Page 1

UTGITT AV NORSK JOURNALISTLAG 03|2013 15. FEBRUAR  97. ÅRGANG

B-blad

Sosialt politi Før fulgte vi etaten på sambandet. Nå er det Twitter som gjelder.

FOTO: birgit dannenberg

Side 8-10

journalisten

LEDER: Valebrokks krav  I MEDVIND: KK-redaktøren  NTB: På PR-toppen

Oslopolitiet, Twitter, Ole Krokan

15. FEBRUAR 2013

1


So­sia­le me­di­er

RYK­KER UT: Et­ter at po­li­ti­et har sendt po­li­ti­pat­rul­jer til et åsted for en tra­fikkulyk­ke, in­for­me­rer kon­to­en @oslopolitiops all­menn­he­ten på Twit­ter. Foto: Bir­git Dannenberg

Rykker ut på Twitter Men det er rom for at po­li­ti­et bru­ker hu­mor på Twit­ter, me­ner sje­fen for @oslopolitiops. AV GLENN SLY­DAL JO­HAN­SEN

En eld­re mann rek­ker ikke over vei­en før ulyk­ ken er et fak­tum. En fre­dag et­ter­mid­dag blir han truf­fet av en buss i fot­gjen­ger­fel­tet for­an kjø­pe­sen­te­ret By­por­ten i Oslo. Midt i det som er et av ho­ved­sta­dens vik­tig­ste kol­lek­tiv­knu­te­ punk­ter. Bare få mi­nut­ters opp­hold i tra­fik­ken her kan ska­pe rin­ger av for­sin­kel­se i ru­te­ti­de­ne ut­over i byen. «Tra­fikk­ulyk­ke uten­for By­por­ten: Per­son på­kjørt av buss. Nød­eta­te­ne på vei. Per­so­nen er op­pe­gå­en­de. Tro­lig in­gen al­vor­lig ska­de.» Slik ly­der mel­din­gen som Oslo po­li­ti­dis­ trikt sen­der ut på Twit­ter kort tid et­ter ulyk­ken. Kon­to­en @oslopolitiops pas­ser­te nett­opp 80.000 føl­ge­re. Iføl­ge en uof­fi­si­ell ran­ge­ 8 journalisten 15. FEBRUAR 2013

ring på nett­ste­det Twopcharts er kon­to­en den fem­te mest fulg­te nor­ske. Kun slått av stats­ mi­nis­ter Jens Stol­ten­berg, hu­mor­kon­to­en @ KongenDin, ko­mi­ker Mor­ten Ramm og ra­dio­ kjen­dis Stei­nar Sa­gen. Ale­ne på åste­det Det var for to år si­den at po­li­ti­et let­te et­ter nye må­ter å kom­mu­ni­se­re på. Før var jour­na­lis­ter godt opp­da­tert på hen­del­ses­kri­mi­na­li­tet for­di «alle» lyt­tet til po­li­ti­ra­dio. Men sen­som­me­ren 2010 gikk fle­re po­li­ti­dis­trik­ter på Øst­lan­det over til nytt di­gi­talt nød­nett. Der­med var det ikke len­ger mu­lig å tyv­lyt­te til po­li­ti­ets sam­ta­ler. Det skap­te en ny si­tua­sjon i for­hol­det mel­lom

po­li­ti­et og me­dia. – Vi var plut­se­lig ale­ne når vi kom fram til åste­det. Da det ikke var en jour­na­list der, skjøn­te vi at noe had­de skjedd. Det ble litt en­somt, sier Mar­tin Strand, som er sjef for sambandsavsnittet ved Oslo po­li­ti­dis­trikt. Det var be­hov for å fin­ne et nytt og ef­fek­ tivt verk­tøy. Å sen­de ut pres­se­mel­din­ger om mind­re hen­del­ser ble for tid­kre­ven­de. Et­ter noen run­der på mu­li­ge løs­nin­ger re­gist­rer­te po­li­ti­et 28. sep­tem­ber 2011 kon­to på Twit­ter. For­de­le­ne po­li­ti­et ser med mik­ro­blog­gen er at den er kjapp, når ut til man­ge umid­del­bart og er kort­fat­tet.


