Page 1

‫ژورﻧﺎل‬ ‫ال و&‪ , -#‬دن ‪ +‬ا*)(‬ ‫ ا ور ا م ا ام از ‬ ‫داد& ه‪ ،# $‬را !ان  دا‪.‬‬ ‫ ا در ا دوز‬ ‫در ‪" # $"%‬ا! در رد ام اام‬ ‫د"‪ +,- .‬و * ا در )‪ :& ' ،‬ا‪0‬‬ ‫رو ‪5‬ان ‪ 2# 3‬و ‪1‬‬ ‫ه‪ 8‬و ‪,7‬ن و ‪7‬ر‪ ) 06 $‬ا"&‬ ‫ >=ن از رو ‪;7‬ه< و ‪# :;7‬د‪3‬‬ ‫ا"&‪.‬‬ ‫ه‪ 5"  0,‬در رد ‪٧٠٠‬‬ ‫اام ‪ AB‬در دور‪ & 3‬رو و د‪3‬‬ ‫ه ه‪E‬ار اام در دور‪ " 3‬و ‪" D%‬ل‬ ‫& & ا"‪F G‬م ‪ 7‬م ‪.5,‬‬ ‫دوز > ر" در ‪D% -#‬‬ ‫ و در ر ‪  ١٠‬اام د ‪.‬‬ ‫  ا"&  از ز ا ن‬ ‫اا در ز ان ر در را‪ 3‬ر‪# 0.‬‬

‫‪ ٢٣‬ژو ‪٢٠١‬‬ ‫ د ا وز‪ :‬آ ان و‬

‫ ا‪/#‬‬

‫‪ #K %‬دار‪ ،‬از ‪2‬ت و>& "‪ .‬د‬ ‫و در'‪ ،&2L‬ا & ‪;7‬ه< و ‪:;7‬‬ ‫‪ &M‬ه ا"‪ # G‬اان ‪ ;-‬او‬ ‫را ‪ #‬دار ‪O‬و‪ .‬و "‪ N‬او را ‪ #‬ه‪,‬ا‪3‬‬ ‫‪ ٩‬د‪ 5‬اام د !‬ ‫ا‪ & 0‬ا"‪ G‬در اان ا"&‪.‬‬ ‫ا‪.- 0‬ران ‪ #‬اان ه;‪7 .‬‬ ‫ه;‪ > .‬و ‪#‬ا ا ‪.> ,#‬‬ ‫‪' #‬دن ا ‪ #‬ال و‪&Q‬‬ ‫ا ا &‪.‬‬ ‫‪ 6."" #‬و ‪.-‬ر ه رژ‬ ‫ا"‪ G‬را در د ا> د و ر د‪5‬‬ ‫‪ #‬ه‪ ,‬ا‪ - 0‬ن از ‪7‬رو و‬ ‫=‪ W‬ر و ا‪GV‬ح ‪ S*T‬و از ‪ ,+‬و‬ ‫‪ G‬و ‪ X‬و ‪ ،& ' L‬دور ;&‬ ‫روز ‪- #‬م ‪ &># * &-‬در‬ ‫داد'ه‪ :!V 6‬و د ‪ ,= ،‬و‬

‫&‪ !%%‬آ ام &‪%‬ن ! د‬ ‫ ( ' از "‪-‬ان ‪+ ,‬وف و ه ن از‬ ‫ " از ‪3‬ف ‪ 012‬ا‪ ./‬ر(‪ .‬و‬ ‫‪. 4 . 5‬‬ ‫( ' دم ‪$8‬ان‪ ،‬ر‪(4 ،‬ا ت و‬ ‫ا‪ $;/‬در ‪ : 9" : 9:& 012‬در‬ ‫روزه &>‪ .( = , .#4 94‬در‬ ‫ا‪= @A8‬د ‪ 2‬ب =د را ‪,‬دا‪, 94‬د‪،‬‬ ‫‪ >8‬داد ‪,‬د ا در ‪- ،@, B‬ن = ا‪ 5‬ام ‪,‬‬ ‫در‪-‬وردن ‪ AE‬س =د در ‪ C‬م د و در‬ ‫ادا و‪  .95‬ر ‪ ,‬ا‪ ; .' F5 GH‬‬ ‫‪ 4‬ا‪+ , - J4 ،‬وف ‪ I‬م‬ ‫و ‪- ( 5 ,‬زاد ‪4.‬د‪".‬‬ ‫‪ 28‬وز ‪ K ,‬ز &‪ .‬و د= ‪ E‬در‬ ‫ز &‪ .#4 .‬و =‪ .#‬دم در‬ ‫‪5‬ا‪ N‬ا‪ .$' , LM ./‬ا و از ‪ ,‬و‬ ‫ ر ‪ -‬ن ا'‪ N‬رژ' ‪ .,‬و‪ :5‬ا‪H‬ا ‪.‬‬ ‫‪4‬د‪ .‬ا& ز‪ .‬در ا'ان ‪8 .‬ا در‬ ‫ا ‪9‬اض ‪ ,‬د= ‪L P' E‬ب ا‪ AE .$1E‬س از‬

