad kartais taip atrodanti pora atrodo labai mielai ir jaukiai. Taip besirengiančios poros tiki, kad apranga padeda išlaikyti stiprų tarpusavio ryšį. Kodėl poros neturėtų rengtis vienodai? Tam yra nemažai priežasčių. Visų pirma moterys paprastai nenori,

kad vyrai vilkėtų jų drabužiais. Jos trokšta būti išskirtinės ir nenori būti kito, net ir mylimo vyro, šešėlyje. Kai kurie drabužiai ir aksesuarai yra pernelyg moteriški ar vyriški, kad gerai atrodytų, jei juos dėvėtų, nešiotų priešingos lyties žmogus. Poros, apsirengusios vienodai, atrodo lyg paaugliai pabėgę iš mokyklos, dar neatradę savo individualumo ir išskirtinumo.


News

#20 (92) • gegužės 18 - gegužės 24, 2018 | 21

Sveikata

11 kasdien vartojamų produktų ir kas juose slypi

N

ieko nebestebina tai, kad valgant daug saldainių ir miltinių gaminių galima nutukti. Tačiau neigiamą šalutinį poveikį mūsų organizmui gali turėti ir kasdien vartojami maisto produktai. Štai keletas tokių produktų, kurių geriau vengti arba vartoti tik retkarčiais. Krevetės. Jūros gėrybėse gali kauptis sunkieji metalai, todėl labai svarbu žinoti, kur jos buvo pagautos. Be to, krevetės, palyginus

su kitomis jūros gėrybėmis, cholesterolio yra daugiausiai, todėl jų valgyti labai dažnai nerekomenduojama. Perdirbtas sūris. Sūrį, supakuotą tarp plastikinės plėvelės lakštų, valgyti nėra labai sveika. Juose yra gausu cheminių maisto priedų, kurie suteikia gaminiui spalvą ir kvapą. Rekomenduojama pirkti sūrį, kuris nėra iš anksto supjaustytas. Bulvių traškučiai. Daugelyje prekybos centrų esančiuose traškučiuose bulvių yra mažiau negu įvairių priedų. Tyrimai rodo, kad traškučiuose bulvių gali būti mažiau negu 60 % bulvių. Ryžiai. Ryžiai auga užliejamuose laukuose, todėl į juos patenka arseno, kuris yra išplaunamas iš dirvožemio. Reguliariai vartojant ryžius didėja diabeto, raidos sutrikimų, nervų sistemos ligų, net plaučių ir šlapimo pūslės vėžio rizika.

Jogurtas. Prekybos centrų lentynose aptinkamų jogurtų sudėtyje yra konservantų, tirštiklių, aromatizatorių ir kitų „sveikų“ ingredientų. Dauguma čia parduodamų jogurtų tikrai nėra mums įprastas ir naudingas jogurtas iš pieno iš pieno rūgšties bakterijų. Dešrelės ir kiti perdirbtos mėsos gaminiai. Pieniškose dešrelėse labai retai mėsos būna 50 %, dažniausiai – tik 10 –15 % mėsos. Kiti ingredientai: kaulų miltai, kremzlės, odos, augaliniai ir gyvūniniai riebalai, krakmolas, sojų baltymai ir druska. Ypač dešrelių nerekomenduojama duoti vaikams, nes jų virškinimo sistemos dar negali suvirškinti šių sudėtinių cheminių junginių. Sūriai su pelėsiu. Prabangūs sūriai su pelėsiu, viena vertus, yra naudingi, nes jie gerina kalcio įsisavinimą, mažina neigiamą UV spindulių žalą, praturtina organizmą baltymais, apsaugo nuo disbakteriozės, gerina

14 produktų, kurie padės pagerinti nelabai sveiką mitybą V

isada sveikai maitintis pavyksta ne visiems. Kartais nėra laiko arba noro tai daryti. Tačiau net įprastą kasdienę mitybą, kuri gal ir ne pati sveikiausia, galima padaryti šiek tiek naudingesne, papildžius ją tam tikrais produktais, pavyzdžiui, iš šio, žemiau pateikto sąrašo. Paprikos. Rūkytų paprikų milteliai ne tik patiekalams suteikia daugiau skonio, bet ir papildo mitybą vitaminu A, beta karoteno ir kitų karotenoidų. Antioksidantai ir karotenoidai padeda sumažinti ląstelių pažeidimus. Ciberžolė. Šis indiškas prieskonis padeda mažinti uždegimą, gali padėti nuo artrito ir uždegiminės žarnų ligos. Bulguro kruopos. Šias visadalių grūdų kruopas galima paruošti greitai, nes jas už-

tenka užpilti verdančiu vandeniu ir palaukti, kol išbrinks. Kruopas galima naudoti kaip šiltą garnyrą prie mėsos. Anakardžių sviestas. Teigiama, kad tai sveikiausias riešutų sviestas, kuriame yra baltymų, skaidulų, geležies. Ypač rekomenduojama jį į mitybą įtraukti vegetarams bei

Blogiausių dietų penketukas „V

algykite, ką norite, kada norite ir lengvai meskite svorį!“. Pasaulyje yra daugybė dietų, kurios žada, kad kilogramai tirps, įdėjus minimalių pastangų. Laikantis populiariausių dietų skambiais pavadinimais (pavyzdžiui, greipfrutų, urvinio žmogaus) svoris gali nukristi greitai, tačiau poveikis būna trumpalaikis. Nenuostabu, kad nesulaukę

trokštamų rezultatų ne vienas tiesiog atsisako minties sulieknėti. Kokių dietų niekada nereikia laikytis? Dietos, kurių pagrindą sudaro vienas ar vienos grupės maisto produktai (kopūstų sriubos dieta, greipfrutų dieta). Tokios dietos dažniausiai būna nesėkmingos, nes žmogui reikia valgyti įvairų maistą, kad gautų visų

hormonų veiklą ir sveika širdies ir kraujagyslių sistemai. Sūrūs krekeriai. Sūrūs krekeriai gal ir puikus užkandis, bet reikėtų nepamiršti, kad dažnai juos valgant gresia diabetas, insultas, širdies priepuolis, nutukimas, aterosklerozė, Alzheimeris. Per dieną rekomenduojama suvartoti ne daugiau nei 6 g druskos. Šokoladu aplieti sausainiai. Vieni populiariausių sausainių nėra tokie nekalti, kokie atrodo, nes jie aplieti ne tikru, kokybišku šokoladu, o konditeriniais riebalais. Dažnai valgant tokių sausainių priaugama svorio. Biskvitiniai pyragaičiai. Pirmas dalykas, kuris kelia nerimą – ilgas šių produktų galiojimo laikas (keksiukai ir pyragaičiai išlieka švieži iki 5 mėnesių). Didžiulė dozė riebalų ir konservantų šį desertą paverčia nuodais mūsų organizmui. Ledai. Džordžijos universiteto (JAV) mokslininkai atlikę tyrimus nustatė ryšį tarp maisto pramonėje dažnai naudojamų emulsiklių ir kolorektalinio vėžio. Kai kartu naudojami tirštikliai ir emulsikliai, jie sukelia žarnyno mikrofloros pokyčius ir organizmas tampa neatsparus uždegimams, padidėja vėžio atsiradimo rizika.

tiems, kurie vengia sočiųjų riebalų. Kuminų sėklos. Puikus skaidulų ir mineralų šaltinis, padedantis naikinti kenksmingas bakterijas. Ispaninio šalavijo sėklos. Galima dėti į glotnučius, avižinę košę, jogurtą, įmaišyti į kepinių tešlą ir salotų padažus. Vertingos tuo, kad turi daug baltymų ir skaidulų. Žaliosios sojų pupelės. Pupelės su ankštimis tinka troškiniams, salotoms gaminti. Juose daug baltymų ir vertingų skaidulų. Avokadai. Gerieji riebalai gerina širdies sveikatą, ilgam suteikia sotumo jausmą, todėl apsaugo nuo persivalgymo ir antsvorio, padeda palaikyti normalų cukraus lygį kraujyje. Linų sėmenys. Gerina virškinimą ir gražina odą, todėl verta pusryčių dribsnius pratur-

tinti šiuo produktu. Česnakai. Aštraus kvapo prieskoninės daržovės gali sustiprinti imuninę sistemą, sumažinti kraujo spaudimą ir cholesterolio lygį, palengvinti peršalimo simptomus, pagerinti kaulų sveikatą, sumažinti demencijos riziką. Imbieras. Imbieru galima gardinti karštuosius patiekalus, sriubas, arbatas ir kitus gėrimus. Imbieras gerina virškinimą, mažina menstruacijų skausmus. Lęšiai. Mineralų, baltymų ir tirpių skaidulų turtingi lęšiai turi daug folio rūgšties, mangano, geležies, fosforo, tiamino, kalio, vitamino B6, riboflavino, niacino, pantoteno rūgšties, seleno, vario, magnio ir cinko. Uogos. Ekologiškose uogose yra vitamino C, kuris neutralizuoja laisvuosius radikalus ir mažina infekcijas. Taip pat jose yra mangano, skaidulų, vario, antioksidantų ir uždegimus mažinančių junginių. Avižų sėlenos. Šis produktas yra turtingas tirpių skaidulų, kuris padeda mažinti cholesterolį. Jų galima dėti praktiškai visur: į salotas, makaronų padažus, glotnučius ir pan.

reikalingų maistinių medžiagų. Organizmą valančios dietos yra visiškai nereikalingos, neturinčios jokio mokslinio pagrindo. Žmogaus kūnas – tobula sistema, kuri pati išsivalo nuo kenksmingų medžiagų. Dietos, kurių laikantis reikia vartoti neva stebuklingus maisto produktus ar maisto priedus (pavyzdžiui, įvairius maisto papildus, karčiuosius apelsinus, žaliąją arbatą, obuolių sidro actą). Bado arba labai mažo kaloringumo dietos. Įvairiose kultūrose ir religijose badavimas laikomas normaliu dalyku. Iš tiesų jis nėra kenksmingas, jei trunka dieną. Tačiau badavimas, norint numesti svorio, gali turėti labai

neigiamų pasekmių sveikatai. Dietos, kurios skamba per gerai, kad būtų tiesa. Jei kyla bent menkiausias įtarimas, kad pažadai yra nerealūs, greičiausiai taip ir yra.


22 | #20 (92) • gegužės 18 - gegužės 24, 2018

News

Šeima

Feisbukas didžiausiu išbandymu tampa poroms Į kelią išpuolusi moteris mosikuodama rankomis stabdė nuo pajūrio važiuojančias mašinas. Viena jų sustojo, nusprendusi pagelbėti nelaimės ištiktai vyresnio amžiaus moteriai. Pasišovusius padėti žmones pastarosios prašymas gerokai nustebino – „nelaimėlė“ paprašė priminti, kaip reikia įkelti nuotrauką į feisbuką.

