Page 1Confiez-nous la gestion de vos immeubles Ă revenus

Spécialiste en gestion -RXUQDO¤GLWLRQ%HDXFH_9RO1R_FRSLHV_0HUFUHGLMXLQ_SDJHV_ZZZHGLWLRQEHDXFHFRP

soumission sans frais

418-209-7171

/(&(175(9,//('(6$,17*(25*(6 (67(19$+, 3DJHV

a Premier

1999

4433027

SUR REMPLACEMENT D’UN PARE-BRISE • DÊtails en magasin

VITRES D’AUTOS SAINTE-MARIE Installation et rÊparation de vitres d’autos 695, boul. Vachon Nord, Sainte-Marie (Face au Poulet Frit Kentucky)

418-387-3977

n stallatio

$ inincluse*

Beauce te-Marie de ite 802, Sain napert.com su , rd No on e ch air 1078, boul. Va7.8488 www.lumin asin mag T : 418.38 * dĂŠtails en

6$,17(0$5,((102'( 63257

3DJHe! confortabl ĂŠ t ĂŠ n u r Pou eur ĂŠ ClimatrrisivĂŠ, premier install


3D U 3 L H U U H / X F /DIUDQFH

$&78$/,7¤

/H&)(5GH%HDXFHWHUPLQHTXDWULqPH 6$,17(0$5,( s $SUÃV WURLV DQQÄHV GH VXSUÄPDWLH OH &)(5 GH %HDXFH UHYLHQW DYHF XQH H SRVLWLRQ ORUV GHV H RO\PSLDGHV 5ÄXVVLWH-HXQHVVH -HXQHVVHWHQXHVGXDXMXLQ»6DLQW -HDQVXUOH5LFKHOLHX7RXVOHV&)(5GX 4XÄEHFÄWDLHQWUHSUÄVHQWÄVORUVGHFHV WURLVMRXUQÄHVGHFRPSÄWLWLRQ$XWRWDO ÄFROHV VH GLVSXWDLHQW GRQF OH WLWUH GHFKDPSLRQSURYLQFLDO

,O \ D GoDERUG HX XQH FRPSÄWLWLRQ GoH[SUHVVLRQ RUDOH RÔ -RQDWKDQ )DXFKHU HW *DEULHO )DXFKHU RQW HX » OLYUHU XQ PHVVDJH VXU OoLPSRUWDQFH GH OD UÄFXSÄUDWLRQ GDQV QRWUH VRFLÄWÄ GHYDQWXQDXGLWRLUHGHSHUVRQQHV ,OV RQW WHUPLQÄ GHX[LÃPHV DX 4XÄEHF GDQVFHWWHÄSUHXYHFÄGDQWODSUHPLÃUH SODFH DX &)(5 GHV 3DWULRWHV VLWXÄ » %RXFKHUYLOOH

7URLV ÄSUHXYHV » FDUDFWÃUH SÄGDJRJLTXH IDLVDQWDSSHODX[FRQQDLVVDQFHVHWKDELOHWÄV GHVÄOÃYHVRQWVHUYL»FRXURQQHUXQJDJQDQW

&HWWH FRPSÄWLWLRQ ÄWDLW VXLYLH SDU FHOOH GX JÄQLH HQ KHUEH 'DQV FHWWH ÄSUHXYH OHV ÄOÃYHV SDUWLFLSDQWV RQW3DJH_9RO1ƻMXLQ_ZZZHGLWLRQEHDXFHFRP

EDLVVÄ SDYLOORQ HQ TXDUW GH ƬQDO IDFH DX&)(5$FWRQ9DOH/H&)(5GH%HDXFH ÄWDLWUHSUÄVHQWÄSDU-DPHV+HQQHVVH\ 6DPXHO &KDUERQQHDX '\ODQ 5R\HU HW 9LFWRU9DOHQFLD /D WURLVLÃPH HW GHUQLÃUH ÄSUHXYH ÄWDLW FHOOH GH OoKDELOHWÄ PDQXHOOH RÔ OHV ÄOÃYHVDYDLHQW»VXLYUHPLQXWLHXVHPHQW OHVLQVWUXFWLRQVHWOHSODQ6DPXHO$XGHW HW-HDQ3KLOLSSH&DPLUÄSDUWLFLSDLHQW» FHWWHDFWLYLWÄ /oÄTXLSHGX&)(5GH%HDXFH


3D U 3 L H U U H 6 D X FLHU

$&78$/,7¤

8Q5HWRXUDXFHQWUHYLOOHERQGp /DUH$YHQXHERQGÄH 'ÃVOoKHXUHGXVRXSHUDORUVTXHSOXVLHXUV ÄWDLHQW DWWDEOÄV DX[ GLƪÄUHQWHV WHUUDVVHV DPÄQDJÄHV SRXU OoRFFDVLRQ LOV ÄWDLHQW QRPEUHX[ » ÄFRXWHU OHV GLƪÄUHQWVJURXSHVHQVLURWDQWXQHELÃUH /H SRLQW FXOPLQDQW IXW OH VSHFWDFOH GH FOÏWXUHRƪHUWSDUOHJURXSH)DPRXVRÔ O» FoÄWDLW SUDWLTXHPHQW LPSRVVLEOH GH VHSURPHQHU/HVJHQVGDQVDLHQWPÅPH OHVEUDVGDQVOHVDLUVWHOOHPHQWODSODFH ÄWDLWUHVWUHLQWH0DLVSHUVRQQHQHVoHVW

SODLQWGHFHWWHSURPLVFXLWÄSOXWÏWUDUH GDQVOHVUXHVGH6DLQW*HRUJHV 6HORQ OHV RUJDQLVDWHXUV SUÃV GH  SHUVRQQHV VRQW YHQXHV IDLUH OHXU WRXU VXUODUH$YHQXH†›FDXVHGHODVRLUÄH GH YHQGUHGL RÔ OD WHPSÄUDWXUH ÄWDLW PRLQV FOÄPHQWH ÂD YD ÅWUH GLƯFLOH GH IDLUH QRV IUDLV – GH SUÄFLVHU OH SRUWH SDUROH GHV RUJDQLVDWHXUV 6WHYHQ *DXWKLHU &H GHUQLHU DMRXWH TXoXQ ELODQ GHYUDÅWUHIDLWDYDQWGHVDYRLUVoLO\DXUD XQHHÄGLWLRQOoDQSURFKDLQ

/RUVGXVSHFWDFOH+RPPDJH»%RQ-RYLODUH$YHQXHÄWDLWGÄM»ERQGÄH

0DLV VDPHGL DYHF OH UHWRXU GX EHDX WHPSVFHIXWODIUÄQÄVLH(QDYDQWPLGL OHVDÉQÄVÄWDLHQWFRQYLÄV»XQGÄMHXQHU HWGHODGDQVHHQOLJQH/HVSDVVDQWVRQW DXVVL HX GURLW DX FRXUV GH OD MRXUQÄH » XQH SDUDGH GH PRGH HW DX VSHFWDFOH GH OD WURXSH 0DPPD 0LD 2Q DYDLW DXVVL SHQVÄ DX[ MHXQHV DYHF GHV MHX[ JRQƮDEOHV6$,17*(25*(6 s /D UH $YHQXH ÄWDLW † LQRQGÄH – VDPHGL GHUQLHU » OoRFFDVLRQ GH OD VHFRQGH ÄGLWLRQ GX 5HWRXUDXFHQWUHYLOOH0DLVFHWWHIRLV O»FHQoÄWDLWSDVGHOoHDXTXLGÄIHUODLW GDQV OHV UXHV GH 6DLQW*HRUJHV PDLV ELHQ GHV JHQV HQWDVVÄV FH TXL D FUÄÄ XQHEHOOHDPELDQFHGHIHVWLYLWÄV

/HVWHUUDVVHVÄWDLHQWÄJDOHPHQWSOHLQH

12866200(6'(6(;3(5761875,7( Avoir une belle pelouse n’a jamais été aussi facile. Communiquez avec nous dès aujourd’hui et profitez fitez d’une d une évaluation é gratuite./H ZHHNHQG DYDLW SRXUWDQW GÄPDUUÄ OHQWHPHQWDORUVTXHODSOXLHHVWYHQXH MRXHUOHVWURXEOHIÅWHVSRXUOoH[SRVLWLRQ GH PRWRF\FOHWWHV +DUOH\ 'DYLGVRQ /HV YLVLWHXUVVRQWFHSHQGDQWUHYHQXVXQSHX SOXVWDUGHQƬQGHVRLUÄHSRXUDVVLVWHU DX[GLƪÄUHQWVVSHFWDFOHVPXVLFDX[

418 387-8171 www.fertibeauce.com

du jeudi 14 au samedi 23 juin 2012 sur marchandise sélectionnée

àSolde estival dewww.setlakwemode.com ZZZHGLWLRQEHDXFHFRP_9RO1ƻMXLQ_3DJH


3D U + X E H U W / D S R LQWH

$&78$/,7¤

6SRUWLOOLPLWpj6DLQWH0DULH 6$,17(0$5,( s 'X DX MXLQ FH QoHVWSDVOoDFWLRQTXLPDQTXDLW»6DLQWH 0DULHDORUVTXoDYDLWOLHXODHÄGLWLRQ GX )HVWLYDO VSRUWLI 6SRUW PXVLTXH HW DPELDQFH VXUYROWÄH RQW UHJRUJÄ DX FHQWUHYLOOH RÔ VoÄWDLHQW UDVVHPEOÄV SOXVGHDPDWHXUVGHVSRUW

/HV FÄOÄEUDWLRQV RQW GÄEXWÄ OH MHXGL MXLQ DYHF OH † » UHFRQQDLVVDQFH DX[ SDUWHQDLUHV – DLQVL TXH OH VSHFWDFOH GH %RE %LVVRQQHWWH 'ÄM» TXHOTXH SHUVRQQHV RQW DVVLVWÄ » FHWWH VRLUÄH XQLTXH†&oÄWDLWXQHYUDLHDPELDQFHGH SDUW\–DWÄPRLJQÄ0DUWLQ6DYRLH

† &oÄWDLW OD SOXV EHOOH ÄGLWLRQ GX IHVWLYDO{ – D GÄFODUÄ 0DUWLQ 6DYRLH PHPEUH GX FRPLWÄ RUJDQLVDWHXU GH OoÄYÄQHPHQW›VRQDYLVGHSOXVHQSOXV GH IDPLOOHV HW GH MHXQHV RQW SULV SDUW DX[ DFWLYLWÄV HW FHX[FL RQW IDLW SOXV TXHGHIDLUHDFWHGHSUÄVHQFHSHQGDQW TXHOTXHVPLQXWHV T

/HYHQGUHGLMXLQHQWUHDXWUHVRQWHX OLHXOHWRXUQRLGHSRNHU7H[DV+ROGo(P HWOHWRXUQRLGH:DVKHU$XSRNHU MRXHXUV RQW SULV OHV WDEOHV GoDVVDXW SHQGDQW TXH ÄTXLSHV VH VRQW DƪURQWÄHVDXWRXUQRLGH:DVKHU 

8QSHXGoKLVWRLUH Par Pa ulin Na p p er t

6DLQW*HRUJHV MXLQ  /oDEEÄ 'HQLV 0RULQ GHYLHQW GLUHFWHXU GX 6ÄPLQDLUH GH 6DLQW*HRUJHV › FH WLWUH LO D DXWRULWÄ VXU OHV SUÅWUHV GX 6ÄPLQDLUH LO HVW UHFWHXU GX FRUSV HQVHLJQDQWLOHVWSUÄVLGHQWGXFRQVHLO GoDGPLQLVWUDWLRQ LO HVW UHVSRQVDEOH GHV UHODWLRQV DYHF OH PLQLVWÃUH GH Oo¤GXFDWLRQ LO VoRFFXSH GHV UHODWLRQV H[WÄULHXUHVLOUHSUÄVHQWHOH6ÄPLQDLUH GHYDQWGLYHUVHVDVVRFLDWLRQVHWLODOD FKDUJHGHOo¤GXFDWLRQSHUPDQHQWH 6DLQW2GLORQ MXLQ  $SUÃV TXDWUHVDLVRQVGDQVOD/LJXHQDWLRQDOH GHKRFNH\HWXQHFRXSH6WDQOH\6LPRQ 1ROHW GH 6DLQW2GLORQ DQQRQFH VD UHWUDLWH %HDXFH MXLQ  3DXO(XJÃQH %DLOODUJHRQ GH 6DLQW0DUWLQ ÄSRXVH 0DUJXHULWH 3RXOLQ ÄJDOHPHQW GH 6DLQW0DUWLQ ,OV DXURQW TXDWUH HQIDQWV 3DXO(XJÃQH %DLOODUJHRQ RFFXSHUD OH SRVWH GH MXJH » OD &RXU GHVVHVVLRQVGHODSDL[GH» 7ULQJ-RQFWLRQ MXLQ  8Q PLQHXU D ÄFKDSSÄ GH MXVWHVVH » OD PRUW » OD PLQH 4XÄEHF $VEHVWRV JU½FH » OoLQWHUYHQWLRQ GoXQH GL]DLQH GH FRPSDJQRQV GH WUDYDLO TXL RQW HX[PÅPHV ULVTXÄ OHXU YLH SRXU OH

VDXYHU /D YLFWLPH 'RULODV *URQGLQ D ÄWÄ HQOLVÄH MXVTXoDX PHQWRQ SDU GX PLQHUDL TXL VoHVW GÄJDJÄ VXELWHPHQW GHV SDURLV GoXQH FXYH GH SLHGV GH SURIRQGHXUSDUSLHGVGHGLDPÃWUH /H VDXYHWDJH IXW GHV SOXV GLIILFLOHV HW OHV VDXYHWHXUV RQW GÖ \ WUDYDLOOHU SHQGDQWGHX[KHXUHV 6DLQWH$XUÄOLHMXLQ'HUQLÃUH UÄXQLRQGHOD&RPPLVVLRQVFRODLUHGH 6DLQWH$XUÄOLH(OOHHVWHQJOREÄHGDQV ODQRXYHOOH&RPPLVVLRQVFRODLUH6DLQW 3URVSHUs6DLQWH-XVWLQH 6DLQW3URVSHU MXLQ  $QQH 0DULH /DURFKHOOH GH 6DLQW3URVSHU GRQQH QDLVVDQFH » GHV WULSOHWV GHX[ ILOOHVHWXQJDUÂRQ /HSÃUH/ÄRQLGDV *LOEHUW HVW FXOWLYDWHXU /H FRXSOH DYDLW GÄM» VL[ JDUÂRQV /HV QRXYHDX[ QÄVRQWUHÂXDXEDSWÅPHOHVQRPVGH 5ROODQG5ROODQGHHW<ROODQGH 6DLQWH0DULH MXLQ  /D &KDPEUH GH &RPPHUFH GHV MHXQHV GH6DLQWH0DULHSUÄVHQWHXQHJUDQGH SDUDGH SRXU VRXOLJQHU OD &DPSDJQH GHVÄFXULWÄURXWLÃUHHQWUHSULVHSDUOHV DXWRULWÄV SURYLQFLDOHV /D SRSXODWLRQ HVWVXUSULVHHWDPXVÄHGHYRLUGÄILOHU XQORQJFRUWÃJHGHFDPLRQVHWGoDXWRV WUDQVSRUWDQW GH QRPEUHX[ EOHVVÄV 'HX[ DJHQWV GH OD FLUFXODWLRQ HW XQH DPEXODQFH RXYUDLHQW OH GÄILOÄ HW OH FULVWULGHQWGHODVLUÃQHQHWDUGDSDV» DWWLUHUOoDWWHQWLRQGHVFLWR\HQV

3DJH_9RO1ƻMXLQ_ZZZHGLWLRQEHDXFHFRP

/H VDPHGL MXLQ OH WRXMRXUV SRSXODLUH 6RXSHU 6PRNHG PHDW D DWWLUÄ HVWRPDFV (Q VRLUÄH OH JURXSH :DNH 8S 7LPH D FRPSOÃWHPHQW HQƮDPPÄ OD VFÃQH DYHF GHV VXFFÃV GHV DQQÄHV » † ,OV RQW ťZDNH XSÄť OH PRQGH{ – D DƯUPÄ 0 6DYRLH (Q VRLUÄHOHFKDSLWHDXVoHVWWUDQVIRUPÄHQ GLVFRWKÃTXH DYHF '- /LFLRXV HW 2OLYUH] 6W\OHTXLRQWIDLWGDQVHUOHVIHVWLYDOLHUV MXVTXoDX[SHWLWHVKHXUHVGXPDWLQ†¢D D ÄWÄ ÄOHFWULTXH – D SRXUVXLYL 0DUWLQ 6DYRLH

Lunettes: Choses qu’on se met sur le nez et les oreilles pour améliorer la vue. Michel Lauzière

4477344

6DLQW*HRUJHVMXLQ3UHPLÃUH PHVVH FÄOÄEUÄH GDQV OoÄJOLVH GH Oo$VVRPSWLRQ»6DLQW*HRUJHV(VW

Dictionnaire inutile... mais pratique

4XDQW DX[ DFWLYLWÄV VSRUWLYHV FKDFXQH GHV FRPSÄWLWLRQV GH OD MRXUQÄH DXUD GRQQÄXQHERQQHGRVHGoDGUÄQDOLQHDX[ SDUWLFLSDQWVFHFLHQH[FOXDQWOHWRXUQRL GH EDGPLQWRQ TXL D ÄWÄ DQQXOÄ SDU PDQTXHGoLQWÄUÅWGHODSRSXODWLRQHWOH YROHWVSRUWDGDSWÄTXLQoDSDVHXOLHX» FDXVHGoXQSUREOÃPHSHUVRQQHOYÄFXSDU XQPHPEUHGHOoÄTXLSHGoRUJDQLVDWHXUV 3RXU OHV FXULHX[ VDFKH] TXH OD FRXUVH GX &LUFXLW UÄJLRQDO GHV NP D FRQQX XQHDQQÄHUHFRUGDYHFLQVFULSWLRQV FRPSDUDWLYHPHQW » OoDQ GHUQLHU 'H SOXV XQH WUHQWDLQH GH SHUVRQQHV RQWSULVSDUWDXQDJHRWKRQGHVDPHGL DSUÃVPLGL FH TXL D SHUPLV GH UÄFROWHU  SRXU OD )RQGDWLRQ FDQDGLHQQH GX UHLQ $X SURƬW GH FHWWH PÅPH IRQGDWLRQOD0DUFKHGX)HVWLYDOVSRUWLI TXL D HX OLHX GLPDQFKH PDWLQ D DSS½WÄ XQH FLQTXDQWDLQH GH VSRUWLIV FHX[FL D\DQWDPDVVÄSOXVGH


3D U 3 L H U U H 6 D X FLHU

$&78$/,7¤

*D]GHVFKLVWH

/HEUDVGHIHUVHSRXUVXLWj6DLQW0DUWLQ FLWR\HQV TXL VoĂ&#x201E;WDLHQW GĂ&#x201E;SODFĂ&#x201E;V SRXU OoRFFDVLRQFDULOVGHPDQGHQWGHVDFWHV LPPĂ&#x201E;GLDWV 'oHQWUĂ&#x201E;H GH MHX ORUV GH OD SĂ&#x201E;ULRGH GH TXHVWLRQV SUĂ&#x201E;YXH SRXU PLQXWHV OHV RSSRVDQWV Âť OD GĂ&#x201E;FLVLRQ GX FRQVHLO RQW GHPDQGĂ&#x201E; GH SURORQJHU OH WHPSV TXL OHXU Ă&#x201E;WDLW DOORXĂ&#x201E; FH TXL D Ă&#x201E;WĂ&#x201E; HQ SDUWLH UHIXVĂ&#x201E; Â&#x203A; WRXU GH UĂ?OH OHV JHQV RQW GHPDQGĂ&#x201E; DX PDLUH HW DX[ FRQVHLOOHUV GH UHYHQLU VXU OHXU GĂ&#x201E;FLVLRQ HW GoDGRSWHU OH UĂ&#x192;JOHPHQW :LFNDP 2Q D PĂ&#x2026;PH SDUOĂ&#x201E; GH SDUWLVDQHULH GDQV OH FDV GH OoDYRFDW TXL D SUĂ&#x201E;SDUĂ&#x201E; OoDYLV

/D UĂ&#x201E;SRQVH GX FRQVHLO D Ă&#x201E;WĂ&#x201E; WUĂ&#x192;V PDO UHĂ&#x201A;XH SDU OHV JHQV GX FRPLWĂ&#x201E; HW OHV

WOW ! Câ&#x20AC;&#x2122;EST FOU. Ă&#x2021;A ME TUE JUSTE Dâ&#x20AC;&#x2122;Y PENSER â&#x20AC;Ś

4504867

8QHULSRVWHPXVFOĂ&#x201E;H

Au QuĂŠbec, nous ne voulons tellement pas faire trop de vagues, nous voulons tellement passer inaperçus, au risque de devenir invisibles, que nous sommes prĂŞts Ă tout renier, comme Saint-Pierre qui avait reniĂŠ le Christ trois fois. Nous sommes prĂŞts Ă  rejeter notre culture et nos valeurs chrĂŠtiennes qui ont contribuĂŠ Ă  forger nos caractĂŠristiques, au ďŹ l du temps, pour accommoder les immigrants et ceux qui font pression, pour que nous oublions, que nous effacions de nos mĂŠmoires, notre droit historique Ă  la chrĂŠtientĂŠ. Jâ&#x20AC;&#x2122;ai lâ&#x20AC;&#x2122;impression de revenir Ă  lâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠpoque oĂš les chrĂŠtiens ĂŠtaient lâ&#x20AC;&#x2122;objet dâ&#x20AC;&#x2122;une chasse aux sorcières effrĂŠnĂŠe, ĂŠvitant de sâ&#x20AC;&#x2122;associer et de fraterniser, de peur de se faire ÂŤscalperÂť par les nouveaux Romains. Allons-nous nous remettre Ă  dessiner des petits poissons sur le sable â&#x20AC;Ś ? Pourquoi ĂŞtre chrĂŠtien, dâ&#x20AC;&#x2122;obĂŠdience catholique, est devenu honteux au QuĂŠbec ? Allons-nous, dans lâ&#x20AC;&#x2122;avenir, arrĂŞter de cĂŠlĂŠbrer NoĂŤl, Pâques puis le Jour de lâ&#x20AC;&#x2122;an, pour accommoder des yeux et des oreilles sensibles? Merde ! Faudra-t-il que je dise, Ă  mes enfants, dâ&#x20AC;&#x2122;apporter leur lunch Ă  lâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠcole parce que, aujourdâ&#x20AC;&#x2122;hui, on sert de la viande halal ou kascher â&#x20AC;Ś ?