‫روزاﻧﻪ‬

‫دو ‪٩٣ ٢‬‬

‫‪! "# $‬‬

‫‪ N8‬در ‪ ,‬ورد و ‪ +,‬داد& ار‪ 28‬ع ا‪./‬‬ ‫‪A2‬ر ‪4 .‬د ‪L‬دور =دش را‬ ‫"‪TI‬م" آ د‪ 5 3 = , B5‬رت ‪ A‬رز‬ ‫‪ @T;9‬دم ‪ T 1‬ا‪.‬‬ ‫‪ '2‬ن ا ‪+ ,‬وف و ‪ .$‬از  ‪ ,‬‬ ‫زور و ‪L8 , ،X9‬اب ‪ 4 W‬ن و ‪V8‬‬ ‫آ; ن ‪ ,‬رت ز ن‪ ،‬از ا‪ 9,‬ا آ(‬ ‫ا'‪ ،T N‬ر(‪ .‬و ‪ Y‬ر(‪' W , .‬‬ ‫ا ‪B N'8‬ق ا ‪ .‬و ‪ .‬دم ا'ان‬ ‫د‪ .(4‬آد ا ‪ [8 $8 .‬اوز‬ ‫ا‪ :8‬ق ا‪ 9‬د ا ا ‪9‬ا ت ‪ 8 .1‬و‬ ‫ه( ه\ ‪ , 8‬ا'‪ N‬زور& و ‪ 28‬وز ‪.1‬‬ ‫و د ع ا]' دم و =‪H #‬ا ن از‬ ‫ا'‪B N‬ق ‪ ' W‬ا =د ‪. 4 A‬‬ ‫‪$(H‬ر ا‪ (8 , ./‬م د‪ !9‬ه‪ $‬‬ ‫‪ _,‬از ‪ 8 ^ F5 5‬دو‪ E‬و ‪012‬‬ ‫ز' ; ر و ‪+8‬ض ‪ .1‬از ا ‪ $‬‬ ‫‪ `'4‬و ‪-‬زاد'ا ‪5‬ار دارد‪, .1 .‬‬

‫*‪3‬ل ‪ 21‬ا‪1‬ام در ا ان‬ ‫‪Y‬زات ‪ !2‬ه‪ 0* ,2 ,‬و ‪0O‬‬ ‫& * دم !‬‫اام ‪ &-‬و ‪ , <.Q‬ا"& و ‪ #‬در‬ ‫ه‪6- - ,‬ن و از ‪ *,-‬در اان و‬ ‫) را ‪,‬ع ‪2‬د‪*.‬‬ ‫ه‪ a‬زور&'‪ ( N8 .‬ه ‪ b'#8 .‬و‬ ‫ر(‪ 8 .‬دن ا'‪ 28 N‬وز و زور&‪،‬‬ ‫‪ [8‬در ا'‪ N‬ا ‪9‬اض و ‪ A‬رز اه ‬ ‫داد‪ . 5 b'#8 .‬آ ه(; ‪ 5‬ن‬ ‫ ‪ T‬ا‪, ./‬د ‪ $8‬آ‪ .‬را (‪.‬‬ ‫‪ 8‬و ‪: $8‬ف ‪W‬اآ ‪T‬‬ ‫را ‪ .( 2‬آ ‪ , T1,‬دم ‪9+‬ض‬ ‫; ن ه رژ' در ‪,‬ا‪ ,‬ا ‪9‬ا ت ‪ $-‬‬ ‫‪ .,‬د ‪ 9‬و ‪ 4 8 `+‬ا‪*.‬‬


