Page 1

‫ژورﻧﺎل‬

‫روزاﻧﻪ‬

‫ ‪ ٢٧‬داد ‪٩٣‬‬ ‫‪ ١٧‬ژو ‪٢٠١‬‬ ‫ د ا وز‪ :‬آ ان و‬

‫داره ز ر را در ه !‬ ‫ ا&‪%‬‬

‫ز"ن ا ا"‪( +‬س ز) وارد ( 'زاد‪!" %‬‬ ‫ د  ز ن در ا ان ا ورود ‬ ‫ورز ه و د ع  ا  از ا ‬ ‫‪#$‬ا"!!‬ ‫  وا ل ا  اهن ورود‬ ‫زن اا اد م ورز ‪.‬‬ ‫ر ه‪ $‬ا  ‪ #‬روز "! از‬ ‫ا‪ ،  )*+‬و ' & ‪%‬از‪$‬‬ ‫‪ ,-%‬و‪./‬ر ‪ ) ,-%‬زن در‬ ‫اان ‪.‬دا و اهن ‪ 1 2‬ر‪ $‬ا‪0‬‬ ‫' ‪! 3 4‬‬ ‫ه‪78‬ن ‪%‬م ‪ 1 6%‬ل در‬ ‫ز!‪&, ،‬ت ‪ 6%‬وا ل در ‪%‬ن‬

‫ا; و زن در اان ا‪ 0,: $‬د ار‬ ‫‪./‬ر ‪ ; := ، ,-%‬ا* <!‬ ‫ ‪!-7‬‬ ‫ه? <> ‪ &,‬وا ل در ‪6‬ان‬ ‫ ‪  0‬اان و ز! د و زن زد‪$‬‬ ‫ا‪ $‬ورود ورز‪/ @A‬زاد‪ $‬در &!‬ ‫در اد م ‪B C8D‬د‪ ،‬وه‪$‬‬ ‫ا‪ ; := E‬زن ‪ 7‬ا*‪ ،‬زن‬ ‫اا را را@ ‪ 8‬اد‪ F&1 6/ .‬زن‬ ‫ز ا‪%‬ز@ ورود ه‪.-‬‬ ‫زن ز ه‪8‬ا@ ده‪ ? 6‬از‬ ‫زن اا ‪ $68G. B‬ز! را =‪!8‬‬

‫رزو ‪ !" #$‬ا ل اان‬ ‫‪ 5‬ز ‪ 9‬‬ ‫‪ 4" 5 "%‬ا"‪ 01 +23‬ان ‪./‬رگ‪" :‬ا‪//‬وار‪ 7//1 7/‬ا‪ /‬ان‬ ‫ د ا >=) <‪ +‬و د "ارد و 'د;‪ +‬ا‪ %‬د‪ %‬دم ‪8/9‬‬ ‫از ز‪ %‬را دار‪.7‬‬ ‫ ا‪7A K . - < 0‬ار! ا وار  ‪ 1‬ل اان‬ ‫د ا ا‪ $‬آ‪-‬ل د‪ $‬دم ه‪3‬ار ده‪ .-‬زن ‪/‬د ‪7‬اد‬

