Page 1

‫ژورﻧﺎل‬

‫روزاﻧﻪ‬

‫دو ‪ ١٢‬داد ‪٩٣‬‬ ‫‪ ٢‬ژو ‪٢٠١‬‬ ‫ د‪ #$‬ا‪ 0‬وز‪ $ :‬ام وش‬

‫ا‪2%‬ام از ا‪ $/‬ل‬ ‫‪ $‬ام وش‬

‫روز ‪ ١٠‬داد ر از‬ ‫اد! ز ا  و‬ ‫اد & ا‪ %‬د ‪# $‬ت‬ ‫‪*'*+‬ن در ز ان ر&( ' ‪ .‬و‬ ‫روز '‪/ 01+ ،34‬ش ه‬ ‫اار 'ران در او در ر&( ‬ ‫و ه‪ 597‬ا‪%+‬اض زن ه و ‪567$‬‬ ‫ه ا‪ +‬ام در ; &ن‪: ،‬ت‬ ‫ز ان در ‪7$‬ل ‪#‬وت و د ا‪+‬م‬ ‫ ‪ $ $‬را ا‪ +‬ام ‪$‬د! ا ‪.‬‬ ‫ و را @ف ‪>7$‬‬ ‫‪'*'1/ >' A‬ن ‪ B1C%‬زن‬ ‫‪D‬ه '‪ 5‬ا‪ +‬ام ‪$‬د ‪ .‬و & ‪ $‬‬ ‫‪E" ، %‬ر  ا" د‪F3 >' / .‬‬ ‫اوش &'‪4%‬ر ا ‪/‬ا ‪5G‬‬ ‫& را در ‪ (H# 0%‬د دا‪%‬‬ ‫ و ا‪%‬د ‪I‬ن ‪FJAK 5'%4G$‬‬ ‫ ‪3O‬ن را گ ‪. ' LM‬‬ ‫&‪7‬ر ا ‪ C‬وا‪71$ C#‬‬ ‫'> ‪ F4P‬ا‪ +‬ام ا‪ %4P %7$ .F‬را‬ ‫ ‪/‬ان اغ دا‪F7$P 5G $ F‬‬ ‫د را '> '* دا(‪R $ 7‬ها‬ ‫‪P 3‬ت و ‪I :‬ن ا‪$ F‬د! ‪.‬‬ ‫ا‪ +‬ام‪ S ،‬ا'‪ F4P 5‬د! ا‪.F‬‬

‫ ا‪ +‬ام و ‪%3$‬ر زا( ! ! و ا‪ +‬ام و‬ ‫‪%3$‬ر ‪P‬ت د ادا ده ‪7/ .‬م‬ ‫&ح ه ‪ F4P‬در ا'‪ 5‬روش ‪F4P‬‬ ‫ه‪ BJ% 0‬ا‪ A:A‬و در ‪I‬ن ذ'‪ UJ‬ا ‪ .‬م‬ ‫"‪E‬ر  ا" ‪ F4P‬ا ده‬ ‫ه*ار ‪ J‬از دم ‪%C‬ض را ا‪ +‬ام ‪$‬د!‬ ‫ا‪ .F‬ا‪ +‬ام ‪ P‬ا در د‪ F‬ا'‪ 5‬رژ'‪،0‬‬ ‫ ه‪ 7‬رژ'‪ 0‬ه ‪ %‬و ‪K‬ار‬ ‫د'‪ ،X‬ا ‪ZP‬ف ‪ 5JAK 4'*Y‬د و‬ ‫‪#‬ار ار‪+‬ب در ; &‪ C‬د!‬ ‫ا‪.F‬‬ ‫ا ا ز ‪ ،‬در ‪$ M‬ب ‪5‬‬ ‫ا‪:‬ب ‪ ،\٧‬ا‪ +‬ام و‪ 1‬ا از ‪U‬‬ ‫‪ #‬رت ا ‪ F4P >' 04E/‬ار‪D/‬ع‬ ‫ در ‪P‬ل ‪ _4‬د‪ ،‬اوز‬ ‫‪Z‬ه ِ‬ ‫ا‪ +‬ام ‪ P‬ا از ا‪@%‬ل ا‬ ‫&‪ 1‬از ‪:‬ط '> ‪ F4P‬در ‪P‬ل‬