4431804

8QH TXDUDQWDLQH GH SHUVRQQHV UHJURXSDQW GHV PHPEUHV GX FRPLWĂ&#x201E; GH YLJLODQFH DLQVL TXH GHV FLWR\HQV GH 6DLQW0DUWLQ HW GoDXWUHV PXQLFLSDOLWĂ&#x201E;V GHOD%HDXFHDWWHQGDLHQWODUĂ&#x201E;SRQVHGX FRQVHLO GH OD PXQLFLSDOLWĂ&#x201E; FRQFHUQDQW OoDGRSWLRQRXQRQGXUĂ&#x192;JOHPHQW:LFNDP 6H EDVDQW VXU XQ DYLV MXULGLTXH GH OHXU DYRFDW OHV PHPEUHV GX FRQVHLO RQW GĂ&#x201E;FLGĂ&#x201E;GHQHSDVDGRSWHUOHUĂ&#x192;JOHPHQW PDLV SOXWĂ?W DWWHQGUH OHV PRGLĆŹFDWLRQV SUĂ&#x201E;YXHV HQ QRYHPEUH VXU OD ORL VXU OD SURWHFWLRQ GH OoHQYLURQQHPHQW Â&#x2020;{'oDXFXQHIDĂ&#x201A;RQMHQHYDLVDFFHSWHUGH WUDYDLOOHU FRQWUH OD ORL &oHVW QRWUH UĂ?OH FRPPH Ă&#x201E;OX PXQLFLSDO 0RL OHV JD] GH VFKLVWH MH QH OHV YHX[ SDV SOXV TXH OHV DXWUHV PDLV LO QoHVW SDV TXHVWLRQ TXH MH GHPDQGH DX[ PHPEUHV GX FRQVHLO GH IDLUH XQ UĂ&#x192;JOHPHQW LOOĂ&#x201E;JDO SRXU VRLGLVDQW VH SURWĂ&#x201E;JHU Â&#x2013; GH SUĂ&#x201E;FLVHU OH PDLUH -HDQ0DUF 3DTXHW Âť OoLVVXH GH OD UĂ&#x201E;XQLRQ GX FRQVHLO 6HORQ FH

GHUQLHULOHVWSUĂ&#x201E;IĂ&#x201E;UDEOHGoDWWHQGUHOHV PRGLĆŹFDWLRQV Âť OD ORL VXU OD SURWHFWLRQ GHOoHQYLURQQHPHQWTXLGDWHGHSOXVGH DQV DĆŹQ TXoHOOH VRLW GDYDQWDJH DX JRĂ&#x2013;WGXMRXUÂ&#x2020;,OVHUDDORUVWHPSVGHVH VHUYLUGHFHTXoHOOHFRQWLHQWSRXUQRXV SURWĂ&#x201E;JHUFRQWUHOHVJD]GHVFKLVWHÂ&#x2013;GH SUĂ&#x201E;FLVHUOHPDLUH3DTXHWCHRONIQUE DE GĂ&#x2030;RALD NICOLAS

8QHTXDUDQWDLQHGHSHUVRQQHVFRQWUHOoH[SORLWDWLRQGHVJD]GHVFKLVWHVHVRQWSUĂ&#x201E;VHQWĂ&#x201E;HVÂťOD VĂ&#x201E;DQFHGXFRQVHLOPXQLFLSDOGH6DLQW0DUWLQHQHVSĂ&#x201E;UDQWOoDGRSWLRQGXUĂ&#x192;JOHPHQW:LFNDPFH TXLQHIXWSDVIDLW

6$,170$57,1s/HFRQVHLOPXQLFLSDO GH 6DLQW0DUWLQ HW OH FRPLWĂ&#x201E; GH YLJLODQFHGHVFLWR\HQVVoHQWHQGHQWVXU XQHFKRVHQRQDXJD]GHVFKLVWHVXU OH WHUULWRLUH GH OHXU PXQLFLSDOLWĂ&#x201E; /HV GHX[SDUWLHVQHVoHQWHQGHQWWRXWHIRLV SDV VXU OD IDĂ&#x201A;RQ GoHQ HPSĂ&#x2026;FKHU OoH[SORLWDWLRQ Âť 6DLQW0DUWLQ &oHVW GRQF GH QRXYHDX OoLPSDVVH GDQV FH GRVVLHUTXLDWRXUQĂ&#x201E;ÂťODFRQIURQWDWLRQ OHOXQGLPDL

MXULGLTXH 0Ă&#x2026;PH FKRVH SRXU OH PDLUH 3DTXHW TXoRQ DFFXVH GH SDUWLFLSHU Âť OD FDLVVH Ă&#x201E;OHFWRUDOH GX SDUWL OLEĂ&#x201E;UDO XQH DFFXVDWLRQ TXoLO OoD IDLW VRUWLU GH VHV JRQGV Â&#x2020; &oHVW LQDFFHSWDEOH GH VH IDLUH WUDLWHU GH PDOKRQQĂ&#x2026;WH -H QoDL MDPDLV GRQQĂ&#x201E; XQ VRX Âť XQ SDUWL SROLWLTXH &RPPH GoDXWUHV Ă&#x201E;OXV MH SDUWLFLSH Âť OoRFFDVLRQGHSXLVDQVÂťGHVDFWLYLWĂ&#x201E;V VRFLDOHV HW FH SHX LPSRUWH OH SDUWL &oHVW WRWDOHPHQW OĂ&#x201E;JDO -H QoDFFHSWHUDL SDVTXHPRQQRPVRLWVDOLÂ&#x2013;GoDMRXWHUOH PDLUH3DTXHW

Faudra-t-il se cacher pour manger de la viande de porc ? Faudra-t-il enlever le lard dans les ÂŤbeansÂť et les ÂŤoreilles de crisseÂť de nos cabanes Ă sucre, par gĂŞne de choquer nos inestimables ÂŤhĂ´tesÂť â&#x20AC;Ś ? Il Faut pousser juste et ĂŠgal ! Les QuĂŠbĂŠcois, en grande majoritĂŠ, ne sont pas racistes. Ils sont bien prĂŞts Ă  manger de la bouffe exotique, Ă  ĂŞtre maladroits sur les pistes de danses venues dâ&#x20AC;&#x2122;ailleurs, Ă  tenter de comprendre et apprĂŠcier lâ&#x20AC;&#x2122;art des autres. Les QuĂŠbĂŠcois sont mĂŞme plus ouverts aux relations interethniques que certaines minoritĂŠs envers dâ&#x20AC;&#x2122;autres minoritĂŠs. Le problème des QuĂŠbĂŠcois, il faut bien le comprendre, câ&#x20AC;&#x2122;est lorsque lâ&#x20AC;&#x2122;on tente de lui faire avaler de force les idĂŠaux et les valeurs venus dâ&#x20AC;&#x2122;ailleurs â&#x20AC;Ś Excusez-moi mais, des valeurs, nous en avons en ÂŤmasseÂť, une religion, nous en avons une traditionnelle, câ&#x20AC;&#x2122;est le christianisme, protestant et catholique. Nous lâ&#x20AC;&#x2122;assumons et nous en sommes ďŹ ers. Mais nous ne sommes pas et ne serons jamais collectivement des ÂŤfous de DieuÂť.

4512921

ZZZHGLWLRQEHDXFHFRP_9RO1ĆťMXLQ_3DJH


3D U 3 L H U U H / X F /DIUDQFH

$&78$/,7¤

/D&DLVVH'HVMDUGLQVGH/D1RXYHOOH%HDXFHVRXWLHQW 6DLQW3DWULFH 6$,173$75,&('(%($85,9$*( s /D &DLVVH 'HVMDUGLQV GH /D 1RXYHOOH %HDXFHVoHVWDVVRFLĂ&#x201E;ÂťODFRPPXQDXWĂ&#x201E; GH 6DLQW3DWULFHGH%HDXULYDJH HQ RĆŞUDQWXQVRXWLHQPDMHXUGH SRXUSHUPHWWUHOHUĂ&#x201E;DPĂ&#x201E;QDJHPHQWGX VLWHGHVORLVLUVGHODPXQLFLSDOLWĂ&#x201E;

VLJQLĆŹFDWLYH Âť OoDPĂ&#x201E;OLRUDWLRQ GHV LQIUDVWUXFWXUHVGHORLVLUVÂť6DLQW3DWULFH GH%HDXULYDJH SURMHW Ă&#x201E;YDOXĂ&#x201E; Âť SOXV GH &HOXLFLVHFRQFUĂ&#x201E;WLVHUDSDUOD UĂ&#x201E;IHFWLRQFRPSOĂ&#x192;WHGXWHUUDLQGHEDOOH PROOH HW SDU OoDMRXW GoXQH DLUH GH MHX[ SRXUOHVSHWLWV

3DU VRQ VRXWLHQ ĆŹQDQFLHU OD &DLVVH VRXKDLWH FRQWULEXHU GH IDĂ&#x201A;RQ

&HWWHDLGHĆŹQDQFLĂ&#x192;UHHVWSXLVĂ&#x201E;HÂťPĂ&#x2026;PH OH IRQGV GoDLGH DX GĂ&#x201E;YHORSSHPHQW GX PLOLHX OD ULVWRXUQH FROOHFWLYH GHV PHPEUHVGH'HVMDUGLQV

+2526&23(

5RFK'URXLQSUĂ&#x201E;VLGHQWGHOD&DLVVH'HVMDUGLQVGH/D1RXYHOOH%HDXFH)UDQFH*HUPDLQUHSUĂ&#x201E; VHQWDQWHGHOo27-GH6DLQW3DWULFH'DQLHO5XHOGLUHFWHXUJĂ&#x201E;QĂ&#x201E;UDOGHOD&DLVVH'HVMDUGLQVGH /D1RXYHOOH%HDXFHHW5LFKDUG/HIHEYUHGLULJHDQWUHSUĂ&#x201E;VHQWDQWODPXQLFLSDOLWĂ&#x201E;GH6DLQW3D WULFHÂťOD&DLVVH'HVMDUGLQVGH/D1RXYHOOH%HDXFH

$OH[DQGUH$XEU\rZZZQRUMDQHW 6(0$,1('8$8-8,1 BĂ&#x2030;LIER La nouvelle Lune vous inspirera certainement quelques moments romantiques pour observer les ĂŠtoiles avec votre amoureux. La famille vous demandera un peu de temps. TAUREAU Alors que les vacances arrivent Ă grands pas, vous aurez envie de faire le tour de la province en voiture. Vous devriez vous exprimer comme un grand chef ou comme une vedette de la tĂŠlĂŠvision.

3DU +XEHUW/DSRLQ WH

$&78$/,7¤

eOLH5R\jO¡pPLVVLRQŠ/HV&KHIVª

GĂ&#x2030;MEAUX MĂŞme si vous avez tendance Ă courir les magasins cette semaine, vous ne dĂŠpenserez probablement pas de façon excessive. Vous ĂŞtes ĂŠgalement très habile pour nĂŠgocier. CANCER Vous aurez besoin dâ&#x20AC;&#x2122;action et de stimulation intellectuelle. Votre curiositĂŠ semble prendre des proportions impressionnantes, vous voulez tout savoir et tout connaĂŽtre, en ce moment. LION Il est possible que vous remettiez en question votre carrière. Vous serez fortement inspirĂŠ pour entreprendre une nouvelle vie beaucoup plus axĂŠe sur le dĂŠveloppement humain et spirituel. VIERGE Vous recevrez sĂťrement des invitations pour participer Ă  diverses activitĂŠs toutes plus amusantes les unes que les autres. Vous ressentirez une forme de relâchement très bĂŠnĂŠďŹ que. BALANCE Au travail, on pourrait très bien vous proposer un bel avancement. Cependant, vous pourriez ne pas vous sentir Ă  la hauteur de la tâche; le temps arrangera sĂťrement les choses pour vous.

SAGITTAIRE Si vos enfants ou vous-mĂŞme commencez vos vacances, il y aura quelques ajustements Ă faire Ă  la maison. Vous serez très efďŹ cace pour remettre les choses en ordre après un dĂŠmĂŠnagement. CAPRICORNE Vous pourriez devoir prendre une importante dĂŠcision, qui transformera votre quotidien Ă  long terme. Vous considĂŠrerez très sĂŠrieusement un beau projet Ă  rĂŠaliser en couple.

¤OLH5R\VRXVFKHIUHVSRQVDEOHGXVRLU/LGLD&KDPEHUODQGFXLVLQLĂ&#x192;UH¤WLHQQH/DFURL[FKHIH[Ă&#x201E;FXWLIHW-HDQ3LHUUH0D]XHWVRXVFKHIUHVSRQVD EOHGXPLGL

6$,17(0$5,( s ¤OLH 5R\ VRXVFKHI UHVSRQVDEOH GX VRLU DX 9X 5HVWR GH 6DLQWH0DULH SDUWLFLSHUD Âť OoĂ&#x201E;PLVVLRQ Â&#x2020;/HV&KHIVÂ&#x2013;GLĆŞXVĂ&#x201E;HVXUOHVRQGHV GH 5DGLR&DQDGD Â&#x203A; DQV LO VHUD OH SOXVMHXQHGHVDVSLUDQWVFKHIVTXL VoDĆŞURQWHURQWHQYXHGHUHPSRUWHUOH JUDQGSUL[GH

VERSEAU Il y aura sĂťrement beaucoup dâ&#x20AC;&#x2122;action au bureau, et vous aurez de nombreux dĂŠtails Ă prendre en considĂŠration. Vous devrez vous ajuster concernant quelques changements qui se produiront subitement. POISSONS Vous ĂŞtes toujours la personne Ă  qui on fait appel quand on a besoin dâ&#x20AC;&#x2122;aide. Votre gĂŠnĂŠrositĂŠ est apprĂŠciĂŠe et vous aurez encore lâ&#x20AC;&#x2122;occasion dâ&#x20AC;&#x2122;en faire preuve. 3DJH_9RO1ĆťMXLQ_ZZZHGLWLRQEHDXFHFRP

ZONAGE AGRICOLE Jean-Guy Provencher, Avocat

- Demandes dâ&#x20AC;&#x2122;autorisation Ă la CPTAQ :

Ex-commissaire de la CPTAQ et du Tribunal dâ&#x20AC;&#x2122;appel

â&#x20AC;˘ Usages non agricoles : rĂŠsidences, commerces, industries â&#x20AC;˘ Morcellement de fermes â&#x20AC;˘ Changements dâ&#x20AC;&#x2122;usage, etc.

TĂŠl. : 418 623-4141 Sans frais : 1 877 623-4141 1170, boul. Lebourgneuf, bureau 408, QuĂŠbec (QuĂŠbec) G2K 2E3

- DÊclarations de privilèges (art. 40) - Droits acquis - Recours en appel devant le Tribunal administratif

Plus de 20 ans dâ&#x20AC;&#x2122;expĂŠrience Ă offrir !

4435353

SCORPION Que ce soit dans le but de faire un voyage prochainement, ou simplement pour votre culture, vous vous investirez assez sĂŠrieusement dans lâ&#x20AC;&#x2122;apprentissage dâ&#x20AC;&#x2122;une nouvelle langue.

6HORQ *LRYDQQL 3Ă&#x201E;ULDUG SURSULĂ&#x201E;WDLUH GX 9X 5HVWR OHV FKDQFHV GH VRQ HPSOR\Ă&#x201E; VRQW WUĂ&#x192;V ERQQHV (Q HĆŞHW VRQ LQWHOOLJHQFH VD FUĂ&#x201E;DWLYLWĂ&#x201E; HW VRQ H[SĂ&#x201E;ULHQFHGHYUDLHQWIDLUHHQVRUWHTXoLO VHWURXYHUDQĂ&#x201E;FHVVDLUHPHQWHQSRVLWLRQ DYDQWDJHXVH Â&#x2020; &oHVW XQ SDVVLRQQĂ&#x201E; Â&#x2013; GLWLO HQ TXDOLĆŹDQW VHV H[SĂ&#x201E;ULHQFHV HQ )UDQFHFRPPHĂ&#x201E;WDQWÂ&#x2020;ODIRUPXOHGHOD JDVWURQRPLHÂ&#x2013; $X[ FXULHX[ QRWH] TXH OoĂ&#x201E;PLVVLRQ GĂ&#x201E;EXWHUD OH MXLQ (Q DWWHQGDQW OH UHWRXU GH VRQ SURWĂ&#x201E;JĂ&#x201E; 0 3Ă&#x201E;ULDUG D LQYHVWL EHDXFRXS GoĂ&#x201E;QHUJLH DĆŹQ GH OH UHPSODFHUDGĂ&#x201E;TXDWHPHQWÂ&#x203A;VRQUHWRXU LOGHYLQHTXo¤OLHDXUDOHVSRFKHVSOHLQHV GoRĆŞUHVGHUHVWDXUDWHXUVÂ&#x2020;,ODOHJHQUH GHWDOHQWTXLQHGRLWSDVUHVWHUDQV

DX PĂ&#x2026;PH HQGURLW Â&#x2013; DWLO FRPPHQWĂ&#x201E; HQ HVSĂ&#x201E;UDQW QĂ&#x201E;DQPRLQV TXoLO UHYLHQGUD WUDYDLOOHUDX9X5HVWRSHQGDQWDXPRLQV TXHOTXHVPRLV Â&#x203A;SURSRVGo¤OLH5R\ ¤OLH 5R\ HVW GLSOĂ?PĂ&#x201E; GH OoĂ&#x201E;FROH GH FXLVLQH GH 3OHVVLVYLOOH HQ ,O D HĆŞHFWXĂ&#x201E; XQ SDVVDJH DX 0DQRLU GX ODF :LOOLDPGDQVODUĂ&#x201E;JLRQGHV%RLV)UDQFV SRXUHQVXLWHWUDYDLOOHUSHQGDQWSOXVGH GHX[ DQV DX UHVWDXUDQW /DXULH 5DSKDĂ&#x2020;O GH4XĂ&#x201E;EHFDYHFOHFKHI'DQLHO9Ă&#x201E;]LQD,O VoHVWHQVXLWHHQYROĂ&#x201E;SRXUOD)UDQFHRĂ&#x201D;LO D QRWDPPHQW IDLW VHV FODVVHV DX 5HODLV %HUQDUG/RLVHDX


3D U 3 L H U U H / X F /DIUDQFH

$&78$/,7¤

3DVFDO *HQGURQ HVW ILQDOLVWH DX FRQFRXUV©*RRJOH6FLHQFH)DLUª 6$,17*(25*(6 s 8Q ÄWXGLDQW GX &ÄJHS %HDXFH$SSDODFKHV 3DVFDO *HQGURQDIDLWSDUWLHGHVƬQDOLVWHV GX † *RRJOH 6FLHQFH )DLU – XQH FRPSÄWLWLRQ HQ OLJQH » ODTXHOOH RQW SULVSDUWGHVPLOOLHUVGHVFLHQWLƬTXHV GH » DQV SURYHQDQW GH SOXV GH SD\VGXPRQGH 7RXWHIRLV LO D DSSULV OH MXLQ TXoLO QH IDLVDLW SDV SDUWLH GHV FDQGLGDWV TXL VoHQYROHURQW YHUV OD &DOLIRUQLH SRXU SDUWLFLSHU » OD ƬQDOH TXL FRXURQQHUD OH MXLOOHW OHV JDJQDQWV GH FKDTXH FDWÄJRULHGo½JHHWOHJUDQGJDJQDQW &KDTXH SDUWLFLSDQW DX FRQFRXUV GHYDLW VRXPHWWUHXQHLGÄHSRXUIDLUHDYDQFHU OD VFLHQFH /oÄWXGLDQW GH 6DLQW*HRUJHV D SURSRVÄ OoXWLOLVDWLRQ GH OD OXPLÃUH DX OLHX GH OoÄOHFWULFLWÄ GDQV OHV FLUFXLWV ÄOHFWURQLTXHV DƬQ GoDXJPHQWHU OHXU YLWHVVH GH UÄDFWLRQ HW GX PÅPH FRXS PXOWLSOLHU OD SHUIRUPDQFH GHV RUGLQDWHXUV 'DQV OD YLGÄR TXL DFFRPSDJQH VRQ GRVVLHUGHSUÄVHQWDWLRQ3DVFDO*HQGURQ IDLWODGÄPRQVWUDWLRQGXFLUFXLWRSWLTXH TXoLODDVVHPEOÄVXUXQHSODQFKHGHERLV » OoDLGH GoXQ SRLQWHXU ODVHU GH ƬOWUHV SRODULVDWHXUV GH OXQHWWHV ' HW GoXQ SURWHFWHXUGoÄFUDQPLURLUGHWÄOÄSKRQH LQWHOOLJHQW † 0RQ H[SÄULHQFH HVW WUÃV FRQFOXDQWH H[SOLTXHWLO (OOH QH UÄXVVLWSDV»FRQWUÏOHUGHOoLQIRUPDWLRQ FRPPH WHOOH PDLV HOOH SURXYH TXoLO \ D XQH SRVVLELOLWÄ GH OH IDLUH -H SHQVH GRQF DYRLU UÄXVVL GH PDQLÃUH HQFRUH WUÃVSULPLWLYH»IDLUHXQFLUFXLWORJLTXH WRWDOHPHQWRSWLTXH–

3DVFDO*HQGURQ

/oÄWXGLDQW GH SUHPLÃUH DQQÄH HQ VFLHQFHVGHODQDWXUHDMRXWHTXoDYHFGH PHLOOHXUVPDWÄULDX[VRQFLUFXLWSRXUUDLW LQWHUDJLUDYHFGoDXWUHVFLUFXLWVRSWLTXHV GXPÅPHJHQUHDƬQGHIRUPHUXQFLUFXLW SOXVJUDQGHWSOXVSHUIRUPDQW (Q SOXV GH OD YLGÄR GH SUÄVHQWDWLRQ GH VRQ SURMHW FKDTXH FDQGLGDW GHYDLW VRXPHWWUHXQGRVVLHUÄWRƪÄUHQIHUPDQW ODV\QWKÃVHGXSURMHWXQHSUÄVHQWDWLRQ SHUVRQQHOOH OoK\SRWKÃVH GH GÄSDUW OD GRFXPHQWDWLRQ OD PÄWKRGH GoH[SÄULPHQWDWLRQ OHV REVHUYDWLRQV OHVUÄVXOWDWVHWF

M. François Côté, Vice-président exécutif aux opérations, M. Robert Labbé et M. André Gagnon, Président du conseil d’administration

4512416

4510226

Groupe LEDOR est fier de supporter financièrement un athlète de la région, Robert Labbé, qui participera à ses premiers jeux paralympiques à Londres en septembre prochain. Bon succès Robert ! Nous sommes derrière toi !

ZZZHGLWLRQEHDXFHFRP_9RO1ƻMXLQ_3DJH


)$,76',9(56 3LHUUH/X F/DIUDQ F H H W +XE H U W / DS RL QWH 

8QFROLVVXVSHFWHQYR\pj5REHUW'XWLO 3// 0HUFUHGLSOXVLHXUVÄOXVOLEÄUDX[HWPHPEUHVGHVPÄGLDVRQWUHÂXGHVFROLVVXV SHFWVTXLDXUDLHQWÄWÄDFKHPLQÄVSDUXQHRUJDQLVDWLRQQRPPÄH)RUFHVDUPÄHVUÄYROX WLRQQDLUHVGX4XÄEHF/HVFROLVUHIHUPDLHQWXQHSRXGUHEODQFKHTXLDGoDERUGLQTXLÄWÄ OHVDXWRULWÄVPDLVGDQVODSOXSDUWGHVFDVRQDFRQILUPÄTXoLOVoDJLVVDLWGHELFDUERQDWH GHVRGLXP8QHGHX[LÃPHYDJXHDHXOLHXOHOHQGHPDLQ8QGHFHVFROLVÄWDLWDGUHVVÄ DXEXUHDXGHFRPWÄGXGÄSXWÄ5REHUW'XWLO7RXWHIRLVVRQDWWDFKÄGHSUHVVH0DWKLHX 6DLQW3LHUUHFRQILUPHTXHOHFROLVQHVoHVWMDPDLVUHQGX8QHPSOR\ÄYLJLODQWGXEXUHDX GHSRVWHDFRQWDFWÄOHVSROLFLHUVTXLRQWSXDJLUSURPSWHPHQW2QFRQILUPHDXVVLTXoXQ FROLVVLPLODLUHDXUDLWÄWÄUHÂXDXEXUHDXGHFRPWÄGH6\OYLH5R\GDQV/RWELQLÃUH

ÀQLVVDQWVH[SpULPHQWHQWXQ VLPXODWHXUGHFRQGXLWH

9ROjpOXFLGHU 3// &KDTXH DQQÄH 9LOOH 6DLQW*HRUJHV SDU OoHQWUHPLVH GHSOXVLHXUVEÄQÄYROHVSODQWH GLIIÄUHQWV DUEXVWHV HW SODQWHV VXU OoÉOH RX DX 3DUF 9HLOOHX[ DILQ GoHPEHOOLU FHV OLHX[ 0DOKHXUHXVHPHQW FKDTXH DQQÄH GHV JHQV YROHQW GHV DUEXVWHV HW GHV SODQWHV » GHV ILQVSHUVRQQHOOHV,OVoDJLWGoXQ ELHQ FROOHFWLI TXL DSSDUWLHQW DX[ UÄVLGHQWV GH OD YLOOH GH 6DLQW*HRUJHV (QFRUHFHWWHDQQÄHXQHSODQWH WUÃVUDUHXQOLODVDYHFGHVIOHXUVGHFRXOHXUSRXUSUHHWTXLPHVXUHHQYLURQWURLVSLHGV D ÄWÄ GÄWHUUÄ HW YROÄ DX 3DUF 9HLOOHX[ /H OLODV SRUWH OH QRP 6\ULQJD 9XOJDULV †{ 'H 6DXVVXUH{–,OVoDJLWGoXQOLODVIUDÉFKHPHQWSODQWÄHWUDUH,OHVWÄYDOXÄ»SOXVGH 'RQFOH6HUYLFHGHSROLFHGH9LOOHGH6DLQW*HRUJHVVROOLFLWHOoDLGHGHODSRSXODWLRQDILQ GHUHWUDFHUOHRXOHVDXWHXUVGHFHVYROV 7RXWHLQIRUPDWLRQWUDQVPLVHDX[SROLFLHUVVHUDWUDLWÄHGHIDÂRQFRQILGHQWLHOOH,OVXIILW GoXWLOLVHUODOLJQH,1)2 