Tra­fikk­hen­del­ser Po­li­ti­et sier mel­din­ge­ne i ut­gangs­punk­tet var ment for me­dia. Men gan­ske raskt fat­tet et mer all­ment pub­li­kum in­ter­es­se for dem. Al­le­re­de to må­ne­der et­ter Twit­ter-de­bu­ten, pas­ser­te po­li­ ti­et 10.000 føl­ge­re. Og fort­satt kom­mer rundt 3.000 nye føl­ge­re til i må­ne­den. Det sto­re pub­ li­kum­met gir mu­lig­he­ter po­li­ti­et sier de ikke tenk­te på i for­kant. De er ikke len­ger like av­hen­ gig av jour­na­lis­te­ne for å nå ut med in­for­ma­ sjon til inn­byg­ger­ne. – Tid­li­ge­re send­te vi ut pres­se­mel­ding som det var mu­lig for jour­na­lis­ter å gjø­re til sin his­ to­rie. Men som vi kan­skje ikke kjen­te like godt igjen da den kom i avi­sa. Nå er det vi som gir his­to­rie­ne rett til pub­li­kum. Og når folk al­le­re­ de har lest hva po­li­ti­et egent­lig har sagt, er det van­ske­li­ge­re å vri på dem, sier Strand. Po­li­ti­et er sær­lig opp­tatt av å få ut mel­din­ ger i mor­gen- og et­ter­mid­dags­rush­et. Det er da me­di­ene også er mest opp­tatt av «hva som skjer». Ope­ra­sjons­le­der Ola Kro­kan trek­ker fram et eks­em­pel der Twit­ter kan roe stress­ni­ vå i hver­da­gen. – Like et­ter at vi had­de star­tet å tvit­re var det en tra­fikk­ulyk­ke på Jern­ba­ne­tor­get. En trikk

had­de kjørt på en per­son. Da var det én i en buss som sto i kø len­ger opp i Schwei­gaards gate som had­de Twit­ter og in­for­mer­te de and­re i bus­sen. Der­med skjøn­te alle at kol­lek­tiv­tra­ fik­ken sto, sier Kro­kan, som er én av 16 ope­ ra­sjons­le­de­re som går i tur­nus. På vakt er det han som har det sis­te or­det om hva som skal ut på Twit­ter. Le­ser ikke Men både han og sje­fen un­der­stre­ker at det er nøds­si­tua­sjo­nen som hånd­te­res først. Det er hel­ler ikke Kro­kan selv som skri­ver opp­da­te­rin­ ge­ne, men en av de and­re inne på ope­ra­sjons­ sen­tra­len. Men han skal god­kjen­ne mel­din­gen før den går den ut. – En tweet opp­står ved at det kom­mer inn en te­le­fon til oss om en hen­del­se. For eks­ em­pel at det er et inn­brudd på gang el­ler en tra­fikk­ulyk­ke. Så kom­mer det fram de­tal­jer om hvor og når det er skjedd, om­fan­get og så vi­de­re. Ut fra det la­ger man en tweet. Et eks­ em­pel i rush­ti­da kan være «E6 inn­gå­en­de. Skulleruddumpa. Tra­fikk­ulyk­ke. Nød­eta­te­ne er på vei,» sier Kro­kan. Og po­li­ti­et er opp­tatt av å si at de ikke