‫ا‪H%P‬ر ا‪ .F‬اوز در ‪7& _:‬ر‬ ‫ا ‪1‬ن ه ‪ J‬از د ‪#‬ار‬ ‫دار ‪ $‬و‪ C‬از ا‪ +‬ام *ار و ا‬ ‫‪I 17+ bA‬ن ‪ ! 1‬ا ‪ 7 >' .‬رز‬ ‫ا'‪ 5‬ا‪%+‬اض‪ ،‬ج ا و‪ %‬اد!‬ ‫ه( ا‪ $ F‬د‪ F‬رد زدن ‪#‬ن‬ ‫‪ fg$‬و ‪#‬ون و( ‪@#‬ص ‪ ،dJ‬از‬ ‫‪*'*+ _%# 5‬ان‬ ‫‪ F$‬در ‪%3$‬ر ‪ِ 4E‬‬ ‫د ا‪%‬ع ‪ . $‬ا‪ +‬ام ا ا'‪5‬‬ ‫‪*& F4P‬و ‪/ 5'I‬ش ه'‪ h‬ا ‪:‬‬ ‫در ‪ _:‬د ا‪ $ F‬ا *'‬ ‫‪  h 3$‬ان ‪ ! I‬ا ‪.‬‬ ‫‪ P‬ا‪ +‬ام را ' از د‪ F‬ا'‪5‬‬ ‫&'‪4%‬ران ون ‪I‬ورد‪ C& .‬ا'ان ‪h‬‬ ‫از ه زن د'‪ X‬ره ن از ا'‪5‬‬ ‫‪ F4P‬ز دارد‪ ،‬و ‪ h‬از ه زن‬ ‫د'‪ X‬ا ا'‪$ 5‬ر ‪I‬د! ا‪*.F‬‬

‫)(&'&ن ‪ !"#$‬و ر آل ‬ ‫ ت ه ار هت د‪:‬‬

‫آ*‪ #7‬دو ‪0‬ه آ*‪ ١٠٠ 340 5‬ه'ار‬ ‫د‪9‬ر‪&'&() $ 8‬ن آل ‪.‬‬

‫ ‪ -١١٢٠٠‬اف ا ‪ #% / ٦‬د ‪ !"#$‬ر ‪٢٧٥٠٠‬‬

‫‪ $‬ا‪ 8‬ارل آ*‪ $ 5‬ا *ر‪ ;() +‬و‬ ‫ا*‪= >#‬درس )*س ‪: #,$‬‬

‫در ‪:* +, -‬‬ ‫‪negah e shoma‬‬

‫‪( ) $‬ر‪٠٠٤٦٧٣٩٨٦٨٠٥١ :‬‬ ‫‪markazi.wpi@gmail.com‬‬


‫اﯾ‪journal.ruzaneh@gmail.com :‬‬

‫ﯾ‪:‬‬

‫‪journal-ruzaneh.com‬‬

‫آ‪&G"0 3‬ل =‪ +‬آ&دآن ا!؟‬ ‫‪ $ D)E‬ا‪30‬‬ ‫‪ A‬آدآن ون آ ‪I‬ن‬ ‫"آدآن ه'‪3 %J "F‬د ر د'‪X‬‬ ‫در ار ح  ! ا‪7& .F‬ر‬ ‫ا ا آدآ آ ازدواج وا‪5' A‬‬ ‫‪l  ! 3 "Fk" I‬در‬ ‫‪ hK ! m7‬ز'د از ‪ l‬ه ه*ار آدك‬ ‫" ه'‪ "F‬در ا'ان ‪@E‬ل ازدواج ‪Fk‬‬ ‫‪ ! 3‬زن ا'ا دان ا‪' %bY‬‬ ‫‪+‬ا‪ 0: #‬ا'ان ه‪ . %‬ا'‪ 5‬آدآن ه‪p‬‬ ‫‪ #:P‬ار و ‪ _A‬ا‪ %P 5%‬‬ ‫از ‪ _@E/‬ه‪E 0‬و ‪ ،‬و ‪ hK‬ز'د از‬ ‫‪ I‬روا ن ‪. 3‬‬ ‫‪P FE/‬آ‪ F7‬رژ'‪ Fm 0‬ا ‪،‬‬ ‫آدآن آر و آدآن  ‪ ! ' M‬ه‬ ‫‪+‬د ل ! ا ‪ .‬ا'‪ 5‬آدآن ‪ q:Y‬از‬ ‫ر‪ !Y‬و د و ز  ل آدآ ‬ ‫‪E‬و ‪ 7Cr m1‬ه ‪f1%K‬‬ ‫‪ 9#G#‬و آدك دزد و د& و ‪FlY‬‬ ‫‪ . 3 _' / s1r‬ا ‪G‬ا آدآن ا'‪5‬‬ ‫‪ F‬د‪G‬ر ‪ 3‬؟‬ ‫آدك ‪ ! 'I‬و ‪ F‬د را ‪5C/‬‬ ‫‪O . m7‬م ‪P‬آ‪ 0‬و و‪FC‬‬ ‫ا‪@%#‬د و ا&‪ +7%‬و ‪Y‬ه‪ X‬اد! در‬

