Page 1


Situació Laboral de la Joventut al País Valencià 2010

www.pv.ccoo.es


Col·lecció Testimonis Edita CS CCOO PV Plaça Nàpols i Sicília, 5 46003 València comunicacio@pv.ccoo.es || www.pv.ccoo.es Direcció de la col·lecció Empar Pablo Martínez, secretària de Comunicació Ester Calderón Gambín, Gabinet de Publicacions Coordinació del núm. 13 Situació laboral de la joventut al País Valencià Secretaria de Joventut Elaboració de l’estudi Gabinet Tècnic: Tatiana Sapena Escrivà, David Llàcer Córcoles, Vicente López Martínez i Luis Jurado Yanini. Traducció i correcció Purín Morant, Oficina de Promoció i d’Ús del Valencià Imprimeix Laboral Gráfica Primera edició desembre 2010 Dipòsit legal A-59-2011 En la web del sindicat hi ha una versió digital d’aquesta publicació Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 2.1 Vosté és lliure de: copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra; fer-ne obres derivades Sota les condicions següents: Reconeixement. Ha de reconéixer i citar l’autor original No comercial. No pot utilitzar aquesta obra amb finalitat comercial Compartir sota la mateixa llicència. Si altera o transforma aquesta obra, o en genera una obra derivada, sols pot distribuir l’obra generada sota una llicència idèntica a aquesta. En reutilitzar o distribuir l’obra, ha de deixar ben clar els termes de la llicència d’aquesta obra. Alguna d’aquestes condicions pot no aplicar-se si s’obté el permís del titular dels drets d’autor. Els drets derivats d’usos legítims o d’altres limitacions no estan afectats per l’anterior. Açò és un resum del text legal disponible en http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.1/es/legalcode.ca


ÍNDEX 1. Introducció...............................................................................................9 2. La joventut en relación amb l’activitat.....................................................11 2.1. Població en edat de treballar.....................................................11 2.2. Població activa..........................................................................12 2.3. Població ocupada......................................................................14 2.4. Població assalariada.................................................................16 2.5. Població aturada.......................................................................17 2.6. Població inactiva.......................................................................19 3. Les persones joves estrangeres............................................................21 3.1. Població en edat de treballar.....................................................21 3.2. Població activa..........................................................................22 3.3. Població ocupada......................................................................23 3.4. Població assalariada.................................................................24 3.5. Població aturada.......................................................................25 4. L’ocupació juvenil...................................................................................27 4.1. En quins sectors d’activitat treballen?.......................................27 4.2. En quin tipus d’ocupació?.........................................................29 4.3. Quins tipus de contractes tenen?..............................................30 4.4. Quina és la seua jornada de treball?.........................................35 4.5. Què cobren de mitjana?............................................................37 5. Les persones joves que no estan ocupades..........................................39 5.1. Motius d’inactivitat.....................................................................39 5.2. L’atur juvenil...............................................................................41 5.3. Modalitats d’acomiadament.......................................................44 6. La variable estudis com a element d’anàlisi...........................................47 7. Conclusions............................................................................................50 8. Glossari...................................................................................................53


En primer lloc, des de la Secretaria de Joventut de CCOO PV ens agradaria agrair el treball de totes les persones que han col·laborat i aportat a aquest estudi, que són moltes; però especialment les que conformen el Gabinet Tècnic de CCOO PV perquè han hagut de combinar-lo amb la intensa activitat pròpia que desenvolupen habitualment. Aquest estudi pretén ser una nova aproximació a la realitat laboral de la joventut del País Valencià. Una realitat considerablement més difícil, atés que la crisi ha afectat més intensament els col·lectius de treballadores i treballadors que ja eren precaris en els moments de “creixement econòmic”, tenint les taxes més altes d’atur i de temporalitat. Les dades que es mostren revelen que el mercat de treball, a més de no generar ocupació, segueix mantenint la precarietat de cara als treballadors i les treballadores més joves. Aquesta discriminació laboral per raó d’edat els allunya del primer element d’inclusió social: el treball amb drets. La precarietat no ha de ser entesa com una cosa natural, és un element de desigualtat alhora que de discriminació entre treballadors i treballadores que afecta la configuració de la societat i la seua cohesió. Aquesta “naturalització de la precarietat laboral” de determinats col·lectius i especialment de les persones joves, ha de ser afrontada amb la lluita per la igualtat de drets en l’àmbit laboral i social.


Açò ens ha de dur a la reflexió de quin és el mercat de treball que tenim en el present i quin és el que volem per al futur. Hem d’aprendre dels errors del passat i reivindicar, a través de la negociació i la mobilització, una societat més justa que passa necessàriament per millorar les condicions de treball i de vida de la classe treballadora. La ciutadania ha de plantejar-se si assumeix un mercat de treball on la pèrdua de drets i la precarietat siga una constant de la trajectòria laboral o, per contra, permeta que les persones es desenvolupen en altres àmbits de la vida. El treball amb drets és necessari per al desenvolupament de l’estat de benestar, que és en bona manera un element redistributiu de la riquesa. Per tant, les relacions laborals i les seues problemàtiques no són una qüestió dels col·lectius afectats, sinó del conjunt de la classe treballadora. Aquest estudi és una eina que ens ajuda a seguir concretant la nostra acció sindical en matèria de joventut. I aquesta estratègia, de reivindicació de millora dels nostres drets i de la lluita contra la discriminació en l’àmbit laboral, ha de ser organitzada per i per a treballadors i treballadores.

Secretaria de Joventut – Joves de CCOO PV


Situació laboral de la joventut al País Valencià

1.

INTRODUCCIÓ

Aquest informe presenta una aproximació general de la situació sociolaboral de les persones joves al País Valencià. Per això, es parteix d’indicadors de referència des dels quals s’analitzen les diferents variables del mercat de treball: les condicions laborals, l’atur o la formació. Amb la finalitat d’obtenir la informació més actualitzada possible, s’han tingut en compte les dades estadístiques del tercer trimestre de 2010, comparant-les sempre amb el mateix període de 2008 per poder disposar d’un element de referència que servisca per a contrastar els efectes de la crisi en els diferents grups d’edat. En el document s’ha optat per tenir com a referència l’interval de 16 a 34 anys com a població jove, presentant la major part de les estadístiques desagregades entre 16 i 24 anys i 25 a 34 anys, tal com es mostren en l’Enquesta de població activa (EPA) que publica trimestralment l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Cal assenyalar que la major part de la informació s’ha obtingut d’aquesta font estadística, però també s’ha recorregut a unes altres com l’Enquesta d’estructura salarial, l’Estadística de l’ensenyament universitari a Espanya, el mòdul específic d’Incorporació dels joves al mercat de treball de l’EPA i el Fitxer històric de prestacions del Servei Públic Estatal d’Ocupació. En cadascuna de les taules s’específica la font de la qual s’ha extret la informació. En el primer apartat es realitza una fotografia de la situació laboral de la joventut valenciana a partir de les variables principals del mercat de treball d’acord amb el sexe: la població en edat de treballar, aquella que treballa o cerca activament ocupació (activa), la que ho ha aconseguit (ocupada), entre la que ho ha aconseguit la que treballa per compte alié (assalariada), la que no ho ha assolit (aturada) i aquella que no cerca ocupació (inactiva).

9


10

Col· lecció Testimonis

En l’apartat següent s’afig la nacionalitat com a variable que repercuteix en la precarietat pròpia de les persones joves. En el tercer s’analitza les característiques de l’ocupació i de les condicions laborals dels qui estan treballant (distribució sectorial i ocupacional de l’ocupació, la temporalitat en el treball, el tipus de jornada i la remuneració que perceben). En el quart punt s’observa la situació de les persones que no estan ocupades, tant les que no ho estan perquè són inactives i els motius d’inactivitat, com la d’aquelles que estan en situació d’atur d’acord amb el temps de recerca i de l’experiència laboral. Finalment, s’analitza en aquest apartat la modalitat d’eixida del lloc de treball i el tipus d’acomiadament. En l’últim punt s’arrepleguen diferents variables relacionades amb el seu nivell d’estudis.


Situació laboral de la joventut al País Valencià

2.

LA JOVENTUT EN RELACIÓ AMB L’ACTIVITAT

S’analitza a continuació l’evolució entre el tercer trimestre de 2008 i el tercer trimestre de 2010 de les principals variables que conformen el mercat de treball: població en edat de treballar, activa, ocupada i aturada.

2.1. Població en edat de treballar En primer lloc, s’observa com ha evolucionat la població potencialment activa en aquests dos anys d’anàlisi. Població de 16 i més anys per sexe i edat Unitats: Milers de persones 3r T 2008 Total Total De 16 a 24 anys De 25 a 34 anys

Homes

3r T 2010 Dones

Total

Homes

Dones

4.156,6

2.059,3

2.097,3

4.165,8

2.054,8

2.111,0

497,8

255,2

242,6

468,0

239,2

228,7

866,3

451,9

414,3

806,1

415,1

391,0

Menors de 35 anys

1.364,1

707,1

656,9

1.274,1

654,3

619,7

Majors de 35 anys

2.792,5

1.352,3

1.440,2

2.891,8

1.400,5

1.491,2

Font: Elaborat pel Gabinet Tècnic CCOO PV a partir de dades de l’Enquesta de població activa (INE)

Al llarg d’aquests anys de crisi econòmica, la població total en edat de treballar (potencialment activa) ha augmentat mínimament (9.000 persones). La raó, com es veurà més endavant, és, entre unes altres, el canvi de tendència en l’evolució de la immigració. La població menor de 35 anys presenta una disminució clara, pràcticament de 10.000 persones. En termes demogràfics, aquests anys de crisi han comportat una reducció del volum de població en edat de treballar.

11


12

Col· lecció Testimonis

2.2. Població activa Es defineix com la població en edat de treballar que està ocupada o bé està aturada (cerca ocupació activament). Població activa per sexe i edat al País Valencià Unitats: Milers de persones 3r T 2008 Total Total

Homes

3r T 2010 Dones

Total

Homes

Dones

2.525,4

1.464,2

1.061,2

2.516,0

1.405,6

1.110,4

De 16 a 24 anys

300,7

167,4

133,2

250,6

128,0

122,6

De 25 a 34 anys

700,7

380,7

320,1

756,1

420,1

336,1

Menors de 35 anys

1.056,8

587,5

469,3

951,3

508,7

442,7

Majors de 35 anys

1.468,7

876,7

591,9

1.564,6

896,9

667,7

Font: Elaborat pel Gabinet Tècnic CCOO PV a partir de dades de l’Enquesta de població activa (INE)

La pressió (demogràfica) en el mercat de treball no ve de la mà de l’evolució de la població en edat de treballar, sinó de l’evolució de la població activa, és a dir, aquella que s’incorpora en el mercat de treball. En aquest cas, apareix amb claredat una reducció del volum d’actius a escala general i, en particular, en la població menor de 35 anys que veu reduir el seu volum en 100.000 persones. Aquesta disminució es produeix, tant per la caiguda de la taxa d’activitat, com per la reducció de la població potencialment activa en aqueixa franja d’edat. Això sí, s’ha d’assenyalar que la població activa augmenta en el col·lectiu major de 35 anys, sobretot entre les dones, contràriament a allò que ocorre amb les persones menors de 35 anys.