Pamiršta gyvą bendravimą

Nauja priklausomybė

Koncerte ar renginyje tampa vos ne tradicija nusifotografuoti prieš jo pradžią ir nuotrauką įdėti į socialinį tinklą. Įpusėjus renginiui, skaičiuojama, kiek nuotrauka sulaukė „patinka“. Dažnai galima pastebėti ir kitą situaciją: pusę koncerto filmuojama, kas vyksta scenoje, o likusią dalį peržiūrinėjama, kaip pavyko įrašas. Išmanieji telefonai ir socialiniai tinklai tampa neatsiejama mūsų kasdienybės dalimi, suryjančia vis daugiau laiko. Gal priklausomybė nuo feisbuko greitai atsidurs gydomų priklausomybių sąraše? Psichologė bei meno terapeutė Jurgita Dainauskaitė-Šileikienė nelinkusi visų bėdų „nurašyti“ šiam ar kitam socialiniam tinklui. Tačiau esama situacijų, kai feisbuku reikėtų naudotis atsargiau.

Suteikia pasitikėjimo

Ar taip ieškoma patvirtinimo, koks esi gražus ir geras? „Aplinka mums tarsi diktuoja naują įprotį. Socialinėje erdvėje dalijamasi informacija, kur žmogus keliauja, ką veikia, kaip pasikeitė šukuoseną ar pasidažė. Ar tai diktuoja greitas gyvenimo tempas, nes žmonės rečiau matosi? Gal svetimų žmonių paspaustas „patinka“ suteikia daugiau pasitikėjimo savimi? Ar taip ieškoma patvirtinimo, koks esi gražus ir geras?“ – svarstė psichologė. Pasak jos, skelbiant informaciją socialinėje erdvėje galima formuoti pageidaujamą įvaizdį bei nuslėpti tam tikrus dalykus, kurie pasimato bendraujant gyvai. Kai kurie reklamuodami save taip gauna trokštamą dėmesį. Kiti šito sulaukia bendraudami gyvai. J.Dainauskaitė-Šileikienė pastebėjo, kad socialiniuose tinkluose nemažai laiko praleidžia jaunos, gražios merginos, kurios turėtų per gyvenimą lėkti su vėjeliu, džiaugtis gyvenimu.

Nelieka energijos

gančiajam vėžiu esą daug naudingiau domėtis apie sveikatą, kaip gydytis, stiprinti organizmą. Kiek anksčiau J.Dainauskaitė-Šileikienė rašė apie vokiečių gydytoją onkologą, profesorių Raiką Hamerį, tyrimais patvirtinusį, kad vėžį sukelia stiprūs emociniai išgyvenimai bei psichologinės priežastys. Jis pats susirgo sėklidžių vėžiu po devyniolikmečio sūnaus žūties.

„Dabar mūsų gyvenime daug įtampos, mus supančioje aplinkoje trūksta laisvės, tad negalima sakyti, kad feisbukas yra blogis. Jei žmogui tai suteikia malonumą, jis su kažkuo bendrauja, dalijasi – tai gerai. Žmogus gauna seratonino – džiaugsmo hormono. Svarbu įvertinti, kiek tai atima laiko, ar jo lieka realiam gyvenimui“, – mano pašnekovė. Jei pabuvimas koncerte, spektaklyje ar kavinėje su mylimu žmogumi vertinamas tik pagal surinktų „patinka“ skaičių, reikėtų suklusti. Tai esą blogai pačiam žmogui, nes jis nebegali gyventi „čia ir dabar“. Gyvenimas praeitimi ar ateitimi atima iš žmogaus apie 70 proc. energijos, tad pritrūksta jėgų gyventi savo tikrąjį gyvenimą. Taip nukenčia gyvenimo kokybė, santykiai. Tėvai nebepastebi, kaip auga jų vaikai, nes savęs ir vaikų reklamavimas socialiniuose tinkluose, bendravimas su draugais atima labai daug laiko ir jėgų.

Ieško atitikmenų

Ar feisbukas taps dar viena priklausomybe? Pasak J.DainauskaitėsŠileikienės, ne visi žmonės priima pastabas. Dažnai jos vertinamos kaip įžeidimas. Kai žmogus pats supranta, kad turi bėdų, jis ieško psichoterapeuto pagalbos. Tada aiškinamasi, kokius jausmus sukelia naudojimasis socialiniais tinklais ir kokių atitikmenų galima rasti realiame pasaulyje. Meno terapeutė prisiminė pacientę, kuri feisbuke mėgo žiūrėti gražius ir juokingus vaizdelius. Po psichoterapijos seansų moteris prisiminė seniai pamirštą pomėgį – važinėjimąsi riedučiais. „Kiekvienos priklausomybės pa-

grindas – kažką gauti. Gal dėmesio, gal meilės. Dabar labai daug vienišų žmonių, nes didesni susibūrimai, susiėjimai tampa vis retesni. Feisbukas geras tuo, kad emigrantai taip gali palaikyti ryšį su artimaisiais, galima bendrauti su seniai nematytais draugais ar klasiokais“, – pasakojo pašnekovė.

Sukelia depresiją?

Psichologė įžvelgė ir tam tikrą neigiamą socialinių tinklų aspektą – nuolatinį dalijimąsi blogomis žiniomis. „Mes išmokę greičiau užfiksuoti neigiamas žinias. Jei neturėtume feisbuko, blogą žinią išgirstume vieną kartą, ir viskas. Feisbuke tą patį pamatome kelis kartus. Žmonėms, saugantiems savo nervų sistemą ir sveikatą, reikėtų mokytis tą negatyvią informaciją prabraukti, neatidarinėti. Tai, kas svarbu, vienokiu ar kitokiu būdu vis tiek pasieks žmogų. Bet bus sutaupyta nemažai laiko ir energijos“, – patarė specialistė. Ne vienas žinomas šalyje žmogus, sirgęs depresija, pripažino, kad negatyvią būseną pasunkindavo feisbukas, kur visi atrodo gražūs, daug pasiekę, laimingi. Pasak J.Dainauskaitės-Šileikienės, net jei nebūtų feisbuko, turintys polinkį į depresiją vis tiek susirgtų šia liga. „Man labiau neramu dėl depresija sergančių žmonių grupių feisbuke. Tada žmogus būna nuolatinės negatyvios būsenos, nes gyvena informacija, kas susirgo, kam blogai. Depresijos gydymas galėtų prasidėti nuo pozityvių emocijų, pabuvimo gamtoje, pasivaikščiojimo, judėjimo“, – mano pašnekovė. Panaši situacija ir dėl onkologinių ligonių. Domėjimasis kitų žmonių ligos istorija nepadeda sveikti. Ser-

Į straipsnio pradžioje paminėtą moterį bei kitus vyresnius žmones psichologė bei meno terapeutė siūlo žvelgti su meile, pagarba, šypsena. Jiems esą nėra lengva susitvarkyti su šiuolaikinėmis technologijomis, bet ir nuo vaikų ar pažįstamų nesinori atsilikti. O pagalba kitam tik praturtina. Psichologė apgailestauja tik dėl vieno, kai užuot rodę dėmesį ir meilę vaikams, tėvai didžiąją laiko dalį skiria šiuolaikinėms technologijoms. Feisbuke taip pat netrūksta vaizdelių, ką vaikai veikia, kol mama ar tėtis naršo socialiniuose tinkluose. Į akis J.Dainauskaitei-Šileikienei dažnai krinta vaizdas, kai atvažiavusi pailsėti šeima su mažais vaikais tarpusavyje nebendrauja, o sėdi sukišę nosis į planšetes ar išmaniuosius telefonus. „Jie nemato gyvo gyvenimo aplinkui, negirdi garsų, miesto šurmulio. Tą patį dangų mato per mobilųjį telefoną. Šeima nebeturi apie ką kalbėti. Telefone ar feisbuke atsirandančios žinios tampa vienintele komunikacijos tema“, – atkreipė dėmesį pašnekovė. Užuot pasikalbėjusi apie savo jausmus, svajones, norus, tokia šeima vietą užleidžia išmaniesiems įrenginiams.

Nelieka laiko santykiams

Psichologės teigimu, socialiniai tinklai gali tapti tikru išbandymu ir poros santykiams. Jie atima laiką, kelia pavydą, įžiebia nesantaiką. Pavyzdžiui, jauna moteris su kūdikiu priversta stebėti, kaip antroji pusė visą vakarą naršo socialiniame tinkle užuot skyręs dėmesį namiškiams. „Poroms geriau kurti savo šeimos židinį, nei lindėti feisbuke. Žiūrėk, nespėja sukurti santykių, jau skiriasi, nes tam nebuvo laiko. Per dieną – darbe, vakare – feisbuke. Kada kurti santykius? O juos kurti – įdomus, atsakingas, daug dėmesio ir laiko reikalaujantis darbas. Tačiau užmokestis už jį yra itin saldus“, – priminė psichologė. Parengė: Sandra Lukošiūtė, Psichika.eu informacija


News

#20 (92) • gegužės 18 - gegužės 24, 2018 | 23

SKYTRIP WWW.SKYTRIP.NET

ŽEMIAUSIOS AVIABILIETŲ KAINOS

 VILNIUS  PALANGA  RYGA POILSINĖS KELIONĖS

 HAWAII  MEXICO  KARIBAI 773-663-4363 info@skytrip.net

Nuomojami pigūs biurai! $ 290/mėn.! su baldais, su patarnavimais.

Tel. 773-368-5790

Naujų, rezidencinių, komercinių pastatų interjeras-eksterjeras • Virtuvių, rūsių ir vonių remontas • Paruošimo, dažymo darbai • Plytelių klojimas • Parketas, laminuotos grindys • Epoksidinės garažo grindys • Deck‘ų plovimas, atnaujinimas

708-638-1048, Artūras

EPA sertifikatas


24 | #20 (92) • gegužės 18 - gegužės 24, 2018

News

Religija

Kas stabdo mumyse evangelizavimo jėgą?