for­hol­der seg til sva­re­ne de får på Twit­ter. I pro­fi­len står det at «Vi har ikke mu­lig­het til å be­sva­re hen­ven­del­ser. Ring 112 for øye­blik­ke­lig hjelp. 02800 for an­net.» – Det hen­der vi tvit­rer at vi øns­ker tips el­ler vit­ne­ob­ser­va­sjo­ner. Men da ru­tes det til noen som tar imot de hen­ven­del­se­ne på te­le­fon. Vi vil ikke ha sån­ne til­ba­ke­mel­din­ger på Twit­ter for­di vi ikke har mu­lig­het til å føl­ge dem opp, sier in­for­ma­sjons­råd­gi­ver Mar­ti­ne Leang. Sje­fen for sambandsavsnittet, Mar­tin Strand, leg­ger til at de ikke kan begi seg ut på svar for­di det er van­ske­lig å skil­le tull fra al­vor på Twit­ter: – Så len­ge folk ikke skri­ver un­der med nav­ net sitt, kan de skri­ve hva som helst. Der­for tar vi ikke sjan­sen på det. Strand frem­he­ver også at po­li­ti­et på tam­pen av fjor­året ble til­delt pri­sen Po­li­ti­di­rek­to­ra­tets kom­mu­ni­ka­sjons­pris. – Den fikk vi for en­veis­kom­mu­ni­ka­sjon, sier Strand litt lat­ter­mildt. Os­lo­po­li­ti­et føl­ger kun 11 på Twit­ter, der­iblant na­bo­dis­trik­te­ne og

OPPHAVSMANN: Operasjonsleder Ola Krokan i Oslopolitiet er mannen som står bak meldingen om at en gatemusikant på Majorstua ble anmodet om å anskaffe seg et bredere repertoir. Foto: Birgit Dannenberg

 15. FEBRUAR 2013

journalisten

9


So­sia­le me­di­er

HUMOR: Informasjonsrådgiver Martine Leang og sjef Martin Strand for sam­ bandsavdelingen i Oslo politidistrikt mener det må være rom for humor på Twitter. Foto: Birgit Dannenberg

Jus­tis- og be­red­skaps­de­par­te­men­tet.

«Vi var plut­se­ lig ale­ne da vi kom fram til åste­det. Da det ikke var en jour­ na­list der, skjøn­te vi at noe had­de skjedd. Det ble litt en­somt.» Mar­tin Strand, sjef for sambandsavsnittet i Os­lo­po­li­ti­et

Vil ha mer På des­ken og blant re­por­te­re i me­di­ene føl­ges Twit­ter-kon­to­er som @oslopolitiops kon­ti­nu­er­ lig. Dag­bla­det er blant avi­se­ne som over­vå­ker mik­ro­blog­gen for å få med sis­te nytt. Ny­hets­ sjef Arve Bart­nes sier han og kol­le­ge­ne er glad for at po­li­ti­et er kom­met på Twit­ter. Men han me­ner de ikke er fer­dig med job­ben over­for me­dia et­ter å ha pos­tet inn­til 140 tegn. – For oss fun­ge­rer twit­ter­mel­din­ge­ne ofte som et break­ing news-var­sel. Men mel­din­ge­ne må kom­me i til­legg til den etab­ler­te kom­mu­ ni­ka­sjo­nen mel­lom po­li­ti og re­dak­sjon, og ikke er­stat­te den. For oss er det vik­tig at po­li­ti­et fort­satt be­sva­rer te­le­fo­nen slik at vi kan få mer in­for­ma­sjon og få opp­lys­nin­ger be­kref­tet el­ler av­kref­tet, sier Bart­nes. Ny­hets­sje­fen sier re­por­te­re og le­de­re på des­ken kon­ti­nu­er­lig over­vå­ker Twit­ter-kon­to­ ene til po­li­ti­dis­trik­ter og and­re. Men det er­stat­ ter ikke pres­se­mel­din­ger og tips på epost, som også føl­ges kon­ti­nu­er­lig. – Men vi skjøn­ner at Twit­ter fun­ge­rer bra for po­li­ti­et for­di det er kort og kjapt. Po­li­ti­et er klar over at hvert me­di­um øns­ker sin uni­ke vink­ling. Og fort­satt sen­der de ut pres­se­mel­din­ger når det er nød­ven­dig i stør­re sa­ker. Men mens det ko­ker, nøy­er ope­ra­sjons­ sen­tra­len seg med å leg­ge ut én mel­ding på Twit­ter. Da er alle in­for­mert likt og sam­ti­dig. – Vi har ikke så vel­dig dår­lig sam­vit­tig­het hvis vi har lagt ut noe på Twit­ter. Da kan vi være litt mer ky­nis­ke, sier Strand om medietelefonen som gjer­ne fort­set­ter å rin­ge.