‫اﯾ‪journal.ruzaneh@gmail.com :‬‬

‫ﯾ‪:‬‬

‫‪journal-ruzaneh.com‬‬

‫ل و ادت د !‬ ‫‪ 7‬اب د‪!5‬‬ ‫اد‪ ,‬ت ‪/H‬د و‪ dB 2 4‬در‪ 9‬ب ه ‬ ‫‪ .$B‬و ‪$(H .5B‬ر ا‪ ./‬‬ ‫(‪4 .‬د‪ .‬در ا ر و &‪ 9:‬ه و ‪ 94‬ه ‬ ‫ان رژ' ا ام‪ ،‬اد‪ ,‬ت ‪/H‬د و‬ ‫د ; ج ‪ .‬ز ‪ .‬ا'‪ N‬اد‪ ,‬ت از‬‫‪ '; K'3‬ت ورز‪$(H .4‬ر ا‪./‬‬ ‫ه در ‪ f(W + H‬ژ ‪4 .‬د‪ .‬ا=ا ‪ 0W‬از‬ ‫ ‪ A8 8 B,‬ل ‪-‬رژا‪ N9‬و ‪ 8‬ا'ان و‬ ‫‪,‬د ‪-‬رژا‪ ،N9‬روز ه ورز‪.4‬‬ ‫درا'ان ‪ ,‬ز‪ ,‬ن ‪/H‬دان و ‪& 2 4‬ان‪،‬‬ ‫‪98‬ه '‪ .‬زد ; ن از ‪ h‬اد‪.8 ,‬‬ ‫د ; و ا ‪ .‬دارد‪ .‬روز ‬‫"=‪A‬ورز‪ ".4‬رخ اول ‪ 8‬در ‪I:‬‬ ‫او‪ 98 , _E‬در‪- ;M" :4 4‬رژا‪N9‬‬ ‫را در ‪-‬ورد'" و روز ورز‪.4‬‬ ‫" ‪W‬وز" ه ‪ 98‬زد‪- " :‬رژا‪ُ ،N9‬د ‪ 8‬‬ ‫‪ُ,‬د‪" .‬‬ ‫ا‪ 0‬ز‪#‬ن ه‪,‬ن ; ا"& در روز‬ ‫رو‪ >K 02‬در ‪O‬ور و ا ‪]^Q &>5‬‬

‫آ ر ‬ ‫در اان ا‬ ‫آ ان و‬ ‫رو' اد ه ‪ H‬ر در = ور ‪ b15‬ه‬ ‫ا ن ‪ .:'4‬را ‪ ; .‬رد‪ .‬او ع اق‬ ‫‪ N'8 ' H‬و ‪ Y‬ا!‪ N'8 L‬ا‪ .5 :8‬ا آ‬ ‫‪ 0:‬در ‪1‬ن ه ‪ 0A :‬آد‬ ‫ا‪ .‬و‪ G' 5‬ر' و ‪L, @(I8‬ر&‪N'9‬‬ ‫ ‪ +H‬ا ‪ , .‬د‪ .‬آ ‪= $8‬ا‪ ;9‬ن‬ ‫ره ^‪ .‬از ‪ A9 T P' 4‬و  ‬ ‫‪,‬د‪ , ،‬ه( ا‪ +,‬د و'ا!ش در ‪ 'H‬ن‬ ‫ا‪ .‬و‪ T G' 2 .95‬ا‪ ./‬و ج‬ ‫ا ام ه و ' ق ار‪ . 28‬اش ‪1‬‬

‫ و ‪ #K‬ه دار در ان ه‬ ‫‪ . %# 62‬ا‪ 0‬اد‪#‬ت ه‪,‬ن ; ‬ ‫ا"& دم را ‪ #‬و ‪ Y2‬و‬ ‫‪Y7‬وز ‪ 67 . 67‬ه‪ ,‬ا‪0‬‬ ‫ت از ‪O‬ن ه " ز ‪ .‬در ه‪8‬‬‫ا‪_ >K  &,- 0‬‬ ‫ورز‪ 2‬را در‪#‬ور و ‪ #‬گ‬ ‫ر‪ SQ‬ورز‪ 2‬ا ‪ ،‬ه‪ EK a‬ا ; و ع‬ ‫دو"‪ , >b# .‬رد‪ .‬ان ورز‪2‬‬ ‫‪ #‬و ‪2‬د ‪%‬م ‪O‬ور ‪2‬د و دو"‪ .‬و‬