Š

ventasis Tėvas savo vyskupijos tikintiesiems sakė, kad taip pat Romos metropolijai reikia „atjautos revoliucijos“ kovai su individualizmo, atskirties, baimės gyventi, susiskaldymo ir socialinių pavojų apraiškomis. Romos vyskupija per Gavėnią svarstė, o dabar su popiežiumi aptarė Romos vyskupijos parapijinio gyvenimo užduotis tiek bendruomenės

viduje, tiek su išorės pasauliu. Vyskupijos komisija susumavo diecezijos prefektūrų išvadas ir jas pristatė savo vyskupui, popiežiui Pranciškui, susitikime pirmadienio pavakare šv. Jono bazilikoje, popiežiaus katedroje. Šventasis Tėvas savo vyskupijos tikintiesiems sakė, kad taip pat Romos metropolijai reikia „atjautos revoliucijos“ kovai su individualizmo, atskirties, baimės gyventi, susiskaldymo ir

socialinių pavojų apraiškomis. Vyskupijos suvažiavimas apžvelgė evangelizavimo darbui kliudančias dvasines ligas. Jas popiežius pavadino „vergystėmis“, dėl kurių parapijų bendruomenės „tapo nevaisingomis“. Popiežius sakė: „Mums nereikia išgalvoti kažko kito: mes jau esame įrankis, kuris bus veiksmingas, jei tapsime „atjautos revoliucijos“ dalyviais. Jei vadovavimas krikščionių bendruomenei yra specifinis priėmusiojo šventimus, t.y. parapijos klebono, uždavinys, pastoracinė veikla remiasi Krikštu ir ji sužydi brolystėje. Todėl tai yra ne tik klebono ar kunigų, o visų krikštytųjų pareiga. Pripažindami „atjautos revoliuciją“ svarbiausiu pastoraciniu uždaviniu, galėsime tapti įrankiais, kuriais Šventoji Dvasia veiks tarp mūsų (Rm 5,5) ir matysime kaip keičiasi žmonių gyvenimai (Apd 4,32-35). Kaip per žmogų Mozę Dievas padėjo Izraeliui, taip krikščionių pagydyta ir sutaikinta žmonija gali būti įrankiu, tarsi sakramentu, Viešpaties veikimo, kuriuo jis nori išvaduoti savo tautą iš į mirtį vedančios neteisingumo ir nuodėmės naštos, ją paverčiančios „ne tauta“. Tačiau reikia žvelgti į šią tautą, o ne į save pačius“, sakė popiežius Pranciškus. Bažnyčia gyvena ir save suvokia tarnystės pasauliui dėka Vyskupijos prefektūrų išvadas pristatęs kun. Paolo Asolan prisiminė,

Popiežius: Šventumas jaunystės eliksyras P

opiežius pasiuntė video sveikinimą jaunimui, susirinkusiam į tarptautinę jaunimo vigiliją šeštadienį Italijos Teramo vyskupijos Šv. Gabrieliaus šventovėje. Jaunimas kalbėjo Rožinį už būsimą Vyskupų sinodą jaunimui. Rožinio maldoje televizijos tilto pagalba kartu su italais dalyvavo taip pat Rusijos, Airijos, Taivano ir Panamos jaunimas. Vigiliją užbaigė Vyskupų Sinodo sekretoriaus kard. Lorenzo Baldisseri vadovaujamos šventosios Mišios. Popiežius kvietė jaunimą žvelgti į Jėzaus Motinos Marijos pavyzdį. Marija buvo jauna, galbūt dar tik paauglė, kai tapo Dievo projekto dalyve. Ji išliko jauna ir tuomet kai tapo savo Sūnaus mokine, su tokiu pat kaip kiti jaunuoliai entuziazmu. Ji sekė Jėzų iki pat kryžiaus su tokia drąsa, kokią gali turėti tik jaunimas. Ji visiems amžiams išliko jauna. Ji jauna ir da-

bar, kai ją kontempliuojame paimtą į dangų, nes šventumas daro amžinai jaunais. Šventumas yra tikrasis jaunystės eliksyras, kurio mums taip reikia. Popiežius kvietė jaunimą sekti savo

globėjo, šventojo Sopulingosios Dievo Motinos Gabrieliaus gyvenimo pavyzdžiu. Studentų globėjas Gabrielius vaikystėje neteko mamos, tačiau greitai įsitikino, jog dvi mamos jį globoja iš Dangaus. Todėl visai suprantamas

jog krikščionių bendruomenės veikimo gerą pusiausvyrą užtikrina jos pamatinis rūpinimasis vidujai (ad intra), puoselėjant bendruomenės gyvenimą, ir išoriškai (ad extra) vykdant pavestą misiją ir tarnaujant pasauliui. Šventasis popiežius Jonas XXIII prašė Susirinkimo priimti abu iššūkius. Popiežius Pranciškus „Evangelii gaudium“ mus prašo, kad rūpinimąsi bendruomene organizuotume pagal Bažnyčiai pavestą misiją. Tai yra pagal misionierišką uždavinį, nes Bažnyčia gyvena ir save suvokia misijos, jos tarnystės pasauliui, dėka. Pasak kunigo, pamatinis tikinčiųjų bendruomenių uždavinys yra suprasti, kas iš esmės stabdo jų evangelizavimo misiją. Naujas „išėjimas“ atgaivins Dievo tautos tapatybę Popiežius sakė, jog „reikia atkurti sugebėjimą išeiti: išsižadėti savęs ir užmiršti „mėsos pilnus puodus“, sakė popiežius. „Puodai“, tai mūsų priklausymas tam tikroms grupėms, kurios galutinai rūpinasi tik savimi. Apsipratome su „eiliniu administravimu“, „pastangomis išgyventi“. Iš tiesų reikia „pradėti naują išėjimą“, kuris leistų „atgaivinti Dievo tautos tapatybę“. „Niekas negali pasveikti vienas. Tik Viešpats išgydo nuo pat šaknų“, sakė popiežius savo vyskupijos suvažiavimo dalyviams. (SAK/Vatican News) Gabrieliaus prisirišimas prie Rožinio maldos ir pamaldumas į Mariją. Būdamas aštuoniolikos metų tapdamas vienuoliu pasionionistu, jis pasirinko dvigubą – Sopulingosios Marijos Gabrieliaus vardą. Nebijokite būti šventais, žvelkite į Mariją, į šv. Gabrielių, į visus šventuosius, kurie gyveno ankščiau jūsų ir jums rodo kelią, - ragino popiežius jaunimą. Maldos suvienyti jūs esate taikos ir susitaikymo pranašystė visai žmonijai. Nepaliaudamas kartosiu: „nestatykite sienų, tieskite tiltus!“. Mokykite vyresniuosius, kurių širdys dažnai sukietėjusios, rinktis dialogo ir santarvės kelią, kad perduotų savo vaikams ir vaikaičiams gražesnį, žmogaus vertą pasaulį. Jaunime, neleiskite, kad jus nutildytų. Nebijokite klysti ir mokytis iš klaidų. Jei kas nors norėtų jus užčiaupti - tėvai, kunigai arba mokytojai – priminkite jiems, jog Bažnyčiai ir pasauliui jūsų, jaunimo, reikia tam, kad ir jie patys atjaunėtų. Taip pat neužmirškite, kad turite nenugalimus sąjungininkus - amžinai jauną Kristų; jauną moterį Mariją, Šv. Gabrielių ir visus šventuosius, kurie yra Bažnyčios amžinos jaunystės paslaptis.


News

#20 (92) • gegužės 18 - gegužės 24, 2018 | 25


26 | #20 (92) • gegužės 18 - gegužės 24, 2018

News

ĮDOMU

Senėjimo problemą išspręsti gali dar mūsų karta K

aip mokslininkai rengiasi išjungti senėjimą ir kada jaunystės eliksyras taps prieinamas mums visiems. Kodėl žmonės sensta? Tiriame šį klausimą gan seniai ir mūsų hipotezė tokia: senėjimas prasideda, nes mitochondrijos — mūsų ląstelių jėgainės — sintetina nuodingas medžiagas, arba aktyvias deguonies formas. Kuo vyresnis žmogus, tuo daugiau šių nuodingų medžiagų sukuria mitochondrijos. Kodėl mes negyvename amžinai? Kam mūsų genomui reikalinga organizmo mirtis? Mūsų genams nemirtingumas — didžiulė rizika. Jei nevyks kartų kaita, rūšis nebeprisitaikys prie kintančių aplinkos sąlygų ir gali išnykti. O su ja išnyks ir genomas, kurio sukūrimui evoliucija sugaišo milijonus metų. Atskiro organizmo mirtis – nieko baisaus, genomo (tai yra, rūšies) interesai gamtai svarbesni už konkretaus žmogaus interesus. Panašu, yra ir kitų pavyzdžių, kai mūsų organizmas žudo save. Šia prasme labai įtartinas septinis šokas. Anksčiau manyta, kad jį sukelia bakterijos: pakliūna į kraują, dauginasi, užkemša kapiliarus ir dėl to mirštame. O paaiškėjo, kad mirštama dėl kitų priežasčių. Mūsų organizmas atpažįsta nekenksmingą bakterijos apvalkalo medžiagą, liposacharidą, pakelia kūno temperatūrą ir organizmas suserga.Tai trunka tol, kol kūne yra liposacharidų. O mes kankinamės, negalime judėti, prarandame apetitą ir galiausiai mirštame. Visos rūšies požiūriu, tai visiškai teisinga: sergantis individas turi neužkrėsti likusių, geriausia — atsigulti po krūmeliu ir numirti, taip sustabdydamas epidemijos plitimą. Konkrečiam žmogui, tokia perspektyva, aišku, visiškai neatrodo viliojamai, bet nieko nepaveiksi — šis mechanizmas mums „įsiūtas“. Dabar, išradus karštį mažinančius vaistus ir antibiotikus, nuo sepsio, laimei, mirštama ne taip dažnai. Ši problema didžiąja dalimi jau išspręsta. Esu tikras, likusios tokio tipo problemos irgi netrukus bus išspręstos. Kodėl stebuklinga „tabletė nuo senėjimo“ iki šiol neišrasta? Dar septintajame dešimtmetyje mokslininkai aptiko antioksidantus, kovojančius su vienu iš svarbiausių senėjimo požymių — laisvaisiais radikalais. Šis atradimas sukėlė sensaciją, tačiau niekas nepasikeitė. Antioksidantai žinomi labai seniai: vitaminas C, vitaminas E, žalioji arbata — tačiau jie nelėtina senėjimo. Paaiškėjo, kad tie kenksmingieji radikalai būna skirtingi ir susidaro skirtingo-

se ląstelių dalyse. O su senėjimu labiausiai susiję susidarantys ląstelių „elektrinėse“ — mitochondrijose. Mūsų mokslinė grupė MVU sukūrė specialią medžiagą, kuri į mitochondrijas patenka kelių nanometrų tikslumu ir ten kovoja su radikalais jų susidarymo vietoje. Toks mitochondrinis antioksidantas bent jau bandomųjų gyvūnų senėjimą gerokai sulėtino. Perėjome prie klinikinių tyrimų ir tikimės, kad panašūs rezultatai bus pakartoti ir su žmonėmis. Ar yra nesenstančių gyvūnų? Taip, žinoma. Yra gyvūnų, kurių gyvybingumas, laikui bėgant, nemažėja. Pavyzdžiui, plikasis smėlrausis — pelės dydžio žinduolis. Jis atrodo kaip naujagimis žiurkiukas ir visą gyvenimą jo išvaizda nekinta. 2005 metais mokslininkai išsiaiškino, kad plikieji smėlrausiai nemoka senti. Graužikai įprastai gyvena porą – trejetą metų, o šie gyvūnai eksperimente dalyvavo daugiau nei 25 metus ir jų senėjimo požymių niekas taip ir neišvydo: mirties tikimybė su amžiumi nedidėjo. Natūraliai kyla klausimas: gal jei nemirtingi? Ne, jie dvesia, tačiau kitaip nei mūsų atveju, su amžiumi rizika susirgti kokia nors mirtina liga jiems nedidėja. O žūsta jie dažniausiai dėl traumų, gautų kovojant su kitais smėlrausiais.