/RXLV2OLYLHU3HOOHWLHUGH&$$4XÄEHFUHQFRQWUDQWXQJURXSHGHILQLVVDQWVGHOo¤FROH -ÄVXV0DULHGH%HDXFHYLOOH

+/ 'DQVODVHPDLQHGXPDLOHVDQLPDWHXUV1DQF\'XODFHW/RXLV2OLYLHU3HOOHWLHUGH &$$4XÄEHFRQWSRXUVXLYLOHXUWRXUQÄHGHVÄFROHVVHFRQGDLUHVTXÄEÄFRLVHVHQSUÄVHQWDQW DX[ILQLVVDQWVGHV¤FROHVVHFRQGDLUHV9HLOOHX[HW-ÄVXV0DULHDLQVLTXo»FHX[GHOD 3RO\YDOHQWH 6DLQW)UDQÂRLV OH VLPXODWHXU GH FRQGXLWH 5HSURGXLVDQW GHV FRQGLWLRQV GH FRQGXLWHUÄHOOHOHVLPXODWHXUDSRXUEXWGHVHQVLELOLVHUOHVMHXQHV»ODFRQGXLWHHQÄWDW GoÄEULÄWÄDLQVLTXoDXSKÄQRPÃQHGHVWH[WRVDXYRODQW /HV ÄWXGLDQWV RQW SX FRQVWDWHU » TXHO SRLQW OH FHOOXODLUH ÄWDLW XQH JUDQGH VRXUFH GH GLVWUDFWLRQDXYRODQW'oDXWUHSDUWOHWKÃPHGHOoDOFRRODXYRODQWDÄWÄDERUGÄHWFHU WDLQVÄOÃYHVRQWSXSUHQGUHOHYRODQWHW†YLYUH–OHVHIIHWVGHOoDOFRROVXUOHXUFRQGXLWH DXWRPRELOH 7RXWDXORQJGHOoDFWLYLWÄOoDJHQWH6X]LH0RUDQGHOD6ÖUHWÄGX4XÄEHFGHOD05&GH 5REHUW&OLFKHÄWDLWO»SRXUUÄSRQGUHDX[TXHVWLRQVGHVMHXQHVTXDQWDX[UÄSHUFXVVLRQV GHFHVFRPSRUWHPHQWV7RXVOHVÄWXGLDQWVVHURQWGoDLOOHXUVUHQFRQWUÄVXQHVHFRQGHIRLV SDUOoDJHQWH0RUDQDYDQWOHXUEDOGHVILQLVVDQWVDILQTXoLOVSXLVVHQWSUHQGUHFRQVFLHQFH GHVFRQVÄTXHQFHVDX&RGHGHOD6ÄFXULWÄURXWLÃUHHWDX&RGHFULPLQHOOLÄHV»ODFRQGXLWH GoXQYÄKLFXOHURXWLHUDYHFOHVFDSDFLWÄVDIIDLEOLHVSDUOoDOFRRORXODGURJXH

,OIUDSSHDYHFXQHERXWHLOOHGHELqUH +/ 9HUVKOHMXLQXQLQGLYLGXGHDQVGH6DLQW/DPEHUWDÄWÄDUUÅWÄSRXUYRLHV GH IDLW VXUYHQXHV VXU OD UXH 1RWUH'DPH 1RUG » 6DLQWH0DULH /RUV GH OoDOWHUFDWLRQ LO DXUDLWIUDSSÄODYLFWLPH»ODWÅWHDYHFXQHERXWHLOOHGHELÃUH/HVXVSHFWDUUÅWÄVXUOHV OLHX[ÄWDLWDXVVLHQSRVVHVVLRQGHFRPSULPÄVGHGURJXH,ODÄWÄOLEÄUÄVXUSURPHVVHGH FRPSDUDÉWUHDYHFGHVFRQGLWLRQVHWGHYUDFRPSDUDÉWUH»XQHGDWHVXEVÄTXHQWH

&ROOLVLRQPDMHXUHj6DLQW(O]pDU +/ /HMXLQYHUVKLO\DHXXQHFROOLVLRQPDMHXUHVXUOHUDQJ+DXW6W-DFTXHV» 6DLQW(O]ÄDU/HVGHX[RFFXSDQWVGXYÄKLFXOHXWLOLWDLUHVSRUWTXLDIDLWXQHVRUWLHGHURXWH RQWÄWÄEOHVVÄVGRQWXQHIHPPH GH 4XÄEHF ½JÄH GDQV OD YLQJWDLQH 7RXMRXUV YLYDQWH FHOOHFL UHSRVH FHSHQGDQW HQWUH ODYLHHWODPRUW»OoKÏSLWDO/o(QIDQW-ÄVXV»4XÄEHF6HORQWRXWHYUDLVHPEODQFHHOOHQH SRUWDLWSDVVDFHLQWXUHGHVÄFXULWÄ /HFRQGXFWHXUXQKRPPHGH6DLQW(O]ÄDUÄJDOHPHQW½JÄGDQVODYLQJWDLQHHVWTXDQW» OXLOÄJÃUHPHQWEOHVVÄ,OSRXUUDLWIDLUHIDFH»GLYHUVHVDFFXVDWLRQVGRQWGHFRQGXLWHDYHF OHVIDFXOWÄVDIIDLEOLHVFDXVDQWGHVOÄVLRQV/oHQTXÅWHVHSRXUVXLW

3DJH_9RO1ƻMXLQ_ZZZHGLWLRQEHDXFHFRP

-RXUQpHSRUWHVRXYHUWHVDXSRVWHGH 6DLQW-RVHSK +/ /D6ÖUHWÄGX4XÄEHFSRVWHGHOD05&GH5REHUW&OLFKHLQYLWHWRXWHODSRSXODWLRQ GHOD05&»ODMRXUQÄHSRUWHVRXYHUWHVGHVHVORFDX[TXLVHGÄURXOHUDOHYHQGUHGLMXLQ SURFKDLQGHK»KDXDYHQXHGX3DODLV»6DLQW-RVHSKGH%HDXFH (QSOXVGHYLVLWHUOHVORFDX[OHVYLVLWHXUVDXURQWOoRSSRUWXQLWÄGHUHQFRQWUHUSOXVLHXUV VSÄFLDOLVWHV WHO TXoXQ WHFKQLFLHQ HQ H[SORVLIV XQ WHFKQLFLHQ HQ LGHQWLWÄ MXGLFLDLUH XQ VSÄFLDOLVWHGHVYÄKLFXOHVKRUVURXWHODPDVFRWWH3ROL[HHWSOXVLHXUVDXWUHVSROLFLHUVTXL SUÄVHQWHURQWOHXUVRXWLOVGHWUDYDLO

9ROG·H[WLQFWHXU +/ 8QH[WLQFWHXUHWVRQERÉWLHURQWÄWÄYROÄVVXUODUXHGHOD6DEOLÃUH»6DLQWH0DULH HQWUHODILQPDLHWOHMXLQ/DYDOHXUGHVREMHWVHVWÄYDOXÄH»


3D U 3 L H U U H / X F /DIUDQFH

$&78$/,7¤

/D)RQGDWLRQGX&+%(KRQRUH3DXOLQH5RGULJXH (OOH VHUD VHFRQGÄH SDU /\QH 3RXOLQ VHFUÄWDLUH 3DXO 9HLOOHX[ WUÄVRULHU HW 'HQLV /HFOHUF DGPLQLVWUDWHXU » OoH[ÄFXWLI /D )RQGDWLRQ GX &+%( D DFFXHLOOL GHX[ QRXYHDX[ DGPLQLVWUDWHXUV{ 'HQLV /ÄYHVTXH HW &ODXGH3RXOLQ(QVRQWDXVVLPHPEUHV{ -RKDQQH &RXWXUH +ÄOÃQH )UDQFRHXU 0DULH-RVÄH *DPDFKH )UDQÂRLVH *LJXÃUH &LQG\ +ÄEHUW 0DUFHO %ORXLQ &ODXGH 'HVMDUGLQV 5REHUW 'XERUG 'DQ\ 'XIRXU 3DVFDO 0HUFLHU $ODLQ 5KÄDXPHHW¤ORL9HLOOHX[

3DU DLOOHXUV OD )RQGDWLRQ D UHPHUFLÄ 6\OYLR &RUPLHU GH 7(/86 TXL GHSXLV D FRQWULEXÄ VDQV UHO½FKH » OD UÄXVVLWHGHVDFWLYLWÄVHWUÄDOLVDWLRQVGH OoRUJDQLVDWLRQ (QƬQXQKRPPDJH,Q0HPRULDPDÄWÄ UHQGX » GHX[ EÄQÄYROHV ÄPÄULWHV TXL VRQW GÄFÄGÄV FHWWH DQQÄH » VDYRLU 0H 5RJHU 'R\RQ TXL D yXYUÄ SHQGDQW DQV FRPPH SUÄVLGHQW HW 'U -DFTXHV 3URXO[ PHPEUH IRQGDWHXU HQ HW VHFUÄWDLUHGHOD)RQGDWLRQGX&+%(

/HSUÄVLGHQWGHOD)RQGDWLRQGX&+%(&ODXGH'HVMDUGLQVDGÄFHUQÄOHSUL[KRPPDJHHWUHFRQ QDLVVDQFH»3DXOLQH5RGULJXHEÄQÄYROHÄPÄULWHGHOD)RQGDWLRQGX&+%(

6$,17*(25*(6 s /RUV GH VRQ DVVHPEOÄH JÄQÄUDOH DQQXHOOH GX MXLQ TXL D HX OLHX » Oo+ÏSLWDO GH 6DLQW*HRUJHV GX &666 GH %HDXFH OD )RQGDWLRQ GX &HQWUH KRVSLWDOLHU %HDXFH(WFKHPLQDWHQX»IÄOLFLWHUHW» UHPHUFLHU VHV GÄYRXÄV EÄQÄYROHV 'H SOXV OH SUÄVLGHQW &ODXGH 'HVMDUGLQV D GÄFHUQÄ OH SUL[ † +RPPDJH HW UHFRQQDLVVDQFH–»3DXOLQH 5RGULJXH $XFRXUVGHVGL[GHUQLÃUHVDQQÄHV0PH 5RGULJXH VoHVW LQYHVWLH SOHLQHPHQW » WLWUH GH EÄQÄYROH » OD )RQGDWLRQ GX &+%((OOHDUHÂXGHVPDLQVGXSUÄVLGHQW &ODXGH'HVMDUGLQVOHWLWUHGH†EÄQÄYROH ÄPÄULWH–HQUDLVRQGHVRQHQJDJHPHQW SHUVRQQHO HW GH VRQ GÄYRXHPHQW FRQVWDQW»ODFDXVHGHODVDQWÄ

SRLQW GH YXH GH OHXU ÄWDW GH VDQWÄ WRXW HQ DPHQXLVDQW OHV HƪRUWV GX SHUVRQQHO LQƬUPLHU (OOH D UÄXQL OHV HUJRWKÄUDSHXWHV HW OHV JHVWLRQQDLUHV SRXU DFTXÄULU HW UÄSDUWLU IDXWHXLOV HUJRQRPLTXHV GDQV OoHQVHPEOH GHV GÄSDUWHPHQWV $XWUHVIDLWVVDLOODQWV 0DQRQ 9HLOOHX[ D ÄWÄ QRPPÄH » OD SUÄVLGHQFH GH OD )RQGDWLRQ GX &+%(

0HPEUH GX FRPLWÄ GHV ÄTXLSHPHQWV HOOHDGÄIHQGXHWIDLWYDORLUOHVEHVRLQV GHV SDWLHQWV KRVSLWDOLVÄV HW FHX[ GX SHUVRQQHO WRXW HQ IDYRULVDQW OH GÄYHORSSHPHQWGHOo+ÏSLWDOGX&666GH %HDXFH

ÉMILE LAROCHELLE

LOC. DE BEAUCE (1983)

Saint-Isidore 418-882-5654

Saint-Georges 418-228-1718

RAYMOND BROUSSEAU ET FILS

GARAGE CHRISTIAN CAMPEAU

Saint-Joseph 418-397-5805

Saint-Honoré Shenley 418-485-6527

ARMAND LAPOINTE ÉQUIPEMENT

ÉQUIP. MOTORISÉS J.A. MARCOUX

Saint-Victor 418-588-3567

Saint-Elzéar 418-387-2509

S.B. SERVICE MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENTS V.L.R.

Saint-Côme Linière 418-685-3375

Saint-Lambert 418-889-8311

www.stihl.ca

4404589

*U½FH » VRQ HQJDJHPHQW VRXWHQX HOOH D LQLWLÄ OH VHFRQG SURMHW GX )RQGV HPSOR\ÄV † › TXDWUH SDWWHV – SRXU OoDFTXLVLWLRQGHIDXWHXLOVHUJRQRPLTXHV DƬQ GH VRXODJHU OHV PDODGHV IDYRULVHU XQH PHLOOHXUH UÄFXSÄUDWLRQ GX

ZZZHGLWLRQEHDXFHFRP_9RO1ƻMXLQ_3DJH


4505532

Vos freins vont-ils lâcher?

LA VIE COÛTE ASSEZ CHER COMME ÇA. 3RXUOoDXWRPRELOLVWHLOQoHVWSDVWRXMRXUVIDFLOHGHYÄULƬHUOoXVXUHGHVIUHLQV

3RXUVDYRLUVLXQV\VWÃPHGHIUHLQDJH ÄSURXYHGHVSUREOÃPHVOHFRQGXFWHXU GHYUDGÄWHUPLQHUVLOHIRQFWLRQQHPHQW GHV IUHLQV D FKDQJÄ HQ UÄSRQGDQW » XQ EUHI TXHVWLRQQDLUH /D SÄGDOH GH IUHLQ HVWHOOH SOXV GXUH RX SOXV PROOH TXoDXSDUDYDQW" 'HV YLEUDWLRQV VH PDQLIHVWHQWHOOHV GDQV OD SÄGDOH GH IUHLQ RX OH YRODQW" /HV IUHLQV ÄPHW

WHQWLOVGHVEUXLWVGHFULVVHPHQWRXGH JULQFHPHQWORUVGoXQDUUÅW"/HYÄKLFX OHWLUHWLOSOXVGoXQERUGTXHGHOoDXWUH ORUV GoXQ IUHLQDJH" /HV GLVWDQFHV GH IUHLQDJH VRQWHOOHV SOXV ORQJXHV" /H IUHLQ » PDLQ IRQFWLRQQHLO" /H WÄPRLQ GoDQRPDOLH GHV IUHLQV RX GX V\VWÃPH $%6 HVWLO DOOXPÄ VXU OH WDEOHDX GH ERUG" 6L YRXV UÄSRQGH] †RXL– » OoXQH GH FHV TXHVWLRQV LO HVW SRVVLEOH TXH YRV IUHLQV DLHQW EHVRLQ GoXQH PLVH DX SRLQW 'DQV OHV FLUFRQVWDQFHV QH WDU GH] SDV HW SUHQH] UHQGH] YRXV DYHF YRWUH JDUDJLVWH 3OXVYRXVDWWHQGUH]HWSOXVOHFRÖWGHV UÄSDUDWLRQVULVTXHGHJULPSHUSXLVTXH FHUWDLQHV FRPSRVDQWHV GLVTXH WDP ERXU SODTXHWWHV HWF VHURQW LUUÄFX SÄUDEOHV 4XL SOXV HVW YRWUH VÄFXULWÄ HWFHOOHGHVDXWUHVH[LJHQWXQHUÄSDUD WLRQLPPÄGLDWH

NOUS RÉPARONS LES BRIS DE CE DIAMÈTRE

LUI, C’EST MON SUPERHÉROS !

AUCUN RENDEZ- SEULEMENT 30 MINUTES VOUS REQUIS POUR UNE RÉPARATION

SOUVENT GRATUIT SI ASSURÉ BRIS DE VITRE (SEULEMENT SUR RÉPARATION)

LE «BOSS» EST TOUJOURS LÀ

CHEZ DURO , MIEUX VAUT RÉPARER POUR ÉCONOMISER.

FO-VEL INC.

640, boul. Vachon Nord Sainte-Marie

387-2944

Germain Faucher, prop.

À l’achat d’une attache-remorque,

OBTENEZ 15% DE RABAIS 

sur l’achat d’un support à vélo

3DJH_9RO1ƻMXLQ_ZZZHGLWLRQEHDXFHFRP

Valeur de 76,95$ avec ensemble verrouillage.

4437999

3DUPL OHV ÄOÄPHQWV OHV SOXV LPSRU WDQWV SRXU OD VÄFXULWÄ GHV XVDJHUV GH OD URXWH OHV IUHLQV DUULYHQW HQ WÅWH GH OLVWH 0DLV SRXU GH ERQQHV HWPDXYDLVHVUDLVRQVOHXUHQWUHWLHQ HVW VRXYHQW QÄJOLJÄ SDU OHV DXWR PRELOLVWHV &RPSDUDWLYHPHQW DX[ SQHXV VXU OHVTXHOV XQ yLO DYHUWL SHXW UHPDUTXHU XQ VLJQH GH GÄJUD GDWLRQ LO QoHVW SDV DXVVL IDFLOH SRXU OH FRPPXQ GHV PRUWHOV GH FRQVWD WHUOoXVXUHGHVIUHLQV9RLO»SRXUTXRL LO HVW LPSRUWDQW GH OHV IDLUH YÄULƬHU DQQXHOOHPHQW RX » WRXV OHV  NPSDUYRWUHJDUDJLVWH

0$


Conseils pour laver sa voiture Ă la mainUĂ&#x201E;VXOWDWVULQFH]FKDTXHVHFWLRQGHOD FDUURVVHULH DX IXU HW Âť PHVXUH 8QH IRLV YRWUH W½FKH WHUPLQĂ&#x201E;H GĂ&#x201E;SĂ&#x2026;FKH] YRXV GoDVVĂ&#x201E;FKHU OD VXUIDFH DYHF GHV VHUYLHWWHVHQPLFURĆŹEUH

VĂ&#x2030;HICULES USAGĂ&#x2030;S 08-JEEP GRAND CHEROKEE, diesel, auto., full, 122 milles...........20 995$

VĂ&#x2030;HICULES ACCIDENTĂ&#x2030;S (non rĂŠparĂŠs) 11-CHEVROLET EQUINOX LT AWD, cuir, auto., tout ĂŠquipĂŠ, 19 588 m....12 995$ 11-DODGE RAM 1500 4X4 SPORT, cuir, auto., tout ĂŠquipĂŠ, 10 050 m...15 995$ 11-FORD F-350 CREW CAB LARIAT 4X4, auto., tout ĂŠquipĂŠ, 79 000 km... 17 900$ 11-SUBARU IMPREZA 2.5I hatch back, manuel, 28 666 milles.................. 8 495$ 11-SUBARU FORESTER 2.5X AWD TOURING, toit ouv., 10 782 m.....11 995$ 11-SUBARU LEGACY LMT AWD 3.6 R, toit ouvrant, auto., tout ĂŠquipĂŠ, 19 588 m..13 995$ 11-SUBARU OUTBACK AWD 2.5 I SPORT BZEV, auto., tout ĂŠquipĂŠ, 11 012 m..13 495$ 11-SUBARU STI, man., turbo, tout ĂŠquipĂŠ, 8 851 m...............17 995$ 11-SUBARU WRX SS, 265 hp, man., tout ĂŠquipĂŠ, 3 160 m...15 995$

1HODYH]MDPDLVYRWUHDXWRDXVROHLOUHFKHUFKH]OoRPEUH

,O HVW DXVVL UHFRPPDQGĂ&#x201E; GH IURWWHU OD FDUURVVHULH DYHF XQ JDQW GRX[ HQ PLFURĆŹEUH RX HQ SHDX GH PRXWRQ HW GoĂ&#x201E;YLWHU OHV Ă&#x201E;SRQJHV HW OHV EURVVHV &HV GHUQLĂ&#x192;UHV HPSULVRQQHQW GHV UĂ&#x201E;VL GXVTXLSRXUUDLHQWĂ&#x201E;UDLOOHUODSHLQWXUH

11-NISSAN 370Z M6, man., 10 546 milles....................... 18 995$ 11-FORD F150 FX-4, ecoloost, crew cab, 4x4, cuir, auto., 7 426 milles..19 995$ 10-FORD MUSTANG, dĂŠcapotable, auto., tout ĂŠquipĂŠ, 37 387 km..11 995$ 10-JEEP WRANGLER SAHARA, pas de VGA, clean title, 4 portes, 39 347 km..13 495$ 10-MITSUBISHI LANCER RALLIART AWD, turbo, 47 km......11 995$

09-MITSHUBISHI LANCER EVO RALLIART AWD, turbo, 21 795 m..11 995$ 09-DODGE RAM 1 500 4X4, sport, cuir, automatique.......................... 12 995$

3RXU HQOHYHU OHV VDOHWĂ&#x201E;V HQ VXUIDFH FRPPHQFH] SDU ULQFHU Âť JUDQGV MHWV GoHDX DYHF XQ WX\DX GoDUURVDJH RX XQ SXOYĂ&#x201E;ULVDWHXU 6DYRQQH] HQVXLWH HQ HĆŞHFWXDQWDYHFOHJDQWXQPRXYHPHQW KRUL]RQWDO HW QRQ FLUFXODLUH HQ DOODQW GXKDXWYHUVOHEDV3RXUGHPHLOOHXUV

08-NISSAN 350Z M6, man., tout ĂŠquipĂŠ, 46 733 km..........10 995$ 08-NISSAN 350Z, man., tout ĂŠquipĂŠ, blanc, 27 414 milles.....11 495$ 07-SUBARU WRX STI, man., turbo, 85 700 km...................13 495$ 07-SUBARU WRX STI, man., turbo, 69 059 milles...............13 495$ 06-CHEVROLET CORVETTE, convert., auto., full, 43 124 m...14 995$ 06-MITSUBISHI LANCER EVOLUTION 1X AWD, 44 533 milles..12 995$ 05-DODGE RAM RUBBLE BEE 4X4, 163 966 km................7 495$

4506140

'DQV XQ SUHPLHU WHPSV LO QH IDXW MDPDLVQHWWR\HUYRWUHYĂ&#x201E;KLFXOHHQSOHLQ VROHLOPDLVSOXWĂ?WÂťOoRPEUHHWFHDĆŹQ GoĂ&#x201E;YLWHUTXHOoHDXRXOHVDYRQQHVĂ&#x192;FKH

WURS UDSLGHPHQW HW ODLVVH GHV WUDFHV VXU OD SHLQWXUH $ĆŹQ GH QH SDV OoĂ&#x201E;JUD WLJQHULOHVWSUĂ&#x201E;IĂ&#x201E;UDEOHGoXWLOLVHUGHX[ JUDQGVVHDX[GoHDXOHSUHPLHUFRQWLHQ GUD GH OoHDX VDYRQQHXVH DORUV TXH OH VHFRQG UHPSOL GoHDX FODLUH SHUPHW WUDGHULQFHUOHJDQWGHODYDJH$XVVLLO HVWLPSRUWDQWGoXWLOLVHUXQVDYRQFRQĂ&#x201A;X VSĂ&#x201E;FLĆŹTXHPHQWSRXUODSHLQWXUHDXWR PRELOH &HUWDLQV SURGXLWV QHWWR\DQWV FRPPHGXVDYRQÂťYDLVVHOOHSDUH[HP SOHSHXYHQWDEĂ&#x2030;PHUOHĆŹQL

www.clementpoulin.com 

0Ă&#x2026;PH VL OHV ODYHDXWRV RQW SRXVVĂ&#x201E; FRPPH GHV FKDPSLJQRQV DX FRXUV GHV GHUQLĂ&#x192;UHV DQQĂ&#x201E;HV LO UHVWH HQFR UH GHV LUUĂ&#x201E;GXFWLEOHV TXL SDU DPRXU SRXUOHXUYRLWXUHRXSDUVRXFLGoĂ&#x201E;FR QRPLHIRQWHX[PĂ&#x2026;PHVOHODYDJHGH OHXU YĂ&#x201E;KLFXOH 3RXU QH SDV DEĂ&#x2030;PHU OD FDUURVVHULHLOHVWLPSRUWDQWGHVXLYUH FHVTXHOTXHVFRQVHLOV

11-SUBARU WRX SS, 265 HP, man., turbo, 9 196 km......15 995$

- Vente de pièces et dâ&#x20AC;&#x2122;autos usagĂŠes de toutes marques - Modèles rĂŠcents - Pièces garanties TĂŠl. : 418 253-6127 - Livraison partout Fax : 418 253-6327 84, route Kennedy, VallĂŠe-Jonction Sans frais : 1 800 463-4522 ZZZHGLWLRQEHDXFHFRP_9RO1ĆťMXLQ_3DJH


La fête des Pères, une tradition XQUÏOHGHSUHPLHUSODQDXVHLQGoXQH IDPLOOHHWFH»WRXVOHVÄJDUGV /oLGÄHGHFÄOÄEUHUODSDWHUQLWÄDJHUPÄ DX[¤WDWV8QLVDXGÄEXWGXHVLÃFH DYDQWGoÅWUHVRXWHQXHSDUOHSUÄVLGHQW &DOYLQ&RROLGJHHQ3XLVHQ0ÅPHVLHOOHHVWEHDXFRXSSOXVUÄFHQ WHGDQVOoKLVWRLUHTXHODIÅWHGHV0ÃUHV ODIÅWHGHV3ÃUHVHVWDXMRXUGoKXLFÄOÄ EUÄH DYHF DXWDQW GH ƬHUWÄ HW GH SDV VLRQ,OQo\DSDVGHTXRLVoÄWRQQHUGH OoLPSRUWDQFH TXoRFFXSH FHWWH IÅWH GH QRVMRXUVSOXVTXHMDPDLVOHSÃUHMRXH