10 journalisten 15. FEBRUAR 2013

Hu­mor Det er de al­vor­li­ge hen­del­se­ne som do­mi­ne­rer de drøyt 20 mel­din­ge­ne i døg­net. Men det er nep­pe de som har gjort po­li­ti­et så po­pu­læ­re og om­sver­met i det di­gi­ta­le. Når du kan­skje minst ven­ter det, glim­ter det til med hu­mor og språk­ li­ge blink­skudd fra kon­to­en:

«Ma­jor­stua, kla­ger på ga­te­mu­si­kant som spil­ler kun en sang. har på­gått i fle­re mnd, po­li­ti­et på ste­det å an­mo­der om et bre­de­re re­per­to­ar» meld­te de i slut­ten av sep­tem­ber i fjor. – Tan­ken var å vise noe av det la­ve­re sjik­tet av po­li­ti­ar­beid som du ald­ri vil­le hørt om el­lers. Det var et be­gren­set re­per­to­ar og for­styr­ren­de for dem som var rundt der. Det­te had­de det ald­ri blitt spal­te­me­ter av el­lers. Men da var pat­ rul­jen bor­te og snakka med ved­kom­men­de og ba ham spil­le litt fle­re lå­ter. Da piffa vi den opp for å vri litt hu­mor ut av den. Den slo vir­ke­lig an, sier Kro­kan, som er opp­havs­mann til mel­ din­gen som er retweetet over to tu­sen gan­ger. I for­ri­ge uke vant Os­lo­po­li­ti­et pri­sen «Bes­te tweet» un­der Social Me­dia Awards, som bran­ sje­bla­det Kam­pan­je står bak. Den fikk de for en mel­ding fra så sent som 11. ja­nu­ar. Og når

vi ser mel­din­gen er det kan­skje hel­ler ikke så rart at den nåd­de fran­ske avi­ser som Le Mon­de og Le Fi­ga­ro. «Sto­ro: Vi fikk mel­ding om på­gå­en­de hus­ bråk med kvin­ne­skrik. Da vi kom fram fant vi et sy­ke­plei­er-vor­spiel. Vi for­la­ter ste­det snart.» – Det lig­ger så mye i den. Det må være rom for sånt, sier Strand. Vi kan ikke an­net enn å gi rett i at den gir gode le­ve­vil­kår for fan­ta­si­ene. Po­li­ti­et me­ner de nå har fun­net gren­se­ne for hva de kan spø­ke rundt. De gjør det ikke om re­li­gi­on, et­ni­si­tet og lig­nen­de. – Det er en del ting man ikke skal slå hu­mor­slag rundt. Vi har vært gjen­nom en fase hvor vi har prøvd oss litt fram. Det er fær­re humortweets nå enn tid­li­ge­re. Det har vært litt learning by doing, sier Kro­kan. Da­gen Jour­na­lis­ten gjes­ter ope­ra­sjons­ sen­tra­len er Strand og Leang også åpne på at hu­mor spil­ler en vik­tig rol­le for å nå ut til folk. – Jeg tror det gjør vårt for­hold til pub­li­kum let­te­re. De ser det er enk­le­re å ha kon­takt med oss. Og 80.000 føl­ge­re er en kun­de­grup­pe vi må ta godt vare på. Vi øns­ker at de skal fort­set­ te å føl­ge oss. Det har ut­vik­let seg til en in­ter­ es­sant kom­mu­ni­ka­sjons­ka­nal hvis det opp­står kri­se, sier Strand. Brann­ve­se­net fulg­te et­ter I Os­lo­po­li­ti­ets spor har nød­eta­ter rundt om i lan­det fulgt med inn på Twit­ter. Bak Slot­tet lig­ ger Bris­ke­by brann­sta­sjon, hvor te­le­fo­ne­ne til nød­num­me­ret for brann kom­mer inn. Her er Oslo-brann­ve­se­nets ope­ra­sjons­sen­tral, el­ler 110-sen­tra­len som de selv kal­ler den. Et knapt