Kokia plikųjų smėlrausių paslaptis? Mūsų laboratorija šiuos gyvūnus tiria nuo 2016 metų. Jiems įvyko vadinamoji neotenija — individualaus vystymosi sustojimas. Tai yra, gyvūnai visą savo gyvenimą lieka naujagimio stadijoje. Pernai publikavome straipsnį Physiological Review, kuriame šį fenomeną paaiškinome: jų senėjimo mechanizmai paprasčiausiai neįsijungia. Taip patvirtinome pagrindinę savo hipotezę: senėjimas — užprogramuotas mūsų individualios raidos procesas, prasidedantis aiškiai apibrėžtu momentu. O jeigu biologinis laikrodis sulėtinamas ar išjungiamas visai, kaip tai nutiko su plikuoju smėlrausiu, tai padaras gali paprasčiausiai nepasiekti senėjimo proceso stadijos, ir atitinkamai, visai nepaseti. Ir tas faktas, kad labai artimi mūsų giminaičiai — irgi žinduoliai — gali gyventi nesendami, reiškia, kad tai iš principo įmanoma. Tad, ieškome analogiško žmogaus mechanizmo. Kada žmogus pradeda senti? Manau, savo lėtą ir liūdną kelionę kapinių link pradedame iš karto po lytinio subrendimo. Senti pradedame, sulaukę 12-14 metų. Kuo mes vyresni, tuo platesni šie procesai. Sulaukus 25, jau pradeda senti žmogaus raumenys, o 35 — kraujagyslių sistema. Evoliuciniu požiūriu tai itin išmintinga: senėjimas ir

dauginimasis eina drauge. Tai gerai matoma augalų pasaulyje — visų pirma, vienaląsčių. Daugelis augalų dauginasi tik vieną kartą. Jie auga, žydi, subrandina sėklas ir žūsta. Ir tai vyksta visai ne dėl „gyvybinių jėgų išsekimo“, o dėl genų veikimo. Pavyzdžiui, subrendę sojų vaisiai — pupelės — išskiria specialias, visą likusį augalą žudančias, medžiagas. Beje, dabar, genų inžinerijos metodais „sulaužius“ šią genetinę mirties programą, galima vienmečius augalus paversti daugiamečiais. Tai senėjimas nebereikalingas? Mes su laboratorijos darbuotojais manome, kad senėjimas — specialus instrumentas, kurį gamta išrado evoliucijos paspartinimui. Tiesiog natūraliai atrankai lengviau veikti ne jaunus ir stiprius, o kiek senstelėjusius, nusilpusius. Juose paprasčiau rasti (ir atrinkti) smulkius, lemiamos reikšmės jaunų išgyvenimui neturinčius, požymius. Ir štai iš čia kyla labai svarbi hipotezė. Mat, ne visoms rūšims reikia taip sparčiai evoliucionuoti. Jei aplinkos sąlygos nuolat kinta ir gyvenimas sunkus, būtina turėti galimybę adaptuotis (tai yra, keistis, evoliucionuoti), kad būtų galima prisitaikyti prie naujų sąlygų. Ir tokiu atveju pateisinami tokie brangūs ir nemalonūs instrumentai kaip senėjimas. O kas nutiks, jei rūšis prie išorinės aplinkos nebeprisitaiko, o atvirkščiai, pritaiko tą aplinką sau? Juk žmogus elgiasi būtent taip. Jeigu mums šalta — neapželiame kailiu, o apsirengiame ar statome šildomus namus. Todėl švedai nė kiek ne „plaukuotesni“ už italus. Todėl, kad mes jau praktiškai nebe evoliucionuojame, evoliuciją spartinančių mechanizmų mums nebereikia. Todėl labai tikėtina, kad toks instrumentas, kaip senėjimas, greitai išnyks pats savaime, kaip išnyko smėlrausio atveju. Žinoma, „greitai“ — evoliucijos masteliu. Tai yra, po pusės milijono ar milijono metų. Nors nuoširdžiai tikiuosi, kad jeigu vietoje evoliucijos panaudosime techninį progresą, tai įvyks kur kas greičiau. Senėjimas, vėžys, mirtis dėl kokios nors kritinės medicininės būklės labai dažnai būna biologiškai užprogramuota. O biologinė programos niekados neveikia „fire and forget“ režimu, tai yra, kad jas paleidi ir viskas vyksta automatiškai. Jose būtinai turi būti valdymo ir derinimo sistema. Man labai patinka istorija apie dramblius. Tiek jų, tiek mūsų kūnuose to paties tipo ląstelės — raumenų, epitelio ir t.t. — yra daugmaž tokio paties dydžio, mikroskopu atskirti žmogaus ir dramblio ląsteles ne visada įmanoma. Tačiau drambliai turi gerokai daugiau ląstelių. Kad sudarytų tokį didelį kūną, jos turėjo pasidalinti daug daugiau kartų. Jei tiek žmogaus, tiek dramblio, besidalinančios ląstelės virstų vėžinėmis panašiu dažniu, tai drambliai negalėtų egzistuoti: per tokią daugybę dalinimųsi jie turėtų tapti vaikščiojančiais augliais. Tačiau to nevyksta. Drambliai gyvena labai ilgai ir vėžiu serga itin retai. Technologijos.lt informacija


News

#20 (92) • gegužės 18 - gegužės 24, 2018 | 27

PATARIMAI

Mitybos specialistė: dažniausios klaidos, kurias daro metantys svorį

V

is šiltėjantys orai primena, kad vasara jau visai čia pat. O jai artėjant ir drabužiams lengvėjant, natūraliai kyla noras atsikratyti žiemą neretai priaugtų kelių kilogramų. Taip, tai padaryti nesikankinant ir nealinant savęs pataria mitybos specialistė Deimantė Rapalytė, kuri teigia, jog raktas į puikią figūrą bei sveikatą yra paprastesnis nei daugelis mano – tereikia šiek tiek pakoreguoti mitybą.

Dažniausios klaidos, kurias daro metantys svorį

„Dažniausia klaida, kurią darome norėdami greitai numesti svorio, tai drastiškas suvartojamų kalorijų kiekio sumažinimas. Žinoma, svoris krenta, bet grįžus prie įprastinės mitybos, jis grįžta, o kartais ir su kaupu“,

- sako D. Rapalytė. Dar vienas klaidingas įsitikinimas, su kuriuo mitybos specialistė savo praktikoje susiduria, yra tas, kad norintys numesti svorio žmonės iš savo raciono eliminuoja riebalus. Tokia mityba ne tik nėra naudinga, bet gali būti ir žalinga, nes riebalai yra itin reikalingi sklandžiai hormonų sistemos veiklai palaikyti bei vitaminams organizme įsisavinti. „Mitybos racione palikite alyvuogių aliejų, avokadus, riebią žuvį, kiaušinių trynius. Šiuose maisto produktuose esantys gerieji riebalai reguliuoja apetitą bei dalyvauja riebalų deginimo procesuose. Ne veltui tarp mitybos terapeutų sakoma – „valgykime riebalus, kad sudegintume riebalus!”, - juokauja D. Rapalytė.

Patarimai, kaip numesti svorio

Anot specialistės, pirmoji taisyklė, norint numesti kelis nereikalingus kilogramus – valgyti daugiau žalių ir šviežių daržovių. Jos pašalina iš organizmo susikaupusius skysčius, išvalo žarnyną, aprūpina organizmą vitaminais, mineralais bei skaidulomis, todėl natūraliai mažėja apetitas ir po truputį krenta nereikalingas svoris. „Mums įprasta lėkštėje matyti daugiausia mėsos, šalia jos ryžius ar bulves ir vos šaukštą salotų. Apverskite viską aukštyn kojomis: tegul daugiausiai vietos lėkštėje užima maistingi produktai – daržovės ir sėklos – ir tik po to mėsa, žuvis, jūros gėrybės ar sūris“, - pataria D. Rapalytė. Mitybos specialistė išskiria tris tikrai visiems

Kokias šukas pasirinkti pagal savo plaukų tipą K

ad plaukai būtų gražūs, šukomis juos reikia perbraukti 100 kartų. Ar pameni tokius patarimus? Paistalai! Ne perbraukimų skaičius, o tinkamai parinktos šukos ir kitos plaukų priežiūros priemonės nulemia plaukų grožį. Šį kartą – konkrečiai apie šukas. Kokios tiktų pagal tavo plaukų tipą? Tankiems plaukams Jeigu tavo plaukai tankūs, labiausiai tau tiks plokščios formos plaukų šepetys. Pravartu turėti ir klasikinį šepetį, kuris labai tinka kruopščiam plaukų iššukavimui prieš miegą. Šepečiai būna iš natūralių, sintetinių ir mišrių šerių. Geriausia rinktis natūralių šerių, nes jų sudėtis atitinka plau-

kų sudėtį. Jeigu plaukai labai tankūs, gali pabandyti šepetį su mišriais įvairaus ilgio šeriais. Ploniems plaukams Ploni plaukai bus dėkingi už medines retų dantukų šukas arba labai minkštą šepetį. Medinės šukos tinka kasdieniam šukavimui: plaukai netraumuojami ir neįsielektrina. Jos labai tinka įvairių kaukių ir kitų plau-

prieinamas daržoves, kurios turėtų kasdien atsidurti mūsų lėkštėse – tai švieži agurkai, pomidorai ir salotos. Tad dabar apie kiekvieną iš jų detaliau.

Agurkas – gražių kūno linijų daržovė

„Agurkai neabejotinai yra grakščių kūno linijų daržovė. Juose gausu ląstelienos ir vandens, organizmui būtinų mineralų ir vitaminų. Ją vartojant galima sumažinti patinimus, pašalinti iš organizmo nereikalingus skysčius ir toksinus, mat jie veikia kaip natūralūs diuretikai. Įtraukę juos į savo mitybą netrukus pajusite, kad gerėja virškinimas bei krenta nereikalingi kilogramai“, - sako D. Rapalytė. Tačiau, kaip prekybos vietoje išsirinkti agurkus, kurie džiugintų ne tik savo naudingomis savybėmis, bet ir skoniu? Lietuviškų daržovių auginimo ekspertas, „Kietaviškių gausos“ agronomas Nerijus Rakickas, pirmiausia ragina atkreipti dėmesį į jų spalvą – šviežių agurkų ji yra sodresnė. Taip pat reikėtų įvertinti, ar palietus vaisių, ant jo esantys spygliukai švelniai badosi, mat tai – šviežio vaisiaus požymis. Renkantis ilgavaisį agurką taip pat pirmiausia reikėtų atkreipti dėmesį į jo spalvą – sodriai žalios spalvos daržovė bus skani, kokybiška ir virtuvėje tikrai paskleis gaivų agurko kvapą.