/DIÅWHGHV3ÃUHVHVWOoRFFDVLRQGHUHPHUFLHUOHVSDSDVSRXUOHXUGÄYRXHPHQW IDPLOLDOTXRWLGLHQ $XMRXUGoKXLWRXVOHVFRQWLQHQWVKRQR UHQWOHVSÃUHVPDLVOHVGDWHVGHVFÄOÄ EUDWLRQVSHXYHQWYDULHUGoXQHQGURLW» OoDXWUH &HUWDLQV SD\V FRPPH Oo,WDOLH OH3RUWXJDOHWOo(VSDJQHRQWRSWÄSRXU OHPDUVMRXUGHOD6DLQW-RVHSK /HV IDÂRQV GH IHVWR\HU SHXYHQW DXVVL ÅWUH GLƪÄUHQWHV 'DQV QRWUH VRFLÄ WÄ RQ VRXOLJQH FHWWH IÅWH FRPPH VoLO VoDJLVVDLW GoXQ DQQLYHUVDLUH OH SÃUH D VRXYHQW GURLW » GH EHOOHV SHWLWHV DWWHQWLRQVGHODSDUWGHODPÃUHDLQVL TXH GHV HQIDQWV (W OH WRXW D VRXYHQW OLHX GDQV OoLQWLPLWÄ IDPLOLDOH $LOOHXUV FRPPH HQ $OOHPDJQH RQ FÄOÃEUH OH †0¿QQHUWDJ– MRXU GHV KRPPHV RX OH †+HUUHQWDJ– MRXU GHV PHVVLHXUV DX FRXUV GXTXHO OHV KRPPHV SDUWHQW HQHVFDSDGHDYHFDOFRROHWQRXUULWXUH DƬQGHIDLUHODIÅWH 0DLV SHX LPSRUWH OD IDÂRQ GH VRXOL JQHUODIÅWHGHV3ÃUHVOoLPSRUWDQWHVW GHGLUHPHUFL»WRXVOHVSDSDVTXLRQW» FyXUOHXUIDPLOOH

4486373

OH SUÄVLGHQW /\QGRQ -RKQVRQ D VLJQÄ OD SURFODPDWLRQ RƯFLHOOH GX )DWKHUoV 'D\OHWURLVLÃPHGLPDQFKHGHMXLQ

3DJH_9RO1ƻMXLQ_ZZZHGLWLRQEHDXFHFRP
Merci d’être là pour moi! 1RXV YRLO» GÄM» » OD PLMXLQ HW GLPDQ FKH DUULYH » JUDQGV SDV &oHVW ELHQWÏW OD IÅWH GHV 3ÃUHV 3DV GH GRXWH TXH FHWÄYÄQHPHQWPÄULWHGoÅWUHVRXOLJQÄ PDLV GH TXHOOH IDÂRQ" 9RLFL TXHOTXHV LGÄHVSRXUJ½WHUOoKRPPHGHODPDLVRQ HQFHWWHMRXUQÄHWRXWHVSÄFLDOH ,OQHIDLWSDVGHGRXWHTXHGHQRVMRXUV OH SÃUH PÄULWH SOXV TXH MDPDLV GoÅWUH IÅWÄ/oÄSRTXHRÔLOSDUWDLWWUDYDLOOHUOH PDWLQUHYHQDLWOHVRLUXQHIRLVOHUHSDV SUÄSDUÄ SXLV VoLQVWDOODLW GDQV VRQ IDX WHXLO SHQGDQW TXH PDPDQ VoRFFXSDLW GHVHQIDQWVHWGHODYDLVVHOOHHVWUÄYR OXH /oLPSOLFDWLRQ GX SÃUH GDQV OD YLH IDPLOLDOHHWOHVW½FKHVGRPHVWLTXHVHVW GHYHQXHQRUPDOLWÄ,OSUHQGVRQUÏOH» FyXU

SOXV SODLVLU TXH GH VDYRLU OHV HQIDQWV LPSOLTXÄV GDQV OD FÄOÄEUDWLRQ IDPLOLD OH $LQVL XQH FDUWH GH YyX[ IDLWH » OD PDLQ XQ EULFRODJH RX HQFRUH XQ SUÄ VHQW VLJQLƬFDWLI VHURQW JUDQGHPHQW DSSUÄFLÄV 6XUWRXW SURƬWH]HQ SRXU SDVVHU GHV PRPHQWVGHTXDOLWÄHQIDPLOOHHQSUD WLTXDQW GLYHUVHV DFWLYLWÄV TXL SODLURQW »WRXV/HVRLUYHQXYRXVSRXYH]DXVVL SUHQGUH OH WHPSV GH GÄJXVWHU XQ ERQ UHSDVHQVDFRPSDJQLH$XPHQXSUÄ YR\H] GHV DOLPHQWV TXL OH IRQW VDOLYHU $X ERXW GX FRPSWH FoHVW OH ERQKHXU SDUWDJÄ TXL IHUD GH FHWWH IÅWH XQ VXF FÃV

3UHPLÃUHPHQW SRXUTXRL QH SDV OXL SHUPHWWUH GH FRPPHQFHU OD MRXUQÄH GH IDÂRQ DJUÄDEOH HQ OXL FRQFRFWDQW HQ IDPLOOH XQ ERQ SHWLWGÄMHXQHU" 3DV EHVRLQGHVHFDVVHUODWÅWHSRXUÄODER UHU XQ JUDQG IHVWLQ OH EXW HVW VLPSOH PHQWGHPRQWUHUTXHOoRQSHQVH»OXL

4509858

¤JDOHPHQW LO QoHVW SDV QÄFHVVDLUH GH GÄSHQVHU XQH IRUWXQH HQ FDGHDX[ 3DUFHTXHGDQVWRXVOHVFDVULHQQHIDLW

4504925

&HVRQWDYDQWWRXWOHVSHWLWHVDWWHQWLRQV TXLIRQWSODLVLUDXSÃUH

ambassadeur.lesgaleriesdelachaudiere.com ZZZHGLWLRQEHDXFHFRP_9RO1ƻMXLQ_3DJH


3D U + X E H U W / D S R LQWH

9,(&20081$87$,5(

9LYUHXQUrYHSRXU5rYHVG·HQIDQWV 6$,17(0$5,(s/HMXLOOHWDX&HQWUH &D]WHO OHV KRFNH\HXUV GH 6DLQWH 0DULHHWGH4XÄEHFDXURQWOoRFFDVLRQ GHSDUWLFLSHU»XQPDUDWKRQGHKRFNH\ DX SURƬW GH OD )RQGDWLRQ 5ÅYHV GoHQIDQWV(QHƪHWHQWUHKHWK XQH GRX]DLQH GoÄTXLSHV DƪURQWHURQW WRXU » WRXU XQH ÄTXLSH IRUPÄH GH MRXHXUV GH OD /LJXH QDWLRQDOH GH KRFNH\ /1+ GHOD/LJXH$PÄULFDLQH GH +RFNH\ /$+ HW GH OD /LJXH HXURSÄHQQHGHKRFNH\ (+/ /oLQLWLDWLYH HVW QÄH LO \ D HQYLURQ GHX[ PRLV SDU +XJR /HKRX[ DQFLHQ MRXHXU GH OD /LJXH GH KRFNH\ MXQLRU PDMHXU

GX 4XÄEHF /+-04 HW GH OD /LJXH 1RUG$PÄULFDLQH GH +RFNH\ /oREMHFWLI GH OoÄYÄQHPHQW HVW GH IDLUH YLYUH XQH H[SÄULHQFH KRUV GX FRPPXQ DX[ MRXHXUV GH KRFNH\ TXL YHXOHQW GÄƬHU GHV DWKOÃWHV SURIHVVLRQQHOV ,O HVW » QRWHU TXH VHORQ OH FDOLEUH GH OoÄTXLSH LQVFULWHLODXUDSRVVLELOLWÄGHPÄODQJHU OHV GHX[ ÄTXLSHV DƬQ GH UHQGUH OHV PDWFKVSOXVDJUÄDEOHV†2QYDDYRLUGX IXQ–DDYDQFÄ0/HKRX[ › FHWWH KHXUH SOXVLHXUV MRXHXUV RQW FRQƬUPÄ OHXU SUÄVHQFH GRQW 6WHYH %HUQLHU /1+ 'DYLG 6DYDUG /1+ -RQDWKDQ )HUODQG /1+ HW $XWULFKH 

¤ULF &KRXLQDUG /1+ 0DWKLHX 5R\ /1+ HW /$+ 3DVFDO 3HOOHWLHU /1+ HW 6XLVVH HW 6LPRQ *DPDFKH /1+ HW 6XLVVH 'oDXWUHVJUDQGVQRPVGHYUDLHQW GoDLOOHXUV VH MRLQGUH DX JURXSH 6HORQ OoRUJDQLVDWHXU ELHQ TXoLOV DLHQW GHV KRUDLUHV WUÃV FKDUJÄV OoLPSRUWDQFH GH OD FDXVH D VXƯ » OHV FRQYDLQFUH GH SDUWLFLSHU»OoÄYÄQHPHQW $LQVL OHV HQWUHSULVHV GH OD UÄJLRQ GH PÅPH TXH OHV SDUWLFXOLHUV VRQW LQYLWÄV » VH IRUPHU XQH ÄTXLSH /H FRÖW GH OoLQVFULSWLRQ HVW GH  SDU ÄTXLSH PLQLPXP RX  SDU MRXHXU /HV KRFNH\HXUVGHWRXV½JHVHWWRXVFDOLEUHV

3D U 3 L H U U H 6 D X FLHU

HWGHVH[HPDVFXOLQRXIÄPLQLQSHXYHQW SUHQGUH SDUW » OoDFWLYLWÄ 1RWRQV TXH OoREMHFWLI D ÄWÄ Ƭ[Ä » { HW TXH FKDTXH LQVFULSWLRQ SHUPHWWUD » XQ HQIDQWGHODUÄJLRQGHUÄDOLVHUVRQUÅYH ¤YLGHPPHQW OHV GRQV SHUVRQQHOV VRQW ÄJDOHPHQWDFFHSWÄVHWDSSUÄFLÄV 3RXU REWHQLU GH SOXV DPSOHV LQIRUPDWLRQV RX SRXU YRXV LQVFULUH FRQWDFWH] +XJR /HKRX[ DX  RX YLVLWH] OH ZZZUHYHVGHQIDQWV FD

9,(&20081$87$,5(

&\FORWKRQHWPDUFKHWRQj6DLQW&{PH 6$,17&¯0( 3RXU XQH H DQQÄH FRQVÄFXWLYHODPXQLFLSDOLWÄGH6DLQW &ÏPH VHUD OoKÏWH GX &\FORWKRQ HW PDUFKHWRQIDPLOLDODQQQXHOOHVDPHGL MXLQSURFKDLQ 7RXW FRPPH OHV ÄGLWLRQV SUÄFÄGHQWHV OoREMHFWLI GHV GHX[ DFWLYLWÄV HVW GH VRPPHTXLVHUYLUD»GÄIUD\HUXQH SDUWLHGHVFRÖWVGHFKDXƪDJHGHOoÄJOLVH

ENCHÈRES Mise de départ

1

HW GX SUHVE\WÃUH TXL VH VRQW ÄOHYÄV HQ »  VRLW HQYLURQ XQH GÄSHQVH GH  FKDTXH VHPDLQH › FHVXMHWOo$EEÄ/DYDO%ROGXFDVRXOLJQÄ TXH OD )DEULTXH UHJDUGH DFWXHOOHPHQW SRXUXQQRXYHDXV\VWÃPHGHFKDXƪDJH FHTXLSRXUUDLWIDLUHHQVRUWHGoHQIDLUH GLPLQXHUOHVFRÖWVGoHQYLURQ 

/HPDUJXLOOLHU/DXUHQW'HPHUVOoDEEÄ/DYDO%ROGXFTXLHQIRXUFKHOoXQHGHVGHX[ELF\FOHWWHV RFWUR\ÄHVHQSUL[GHSDUWLFLSDWLRQDLQVLTXHOHYLFDLUH-HDQ0DULH%RXUTXHLQYLWHQWOHVJHQV» SDUWLFLSHUHQJUDQGQRPEUHDXH&\FORWKRQHWPDUFKHWRQIDPLOLDOGH6DLQW&ÏPH

MISEZ

'HK»K

Z souvent ÉCONOMISE TOUT LE

temps

En ligne les 13, 15, 17 et 19 juin

En ligne les 14, 16, 18 et 20 juin

ADMISSIONS GÉNÉRALES

DÉPART POUR 4 PERSONNES + 2 VOITURETTES

40 / 4 billets $

Valeur de

www.cine-detente.ca

122$

44, Président-Kennedy, Lévis

418-837-0234

4381085

$

/HMXLQOHVGHX[DFWLYLWÄVTXLVoDGUHVVHQW DXWDQW DX[ MHXQHV TXoDX[ SHUVRQQHV SOXV ½JÄHV VH GÄURXOHURQW DX PÅPH PRPHQW » FRPSWHU GH K OH PDWLQ (Q YÄOR OHV SDUWLFLSDQWV VRQW FRQYLÄV » XQ DOOHUUHWRXU GHODVDOOHSDURLVVLDOHGH6DLQW&ÏPHMXVTXo» 6DLQW5HQÄ VRLW XQH GLVWDQFH GH NP /D PDUFKH SUHQGUD HOOH DXVVL VRQ HQYRO GH OD VDOOH SDURLVVLDOH SRXU HQVXLWH IDLUH OH WRXU GX UDQJ XQH EDOODGH GoHQYLURQ NP &KDTXHSDUWLFLSDQWDXUDGURLWJUDWXLWHPHQW

475, du Pont, Saint-Nicolas

eeeZSU`O\RVS`]\Q][Ab0S\XO[W\"&#'"##"#

En ligne les 14, 17 et 19 juin

en ligne les 14 et 18 juin

2 DROITS DE JEUX AU GOLF

ENVIRON STEAMER 313A

Valeur de

71

$

BALAYEUSE

100$

Valeur de

418 625-2711 www.golflacetchemin.com golf.lac-etchemin@sogetel.net 566, route du Golf, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0

4875, boul. Rive-Sud, Lévis 418-833-6636

PLUSIEURS ITEMS AUX ENCHÈRES

CHAQUE SEMAINE www.lavoixdusud.com 3DJH_9RO1ƻMXLQ_ZZZHGLWLRQEHDXFHFRP418-831-2660

» XQ KRWGRJ HW XQH ERLVVRQ TXL VHURQW ÄJDOHPHQW YHQGXV DX[ DXWUHV SHUVRQQHV VXU SODFH 'HV SROLFLHUV VHURQW SUÄVHQWV HQ DSUÃVPLGL DƬQ GH EXULQHU OHV YÄORV FHFL DƬQ GH FRQWUHU OH YRO 3UHQH] QRWH TXH OHV IRUPXODLUHV VHUYDQW » UHFXHLOOLU OHV FRPPDQGLWDLUHVVRQWGLVSRQLEOHV»ODFDLVVH SRSXODLUH » OoÄSLFHULH DX SUHVE\WÃUH » OoÄJOLVHHWDXSUÃVGHVPDUJXLOOLHUV/D&DLVVH 'HVMDUGLQVGX6XGGHOD%HDXFH HWOH &RPSWRLUGo$XEDLQHV FRQWULEXHQW» IDLUHGHOoÄYÄQHPHQWXQHUÄXVVLWH


3D U + Ä O Ã Q H 0 L FKDXG

3UHPLqUHPRQGLDOHj6DLQW*pGpRQ 'HSXLVODPXQLFLSDOLWÄGH6DLQW *ÄGÄRQDSULVXQWRXUQDQWHQHƯFDFLWÄ ÄQHUJÄWLTXH &oHVW EHDXFRXS JU½FH DX[ LGÄHV DYDQWJDUGLVWHV GoXQ PDLUH YLVLRQQDLUH TXoHOOH D HƪHFWXÄ FH YLUDJH†YHUW–(ƪHFWLYHPHQWGHSXLV OH PDLUH ¤ULF /DFKDQFH FKHUFKH OHV VROXWLRQV ÄFRÄQHUJÄWLTXHV OHV SOXVDGDSWÄHV»ODVLWXDWLRQGH6DLQW *ÄGÄRQ 'HSXLV OD PLVH HQ RSÄUDWLRQ GX QRXYHO DUÄQD HQ OH PDLUH GRQQHUÄJXOLÃUHPHQWGHVFRQIÄUHQFHV VXUOoRSÄUDWLRQGoXQDUÄQDUÄIULJÄUÄDX &2'oDLOOHXUVODVHPDLQHGHUQLÃUHLO VoHVWUHQGX»4XÄEHFSRXUUHQFRQWUHU ODGLUHFWLRQPXQLFLSDOHGÄVLUHXVHGoHQ FRQQDÉWUHGDYDQWDJHVXUOHVXMHW /oDUÄQD GH 6DLQW*ÄGÄRQ XQH SUHPLÃUHPRQGLDOH 5HSUÄVHQWDQW 0 HW VXEYHQWLRQQÄ GDQVGHVSURSRUWLRQVGoXQWLHUVSDUOHV SDOLHUV IÄGÄUDO SURYLQFLDO HW PXQLFLSDO GDQVOHFDGUHGXSURJUDPPH&KDQWLHUV &DQDGD OHV WUDYDX[ GH UÄIHFWLRQ GH OoDUÄQD0DUFHO'XWLORQWSHUPLV»FHOXL FL GH UHPSRUWHU OH $VKUDH 7HFKQRORJ\ $ZDUG SUL[ UHFRQQX PRQGLDOHPHQW HQ LQJÄQLHULH /H V\VWÃPH QRYDWHXU GH UÄIULJÄUDWLRQ DX &2 HVW { SOXV HƯFDFH TXH OHV V\VWÃPHV VWDQGDUGV » OoDPPRQLDF TXL VRQW YHQGXV DFWXHOOHPHQW VXU OH PDUFKÄ 0DOJUÄ OoH[SÄULHQFH HXURSÄHQQH HQ PDWLÃUH GH UÄIULJÄUDWLRQ DX &2 OoXQLRQ GH OoXWLOLVDWLRQ GX &2 GDQV OD GDOOH GH EÄWRQ DYHF OoXWLOLVDWLRQ GH FRPSUHVVHXUV DX &2 QoDYDLW MDPDLV ÄWÄ IDLWH 7RXV OHV DXWUHV V\VWÃPHV H[LVWDQWV XWLOLVHQW OH &2 HQ FDVFDGH DYHF XQ DXWUH UÄIULJÄUDQW DPPRQLDF RXDXWUH Oo$UÄQD0DUFHO'XWLOHVWGRQF XQH SUHPLÃUH PRQGLDOH (Q SOXV GoÅWUH QRQSROOXDQWHWQRQH[SORVLIOoDYDQWDJH PDMHXU GX &2 HVW VD QRQWR[LFLWÄ 6RXUFHZZZJURXSHFVFFRP 

¤PLVVLRQVGHJD]»HƪHWGHVHUUH 'DQV OH FDGUH GX SURJUDPPH &OLPDW 0XQLFLSDOLWÄV VXEYHQWLRQQÄ SDU OH 0LQLVWÃUH GX 'ÄYHORSSHPHQW GXUDEOH GH Oo(QYLURQQHPHQW HW GHV 3DUFV 6DLQW*ÄGÄRQ D PLV » MRXU OoLQYHQWDLUH GoÄPLVVLRQV GH JD] » HƪHW GH VHUUH *(6 /HV SURMHWV GÄM» UÄDOLVÄV TXDQW » OD UÄGXFWLRQ GH OoHPSUHLQWH HQYLURQQHPHQWDOH RQW SHUPLV GoDWWHLQGUHGÄM»OHVREMHFWLIVTXLÄWDLHQW Ƭ[ÄVSRXU 2XWUH OoDUÄQD GoDXWUHV LQIUDVWUXFWXUHV RQW ÄWÄ UÄQRYÄHV RX FKDQJÄHV DƬQ GH UÄGXLUH OHV FRÖWV HW OoHPSUHLQWH HQYLURQQHPHQWDOH (QWUH DXWUHV OH JDUDJHPXQLFLSDOHVWSOXVHƯFDFH ÄQHUJÄWLTXHPHQW TXH OD QRUPH VWDQGDUG ,O HVW ÄTXLSÄ GoXQ V\VWÃPH GH FKDXƪDJH ÄFRÄQHUJÄWLTXH GoXQ V\VWÃPH GH UÄFXSÄUDWLRQ GH OoHDX GH SOXLH HW GoXQ V\VWÃPH GoÄFODLUDJH » KDXWH SHUIRUPDQFH 'DQV WRXV OHV E½WLPHQWV PXQLFLSDX[ OHV V\VWÃPHV GHFKDXƪDJH»OoKXLOHRQWÄWÄÄOLPLQÄV 4XDQW » OoÄFODLUDJH XUEDLQ XQLWÄV ODPSDGDLUHV DX VRGLXP RQW ÄWÄ UHPSODFÄHV SDU GHV XQLWÄV QRYDWULFHV DX /HG » KDXWH SHUIRUPDQFH ÄFR ÄQHUJÄWLTXH XQH ÄFRQRPLH GoÄQHUJLH GH  FLQT IRLV OD GXUÄH GH YLH VWDQGDUG HW XQ ÄFODLUDJH FRPSDUDEOH RX VXSÄULHXU &H SURMHW SLORWH HQ FROODERUDWLRQ DYHF OH 0LQLVWÃUH GHV 5HVVRXUFHVQDWXUHOOHVHWGHOD)DXQHHW +\GUR4XÄEHF YLVH OH UHPSODFHPHQW GH WRXWHV OHV XQLWÄV ODPSDGDLUHV GH OD PXQLFLSDOLWÄ TXL IHUD GoHOOH HQFRUH XQH IRLV OoXQH GHV SUHPLÃUHV VLQRQ OD SUHPLÃUHDXPRQGH»ÅWUHHQWLÃUHPHQW ÄFODLUÄHSDUFHWWHQRXYHOOHWHFKQRORJLH GoÄFODLUHPHQWXUEDLQ›FHMRXULOUHVWH XQLWÄV»FKDQJHU

/HPDLUH¤ULF/DFKDQFHGHYDQWOoDUÄQD0DUFHO'XWLO

ZZZHGLWLRQEHDXFHFRP_9RO1ƻMXLQ_3DJH


3D U + Ä O Ã Q H 0 L FKDXG

)HVWLYDOG·pWpGH6DLQW*pGpRQ ODSDUWLH/oDFWLYLWÄTXLDWWLUHFKDTXH DQQÄH XQH IRXOH GH SUÃV GH  SHUVRQQHV HVW OH IDPHX[ 5LQJ GH GÄUDSDJH +RUDLUHGHVDFWLYLWÄV

/HJURXSH$NDVKDRIIUHXQVSHFWDFOHOHVD PHGLVRLU

3RXU XQH H DQQÄH FRQVÄFXWLYH OH 6HUYLFHGHV/RLVLUVGHODPXQLFLSDOLWÄ GH6DLQW*ÄGÄRQRUJDQLVHDYHFOoDLGH GH EÄQÄYROHV OH )HVWLYDO GoÄWÄ GH 6DLQW*ÄGÄRQ TXL VH WLHQGUD OHV HW DRÖW HU HW VHSWHPEUH &HWWH DQQÄH XQH QRXYHDXWÄ SRXU OHV IDPLOOHV OD MRXUQÄH IDPLOLDOH JUDWXLWHSRXUWRXVRÔDQLPDWLRQMHX[ GoDGUHVVH PDTXLOODJH SRXU HQIDQWV FORZQVHWMHX[JRQƮDEOHVVHURQWGH

/H MHXGL DRÖW » K OD )$'24 RUJDQLVH XQH DFWLYLWÄ GH GDQVH HQ OLJQHDXFRÖWGH /H YHQGUHGL DRÖW » K FoHVW OoRXYHUWXUH GX IHVWLYDO DYHF OH /DGLHVo 1LJKW › K XQ KRPPDJH » 6KDQLD 7ZDLQDYHF&DUOD6DFFRTXLUHVVHPEOH »Vo\PÄSUHQGUH»VRQVRVLHWDQWSRXU ODYRL[TXHSRXUFHTXLHVWGHOoDOOXUH SK\VLTXH/oHQWUÄHHVWDXFRÖWGH{ OHV IDQV GH 6KDQLD 7ZDLQ QH VHURQW SDV GÄÂXV › K VHUD SUÄVHQWÄ XQ KRPPDJH » 3DXO 3LFKÄ DYHF Oo+DUPDWWDQ /H VDPHGL HU VHSWHPEUH GÄEXWH » PLGL DYHF OH 0ÄJD WRXUQRL GH SRFKHV DYHFHQERXUVH›KFoHVWOD