13

Situació laboral de la joventut al País Valencià

Taxa d’activitat segons sexe i edat al País Valencià Unitats: Percentatge (%) 3r T 2008 Total

Homes

3r T 2010 Dones

Total

Homes

Dones

Total

60,8

71,1

50,6

60,4

68,4

52,6

De 16 a 24 anys

60,4

65,6

54,9

53,5

53,5

53,6

De 25 a 34 anys

87,3

93,0

81,1

86,9

91,7

81,9

Menors de 35 anys

77,5

83,1

71,4

74,7

77,7

71,4

Majors de 35 anys

52,6

64,8

41,1

54,1

64,0

44,8

Font: Elaborat pel Gabinet Tècnic CCOO PV a partir de dades de l’Enquesta de població activa (INE)

Tal com s’observa en el quadre anterior, la taxa d’activitat passa del 77,5% en la població menor de 35 anys, a un 74,7%. Aquesta reducció es produeix de forma exclusiva en el col·lectiu d’homes que, malgrat la caiguda, segueix mantenint una taxa d’activitat superior en sis punts al de dones. Si s’analitza l’evolució de l’activitat en grups d’edat més reduïts, la caiguda més important s’origina en el col·lectiu més jove, de 16 a 24 anys, la taxa d’activitat del qual es redueix en 12 punts en dos anys. Es produeix de forma més virulenta entre els homes, que en l’any 2010 (sempre ens referim a l’última dada del tercer trimestre) presenten una taxa d’activitat pràcticament igual a la de les dones. La joventut ha optat, enfront de la falta d’ocupació, per retirar-se del mercat de treball de forma massiva, bàsicament entre els homes, i sobretot en el col·lectiu d’edat de 16 a 24 anys. Les dones, no obstant això, mantenen la seua presència (augmentant entre les majors de 35 anys de forma significativa). Aquesta retirada del mercat de treball, enfront de la falta d’expectatives d’ocupació (que s’analitzarà més endavant), és també un factor que ha moderat el creixement de l’atur al País Valencià.


14

Col· lecció Testimonis

2.3. Població ocupada La població ocupada es redueix de forma dràstica al País Valencià, perdent des de 2008, 285.000 ocupacions, pràcticament un 13% del total. Població ocupada per sexe i edat al País Valencià Unitats: Milers de persones 3r T 2008 Total

Homes

3r T 2010 Dones

1.077,0

Dones

1.292,5

De 16 a 24 anys

218,5

123,6

94,8

147,7

78,2

69,5

De 25 a 34 anys

664,9

367,4

297,5

533,7

286,8

246,9

Menors de 35 anys

883,4

491,0

392,3

681,4

365,0

316,4

1.329,3

801,5

527,8

1.245,7

712,0

533,7

Majors de 35 anys

1.927,1

Homes

2.212,6

Total

920,1

Total

850,1

Font: Elaborat pel Gabinet Tècnic CCOO PV a partir de dades de l’Enquesta de població activa (INE)

Aquesta caiguda s’ha centrat, sobretot, en les persones menors de 35 anys, que han vist com es reduïa l’ocupació en 202.000 ocupades menys. El col·lectiu de joves ha perdut un 23% de l’ocupació en només dos anys. Açò significa que set de cada deu ocupacions perdudes correspon a menors de 35 anys. Per trams d’edat, entre les persones menors de 25 anys es perd pràcticament una de cada tres ocupacions, i entre 25 i 34 anys, una de cada cinc ocupacions. Taxa d’ocupació segons sexe i edat al País Valencià Unitats: Percentatge (%) 3r T 2008 Total

Homes

3r T 2010 Dones

Total

Homes

Dones

Total

53,2

62,8

43,9

46,3

52,4

40,3

De 16 a 24 anys

43,9

48,4

39,1

31,6

32,7

30,4

De 25 a 34 anys

76,8

81,3

71,8

66,2

69,1

63,1

Menors de 35 anys

64,8

69,4

59,7

53,5

55,8

51,1

Majors de 35 anys

47,6

59,3

36,6

43,1

50,8

35,8

Font: Elaborat pel Gabinet Tècnic CCOO PV a partir de dades de l’Enquesta de població activa (INE)


15

Situació laboral de la joventut al País Valencià

Les taxes d’ocupació ens mostren amb claredat la deterioració que pateix la població jove en el mercat de treball durant aquesta crisi. Entre les persones menors de 35 anys es redueix en 11 punts percentuals, tant entre els homes (14 punts) com entre les dones (8 punts). La caiguda en majors de 35 anys ha sigut molt menor, de 4 punts percentuals (9 punts entre els homes i un punt escàs entre les dones). Per grups d’edat, la disminució entre les persones menors de 25 anys és de 12 punts percentuals (18 entre els homes i 9 entre les dones). I la reducció en el tram de 25 i 34 anys (amb taxes d’activitat en l’any 2008 superiors al 75%), ha sigut de 10 punts (12 punts entre els homes i 8 punts entre les dones). És evident, per tant, que l’ajustament de l’ocupació al País Valencià està altament correlacionat amb l’edat i que es concentra més en els homes. Taxa d’ocupació segons sexe i edat al País Valencià Unitats: Percentatge (%) 3r T 2008 Total

Homes

3r T 2010 Dones

Total

Homes

Dones

Total

53,2

62,8

43,9

46,3

52,4

40,3

De 16 a 24 anys

43,9

48,5

39,1

31,6

32,7

30,4

De 25 a 34 anys

76,8

81,3

71,8

66,2

69,1

63,1

De 35 a 44 anys

73,7

82,8

63,9

65,9

71,4

60,0

De 45 a 54 anys

70,4

83,9

57,0

64,9

73,3

56,6

De 55 anys o més

19,4

28,4

11,8

17,4

23,4

12,5

Font: Elaborat pel Gabinet Tècnic CCOO PV a partir de dades de l’Enquesta de població activa (INE)

En aquesta taula, on apareixen tots els grups d’edat, s’evidencia la conclusió assenyalada anteriorment: •

Les taxes d’ocupació en l’any 2008 ens mostra un augment de la mínima fins al col·lectiu de 25 a 34 anys.

En l’any 2010, se segueix la mateixa tendència. No obstant això, les reduccions en les taxes d’ocupació (en totes les edats i sexes, amb excepció de les dones majors de 55 anys) són majors a mesura que l’edat és menor.


16

Col· lecció Testimonis

2.4. Població assalariada La taula següent presenta la informació de la població ocupada que treballa per compte alié, és a dir, la població assalariada. Població assalariada per sexe i edat al País Valencià Unitats: Milers de persones 3r T 2008 Total Total

1.813,6

Homes 1.022,7

3r T 2010 Dones 790,8

Total 1.579,9

Homes 838,2

Dones 741,7

De 16 a 24 anys

203,9

112,7

91,2

136,4

70,7

65,6

De 25 a 34 anys

581,2

318,2

263,0

473,4

243,2

230,2

Menors de 35 anys

785,1

430,9

354,2

609,8

313,9

295,8

1.028,5

591,7

436,7

970,1

524,3

445,8

Majors de 35 anys

Font: Elaborat pel Gabinet Tècnic CCOO PV a partir de dades de l’Enquesta de població activa (INE)

L’evolució de la població assalariada és pràcticament igual que la població ocupada. En aquests dos anys de crisis, el volum d’ocupació assalariada s’ha reduït en 234.000 persones, un 13%, és més important la caiguda entre homes (18%) que entre dones (6%). L’ocupació assalariada entre les persones menors de 25 anys cau en un 33% (una de cada tres), i en el tram de 25 i 34 anys, un 23% (pràcticament una de cada quatre). L’ocupació en menors de 35 anys cau en un 29% en aquests dos anys, enfront d’un 6% en la població major de 35 anys. Taxa de salarització segons sexe i edat al País Valencià Unitats: Percentatge (%) 3r T 2008 Total

Homes

3r T 2010 Dones

Total

Homes

Dones

Total

82,0

79,1

85,9

82,0

77,8

87,2

De 16 a 24 anys

93,3

91,2

96,2

92,3

90,4

94,4

De 25 a 34 anys

87,4

86,6

88,4

88,7

84,8

93,2

Menors de 35 anys

88,9

87,8

90,3

89,5

86,0

93,5

Majors de 35 anys

77,4

73,8

82,7

77,9

73,6

83,5

Font: Elaborat pel Gabinet Tècnic CCOO PV a partir de dades de l’Enquesta de població activa (INE)


17

Situació laboral de la joventut al País Valencià

Aquest major ajustament en l’ocupació assalariada, en comparació de l’evolució de l’ocupació, és fruit de la major taxa de salarització que tenen les persones més joves.

2.5. Població aturada La població aturada augmenta en 276.000 persones, un 88%, i aquesta quantia és pràcticament igual a la reducció que hi ha hagut de l’ocupació (285.500 persones). A escala general, la població activa no juga un paper important a l’hora d’explicar l’evolució de l’atur. En tot cas, allò que sí sembla clar és que l’evolució de la població activa no pressiona el volum d’atur. Població aturada per sexe i edat al País Valencià Unitats: Milers de persones 3r T 2008 Total Total

Homes

3r T 2010 Dones

Total

Homes

Dones

312,8

171,7

141,1

588,9

328,6

260,3

De 16 a 24 anys

82,2

43,7

38,4

102,9

49,8

53,1

De 25 a 34 anys

91,2

52,7

38,6

167,0

93,8

73,2

Menors de 35 anys

173,4

96,4

77,0

269,9

143,6

126,3

Majors de 35 anys

139,4

75,2

64,2

318,9

185,0

134,0

Font: Elaborat pel Gabinet Tècnic CCOO PV a partir de dades de l’Enquesta de població activa (INE)


18

Col· lecció Testimonis

No obstant això, aquesta lectura no és homogènia per grups d’edat: •

Les persones menors de 35 anys veuen augmentar el seu atur per sota de la caiguda del volum d’ocupació. És a dir, el creixement de l’atur només implica el 47% del total d’ocupacions perdudes (202.200 persones), ja que es produeix una caiguda en la població activa. H Menors de 25 anys: només un 28% dels qui perden la seua ocupació engrosseixen les llistes de l’atur. H En el tram 25 i 34 anys: el 57% (pràcticament la meitat) de l’augment de l’atur s’explica per la pèrdua d’ocupació, ja que una de cada dues pèrdues d’ocupació queden esmorteïdes per la caiguda de la població activa. Les persones majors de 35 anys veuen augmentar l’atur, bàsicament, i contràriament al que passa amb el col·lectiu jove, per l’increment de la població activa, explicat per la incorporació de la dona. La pèrdua d’ocupació és de 83.600 persones i l’augment de la població activa de 95.900.

Taxa d’atur segons sexe i edat al País Valencià Unitats: Percentatge (%) 3r T 2008 Total

Homes

3r T 2010 Dones

Total

Homes

Dones

Total

12,4

11,7

13,3

23,4

23,4

23,4

De 16 a 24 anys

27,3

26,1

28,8

41,1

38,9

43,3

De 25 a 34 anys

12,1

12,5

11,5

23,8

24,6

22,9

Menors de 35 anys

16,4

16,4

16,4

28,4

28,2

28,5

Majors de 35 anys

9,5

8,6

10,8

20,4

20,6

20,1

Font: Elaborat pel Gabinet Tècnic CCOO PV a partir de dades de l’Enquesta de població activa (INE)


19

Situació laboral de la joventut al País Valencià

La taxa d’atur es dispara a valors que, en el tram de 16 a 24 anys, sobrepassa el 40%. Així, 4,3 de cada 10 dones i 4 de cada 10 homes, ambdós menors de 25 anys, no troben ocupació. Aquest percentatge cau en el tram d’edat següent (entre 25 i 34 anys) a 2,5 homes de cada 10 i 2,3 dones de cada 10. Aquest col·lectiu, el menor de 35 anys, representa pràcticament el 50% de l’atur. Població aturada per sexe i edat al País Valencià Unitats: Milers de persones 3r T 2008 Total

Homes

3r T 2010 Dones

Total

Homes

Dones

312,8

171,7

141,1

588,9

328,6

260,3

De 16 a 24 anys

82,2

43,8

38,4

102,9

49,8

53,1

De 25 a 44 anys

168,9

94,7

74,1

338,5

194,5

144,0

61,7

33,2

28,5

147,5

84,3

63,2

Total

De 45 anys o més

Font: Elaborat pel Gabinet Tècnic CCOO PV a partir de dades de l’Enquesta de població activa (INE)

Població aturada que ha treballat abans per sexe i edat al País Valencià Unitats: Milers de persones 3r T 2008 Total Total

283,8

Homes 160,3

3r T 2010 Dones 123,4

Total 554,8

Homes 314,7

Dones 240,1

De 16 a 24 anys

59,7

34,7

25,0

76,6

38,1

38,5

De 25 a 44 anys

162,6

92,4

70,2

331,0

192,2

138,8

61,5

33,2

28,3

147,2

84,3

62,9

De 45 anys o més

Font: Elaborat pel Gabinet Tècnic CCOO PV a partir de dades de l’Enquesta de població activa (INE)

Dels dos quadres anteriors s’extrau la conclusió que pràcticament la totalitat de les persones aturades ha treballat abans (94%), i fins i tot, entre les menors de 25 anys, solament no ha treballat una de cada quatre.