Nelaikykite pomidorų šaldytuve

Pomidorams liaupsių negaili joks mitybos specialistas, o ir lietuviams jau pasirodęs pirkus formuojančių priemonių paskirstymui, nes medis, kontaktuodamas su įvairiais cheminiais junginiais, nesukelia reakcijos. Beržinės šukos padeda pašalinti pleiskanas, sustiprina kaukių poveikį plaukams; ąžuolinės plaukus ir galvos odą veikia raminančiai; kadagio šukos ilgam išlaiko savo aromatą ir nuima stresą. Minkštas šepetys gerai masažuoja galvą, todėl suintensyvėja kraujotaka, pagerėja šaknų mityba, plaukai tampa švelnūs. Garbanotiems plaukams Garbanotus plaukus šukuoti geriausia ne šepečiu, o šukomis iš natūralios medžiagos ir plačiais dantukais. Šukos padės išsaugoti šukuosenos formą, nes jos nesusmulkina garbanų ir apsaugo jas nuo susivėlimo. Garbanėles suformuoti galima mažo diametro, trumpų šerelių šepečiu. Trumpiems plaukams Medinės, retų dantukų šukos puikiai tiks trumpų plaukų šukavimui ir

masis jų derlius – tikra šventė. Ne veltui jie visų taip mylimi: šiuose vaisiuose gausu ne tik vandens ir vitaminų, bet ir labai svarbaus organizmui antioksidanto – likopeno. Likopenas svarbus mūsų ląstelių sveikatai, normaliam jų funkcionavimui. Na, o agronomas įspėja, kad norint mėgautis skaniais ir saldžiais pomidorais, nereikėtų laikyti jų šaldytuve: „Laikomi šaltyje šie vaisiai pakeičia ne tik savo tekstūrą, bet ir praranda saldumą. Mat jie yra itin jautrūs temperatūrai, tad šaltyje sumažėja produkte esančių cukrų ir rūgščių kiekiai“. Be to, jeigu norite šviežiais jais džiaugtis ilgiau, laikykite pomidorus kotelio randeliu žemyn. Pasirodo, taip vaisiai apsaugomi nuo oro ir bakterijų patekimo bei drėgmės išgaravimo.

Jaučiatės nelaimingi? Valgykite salotas

Toks patarimas gal ir skamba keistai, bet D. Rapalytė užtikrina, kad suvalgę didelę lėkštę salotų, pajusime jėgų antplūdį ir pagerės nuotaika. Mat salotos pasižymi dideliu vitaminų ir mineralų kiekiu, jose yra daug skaidulų. Salotose taip pat yra chlorofilo, kuris detoksikuoja organizmą, jį šarmina, suteikia energijos, bei prisotina deguonimi. Na, o kaip išlaikyti šviežias ir traškias salotas patiekaluose? N. Rakickas pataria pamerkti salotų lapus į dubenį su vandeniu, kuriame yra ledo kubelių – liksite nustebinti. Taigi, mitybos specialistė ragina nesilaikyti griežtų taisyklių, o verčiau grįžti prie natūralesnės mitybos, kurioje dominuoja šviežios daržovės, vaisiai ir kuo mažiau perdirbto maisto. Valgydami šviežias gėrybes, jausimės sveiki, energingi ir nereikės sukti galvos dėl priaugtų kilogramų. Moteris.lt informacija

formavimui. Trumpų plaukų šukuosenos dažniausiai būna griežto stiliaus, o su medinėmis šukomis patogu daryti sklastymus ir jomis ant plaukų paskirstyti įvairias kosmetines plaukų priežiūros priemones. Plaukų džiovinimui fenu ir šukuosenos formavimui naudojamos specialios šukos ir šepečiai. Apvalus šepetys su natūraliais arba plastikiniais šeriais idealiai tiks plaukų džiovinimui džiovintuvu. Apvalios formos šepetys su metaliniais šereliais nerekomenduojamas, nes dažnai suvelia ir rauna plaukus. Cosmopolitan.lt informacija


28 | #20 (92) • gegužės 18 - gegužės 24, 2018 SIŪLO DARBĄ Reikalingi darbininkai (moterys/vyrai) namų kraustymo, valymo darbams. Atlyginimas priklauso nuo patirties. Tel. 708-536-0300 Reikalinga biuro darbuotoja. Tel. 708-536-0300 Nebrangiai išparduodu, dovanoju baldus, indus, rakandus. Tel. 773-786-7078. Dažymo kompanija ieško dažytojo. Tel. (312)8042-346 Atlantic Express Corp reikalingi: - Automobilių į konteinerius krovikai (patirtis nėra būtina, apmokinsime), pirmai ir antrai pamainai. - Automobilių priėmėjas (anglų kalba, patirtis nėra būtina). - žmogus automobilių ardymui. Prisijunkite prie mūsų! (708)907-3005 j.egle@atlanticexpresscorp.com Moteris ieško darbo: gali prižiūrėti vaikus, gaminti maistą, galite siūlyti vakarinių darbų biuruose. Tel. 708-663-3565 Moteris nori išsinuomoti kambarį Čikagoje savaitgaliais. Tel. 312 714 5198 R Transporto kompanija ieško CDL vairuotojų tolimiems reisams, "solo", "teams", "keeptruckin logs". Tel. 708 268 2844 Transporto kompanija ieško patyrusio dispečerio. Tel. 708 268 2844 eikalinga moteris lengvam namų tvarkymui vieną dieną per savaitę Downers Grove. Anglų kalba nėra būtina darbui. Skambinkite dėl susitikimo 630-963-1940 (angliškai). Nedidelė transporto kompanija ieško CDL, klasės A vairuotojo. 2015 Cascadia/Volvo. Apmokamos visos mylios. 55-60 c/m. Romeoville, IL Tel.: 310-854-2509 Sunkvežimių (trokų) kompanijai reikalinga patyrusi buhalterė. Pilnai arba nepilnai darbo dienai. Crestwood. 630 9156 875 How to buy TRUCK? -Bad Credit Score! 15 years Trucking Company will help You. O/O - LEASE - CDL 0.55 per/m 630-716-0726 Reikalinga atsakinga moteris žmonių priežiūrai! Skambinti 773-208-5111 (lietuviškai) arba 708-214-2281 (angliškai) "USA Intercargo LLC" reikalingas dispečeris. Būtina anglų kalba. (317)-835-1887 Jaunimo centras skubiai ieško darbuotojų - prižiūrėtojų. Pageidautina pora, darbas su gyvenimu, legalus statusas ir šiek tiek anglų kalbos. Atlyginimas sutartinis. Kreiptis 773507-8692 vakarais. Neatsakius palikite vardą ir telefoną. Nedidelei transporto kompanijai reikalingi CDL vairuotojai. Atlyginimas nuo $0.52 iki $0.55/mylią. Kompanija garantuoja ilgas mylias, didelį ir laiku mokamą atlyginimą. Mokame „detention“, papildomus (extra) sustojimus. Norintiems tapti „owner operators“, kompanija parduoda 2013 ir 2014 metų VOLVO vilkikus išsimokėtinai. Tel. 708945-1426 Namų renovacijos kompanijai reikalinga administratorė nepilnai darbo savaitei. Kreipkitės tel: 630-202-6867 Reikalingi kontraktoriai su patirtimi namų renovavimo darbams. Kreipkitės tel: 630-660-7861. Reikalini A klasės CDL vairuotojai su tvarkingu vairavimo įrašu ir minimalia metų patirtimi. Siūlome 300+ mylių maršrutus per savaitę, "dry van" kroviniai, stovėjimo aikštelė, mechanikų dirbtuvė, sandėlis kartu su biuru. Bonusai už gerą vairavimą ir inspekcijų pravažiavimą be nuobaudų. (847)922-2173 Nedidelei transporto kompanijai reikalingas patyręs vairuotojas, reisams į pietus. Tel. (630)863-2204. Bricklayers, labors needed. Polish or English a must! Tel (773)603-1658 Dantų gydytojos biurui reikalinga asistentė (Dental Asistant). Tel. (708)299-5499.. PASLAUGOS Elektros montavimo, remonto ir instaliavimo darbai. Koky-

News

bė už protingą kainą! (708)945-7988 Dedu parketą, laminatą, parketlentes. Tel. 630-632-6194 Komercinės ir verslo paskolos. Verslo planai, veiklos ir strategijos instruktavimas. Komerciniai ir industriniai pramoninio nekilnojamojo turto patarimai. Bluebird Realty, Inc. Finance and International Business, tel. (630)6972572, Oksana Sevic, MBA. Komercinio nekilnojamojo turto pardavimas ir nuoma. Biuras, mažmeninė prekyba, pramonė, žemė. Komercinės ir verslo paskolos. Tel. (708)512-7678, Bluebird Realty, Inc, bluebirdrealtor@gmail.com BŪSTO PARDAVIMAS STREAMWOOD Tik įžengę į šį įspūdingą, ąžuolinį 2 aukštų namą, pasijusite kaip namie. Pilnai ir moderniai restauruotas namas, turintis 6 kambarius, iš jų - 4 miegamuosius. Atviras išplanavimas, daug šviesos, elegantiški gyvenamieji ir valgomieji kambariai, dizainerio sukurtas apšvietimas, tobulos medinės grindys. Virtuvėje - granito stalviršiai, nerūdijančio plieno prietaisai, viduryje - sala. Pusryčių kambarys atsiveria į patrauklų šeimos kambarį. Didžiulis pagrindinis kambarys turi erdvę svetainę ir prabangią vonią... Erdvūs miegamieji su "jack and jill" vonia. Lauke "patio", išklotas plytelėmis, profesionaliai sukurtas "landscaping". Namas patogioje vietoje: netoli mokyklos, parduotuvės, miško draustinis, vaikščiojimo bei dviračių takai, teniso ir krepšinio aikštelės, "splash" parkas, greitkeliai. Kaina: $ 398,000. Streamwood, IL. Kreipkitės į Rasą Mitkus: 630-202-6867 NAPERVILLE. Parduodamas būstas (Condo) - pirmame aukšte, 2 miegamieji, 1.5 vonios kambariai, garažas automobiliui. Naujos virtuvės spintelės, prietaisai, stalviršiai. Remontuoti vonios kambariai. Židinys ir privati terasa. SD 203. $165,000 Albina Van Maer, 630-234-2642 WOODRIDGE. Parduodamas būstas (Condo) - 2 miegamieji, 2.5 vonios kambariai (viso kūno "spray" dušas). Du aukštai, nauja grindinė danga, virtuvės spintelės, granito stalviršiai. $149,000 Albina Van Maer, 630-234-2642. Pasiruoškite būti sužavėti, kai įžengsite į šį nepriekaištingai renovuotą 3 miegamųjų, 2.5 vonių namą Woodridge! Atviras išplanavimas, erdvūs ir šviesūs kambariai, spindinčios medžio laminato grindys. Gurmaniška virtuvė su baltom spintelėm, granito stalviršiais, sala, "stainless steel" įranga, sujungta su jaukia svetaine. Privatus "master" miegamasis su nuostabia vonia. Pilnai aptvertas kiemas su terasa. Patogus susisiekimas: netoli parduotuvės, restoranai, greitkeliai, naujas rekreacijos centras, vandens parkas. Nieko nelieka daryti, tik atsikraustyti ir džiaugtis! Kaina $324,900. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į Rasą Mitkus 630-202-6867. Namai pardavimui ir nuomai DuPage, Kane, Will, Kendall, Cook priemiesčiuose. Nuoma pagal savo pasirinkimus. Investavimo galimybės. Pagalba dėl hipotekos (mortgage). Ruzilia Slotabec, tel. (773)632-8475, Julia Melehan, tel. (630)272-7472, juliamelehan.bluebirdrealtor@gmail.com "Bluebird Realty", Inc. Namai, kotedžai, butų pardavimas ir nuoma. Willowbrook, Downers Grove, Lemont, Woodridge, Naperville, Palos Hills, Homer Glen. Investicinės nuosavybės ir turto valdymas. Pagalba su paskolomis. Edmundas Astrauskas, tel. (708)949-1859, "Bluebird Realty, Inc. BURR RIDGE. Puiki galimybė statybos kompanijai ar pirkėjui, norinčiam naujos statybos namo. Netoli aukštus įvertinimus pelniusių Gower/Hinsdale South mokyklų. Greta parduodamas namas su sklypu, kurį prijungus galimas padalinimas į 3 sklypus. Miesto vanduo ir kanalizacija šalia sklypo. Greitas susisiekimas, šalia pagrindiniai greitkeliai, prekybos centrai, restoranai ir mokyklos. Įvertintas pardavimui, ilgai nelaukite! Kaina $65,900. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Rasą Mitkus, tel. (630)202-6867. GLEN ELLYN. Parduodamas 4 miegamųjų, 2 vonių, banko nusavintas namas. Kaina $184,000. Skambinti Vytautui Sruogai, AVS Prime Realty, tel. (773)983-4544 JOLIET. Parduodamas 3550 sf, 4 miegamųjų, 2.5 vonių namas, esantis ramioje Cul-de-sac gatvėje. Modernus išplanavimas, erdvi ir atvira svetainė/valgomasis, ofiso kambarys pirmame aukšte. Gurmaniška balta virtuvė su

granito stalviršiais, “stainless steel” įranga turi išėjimą į terasą su vaizdu į tvenkinį. Šeimyniniame kambaryje medžių kurenamas židinys, aukštos lubos, kietmedžio grindys, šviestuvai. Pagrindinis miegamasis turi “walk in” drabužinę, vonios kambarį. Kaina $294,900. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Rasą Mitkus, tel. (630)202-6867.

