Page 1

‫ژورﻧﺎل‬ ‫‪  !"#‬‬ ‫ ام وش‬

‫ر>‪ O +>" :C‬در‪ _/‬ه'‬ ‫ا‪?54‬ت و ار;‪48‬ت ‪ +N C,‬س ‬ ‫ده و ? ‪"., M/,> +> O,$ U‬‬ ‫@‪ ,‬ر‪ . Z? ،); a‬را'‬ ‫‪% '%‬ب ;‪ #‬ا‪ A ; " :5$‬‬ ‫ا‪ +8. +/‬ه' ا‪ D ?@A‬ا‪ X‬را‬ ‫در ا ‪5‬ب ه' ر< ‪ 3‬دار و از ‪F‬ن‬ ‫‪ N‬ان ا‪%‬ار و‪ b,$‬و ‪6‬د" در ‪(A‬‬ ‫ااز' ه ا‪#$‬د" ‪ .‬د‪ / ،‬د)‬ ‫ه' \ز در ا‪ /‬را‪ $‬دا‪"..‬‬ ‫ه دو ‪ N S/‬در‪./ 6 $‬‬ ‫ر>‪ C‬هار ده ا‪#$ 6‬‬ ‫<‪ C, ،O/,‬اش ?‪ . E+‬د‪ ،‬دم‬

‫روزاﻧﻪ‬

‫راد‪ . "%,+/‬و‬ ‫ ااز' رو' ‬ ‫ ا‪< X‬ا‬ ‫‪F‬ور‪ِ ); .‬‬ ‫ ‪ / 6‬ا‪U. 6‬‬ ‫<‪ O/,‬دم از ‪+8.‬‬ ‫ه' ا‪ ?@A‬ا'‬ ‫ااز' ا‪#$‬د" ‬ ‫‪ ،‬ه@<  در‬ ‫ا ‪5‬ت ‪) 3‬و )‪U8‬‬ ‫از ه@ در ا‪/‬ان‬ ‫‪ (١٣٨٨‬رو' داد‪$ ٣g .‬ل ‪ /A‬و ; ‪D‬‬ ‫‪ +‬ا‪ 5$‬ا ا‪ $‬ا‪ $‬ه‬ ‫و ‪8‬رزات دم ا' ‪ S/‬ز‪ 6‬ا‬ ‫را در ه‪ . + O‬ر>‪ I8? C‬دن‬ ‫‪ ,< $,$‬و ‪ ،8‬و ;) ‪ /‬رش‬ ‫دم ا' ‪ "+/‬دن ر ‪h‬م در‬ ‫‪ X‬رت ه در‪ A‬از ? ‪ , W‬اذ?ن‬

‫دو ‪ ٢‬داد ‪٩٣‬‬ ‫ ‪ ١‬ژو ‪٢٠١‬‬ ‫ د ا وز‪ :‬ام وش‬

‫دارد‪ .‬ه دو در‪ ،/ 6 $‬و ه دو‬ ‫ا‪ U+ . "8.‬ا‪ 8@ (/‬د ? ‪O,$ U‬‬ ‫‪. U+ .,‬ن ا‪ $‬و ?‪%‬م د‬ ‫ا‪ $‬ا' ‪. <$‬ن ‪ ".‬ا‪.‬‬ ‫‪ U‬ا‪! /‬رادو‪ E‬در ‪6‬و ر> ‪ +‬‬ ‫ا‪ 5$‬ا‪F , .$‬ن ه‪ O‬در د‪ $‬دم‬ ‫ا‪*.$‬‬

‫"ده  ا ا ز ن دو "‬ ‫‪ !"#‬اد‬ ‫ رو  ان د هار داد ‬ ‫ ا‪#$‬د" از ! ل   دو داز‬ ‫و (ده' را در اهاف ‪%‬‬ ‫ د )ار ه‪ ...‬ه ر‪ $‬ا' از‬ ‫دو ا د ‪ $. /" +,‬دار ‪".‬‬ ‫و ا‪ /‬ا دات را ‪% $.‬ب‬ ‫ ‪ 4‬د ‪3‬ح ‪.‬‬ ‫ا‪ + 6‬ا‪ 5$‬را ‪،$‬‬ ‫از ;ر‪ + :/‬ا‪ /‬اوش ‪،. 8‬‬ ‫‪> /.‬ض <‪,‬د  ‪ $‬را‪3‬‬ ‫دو و (ده' ا‪ ?@A‬و ا‪%‬اب ا‪.$‬‬ ‫ا ! ا‪ C/‬ا‪/‬ان ا‪ $‬و ا‪ + /‬‬ ‫ا‪ 5$‬ا‪ D,  + .$‬از ‪ $‬ده‬ ‫‪ E#‬ز‪ 6‬و ‪ .‬و ‪.‬د' و ر>" و‬ ‫‪F‬زاد' و ا' را ‪6‬و‪6‬ن ‪ >6‬ا‪.$‬‬ ‫در ا‪ D+@ C/‬ه و‪ 6H/‬و ;ر‪ :/‬ص‬ ‫ د را دار‪F" $ IJ ، .‬زاد'‬ ‫ا د" ا‪%‬اب و ‪F" /‬زاد' ا د ا‪%‬اب‬