2.6. Població inactiva L’evolució de la població inactiva és un element essencial en l’explicació de les dinàmiques laborals de la gent jove. Ja s’ha vist que la població inactiva creix en aquests anys i que aquest augment es produeix entre els homes (la inactivitat entre les dones és menor en l’any 2010).


20

Col· lecció Testimonis

Població inactiva per sexe i edat al País Valencià Unitats: Milers de persones 3r T 2008 Total Total

Homes

3r T 2010 Dones

Total

Homes

Dones

1.631,2

595,1

1.036,1

1.649,8

649,2

1.000,6

De 16 a 24 anys

197,1

87,7

109,4

217,3

111,2

106,1

De 25 a 34 anys

110,2

31,8

78,3

105,3

34,4

70,9

Menors de 35 anys

307,3

119,5

187,7

322,6

145,6

177,0

1.324,0

475,6

848,4

1.327,1

503,6

823,5

Majors de 35 anys

Font: Elaborat pel Gabinet Tècnic CCOO PV a partir de dades de l’Enquesta de població activa (INE)

Per grups d’edat, la inactivitat augmenta de forma important entre les persones menors de 35 anys. Aquest increment es dóna únicament entre els homes (26.000), ja que les dones veuen caure el seu volum d’inactivitat (10.000 inactives menys). Aquesta mateixa evolució es dóna també en majors de 35 anys. Taxa d’inactivitat segons sexe i edat Unitats: Percentatge (%) 3r T 2008 Total

Homes

3r T 2010 Dones

Total

Homes

Dones

Total

39,2

28,9

49,4

39,6

31,6

47,4

De 16 a 24 anys

39,6

34,4

45,1

46,4

46,5

46,4

De 25 a 34 anys

12,7

7,0

18,9

13,1

8,3

18,1

Menors de 35 anys

22,5

16,9

28,6

25,3

22,3

28,6

Majors de 35 anys

47,4

35,2

58,9

45,9

36,0

55,2

Font: Elaborat pel Gabinet Tècnic CCOO PV a partir de dades de l’Enquesta de població activa (INE)

La taxa d’inactivitat augmenta de forma important entre els homes menors de 35 anys. De fet, arriba a una taxa pràcticament igual a la de les dones entre els menors de 25 anys. Es corrobora, per tant, que la caiguda de l’ocupació ha comportat una retirada important de joves del mercat de treball, sobretot entre els homes. Si bé, aquestes dades també posen de manifest que la disminució de la pressió demogràfica sobre el mercat de treball s’explica més per la reducció de la població que per la caiguda de la taxa d’activitat.


21

Situació laboral de la joventut al País Valencià

3.

LES PERSONES JOVES ESTRANGERES

3.1. Població en edat de treballar estrangera S’ha assenyalat anteriorment que l’evolució de la població potencialment activa tenia a veure amb l’evolució de la població estrangera. Població de 16 i més anys per edat i nacionalitat al País Valencià Unitats: Milers de persones 3r T 2008 Total Total

Espanyola

3r T 2010 Estrangera

Total

Espanyola Estrangera

4.156,6

3.391,4

765,2

4.165,8

3.400,8

765,0

De 16 a 24 anys

497,8

377,3

120,5

468,0

366,6

101,4

De 25 a 34 anys

866,3

605,9

260,4

806,0

577,7

228,3

Menors de 35 anys

1.364,1

983,2

380,9

1.274,0

944,3

329,7

Majors de 35 anys

2.792,5

2.408,3

384,2

2.891,7

2.456,5

435,4

Font: Elaborat pel Gabinet Tècnic CCOO PV a partir de dades de l’Enquesta de població activa (INE)

Tal com s’observa en aquest quadre, el volum de població estrangera s’ha mantingut constant en aquests dos anys, cosa que significa que es trenca la tendència creixent que mantenia fins ara. Aquesta evolució per edats és molt més clara. Així, la població menor de 35 anys, tan espanyola com estrangera, descendeix des de 2008 a 2010.


22

Col· lecció Testimonis

3.2. Població activa estrangera Població activa per edat i nacionalitat al País Valencià Unitats: Milers de persones 3r T 2008 Total Total

3r T 2010

Espanyola Estrangera

Total

Espanyola Estrangera

2.525,4

1.974,5

550,9

2.516,0

1.976,6

539,4

De 16 a 24 anys

300,7

215,0

85,7

250,6

188,7

61,9

De 25 a 34 anys

756,1

537,1

219,0

700,7

510,2

190,5

Menors de 35 anys

1.056,8

752,1

304,7

951,3

698,9

252,4

Majors de 35 anys

1.468,7

1.222,3

246,1

1.564,6

1.277,7

286,9

Font: Elaborat pel Gabinet Tècnic CCOO PV a partir de dades de l’Enquesta de població activa (INE)

La població activa, tan autòctona com estrangera, pateix una reculada en aquest període entre les persones joves menors de 35 anys, mentre augmenta en les majors de 35. Taxa d’activitat segons edat i nacionalitat Unitats: Percentatge (%) 3r T 2008 Total

Espanyola

3r T 2010 Estrangera

Total

Espanyola Estrangera

Total

60,8

58,2

72,0

60,4

58,1

70,5

De 16 a 24 anys

60,4

57,0

71,1

53,5

51,5

61,0

De 25 a 34 anys

87,3

88,6

84,1

86,9

88,3

83,4

Menors de 35 anys

77,5

76,5

80,0

74,7

74,0

76,6

Majors de 35 anys

52,6

50,8

64,1

54,1

52,0

65,9

Font: Elaborat pel Gabinet Tècnic CCOO PV a partir de dades de l’Enquesta de població activa (INE)

La taxa d’activitat de la població estrangera és superior en tots els trams d’edat, excepte entre 25 i 34 anys. Apareix una diferència molt acusada en menors de 25 anys, amb una taxa d’activitat 10 punts per sobre comparada amb la població espanyola.


23

Situació laboral de la joventut al País Valencià

Taxa d’activitat segons edat i nacionalitat al País Valencià Unitats: Percentatge (%) 3r T 2008 Total

3r T 2010

Espanyola Estrangera

Total

Espanyola Estrangera

Total

60,8

58,2

72,0

60,4

58,1

70,5

De 16 a 24 anys

60,4

57,0

71,1

53,6

51,5

61,1

De 25 a 34 anys

87,3

88,7

84,1

86,9

88,3

83,5

De 35 a 44 anys

83,1

82,6

84,8

86,2

85,6

88,0

De 45 a 54 anys

77,0

76,0

83,5

78,8

78,2

82,2

De 55 anys o més

20,8

21,6

11,3

21,2

21,6

17,0

Font: Elaborat pel Gabinet Tècnic CCOO PV a partir de dades de l’Enquesta de població activa (INE)

Per segments d’edat, observem que la taxa d’activitat de la població estrangera cau de forma important entre la gent jove i no entre la població major de 35 anys (excepte una lleugera disminució en el tram de 45 a 54 anys). En aquest sentit es comporta pràcticament igual que la població autòctona.

3.3. Població ocupada estrangera Població ocupada per edat i nacionalitat al País Valencià Unitats: Milers de persones 3r T 2008 Total Total

3r T 2010

Espanyola Estrangera

Total

Espanyola Estrangera

2.212,6

1.766,3

446,3

1.927,1

1.567,4

359,7

De 16 a 24 anys

218,5

157,4

61,1

147,7

112,5

35,2

De 25 a 34 anys

664,9

482,5

182,4

533,7

396,8

136,9

Menors de 35 anys

883,4

639,9

243,5

681,4

509,3

172,1

1.329,3

1.126,4

202,9

1.245,7

1.058,1

187,5

Majors de 35 anys

Font: Elaborat pel Gabinet Tècnic CCOO PV a partir de dades de l’Enquesta de població activa (INE)

L’ajustament de l’ocupació, com s’ha vist anteriorment, afecta principalment les persones menors de 35 anys. Doncs bé, dins d’aquest col·lectiu, de les 202.000 ocupacions perdudes en els dos anys que duem de crisi, 71.500


24

Col· lecció Testimonis

corresponen a joves estrangers, cosa que significa un 35% del total de l’ocupació perduda. Un de cada cinc joves de nacionalitat espanyola perd la seua ocupació i un de cada tres joves de nacionalitat estrangera perd el seu. Hi ha una major pèrdua d’ocupació relativa en el col·lectiu jove estranger que en el de nacionalitat espanyola. Taxa d’ocupació segons edat i nacionalitat Unitats: Percentatge (%) 3r T 2008 Total

3r T 2010

Espanyola Estrangera

Total

Espanyola Estrangera

Total

53,2

52,1

58,3

46,3

46,1

47,0

De 16 a 24 anys

43,9

41,7

50,7

31,6

30,7

34,7

De 25 a 34 anys

76,8

79,6

70,0

66,2

68,7

60,0

Menors de 35 anys

64,8

65,1

63,9

53,5

53,9

52,2

Majors de 35 anys

47,6

46,8

52,8

43,1

43,1

43,1

Font: Elaborat pel Gabinet Tècnic CCOO PV a partir de dades de l’Enquesta de població activa (INE)

La taxa d’ocupació entre les persones joves s’observa que es reduïa en 11 punts percentuals, no havent-hi grans diferències entre la població estrangera i la de nacionalitat espanyola.

3.4. Població assalariada estrangera Població assalariada per edat i nacionalitat al País Valencià Unitats: Milers de persones 3r T 2008 Total

3r T 2010

Espanyola Estrangera

Total

Espanyola Estrangera

1.813,6

1.411,2

402,4

1.579,9

1.257,8

322,1

De 16 a 24 anys

203,9

146,7

57,2

136,4

103,6

32,8

De 25 a 34 anys

581,2

410,0

171,1

473,4

346,4

127,0

Menors de 35 anys

785,1

556,7

228,3

609,80

450,0

159,8

1.028,5

854,5

174,0

970,1

807,8

162,4

Total

Majors de 35 anys

Font: Elaborat pel Gabinet Tècnic CCOO PV a partir de dades de l’Enquesta de població activa (INE)

Igual que ocorria en termes d’ocupació total, la població assalariada entre joves es redueix en 176.000 persones, de les quals 70.000 són estrangeres,


25

Situació laboral de la joventut al País Valencià

pràcticament un 40%. Com s’ha assenyalat abans, la població estrangera pateix una pèrdua d’ocupació major que l’autòctona. Taxa de salarització segons edat i nacionalitat al País Valencià Unitats: Percentatge (%) 3r T 2008 Total

3r T 2010

Espanyola Estrangera

Total

Espanyola Estrangera

Total

82,0

79,9

90,2

82,0

80,2

89,5

De 16 a 24 anys

93,3

93,2

93,6

92,3

92,1

93,2

De 25 a 34 anys

87,4

85,0

93,8

88,7

87,3

92,8

Menors de 35 anys

88,9

87,0

93,8

89,5

88,4

92,9

Majors de 35 anys

77,4

75,9

85,8

77,9

76,3

86,6

Font: Elaborat pel Gabinet Tècnic CCOO PV a partir de dades de l’Enquesta de població activa (INE)

Com s’observa en aquest quadre, la taxa de salarització de la població jove estrangera (i també major de 35 anys) és molt superior a la població espanyola (pràcticament cinc punts percentuals), si bé, aquesta diferència es forja en el tram de 25 a 34 anys.