SERVICEORIENTERT: Fungerende informasjonssjef Eirik Jagmann og vaktkommandør Erik Grydeland (se også bildet under) i Oslo brannvesen er innstilt på å yte service overfor pressen på Twitter. Foto: Birgit Dannenberg

halv­år et­ter po­li­ti­et flyt­tet også Oslo brann- og red­nings­etat (OBRE) inn på Twit­ter. Kon­to­en @Oslo110sentral er­stat­ter en gam­mel hen­del­ ses­logg på eta­tens nett­si­der. Her er for­hol­de­ne mind­re enn på po­li­ti­hu­ set. Brann­ve­se­net hånd­te­rer år­lig 15.000 opp­ drag mot po­li­ti­ets 100.000. Sen­tra­len le­des av vakt­kom­man­dør Erik Gry­de­land når Jour­na­ lis­ten er på be­søk. Man­nen med over 20 års er­fa­ring i felt vi­ser at Twit­ter ikke er langt unna på en av de man­ge skjer­me­ne ved ar­beids­sta­ sjo­nen.

– Vi tvit­rer alt som vi me­ner er ål­reit for pub­li­kum å høre. Det er opp­lys­ning, som brann­mel­din­ger el­ler ol­je­søl i elva, sier Gry­de­ land. Han for­sik­rer at brann­bi­ler sen­des ut før Twit­ter-mel­din­ger for­fat­tes. Nøy­ak­ti­ge ad­res­ser tvit­res ikke, kun ga­te­ navn. Slik unn­gås at folk le­ser på Twit­ter om brann hos fa­mi­lie el­ler ven­ner. Brann­ve­se­net er også opp­merk­som på at det de leg­ger ut kan sam­men­stil­les med Twit­ter-mel­din­ger fra po­li­ti­et. Det var nå­væ­ren­de fun­ge­ren­de in­for­ma­ sjons­sjef Ei­rik Jag­mann som tok ini­tia­tiv til kon­to­en. Det tvit­res for Os­los inn­byg­ge­re, og ho­ved­re­ge­len er å ikke skri­ve an­net enn hva

som kan sies til en jour­na­list. Men de lyt­ter også til me­die­nes øns­ker om å føl­ge opp med mer in­for­ma­sjon om hen­del­ser det al­le­re­de er kvit­ret om. – Pres­sen set­ter pris på det, og vi er ser­vi­ce­ inn­stil­te her, sier Jag­mann. Og selv om de tit­ter på noen av til­ba­ke­mel­ din­ge­ne en gang i blant, er også de opp­tatt av å for­mid­le at in­gen kan for­ven­te svar. «Vi le­ser ofte, men sva­rer ikke på spørs­mål» he­ter det i Twit­ter-pro­fi­len. Brann­ve­se­nets Twit­ter-strøm for­tel­ler blant an­net om pi­pe­bran­ner og tørrkok. Jag­mann sier fle­re mel­din­ger om det sam­me har hjul­pet dem med å få opp­merk­som­het blant jour­na­lis­ ter om pro­ble­met med tørr­kok­te kje­ler. By­ens vakt­mes­ter Men også brann­ve­se­net fin­ner plass til de kan­ skje mer ukjen­te opp­dra­ge­ne. I fjor ble for eks­ em­pel ho­ved­sta­den ram­met av en fug­le­ka­ta­ stro­fe ved at en flokk lom­vi­er for­vil­let seg inn over land. Der­som de ikke fant vei­en til­ba­ke til fjord el­ler vann i lø­pet av kort tid, vil­le de dø. Da måt­te brann­ve­se­net tråk­ke til. «Vi har vært i Akers­el­va hen­tet en lomvie. Kjø­rer den til sjø­en og slip­per den fri» – Twit­ter er en grei måte å få ut in­for­ma­ sjon om alt vi gjør på. Eta­ten får vist oss fram. Vi er på en måte by­ens vakt­mes­ter, sier Gry­ de­land. 1. ap­ril i fjor til­lot sen­tra­len seg også å leg­ge ut en ap­ril­spøk: «Vi har fått mel­ding om fle­re dyr på av­veie fra et Sir­kus på Tøy­en. Fle­re dyr er ob­ser­vert ved Tøy­en­ba­det. Vi har 3 bi­ler på vei.»