‫‪ ., ",< , $‬در ا‪ C/‬ه@ ‪%,K‬‬ ‫وارو ا‪ .$‬در ا‪F C/‬زاد' در )‪E#‬‬ ‫ا‪ . .$‬زا ا‪ .$‬زن دن ‪A‬م‬ ‫ا‪ .$‬ز‪ ",$ 6‬و ;‪ "8‬ا‪ .$‬در ا‪/‬‬ ‫‪$‬ز‪ ،,‬ا‪5$‬م و ‪ ' 6 /$‬ه@<ن را‬ ‫در ‪ MK‬د ‪ >6‬ا‪.‬‬ ‫وا)‪ ,N‬ا‪ /‬ا‪ D+@ $‬ه'‬ ‫درون رژ‪ ". /; O/‬ا‪ .$‬دم ز‪ ,‬را‬ ‫ز‪/! /‬ن داغ د" ا‪ '(A .‬رژ‪O/‬‬ ‫در ‪ ' CA‬راه ا'  ‪A‬ن‬ ‫‪ </+/‬ا>د" ا‪A S/ .‬ح ا‪ R; /‬ر‬ ‫ا‪$"  $‬زش" ‪T‬ب ‪ ,‬ا ‪"/F‬‬ ‫ا' ا' ‪ +‬ا‪ 5$‬د‪ $‬و ! ‪.‬‬ ‫‪A‬ح د‪@ </‬ن ‪ U84‬ا‪ '<,5$‬و‬ ‫‪T‬ب ‪ $ '%,$‬ا‪5$‬م ‪.  $,$‬‬ ‫ا ;‪ R‬رات ه دو ‪A‬ح ! چ و ‪U4‬‬ ‫ا‪.@? ,. .$‬ن در د‪ $‬دم ا‪.$‬‬ ‫و ه در‪ , W ? A‬رژ‪ O/‬در ‪U‬‬

‫‪T‬ب ‪K >X‬اغ ‪ '%8$‬ا' ;‪N‬ض و‬ ‫ا?اض ‪ ,‬ا‪ .$‬ه در‪/; A‬‬ ‫‪. ; 'A C >X '< $‬ن‬ ‫دم اه ‪..‬‬ ‫و ا ; ‪F IJ  CF‬زاد' ا د ‬ ‫‪<,‬دد‪ :‬در >دا' ‪ <$‬رژ‪ O/‬ا‪5$‬‬ ‫ ا‪ $‬ار ‪ (@A S/‬ر' ‪،,,$ $‬‬ ‫‪F‬زاد' ون )‪ ,‬و ‪.‬ط ه@<ن ;‪,@Z‬‬ ‫ اه ‪ ..‬در ‪ (@A‬ر' ‪ ,,$ $‬ان‬ ‫ه از )‪ ,‬و ‪J‬ود‪; 84 NA '(/‬‬ ‫‪ /$‬دار' ‪5‬ص اه ‪ ..‬و دو‪،‬‬ ‫ (د' روا;‪ $ '\ S,‬دم‪،‬‬ ‫‪$ +‬زن ا‪ ?@A‬ادار" ا ر ]‬ ‫‪ NA‬اه د‪*.‬‬