3.5. Població aturada estrangera Població aturada per edat i nacionalitat al País Valencià Unitats: Milers de persones 3r T 2008 Total Total

3r T 2010

Espanyola Estrangera

Total

Espanyola Estrangera

312,8

208,2

104,6

588,9

409,2

179,7

De 16 a 24 anys

82,2

57,6

24,6

102,9

76,2

26,7

De 25 a 44 anys

168,9

105,0

63,8

338,5

216,0

122,5

61,7

45,6

16,1

147,5

116,9

30,6

De 45 anys o més

Font: Elaborat pel Gabinet Tècnic CCOO PV a partir de dades de l’Enquesta de població activa (INE)

La població aturada ha de ser estudiada en trams d’edat distints als manejats fins al moment, ja que del col·lectiu jove solament es disposa per separat de l’interval de 16 a 24 anys. S’observa, en el tram esmentat, un increment de 20.000 persones, cosa que es correspon amb l’augment de persones aturades entre la població espanyola.


26

Col· lecció Testimonis

És a dir, una mínima part de la pèrdua d’ocupació entre les persones joves estrangeres entra a formar part del col·lectiu d’aturats (solament un 7,6%). Dit d’una altra manera, la majoria d’aquesta pèrdua d’ocupació ha comportat una reducció de la població estrangera que s’ha marxat del país. Taxa d’atur segons edat i nacionalitat al País Valencià Unitats: Percentatge (%) 3r T 2008 Total

Espanyola

3r T 2010 Estrangera

Total

Espanyola Estrangera

Total

12,4

10,5

19,0

23,4

20,7

33,3

De 16 a 24 anys

27,3

26,8

28,7

41,1

40,4

43,1

De 25 a 44 anys

11,7

9,9

16,6

23,7

20,4

33,2

7,9

6,5

19,9

17,7

16,1

28,2

De 45 anys o més

Font: Elaborat pel Gabinet Tècnic CCOO PV a partir de dades de l’Enquesta de població activa (INE)

Amb tot això, la taxa d’atur entre la població estrangera mostra sempre valors superiors, si bé, augmenta la diferència a mesura que ho fa l’edat. És a dir, mentre una de cada cinc persones de nacionalitat espanyola no troba ocupació, entre les persones estrangeres aquesta xifra se situa en una de cada tres. En el col·lectiu jove la taxa d’atur se situa en el 41%, és del 43% per a les persones estrangeres, 15 punts més que fa dos anys.


27

Situació laboral de la joventut al País Valencià

4.

L’OCUPACIÓ JUVENIL

4.1. En quins sectors d’activitat treballen? La major part de la pèrdua d’ocupació que hi ha hagut en aquest període s’ha centrat en el sector privat. De fet, fins i tot augmenta l’ocupació pública per a trams de menors de 25 anys i majors de 35. Població ocupada assalariada per sector públic o privat i edat Unitats: Milers de persones 3r T 2008 Total Total

Privat

3r T 2010 Públic

Total

Privat

Públic

1.813,6

1.561,9

251,7

1.579,9

1.312,4

267,5

De 16 a 24 anys

203,9

196,6

7,3

136,4

127,2

9,2

De 25 a 34 anys

581,2

525,1

56,1

473,4

421,1

52,3

Menors de 35 anys

785,1

721,7

63,4

609,8

548,3

61,5

1.028,5

840,3

188,2

970,1

764,2

206,0

Majors de 35 anys

Font: Elaborat pel Gabinet Tècnic CCOO PV a partir de dades de l’Enquesta de població activa (INE)

La presència de joves en el sector públic, no obstant això, és molt més reduïda que en el col·lectiu de majors de 35 anys. Només el 10% de l’ocupació en menors de 35 anys es concentra en el sector públic, percentatge que arriba al 20% en el col·lectiu major de 35 anys.


28

Col· lecció Testimonis

Població ocupada per sector d’activitat i edat Unitats: Milers de persones TOTAL

Total

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

3r T 2008 Total

2.212,6

68,4

413,8

298,6

1.431,8

De 16 a 24 anys

218,5

3,4

35,3

38,6

141,2

De 25 a 34 anys

664,9

17,6

128,6

99,0

419,7

Menors de 35 anys

883,4

21,0

163,9

137,6

560,9

1.329,3

47,4

249,9

161,0

871,0

1.927,1

59,8

319,1

185,2

1.363,0

De 16 a 24 anys

147,7

6,8

19,2

13,6

108,1

De 25 a 34 anys

533,7

12,7

89,2

59,9

371,9

Menors de 35 anys

681,4

19,5

108,4

73,5

480,0

1.245,7

40,2

210,7

111,7

883,1

Majors de 35 anys 3r T 2010 Total

Majors de 35 anys

Font: Elaborat pel Gabinet Tècnic CCOO PV a partir de dades de l’Enquesta de població activa (INE)

La població ocupada per sector d’activitat ens mostra com la població menor de 35 anys té una presència relativa major en la construcció, mentre que en l’agricultura, en la indústria i en els serveis presenta un percentatge menor de població ocupada. En l’any 2008, la construcció absorbia el 17,7% de l’ocupació de les persones menors de 25 anys, un percentatge cinc punts per sobre que el que presenten les majors de 35 anys. Aquest percentatge es queda en el 9% en l’any 2010. La reducció de l’ocupació entre el col·lectiu jove menor de 35 anys (202.000 ocupacions menys), té lloc, essencialment en la construcció i en els serveis. Entre ambdós sectors s’explica tres de cada quatre ocupacions perdudes. Per trams d’edat, la pèrdua d’ocupació es concentra en els serveis (47%) i en la construcció (35%) en joves menors de 25 anys, mentre, la pèrdua d’ocupació entre els compresos entre els 25 i els 34 anys, es concentra en els serveis (36%), en la construcció (30%) i també en la indústria (30%). En termes relatius, l’ocupació en la construcció entre les persones menors de 35 anys es redueix un 47% (pràcticament una de cada dues ocupacions),


29

Situació laboral de la joventut al País Valencià

arribant al 64% en menors de 25 anys. La pèrdua en la indústria és del 33% (una de cada 3). Contràriament, i tot i sent important la pèrdua d’ocupació en els serveis en termes absoluts, no ho és tant en termes relatius, ja que comporta solament el 14% de l’ocupació. En les persones majors de 35 anys, i aqueixa seria la gran diferència respecte a les més joves, la importància se centra en la construcció i en la indústria, mentre el sector serveis encara genera ocupació en aquests anys (com s’ha vist, ocupació pública). Per tant, l’ajustament de l’ocupació en el sector industrial, en la construcció i en els serveis, té lloc entre les persones més joves. Del total de pèrdua d’ocupació industrial, el 59% es produeix en menors de 35 anys, i és del 56% en el sector de la construcció i el total de l’ocupació destruïda en el sector serveis.

4.2. En quin tipus d’ocupació? En aquest quadre s’observa una representació major entre el personal tècnic i qualificat en l’any 2010. És inferior entre directius i no qualificats. Població ocupada per tipus d’ocupació i edat Unitats: Milers de persones PERSONAL

Total

Directiu

Tècnic

Adm.

Amb No qualif. Altres qualificació

3r T 2008 2.212,6

169,4

471,0

180,1

1.055,6

332,2

4,4

De 16 a 24 anys

218,5

1,1

23,1

21,8

133,6

38,0

0,9

De 25 a 34 anys

664,9

29,8

157,2

60,7

322,6

92,7

1,9

Total

Menors de 35 anys

883,4

30,9

180,3

82,5

456,2

130,7

2,8

1.329,3

138,5

290,8

97,6

599,4

201,4

1,5

1.927,1

153,3

453,7

169,7

853,1

291,2

6,2

De 16 a 24 anys

147,7

0,8

21,2

12,8

80,2

32,6

0,0

De 25 a 34 anys

533,7

22,9

147,3

47,7

245,1

69,0

1,7

Menors de 35 anys

681,4

23,7

168,5

60,5

325,3

101,6

1,7

1.245,7

129,7

285,2

109,1

527,7

189,7

4,6

Majors de 35 anys 3r T 2010 Total

Majors de 35 anys

Font: Elaborat pel Gabinet Tècnic CCOO PV a partir de dades de l’Enquesta de població activa (INE)


30

Col· lecció Testimonis

Pràcticament el 70% se situa dins del col·lectiu més nombrós, el de personal treballador no qualificat. Aquest grup té una reducció del 19% de l’ocupació, si bé, i malgrat que els joves tenen cert nivell de subrepresentació en aquest tipus d’ocupacions, l’ajustament en menors de 35 anys és del 29% de l’ocupació, enfront d’un 12% en majors de 35 anys. És a dir, quasi el 70% de l’ocupació perduda no qualificada es concentra en la població jove. Aquesta situació es repeteix en totes les ocupacions, excepte en el personal directiu, on l’ocupació de joves té molta menor importància. Així, la pèrdua d’ocupació del personal administratiu es concentra per complet en menors de 35 anys (augmenta fins i tot entre majors de 35), el 68% entre el personal tècnic i el 65% entre els treballadors i les treballadores qualificats, també es concentra entre la població jove. Sens dubte, l’ajustament per ocupacions també té un component d’edat important. S’observa, això sí, que en la no qualificada és molt major que en la resta d’ocupacions, si bé, en el col·lectiu jove es presenten taxes de caiguda de l’ocupació no molt distants entre les ocupacions no qualificades (29%), les qualificades (27%) o fins i tot les tècniques (23%).

4.3. Quins tipus de contractes tenen? Població assalariada per tipus de contracte i edat. Taxa de temporalitat Tipus de contracte (milers de persones) Contracte Contracte Total indefinit temporal

Taxa de temporalitat %

3r T 2008 Total

1.813,60

1.223,60

590,0

32,5%

De 16 a 24 anys

203,9

79,9

124,1

60,8%

De 25 a 34 anys

581,2

356,7

224,5

38,6%

Menors de 35 anys

785,10

436,60

348,60

44,4%

Majors de 35 anys

1028,5

787

241,4

23,5%

1.579,90

1.118,60

461,3

29,2%

De 16 a 24 anys

136,4

45,7

90,6

66,5%

De 25 a 34 anys

473,4

310,4

163

34,4%

Menors de 35 anys

609,80

356,10

253,60

41,6%

Majors de 35 anys

970,1

762,6

207,6

21,4%

3r T 2010 Total

Font: Elaborat pel Gabinet Tècnic CCOO PV a partir de dades de l’Enquesta de població activa (INE)


31

Situació laboral de la joventut al País Valencià

La població assalariada per tipus de contracte mostra diferències clares per edat. La taxa de temporalitat disminueix a mesura que augmenta l’edat, fins i tot, mentre la crisi ha comportat una reducció de la taxa de temporalitat general i de majors de 25 anys, augmenta en el col·lectiu més jove. La caiguda de l’ocupació es produeix, tant en la de caràcter indefinit, com en la temporal. L’ajustament del treball temporal comporta el 54% de l’ocupació perduda en menors de 35 anys enfront del 58% dels majors de 35 anys. Per tant, s’origina un ajustament major de l’ocupació indefinida entre les persones joves, sobretot de menys de 25 anys, on pràcticament el 50% de l’ocupació perduda és de caràcter indefinit. Entre les persones menors de 25 anys, l’ocupació indefinida cau un 42%, mentre solament ho fa en un 3% entre les majors de 45 anys. Taxa de temporalitat per edat i branca d’activitat (2 dígits CNAE) Unitats: Percentatge (%) 2n trimestre 2008 2n trimestre 2010 31 31 16-30 16-30 TOTAL anys i TOTAL anys i anys anys més més 59,0 71,3 54,8 59,9 78,0 53,1

Cod.