lauko terasą. Privatus “master” miegamasis su “whirpool” vonia ir “walk-in” drabužine, 218 akrų ežeras gausus įvairių sporto pramogų, 14 akrų skirta žvejybai, 2 paplūdimiai, baseinas, “clubhouse”, saugoma teritorija. Kaina $169,000. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į Rasą Mitkus tel. (630)202-6867

LEMONT Parduodamas namas. 3 miegamieji, 1 vonia, 1 akras žemės, Cul de sac. Kaina $194,000. Skambinti Vytautui Sruogai, AVS Prime Realty, tel. (773)983-4544

NUOMA

LEMONT. Parduodamas 1 akro žemės sklypas. Kaina $137,000. Skambinti Vytautui Sruogai, AVS Prime Realty, tel. (773)983-4544 LOCKPORT Parduodamas 2 miegamųjų, 1 vonios banko nusavintas namas. Kaina $28,300. Reikalingas kapitalinis remontas arba griovimas. Skambinti Vytautui Sruogai, AVS Prime Realty, tel. (773)983-4544 LOMBARD. Parduodamas 4 miegamųjų, 3 su puse vonios, banko nusavintas namas. Kaina $517,900. Skambinti Vytautui Sruogai, AVS Prime Realty, tel. (773)983-4544 NAPERVILLE. Parduodamas kotedžas: 4 miegamųjų + loftas 3-jų vonių, 2 automobilių garažas. Atnaujinta virtuvė su granito stalviršiu ir baru, visos naujos durys ir apdaila, neseniai suremontuota. Pagrindinis miegamasis turi dvigubą kriauklę, sūkurinę vonią ir dušą. SD 204 Naperville. Kaina $262,000. Albina Van Maer, Bluebird Realty, Inc. Tel. (630)234-2642, bluebirdrealtor@gmail.com NAPERVILLE. Parduodamas 3 miegamųjų, 3 vonių namas. Kaina $280,000. Skambinti Vytautui Sruogai, AVS Prime Realty, tel. (773)983-4544 NAPERVILLE. Parduodamas pilnai suremontuotas namas: 3 miegamųjų, 2,5 vonios. Kaina $329,000. Skambinti Vytautui Sruogai, AVS Prime Realty, tel. (773)983-4544 PALOS HILLS. Parduodamas 3 miegamųjų, 2 vonios butas. Skambinti Vytautui Sruogai, AVS Prime Realty, tel. (773)983-4544 PLAINFIELD. Parduodami 2 banko nusavinti sklypai. Kaina $50,400 ir $55,400. Skambinti Vytautui Sruogai, AVS Prime Realty, tel. (773)983-4544 PLAINFIELD. Riverbrook Estates qul- de-sac gatvėje, parduodamas profesionaliai renovuotas, 3 miegamųjų su loftu, 3 vonių namas. Dviejų aukštų svetainė, medžio laminato grindys, šeimyninis kambarys su medžiu kūrenamu židiniu. Atvira balta virtuvė, granito stalviršiai, “backsplash”, “stainless steal” įranga, centre salelė ir slankiojančios durys į terasą bei aptvertą kiemą. “Master” miegamajame – “walk in” drabužinė, dušas, vonia. Patogus susisiekimas, greta prekybos centrai, mokyklos, restoranai ir greitkeliai. Jūsų svajonės gali tapti realybe! Kaina $254,900. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į Rasą Mitkus tel. (630)202-6867 VARNA, IL. Parduodamas vasarnamis, vos 2 valandos kelio nuo Čikagos priemiesčių! 3 miegamųjų, 2 vonių, su 2 automobilių garažas, prie Wildwood ežero. Atviras, erdvus išplanavimas, paaukštintos lubos, medžio laminato grindys, šeimyninis kambarys su akmens židiniu. Šviesi virtuvė su pusryčių kambariu, slankiojančiomis durimis į

PALOS HILLS HILLS. Išnuomojamas 2 miegamųjų, 2 vonių butas pirmame aukšte. Bute yra skalbyklė ir džiovyklė. Nuomai priklauso vienvietis garažas. Rami vieta, geros mokyklos. Kaina 1,300. Tel. (773)742-2603 SAINT CHARLES CHARLES, Camton Hills išnuomojamas kambarys nuosavame name, moteriškei. Tel. (312-608-9929. Išnuomojamas namas su šildomu vidaus baseinu, pora blokų nuo privataus Mičigano ežero pliažo. Yra privatūs teniso kortai. Netoli Warren Dunes State parkas. Ši vila puikiai tiks švęsti Jūsų šventes ir pailsėti, pažaisti biliarda ar pasikaitinti pirtyje. Patogu išsinuomoti keletui šeimų, yra 4 erdvūs miegamieji ir 4 vonios, gali apsigyventi iki 16 žmonių. Patogus susisiekimas - tik 1.5 val. nuo Čikagos. Kaina nuo $449 už parą, ne sezono metu po rugsėjo 10 d., minimali nuoma - 2 paros. Sezono metu kaina $669 už parą, min. nuoma - 3 paros. Laisvi rudens savaitgaliai prasideda nuo spalio 13 d. Ypatingas pasiūlymas rudeniui: išsinuomokite 2 ne savaitgalio paras ir 3-ią gaukite nemokamai! Rezervacija tel. (630)202-6867. BLOOMINGDALE. Išnuomojamas kotedžas: 3-jų miegamųjų, 2.5 vonios, 1 automobilio garažas. $1750/mėn. Netoli pagrindinių kelių, prekybos centrų, ir gerų mokyklų. Albina Van Maer, "Bluebird Realty", Inc. Tel. (630)234-2642, bluebirdrealtor@gmail.com DOWNERS GROVE. Išnuomojamas namas. Plytelėmis išklotas rūsys bei didelis kiemas. 5 minutės nuo miesto centro ir geležinkelio stoties. Arti mokyklos. Albina Van Maer, "Bluebird Realty", Inc. Tel. (630)234-2642, bluebirdrealtor@gmail.com DOWNERS GROVE. Išnuomojamas butas: 2-jų miegamųjų, 1 vonia, 1 automobilio garažas. Puiki būklė! Šiuolaikinis stilius! Tik $1300/mėn. Nuoma nuo 09/15. Albina Van Maer, "Bluebird Realty", Inc. Te. (630)234-2642, bluebirdrealtor@gmail.com CLARENDON HILLS. Išnuomojamos biuro patalpos Ogden Ave, ypatingai gerai prižiūrėtos, naujesnės statybos 2580 sf dydžio, puikus susisiekimas, šalia greitkelių, Oakbrook prekybos centro, 30 min iki oro uostų bei Čikagos centro. Patalpas galima dalinti į du ar tris biurus, kurių dydis būtų nuo 528 iki 1523 sf. Galimybė įsirengti medicinos, terapeuto, draudimo įstaigos, buhalterijos, architekto, inžinieriaus ar advokato kabinetus bei daugelį kitų. Yra automobilių stovėjimo aikštelė, lauko iškaba. Patalpos gali būti perdarytos pagal jūsų poreikius. Kaina $16/sf. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Rasą Mitkus, tel. (630)202-6867 LEMONT.  Išnuomojamas kambarys. (773)297-2012 LEMONT. Išnuomojamas Lemonto centre 3 miegamųjų butas su visais patogumais ir su atskiru įėjimu name. Kaina sutartinė. Tel. (312)805-9194.


News

#20 (92) • gegužės 18 - gegužės 24, 2018 | 29

Anekdotai ••• Keleivis sako taksistui: - Prašau, greičiau į oro uostą. Aš privalau spėti į 8 val. išskrendantį lėktuvą. - Tai neįmanoma, jis visada pakyla punktualiai. - Šiandien įmanoma, aš esu jo pilotas. ••• - Atidarykit, policija! - Mes policijos nekvietėm, kvietėm merginų... - Mus iškvietė jūsų kaimynai, atidarykit! - Kaimynai iškvietė, tegul kaimynai jus su jumis ir smaginasi. O mes kvietėm merginų. ••• Gydytojas: - Ar pasinaudojote mano patarimu miegoti prie atviro lango? Pacientas: - Taip. - Ir astma dingo? - Astma ne. Bet dingo mano laikrodis, televizorius, mobilusis telefonas ir nešiojamasis kompiuteris... ••• Cirko kulminacija - pasirodymas,

kurio metu liūtų tramdytojas padeda liūtui į nasrus savo pasididžiavimą, liūtas užsičiaupia. Po kurio laiko cirko artistas stukteli liūtui su lazda per galvą ir tas išsižioja. Artistas ištraukia visą savo trijulę sveiką ir nepažeistą. Užsisagstęs kreipiasi į auditoriją: - Ar norėtų dar kas pabandyti? Kažkur iš salės atsiliepia blondinė: - O per galvą mušite stipriai? ••• Prie apsirūkiusio narkomano prieina mažas berniukas ir klausia: - Dėde, ar galėtumėte pasakyti, kiek dabar valandų? Narkomanas vangiai atsisuka: - Nu mažas... Jei tave nuo to veža, tai gerai: kiek dabar valandų? ••• Pokalbis: - Ar girdėjote, kad vakar stovyklaujančių skautų būrys šalia Vilniaus surado miną? - Taip, žinoma. Visas miestas girdėjo. ••• - Mielasis, gimimo dienos proga padovanosiu tau naują užtiesalą mūsų sofai, naują staltiesę ir naują patalynės komplektą.