‫اﯾ‪journal.ruzaneh@gmail.com :‬‬

‫راز ‪" $‬دا‪"&#‬‬ ‫آان )و‪23‬‬ ‫ ا‪$‬س ‪%6‬ارش ه دا?‪, j/ D‬و' ‪8.‬‬ ‫‪ h‬د" ه‪%‬ار ‪ "#‬در ?اق ا‪ .$‬ا‪/‬‬ ‫‪,‬و ‪ 8‬آ‪? ,N@A U‬اق ‪,‬ر‬ ‫‪ %,K‬ا‪ j, .$‬و‪ A‬د ‪, ,K‬و' ‪n‬‬ ‫و ; ا ?‪ I‬ا در ه‬ ‫آ ر' ‪ .‬د‪, .‬و‪ r‬آ ر‪ O‬ارد و ه‬ ‫آ‪ C‬آ د‪ ,! ،$ D$‬و ‪ A‬ان و آ دك‬ ‫را از دم ;‪p6 z,‬را و ز‪ 6‬و ;@ن را‬ ‫‪ ,‬و د آ‪ .‬و‪ A‬د دا?‪ D‬در‬ ‫?اق ‪ RJ‬ل @ ‪ h‬و د دن‬ ‫ ر ?اق ; ‪ o$‬دو ‪ +/F‬در ‪$‬ل‬ ‫‪ ٢٠٠٣‬ا‪.$‬‬ ‫در ?اق ‪$‬ل ‪ ٢٠٠٣‬ا ‪ X 5‬رت‬ ‫<> ‪? IN l‬اق ‪ /%‬آ‪",‬‬ ‫‪ .‬د‪ .‬دم ;( در ‪,‬ان ‪8‬رز" ا'‬ ‫ز‪ Z ( 6‬ر ا‪OK ; + ،.‬‬ ‫ر د ه@ د‪. ,‬ه ‪F‬وار‪ 6‬دم‬ ‫?اق د‪ .‬د ا‪ 8( ',‬د‬

‫ﯾ‪:‬‬

‫ا‪ ..‬ز" د ; ‪W /.‬‬ ‫;‪R‬دف >دا از اوز ( ‪ .‬د‪.‬‬ ‫در ل ‪ a‬در ?اق ‪j/‬‬ ‫‪ ) l‬و ‪p‬ه‪ 8‬و ‪a‬‬ ‫د ‪$‬آر ا‪ .$‬ا‪ /‬د‪ </‬‬ ‫ه@ د‪ ". UC ,‬ا‪  $‬ر'‬ ‫ا@‪ S/ +‬دو ‪ 6‬ش ‪#‬ن‬ ‫‪ (@A‬ر' ا‪ 5$‬ا‪ + .$‬‬ ‫‪  N,.‬ا‪$‬س ‪ /a‬و ;‪ . #‬‬ ‫ه' ‪p‬ه‪ 8‬د‪ </‬د را ز ;‪ }/N‬‬ ‫‪ .‬در ?اق دم @‪% /‬د‪ +/‬ا' ‬ ‫‪ U;) . @ E +‬و دزد‬ ‫و ‪T‬ر;<  ر >وش ‪ ". #‬ا ;‬ ‫‪6 ,‬د د را ! و ! ; ‪.‬‬ ‫‪ NA S/‬ه@‪ 4 ,‬ل و ?ض و‬ ‫‪? ,N@A‬اق ; ا ‪, S/‬و' ‪a‬‬ ‫' ‪ K‬ن دا?‪ D‬را در ;" ;‪ /‬زن‬ ‫@‪ J +‬و ‪F a‬را‪ D‬و ا‪ ,‬و‬ ‫ز‪ 6‬دم ‪  @ ..‬ر ‪SK‬‬ ‫‪+,‬ر‪ 6‬ا و ;ر و ر دن ‪, S/‬و'‬ ‫‪ n‬و م ا از و‪/; b,$‬‬ ‫@‪ /‬ه' ‪ h‬و دو ‪+/F‬‬ ‫ ردار د‪ '/ 6 ،‬ا‪$ , /‬د"‬

‫د * )('‬ ‫‪ 6‬در‪)3‬آ)ر‬ ‫‪ j/‬د‪ . ,‬ر‪ j/ ،‬د‪ ,‬ه‪C,‬ن‪.‬‬ ‫> ;‪8‬ل ‪A‬م ‪ (A‬ز‪ .U/‬ه@‬ ‫‪ %,K‬ه@‪ 3‬ر ا‪ $‬آ ‪/‬‬ ‫‪. ..‬د و ‪$‬ل و ! از‬ ‫ا‪ @,; .,‬زد و ;‪ @,‬‬ ‫د‪$ ،‬ر" ا' اوج رود و ز‪ l/‬رد ‪) WZT‬ار ‬ ‫‪,6‬د‪ .‬ا ه@ ;@‪,K.‬ن ‪,‬ا آ ;@م ا‪ 6$ o > (/‬و ;‪n/#‬‬ ‫و ‪ .‬ا‪K .$‬ا آ ز‪ N/ 6‬ه@‪hJ ,‬ت ش ه‪ O‬دن‬ ‫و ‪p‬ت دن‪8; > .‬ل‪ ،‬ا‪ /‬اوج ‪ ,)5‬ورز‪ .‬آ ‪ ,, X K‬ن‬ ‫‪ #‬را در ‪$‬ا‪(A $‬ن در ‪ lq, hJ S/‬ب آ‪ .‬ز‪6‬‬ ‫‪ N/‬ا‪./‬‬ ‫در ه@ن ز‪ U/‬و در‪ $‬در آر ا‪ $‬د‪ /‬م ه' ز‪ 8/‬آ ده(‬ ‫ه‪%‬ار ;@‪ K.‬را د ‪ WA‬آد" ا‪ ،$‬د در ‪,‬ن ه‬ ‫‪N.‬ر ده و !‪ E,‬در‪ .,6‬ه‪%‬اران ان ‪N‬ض آ >‪/‬د‬