‫ ‪:‬د‪ & ،‬ا‪ 0‬ه ‪:/ 0‬ر ‬ ‫زن اا ‪.‬دا و د ‪ '8%‬زن‬ ‫اا وارد اد م ‪.‬‬ ‫روز ‪  B ?< -3:‬‬ ‫وا ل ا  ‪ B‬در روزه‪ - $‬و‬ ‫دو‪ / -‬در ‪6‬ان ز‪ $‬اه ‪B‬د ‪،‬‬ ‫ دادن ‪  #‬اهن ‪ 1 2‬ر‪ $‬ا‪0‬‬ ‫‪%‬از‪ . $‬در ‪ 3B‬ر ا  ‪ I‬ع‬ ‫ا‪%‬ز@ ا‪ 0‬زن ا‪ $‬ورود ‬ ‫ورز‪ @A‬در ‪8‬م ر ه‪ $‬ا‪ 3B 0‬ر‬ ‫ا‪ 0‬روزه ‪. 3-‬‬ ‫در = ‪ :‬زن در اان ‪ 6‬ا;‬ ‫ا‪ 0,: $‬ا‪ 0‬د ار ه ‪ 0‬و ‬ ‫= ا* ) د رز@ ‪.--:‬‬ ‫در = ‪ ? 1 :‬و ر‪/ K L‬ن ‪*" * J‬‬ ‫ر‪ 8‬ا)*م ‪B‬د@ ا; ‪ B‬ا‪0‬‬ ‫‪M‬ود; ‪ @ G‬د و در = ‪ :‬در‬ ‫‪ B ,3‬در @ رس ‪ -‬ا=‪ $‬و‬ ‫‪+ ?'%‬ه زاد@ ‪<-8‬ن ‪ -‬‬ ‫‪ ? 1‬دا‪ ،-‬ا)*م ا‪ $‬در ه ‪0,:‬‬ ‫‪ !B‬ا‪./ 0‬ر ‪ ,-%‬ا"ام اه ‪،‬‬ ‫‪D‬دا =‪ ; :‬ا* اان ‪ C‬ورود‬ ‫زن اد م ورز ‪ 3‬د‪.‬‬ ‫ه? ‪ @-/‬و روزه‪ ٣١ $‬داد و ‪٢‬‬ ‫ ‪ R- ;S1 # ،‬ا‪ $‬در ه‬ ‫ر‪ !B 0T‬ا‪% 0‬از‪ $‬ا;‪ .‬ه‪ 8‬ه‬ ‫ا‪. $‬ر@ ‪B‬دن د ار ز‪./ U‬ر ) ‬ ‫زن و ا‪ $‬ورود زن ورز‪A‬ه‪6‬‬ ‫ا"ام ‪*. -B‬‬

‫‪/‬رزو‪ ; X= $‬ا* ا‪ 0‬ا; آ  اان زد و ‪ %‬ان =ل‬ ‫و = ‪ S‬د‪ $‬آدن ا ‪ .-‬ا=‪8‬ل & ‪/ 0‬رزو‪-% $‬ب‬ ‫ا‪ 0‬ا; آ  ;  اان ‪ %‬ان ‪, $.‬ط اد ‪T‬ر‬ ‫‪D @1 -- 3-‬ع و "‪6‬ن =‪ ; X‬ا* ‪ D‬ر ‬ ‫ زش زا ا[ را در ا‪7‬ار ‪6-.‬ن آ‪ .-‬ا‪7) ; X= 0‬ا و ا‪8D‬د‬ ‫ا;‪ .‬د‪ $‬ذوب  د و از ‪ 0‬رود‪ .‬ز@ د د‪*.$‬‬

‫از ‪ $‬روز" دن آ‬ ‫‪www.rowzane.com‬‬


‫اﯾ‪journal.ruzaneh@gmail.com :‬‬

‫ﯾ‪:‬‬

‫‪journal-ruzaneh.com‬‬

‫‪ CD E‬آ‪? 7 @ A‬د‬ ‫آ ان و‬ ‫آ‪ +‬ه*! آ (ام &‪ - . #‬آ ‬ ‫آ در ذه ‪ .( /-‬ا(‪ * .‬ا &‪ 2‬آ‪ 1‬‬ ‫( ‪ 45  ، .(7‬ات‬ ‫آ‪ .( .(#‬و ا( ‪#$ #‬اه( ‪#‬د‪+ .‬‬ ‫‪#‬ا 

‪ # .8‬زاد‪# .‬د و ‪#‬‬ ‫ د‪ .‬از ‪ 

 & 7‬ه وع آ&‪.‬‬ ‫ رس‪ ،‬ك‪ ،‬آ د و و ‪.!  ...‬‬ ‫= و "& و < و ‪#‬د و *; و‬ ‫  ! د ‪ .‬ا ا? ب و *! ه ‬ ‫?@ در ا

ان آ ر د (ار(‪ .‬آ ‪ /#‬و‬ ‫‪ 5‬و* ن و ه‪ 8‬ار ‪ $‬د از اد ن‬ ‫ر ‪ 8‬و در !‪ .‬آ‪ ( 1‬و ‪ .‬ده و‬ ‫‪ (B‬ه د و ‪ A‬و ‪#A‬م و ‪ A‬در ه‪+‬‬ ‫  ن‪ ،‬از ‪ ?