Iføl­ge brann­fol­ke­ne var VG på trå­den i lø­pet av kort tid. Selv om de på 110 sier avi­sen gikk på, er avi­sen selv ikke enig i det. Jour­na­list Rune Tho­mas Ege kvit­ret at mel­din­gen traff midt i «tab­lo­id-hjer­tet». Men han syns det er å trek­ke det litt langt at avi­sen gikk på noe et­ter­ som in­gen sak ble pub­li­sert.

«Vi er by­ens vakt­mes­te­re.» Vakt­kom­man­dør Erik Gry­de­land i Oslo brann- og red­nings­etat (OBRE)

15. FEBRUAR 2013

journalisten

11


So­sia­le me­di­er

– Vi sjek­ket den. Jeg vil si det had­de vært ver­re om vi ikke had­de sjek­ket den. Vi har ikke ap­ril­spøk i VG for­di folk skal sto­le på det vi skri­ver. Men om vi ga brann­ve­se­net en god lat­ ter, er det bare hyg­ge­lig, sier Ege. Og om du re­age­rer på språ­ket i noen av mel­din­ge­ne fra po­li­ti­et el­ler brann­ve­se­net, kan ikke an­net sies enn at beg­ge er sårt klar over egne svak­he­ter. – Hvis vi gjør en skri­ve­feil får vi be­skjed, sier Mar­tin Strand, som alt­så av­slø­rer at noen på po­li­ti­hu­set li­ke­vel skje­ler til til­ba­ke­mel­din­ ger en gang iblant.

Og vakt­kom­man­dør Erik Gry­de­land sier med lett hjer­te at de får til­ba­ke­mel­din­ger som at «det er godt brann­folk ikke er norsk­læ­re­re». PST for­lot Face­book Len­ger ned un­der over­fla­ten lu­rer også mer skjul­te si­der ved nød­eta­te­ne på so­sia­le me­di­er. Samtidig som nord­menn be­gyn­ner å strøm­me til Face­book i 2007, fat­ter Po­li­ti­ets Sik­ker­hets­ tje­nes­te (PST) in­ter­es­se for det nye nett­ste­det. Den øns­ker både å høs­te er­fa­rin­ger og frem­stå som åpen og til­gjen­ge­lig. Og blir før­s­te sik­ker­