- Tokiu atveju, mieloji, aš tau gimimo dienos proga padovanosiu porą kaklaraiščių, naują elektrinį skustuvą ir losjoną. ••• Vienas čiukčia sako kitam: – Aš nusipirkau naują mašiną! – Tikrai? Kokios spalvos? – Matei kada besileidžiančią pajūry saulę? – Mačiau. – Tai lygiai tokia, tik žalia! ••• Ateina sūnus pas mamą ir klausia: - Mama, o kas dovanas neša? Kalėdų senis? - Taip, sūnau. - O kas vaikus atneša? Gandras? - Na taip, tu teisus. - O tai kam mes tėtį laikome? ••• Girtas baro pianistas palinksta į priekį ir įsispokso į pianino klaviatūrą. - Aš tavęs nepažįstu... Bet tavo dantukai puikūs! ••• Nutarė naujasis rusas nusipirkti nekilnojamojo turto užsienyje. Sėdi krėsle ir kalbasi su savo agentu: - Ką nupirkot?

- Nupirkom jums dvarą. Pilis labai graži. Septynioliktas amžius, antroji pusė... Čia jį pertraukia naujasis rusas: - Palauk, o kur pirmoji pusė? ••• Kalbasi du bičiuliai: - Žinai, grįžtu iš komandiruotės, įlekiu į namus, o gi po lova nieko, už užuolaidų - nieko, spintoj - nieko. - Na, o ką žmona? - Kokia dar žmona, nevedęs aš, apvogė mane. ••• Skambutis į namų duris. Vyras atidaro, o ten stovi oušvė. Vyras sako: - Labas. Ar ilgam atvažiavai? - Kol atsibosiu. - Aaa... Tai viso gero. ••• Susitinka du draugeliai. Vienas sako: - Girdėjau su žmona išsiskyrei. Kaip jautiesi? - Ai... Jaučiuosi kaip 10 litų pametęs. - Ta prasme? - Nu kaip... Truputį gaila, bet kažkaip realiai ir vis viena... ••• - Brangusis, kur yra šluota? - O kur žadi skrist?


30 | #20 (92) • gegužės 18 - gegužės 24, 2018

News

SAVAITĖS HOROSKOPAS (gegužės 21-27 d.) AVINAS 03/21–04/20

Kažkas iš draugų gali turėti nepaprastai įdomų ir konstruktyvų pasiūlymą. Būtinai įsiklausykite! Jei savaitgalį užmegztumėte malonų flirtą, žymiai pagerėtų jūsų paties savijauta ir dvasinė būklė. Pamatysite, kaip nejučia įsitrauksite į jums siūlomas pramogas ar net nedidelius nuotykius.

JAUTIS 04/21–05/21

Savaitės pradžioje pasistenkite kuo mažiau šaipytis iš aplinkinių. Žvirbliu išskridęs, savaitės viduryje žodis gali sugrįžti akmeniu. Susitaikymas šeimoje savaitgalį atneštų didelį palengvėjimą, bet jis įmanomas tik tokiu atveju, jei sutiksite šį tą paaukoti. Ar jums neatrodo, kad turėtumėte labiau susirūpinti savo sveikata?

DVYNIAI 05/22–06/21

Savaitės pradžioje būsite itin energingas ir pilnas naujų idėjų. Savaitės viduryje dienai ar dviem pasidarysite kur kas didesnis namisėda nei paprastai. Savaitgalį jumyse vėl turėtų nubusti nuotykių ieškotojo dvasia...

VėŽYS 06/22–07/22

Namuose šią savaitę viešpataus vienybė ir sutarimas, ką turėtumėte branginti ir saugoti, nes labai lengvai gali viskas pasikeisti. Ketvirtadienis - palankiausia diena nuoširdžiam asmeniškam pokalbiui. Svarbius sprendimus priimkite atsižvelgdami į šeimos nuomonę.

LIŪTAS 07/23–08/23

Visą savaitę kamuos saviraiškos problemos. Būsite pilnas jėgų ir energijos, tik nežinosite, kuria linkme ją tinkamai nukreipti. Ypač skausmingai reaguosite į visokiausio plauko suvaržymus ir apribojimus. Penktadienis - ribinė diena. Daug kas baigsis ir daug kas prasidės.

MERGELė 08/23–09/23

Griebsite kiekvieną pasitaikiusią progą, kad tik save realizuotumėte. Ir dėl to veršitės į priekį ne visuomet pačiomis garbingiausiomis priemonėmis. Pasinaudokite savo šansu palypėti karjeros laiptais. Nuo trečiadienio tempas turėtų kiek sulėtėti.

SVARSTYKLėS 09/24–10/23

Savaitės pradžioje būsite draugų ir bendradarbių dėmesio centre. Pagaliau sulauksite pripažinimo. Šią savaitę turite nuveikti daugybę darbų. Įgysite naujų vertingų žinių. Savaitgalio vakarėlis turėtų pavykti puikiai.

SKORPIONAS 10/24–11/22

Seniai nematytas bičiulis padės atgauti dvasinę pusiausvyrą. Turėtumėte labiau pasitikėti žmonėmis. Susitikimas savaitės viduryje atneš apčiuopiamos naudos - susitarsite dėl visko, ko tikitės. Gal reikalai susiklostys taip, kad galėsite leisti sau trumpą poilsinę kelionę.

ŠAULYS 11/23–12/21

Artimieji bandys perkelti ant jūsų pečių visas savo problemas. Saugokitės tapti atpirkimo ožiu. Jei savaitgalį būsite pakviestas į vestuves ar šiaip kokį vakarėlį, būtinai nueikite. Labai gali būti, kad ten sutiksite būsimą draugą ar net meilę.

OŽIARAGIS 12/22–01/20

Ženkite šiek tiek mažesniais žingsneliais! Neforsuokite per jėgą savo projektų. Pasistenkite suteikti kuo daugiau džiaugsmo savo šeimai, kad ji nesijaustų atstumta. Per savo darbus jūs visai pamiršote, kad turite dar ir privatų gyvenimą.

VANDENIS 01/21–02/19

Puiku, kad jūs, nors ir labai sunku, sugebate neužkrėsti savo bloga nuotaika aplinkinių. Geri santykiai su kolegomis padės geriau suprasti patį save. Verčiau iš anksto susitaikykite su tuo, kad šią savaitę, kad ir ko imtumėtės, visur jūsų lauks apribojimai, suvaržymai, draudimai ir panašūs dalykai.

ŽUVYS 02/20–03/20

Sąžiningas planavimas įeina į jūsų pareigas kaip ir kantrybė bei kruopštumas. Jei jūs visą tai sugebėsite įgyvendinti, šią savaitę neturėtų iškilti didelių problemų, o gal net padarysite pradžią dideliems darbams. Atidžiai įsiklausykite į kritiką - šiomis dienomis ji turėtų būti ypač konstruktyvi ir naudinga.


News

#20 (92) • gegužės 18 - gegužės 24, 2018 | 31

reNgINIAI Renkamės 10.30 val. r. Startas - 11.00 val. r. Dalyvauja Čikagos lietuvių bėgimo klubas. Po žygio - kareiviška košė.

POEZIJOS PAVASARIS ČIKAGOJE

KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ VYKSTA TURININGA POPIETĖ ČIKAGOJE Kiekvieną trečiadienį ,,Seklyčioje” vyksta vyresniųjų lietuvių popietės. Jos prasideda 2 val. p. p. lietuviškų patiekalų pietumis iš „Racine” parduotuvės. Po pietų dalyviams yra rodomi Lietuvos programų vaizdo įrašai. „Seklyčios“ adresas: 2711 W. 71 St., Chicago, IL 60629. Tel. 773-476-5999. Visi esate kviečiami.

ANONIMINIŲ ALKOHOLIKŲ SUSIRINKIMAI Anoniminių Alkoholikų susirinkimai vyksta kiekvieną trečiadienį 7 vak.vak. ir sekmadienį 6 val.vak. Pasaulio Lietuvių Centre, 14911 127th St., Lemont, IL. Dėl informacijos, skambinkite 630-674-5414

KVIEČIAME IŠEIVIJOS LIETUVIŲ JAUNIMĄ STAŽUOTIS LITUANISTIKOS TYRIMO IR STUDIJŲ CENTRE ČIKAGOJE Kviečiame išeivijos lietuvių jaunimą stažuotis Lituanistikos tyrimo ir studijų centre Čikagoje. Šią vasarą priimsime 1-2 studentus stažuotojus, kurie galės susipažinti su darbo archyvuose ypatumais. Stažuotės metu studentai turės galimybę susipažinti su Lituanistikos tyrimo ir studijų centre saugomais dokumentais, knygomis bei periodika, susipažinti su dokumentų saugojimo ypatumais. Stažuotės trukmė – 6–8 savaitės, per savaitę numatoma 25–30 darbo valandų. Planuojama keletas darbo krypčių – stažuotojai turės galimybę skenuoti bei kataloguoti senas ir svarbias archyvines nuotraukas bei dokumentus, bendrauti su LTSC svečiais ir lankytojais, padėti kataloguoti ir tvarkyti LTSC knygas. Stažuotės metu bus mokama stipendija, įsteigta LTSC rėmėjų. Laisvos formos paraišką stažuotei siųsti ir dėl išsamesnės informacijos teirautis per Facebook paskyrą arba el. paštu info@lithuanianresearch.org arba tel. 773-434-4545. LTSC adresas 5620 S. Claremont Ave, Chicago, IL 60636 (Jaunimo centre).

PAL. JURGIO MATULAIČIO MISIJA KVIEČIA Šv. Mišios 9:00 val. r., 11:00 val. r. ir 6:00 val. val. 14911 127th St., Lemont, IL.

ŠVČ.MERGELĖS MARIJOS

GIMIMO BAŽNYČIA KVIEČIA (MARQUETTE PARK) Šv. Mišios darbo dienomis vyks pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 9:30 val. ryte, o ketvirtadieniais 9:00 val.r. Šeštadieniais, 3:00 – 3:45 v.p.p. – Sutaikinimo sakramentas (išpažintis), 4:00 v.p.p. – Šv. Mišios lietuvių kalba. Sekmadieniais, 9:30 v.r. – Šv. Mišios anglų kalba, 11:00 v.r. – Šv. Mišios lietuvių kalba (antrą mėnesio sekmadienį – vaikų Šv. Mišios). Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija: 6812 S. Washtenaw Avenue Chicago, IL 60629. Tel. 773 776-4600.

BRIGHTON PARK ŠVENČIAUSIOS MERGELĖS MARIJOS NEKALTO PRASIDĖJIMO BAŽNYČIA KVIEČIA Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago, IL 60632) gegužės 20 d., sekmadienį, vyks Šv. Mišios, kurias atnašaus kun. Gediminas Keršys. Kviečiame visus.

ŠV. ANTANO CICERO BAŽNYČIA KVIEČIA Kiekvieną sekmadienį, 8:45 v.r., kviečiame visus atvykti ir melstis Šv. Mišiose, Šv. Antano parapijoje, Cicero, IL. Šv. Mišias atnašauja Kun. G. Keršys. Bažnyčios adresas: 1510 S 49 th Court, Cicero, IL, 60804.