MRXUQÄH IDPLOLDOH JUDWXLWH DYHF XQH IRXOHGoDFWLYLWÄVSRXUHQIDQWV›K OHJURXSH$NDVKDGRQQHXQVSHFWDFOH DX FRÖW GH  'H PLQXLW » K OH &KXPPH\IHVW 3URGXFWLRQ SUHQG OD SODFH HW DFFRPSDJQH OHV SOXV IHVWLIV MXVTXoDX[SHWLWHVKHXUHV /HGLPDQFKHVHSWHPEUHGÃVK OHIDPHX[5LQJGHGÄUDSDJH1DSDDXUD OLHXGDQVODFRXUGHOoDUÄQDDXFRÖWGH SRXUOHVDGXOWHVHWGHSRXUOHV HQIDQWVGHDQVHWPRLQV

/H SDVVHSRUW HVW DX FRÖW GH  SRXU OD ƬQ GH VHPDLQH /HV IRQGV DPDVVÄV VHUYLURQW » OoDPÄOLRUDWLRQ GHVLQIUDVWUXFWXUHVGHODPXQLFLSDOLWÄ 2Q SHXW REWHQLU SOXV GoLQIRUPDWLRQV VXU OH )HVWLYDO GoÄWÄ GH 6DLQW*ÄGÄRQ HQ FRQWDFWDQW 6\OYDLQ /HVVDUG DX  RX SDU FRXUULHO » DPGL# JOREHWURWWHUQHW 2Q SHXW DXVVL YLVLWHU OH VLWH GH OD PXQLFLSDOLWÄ SRXU OD SURJUDPPDWLRQ RƯFLHOOH ZZZVW JHGHRQGHEHDXFHTFFD

3DJH_9RO1ƻMXLQ_ZZZHGLWLRQEHDXFHFRP


3D U + Ä O Ã Q H 0 L FKDXG

*vWHjOD0DUJXHULWH DUWHIDFWV RQ \ UHWURXYH SOXVLHXUV SKRWRV GoÄSRTXH GRQW OoXQH DVVH] VXUSUHQDQWH PRQWUDQW XQ UHPRUTXDJH SDUÄOÄSKDQWVGDQVODFÏWH6DPVRQ2Q \UHWURXYHDXVVLXQSRUWHIROLRGHYLHX[ MRXUQDX[ XQ VWDQGDUG WÄOÄSKRQLTXH XQH ÄFKHOOH ÄTXHUUÄH » OD KDFKH GHV SLÃFHV GH PRELOLHUV FHQWHQDLUHV GHV yXYUHV GH OoDUWLVWH ORFDO -HDQ/XF *URQGLQ HW SOXVLHXUV DXWUHV YLHLOOHULHV DXWKHQWLTXHV /DSURSULÄWDLUHTXLQRXVQHVRPPHVSDV VXUSULVSRUWHOHSUÄQRPGH0DUJXHULWH DFFXHLOOH VHV FOLHQWV DYHF FRHXU HW

/H JÉWH HVW DXVVL XQ OLHX GH UHQFRQWUH DYHF OoKLVWRLUH (QWUH DXWUHV

/H *ÉWH › OD 0DUJXHULWH HVW XQ ÄWDEOLVVHPHQWGHX[ÄWRLOHVTXLFRPSWH WURLVFKDPEUHV/HJÉWHHVWVLWXÄDX UH $YHQXH 6XG » 6DLQW*ÄGÄRQ 3RXU SOXVGoLQIRUPDWLRQVVXUOHJÉWHRQSHXW YLVLWHU OD SDJH )DFHERRN GX *ÉWH › OD 0DUJXHULWH RX MRLQGUH OD SURSULÄWDLUH SDUWÄOÄSKRQHDX'DQV OH FKDOHXUHX[ GÄFRU GoXQH PDLVRQ FRORQLDOH D\DQW JDUGÄ OD PDMRULWÄ GH VHV DWWUDLWV KLVWRULTXHV OH *ÉWH › OD 0DUJXHULWH SRVVÃGH OHV DWRXWV SRXU ÅWUH XQ LQFRQWRXUQDEOH GDQV OD JUDQGH UÄJLRQ EHDXFHURQQH › OoLQWÄULHXU GH VHV PXUV ƮRWWHQW GLƪÄUHQWVSDUIXPVFDUHQSOXVGoÅWUH XQ JÉWH XQH ERXODQJHULH DUWLVDQDOH HW XQ SHWLW UHVWDXUDQW \ VRQW DPÄQDJÄV $\DQW SLJQRQ VXU OD UXH SULQFLSDOH » TXHOTXHV SDV GH Oo$UÄQD 0DUFHO'XWLO HW » TXHOTXHV PLQXWHV GH WRXV OHV DXWUHV VHUYLFHV RƪHUWV SDU OD PXQLFLSDOLWÄ OoÄWDEOLVVHPHQW HVW XQ FDUUHIRXU RÔ RULJLQDOLWÄ HW WUDGLWLRQV VH FÏWRLHQW SRXU SURSRVHU XQH PXOWLWXGH GH SURGXLWV IUDLV HW GH TXDOLWÄ 'LƪÄUHQWHV VDYHXUV GH SDLQ DUWLVDQDO IUDLV GX MRXU FUÃPH JODFÄH DUWLVDQDOH JDOHWWHV GHVVHUWV WDUWHVHWS½WÄVVRQWIDLWVVXUSODFHHW GLVSRQLEOHVFLQTMRXUVSDUVHPDLQH

SDVVLRQ &HUWDLQV UHYLHQQHQW FKDTXH DQQÄH GHSXLV OoRXYHUWXUH GX JÉWH HQ 'oDLOOHXUVODSURSULÄWDLUHSURMHWWH RXYULU OH WURLVLÃPH ÄWDJH DX SXEOLF HW DXJPHQWHU OH QRPEUH GH FKDPEUHV SRXUUÄSRQGUH»ODGHPDQGH(OOHFKÄULW DXVVL OH SURMHW GoXQ PLQLWKĽWUH GDQV ODFRXUDUULÃUHRÔVHGRQQHUDLHQWHQWUH DXWUHVGHVVSHFWDFOHVGHFKDQVRQQLHUV

ZZZHGLWLRQEHDXFHFRP_9RO1ƻMXLQ_3DJH


3D U + Ä O Ã Q H 0 L FKDXG

&DPSLQJ5LYLqUHV *LQHWWH 5HQDXG HW GH FKDQWHU DX &HQWUH %HOO{ { – 0D[LPH /DQGU\ ÄWDQW RULJLQDLUHGH6DLQW*ÄGÄRQ $FWXHOOHPHQW OH FDPSLQJ HVW FODVVÄ WURLVÄWRLOHVHWFRPSWHVLWHV$ƬQGH UÄSRQGUH » OD GHPDQGH JUDQGLVVDQWH OH SURSULÄWDLUH HƪHFWXH FHWWH DQQÄH GHV UÄQRYDWLRQV PDMHXUHV OoDMRXW GH

 HPSODFHPHQWV GDQV XQH QRXYHOOH VHFWLRQ GÄERLVÄH HW OoDGDSWDWLRQ GX WUDQVIRUPDWHXU ÄOHFWULTXH » OD UÄDOLWÄ GHV YÄKLFXOHV UÄFUÄDWLIV TXL RQW XQH GHPDQGH ÄQHUJÄWLTXH DSSURFKDQW FHOOH GoXQH PDLVRQ XQLIDPLOLDOH (ƪHFWLYHPHQW FHWWH DQQÄH OHV FDPSHXUV VDLVRQQLHUV VRQW SOXV QRPEUHX[ 3 DUPL HX[ RQ FRPSWH OHV WUDYDLOOHXUV GX SURMHW GHV ÄROLHQQHV » 6DLQW0DUWLQ

5RJHU/DFKDQFHSURSULÄWDLUH

8QH SURJUDPPDWLRQ GoDFWLYLWÄV YDULÄHV HVW RƪHUWH DX FDPSLQJ Oo2UFKHVWUH 9LQFHQW 4XLULRQ OH MXLQ GHV IHX[ GoDUWLƬFH OH MXLQ 0XVLTXH &D\RXFKH OH MXLQ OD -RXUQÄH GHV HQIDQWV OH 

3DJH_9RO1ƻMXLQ_ZZZHGLWLRQEHDXFHFRP

› PLFKHPLQ HQWUH 6DLQW*HRUJHV HW /DF0ÄJDQWLF OH &DPSLQJ 5LYLÃUHV HVW XQ VLWH GH TXDOLWÄ SURSUH HW WUDQTXLOOH ,O GRQQH VXU NP GH VHQWLHUV SÄGHVWUHV HQ IRUÅW HW OH ORQJ GH OD ULYLÃUH TXL SUÄVHQWH VXU GHV SDQQHDX[ GoLQWHUSUÄWDWLRQ OHV KDELWDWV HW OHV KDELWXGHV GH YLH GX FHUI GH 9LUJLQLH /H SURSULÄWDLUH HW IRQGDWHXU 5RJHU /DFKDQFH PDLUH GH 6DLQW*ÄGÄRQ SDURLVVH GH » HW VD FRQMRLQWH *LVÃOH /DFKDQFHVoRFFXSHQWGXFDPSLQJDYHF GÄYRXHPHQWHWSDVVLRQGHSXLVDQV †&oHVWLFLTXHYHQDLWFKDQWHUHWGDQVHU 0D[LPH /DQGU\ DYDQW GoDFFRPSDJQHU

JXLOOHOD-RXUQÄH)$'24OHMXLOOHWOD -RXUQÄH&RXQWU\DYHF&OÄPHQW%ULÃUHOH MXLOOHWOD6RLUÄHDPDWHXU'LVFR3DVFDO /DFKDQFH OH MXLOOHW OD 3DUDGH GH 0 6ORFKH SRXU OHV HQIDQWV OH DRÖW OH 1RÆOGXFDPSHXUOHVHWDRÖW OD 'LVFR 3DVFDO /DFKDQFH OH DRÖW OD 6RLUÄH5ÄWUR0XVLTXH%HUQ\OHDRÖW HWOH%OÄGo,QGHJUDWXLWGXFDPSHXUOH VHSWHPEUH (Q SOXV GHV VHUYLFHV KDELWXHOV GoXQ FDPSLQJ GoDXWUHV VHUYLFHV DMRXWHQW XQH VDYHXU SDUWLFXOLÃUH DX &DPSLQJ 5LYLÃUHVXQFDVVHFURÖWHDXPHQXYDULÄ HW RƪUDQW GHV SRUWLRQV JÄQÄUHXVHV HW GHV PHWV DX JRÖW WUDGLWLRQQHO GHV FDVVHFURÖWH TXÄEÄFRLV ,QWHUQHW JUDWXLW EDOOHPROOH SÄWDQTXH SLVFLQH DYHF VDXYHWHXU MHX GH IHU YROOH\EDOO VKXưHERDUGHWVDOOHUÄFUÄDWLYH /H &DPSLQJ 5LYLÃUHV HVW VLWXÄ VXU OD URXWHHQWUH6DLQW*ÄGÄRQHW6DLQW /XGJHU 3RXU SOXV GoLQIRUPDWLRQV RQ SHXW FRQWDFWHU OHV SURSULÄWDLUHV 5RJHU HW*LVÃOH/DFKDQFHDX


3D U + Ä O Ã Q H 0 L FKDXG

6DLQW*pGpRQUD\RQQHSDUWRXWGDQVOHPRQGH

› 6DLQW*ÄGÄRQ OHV UÄDOLVDWLRQV GoHQYHUJXUH VH VRQW VXFFÄGÄ HQ FRPPHQÂDQW SDU OH JUDWWHFLHO PRQWUÄDODLVGX'H/D*DXFKHWLÃUH HW XQH VÄULH GoDPSKLWKĽWUHV VSRUWLIV 5ÄFHPPHQW OoXVLQH GH 6DLQW*ÄGÄRQ D IDEULTXÄ GHV FRPSRVDQWHV GH SRQWV PDMHXUV FRPPH FHOXL GH OoDXWRURXWH GDQV OD UÄJLRQ PRQWUÄDODLVH OH SRQW GHODULYLÃUH$WKDEDVNDHQ$OEHUWDHWOH SRQW3LWW5LYHUHQ&RORPELH%ULWDQQLTXH 3HX DƪHFWÄH SDU OH UDOHQWLVVHPHQW ÄFRQRPLTXHGHVGHUQLÃUHVDQQÄHVOoXVLQH GH 6DLQW*ÄGÄRQ GHYUD WRXW GH PÅPH IDLUH IDFH DX GÄƬ GoDVVXUHU XQH UHOÃYH GHTXDOLWÄHWGoDWWLUHUOHVMHXQHVYHUVOHV PÄWLHUV SURIHVVLRQQHOV HW WHFKQLTXHV 3RXUFRQWUHUOoÄORLJQHPHQWGHVPDUFKÄV HWDVVXUHUXQSURGXLWFRPSÄWLWLIOoXVLQH SRXUVXLYUD OHV LQYHVWLVVHPHQWV GDQV OoDPÄOLRUDWLRQ FRQWLQXH GHV SURFHVVXV HW GHV ÄTXLSHPHQWV WRXW HQ PHWWDQW HQ SUDWLTXH XQH JHVWLRQ RSWLPLVÄH GHV WUDQVSRUWV

9XHDÄULHQQHGHOoXVLQHGH&DQDP»6DLQW*ÄGÄRQ

$XMRXUGoKXL *URXSH &DQDP HVW OH SOXV LPSRUWDQW IDEULFDQW FDQDGLHQ GH FRPSRVDQWHV GH FKDUSHQWHV DYHF XQ FKLƪUH GoDƪDLUHV GH 0 (Q *URXSH&DQDPDSDUWLFLSÄ»ODUÄDOLVDWLRQ GH  SURMHWV GH FRQVWUXFWLRQ OHV SURMHWVGHSOXVJUDQGHHQYHUJXUHÄWDQW OD FRQVWUXFWLRQ GH VWDGHV HW GH SRQWV (Q SOXV GH VHV XVLQHV DX &DQDGD

DX[ ¤WDWV8QLV HQ &KLQH HQ ,QGH HW HQ 5RXPDQLH *URXSH &DQDP D GHV SDUWHQDULDWV HQ (XURSH HQ $VLH HW DX 0R\HQ2ULHQW 6HV LQVWDOODWLRQV GH IDEULFDWLRQ FRPSWHQW SDUPL OHV SOXV PRGHUQHVHQ$PÄULTXHGX1RUG 6RXUFHFDKLHUVRXYHQLUGHVDQVGH *URXSH&DQDP› 6DLQW*ÄGÄRQ &DQDP SRVVÃGH OoXQH GHV SOXV JUDQGHV FDSDFLWÄV GH SURGXFWLRQ GH FKDUSHQWH PÄWDOOLTXH HW GH SRXWUHOOHV GoDFLHU DX &DQDGD $X FRXUV GHV GHUQLÃUHV DQQÄHV OoXVLQH VoHVW GÄYHORSSÄH SRXU GHYHQLU OD SOXV LPSRUWDQWHGH*URXSH&DQDPHQWHUPHV GHVXSHUƬFLHGHFDSDFLWÄGoÄTXLSHPHQWV HW GH QRPEUH GoHPSOR\ÄV $YHF  WRQQHV GoDFLHU WUDQVIRUPÄHV DQQXHOOHPHQW HOOH FRPSWH » FH MRXU EDLHVGHSURGXFWLRQSRXUXQHVXSHUƬFLH WRWDOHGHP SL HWRƪUH GHOoHPSORL»TXHOTXHSHUVRQQHVGH OD PXQLFLSDOLWÄ HW GHV HQYLURQV &oHVW » OoXVLQHGH6DLQW*ÄGÄRQTXHVRQWFRQƬÄV OHV SURMHWV SOXV FRPSOH[HV HW SOXV VSÄFLDOLVÄV GHPDQGDQW OD UÄDOLVDWLRQ GH FKDUSHQWHVQRQVWDQGDUGV

DVWXFLHXVH GHV %HDXFHURQV DYHF GHV FRQFHSWLRQV † PDLVRQ – (Q HƪHW DX ƬO GHV DQQÄHV GHV ÄTXLSHPHQWV RQW ÄWÄ FUÄÄVGHWRXWHVSLÃFHVHWPLVHQIRQFWLRQ » OoXVLQH TXH OoRQ SHQVH » GHV SOLHXVHV GHV FRQYR\HXUV RX GHV † WRXUQHXVHV – /D SOXSDUW GH FHV LQYHQWLRQV RQW PÅPH HXXQLPSDFWGLUHFWVXUOoRUJDQLVDWLRQGX WUDYDLOHWODSURGXFWLYLWÄGDQVWRXWHVOHV XVLQHVGX*URXSH†/HYHQGUHGLPDLXQHGRX]DLQH GoHPSOR\ÄV VDLVRQQLHUV IDEULTXDLHQW OHV SUHPLÃUHV SRXWUHOOHV &DQDP » OoXVLQH GH 6DLQW*ÄGÄRQ FRQQXH » OoÄSRTXH VRXV OH QRP GH &DQDP 6WHHO :RUNV $YHF GHV ÄTXLSHPHQWV UXGLPHQWDLUHV GDQV XQH XVLQH GH  P  SL VDQV YHQWLODWLRQ QLLVRODWLRQQLFKDXƪDJHFHVSLRQQLHUV IDLVDLHQW WRXW FH TXL ÄWDLW SRVVLEOH SRXUTXHÂDPDUFKH,OVFRQFUÄWLVDLHQW XQ UÅYH TXL DYDLW FRPPHQFÄ XQ DQ SOXVWÏW– 0DUFHO'XWLOSUÄVLGHQWGX FRQVHLOHWFKHIGHODGLUHFWLRQ*URXSH &DQDP LQF $X GÄSDUW SULQFLSDOHPHQW GHVWLQÄV DX PDUFKÄ GH OD 1RXYHOOH $QJOHWHUUHOHVSURGXLWVIDEULTXÄVSDU &DQDP » 6DLQW*ÄGÄRQ VH UHWURXYHQW DXMRXUGoKXLVXUGHVSURMHWVSDUWRXWDX &DQDGDHWGDQVOHPRQGH

/oXVLQH GH 6DLQW*ÄGÄRQ VH GÄPDUTXH DXVVL SDU VHV ÄTXLSHPHQWV RÔ OD WHFKQRORJLH GH SRLQWH FÏWRLH OoLQJÄQLRVLWÄ GoHPSOR\ÄV † SDWHQWHX[{ – TXL RQW PLV » SURƬW OD QDWXUH HQWUHSUHQDQWH GÄEURXLOODUGH HW

ZZZHGLWLRQEHDXFHFRP_9RO1ƻMXLQ_3DJH


9,(&8/785(//(

Ă&#x20AC; Sainte-Marie Du 28 juin au 1err juillet 2012

eGLWLRQ%HDXFHSDUWHQDLUH GXWRXULVPHUne prĂŠsentation de

plaisir au rendez-vous! Que du

PERCUSSIONS,, DANSE BRĂ&#x2030;SILIENNE

DANSE URBAINE ET FOLK

Samajam

Zøgma

MUSIQUE TSIGANE Gadji-Gadjo

NOUVEAUTĂ&#x2030;S Site rĂŠamĂŠnagĂŠ au centre-ville et Rendez-vous bières et couleurs

JOURNĂ&#x2030;E COUNTRY CHRISTINE GOULET â&#x20AC;˘ Vendredi, 13 h 30, au Cabaret TELUSS â&#x20AC;˘ Venez vous initier Ă la danse country et danser avec de passionnĂŠs. PLAYBACK â&#x20AC;˘ Vendredi, 20 h 30, au Cabaret TELUSS â&#x20AC;˘ La formation Playback offrira un spectacle hommage Ă  Gretchen Wilson, phĂŠnomène de la musique country en AmĂŠrique du Nord.

MĂ&#x2030;CHOUI DESJARDINS Vendredi, 17 h, Ă la Scène Desjardinss â&#x20AC;˘ Venez dĂŠguster notre traditionnel mĂŠchoui Desjardinss pour seulement 40 $ incluant le spectacle en soirĂŠe qui mettra en vedette : White Eagle Folk Dance Academy (communautĂŠ polonaise), Manigance, la Râ&#x20AC;&#x2122;voyure et Zøgma.

Et plus encore ncore au au

festivalcouleursdumonde.com Information : 418 387-6054 â&#x20AC;˘ Maison du tourisme : 1 866 386-4499

3DJH_9RO1ĆťMXLQ_ZZZHGLWLRQEHDXFHFRP

/oHQWHQWH FRQFHUQH 3URPRWLRQ %HDXFH TXL UHJURXSH OH &/' GH /D 1RXYHOOH %HDXFH OH &/' 5REHUW&OLFKH HW OD 0DLVRQ GX WRXULVPH GX &/' GH %HDXFH6DUWLJDQ %ULĂ&#x192;YHPHQW FKDTXH VHPDLQH3URPRWLRQ%HDXFHEĂ&#x201E;QĂ&#x201E;ĆŹFLHUD JUDWXLWHPHQW GoXQH GHPLSDJH SRXU PHWWUH HQ YDOHXU OoLQGXVWULH WRXULVWLTXH EHDXFHURQQHDYHFGHVVXMHWVGLĆŞĂ&#x201E;UHQWV DERUGĂ&#x201E;VFKDTXHVHPDLQH3DUH[HPSOHOD SUHPLĂ&#x192;UHFKURQLTXHDXUDFRPPHWKĂ&#x192;PH OD PXVLTXH OHV VSHFWDFOHV HW OH WKĂ&#x201E;½WUH GoĂ&#x201E;WĂ&#x201E; /HV VXLYDQWHV SDUOHURQW HQWUH DXWUHV GoDJURWRXULVPH GH ERXWLTXHV LQFRQWRXUQDEOHVRXGoDFWLYLWĂ&#x201E;VÂťIDLUHSDU MRXUGHSOXLH /oLQLWLDWLYH HVW XQH LGĂ&#x201E;H RULJLQDOH GH &ODXGH *URQGLQ GLUHFWHXU GHV YHQWHV SRXU ¤GLWLRQ %HDXFH 6RQ FDOFXO Ă&#x201E;WDLW OH VXLYDQW GoXQH SDUW OH FRPLWĂ&#x201E; 3URPRWLRQ %HDXFH D SRXU PDQGDW GH

SURPRXYRLU OH WRXULVPH HQ %HDXFH SHQGDQW TXH GoDXWUH SDUW OH MRXUQDO ¤GLWLRQ %HDXFH HVW FRQVWDPPHQW Âť OD UHFKHUFKH GH PR\HQV GH VH GĂ&#x201E;PDUTXHU GHVHVFRQFXUUHQWV4XLSOXVHVWHQWDQW TXH PĂ&#x201E;GLD ORFDO VRXWHQLU OHV GLĆŞĂ&#x201E;UHQWV VLWHV HW HQWUHSULVHV WRXULVWLTXHV HVW QRQ VHXOHPHQW XQ SODLVLU PDLV DXVVL XQ GHYRLU $LQVLPDLQWHQDQWTXHOHSDUWHQDULDWDĂ&#x201E;WĂ&#x201E; RĆŻFLDOLVĂ&#x201E; 0 *URQGLQ WLHQW Âť UHPHUFLHU OHV UHVSRQVDEOHV GHV &/' DLQVL TXH OHV 0DLVRQVGXWRXULVPHGHOD%HDXFHSRXU OHXUFRQĆŹDQFHÂ&#x2020;-oHVSĂ&#x192;UHTXHODYLVLELOLWĂ&#x201E; GHQRWUHVHFWLRQWRXULVPHSRXUUDSUHQGUH GHOoDPSOHXUDYHFOHVVHPDLQHVÂ&#x2013;GĂ&#x201E;VLUH WLO HQ LQYLWDQW WRXV OHV LQWHUYHQDQWV HW HQWUHSULVHV WRXULVWLTXHV GĂ&#x201E;VLUHXVHV GH VHIDLUHFRQQDĂ&#x2030;WUHÂťFRPPXQLTXHUOXLDX  RX HQFRUH SDU FRXUULHO Âť FODXGHJURQGLQ#HGLWLRQEHDXFHFRP Â&#x203A; FH SURSRV LO IDXW VDYRLU TXo¤GLWLRQ %HDXFH RĆŞULUD Âť WRXWHV OHV HQWUHSULVHV WRXULVWLTXHV HW FH MXVTXoÂť OD ĆŹQ GH OoDQQĂ&#x201E;H XQ WDULI UĂ&#x201E;GXLW GoHQYLURQ  VXUOHVHVSDFHVSXEOLFLWDLUHVÂťOoLQWĂ&#x201E;ULHXU GHVRQMRXUQDOSDSLHU 4502962