‫ ‪E‬د‪ c‬ع ‪ .2# >#‬ه ‪ K‬آ "*^‬ ‫‪%‬ل را در ه‪6- - ,‬ن در ورزش ‪#‬‬ ‫ ‪2‬د >ه‪ 3‬آد‪ ،‬ا ‪&c‬‬ ‫‪ &c‬ا"‪ EK G‬د‪ 5‬ا"&‪ .‬ا‪0‬‬ ‫‪ E- EK &c‬گ و ;‪ .‬در ‪ %‬‬ ‫ذه‪ 0‬د ‪ .# ,‬زدون ه‪ 8‬ت و‬ ‫ > و گ ‪ &c = # 67‬ا"‪G‬‬ ‫و ا‪Y‬د ‪ ،&2 +- g‬و ‪2‬د‬ ‫‪ 0c,‬ا"&‪*.‬‬

‫‪ 4‬د و ‪ (8‬ن ‪ '#8 , ;,‬ا ‬ ‫‪4‬د‪8 !- ،‬اژد ‪& . @(T8‬دد‪ .‬از‬ ‫ا[ ‪ 9‬ن و ‪ W‬آ‪ 9‬ن و ‪/!,‬دش و اا^@‬ ‫و ‪ AE‬ن و ‪ 9,‬ن ‪M ،^& .( N‬ا‬ ‫آ ‪,‬ا ه( ‪ 4-‬ا‪.‬‬ ‫‪ ,‬ا'‪ N‬و‪H‬د ا'ان ‪8 . !M‬ا ‬ ‫‪ , . ' W‬ا'‪ N‬و‪ , +‬ن ‪! . 4 ,‬‬ ‫ ا'‪ T‬رژ' آ ‪ ,‬ا'ان =د '‪ .T‬از‬ ‫‪L,‬ر&‪ N'9‬د‪ @'k‬ا‪ .‬دا=‪ .1‬و ‪ Bh‬ا‬ ‫ا؟ ! ا'‪ T‬ه ‪ H‬ا(‪ .‬از‬ ‫د‪ .;T‬و ‪ ',,‬زن و ‪+ H‬‬‫‪!,‬ش ‪ .‬ر ‪ ،‬را م ‪ T‬ا‪./‬‬ ‫‪!,‬ش ‪= .‬رد؟ ! ا'‪P' (B9 T‬‬ ‫‪ W‬ا‪8 .1‬ور' در اق و ر'‬ ‫ا؟ ‪ ,‬ا'‪ N‬و‪H‬د ا'‪ N‬ا'ان ا آ ‪.‬‬ ‫‪8‬ا او ع ‪I,‬ا‪ .‬و ‪@(I8 @, 5 Y‬‬ ‫= ور را ض آ ‪.‬‬

‫ا‪/‬م در ا'ان آ ا و ه(‪N‬‬ ‫‪ 4 n ,‬ا آ '‪ m _AH P‬د‪.‬‬ ‫ ‪ 1‬آ@ ‪ ,‬ط ‪ @$H‬و ( ‪ 5‬ا‪ ./‬در‬ ‫‪ 'H‬ن ‪ .;AH . 4 ,‬ه( ‪ A H‬و ز' و رو‬ ‫آ آ ‪8 .‬ا ‪ T‬ا‪ ./‬را ‪'L,‬‬ ‫‪ ;T,‬و ‪ + H‬ا اوز و رن و‬ ‫ا ‪ f, .‬آ ‪ + H .‬ا ‪8 1‬ور' و‬ ‫ ‪ \H 1‬و ‪, 1‬ا‪ ,‬آ ;‪G‬‬ ‫ا و ‪-‬زاد'اه‪ .‬و ر دم ‪. 4 ,‬‬ ‫‪ + H‬ا ‪ ,‬ون ‪/‬ح ا‪ .(8‬و آ;‪ 9‬ر‬ ‫‪ 1 + H ..+(H‬ا ام و ا‪ G‬‬ ‫‪,‬ا‪ ,‬زن و د‪W P4 ., .‬وز ‪NM‬‬ ‫‪ .;AH‬آ دور از ا‪ m9‬ر ‪ ،‬را‬ ‫‪q 8‬ا‪!4 .8‬ف و ز' و رو آ ‪,‬‬ ‫او ع = ور ‪>& .‬ارد و ‪ ,‬آ@ دم‬ ‫= ور  ‪ .‬ده ‪ 8‬از ‪4‬‬ ‫ار‪ 28‬ع دا=‪ .1‬ره ‪*. 4‬‬

journal-ruzaneh-no-116  
journal-ruzaneh-no-116  
Advertisement