7‬ه&(و" ن و ‬

‫ آ‪ 7 1‬د ن را ا *! ا‪ C‬آ&(‬ ‫ &( ا* ن ‪ #D‬از د رود‪.‬‬ ‫ا* ن & ‪##‬د ا"! آ ه‪! #‬‬

‫ا‪ B‬او دا< ا‪ 2‬ر ‪#‬د‪ .‬ه‪( E‬ار‬ ‫د  ا &‪ 5 2 &G‬ر‪ .‬و *‪ .(4 F‬ا"!‪.‬‬ ‫ ‪#‬ران ‪I‬ه‪ H‬دار( و !‪.‬از ‪ A‬ار‬ ‫ ( ا* ن  =‪ HJ‬دا  ‪ ،‬‬ ‫زن ‪#‬ه و ‪ 1‬وز آ& و ‪K= 7 L‬‬ ‫&* ا‪ +L‬ل آ&  ق ا* ن ‪#-‬ان‬ ‫‪# OP4‬د‪ H1L ?Q& .‬ا ‪(+‬‬ ‫ا"!!‬ ‫ه‪ +‬ا ا? ب ه(ف ‪ A B $‬‬ ‫ا* ! دو‪ .( $‬ا"!‪ .‬ا‪ @? S‬ا* !‬ ‫ا* ن ر"‪. 7 ،( $ & !+‬‬ ‫‪# 2+ #D‬د ‪ 7‬را &‪ T‬آ‪#4‬ر‬ ‫‪ 1‬ور ‪ V*S‬آ د؟ ا‪ @? S‬ا* ! ا* ن‬ ‫= ر ‪#‬د‪ ! 7" #D . 7 ،‬ا‪ X‬ه "‬

‫‪#‬ا &‪ T‬آ‪ Y‬ر (اد(‪2+ #D ،‬‬ ‫‪#‬د "& ه ‪ = L‬ن و = ن ‪L‬‬ ‫"& ه ‪#‬ا &‪ T‬داد(‪ ،‬و ‪#D‬‬ ‫‪# 2+‬د در آ‪#4‬ر رو(ا ‪ 

 ZL‬و‬ ‫ه‪ &#‬آ

 & ! ‪ !

4 L‬را‪ .‬‬ ‫ا د؟ & آ در ‪7 1‬ن ه‪ (J4‬ه‪8‬ار‬ ‫‪ L VA *#‬م (( و ‪]٠٠ ٢٠٠‬‬ ‫ه‪8‬ار زن ‪ 1‬وز &* (‪.‬‬ ‫ ( ا* ن ?@ ه‪ +‬ه‪ ! #‬ز‬ ‫& ‪ @? .( $‬ا* ن! ه‪#&+‬ع‪ ،‬ه‬ ‫ا‪ *-‬س و ه " ‪ ( .! #‬و ‪#‬د‬ ‫‪ ^ / @? .( &D‬ه*!‪ .‬ه‪ +‬ا ‬ ‫ ^ ه‪ +‬آ اه_ در ? ‪ L (A V‬‬ ‫آ&(‪ < " & V A .‬و ‪ `5‬زد ا"!‪*.‬‬

‫ژور"ل ه‪ E‬روز‪ JE .K ،4‬ه‬ ‫‪ + >3‬د!‬

‫‪ . D1‬ن ‪ $C‬و ‪0B‬ر ‪ 3A‬آ"ل ‬ ‫(*)ت (هار' هت د‪:‬‬ ‫آ‪ ME‬دو ه آ‪١٠٠ +( LE‬‬ ‫ه‪.‬ار د‪N‬ر‪ . D1 %‬ن آ"ل ‪.‬‬ ‫‪٠٠٤٦٧٣٩٨٦٨٠٥١‬‬ ‫‪markazi.wpi@gmail.com‬‬

‫‪ -١١٢٠٠ ,-‬اف ا ‪78 5/ ٦ 1‬د ‪ 671‬ر! ‪٢٧٥٠٠‬‬ ‫در ‪:E 4F" G‬‬ ‫‪negah e shoma‬‬

journal-ruzaneh-no-111  
journal-ruzaneh-no-111  
Advertisement