BRANCA D’ACTIVITAT

1

Agricultura, ramaderia, caça i serveis relacionats amb aquestes

2

Silvicultura i explotació forestal

56,8

70,7

50,4

54,5

67,2

49,2

3

Pesca i aqüicultura

22,8

27,8

21,9

21,2

49,6

15,7

11,5

20,7

9,1

14,5

60,8

3,4

6,8

0,0

7,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

36,1

38,4

15,1

5 6

Extracció d’antracita, d’hulla i de lignit Extracció de cru de petroli i gas natural

7

Extracció de minerals metàl·lics

8

Altres indústries extractives

20,3

43,2

10,8

18,4

9

Activitats de suport a la indústria extractiva

31,0

66,7

0,0

11,5

10

Indústria de l’alimentació

23,4

39,4

16,7

21,1

39,0

15,3

11

Fabricació de begudes

17,7

35,3

10,5

15,6

36,5

9,7

12

Indústria del tabac

10,4

38,2

5,8

14,2

68,3

7,9

13

Indústria tèxtil

23,0

52,5

13,5

17,6

15,4

17,9

14

Confecció de peces de vestir

25,3

47,1

20,5

13,9

19,3

12,9

15

Indústria del cuir i del calçat

36,6

33,1

37,1

38,8

76,9

29,0

16

Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria

24,4

41,6

18,5

13,0

26,7

8,2

11,5


32

Col· lecció Testimonis

Taxa de temporalitat per edat i branca d’activitat (2 dígits CNAE) Unitats: Percentatge (%) 2n trimestre 2008 2n trimestre 2010 31 31 16-30 16-30 TOTAL anys i TOTAL anys i anys anys més més 22,5 49,1 14,6 16,8 53,2 8,8

Cod.

BRANCA D’ACTIVITAT

17

Indústria del paper

18

Arts gràfiques i reproducció de suports gravats

11,6

29,1

6,5

7,9

9,4

7,5

19

Coqueries i refinament de petroli

18,4

23,7

16,5

19,0

46,1

13,0

20

Indústria química

12,0

24,6

8,8

7,7

21,5

4,4

14,0

46,7

2,2

9,7

36,4

3,9

19,9

46,3

12,4

15,4

26,9

12,6

17,8

37,6

11,8

14,4

29,7

12,0

25,6

47,5

18,3

13,8

35,1

10,7

25,8

43,5

17,2

18,6

31,5

14,7

21,2

45,2

10,3

12,5

38,3

5,6

26,6

43,4

17,4

14,3

41,9

9,3

14,0

38,9

5,9

9,7

20,4

7,0

24,0

49,2

14,1

14,8

44,6

9,0

33,8

51,5

25,3

20,6

43,6

12,7

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Fabricació de productes farmacèutics Fabricació de productes de cautxú i plàstics Fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics Metal·lúrgia; fabricació de productes de ferro, d’acer i de ferroaliatges Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equip Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics Fabricació de material i equip elèctric Fabricació de maquinària i equip NCOP Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semirremolcs Fabricació d’altre material de transport

31

Fabricació de mobles

21,9

33,6

16,7

15,6

44,4

7,5

32

Altres indústries manufactureres

13,0

26,3

6,6

10,8

31,0

4,3

23,2

40,8

16,5

21,1

38,9

15,0

20,2

45,6

13,5

12,4

32,5

6,1

10,3

38,2

5,5

19,6

58,2

12,2

10,7

19,8

5,6

4,9

23,9

0,0

16,1

23,8

13,8

14,1

23,2

12,5

18,5

48,6

11,5

28,1

32,9

25,6

33 35 36 37 38 39

Reparació i instal·lació de maquinària i equip Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat Captació, depuració i distribució d’aigua Recollida i tractament d’aigües residuals Recollida, tractament i eliminación de residus; valorització Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus

41

Construcció d’edificis

56,4

65,1

52,8

48,6

60,7

45,7

42

Enginyeria civil

49,0

61,0

44,6

43,9

65,7

37,0

39,0

52,4

30,8

34,1

45,4

29,2

17,1

33,6

7,7

12,8

25,2

7,8

43 45

Activitats de construcció especialitzada Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes


33

Situació laboral de la joventut al País Valencià

Taxa de temporalitat per edat i branca d’activitat (2 dígits CNAE) Unitats: Percentatge (%)

Cod. 46 47

BRANCA D’ACTIVITAT Comerç a l’engròs i intermediaris del comerç, excepte de vehicles de motor i motocicletes Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes

2n trimestre 2008 31 16-30 TOTAL anys i anys més

2n trimestre 2010 31 16-30 TOTAL anys i anys més

18,4

35,0

12,0

19,3

35,6

14,9

25,8

38,3

16,5

19,9

32,8

12,9

49

Transport terrestre i per canonada

19,8

32,0

16,6

16,5

31,2

14,0

50

Transport marítim i per vies navegables interiors

26,9

43,6

22,9

10,5

19,2

7,1

51

Transport aeri

20,8

51,1

9,4

13,5

44,9

3,9

52

Emmagatzematge i activitats annexes al transport

21,3

33,4

16,6

21,0

35,2

15,4

53

Activitats postals i de correus

23,8

44,2

18,3

26,3

55,5

19,2

55

Serveis d’allotjament

31,2

49,4

25,2

32,9

53,9

27,1

56

Serveis de menjar i begudes

39,6

51,7

31,1

36,4

47,0

30,2

58

Edició

22,6

38,9

11,4

14,9

24,5

10,3

40,5

61,1

27,8

28,0

27,7

28,1

25,1

45,3

15,9

25,8

48,4

19,2

59 60

Activitats cinematogràfiques, de vídeo i de programes de televisió, gravació de so i edició musical Activitats de programació i emissió de ràdio i televisió

61

Telecomunicacions

22,7

44,9

13,4

21,3

46,3

10,6

62

Programació, consultoria i altres activitats relacionades amb la informàtica

17,4

31,1

9,1

14,1

30,8

8,2

63

Serveis d’informació

41,1

78,4

28,7

24,5

22,6

25,4

64 65 66 68 69 70 71

Intermediació financera, excepte assegurances i fons de pensions Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte Seguretat Social Activitats auxiliars als serveis financers i a les assegurances

9,5

28,0

3,3

6,6

21,7

3,2

14,1

36,6

9,1

9,3

23,2

6,2

15,6

30,2

7,8

11,6

17,7

10,3

Activitats immobiliàries

13,5

33,6

8,9

12,4

12,6

12,4

15,0

28,4

7,4

8,8

19,6

4,7

22,6

32,0

17,7

13,5

18,4

10,8

24,9

44,3

11,1

16,6

38,6

9,9

Activitats jurídiques i de comptabilitat Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial Serveis tècnics d’arquitectura i d’enginyeria; assajos i anàlisis tècniques

72

Investigació i desenvolupament

41,6

59,5

32,8

37,0

79,0

17,3

73

Publicitat i estudis de mercat

28,6

41,3

17,6

26,0

37,8

20,3


34

Col· lecció Testimonis

Taxa de temporalitat per edat i branca d’activitat (2 dígits CNAE) Unitats: Percentatge (%) 2n trimestre 2008 2n trimestre 2010 31 31 16-30 16-30 TOTAL anys i TOTAL anys i anys anys més més 26,4 46,6 19,1 28,0 46,3 16,7

Cod.

BRANCA D’ACTIVITAT

74

Altres activitats professionals, científiques i tècniques

75

Activitats veterinàries

21,2

25,1

18,6

14,2

12,9

14,7

77

Activitats de lloguer

23,5

31,4

17,7

13,4

28,0

7,3

43,4

40,6

46,5

44,9

65,2

28,2

28,1

42,4

17,4

20,2

37,5

11,4

28,9

41,7

25,1

24,4

40,0

20,7

31,4

54,1

27,7

26,1

48,8

22,4

35,1

54,1

24,2

38,1

57,6

28,9

78 79 80 81 82 84

Activitats relacionades amb l’ocupació Activitats d’agències de viatges, operadors turístics, serveis de reserves i activitats relacionades amb aquests Activitats de seguretat i d’investigació Serveis a edificis i activitats de jardineria Activitats administratives d’oficina i altres activitats auxiliars a les empreses Administració pública i defensa; Seguretat Social obligatòria

21,7

49,3

17,2

19,6

44,4

15,9

85

Educació

28,7

65,1

20,7

24,6

58,9

17,3

86

Activitats sanitàries

29,5

62,5

21,7

27,1

51,8

21,9

33,3

44,9

29,8

27,5

46,1

22,9

44,5

69,1

32,6

38,1

58,1

32,2

46,5

65,0

35,2

87 88 90 91

Assistència en establiments residencials Activitats de serveis socials sense allotjament Activitats de creació, artístiques i espectacles Activitats de biblioteques, d’arxius, de museus i d’altres activitats culturals

92

Activitats de jocs d’atzar i apostes

93

Activitats esportives, recreatives i d’entreteniment

94

Activitats associatives

95

Reparació d’ordinadors, efectes personals i articles d’ús domèstic

96

Altres serveis personals

97 98 99

Activitats de les llars com a ocupadors de personal domèstic Activitats de les llars com a productors de béns per a ús propi Activitats d’organitzacions i organismes extraterritorials

42,7

59,5

30,3

33,6

58,8

28,7

38,8

75,7

29,7

20,5

40,9

14,8

24,5

60,2

14,9

37,9

57,9

23,3

42,6

62,9

23,2

27,8

60,3

17,2

26,3

67,4

15,3

23,5

37,9

18,4

19,5

21,1

18,4

29,5

37,3

22,8

28,4

39,4

16,5

30,7

41,6

27,4

35,5

46,0

31,9

Nota: Els valors inferiors a sis mil (6,0) presenten un elevat error de mostreig i no poden usar-se de forma desagregada. Els quadres buits signifiquen que el valor de les persones ocupades en aqueixa branca d’activitat és zero, segons les microdades de l’EPA. Font: Elaborat pel Gabinet Tècnic CCOO PV a partir de microdades de l’Enquesta de població activa (INE)


35

Situació laboral de la joventut al País Valencià

Aquest quadre presenta, tal com apareix en la nota al peu, alguns problemes d’error de mostreig, cosa que comporta que alguns percentatges de temporalitat no són molt reals. De totes maneres, allò que sí apareix amb claredat en aquesta evolució és: 1. Que la taxa de temporalitat en la major part de sectors abans de la crisi és molt superior en les persones joves que en les majors de 35 anys. 2. Que la taxa de temporalitat s’ha reduït de forma més important en menors de 35 anys, cosa que fa que les diferències s’hagen reduït, fins al punt que, en alguns sectors, la temporalitat juvenil està fins i tot per sota de la dels adults (majors de 35 anys). En aquest sentit es fa evident l’ajustament d’ocupació en totes les activitats i sobretot com s’ha centrat en l’ocupació temporal i, en última instància, en el col·lectiu que més ho pateix, el jove.