‫‪E (E‬اب و ‪Q:@ 2‬‬ ‫‪H #‬رام‬ ‫ز‪" ،4$56‬د‪ $‬ا‪ 9#:‬ا‪ 8‬دا‪5‬‬ ‫ارو ‪ ،";$‬ا‪=/‬د از و?>‪ :@ 2 $‬در‬ ‫دا‪ AA5AA‬ارو ‪ :AABAAC ;AA$AA‬در ‪2AA‬ام دا‪AA5AA‬‬ ‫‪$D‬ا ا ‪E #E‬ه‪G 2‬را ‪ H$ID F‬د‪A/AK‬ان‬ ‫و >‪NO ًM‬ان ه‪2$/N‬؟! اروم‪ $ -‬ز‬ ‫ ج ‪ .‬در ه دا ه‬ ‫ان  ا "! ا‪#‬اد و‬ ‫'&و‪%‬ان ا( را و *) " ‪+‬‬ ‫ور '‪ -. ،%‬از ا(‪ 0‬آ ر و ر‪ 2‬ن ‬ ‫‪ 4‬ت

 ‪ .%#‬و ا( ا‪ 67 .5‬از ن‬ ‫ا‪ 89‬آ ‪ (:‬ت و ‪ 9‬ز & ى ر‬

‫‪ E‬ود! ‪O‬م ‪P‬آ‪ 0‬ا ‪ ! 'I‬و ‪F‬‬ ‫آدك را ‪ . m 5C‬در ‪،D%‬‬ ‫ رژ'‪ 0‬ا ‬ ‫‪ 0A‬و ا‪bY‬ن ‪ِ *%‬‬ ‫آدك ه'‪# . m A/ F‬ا‪ 5‬ار‪D/‬ع‬ ‫ا آ را ‪I‬زاد زن و د و رج‬ ‫از ازدواج ‪ %‬را "را ‪3‬وع"‬ ‫  " ه'‪ "F‬آدن آدك‬ ‫‪ :Y . D‬و و‪ s FC‬ا‪@%#‬د‬ ‫در اد! ه ا ‪ #:E ! 7+‬‬ ‫آدآن و د‪ _A‬ا‪E 1l‬و‪I F‬ن از‬ ‫ر‪ !Y‬و د ا‪ F‬آ در ارد ز'د‬ ‫ه‪ 0‬ت ‪E :Y‬و‪ F‬آدآن از‬ ‫‪ _@E/‬و  ن ‪I‬ن ‪3 D‬د‪.‬‬ ‫آدك و‪3 A% %#‬د '‪ u‬ان & '‬ ‫ا‪ F‬آ د'‪ 5‬و ‪Z‬ه‪ s‬دارد و ‪،F1‬‬ ‫ از آدك د'‪J X‬ت دارد و ‬ ‫&‪ F‬د را ‪ / FM ' /‬ا ‪ ،‬از‬