12 journalisten 15. FEBRUAR 2013

hets­tje­nes­te i ver­den på Face­book, iføl­ge dem selv. – Og så åp­net det en del and­re mu­lig­he­ter. Når vi snak­ket med mil­jø­er var det et eks­em­pel på at en jen­te sa at «når dere er på Face­book kan det ikke være så far­lig å snak­ke med dere», sier kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver Siv Alsén i PST. Inn­led­nings­vis kom det de men­te var gode og in­tel­li­gen­te spørs­mål på «veg­gen». Og an­tal­let «li­kes» økte. Men i takt med øk­nin­gen be­gyn­ner det å skur­re. Kva­li­te­ten på dis­ku­ sjo­ne­ne svek­kes sta­dig of­te­re, de spo­rer av og en­der ofte i dritt­slen­ging. – Det ble all­tid en re­li­gi­ons­de­batt ut av ting. Uan­sett hva vi la ut, og uan­sett hvor­dan vi prøv­de å sty­re det, ble det en re­li­gi­ons­de­batt. Og hvor­for skal PST ha en re­li­gi­ons­de­batt? Vi be­gyn­te å stil­le oss noen grunn­leg­gen­de spørs­ mål: Er det rik­tig at vi skal leg­ge til ret­te for de­bat­ter som egent­lig ikke har noe med or­ga­ ni­sa­sjo­nen å gjø­re, sier Alséns kol­le­ga Mar­tin Bern­sen i kom­mu­ni­ka­sjons­av­de­lin­gen. – Vi skal av Face­book PST føl­te de mis­tet kon­troll et­ter­som Face­book ikke til­lot forhåndsmoderering. Og den tred­je da­gen i feb­ruar for tre år si­den, når til­ste­de­væ­ rel­sen sitt kli­maks. År­sa­ken er at Nor­ges nest stør­ste løs­salgs­avis tryk­ker en kon­tro­ver­si­ell for­si­de. Der vi­ses en teg­ning av en gris som har for­lab­be­ne plan­tet i en bok mer­ket «Ko­ra­nen». «Fant Mu­ham­med-teg­ning på po­li­ti-nett­si­de,» ly­der Dag­bla­dets for­si­de. Avi­sen er tip­set om at PSTs Face­book-side len­ker til en teg­ning som frem­stil­ler pro­fe­ten som en gris. Alarm­klok­ke­ne rin­ger i et kon­tor­ bygg i Ny­da­len. – Få det ut at vi skal av Face­book, lød det fra

en sjef i PST. Tje­nes­ten fryk­tet at teg­nin­gen kun­ne ska­ de inn­tryk­ket av Nor­ge i ut­lan­det. Alsén og Bern­sen be­kref­ter at teg­nin­gen skap­te pa­nikk i PST, men av­vi­ser at den var grun­nen ale­ne til at PST valg­te å sten­ge av sto­re de­ler av Face­ book-si­den. År­sa­ke­ne var fle­re, som man­ge­len på kon­troll og den dår­li­ge kva­li­te­ten på kom­ men­ta­re­ne.

MULIG COMEBACK: Kommunikasjonsrådgiverne Siv Alsén og Martin Bernsen utelukker ikke et comeback for Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) på Facebook i framtiden. Foto:

Pre­miss­le­ve­ran­dør I ste­det opp­ret­tet sik­ker­hets­tje­nes­ten en egen blogg. Den er sjeld­ne­re opp­da­tert, men der set­ter de selv pre­mis­se­ne for de­bat­ten – blant an­net ved å forhåndsmoderere kom­men­ta­rer. – En blogg om jihadreiser sat­te pre­mis­ser for de­bat­ten i me­dia. Det er hen­vist til inn­leg­ get 72 gan­ger i me­die­sa­ker. Det be­tyr at den var med å set­te pre­mis­ser for hvor­dan jihad­ reiser blir dis­ku­tert. Vi blir litt eks­per­ten, sier Alsén. Twit­ter-kon­to­en som ble opp­ret­tet i 2009 har PST også med seg vi­de­re. Men de sis­te opp­da­te­rin­ge­ne vi­ser at det er mer re­krut­te­ring enn ny­hets­stoff i den. Et­ter­som PST sier de ikke sen­der ut pres­se­mel­din­ger må ny­hets­des­ ke­ne li­ke­vel over­vå­ke kon­to­en for å fan­ge opp sis­te nytt fra tje­nes­ten. – Vi har vært ty­de­li­ge over­for re­dak­sjo­ner: Dere får ikke pres­se­mel­ding, følg oss på Twit­ ter. El­ler velg ikke å føl­ge med. Vi bru­ker ikke epost. Det er så år 2000, sier Bern­sen.

Birgit Dannenberg

«Få det ut at vi skal av Face­book.» Hørt in­ternt i Po­li­ti­ets Sik­ker­hets­tje­nes­te (PST) fra sjef

Rykker ut på Twitter  

Men det er rom for at politiet bruker humor på Twitter, mener sjefen for @oslopolitiops.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you