4.4. Quina és la seua jornada de treball? Com es pot comprovar en el quadre, el volum de persones ocupades amb més de tres anys d’antiguitat en el lloc de treball augmenta a mesura que ho fa l’edat. Així, un 56% de menors de 35 anys tenia una antiguitat inferior als tres anys en l’any 2010. En el cas de les persones menors de 25, aquest percentatge és pràcticament del 80%.

Població ocupada per temps en l’ocupació actual i edat Unitats: Milers de persones

Total

3r T 2008 3r T 2010 1–3 3 anys 1–3 3 anys Total < 1 any Total < 1 any anys o més anys o més 2.212,6 485,4 425,7 1.301,5 1.927,1 331,5 322,2 1.273,4

De 16 a 24 anys

218,5

111,0

70,1

37,4

147,7

71,9

46,7

29,1

De 25 a 34 anys

664,9

185,7

176,7

302,5

533,7

120,6

140,4

272,7

Menors 35 anys

883,4

296,7

246,8

339,9

681,4

192,5

187,1

301,8

1.329,3

188,7

178,7

961,6 1.245,7

138,9

135,1

971,7

Majors 35 anys

Font: Elaborat pel Gabinet Tècnic CCOO PV a partir de dades de l’Enquesta de població activa (INE)


36

Col· lecció Testimonis

Però allò que és més interessant d’aquest quadre no és tant aquesta relació entre l’edat i els anys d’antiguitat, sinó com s’ha comportat aquest percentatge en l’etapa de crisi. Així, en tots els grups d’edat, el percentatge que presenta antiguitats superiors als tres anys ha augmentat, cosa que significa que la major part de l’ocupació perduda ha sigut aquella amb baixa antiguitat en el lloc de treball. El factor “antiguitat” en el lloc de treball sembla ser determinant a l’hora d’ajustar les plantilles en tots els trams d’edat. Si bé, la població ocupada major de 35 anys amb antiguitat en el seu lloc de treball superior als tres anys, fins i tot augmenta en aquest període de crisi. No ocorre el mateix amb el col·lectiu jove menor de 35 anys, on el 18% del total de pèrdues d’ocupació es produeix en llocs de treball amb antiguitat superior als tres anys, un percentatge major que la mitjana i, com s’ha vist, contrari a l’evolució de la població major de 35 anys.

Població ocupada per tipus de jornada, sexe i edat Unitats: Milers de persones 3r T 2008 Total

Completa

3r T 2010 Parcial

Total

Completa

Parcial

2.212,6

1.927,4

285,2

1.927,1

1.604,5

322,6

De 16 a 24 anys

218,5

167,3

51,2

147,7

100,9

46,8

De 25 a 34 anys

664,9

582,6

82,3

533,7

448,8

84,9

Menors de 35 anys

883,4

749,9

133,5

681,4

549,7

131,7

1.329,3

1.177,5

151,8

1.245,7

1.054,8

190,8

1.292,5

1.230,9

61,6

1.077,0

989,1

87,9

De 16 a 24 anys

123,6

102,9

20,8

78,2

60,3

17,9

De 25 a 34 anys

367,4

346,7

20,7

286,8

258,2

28,6

Menors de 35 anys

491,0

449,6

41,5

365,0

318,5

46,5

Majors de 35 anys

801,5

781,3

20,1

712,0

670,6

41,3

920,1

696,4

223,7

850,1

615,4

234,7

TOTAL

Majors de 35 anys HOMES Total

DONES Total De 16 a 24 anys

94,8

64,4

30,5

69,5

40,6

28,9

De 25 a 34 anys

297,5

235,9

61,6

246,9

190,6

56,3

Menors de 35 anys

392,3

300,3

92,1

316,4

231,2

85,2

Majors de 35 anys

527,8

396,2

131,6

533,7

384,1

149,5

Font: Elaborat pel Gabinet Tècnic CCOO PV a partir de dades de l’Enquesta de població activa (INE)


Situació laboral de la joventut al País Valencià

El tipus de jornada mostra com entre la joventut, la jornada a temps parcial és més important que la mitjana. En l’any 2010 arriba a un 20% de persones ocupades amb jornades parcials, enfront d’un 15% en les majors de 35 anys. Aquest percentatge augmenta en l’etapa de crisi, és a dir, l’ocupació destruïda és en major manera ocupació a jornada completa que a jornada parcial. Per sexes, apareix una relació clara entre la jornada parcial i les dones, tinguen l’edat que tinguen. De fet apareixen poques diferències entre les majors o menors de 35 anys (27% i 28% de l’ocupació en jornada parcial). Això sí, es produeix una diferència clara entre les menors de 25 anys (41% a jornada parcial) i la franja d’edat entre 25 i 34 anys (23% a jornada parcial). Aquesta diferència, amb valors que se situen pràcticament a la meitat, també ocorre entre els homes. Per tant, el tipus de jornada té un caràcter lligat al gènere, si bé, també es produeix un augment de les jornades parcials en els trams d’edat més joves, siga quin siga, el sexe. Cal ressaltar que la crisi ha afectat de forma més intensa a qui treballa amb jornada completa que a jornada parcial, sobretot, entre aquells més joves.

4.5. Què cobren de mitjana? Guany mitjà anual per treballador/a en l’any 2008 Unitats: euros Total

Homes

Dones

ESPANYA Total

21.883,42

24.203,33

18.910,62

Menys de 25 anys

12.953,62

14.279,19

11.370,81

De 25 a 34 a anys

19.206,37

20.889,15

17.359,07

De 35 a 44 anys

22.977,00

25.461,35

19.878,11

De 45 a 54 anys

25.016,17

27.707,01

21.340,87

55 i més anys

25.235,33

27.213,38

21.361,36

Total

19.793,62

22.039,14

16.929,69

Menys de 25 anys

12.572,35

14.132,90

10.619,91

De 25 a 34 anys

17.525,92

18.926,49

16.062,04

De 35 a 44 anys

20.810,68

23.633,03

17.355,24

De 45 a 54 anys

22.224,94

24.695,56

18.641,85

55 i més anys

22.591,56

24.115,49

19.447,53

PAÍS VALENCIÀ

Font: Enquesta anual d’estructura salarial (CNAE-2009). Any 2008, de l’INE

37


38

Col· lecció Testimonis

S’evidencia les diferències salarials tant per sexe com per edat. Al País Valencià les persones menors de 25 anys perceben un salari un 37% inferior a la mitjana, tant en el col·lectiu d’homes com en el de dones. Aquesta diferència és lleugerament inferior a la que apareix a escala estatal (41%). Un home menor de 25 anys té un guany salarial un 70% inferior a un major de 55 anys. En les dones es dispara aqueixa diferència al 83%. Ara bé, si s’analitzen les diferències respecte a la mitjana total del País Valencià, mentre un home menor de 25 anys presenta un salari un 29% inferior a la mitjana, una dona menor de 25 anys, presenta un salari un 46%. La discriminació per gènere s’acumula a la que hi ha per edat. Igualment, les diferències per gènere es mantenen aproximadament constants en tots els trams d’edat, excepte en el col·lectiu de 25 a 34 anys que presenta una diferència de solament un 15% en el guany mitjà anual rebut, enfront de valors prop del 25% en la resta de trams. El salari augmenta a mesura que creix l’edat, encara que la major part del creixement del guany mitjà anual té lloc en el salt dels 25 anys (37%), és també important en el dels 35 anys (18%), i més insignificatiu en la resta. Significa que el 75% del creixement salarial que espera una persona té lloc entre els 25 i els 35 anys.


39

Situació laboral de la joventut al País Valencià

5.

LES PERSONES JOVES QUE NO ESTÀN OCUPADES

5.1. Motius d’inactivitat Les situacions d’inactivitat canvien de forma important segons siga l’edat. Així, entre el col·lectiu jove menor de 25 anys, el factor més clar d’inactivitat són els estudis, mentre que per al tram d’entre 25 i 34 anys, són els treballs de la llar, seguit d’aquells que estudien. També els treballs de la llar, i sobretot la jubilació, expliquen la inactivitat de la població major de 35 anys.

Població inactiva per situació d’inactivitat i edat Unitats: Milers de persones Total

Estudis

Jubilació

Treballs de la llar

Incapacitat permanent

Pensió distinta a jubilació

Altra situació

3r T 2008 Total De 16 a 24 anys

1.631,2

188,6

606,8

500,3

136,8

162,1

36,5

197,1

161,2

0,0

23,8

3,9

1,0

7,2

De 25 a 34 anys

110,2

20,3

0,0

67,7

9,3

3,1

9,7

Menors 35 anys

307,3

181,5

0,0

91,5

13,2

4,1

16,9

1.324,0

7,1

606,9

408,8

123,6

157,9

19,6

Majors 35 anys 3r T 2010

1.649,8

221,8

628,9

474,8

143,2

147,4

33,6

De 16 a 24 anys

217,3

191,6

0,0

15,4

1,2

0,8

8,3

De 25 a 34 anys

105,3

22,7

0,0

64,8

6,9

4,6

6,2

Menors 35 anys

322,6

214,3

0,0

80,2

8,1

5,4

14,5

1.327,1

7,4

628,8

394,5

135,1

142,1

19,0

Total

Majors 35 anys

Font: Elaborat pel Gabinet Tècnic CCOO PV a partir de dades de l’Enquesta de població activa (INE)


40

Col· lecció Testimonis

En aquesta etapa de crisi s’observa un augment de la inactivitat, excepte en el tram d’edat de 25 a 34 anys. Crida l’atenció el creixement de la inactivitat per estudis en joves menors de 25 anys, on fins i tot es redueix altres tipus, com els treballs de la llar.

Població inactiva per experiència laboral i edat Unitats: Milers de persones 3r trimestre 2008 Total

Ha treballat abans

3r trimestre 2010

No ha treballat abans

Total

Ha treballat abans

No ha treballat abans

1.631,2

1.353,3

277,9

1.649,8

1.330,8

319,0

De 16 a 24 anys

197,1

75,4

121,7

217,3

51,8

165,6

De 25 a 34 anys

110,2

94,0

16,2

105,3

86,2

19,2

Menors de 35 anys

307,3

169,4

137,9

322,6

138,0

184,8

1.324,0

1.184,1

139,9

1.327,1

1.192,9

134,2

Total

Majors de 35 anys

Font: Elaborat pel Gabinet Tècnic CCOO PV a partir de dades de l’Enquesta de població activa (INE)

Durant la crisi augmenta el percentatge de persones inactives menors de 35 anys que no ha treballat abans. Contràriament, aquest percentatge roman constant per a majors de 35 anys. Arriba al 76% en menors de 25 anys (15 punts més que en l’any 2008). Aquestes dades postren una menor incorporació de la joventut a un mercat de treball que ofereix poques possibilitats d’ocupació.


41

Situació laboral de la joventut al País Valencià

5.2. L’atur juvenil La taxa d’atur de les persones joves al País Valencià ha tingut una tendència decreixent fins a 2008.

Taxa d’atur per edat a Espanya i País Valencià Unitats: Percentatge (%) 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ESPANYA Total

10,6

11,5

11,5

11,0

9,16

8,51

8,26

11,3

18

Menors de 35 anys

14,6

15,6

15,7

14,6

12,5

11,6

11,0

15,3

24,2

Majors de 35 anys

7,39

8,3

8,29

8,24

6,74

6,36

6,41

8,7

14,2

Total

9,44

10,8

11,2

10,4

8,81

8,37

8,76

12,1

21,2

Menors de 35 anys

12,3

14,2

14,7

13,5

11,1

10,5

11,2

15,8

26,8

Majors de 35 anys

7,09

8,0

8,44

7,96

7,02

6,8

6,96

9,57

17,6

PAÍS VALENCIÀ

Font: Elaborat pel Gabinet Tècnic CCOO PV a partir de dades de l’Enquesta de població activa (INE)

EVOLUCIÓ TAXA D'ATUR ESPANYA I PAÍS VALENCIÀ Menors de 35 anys 30,00 Estat

25,00

País Valencià 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009


42

Col· lecció Testimonis

La taxa d’atur juvenil al País Valencià s’ha mostrat clarament per sota de l’estatal. No obstant això, augmenta per sobre de la mitjana de l’Estat en els dos últims anys.