‫‪ 7J7 *G FmA‬و ه‪ *G 7‬را‬ ‫‪K‬اه و ه‪7‬ز''‪3 0 h‬د‪ ،‬و‬ ‫‪ZA‬ا ه‪ F %Av X9‬و‪FC‬‬ ‫وا‪ C& ' 5' A‬ا آ در ‪I‬ن ‪! A%‬‬ ‫ ارد‪ C& ،dm+ ،‬در ‪ _:‬آدك‬ ‫‪v‬ل ا‪ .F‬ا'‪ 0A C& u' 5‬و ‬ ‫‪C‬ره ا ‪%7‬ا ز و ‪! 'I‬‬ ‫آدك را و‪ FC‬ا‪@%#‬د و ا&‪ +7%‬‬ ‫وا‪ 5' A‬و ! * ‪ C& 5G .‬ا '‬ ‫‪ FAv‬آ_ ر‪ !Y‬و ‪ %‬و د و‬ ‫‪M‬ورش آدك را ‪X ! C‬د و ‪I‬ا‬ ‫‪ 57H/‬آ ‪ .‬و ا'‪ 5‬در &‪& C‬د آ‬ ‫د و ا‪7g%‬ر ان ‪I‬ا ‪_m3/‬‬ ‫ ه ‪ q:Y m1 ،F 5m7‬در '‪C& u‬‬ ‫‪ %A‬ا‪ 'Z6m‬ا‪ F‬آ ا‪ _l‬و‬ ‫اس ‪I‬ن ‪I‬زاد و ا و ر‪ !Y‬ه‪7‬‬ ‫و ان ا‪*.F‬‬

‫ا‪ < :‬در د‪ #‬ع از ‪4‬ق و زاد(& ى‬ ‫‪#‬دى و ا‪ < :‬ن ‪:‬اب د‪%‬ان '‪0‬‬ ‫ ا‪ A‬ل ' دا( ‪9‬ره ى ‪% BC‬ه‪،%‬‬ ‫آ ه*‪ D‬هس ‪5‬د‪ F‬زى از ا( ر ‪ ،G‬‬ ‫" ‪ I(' H‬ن "‪J‬ر ‪.%0‬‬ ‫‪ KC‬ا‪LH‬ع ا( ‪ +) M‬ن ‪5‬د‪ ،F‬آ‬ ‫ ا<اف "د‪" ،‬د(& ه‪ G‬ا(‪F2 O‬‬ ‫"د ‪ G( %( ،%0‬آ '& ارو‬ ‫هار‪ 7 F‬ر(‪ 6‬ا(ان ‪P‬وف د‪ F‬و‬ ‫"اه‪ %‬د‪P .‬و‪' O#‬اب ‪ +C‬و‬ ‫‪#‬ه‪% Q‬رن د ‪ O‬هار‪ F‬ز ‪D‬د‬ ‫دم ا(ان د‪ F‬و ه)‪ .8‬ا (‪ F%‬اى ا(‬ ‫'&‪ ،‬ار‪ S‬ن و '&ت د(ى ‪ D‬در‬ ‫‪ '2‬دارد‪ .‬ا( ر اور زاد از ‪G&:‬‬

‫ا‪" ،L9‬د را ه‪ 7 G‬ر(‪H 6‬‬ ‫'اب و <‪ O4‬و ه‪ G‬آن ‪ 7‬ر(‪ 6‬‬ ‫" ‪+.2 H‬ر ا ام زادى و ا) ن‪،‬‬ ‫ه) ن و ه‪ G‬رد(‪" T‬اه‪ %‬د(‪ %‬و ا(‬ ‫ا<‪ .‬ر ‪* F+:‬ى "اه‪ %‬آد‪.‬‬ ‫دا‪ (B‬ن دا ‪ F‬ارو و ‪ P‬‬ ‫‪%&2‬ات و ‪ A.2‬ت ا( دك ‪+P‬م ا‪ C5‬ل‬ ‫اه‪V* %‬ا'‪ 8‬و ‪ .‬رزات "د ا( (‪F%‬‬ ‫را ‪" W4C‬اه‪ %‬آد‪ .‬ل ‪ ،X#‬و ‪8‬‬ ‫ ن ا‪ 89‬آ "ن ج ز‪ %‬در دل ‪ ،-P5‬ز(‬ ‫‪ S2‬آ "‪D‬ف ‪ %0‬زارش‪*.‬‬

‫ژورل ه* روز‪ @* 'A$ ،+‬ه‬ ‫‪& 30 B0‬د!‬

journal-ruzaneh-no-99  
journal-ruzaneh-no-99  
Advertisement