‫‪journal-ruzaneh.com‬‬

‫ا‪ .$‬و) ‪ WA +‬دم را <‪,‬د‪،‬‬ ‫دم ‪ %,‬در ر دو ?‪,$ ,‬ه و‬ ‫;‪8‬ه ‪8‬رز" ‪.‬‬ ‫را" ‪C‬ت دم ?اق‪ ،‬و‪ A‬د ‪ S/‬دو‬ ‫د ا‪F U $‬د ‪ NA‬را‬ ‫@‪ 6/‬و ا' ر>" و ‪q8.‬‬ ‫;@ دم ‪$‬زن ‪ .. >/‬ه@‬ ‫‪/A‬ت و ا‪%‬اب ‪ $,$‬را ‪ /‬ه@‪,‬‬ ‫‪,N‬ر )‪Z‬وت د‪ /A .‬ه ‪D/‬‬ ‫‪H‬اد و ن و ك و ;ر‪ K :/‬ه‪%‬ار ‪$‬‬ ‫‪ ; @ ،.‬ا @‪ q8. "/‬ه‪~,‬‬ ‫ا ‪,N ..‬ر ‪ /‬ان ‪*..‬‬ ‫ژور*)ل ه& روز‪ ,& -. ،$‬ه)‬ ‫‪ ! /0‬د!‬

‫ ز‪ ،‬درن و (ا‪ .‬و آر و ‪@,‬‬ ‫‪l‬ر' ار‪ .O/‬ز‪ 6‬ار‪ ،O/‬زا‪.O,, T‬‬ ‫ه‪%‬اران ان ‪ #/.‬آ ‪p ON4‬ت را‬ ‫‪ ",K‬ا از ز‪p 6‬ت د" ا‪ .‬ز‪/‬‬ ‫ه‪ r‬آ ;( ! ل ‪ o, /‬ت را‬ ‫ار‪ ،‬آ ‪F‬ب ‪ %, O$ ,.F‬ار‪.‬‬ ‫در ‪ . 6‬ا' د‪ </‬از د‪ ،,‬دم ?اق‬ ‫)ار ‪ >6‬ا‪ .‬درر و ‪F‬وار"‪ ،‬ز ‪ O‬رد" و‬ ‫‪C‬وح‪ .‬ا آ ‪. D,! ?$‬ه گ‬ ‫?‪ '%/%‬د‪ ،‬ا ‪ F‬ر >‪l X‬د ; ‪$‬‬ ‫‪A‬ز" ‪ . O‬د و !‪T l,‬ق در ‪ D‬را در ‪ TF‬ش <‪,‬د‪o > .‬‬ ‫ه@‪ ,‬ر >‪ X‬دا‪ .‬آ <‪%/‬د‪.‬‬ ‫از !آن ; ا>‪u‬ن! از ز‪ ; U/‬ا‪/‬ان! ‪ l/ O/. 8‬از‬ ‫ره‪8‬ان ‪ D8A‬آر‪ '6‬ا‪/‬ان ‪ N‬از ‪ vw‬روز ا‪$‬رت )‪ ,‬و‪ ,x‬‬ ‫از زان ‪ l‬ا‪F 5$‬زاد ‪ ".‬ا‪ .$‬ااز" ‪ 6‬آ ‬ ‫وارد درواز" ‪ $‬آد‪ ،‬ا‪F /‬زاد' ه‪C,‬ن ا<‪ %,‬و ‪.‬د' ‪Dq‬‬ ‫ د‪ .‬ه را‪8 . ...‬د ا' ز‪ 6‬ادا دارد‪ .‬از ا‪/‬ان ; ز‪; .U/‬‬ ‫ه@ ‪(A 'A‬ن‪ .‬ا‪ X> 6‬ه ‪ ,‬و ‪F‬را‪ R;"D‬ر آ"‬ ‫ا‪A x‬ودان ‪A‬ن ن را ‪F‬رام ‪F‬رام ز‪ %‬آ‪*.‬‬

journal-ruzaneh-no-110  
journal-ruzaneh-no-110  
Advertisement