6$,17(0$5,( s 'X MXLQ DX GĂ&#x201E;FHPEUH OHV SHUVRQQHV HQ TXĂ&#x2026;WH GoLGĂ&#x201E;HV GH VRUWLHV QoDXURQW SOXV Âť VH FDVVHU OD WĂ&#x2026;WH (Q HĆŞHW JU½FH Âť XQ SDUWHQDULDW VDQV SUĂ&#x201E;FĂ&#x201E;GHQW DYHF OHV WURLVPDLVRQVGXWRXULVPHGHODUĂ&#x201E;JLRQ OH MRXUQDO ¤GLWLRQ %HDXFH SXEOLHUD GLYHUVHV FKURQLTXHV HW LQIRUPDWLRQV FOĂ&#x201E;V SRXU SDVVHU GH ERQV PRPHQWV FKH]QRXV


/H)HVWLWRXUGpPpQDJHDXFHQWUHYLOOH $SUÃVGHX[DQQÄHVVRXVXQFKDSLWHDX GDQV OH VWDWLRQQHPHQW GH OoDUÄQD OH )HVWLWRXU GÄPÄQDJH DX FHQWUHYLOOH GH 6DLQW*HRUJHV TXHVWLRQ GH VH UDSSURFKHU GDYDQWDJH GX SXEOLF 2Q SHXW GRQF VoDWWHQGUH » XQ EDLQ GH IRXOHOHVHWMXLQVXUOHQRXYHDX VLWH DX FRLQ GH OD H 5XH HW OD UH $YHQXH

OoÄYÄQHPHQW–VRXWLHQWOHSUÄVLGHQWGH OD&RUSRUDWLRQGX*UDQG3UL[&\FOLVWHGH %HDXFHHWFRRUJDQLVDWHXUGX)HVWLWRXU -HDQ'HQLV 3DUHQW &H GHUQLHU DMRXWH TXHFHWWHDFWLYLWÄFDGUHWUÃVELHQGDQV OHV HƪRUWV GÄSOR\ÄV DƬQ GH UHYLWDOLVHU OHFHQWUHYLOOHGH6DLQW*HRUJHV

&oHVW » OD GHPDQGH GH OD 9LOOH TXH OHV RUJDQLVDWHXUV GX 7RXU GH %HDXFH RQW FUÄÄ FHWWH DFWLYLWÄ HQ /HV GLULJHDQWV GH OD PXQLFLSDOLWÄ JHRUJLHQQH YRXODLHQW TXH OHV FLWR\HQV SXLVVHQW SDUWLFLSHU GDYDQWDJH DX OLHX GHVHXOHPHQWUHJDUGHUOHVYÄORVSDVVHU †›OoÄSRTXHOH)HVWLWRXUDÄWÄFUÄÄDƬQ GHPRQWUHU»ODSRSXODWLRQTXHOH7RXU GH%HDXFHFHQoHVWSDVMXVWHGHVURXWHV EDUUÄHV 2Q YRXODLW PRQWUHU DX[ JHQV TXoLOVSRXYDLHQWHX[DXVVLSHQGUHSDUW»

3RXU OH GLUHFWHXUJÄQÄUDO GH OD &RUSRUDWLRQ )UDQFLV 5DQFRXUW LO QH IDLW DXFXQ GRXWH TXH OH )HVWLWRXU VoLQVFULW SDUIDLWHPHQW GDQV OH JHQUH GoDFWLYLWÄV SRSXODLUHV TXL UHMRLJQHQW XQH ODUJH FOLHQWÃOH 6HORQ FH GHUQLHU VL OH EHDX WHPSV HVW GH OD SDUWLH LO QH VHUDLW SDV VXUSUHQDQW GH YRLU SOXV GH  SHUVRQQHV VXU OH VLWH H[WÄULHXU GX )HVWLWRXU GXUDQW OHV GHX[ MRXUV GoDFWLYLWÄV

† 2Q D YRXOX FUÄHU GHV DFWLYLWÄV SRSXODLUHV TXL SRXYDLHQW VH JUHƪHU DX WRXU ¢D D GÄEXWÄ SDU OD F\FORVSRUWLYH VXLYLSDUOHVFKDPSLRQQDWVGX4XÄEHFHW FDQDGLHQVDLQVLTXHSDUOH)HVWLWRXUHWOH 'ÄƬ'HVMDUGLQV&HVÄYÄQHPHQWVRQWHQ TXHOTXHVRUWHFKDQJÄODYLVLRQGHVJHQV SDU UDSSRUW DX WRXU ÄWDQW GRQQÄ TXH GHSOXVHQSOXVGoDUJHQWÄWDLWGÄSHQVÄ HQ YLOOH – GH SUÄFLVHU 0 5DQFRXUW TXL HVW ÄJDOHPHQW FRQƬDQW TXH OH 7RXU GH %HDXFH FRQWLQXHUD GH IDLUH GHV SHWLWV DX FRXUV GHV SURFKDLQHV DQQÄHV † ,O \ D GH EHOOHV LGÄHV TXL FLUFXOHQW ,O VoHVW GH SOXV JUHƪÄ GHV JHQV GH OoH[WÄULHXU TXL SUHQQHQW HQ FKDUJH GHV QRXYHDX[ ÄYÄQHPHQWV–GHFRQFOXUHOHGLUHFWHXU JÄQÄUDO

$FWLYLWÄVSRSXODLUHV

-HDQ'HQLV5DQFRXUWHVWFRQILDQWGHYRLUXQH JUDQGHIRXOHGÄEDUTXÄHDXFHQWUHYLOOH»OoRF FDVLRQGX)HVWLWRXUIRUPXOHUHYDPSÄHZZZHGLWLRQEHDXFHFRP_9RO1ƻMXLQ_3DJH


%HUQDUG$GDPXVHWFRPSDJQLHHQIODPPHURQWOH)HVWLWRXU IUDQFRSKRQHSRXUVDSLÃFH†/DTXHVWLRQ» SLDVVHV–

/HVSHFWDFOHGH%HUQDUG$GDPXVOHVD PHGLMXLQ»FRPSWHUGHKGHYUDLW HQƮDPPHU OH VLWH GX )HVWLWRXU GÄM» ELHQUÄFKDXƪÄSDUOHVSUHVWDWLRQVGHV QRPEUHX[ JURXSHV HW FKDQWHXUV DX FRXUVGHFHVGHX[MRXUVGHIHVWLYLWÄV

3RXUWRXVOHVJRÖWV

%HUQDUG$GDPXVQHFHVVHGHIDLUHVDPDUTXH VXU OD VFÃQH PXVLFDOH DX 4XÄEHF 0DLV TXL HVW FHW DUWLVWH UHFRQQX SDU VHV SDLUV PDLV HQFRUH PÄFRQQX GH PRQVLHXU 7RXWOH 0RQGH"$UULYÄ»0RQWUÄDOYLDOD3RORJQH» Oo½JHGHWURLVDQV%HUQDUG$GDPXVDUÄXVVL »VoLQWÄJUHUSDUIDLWHPHQW»VDQRXYHOOHWHUUH GoDFFXHLO TXL SOXV WDUG OXL D VHUYL GH WRLOH GH IRQG SRXU FUÄHU VHV yXYUHV PXVLFDOHV +RFKHODJD&HQWUH6XG5RVHPRQWQHVRQW O» TXH TXHOTXHVXQV GHV TXDUWLHUV RÔ OHV UXHV HW KDELWDQWV VRQW GHYHQXV OHV KÄURV GoXQHIDEOHXUEDLQHQRXYHDXJHQUH *UDQG DPDWHXU GH EOXHV %HUQDUG $GDPXV VHUDLQƮXHQFÄSDUFHWWHPXVLTXHWRXFKDQWH HW YUDLH TXoLO LQFRUSRUHUD » VRQ SURSUH UÄSHUWRLUH GRQW SRXU VRQ SUHPLHU SURMHW OH 5ÄYÄUHQG TXH OoRQ UHWURXYHUD SOXV WDUG VXU OoDOEXP %UXQ VRUWL DX SULQWHPSV 

%HUQDUG$GDPXV

&HWDOEXPWRXFKHHWGLYHUWLHQPÅPHWHPSV HWSUÄVHQWHVRQFUÄDWHXUFRPPHOHFKDÉQRQ PDQTXDQW HQWUH 3OXPH /XFLHQ )UDQFRHXU SÄULRGH $XWo&KRVH HW 6ÄED GH *DWLQHDX 6DOXÄ SDU OD FULWLTXH OoDUWLVWH VH YRLW DXVVL UÄFRPSHQVÄ SDU OH )HVWLYDO HQ FKDQVRQ GH

3HWLWH9DOOÄHRÔLOUHÂRLWVL[GHVGRX]HSUL[ GÄFHUQÄV HQ SDU OH MXU\ GRQW FHOXL GH OD PHLOOHXUH LQWHUSUÄWDWLRQ 3XLV HQ RFWREUH FoHVW DX WRXU GH OD 62&$1 GHOXLUHPHWWUHOH3UL[(FKRGHODFKDQVRQ TXL UÄFRPSHQVH OD UHOÃYH GH OD FKDQVRQ

›FRPSWHUGXYHQGUHGLMXLQKOD VFÃQH GX )HVWLWRXU YHUUD VH SURGXLUH GLƪÄUHQWV JURXSHV HW FKDQWHXUV GH VW\OHV WRXW DXWDQW GLƪÄUHQWV &oHVW » 3KLO /DX]RQ TXoRQDFRQƬÄODW½FKHGHEULVHUODJODFH,O VHUD VXLYL DX[ HQYLURQV GH K GX JURXSH 3RXGLQJ HW VHV FKÏPHXUV TXL FRPSUHQG HQWUH DXWUHV -HDQ)UDQÂRLV %HUQDWFKH] GH 1RLU 6LOHQFH HW OH EDVVLVWH ¤ULF 0DKHX GH .DÊQ /D PXVLTXH UHSUHQGUD GH SOXV EHOOH VDPHGL TXo» K DORUV TXH 'DQLHO /DƮDPPH IRXOHUD OD VFÃQH › FRPSWHU GH K FH VHUD DX WRXU GX JURXSH 9HUVLRQ GoDQLPHU OH VSHFWDFOH HW GH UÄFKDXƪHU OoDPELDQFH SRXU OD SUHVWDWLRQ GH %HUQDUG $GDPXV3RXGLQJHWVHVFKÏPHXUVPRQWHUD GH QRXYHDX VXU VFÃQH SDU OD VXLWH SRXU FOÏWXUHUFHWWHHÄGLWLRQGX)HVWLWRXUPDLV XQH SUHPLÃUH GDQV OHV UXHV GX FHQWUHYLOOH GH6DLQW*HRUJHV

%LqUHVYLQVHWSURGXLWVGXWHUURLUDXPHQXGX)HVWLWRXU

%HUQDUG$GDPXVQHFHVVHGHIDLUHVDPDUTXH VXU OD VFÃQH PXVLFDOH DX 4XÄEHF 0DLV TXL HVW FHW DUWLVWH UHFRQQX SDU VHV SDLUV PDLV HQFRUH PÄFRQQX GH PRQVLHXU 7RXWOH 0RQGH"$UULYÄ»0RQWUÄDOYLDOD3RORJQH» Oo½JHGHWURLVDQV%HUQDUG$GDPXVDUÄXVVL

6DOXÄ SDU OD FULWLTXH OoDUWLVWH VH YRLW DXVVL UÄFRPSHQVÄ SDU OH )HVWLYDO HQ FKDQVRQ GH 3HWLWH9DOOÄHRÔLOUHÂRLWVL[GHVGRX]HSUL[ GÄFHUQÄV HQ SDU OH MXU\ GRQW FHOXL GH OD PHLOOHXUH LQWHUSUÄWDWLRQ 3XLV HQ RFWREUH FoHVW DX WRXU GH OD 62&$1 GHOXLUHPHWWUHOH3UL[(FKRGHODFKDQVRQ TXL UÄFRPSHQVH OD UHOÃYH GH OD FKDQVRQ IUDQFRSKRQHSRXUVDSLÃFH†/DTXHVWLRQ» SLDVVHV–

»VoLQWÄJUHUSDUIDLWHPHQW»VDQRXYHOOHWHUUH GoDFFXHLO TXL SOXV WDUG OXL D VHUYL GH WRLOH GH IRQG SRXU FUÄHU VHV yXYUHV PXVLFDOHV +RFKHODJD&HQWUH6XG5RVHPRQWQHVRQW O» TXH TXHOTXHVXQV GHV TXDUWLHUV RÔ OHV UXHV HW KDELWDQWV VRQW GHYHQXV OHV KÄURV GoXQHIDEOHXUEDLQHQRXYHDXJHQUH *UDQG DPDWHXU GH EOXHV %HUQDUG $GDPXV VHUDLQƮXHQFÄSDUFHWWHPXVLTXHWRXFKDQWH HW YUDLH TXoLO LQFRUSRUHUD » VRQ SURSUH UÄSHUWRLUH GRQW SRXU VRQ SUHPLHU SURMHW OH 5ÄYÄUHQG TXH OoRQ UHWURXYHUD SOXV WDUG

3RXUWRXVOHVJRÖWV

,MX]Q[! 

4-;:7A,-4)

8559HUJHUHW&LGUHULH

ZWaXWUUM(OTWJM\ZW\\MZVM\ ___TM[ZWaLMTIXWUUMKWU<uT" +QLZMM\UW…\LMXWUUMŒ +QLZMLMOTIKMŒ>QVIQOZMLMKQLZMLM XWUUMM\R][LMXWUUMJZ]\ )]\WK]MQTTM\\MLMXWUUM[M\JTM]M\[Œ 5I|[[]KZuNZIQ[

Fier partenaire du Festitour 3DJH_9RO1ƻMXLQ_ZZZHGLWLRQEHDXFHFRP4Q[M*ZM\WVM\-TXPvOM:Wa I^M;IQV\2MIVLMTI4IVLM ;IQV\/MWZOM[9]uJMK/B5

/HVFRRUJDQLVDWHXUV-HDQ'HQLV3DUHQWHW 0DU\VH/DPEHUWGX5RFN&DIÄDLQVLTXH0DUWLQ &KDERWGH6OHHPDQOoXQGHVSDUWHQDLUHVPDMHXUV GX)HVWLWRXULQYLWHQWODSRSXODWLRQ»SDUWLFLSHU HQJUDQGQRPEUHOHVHWMXLQ

VXU OoDOEXP %UXQ VRUWL DX SULQWHPSV &HWDOEXPWRXFKHHWGLYHUWLHQPÅPHWHPSV HWSUÄVHQWHVRQFUÄDWHXUFRPPHOHFKDÉQRQ PDQTXDQW HQWUH 3OXPH /XFLHQ )UDQFRHXU SÄULRGH $XWo&KRVH HW 6ÄED GH *DWLQHDX

›FRPSWHUGXYHQGUHGLMXLQKOD VFÃQH GX )HVWLWRXU YHUUD VH SURGXLUH GLƪÄUHQWV JURXSHV HW FKDQWHXUV GH VW\OHV WRXW DXWDQW GLƪÄUHQWV &oHVW » 3KLO /DX]RQ TXoRQDFRQƬÄODW½FKHGHEULVHUODJODFH,O VHUD VXLYL DX[ HQYLURQV GH K GX JURXSH 3RXGLQJ HW VHV FKÏPHXUV TXL FRPSUHQG HQWUH DXWUHV -HDQ)UDQÂRLV %HUQDWFKH] GH 1RLU 6LOHQFH HW OH EDVVLVWH ¤ULF 0DKHX GH .DÊQ /D PXVLTXH UHSUHQGUD GH SOXV EHOOH VDPHGL TXo» K DORUV TXH 'DQLHO /DƮDPPH IRXOHUD OD VFÃQH › FRPSWHU GH K FH VHUD DX WRXU GX JURXSH 9HUVLRQ GoDQLPHU OH VSHFWDFOH HW GH UÄFKDXƪHU OoDPELDQFH SRXU OD SUHVWDWLRQ GH %HUQDUG $GDPXV3RXGLQJHWVHVFKÏPHXUVPRQWHUD GH QRXYHDX VXU VFÃQH SDU OD VXLWH SRXU FOÏWXUHUFHWWHHÄGLWLRQGX)HVWLWRXUPDLV XQH SUHPLÃUH GDQV OHV UXHV GX FHQWUHYLOOH GH6DLQW*HRUJHV/HVSHFWDFOHGH%HUQDUG$GDPXVOHVD PHGLMXLQ»FRPSWHUGHKGHYUDLW HQƮDPPHU OH VLWH GX )HVWLWRXU GÄM» ELHQUÄFKDXƪÄSDUOHVSUHVWDWLRQVGHV QRPEUHX[ JURXSHV HW FKDQWHXUV DX FRXUVGHFHVGHX[MRXUVGHIHVWLYLWÄV


#! # !" ")) .% . %$ $/5 /5 ", " ,% %3 8 8  

TITAN Âą (! Âą (!9/ 9/. .  3 3  

VERSA   3 3 

ALTI MA

BERL RL RLIN LINE IN NE    

SENTRADE RABAIS Ă&#x20AC; Lâ&#x20AC;&#x2122;ACHAT COMPTANT*

APPLICABLE UNIQUEMENT AUX MODĂ&#x2C6;LES TITAN 2012 SĂ&#x2030;LECTIONNĂ&#x2030;S.

PRIX Ă&#x20AC; Lâ&#x20AC;&#x2122;ACHAT

RABAIS TOTAL Ă&#x20AC; Lâ&#x20AC;&#x2122;ACHAT COMPTANT*

17 060$ -4 061$

PRIX Ă&#x20AC; Lâ&#x20AC;&#x2122;ACHAT

RABAIS Ă&#x20AC; Lâ&#x20AC;&#x2122;ACHAT COMPTANT*

PRIX Ă&#x20AC; Lâ&#x20AC;&#x2122;ACHAT

PRIX Ă&#x20AC; Lâ&#x20AC;&#x2122;ACHAT

RABAIS Ă&#x20AC; Lâ&#x20AC;&#x2122;ACHAT COMPTANT*

25 808$ -6 815$

VOTRE PRIX EMPLOYĂ&#x2030; 1

$

RABAIS TOTAL Ă&#x20AC; Lâ&#x20AC;&#x2122;ACHAT COMPTANT*

16 260$ -3 361$

VOTRE PRIX EMPLOYĂ&#x2030; 1

$

41 743$ -12 257$

VOTRE PRIX EMPLOYĂ&#x2030; 1

$ SUR ROUTE AVEC UN SEUL PLEIN3

JUSQUâ&#x20AC;&#x2122;Ă&#x20AC; 965 KM

VOTRE PRIX EMPLOYĂ&#x2030; 1

$ 3ENTRA3% 2ILLUSTRĂ?E

SUR ROUTE AVEC UN SEUL PLEIN3

JUSQUâ&#x20AC;&#x2122;Ă&#x20AC; 1262 KM

s-OTEURĂ&#x152;$!#4DE LETCH

s3YSTĂ&#x2019;METĂ?LĂ?PHONIQUEMAINSLIBRES "LUETOOTH-$ETSYSTĂ&#x2019;MEDENAVIGATION LIVRABLE

s$ISPOSITIFDEFREINAGEANTIBLOCAGE !"3 ETCONTRĂ&#x2122;LEDYNAMIQUEDU VĂ?HICULE#$6 "ERLINE!LTIMA 32ILLUSTRĂ?E

SUR ROUTE AVEC UN SEUL PLEIN3

JUSQUâ&#x20AC;&#x2122;Ă&#x20AC; 877 KM

s-OTEURĂ&#x152;$!#4DE LETCH

s3IXCOUSSINSGONmABLESDESĂ?RIE

s,ESPACEPOURLESJAMBESĂ&#x152;LARRIĂ&#x2019;RE LEPLUSGĂ?NĂ?REUXDESACATĂ?GORIE2 6ERSAĂ&#x152;HAYON 6ERSAĂ&#x152;H 3,3PORTILLUS 3,3PORTILLUSTRĂ?E

s-OTEURDE L CHETLB PI DECOUPLE

s#HARGEUTILE MAXIMALEDE LB

s#APACITĂ?DEREMORQUAGE MAXIMALEDELB

4ITANCABINEDOUBLE3,XILLUSTRĂ?

Visitez votre concessionnaire Nissan dès aujourdâ&#x20AC;&#x2122;hui ou consultez nissan.ca a pour plus de dĂŠtails.Ă Ă

PAYEZ CE QUE NOUS PAYONS SUR LA PLUPART DE NOS VĂ&#x2030;HICULES.

Lâ&#x20AC;&#x2122;Association des concessionnaires Nissan du QuĂŠbec

JU

U

S Q

'A U

3 PRO OFF JU LON RE IL GĂ&#x2030;E LE T

Lâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠvĂŠnement PRIX EMPLOYĂ&#x2030; Ă&#x2030; est en vigueur du 1er juin au 3 juillet 2012 et peut faire lâ&#x20AC;&#x2122;objet de changements sans prĂŠavis. Les offres de financement sont sujettes Ă lâ&#x20AC;&#x2122;approbation de crĂŠdit et peuvent faire lâ&#x20AC;&#x2122;objet de changements sans prĂŠavis. Tous les prix comprennent les frais de transport et de prĂŠlivraison, les taxes sur lâ&#x20AC;&#x2122;air climatisĂŠ (si applicable), les taxes sur les pneus, les rabais du manufacturier et les contributions des concessionnaires. Taxes, immatriculation et assurance en sus. Les modèles illustrĂŠs sont Ă  titre indicatif seulement. Offres disponibles seulement chez les concessionnaires participants. Les concessionnaires peuvent fixer leurs propres prix et peuvent devoir commander ou ĂŠchanger un vĂŠhicule. Certaines conditions sâ&#x20AC;&#x2122;appliquent. Visitez votre concessionnaire pour tous les dĂŠtails. * Les rabais totaux sont applicables uniquement Ă  l'achat comptant et sont une combinaison dâ&#x20AC;&#x2122;un rabais ÂŤ Prix EmployĂŠ Âť et dâ&#x20AC;&#x2122;un ÂŤ rabais au comptant Âť. Les ÂŤ Prix EmployĂŠ Âť Nissan sâ&#x20AC;&#x2122;appliquent au programme ÂŤ A Âť habituellement offert aux employĂŠs Nissan, mais excluent les bonis ou autres offres spĂŠciales dont les employĂŠs peuvent bĂŠnĂŠficier de temps Ă  autre. Les montants des rabais ÂŤ Prix EmployĂŠ Âť varient entre 934 $ et 6 365 $ (en fonction du modèle). Ces offres sont applicables Ă  lâ&#x20AC;&#x2122;achat dâ&#x20AC;&#x2122;un des modèles 2012 neufs suivants : Versa Ă  hayon et berline, Sentra, Altima berline et coupĂŠ (Ă  lâ&#x20AC;&#x2122;exception de la version hybride), Maxima, 370Z, Quest, Cube, Juke, Rogue, Murano, Xterra, Pathfinder, Armada, Frontier ou Titan. Le vĂŠhicule doit ĂŞtre vendu durant la pĂŠriode du programme. Le rabais ÂŤ Prix EmployĂŠ Âť sera dĂŠduit du prix de vente avant les taxes et peut ĂŞtre combinĂŠ Ă  des offres de financement Ă  lâ&#x20AC;&#x2122;achat / Ă  la location - exceptĂŠ lorsque le rabais ÂŤ Prix EmployĂŠ Âť est combinĂŠ Ă  un ÂŤ rabais au comptant Âť pour crĂŠer un ÂŤ rabais total Âť. Le ÂŤ rabais au comptant Âť varie entre 400 $ et 8 100 $ (en fonction du modèle), sera dĂŠduit du prix de vente avant les taxes et ne peut ĂŞtre combinĂŠ Ă  des offres de financement Ă  lâ&#x20AC;&#x2122;achat / Ă  la location ou autres. Le rabais total (incluant le rabais ÂŤ Prix EmployĂŠ Âť) de 13 144 $ / 13 311 $ / 13 556 $ est applicable au Titan cabine double SL 4x4 SWB 2012 (3CFG72 AA00) avec transmission automatique / Titan cabine double SL 4x4 SWB 2012 (3CFG72 FS00) avec transmission automatique / Titan cabine double SL 4x4 SWB 2012 (3CFG72 NE00) avec transmission automatique. Visitez votre concessionnaire Nissan pour tous les dĂŠtails. 1) Prix Ă  lâ&#x20AC;&#x2122;achat de 12 999 $ (incluant un rabais au comptant de 3 811 $ et une contribution des concessionnaires Nissan du QuĂŠbec de 250 $) pour la Sentra 2.0 2012 (C4LG52 AA00), transmission manuelle / 19 376 $ (incluant un rabais au comptant total de 4 384 $) pour la Sentra SE-R 2012 telle quâ&#x20AC;&#x2122;illustrĂŠe (C4SG12 AA00), transmission CVT / 18 993 $ (incluant un rabais au comptant total de 6 815 $) pour la berline Altima 2.5 S 2012 (T4RG52 AA00), transmission manuelle / 26 297 $ (incluant un rabais au comptant total de 7 611 $) pour la berline Altima 3.5 SR 2012 telle quâ&#x20AC;&#x2122;illustrĂŠe (T4SG12 AA00), transmission CVT / 12 899 $ (incluant un rabais au comptant de 3 095 $ et une contribution des concessionnaires Nissan du QuĂŠbec de 266 $) pour la Versa Ă  hayon 1.8 S 2012 (B5BG52 AA00), transmission manuelle / 17 782 $ (incluant un rabais au comptant total de 3 478 $) pour la Versa Ă  hayon 1.8 SL Sport 2012 telle quâ&#x20AC;&#x2122;illustrĂŠe (B5RG52 SC00), transmission manuelle / 29 486 $ (incluant un rabais au comptant total de 12 257 $) pour le Titan cabine double S 4x4 SWB 2012 (3CAG72 AA00), transmission automatique / 39 299 $ (incluant un rabais au comptant total de 13 144 $) pour le Titan cabine double SL 4x4 SWB 2012 tel quâ&#x20AC;&#x2122;illustrĂŠ (3CFG72 AA00), transmission automatique. 2) CatĂŠgorie des petits vĂŠhicules selon Wardâ&#x20AC;&#x2122;s. La Versa 2012 par rapport aux petites voitures 2011 dâ&#x20AC;&#x2122;entrĂŠe de gamme. 3) Consommation de carburant (L/100 km) sur route : 5,7 L / 5,7 L / 6,0 L pour la Versa Ă  hayon 1.8 SL avec boĂŽte Xtronic CVT MD / la Sentra avec boĂŽte Xtronic CVT MD / la berline Altima 2.5 S avec boĂŽte Xtronic CVT MD 2012. RĂŠservoir de 50 L / 55 L / 75,7 L. La consommation de carburant rĂŠelle peut varier en fonction des conditions de conduite â&#x20AC;&#x201C; Ă  utiliser Ă  des fins de comparaison seulement. Ces donnĂŠes sont calculĂŠes en fonction de conditions de conduite optimales, de la consommation moyenne de carburant sur route et de la capacitĂŠ du rĂŠservoir Ă  essence du vĂŠhicule, selon Nissan Motor Co. Ltd. Les cotes de consommation de carburant (L/100 km) sont ĂŠtablies selon des mĂŠthodes dâ&#x20AC;&#x2122;essai approuvĂŠes par Transport Canada et sont basĂŠes sur le Guide de consommation du carburant 2012. Ă Ă Chez les concessionnaires participants. Les noms, logos, slogans, noms de produits et noms des caractĂŠristiques de Nissan sont des marques de commerce utilisĂŠes sous licence ou appartenant Ă  Nissan Motor Co. Ltd. ou Ă  ses filiales nord-amĂŠricaines.