TAXA D'ATUR PER EDAT AL PAÍS VALENCIÀ (mitjana anual) 30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

Total

Menors de 35 anys

2007

2008

2009

Mayors de 35 anys

Quant a l’evolució al País Valencià segons l’edat, s’observa com de forma continuada, la taxa d’atur de les persones majors de 35 anys se situa per sota de la mitjana i com en els dos últims anys, les diferències entre la taxa d’atur en menors de 35 i majors de 35 anys, ha augmentat. Població aturada per experiència laboral i edat Unitats: Milers de persones 3r T 2008 Total

Ha treballat abans

3r T 2010 No ha treballat abans

Total

Ha treballat abans

No ha treballat abans

312,8

283,8

29,0

588,9

554,8

34,1

De 16 a 24 anys

82,2

59,7

22,5

102,9

76,6

26,3

De 25 a 44 anys

168,9

162,6

6,3

338,5

331

7,5

61,7

61,5

0,3

147,5

147,2

0,3

Total

De 45 anys o més

Font: Elaborat pel Gabinet Tècnic CCOO PV a partir de dades de l’Enquesta de població activa (INE)


43

Situació laboral de la joventut al País Valencià

L’experiència laboral de la població aturada solament té com a segment d’edat més significatiu el de menors de 25 anys. Així, en l’any 2010, una de cada quatre persones aturades menors de 25 anys no tenia experiència laboral (noves incorporacions), mentre aquest percentatge tot just arriba al 2% per a les menors de 45 anys. Població aturada per temps de recerca d’ocupació i edat Total

Menys d’1 any

D’1 a 2 anys

2 anys o més

Ja l’ha trobat

3r T 2008 312,8

210

32,5

22

48,3

De 16 a 24 anys

82,2

62,4

7,1

3,4

9,2

De 25 a 44 anys

168,9

117,5

15,1

8,5

27,8

61,7

30,1

10,3

10,1

11,2

Total

588,9

281,5

164,6

98,4

44,4

De 16 a 24 anys

102,9

55,8

29,3

11,8

6

De 25 a 44 anys

338,5

169,4

89,1

52,8

27,2

De 45 anys o més

147,5

56,3

46,2

33,8

11,2

Total

De 45 anys o més 3r T 2010

Font: Elaborat pel Gabinet Tècnic CCOO PV a partir de dades de l’Enquesta de població activa (INE)

El temps de recerca d’ocupació augmenta a mesura que creix l’edat. D’aquesta forma, l’atur de llarga durada és molt més important entre persones majors de 45 anys que entre joves, cosa que sembla òbvia si tenim en compte la major rotació de l’ocupació que es dóna en el col·lectiu juvenil. Aquest percentatge ha augmentat amb la crisi davant la falta de perspectives d’ocupació. Pràcticament un 40% de menors de 25 anys està en l’atur més d’un any, i aquest percentatge arriba a l’11% per als qui estan més de dos anys en l’atur. Hem de tenir en compte que aquest increment de l’atur de llarga durada és un factor clar d’exclusió social.


44

Col· lecció Testimonis

5.3. Modalitats d’acomiadament La base de dades utilitzada per a l’anàlisi del nombre d’acomiadaments, finalitzacions de contracte i tipus d’acomiadament individual és el Fitxer històric de prestacions del Servei Públic Estatal d’Ocupació. Aquest fitxer conté informació diversa sobre la prestació i els seus beneficis. S’ha usat per a l’estudi aquella que fa referència a les “altes inicials de beneficiaris de prestacions contributives segons causa de dret”. Amb aquesta base de dades es pot obtenir una distribució segons tots els tipus d’acomiadament. Queden sense comptabilitzar tots aquells acomiadaments, o finalitzacions de contracte, d’una ocupació que no haja generat el període contributiu suficient per a ser beneficiari de prestació. Per tant, el nombre d’acomiadaments realment efectuats és major que els que aquesta estadística ofereix. Durant 2009 al País Valencià es van produir 264.432 eixides de lloc de treball que tenien associades una prestació contributiva, de les quals el 47% fou de treballadors/es amb edats compreses entre 16-34 anys. Modalitat en l’eixida del lloc de treball al País Valencià (2009) TOTAL

FI CONTRACTE

ACOMIADATS

TOTAL

264.432

134.552

51%

129.880

49%

Menors 35 anys

123.301

66.454

54%

56.847

46%

Majors de 35 anys

141.131

68.098

48%

73.033

52%

De 16-19 anys

2.899

1.953

67%

946

33%

De 20-24 años

26.955

16.450

61%

10.505

39%

De 25-29 anys

44.334

23.859

54%

20.475

46 %

De 30-34 anys

49.113

24.192

49%

24.921

51%

De 35-39 anys

39.547

19.267

49%

20.280

51%

De 40-44 anys

32.521

16.582

51%

15.939

49%

De 45-49 anys

26.489

13.587

51%

12.902

49%

De 50-54 anys

19.993

9.914

50%

10.079

50%

De 55-59 anys

13.567

5.724

42%

7.843

58%

60 i més anys

9.014

3.024

34%

5.990

66%

Font: Elaborat pel Gabinet Tècnic CCOO PV a partir de dades de MTIN


45

Situació laboral de la joventut al País Valencià

Com es pot veure en la taula anterior, la primera evidència empírica que llancen les dades, es troba en com el major mecanisme d’eixida del lloc de treball és la fi de contracte i no l’acomiadament. Aquesta tendència s’aguditza més com més jove és l’edat de les persones treballadores. De fet, entre la població jove d’entre 16 i 19 anys, el 67% de les pèrdues del lloc de treball es produeix mitjançant la fi de contracte, caent fins al 49% en el tram de 3034 anys. La fi de contracte es produeix quan es té un contracte temporal, no requereix l’obertura de cap procediment d’extinció i no duu associada cap indemnització o, en el millor dels casos, una compensació menor que quan es tracta d’un acomiadament. Tipus d’acomiadament per edats al País Valencià (2009) COMIATS TOTAL

129.880

Acta de conciliació 0%

Sentència Comiat Causes Comiat ERE Altres Jutjat Llei objectives prova extinció causes Social 45/2002 2% 25% 2% 58% 11% 1%

Menors 35 anys

56.847

0%

2%

24%

3%

62%

8%

1%

Majors de 35

73.033

0%

3%

26%

2%

55%

13%

2%

De 16-19 anys

946

0%

2%

24%

4%

66%

3%

1%

De 20-24 anys

10.505

0%

1%

24%

4%

64%

5%

1%

De 25-29 anys

20.475

0%

1%

24%

3%

63%

7%

1%

De 30-34 anys

24.921

0%

2%

24%

2%

60%

10%

1%

De 35-39 anys

20.280

0%

2%

25%

2%

58%

11%

2%

De 40-44 anys

15.939

0%

2%

25%

2%

56%

12%

2%

De 45-49 anys

12.902

0%

3%

26%

1%

55%

13%

2%

De 50-54 anys

10.079

0%

3%

25%

1%

52%

15%

1%

De 55-59 anys

7.843

1%

3%

28%

1%

50%

16%

1%

60 i més anys

5.990

1%

3%

27%

1%

56%

11%

2%

Font: Elaborat pel Gabinet Tècnic CCOO PV a partir de dades de MTIN


46

Col· lecció Testimonis

La primera distinció la podem realitzar segons es tracte d’un acomiadament individual o col·lectiu. Com es descriu en la taula, el nombre d’acomiadaments a través d’un expedient de regulació d’ocupació (ERE) de caràcter extintiu és relativament menut. En l’any 2009, es va situar en l’11%. Entre el col·lectiu jove el percentatge encara va ser menor, ja que només 8 de cada 100 acomiadaments de treballadors/es entre 16-34 anys es van realitzar a través d’un acomiadament col·lectiu. En els casos d’acomiadament individual, allò articulat a través de la Llei 45/2002 és el més utilitzat. Amb aquesta llei es va donar la possibilitat a l’empresa de reconéixer la improcedència de l’acomiadament disciplinari, consignant en el termini de 48 hores en el Jutjat Social l’import de la indemnització que corresponga per l’acomiadament improcedent. Aquesta forma d’acomiadament nega la possibilitat a la persona treballadora de recórrer la decisió empresarial, ja que ja hi ha un reconeixement explicit de la improcedència. D’aquesta forma s’evita pagar els salaris de tramitació, que amb anterioritat havien de ser pagats per la part empresarial en cas de sentència d’acomiadament improcedent. En el tram d’edat de 16 a 34 anys, aquest tipus d’acomiadament comporta el 62%, mentre que en majors de 35 anys, tot i ser també el majoritari, cau fins al 55%. L’acomiadament per causa objectiva comporta el 24% de tots els acomiadaments entre les persones menors de 35 anys. És aquell en el qual s’accepta la carta d’acomiadament sense plantejar demanda alguna, bé perquè es considera que hi ha possibilitats nul·les de posar en qüestió la decisió empresarial o pel desconeixement de les possibilitats de demanda. Els acomiadaments que acaben amb sentència del Jutjat Social tan sols comporten el 2% del total, i un 3% es realitzen per no haver superat el període de prova. En conclusió, en la utilització d’una manera o altra d’acomiadament preval l’agilitat del procediment i l’absència de tutela d’un tercer en la decisió de l’extinció i no tant el seu cost associat.


47

Situació laboral de la joventut al País Valencià

6.

LA VARIABLE ESTUDIS COM A ELEMENT D’ANÀLISI

El 58% de la població en edat de treballar menor de 35 anys té estudis universitaris o estudis secundaris de segona etapa, enfront del 37% en el col·lectiu de majors de 35 anys. Població de 16 i més anys per edat i estudis acabats Unitats: Milers de persones Total

Persones analfabetes

Estudis primaris

Secundaris primera etapa

Secundaris segona etapa

Universitaris i similars

3r T 2008 Total

4.156,6

95,0

1.220,3

1.091,4

874,7

875,2

De 16 a 24 anys

497,8

1,3

75,8

199,6

154,0

67,1

De 25 a 34 anys

866,3

7,1

65,7

237,2

258,5

297,8

Menors 35 anys

1.364,1

8,4

141,5

436,8

412,5

364,9

Majors 35 anys

2.792,5

86,6

1.078,8

654,5

462,2

510,2

4.165,8

82,3

1.130,0

1.145,3

854,1

954,0

De 16 a 24 anys

468,0

0,3

73,5

181,1

157,8

55,3

De 25 a 34 anys

806,0

3,7

62,5

217,7

227,9

294,2

Menors 35 anys

1.274,0

4,0

136,0

398,8

385,7

349,5

Majors 35 anys

2.891,7

78,3

994,0

746,6

468,4

604,4

3r T 2010 Total

Font: Elaborat pel Gabinet Tècnic CCOO PV a partir de dades de l’Enquesta de població activa (INE)

Contràriament, el 34% de la població major de 35 anys té sols estudis primaris, enfront del 10% de la població menor de 35 anys.