ČIKAGOS LITUANISTINĖ MOKYKLA KVIEČIA REGISTRUOTIS 2018/2019 MOKSLO METAMS Čikagos lituanistinėje mokykloje mokosi vaikai nuo mažiausių ir iki 10 klasės (nuo 3 metų iki 10 klasės). Pačių mažiausių vaikų užsiėmimų klasė – “Vaikų klubas” nuo 0-3 metukų. Vaikai drauge su tėveliais arba be jų. Teiraukitės. Kviečiame registruotis į kalbą besimokančių vaikų ir suaugusių klases. Naujovė - po pamokų veikia PAMOKŲ RUOŠIMO klubas! NAUJA – padėkime vieni kitiems pasiekt mokyklą („car pool“) – tereikia užsiregistruoti ir PAREIKŠTI NORĄ DALYVAUTI šioje programoje. Mes padėsime susikooperuoti ir dalintis vaikų vežimu į mokyklą. Registruokitės ir teiraukitės skambindami Irmai Bliukienei 630 248-8538 arba

mokyklos direktorei Vidai Rupšienei 630-613-0343. Mokinių registracijos formas galite rasti mokyklos internetinėje svetainėje: http:// www.cikagoslituanistinemokykla.org/ Galite registruotis elektroniniu būdu arba paštu. Registracijos formas prašome siųsti adresu: Lithuanian Cultural School of Chicago Irma Bliukienė 6041 W 103rd St. Chicago Ridge, IL 60415.

„LAIKAS YRA LAIKINAS“ LITERATŪRINIAI IR FILOSOFINIAI PAŠNEKESIAI. Gegužės 18 d., penktadienį, 7:30 val. v., vyks „Laikas yra laikinas“ literatūriniai ir filosofiniai pašnekesiai. Erika Drungytė – rašytoja, poetė, „Nemuno“ žurnalo vyr. redaktorė, Liutauras Degėsys – poetas, filosofas, pedagogas, Antanas Šimkus – poetas „Metų“ žurnalo vyr. redaktorius. 5129 Wolf Road, Western Springs, IL, 60558 „Tėviškės“ parapijoje.

DIDVYRIAI NEMIRŠTA! Gegužės 20 dieną, sekmadienį, Palos Park Forest preseve vyks renginys DIDVYRIAI NEMIRŠTA. Lietuvos Šaulių sąjunga išeivijoje organizuoja žygį Lietuvos Partizanų atminimui. Dalyvauja: Čikagos lietuvių bėgimo klubas. Renkamės - 10.30 val. Startas - 11 val. Vieta - Swallow Cliff Woods South Palos Park Lane Grange Rd./123rd. St.

LABDARINGI „PAVASARIO PIETŪS“ Lietuvos Dukterų Draugija kviečia visus į labdaringus „Pavasario pietus“, kurie vyks gegužės 20 d. PLC pokylių salėje 12 val. p.p.. Visi atvykę turėsite progą turiningai praleisti laiką ir tuo pačiu paremti mūsų tautiečius, kuriems reikalinga pagalba. Laukiame atvykstant! Dėl bilietų skambinti 630-272-9131, Pasaulio Lietuvių Centre, 14911 127th Street Lemont, IL.

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGA IŠEIVIJOJE ORGANIZUOJA ŽYGĮ LIETUVOS PARTIZANŲ ATMINIMUI Gegužės 20 d. Palos parke (Swallow Cliff Woods-South). (La Grange rd/123 rd st).

Gegužės 20 d., sekmadienį, 2 val. p.p., Jaunimo centre, Čiurlionio galerijoje. Dalyvauja poetai iš Lietuvos: Liūtauras Degėsys, Erika Drungytė, Antanas Šimkus. LRD poetai: Valdas Aušra, Daiva Valeria Karuža, Teresė Pautieniūtė, Vilija Vakarytė. Rengia Lietuvos rašytojų draugija. www.poezijospavasaris.weebly.com

KINO VAKARAI PIEVELĖJE Gegužės 24 d. (ketvirtadienis), 7.30 val. vakaro Pasaulio lietuvių centras kviečia į kino vakarus pievelėje. Susitinkame kas antrą ketvirtadienį pabūti kartu. Renginys nemokamas. Tačiau visi gerai žinote, kad Pasaulio lietuvių centras yra jūsų rankose, todėl kiekvienas jūsų nupirktas gėrimas yra jūsų parama mūsų visų antriems namams. Kunigaikščių užeiga pasirūpins, kad jūs neliktumėte alkani. Adresas: 14911 127th St., Lemont, IL.

"RUSNĖ" KVIEČIA Į KONCERTĄ "SESĖS SODĄ PASODINO" Tautinių šokių kolektyvas "Rusnė" visus nuoširdžiai kviečia į koncertą "Sesės sodą pasodino". Koncertas įvyks birželio 2 dieną, 6 val. vak., adresu: 151 N. Lincoln Ave, Mundelein, IL 60060. Koncerto metu surinktos lėšos bus skiriamos Vilniaus vaikų ligoninės onkologinio skyriaus vaikučiams (Vilties Aitvarai). Kiekvienas parduotas bilietas prisidės prie kilnaus tikslo įgyvendinimo. Bilieto kaina - 20 dol. suaugusiems ir 5 dol. vaikams (4-12 m.). Dėl išsamesnės informacijos skambinkite tel. 847-373-1729

„DANCEDUO“ KVIEČIA Į STEBŪKLINGĄ ŠOKIO PASAULĮ LABDARINGOJE ŠVENTĖJE „THE SOUND OF LITHUANIA“ Kūrybiška šokių studijos „DanceDuo“ komanda birželio 3 d. nuskraidins į stebūklingą šokio pasaulį labdaringoje šventėje „The Sound of Lithuania“. Švenčiant Lietuvos atkūrimo šimtmetį norime jus supažindinti su įvairia lietuviška muzika drauge su šventės svečiais - dainų autoriumi ir atlikėju R.Pažemecku, dainininke A.Kizyte ir akordionistu B.Muru. Įženk į talentingų atlikėjų nepakartojamus pasirodymus. Pasimėgauk linksmais muzikos ritmais šokių aikštelėje po šventės ir paremk šokio svajonę! Renginys vyks birželio 3 d., 4v.d. Bobak Signature Events Center, adresu: 6440 Double Eagle Drive, Woodridge IL 60517. Bilietai: „DanceDuo“ studojoje, “Old Vilnius“, „Lithuanian Plaza“. Bilietų kainos: VIP - 35 dol., suaugusiems (nuo 16 metų)

– 25 dol., vaikams nuo 3 metų -15 dol. Daugiau informacijos: tel. 312-952-0669, www.danceduostudio.com

ATEITININKŲ NAMŲ GEGUŽINĖ Birželio 3 d. vyks Ateitininkų Namų gegužinė. Pradžia 12 val. p.p. Ateitininkų Namų sode. Bus pietūs, muzika ir vyks loterija. Visi kviečiami. Ateitininkų Namai: 1380 Castlewood Drive, Lemont, IL 60439.

KINO VAKARAI PIEVELĖJE Birželio 7 ir 21 d. (ketvirtadieniais), 7.30 val. vakaro Pasaulio lietuvių centras kviečia į kino vakarus pievelėje. Susitinkame kas antrą ketvirtadienį pabūti kartu. Renginys nemokamas. Tačiau visi gerai žinote, kad Pasaulio lietuvių centras yra jūsų rankose, todėl kiekvienas jūsų nupirktas gėrimas yra jūsų parama mūsų visų antriems namams. Kunigaikščių užeiga pasirūpins, kad jūs neliktumėte alkani. Adresas: 14911 127th St., Lemont, IL. PASAULIO LIETUVIŲ CENTRO LABDARINGAS GOLFO TURNYRAS 2018 Birželio 16 d. 12:00 v.p.p. vyks Pasaulio lietuvių centro labdaringas golfo turnyras. Vieta: Old Oak Country Club, 14200 S Parker Rd, Homer Glen, IL 60491. Užsiregistruokite iki gegužės 1 dienos ir gaukite $25 nuolaidą su kodu EARLYBIRD.

ŠIMTMEČIO JONINĖS ČIKAGOJE Birželio 23 dieną, 5 PM - 12 AM, vyks šimtmečio Joninės Čikagoje. Vieta: Summit Park District, 5700 S.Archer Rd, Summit, IL 60501.

PASAULIO PASVALIEČIŲ SUVAŽIAVIMAS 2018 m. birželio 28-29 d. Vilniuje yra organizuojamas Pasaulio pasvaliečių suvažiavimas. Pasvaliačiai ieško savo kraštiečių gyvenančių JAV. Apie dalyvavimą prašome informuoti Danutę Pučkytę el.p.: danute. puc007@gmail.com, tel. +370 615 89 985

KINO VAKARAI PIEVELĖJE Liepos 5 ir 19 d., rugpjūčio 2, 16 ir 30 d., rugsėjo 13 d. (ketvirtadieniais), 7.30 val. vakaro Pasaulio lietuvių centras kviečia į kino vakarus pievelėje. Susitinkame kas antrą ketvirtadienį pabūti kartu. Renginys nemokamas. Tačiau visi gerai žinote, kad Pasaulio lietuvių centras yra jūsų rankose, todėl kiekvienas jūsų nupirktas gėrimas yra jūsų parama mūsų visų antriems namams. Kunigaikščių užeiga pasirūpins, kad jūs neliktumėte alkani. Adresas: 14911 127th St., Lemont, IL.


LIETUVIŠKIAUSIA TOYOTA PARDUOTUVĖ VISOJE AMERIKOJE! GERARDAS SKEBERDIS Sales Leasing Consultant 708-280-9341 Kalbame lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. gerardjerrys@continentaltoyota.com

TAM TIKRIEMS 2017 IR 2018 METŲ TOYOTA MODELIAMS SUTEIKIAMAS KREDITAS NUO

500 2500

$

$

IKI

**

ALOIZAS ZAREMBA Sales Leasing Consultant 773-875-8555 Kalbame lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. alz@continentaltoyota.com

Mes turime pačius geriausius pasiūlymus:  MŪSŲ KAINOS MAŽIAUSIOS!  FINANSAVIMO GALIMYBĖS!

0

 MES SUTEIKSIME JŪSŲ KEIČIAMAM AUTOMOBILIUI AUKŠČIAUSIĄ KAINĄ!

*72 MĖNESIAMS

 ŠEIMOS VERSLAS DAUGIAU NEI 50 METŲ!  MŪSŲ KLIENTŲ ATSILIEPIMAI TIK PATYS GERIAUSI!  MES AUGAME... APSILANKYKITE IR SUŽINOSITE – KODĖL!

%

6701 S. LA GRANGE RD, HODGKINS, IL 60525

www.continentaltoyota.com *0% for 72 month on select 2017 & 2018 Toyota models $13.33 per $1000 financed, subject to credit with approval, on Toyota Camry and Toyota Corolla. See dealer for details. **$500 to $2500 Customer Cash available on select 2017 & 2018 Toyota models. Expires 12/30/2018

#92 (20) (05/18/2018-05/24/2018)  

Lithuanian newspaper GERAS!

#92 (20) (05/18/2018-05/24/2018)  

Lithuanian newspaper GERAS!

Advertisement