JUSQUâ&#x20AC;&#x2122;Ă&#x20AC;

ZZZHGLWLRQEHDXFHFRP_9RO1ĆťMXLQ_3DJH


3D U - R VL D Q Q H )R UW LQ

9,(&8/785(//(

'pYRLOHPHQWGHODSURJUDPPDWLRQGHV$PDQWVGHOD6FqQH 6$,17*(25*(6s/HPHUFUHGLMXLQ OHV$PDQWVGHOD6FÄQHSURFÄGDLHQWDX JUDQGODQFHPHQWGHODSURJUDPPDWLRQ DUWLVWLTXH &HWWH DQQÄH OD OLVWHGHVVSHFWDFOHVRƪHUWVHVWYDULÄH DYHF XQH HPSKDVH VXU OHV DUWLVWHV ÄPHUJHQWVTXHFHVRLWHQPXVLTXHRX HQ KXPRXU (QFRUH XQH IRLV LO \ HQ D SRXUGHVSXEOLFVGHWRXVOHV½JHVHWGH WRXVOHVJRÖWV

1RXYHDX[ FHWWH DQQÄH OHV FDWÄJRULHV -HXQHVVHPXVLFDOHGX&DQDGDHW¤PHUJHQFH VRQW»GÄFRXYULU/DSUHPLÃUHPHWHQYDOHXU GHMHXQHVYLUWXRVHVGHODƮÖWH»EHFGHOD JXLWDUH GH OD FODULQHWWH RX GX SLDQR HW OD GHX[LÃPH HVW XQH VÄULH GH VL[ VSHFWDFOHV GoDUWLVWHV TXL GÄEXWHQW OHXU FDUULÃUH SURIHVVLRQQHOOH &RPPH OoLQGLTXH -HDQ )UDQÂRLV %HUQDWFKH] GLUHFWHXU JÄQÄUDO GHV $PDQWV GH OD 6FÃQH FHV VSHFWDFOHV VoLQVFULYHQW»ODSHUIHFWLRQGDQVOHVYDOHXUV 

3XEOLUHSRUWDJH

/H*ROIGH%HDXFHj WUDYHUVOHWHPSV $YHF VHV DQV OH *ROI GH %HDXFHDXQHWHOOHUHQRPPÄH TXoLO VHUDLW IDFLOH GH SHQVHU TXoLO D WRXMRXUV HX OH PÅPH YLVDJH 3RXUWDQW 5RPH QH VoHVWSDVIDLWHHQXQMRXUHWXQ WHOFDFKHWDGÖÅWUHFRQVWUXLW DYHF XQH ERQQH FDUJDLVRQ GoKXLOH GH EUDV HW SOXVLHXUV WRQQHVGHGÄWHUPLQDWLRQ

GX GLƪXVHXU TXL VRXKDLWH VRXWHQLU OH GÄYHORSSHPHQWGHVDUWLVWHVGHGHPDLQ (Q FKDQVRQ SOXVLHXUV QRPV FRQQXV VRQW DX PHQX (QWUH DXWUHV OH JURXSH 0L[PDQLD 5LFKDUG 'HVMDUGLQV $QGUÄH :DWWHUV *LOOHV 9LJQHDXOW OHV &RZER\V )ULQJDQWV HW 5RFK 9RLVLQHSRXUQoHQQRPPHUTXHTXHOTXHVXQV VHURQWDXUHQGH]YRXV/HVDPDWHXUVGHEOXHV VHURQW DXVVL ELHQ VHUYLV DYHF OHV SUHVWDWLRQV GHTXDWUHDUWLVWHVGHUHQRPDX7KĽWUH3ODFH GHOo¤JOLVH»6DLQW*HRUJHV (Q KXPRXU XQH FDWÄJRULH TXL HVW WUÃV SRSXODLUH GDQV OD UÄJLRQ SOXVLHXUV DUWLVWHV VHURQWHQYLOOH/HVKXPRULVWHV0D[LP0DUWLQ 0DULH/LVH3LORWH/DXUHQW3DTXLQ5ÄDO%ÄODQG HW0LFKHO%DUUHWWHUHPRQWHQWVXUVFÃQHDYHF XQ WRXW QRXYHDX VSHFWDFOH 'H SOXV GHV QRXYHDX[ YHQXV IRQW OHXU DSSDULWLRQ DYHF OHXU SUHPLHU VSHFWDFOH VROR VRLW *XLOODXPH :DJQHU ¤WLHQQH /DQJHYLQ $OH[DQGUH %DUUHWWHHW%LOO\7HOOLHU'HVVXSSOÄPHQWDLUHV Go$QGUÄ3KLOLSSH *DJQRQ 3KLOLSSH /DSULVH 0LNH:DUG3HWHU0DF/HRG3DWULFN*URXO[HW &ODXGLQH0HUFLHUVRQWDXVVLGLVSRQLEOHV 'DQV OD SURJUDPPDWLRQ VH WURXYHQW ÄJDOHPHQW GX WKĽWUH XQ RSÄUD HW GHV VSHFWDFOHV SRXU OD IDPLOOH 'H SOXV Oo2UFKHVWUHV\PSKRQLTXHGH4XÄEHFUHYLHQW FHWWH DQQÄH SUÄVHQWHU GHX[ FRQFHUWV HW OHV *UDQGV([SORUDWHXUVSUÄVHQWHURQWVHSWFLQÄ FRQIÄUHQFHV

/oKLVWRLUH GX *ROI GH %HDXFH D GÄEXWÄ HQ DYHF OoDFKDW GoXQH WHUUH GH GHX[ DUSHQWV SRXU OD VRPPH GH /HFKDOHWGHVPHPEUHVGX*ROIGH%HDXFHGH  UDSLGHPHQW VXLYLH GH »YXGHOoDOOÄHGXWURXQXPÄURXQ OoDFTXLVLWLRQ GH GHX[ DUSHQWV VXUGL[VHSWFHX[FLDXFRÖWGH/HIÄYULHUGHODPÅPHDQQÄH XQ SUÅW GH  FRQVHQWL DX *ROI GH %HDXFH D SHUPLV GCDFTXÄULU GLƪÄUHQWV ÄTXLSHPHQWV HW GCDPÄQDJHU XQ FKDOHW DƬQ TXH SXLVVHQW HQƬQRXYULURƯFLHOOHPHQWOHVSRUWHVGHFHYDVWHVDQFWXDLUHGHVSRUW HWGHSDL[ ›OoÄSRTXHOH*ROIGH%HDXFHÄWDLWXQVLPSOHSDUFRXUVGHQHXIWURXV (QRQWFRPPHQFÄOHVQÄJRFLDWLRQVSRXUXQGHX[LÃPHQHXIWURXV $SUÃV DYRLU UÄFROWÄ  SURYHQDQW GH GRQV GH YHQWH GCDFWLRQV DX[PHPEUHVHWQRXYHDX[PHPEUHVGHSUÅWVGHFHUWDLQVDFWLRQQDLUHV DLQVLTXCXQHPSUXQWOHGHX[LÃPHSDUFRXUVDHQƬQYXOHMRXUHQ

'HSXLV GLYHUV DPÄQDJHPHQWV XQ HQWUHWLHQUÄJXOLHUHWEHDXFRXSGHFyXUDXYHQWUHRQWIDLWHQVRUWHTXH OoKHUEH OD SOXV YHUWH GH WRXW 6DLQWH0DULH SXLVVH VoÄSDQRXLU GDQV XQ HQGURLWRÔOHVUHJDUGVRQWWRXMRXUVÄWÄSRUWÄVYHUVOoDYHQLU/H*ROIGH %HDXFH

3DJH_9RO1ƻMXLQ_ZZZHGLWLRQEHDXFHFRP/oDFWXHOFKDOHWGHVPHPEUHVGX*ROIGH %HDXFHDYHFVDWHUUDVVHGRQQDQWVXUOH GÄSDUWGXWURXQXPÄURXQ'HQRPEUHX VHVDPÄOLRUDWLRQVRQWÄWÄHIIHFWXÄHV GHSXLVOHGÄEXWGHVDQQÄHV

8Q DQ SOXV WDUG MRXU SRXU MRXU D ÄWÄ DFTXLV OH GHX[LÃPH FKDOHW VXU OH VLWH GX *ROI OHTXHO DOODLW GHYHQLU GoXQH FHUWDLQH IDÂRQ OH FHQWUH QÄYUDOJLTXHGXFOXE/HPDUV JU½FH » XQH VXEYHQWLRQ GH  HW » OoLPSOLFDWLRQ GH QRPEUHXVHV SHUVRQQHV OHGLW FKDOHW D SX ÅWUH DJUDQGL † ,O \ D HX EHDXFRXS GH EÄQÄYRODWWRXWDXORQJGXSURFHVVXV – UDFRQWH -HDQ<YHV *DXYLQ XQ PHPEUH GX *ROI GH %HDXFH TXL D FRQQX FHWWH ÄSRTXH GH UÅYHV HW GH VXHXUV

-HDQ)UDQÂRLV%HUQDWFKH]GLUHFWHXUJÄQÄUDOGHV $PDQWVGHOD6FÃQH

3OXVLHXUV IRUIDLWV VRQW GLVSRQLEOHV HW LO HVW SRVVLEOH SRXU OHV DERQQÄV GoREWHQLU XQ FKRL[ GH VLÃJHV SULYLOÄJLÄ DYDQW OD YHQWH GHV ELOOHWV » OoXQLWÄ TXL GÄEXWHUD OH MXLQ 7RXV OHV GÄWDLOV FRQFHUQDQW OHV DERQQHPHQWV HW OD SURJUDPPDWLRQ FRPSOÃWH VRQW GLVSRQLEOHV VXU OH VLWH ,QWHUQHWGHV$PDQWVGHOD6FÃQHDXZZZ OHVDPDQWVGHODVFHQHFRP


3D U 3 L H U U H / X F /DIUDQFH

9,(&8/785(//(

'HVGDQVHXUVFRXQWU\GHOD UpJLRQDYHFeULF6DOYDLO DOLBEAUMISTASSINI 3

SAINTFĂ&#x2030;LICIEN

/oĂ&#x201E;FROHGHGDQVH&RXQWU\'DQFH65GH6\OYLH5R\ODPĂ&#x2026;PHĂ&#x201E;FROHTXLDFFXHLOOL$QGUĂ&#x201E;H:DWWHUVÂť 6DLQW3URVSHUOHPDUVDDFFHSWĂ&#x201E;ÂťWLWUHEĂ&#x201E;QĂ&#x201E;YROHGoDFFRPSDJQHU¤ULF6DOYDLOVXUVFĂ&#x192;QHORUVGX 7Ă&#x201E;OĂ&#x201E;WKRQ2SĂ&#x201E;UDWLRQ(QIDQW6ROHLOOHMXLQ

2 ALMA 4

CHICOUTIMI

1

/$%$,( LA BAIE

ENSEMBLE, ON RELĂ&#x2C6;VE

5Lâ&#x20AC;&#x2122;Ă&#x2030;TAPE

6

QUĂ&#x2030;BEC 48e%(& 

7 SAINTE-MARIE 8 VICTORIAVILLE SAINTHYACINTHE

BOUCHERVILLE 02175e$/ MONTRĂ&#x2030;AL

RICHMOND

12 13

9

11

LĂ&#x2030;GENDE 10

1

GRANBY

: Ă&#x2030;TAPE: SPECTACLE

FRAMPTON

: REPOS

LES DERNIERS MILES de Hugo Turgeon Ă&#x2030;tĂŠ 2013

LES VRAIS MĂ&#x201A;LES de Marco CĂ´tĂŠ Du 17 aoĂťt au 15 septembre 2012

SAINT-FRĂ&#x2030;DĂ&#x2030;RIC

CHEZ-NOUS, C'EST CHEZ-VOUS de Hugo Turgeon & Julie Daoust

Les vendredis et samedis du 22 juin au 14 juillet 2012

COMMENT VA TA QUINCAILLERIE HENRY? de Marco CĂ´tĂŠ

Près de 1000 cyclistes accompagneront Pierre Lavoie depuis le Saguenay-Lac-St-Jean jusquâ&#x20AC;&#x2122;Ă MontrĂŠal. En acceptant de relever le dĂŠfi, ils se sont engagĂŠs Ă  devenir des ambassadeurs du plus grand mouvement santĂŠ au QuĂŠbec ! Suivez les cyclistes et Pierre Lavoie en direct par webdiďŹ&#x20AC;usion au www.legdpl.com. Le peloton sera de passage près de chez vous, venez les encourager ! Suivez-nous :

#gdpl2012

Les vendredis et samedis du 20 juillet au 11 aoĂťt 2012

FEMME DE RĂ&#x160;VE

de de Norm Foster TRADUCTIONDE*OSĂ?E,A"OSSIĂ&#x2019;REsLes vendredis et samedis

du 17 aoĂťt au 8 septembre 2012

www.theatredureverend.com www.theatreduvieuxcouvent.com

418-479-5237 418-426-3436

4497394

ZZZHGLWLRQEHDXFHFRP_9RO1ĆťMXLQ_3DJH


9,(&8/785(//(

VOUS

3DU 3L H U U H / XF/ D I U DQFH

DÉMÉNAGEZ?

/HV0HVVHV GHVDUWLVWHV VRQWGHUHWRXU

Sogetel vous offre un

CADEAU

DE BIENVENUE! On paie les frais d’installation* En vigueur jusqu’au 31 août 2012

Ŕ 1 fournisseur Ŕ 1 facture Ŕ 3 services sur mesure : TÉLÉVISION, TÉLÉPHONIE, INTERNET Plus vous combinez, plus vous épargnez!

5DFKHOOH7KLERGHDX

6$,17(+¤1¤',1( s /HV 0HVVHV GHV DUWLVWHVIUDQFKLURQWOHFDSGHVDQV FHWWH DQQÄH &HWWH H ÄGLWLRQ SUHQ GUD VRQ HQYRO OH VDPHGL MXLQ » K » OoÄJOLVH GH 6DLQWH+ÄQÄGLQH HQ DFFXHLOODQW OH &KyXU GH OD SDURLVVH 6DLQW%HQRÉW$EEÄ GH 6DLQWH)R\ VRXVODGLUHFWLRQGHODFKHIGHFKyXU &DWKHULQH¤OL]DEHWK/RLVHOOHVRSUDQR HWDYHFOoRUJDQLVWH/LQH)RUWLQ $XVVLDXSURJUDPPH

FORFAITS

AVISEZ-NOUS MAINTENANT POUR EN PROFITER DÈS VOTRE ARRIVÉE!

3DU OD VXLWH WRXMRXUV » OoÄJOLVH GH 6DLQWH +ÄQÄGLQH VH SURGXLURQW OoRUJDQLVDWULFH GH FHV 0HVVHV GHV DUWLVWHV 5DFKHOOH 7KLERGHDX VRSUDQR ¤PLOLH %DLOODUJHRQ VRSUDQR ƬQLVVDQWH GX &RQVHUYDWRLUH GH PXVLTXH GH 4XÄEHF HW QDWLYH GH 6DLQW $QVHOPH HW HQƬQ SRXU GLYHUVLƬHU OHV XV HW FRXWXPHV XQH PHVVH » VDYHXU *RVSHOO DYHF $QQLH 0DUFRX[ PH]]RVRSUDQR TXL VHUD DFFRPSDJQÄH SDU OH FODULQHWWLVWH HW VD[RSKRQLVWH$ODLQ%DULOHWODSLDQLVWH£YH $PÄOLH'XIRXU &RPSOÄWHURQW FHWWH SURJUDPPDWLRQ » OoÄJOLVHGH6DLQWH0DULHOHVDUWLVWHVO\ULTXHV 5REHUW +XDUG EDU\WRQ 6LPRQ 3HOFKDW WÄQRU -HVVLFD /DWRXFKH VRSUDQR HW OD VRSUDQRQDWLYHGH6DLQW-RVHSKGH%HDXFH /XFH 9DFKRQ OH EDU\WRQ 0LFKHO 'HVELHQV DLQVL TXH OHV YLRORQLVWHV 6LPRQ %RLYLQ HW -DFTXHV /DYDOOÄH TXL VHURQW DFFRPSDJQÄV »OoRUJXHSDU'RPLQLTXH*DJQRQRUJDQLVWH DWWLWUÄ GH OoÄJOLVH HW UHVSRQVDEOH GHV DUWLVWHVSRXU6DLQWH0DULH /D SURJUDPPDWLRQ SRXU OoÄWÄ VHUD GLVSRQLEOH DX[ ÄJOLVHV GH 6DLQWH+ÄQÄGLQH HW GH 6DLQWH0DULH DLQVL TXo» GLƪÄUHQWV HQGURLWV GDQV OD UÄJLRQ GH OD 1RXYHOOH %HDXFH

* Un crédit équivalent aux frais d’installation vous sera accordé si vous ajoutez un ou deux services (Internet et/ou télévision) à votre forfait téléphonie ou si vous transférez vos trois services à votre nouvelle résidence. Certaines conditions s’appliquent. 4496567

3DJH_9RO1ƻMXLQ_ZZZHGLWLRQEHDXFHFRP

3RXU REWHQLU GH SOXV DPSOHV LQIRUPDWLRQV YRXVSRXYH]DSSHOHUDXRXDX 


3D U 3 L H U U H / X F /DIUDQFH

9,(&8/785(//(

3ODFHjO·eFROHGHGDQVH0DQLJDQFH 6$,17(0$5,( s $QQLH &UÅWH SUÄVL GHQWH GX FRQVHLO GoDGPLQLVWUDWLRQ D GÄYRLOÄ ORUV GH OoDVVHPEOÄH JÄQÄUDOH DQQXHOOH GHV 'DQVHXUV GH 6WH0DULH OH MXLQ OD QRXYHOOH DSSHOODWLRQ TXH SRUWHUD GÄVRUPDLV OoÄFROH GH GDQVH &HWWHGHUQLÃUHVHUDGÄVRUPDLVOo¤FROH GHGDQVH0DQLJDQFH'HSOXV»FHWWH RFFDVLRQOHQRXYHDXORJRGHOoÄFROHGH GDQVH 0DQLJDQFH D ÄWÄ SUÄVHQWÄ SDU 0PH&UÅWH

OD IRLV FXOWXUHOOH HW DUWLVWLTXH † 3OXVLHXUV SURIHVVHXUV IRQW SDUWLH GH OD &RPSDJQLH

'DQV TXHOTXHV VHPDLQHV GHV DUWLVWHV GH Oo¤FROH GH GDQVH 0DQLJDQFH VHURQW HQ

3XLV HQ DRÖW OHV LQVFULSWLRQV GÄEXWHURQW SRXU OD VDLVRQ /RUV GH FHWWH

&HWWH QRXYHOOH DSSHOODWLRQ SHUPHW » OoRUJDQLVPH GH PLHX[ H[SULPHU XQH YDOHXU SULPRUGLDOHTXLOoDQLPHHWFHGHSXLV VRLWOoHQVHLJQHPHQWGHGDQVHVHWGHJLJXHV TXL SHUPHWWHQW GoDFTXÄULU OHV KDELOHWÄV UHTXLVHV SRXU MRLQGUH OH JURXSH GH FDOLEUH SURIHVVLRQQHO TXoHVW OD &RPSDJQLH GH GDQVH0DQLJDQFH

&HVHQVHLJQHPHQWVVRQWGoDLOOHXUVSRVVLEOH JU½FH » XQH ÄTXLSH GH SURIHVVHXUV H[SÄULPHQWÄV TXL XWLOLVHQW XQH DSSURFKH »

'HVGDQVHXUVSRUWDQWILÃUHPHQWOHVQRXYHOOHVFRXOHXUVGHOoÄFROHGHGDQVH

GH GDQVH 0DQLJDQFH OHXUV FRQQDLVVDQFHV HW OHXU H[SÄULHQFH GX PLOLHX GX VSHFWDFOH VRQW GHV DWRXWV H[WUDRUGLQDLUHV HW QRXV VRXKDLWRQV HQ IDLUH SURƬWHU WRXV FHX[ TXL RQWFHJRÖWSRXUODVFÃQH–

SUHVWDWLRQ DX )HVWLYDO &RXOHXUV GX PRQGH 9RXVSRXUUH]OHVYRLUVXUVFÃQHOHGLPDQFKH HUMXLOOHW»FRPSWHUGHKGDQVOHFDGUH GX VSHFWDFOH † /HV WDOHQWV GH FKH] QRXV – SUÄVHQWÄVXUOD6FÃQH'HVMDUGLQV

VHVVLRQV GHV FRXUV GH GDQVH HW GH JLJXH VHURQW RƪHUWV SRXU OHV MHXQHV HW DX[ DGXOWHV†1RXVVRPPHVHPEDOOÄVSDUFHWWHDQQRQFH VRXOLJQH $QQLH &UÅWH FDU HOOH DSSRUWH XQ UHQRXYHDX » QRWUH ÄFROH GH GDQVH HW UHQIRUFH OD PLVVLRQ GH QRWUH RUJDQLVPH TXL HVW GH IDLUH GÄFRXYULU SDU OD GDQVH OD FXOWXUH HW OHV WUDGLWLRQV GX 4XÄEHF HW GX PRQGH (OOH SHUPHW DXVVL GH UHQIRUFHU OD FRKÄVLRQ HQWUH OoÄFROH HW OD &RPSDJQLH GH GDQVH0DQLJDQFH–