48

Col· lecció Testimonis

Taxa d’atur segons edat i estudis acabats Unitats: Percentatge (%) Persones analfabetes

Total

Estudis primaris

Secundaris primera etapa

Secundaris segona etapa

Universitaris i similars

3r T 2008 Total

12,4

54,5

16,0

14,9

11,5

7,7

De 16 a 24 anys

27,3

0

39,0

27,5

25,3

19,3

De 25 a 44 anys

11,7

61,7

20,6

14,5

10,0

7,9

7,9

40,7

9,8

8,3

7,7

4,1

Total

23,4

34,5

35,8

27,0

23,2

13,6

De 16 a 24 anys

41,1

0

60

41,0

33,2

35,1

De 25 a 44 anys

23,7

45,3

46,2

27,8

24,9

14,1

De 45 anys o més

17,7

27,0

24,8

20,9

14,6

8,1

De 45 anys o més 3r T 2010

Font: Elaborat pel Gabinet Tècnic CCOO PV a partir de dades de l’Enquesta de població activa (INE)

La comparativa entre taxa d’atur i nivell d’estudis acabats ens mostra que hi ha una relació inversament proporcional (més atur quant menor és el nivell d’estudis). També s’observa que és inversa a l’edat, ja que l’atur augmenta en els trams menors d’edat. Finalment, la intersecció d’ambdós elements ens revela que la taxa d’atur és menor si el nivell d’estudis és major, però és major segons disminueix l’edat. Així, abans de la crisi, la taxa d’atur de les persones majors de 45 anys amb estudis primaris és menor que la taxa d’atur en joves amb estudis universitaris. En aquest cas, preval l’edat sobre el nivell formatiu. La crisi ha fet créixer totes les taxes d’atur de cadascun dels col·lectius en el seu nivell formatiu específic, mantenint les relacions que s’han assenyalat anteriorment. En l’any 2010, els joves i les joves menors de 25 anys amb estudis secundaris de segona etapa i universitaris, presenten una taxa d’atur superior al 30%, i d’un 60% per als qui solament tenen estudis primaris.


49

Situació laboral de la joventut al País Valencià

Persones entre 16 i 34 anys que han cursat estudis oficials, segons realitzaren o no cap treball remunerat mentre els cursaven o durant una interrupció d’aquests al País Valencià Unitats: Milers de persones i percentatge (%)

Espanya Total

País Valencià

11.922,1

100%

1.349,8

100%

322,0

2,7%

44,5

3,3%

2.241,4

18,8%

265,6

19,7%

327,7

2,7%

45,2

3,3%

8.864,7

74,4%

975,5

72,3%

166,3

1,4%

18,9

1,4%

Sí, sols durant una interrupció Sí, durant els estudis Sí, durant una interrupció i mentre cursava estudis No No sap

Font: Enquesta de població activa. Mòdul any 2009: Incorporació dels joves en el mercat laboral (resultats provisionals), de l’INE

Com s’observa en el quadre, sols el 20% de les persones menors de 35 anys cursaven estudis mentre realitzaven un treball remunerat. Persones entre 16 i 34 anys que ja no segueixen cursant estudis oficials, segons estigueren treballant o no en finalitzar els estudis al País Valencià Unitats: Milers de persones i percentatge (%)

Espanya

País Valencià

Total

9.123,20

100%

1.049,20

100%

Sí, treballaven al moment de deixar els estudis

1.241,50

13,6%

159,4

15,2%

Sí, treballaren després de la fi dels estudis

5.979,10

65,5%

667

63,6%

No, però declaren experiència professional

1.274,50

14,0%

148,3

14,1%

No sap, però declaren experiència professional

108,2

1,2%

16,3

1,6%

No, i no declaren experiència professional

519,8

5,7%

58,2

5,5%

Font: Enquesta de població activa. Mòdul any 2009: Incorporació dels joves en el mercat laboral (resultats provisionals), de l’INE

La major part de les persones menors de 35 anys (79%) deixen de cursar estudis perquè ja treballaven o van trobar treball en finalitzar aquests.


50

Col· lecció Testimonis

7.

CONCLUSIONS

En aquest informe s’ha analitzat l’evolució que les persones joves valencianes han tingut en el mercat de treball en els dos últims anys i les conclusions que podem extraure són: •

S’ha reduït de forma extraordinària la població activa en el tram de menors de 35 anys, concretament entre els homes. La crisi econòmica té un efecte descoratjador entre la joventut que ha comportat l’eixida del mercat de treball (inactivitat) i una incorporació a taxes menors de les que hi havia en l’any 2008.

La disminució del volum d’ocupació entre els joves i les joves (menors de 35 anys) ha sigut del 23%. En aquest període: H Set de cada deu ocupacions perdudes correspon a persones menors

de 35 anys. H En el tram de menors de 25 anys perden una de cada tres ocupacions. H I en el de 25 a 34 anys, perden una de cada cinc ocupacions. •

L’ajustament de l’ocupació al País Valencià es concentra en els homes menors de 35 anys.

El volum d’atur augmenta en el col·lectiu jove per sota de la reducció del volum d’ocupació (de 202.200 pèrdues d’ocupacions en menors de 35 anys, l’atur solament augmenta en 96.700 persones, mentre cau la població activa en 105.500). H En el tram d’edat de joves menors de 25 anys, l’augment del volum d’atur solament representa el 28% del total de pèrdues d’ocupació. H En el col·lectiu entre 25 i 34 anys, l’augment del volum d’atur solament representa el 57% de les pèrdues netes d’ocupació.


Situació laboral de la joventut al País Valencià

La taxa d’atur per a les persones joves menors de 35 anys se situa en el 28,4% en el tercer trimestre de 2010: H El 41,1% per a menors de 25 anys. H El 23,8% per als compresos entre els 25 i 34 anys.

El volum d’atur en aquest col·lectiu seria encara molt major si no haguera hagut una retirada massiva del mercat de treball a causa, tant de la caiguda de la taxa d’activitat (inactivitat per estudis), com de la reducció del volum de població.

En l’anàlisi per nacionalitat, s’observa com la població en edat de treballar, tan autòctona com estrangera menor de 35 anys, es redueix paral·lelament a la caiguda de la taxa d’activitat.

Hi ha major pèrdua d’ocupació relativa entre el col·lectiu de joves estrangers que entre el de joves de nacionalitat espanyola.

L’augment de l’atur en la joventut estrangera és molt inferior a la reducció del volum d’ocupació, a causa de la disminució de població activa estrangera (reducció de la població i caiguda de la seua taxa d’activitat).

Les persones joves menors de 35 anys tenen un percentatge de la població ocupada inferior a la mitjana en el sector públic que és, precisament, el que presenta una evolució més positiva en els nivells d’ocupació.

Per sectors d’activitat, la construcció absorbia el 17,7% de l’ocupació en menors de 25 anys (cinc punts per sobre del que representen els majors de 35 anys) en l’any 2008 i només el 9% en l’any 2010. Entre els joves i les joves menors de 35 anys: H Es perd una de cada dues ocupacions en la construcció. H Es perd una de cada tres ocupacions en la indústria. H I un 14% en els serveis.

En termes absoluts, la reducció de 202.000 ocupacions menys en joves menors de 35 anys, es concentra en la construcció i en els serveis per als qui tenen menys de 25 anys, i també en la indústria per al tram de 25 a 34 anys.

51


52

Col· lecció Testimonis

L’ajustament de l’ocupació, tant en el sector industrial, en la construcció i en els serveis, té lloc entre la gent més jove.

La caiguda de l’ocupació per tipus d’ocupació mostra com la reducció és pràcticament homogènia entre les ocupacions de major o menor qualificació per a joves menors de 35 anys.

L’ajustament que es produeix en l’ocupació temporal comporta el 54% del total de l’ocupació perduda. Es produeix un ajustament major de l’ocupació indefinida entre el col·lectiu de menors de 25 anys (cau el 42% de l’ocupació indefinida que hi havia en l’any 2008).

El factor “antiguitat” en el lloc de treball sembla ser determinant a l’hora d’ajustar les plantilles en tots els trams d’edat. Es perd més ocupació en els llocs de treball de baixa antiguitat.

La jornada parcial està lligada de forma més important al sexe, si bé, també és major en els trams d’edat més jove. La crisi afecta, no obstant això, de forma més destacada al treball de jornada completa que al de temps parcial.

La crisi situa la taxa d’atur juvenil al País Valencià per sobre de la de l’Estat.

Pel que fa al temps de recerca d’ocupació, el 40% dels joves i de les joves menors de 25 anys està en l’atur més d’un any. I aquest percentatge arriba a l’11% per als qui duen més de dos anys en l’atur.

Un jove menor de 25 anys, baró, té un guany salarial un 70% inferior a un home major de 55 anys, i en les dones es dispara aqueixa diferència al 83%.

La discriminació salarial per gènere s’acumula a la que hi ha per edat. Un home menor de 25 anys presenta un salari un 29% inferior a la mitjana, mentre que una dona de la mateixa edat se situa amb un salari un 46% inferior a la mitjana.


Situació laboral de la joventut al País Valencià

8.

GLOSSARI

Població activa: són aquelles persones de 16 o més anys que, durant la setmana de referència (l’anterior a aquella en què es realitza l’entrevista), subministren mà d’obra per a la producció de béns i serveis (població ocupada) o estan disponibles i en condicions d’incorporar-se a aquesta producció (població aturada). Població ocupada: són les persones de 16 o més anys que durant la setmana de referència han estat treballant durant almenys una hora a canvi d’una retribució en diners o espècie o les que tenint treball hi han estat temporalment absentes per malaltia, etc. Les persones ocupades se subdivideixen en per compte propi (ocupadores, empresàries sense assalariades i treballadores independents) i assalariades (públics o privats). Atesa la durada de la jornada les persones ocupades es classifiquen en ocupades a temps complet (amb una jornada habitual setmanal superior a 30 hores) i a temps parcial (amb una jornada habitual setmanal inferior a 35 hores). Població aturada: són les persones de 16 o més anys que durant la setmana de referència han estat sense treball, disponibles per a treballar i buscant activament ocupació. Es considera que una persona busca ocupació de manera activa si: 1) Ha estat en contacte amb una oficina pública d’ocupació a fi de trobar treball. 2) Ha estat en contacte amb una oficina privada (oficina d’ocupació temporal, empresa especialitzada en contractació, etc.) a fi de trobar treball. 3) Ha enviat una candidatura directament als ocupadors/es. 4) Ha indagat a través de relacions

53


54

Col· lecció Testimonis

personals, per mediació de sindicats, etc. 5) S’ha anunciat o ha respost a anuncis de periòdics. 6) Ha estudiat ofertes d’ocupació. 7) Ha participat en una prova, concurs o entrevista, en el marc d’un procediment de contractació. 8) Ha estat buscant terrenys o locals. 9) Ha realitzat gestions per a obtindre permisos, llicències o recursos financers. També es consideren aturades les persones que ja han trobat un treball i estan a l’espera d’incorporar-s’hi, sempre que verifiquen les dues primeres condicions. Població inactiva: rep aquesta consideració la població de 16 o més anys no inclosa en les categories que defineixen els aturats. Taxa d’activitat: (Actius / Plob. > 16 anys) x 100. Ràtio que mesura la intensitat d’ocupació de la capacitat productiva d’un agent econòmic o d’un determinat àmbit territorial. Taxa d’ocupació: (Ocupats / Pobl. > 16 anys) x 100. Ràtio que mesura la quantitat d’persones ocupades sobre el total de la població major de 16 anys. Taxa d’atur: (Aturats / Actius) x 100. Ràtio que mesura la quantitat d’persones aturades sobre el total d’actives. Taxa de temporalitat: (Treball. Temporals / Assalariats) x 100. Ràtio que mesura el percentatge de persones que tenen un contracte eventual en relació amb el total de les persones que treballen. Taxa d’assalarització: (Persones assalariades / Ocupats) x 100. Ràtio que mesura el percentatge d’assalariats sobre el total d’ocupades.


Situació laboral joventut al país valencià  
Situació laboral joventut al país valencià  

Estudi de la secretaria de joventut i el gavinet técnic de ccoo pv, entre 2008 i 2010

Advertisement