ZZZHGLWLRQEHDXFHFRP_9RO1ƻMXLQ_3DJH


5¤*,21(1%5() *ÄQÄUDOs/DFRQVRPPDWLRQGoDOFRROGoXQH ORFDX[ DX DYHQXH 6DLQW&KDUOHV DXWUHSHUVRQQHYRXVLQTXLÃWHWHOOH",O\D K 6ÄDQFH GoLQIRUPDWLRQ SXEOLTXH GHOoDLGHSRXUYRXV K$VVHPEOÄHJÄQÄUDOH,QYLWDWLRQ » WRXWH OD SRSXODWLRQ GÄVLUHXVH GH 1RXYHOOH%HDXFH s 9RXV YRXOH] ERLUH HW FRQQDÉWUHOoRUJDQLVPH»Vo\SUÄVHQWHU OHSRXYH]FoHVWYRWUHDIIDLUH9RXVYRXOH] DUUÅWHUHWQHOHSRXYH]FoHVWQRWUHDIIDLUH 6DLQWH0DULH s %DOOH PROOH SRXU OHV /HV $OFRROLTXHV $QRQ\PHV SHXYHQW YRXV MHXQHV GoHQYLURQ » DQV ¢D VH MRXH DLGHU,QIRUPH]YRXVDXRX WRXVOHVYHQGUHGLVVRLUVXUOHWHUUDLQGHOD YLVLWH]OHZZZDDTXHEHFRUJ 3RO\YDOHQWHGH6DLQWH0DULH&oHVWJUDWXLW /HV MRXHXUV GRLYHQW VHXOHPHQW DSSRUWHU %HDXFHYLOOH s /H 0XUPXUH JURXSH OHXUVJDQWVHWE½WRQV GoHQWUDLGH SRXU SHUVRQQHV YLYDQW DYHF XQ SUREOÃPH GH VDQWÄ PHQWDOH GH 6DLQW,VLGRUHs/H&HUFOHGH)HUPLÃUHVGH %HDXFHYLOOHYRXVLQYLWHOHMHXGLMXLQ» 6DLQW,VLGRUH RIIUH SOXVLHXUV DFWLYLWÄV K»XQHDFWLYLWÄGHPLQLSXWW,QIRV XQH HVFDSDGH HQ $ELWLEL7ÄPLVFDPLQJXH HW%DLH-DPHVGXDXDRÖWXQGÉQHU VSHFWDFOH†/H0DULDJHGH9LFWRU–»6DLQW /H 0XUPXUH JURXSH GoHQWUDLGH SRXU 1LFÄSKRUH OH RFWREUH HW 8Q 1RÆO HQ SHUVRQQHV YLYDQW DYHF XQ SUREOÃPH GH DXWRPQH » Oo¤WRLOH GX 1RUG OHV  HW VDQWÄPHQWDOHGH%HDXFHYLOOHYRXVLQYLWH QRYHPEUH5ÄVHUYDWLRQ¤OLDQHDX OH MHXGL MXLQ » K VXU OoÉOH URQGH SRXU \ PDUFKHU HW \ MRXHU DX YROOH\EDOO ,QIRV 6DLQW-RVHSKs/H&OXE/HV$PLV-RVHORLV )$'24 RUJDQLVH XQ VRXSHUGDQVDQW OH /D *XDGHORXSH s 0DUFKÄ DX[ SXFHV » MXLQ&HWWHDFWLYLWÄVHWLHQGUD»Oo¤FROH 6LPRQH OH VDPHGL MXLQ GH K » K VHFRQGDLUH 9HLOOHX[ HW GÄEXWHUD » K GDQV OH VWDWLRQQHPHQW GH OoÄJOLVH GH /D SDU GH OD GDQVH DYHF /HV 'DPDV /H *XDGHORXSH5ÄVHUYH]YRWUHWDEOH,QIRV VRXSHU VHUD VHUYL DX[ HQYLURQV GH K 6LPRQHDX $SUÃV OH VRXSHU OD GDQVH VH SRXUVXLYUD MXVTXo» K &RÖW SRXU OoDFWLYLWÄ  6DLQW%HUQDUG s /H &HUFOH GHV )HUPLÃUHV 9HXLOOH] SUHQGUH QRWH TXH OHV GDQVHXUV GH 6DLQW%HUQDUG RUJDQLVH XQH VRUWLH » TXLQHYHXOHQWYHQLUDXVRXSHUSHXYHQWVH XQH SLÃFH GH WKĽWUH » 6DLQW)UÄGÄULF OH MRLQGUH » OD GDQVH » SDUWLU GH K DX MXLOOHW » K /H FRÖW HVW GH  SDU FRÖWKDELWXHOGHODGDQVHPHQVXHOOH,QIRV SHUVRQQH 3RXU OD UÄVHUYDWLRQ GH YRWUH SODFH YHXLOOH] FRQWDFWHU 'RULV *LUDUG DX 6DLQW-RVHSK s 7RXV OHV PHPEUHV GHV IDPLOOHV/HVVDUGVRQWLQYLWÄV»DVVLVWHUDX 6DLQWH0DULHs/H&OXE)$'24OHV-R\HX[ FRQJUÃVDQQXHOGHV/HVVDUGGDQVOHFDGUH %HDXFHURQV GH 6DLQWH0DULH LQYLWH WRXV GXHDQQLYHUVDLUHGH6DLQW-RVHSKGH VHV PHPEUHV » VRQ DVVHPEOÄH JÄQÄUDOH %HDXFHOHMXLOOHW»ODVDOOH/D-RVHORLVH DQQXHOOHOHPHUFUHGLMXLQ»K»OD VXU OD UXH 7DVFKHUHDX $X SURJUDPPH VDOOH GX &HQWUH UÄFUÄDWLI 8Q JRÖWHU VHUD DVVHPEOÄH JÄQÄUDOH EUXQFK HW YLVLWHV VHUYL,QIRV-DFTXHV9DFKRQDX FXOWXUHOOHV &RÖW  /oLQVFULSWLRQ HVW UHTXLVHDYDQWOHMXLOOHW,QIRV RX FHOLPDUW#JOREHWURWWHUQHW RX 6DLQWH0DULH s 5DOO\H GLFWLRQQDLUH VRXV ZZZIDPLOOHVOHVVDUGRUJ OHWKÃPH†/HVFKHYHX[–RUJDQLVÄSDUOH &HUFOH OHV &K½WHODLQHV GH 6DLQWH0DULH 6DLQW-RVHSKs/HVPHPEUHVGX&OXE/HV 'LVSRQLEOH GDQV OHV GÄSDQQHXUV GH OD $PLV -RVHORLV )$'24 VRQW FRQYRTXÄV UÄJLRQ ,QIRV  HW  »ODUÄXQLRQDQQXHOOHGXFOXEOHPDUGL MXLQ » K » OD VDOOH FRPPXQDXWDLUH › FHWWHRFFDVLRQRQGLVFXWHUDGHVDFWLYLWÄV 6DLQWH0DULH s /D PDLVRQ GHV -HXQHV GH OD VDLVRQ TXL YLHQW GH VH WHUPLQHU RQ /o8WRSLHWLHQGUDXQHVÄDQFHGoLQIRUPDWLRQ SUÄVHQWHUD OH ELODQ ILQDQFLHU GX &OXE HW SXEOLTXH VXLYLH GH VRQ DVVHPEOÄH RQ ÄOLUD GHV QRXYHDX[ GLUHFWHXUV 2Q JÄQÄUDOH DQQXHOOH OH MXLQ GDQV VHV SDUOHUDDXVVLGHVDFWLYLWÄVTXoRQSURSRVH

GH PHWWUH VXU SLHG SRXU OD SURFKDLQH VDLVRQ8QJRÖWHUVHUDVHUYLHWGHVSUL[GH SUÄVHQFHVHURQWWLUÄV/oRUGUHGXMRXUHVW GLVSRQLEOHDXSUÃVGXVHFUÄWDLUHRXDX 

*RÖWHU HW SUL[ GH SUÄVHQFH 2UFKHVWUH )UDQFLQHHW5D\PRQG

6DLQW1DUFLVVH s /H OXQGL MXLQ » K UÄXQLRQ JÄQÄUDOH HQ PHQVXHOOH GHV )HUPLÃUHVGH6DLQW1DUFLVVHDXVRXVVROGH ODVDFULVWLHSDLHPHQWGHVDERQQHPHQWV ELODQ ILQDQFLHU DUWLVDQH GH OoDQQÄH ÄOHFWLRQV YLFHSUÄVLGHQWH VHFUÄWDLUH WUÄVRULÃUH HW FRQVHLOOÃUH QR  FRQFRXUV GXPRLV ELVFXLWV %LHQYHQXH»WRXWHV

9DOOÄH-RQFWLRQs1DUFRWLTXHV$QRQ\PHV »9DOOÄH-RQFWLRQWRXVOHVPHUFUHGLVVRLUV »K»ODVDOOHGHVORLVLUV3RXUSHUVRQQHV DX[SULVHVDYHFGHVSUREOÃPHVGHGURJXHV DOFRROPÄGLFDPHQWVHWF

6DLQW9LFWRU s 6RLUÄH GH GDQVH » OD VDOOH GHV&KHYDOLHUVGH&RORPEGH6DLQW9LFWRU OH VDPHGL MXLQ » K DYHF OoRUFKHVWUH 6DLQW-RVHSK s 6RXSHU WDEOH GoKÏWH 'XR &RZER\ %LHQYHQXH » WRXV ,QIRV VHUYLFHV SUÄSDUÄ SDU OHV ÄOÃYHV GX '(3 5ÄJLQDOG%ROGXFDX FXLVLQH GX &) GHV %½WLVVHXUV OH PHUFUHGL MXLQ » K » OD FDIÄWÄULD GH Oo¤FROH 6DLQW9LFWRU s 6RLUÄH GH GDQVH » OD VDOOH VHFRQGDLUH 9HLOOHX[ 9HXLOOH] YRXV GHV&KHYDOLHUVGH&RORPEGH6DLQW9LFWRU SURFXUHU YRWUH FDUWH DX FRÖW GH  » OH VDPHGL MXLQ » K DYHF OoRUFKHVWUH OoXQ GHV SRLQWV GH YHQWH DYDQW OH MXLQ 0DUFHOHW3LHUUH$ODLQ%LHQYHQXH»WRXV %RXWLTXH JRXUPDQGH GX '(3 FXLVLQH ,QIRV5ÄJLQDOG%ROGXFDX &DIÄWÄULD GH Oo¤FROH VHFRQGDLUH 9HLOOHX[ DXSUÃVGH0DXGH%DULEHDXOWFDLVVLÃUHRX 6DLQW9LFWRU s 3RXU XQH H DQQÄH OD GHVHQVHLJQDQWV&HQWUHGHIRUPDWLRQGHV ELEOLRWKÃTXH /XF /DFRXUVLÃUH GH 6DLQW %½WLVVHXUV 6DLQW-RVHSK DXSUÃV GH 'DQ\ 9LFWRUYRXVLQYLWH»OoÄYÄQHPHQW†'RQQH %ÄUXEÄ VHFUÄWDLUH &HQWUH GH IRUPDWLRQ XQHGHX[LÃPHYLH»WRQOLYUH–OHPHUFUHGL GHV %½WLVVHXUV 6DLQWH0DULH DXSUÃV GH MXLQGHK»KHWGHK» 1LFROH6DPVRQVHFUÄWDLUH K 9HQH] YRXV FKRLVLU GHV OLYUHV SRXU WRXV OHV JRÖWV DYDQW YRWUH GÄSDUW SRXU 6DLQW-RVHSK s 9R\DJH DX FDVLQR GH OHV YDFDQFHV &RQWULEXWLRQ OLEUH 9RXV 0RQWUÄDOOHMXLOOHW,QIRV SRXUUH] YRLU VXU SODFH OoH[SRVLWLRQ GoXQH SDUWLHGHVWRLOHVIDLWHVHQWH[WLOHSDU/XFLH DLQW/DPEHUW s /HV )HUPLÃUHV GH 6DLQW 9HLOOHX[ GH 6DLQW9LFWRU ,QIRV &DUROLQH /DPEHUW RUJDQLVHQW SOXVLHXUV YR\DJHV FRRUGRQQDWULFHGHVORLVLUVHWÄYÄQHPHQWV MXLQ † 'ÄFRXYHUWH /DQDXGRLVHV – DX DX DRÖW $ELWLEL7ÄPLVFDPLQJXH HW %DLH-DPHV RFWREUH † /H 0DULDJH GH 6FRWW s /H &OXE )$'24 GH 6FRWW YRXV 9LFWRU–»6DLQW1LFÄSKRUHHWGXDX SURSRVH XQ YR\DJH IRUPLGDEOH » Oo+ÏWHO QRYHPEUH†1RÆOHQ$XWRPQH–»/o¤WRLOH GX 3DUF 2UIRUG † HW VL 1RÆO QRXV ÄWDLW GX1RUG,QIRV/XFLOOHDX FRQWÄ–GXOXQGLRFWREUHDXRFWREUH WURLVMRXUVHWGHX[QXLWV ,QIRV0RQLTXH 6DLQW/DPEHUW s /HV  HW MXLOOHW OD 7UHPEOD\ DX  RX +XJXHWWH )$'246DLQW/DPEHUWUÄDOLVHUDXQYR\DJH 5R\DX DX 0RQW 2UIRUG LQFOXDQW XQH EDOODGH HQ WUDLQDYHFOHGÉQHU»WUDYHUVOHV&DQWRQVGH 6FRWWs7RXUQRLGHSÄWDQTXHLQWHUSDURLVVH /o(VW5ÄVHUYH]WÏW,QIRV1LFROH OHMHXGLMXLQ,QVFULSWLRQGHK» RX<YDQ KDXFKDOHWGHOo27-,QIRV

9DOOÄH-RQFWLRQ s /D )$'24 † 2DVLV GH PD 9DOOÄH – DQQRQFH TXoLO \ DXUD XQ WRXUQRLUHFRQQDLVVDQFHLQWHUSDURLVVHOH 6DLQW3KLOLEHUWs/DPXQLFLSDOLWÄGH6DLQW MXLOOHWDXFHQWUHPXOWLIRQFWLRQQHO$FFXHLO 3KLOLEHUW RUJDQLVH XQH MRXUQÄH YHQWH GH HWLQVFULSWLRQ»KVXLYLGXWRXUQRL» JDUDJHOHVDPHGLMXLQHWYRXVGRQQHOD K,QIRV(QFDVGHSOXLH FKDQFHGo\SDUWLFLSHU UHPLVDXSUHPLHUMRXUGHEHDXWHPSV 6DLQWV$QJHV s /D )$'24 6DLQWV$QJHV RUJDQLVH XQH VRLUÄH GH GDQVH OH VDPHGL MXLQ » K » OD VDOOH FRPPXQDXWDLUH

POUR FAIRE PARAÎTRE UN ÉVÉNEMENT, ENVOYEZ VOTRE TEXTE AVANT LE VENDREDI 16 H. TÉLÉC. (418) 387-1364 - REDACTION@EDITIONBEAUCE.COM

5¤68/7$76'(-(8; 67-26(3+r-8,1 0(,//(85(63$,5(6125'68' 'DQLHOOH-DFTXHVHW0DUWKH&OLFKH +XJXHWWH4XLULRQHW-DFTXHV/DEEÄ $QLWDHW$ODLQ9HLOOHX[

 

3DJH_9RO1ƻMXLQ_ZZZHGLWLRQEHDXFHFRP

0(,//(85(63$,5(6(6728(67 $QGUÄH9HUUHDXOWHW$GULHQ/HVVDUG  0DULHWWH/HVVDUGHW$XUÃOH3RPHUOHDX  5ROODQGH%RXUJHWHW*HRUJHV3URYRVW 


3D U 3 L H U U H / X F /DIUDQFH

632576

8QFDGHDXSRXU'RQDOG7KHHWJH 9$//¤(-21&7,21 s $ORUV TXoLO VHP EODLW VH GLULJHU YHUV OD GHX[LĂ&#x192;PH PDUFKH GX SRGLXP 'RQDOG 7KHHWJH GH4XĂ&#x201E;EHFDUHĂ&#x201A;XWRXWXQFDGHDXGHOD SDUWGH3DWULFN/DSHUOHÂťVL[WRXUVGH OD ĆŹQ GX /.4 3LQWHQGUH/LEUHVHUYLFH GLVSXWĂ&#x201E;OHVDPHGLMXLQÂťOo$XWRGURPH &KDXGLĂ&#x192;UH GH 9DOOĂ&#x201E;H-RQFWLRQ (Q HI IHW DORUV TXoLO PHQDLW OH EDO DOOĂ&#x192;JUH PHQW /DSHUOH D Ă&#x201E;WĂ&#x201E; YLFWLPH GoXQ EULV GoDUEUH GH WUDQVPLVVLRQ SRXU DEDQ GRQQHU ELHQ LQYRORQWDLUHPHQW VD SODFHDX[GĂ&#x201E;SHQVGHVRQSRXUVXLYDQW 'DQ\ 7UĂ&#x201E;SDQLHU GH 6DLQW¤GRXDUGGH

/RWELQLĂ&#x192;UH HW -HDQ)UDQĂ&#x201A;RLV 'Ă&#x201E;U\ RQW DFFRPSDJQĂ&#x201E; 7KHHWJH VXU OH SRGLXP GoKRQQHXU 'DQVFHWWHFRXUVHGHSDVVDJHV6WHYHQ %RLVVRQQHDXOW HW 6\OYDLQ /DFRPEH RQW FRPSOĂ&#x201E;WĂ&#x201E; OH SHORWRQ GHV FLQT SUHPLHUV /D UHFUXH ¤WLHQQH &OLFKH GH 9DOOĂ&#x201E;H-RQFWLRQ D SULV OH VL[LĂ&#x192;PH UDQJ SRXU FRPSOĂ&#x201E;WHU OH JURXSH GHV SLORWHV D\DQW FRPSOĂ&#x201E;WĂ&#x201E; OH QRPEUHGHWRXUVUĂ&#x201E;JOHPHQWDLUHV7RQ\&Ă?WĂ&#x201E; GH%HDXFHYLOOHDWHUPLQĂ&#x201E;DXVHSWLĂ&#x192;PHUDQJ

/HVFODVVHVORFDOHV (Q .DPLND]H )0 .HQ *URQGLQ GH 9DOOĂ&#x201E;H-RQFWLRQ D FRQĆŹUPĂ&#x201E; VD VXSUĂ&#x201E;PDWLH HQ UHPSRUWDQW VHV GHX[ FRXUVHV GH OD VRLUĂ&#x201E;H (Q6SRUW&RPSDFWH%HVWEX\3LĂ&#x192;FHVGo$XWRV 5LYH 6XG 6\OYDLQ &DUULHU GH 3OHVVLVYLOOH D UHPSRUWĂ&#x201E; VD ĆŹQDOH GHYDQW )UĂ&#x201E;GĂ&#x201E;ULF %ODQFKHWWHGH/Ă&#x201E;YLVHW'RPLQLF-DFTXHVGH 9DOOĂ&#x201E;H-RQFWLRQ

Publireportage

MatĂŠriaux TĂ´le Ouellet : service personnalisĂŠ et ĂŠconomies en prime

Gris RĂŠgent

DĂŠjĂ reconnue et apprĂŠciĂŠe pour la qualitĂŠ de son service personnalisĂŠ, lâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠquipe de MatĂŠriaux TĂ´le Ouellet a maintenant une corde de plus Ă  son arc. Lâ&#x20AC;&#x2122;achat dâ&#x20AC;&#x2122;une profileuse Ă  tĂ´le lui permet de vous offrir des produits de qualitĂŠ dans un dĂŠlai plus rapide que la concurrence et Ă  meilleur prix.

Bleu ardoise

Brun CafĂŠ

Bleu HĂŠron

Rouge FoncĂŠ

Tan

ÂŤNotre profileuse nous permet de transformer nous-mĂŞmes la tĂ´le, donc dâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠviter un intermĂŠdiaire et dâ&#x20AC;&#x2122;offrir des prix plus compĂŠtitifs. Pour le consommateur, ça se traduit par des ĂŠconomies de 20 Ă 25 %Âť, explique Christian Ouellet, copropriĂŠtaire de lâ&#x20AC;&#x2122;entreprise avec son frère Gilles. Leur permettant dâ&#x20AC;&#x2122;offrir un service unique dans la rĂŠgion de QuĂŠbec, la profileuse reprĂŠsente des investissements de lâ&#x20AC;&#x2122;ordre des 800 000 $.

Ivoire

Noir

Gris Pierre

Rouge Vif

Photos AndrĂŠe Boulanger

Charcoal

Blanc Pur

Lâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠquipe de MatĂŠriaux TĂ´le Ouellet, rĂŠputĂŠe pour la qualitĂŠ de son service Ă la clientèle : (devant) Pauline Ouellet, copropriĂŠtaire de lâ&#x20AC;&#x2122;entreprise, avec ses deux fils Christian et Gilles; (derrière) RĂŠmi Nadeau, Claudia Ouellet, Jean-Luc Morin et Ă&#x2030;ric Ouellet.

Câ&#x20AC;&#x2122;est leur père, Roger, associĂŠ Ă AndrĂŠ Leduc, qui a mis lâ&#x20AC;&#x2122;entreprise sur pied en 1975. Son travail dans un moulin Ă  scie lui permettait dâ&#x20AC;&#x2122;obtenir de bons prix sur les matĂŠriaux et câ&#x20AC;&#x2122;est pour rĂŠpondre Ă  la demande quâ&#x20AC;&#x2122;il a tranquillement montĂŠ un inventaire impressionnant et La profileuse produit des panneaux de tĂ´le Ă  partir de rouleaux ĂŠlargi son offre de dâ&#x20AC;&#x2122;acier colorĂŠ pouvant peser jusquâ&#x20AC;&#x2122;Ă  8 000 livres. produits Ă  la tĂ´le et la quincaillerie.

Aujourdâ&#x20AC;&#x2122;hui, ils sont sept Ă veiller Ă  la satisfaction de la clientèle. Celle-ci est essentiellement composĂŠe de particuliers qui se construisent un chalet, une rĂŠsi dence secondaire, un garage ou un bâtiment agricole. La tĂ´le est pour eux La plieuse permet Ă  MatĂŠriaux TĂ´le Ouellet de proposer des pièces une option très intĂŠressante, car elle de finition en acier et en aluminium. est durable et facile Ă  installer. ÂŤPour un prix comparable ou lĂŠgèrement supĂŠrieur Ă  celui du bardeau, nos clients obtiennent une couverture capable dâ&#x20AC;&#x2122;affronter les intempĂŠries pendant des dizaines dâ&#x20AC;&#x2122;annĂŠesÂť, souligne fièrement M. Ouellet. Choix et couleurs La tĂ´le est offerte dans un choix de 17 couleurs. ÂŤIl y a trois ans, la tendance ĂŠtait au rouge vif. Lâ&#x20AC;&#x2122;annĂŠe dernière câ&#x20AC;&#x2122;ĂŠtait le vert et cette annĂŠe, câ&#x20AC;&#x2122;est le brun. Nous prĂŠparons la tĂ´le en fonction des commandes prĂŠcises de notre clientèle. Nous Lâ&#x20AC;&#x2122;entreprise offre un vaste choix de 17 couleurs avons toujours le matĂŠriel sur place, ce de panneaux de tĂ´le. qui nous permet dâ&#x20AC;&#x2122;assurer une livraison rapide, Ă  lâ&#x20AC;&#x2122;intĂŠrieur de trois ou quatre joursÂť, ajoute M. Ouellet.

Manufacturier de

Lâ&#x20AC;&#x2122;entreprise, qui continue de proposer des matĂŠriaux de construction et de la quincaillerie en tout genre, offre aussi un service de pliage de moulures en acier et en aluminium fort apprĂŠciĂŠ. Rien dâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠtonnant Ă ce que la clientèle reste fidèle Ă  MatĂŠriaux TĂ´le Ouellet au fil des ans.

15720, boul. Valcartier, QuĂŠbec Rouge Tuile

TĂ&#x201D;LE

GalvanisĂŠe 36 po x 8 pi

19,02 $

36 po x 10 pi

23,78 $

36 po x 12 pi

28,53 $

Choix de 15 couleurs 36 po x 8 pi

25,62 $

36 po x 10 pi

32,02 $

36 po x 12 pi

38,43 $

Coupe selon longueur dĂŠsirĂŠe

Service de pliage Vert ForĂŞt

Moulure (Acier-Aluminium)

418 842-2394 www.materiauxouellet.com

Prix sujets Ă changement sans prĂŠavis.

Directement du manufacturier

4381580

Service de livraison

Vert FoncĂŠ

ZZZHGLWLRQEHDXFHFRP_9RO1ĆťMXLQ_3DJH


632576 3DU 3L H U U H / XF/ D I U DQFH

4B?9DC45C3?<1B9Dr

&KDQJHPHQW GHJDUGHFKH] OH&RRO)0

@B5>4B5<5D5=@C @B5>4B5<5D5=@C 45B571B45B<5C619DC

6$,17*(25*(6 s 6DLQW*HRUJHV YLHQW GH WUDQVLJHU VRQ H[FDSLWDLQH &RG\ 'RXFHWWH ┬╗ 5LYL├ГUHGX/RXS HQ UHWRXU GH OHXU FKRL[ GH TXDWUL├ГPH URQGHGXUHS├ЕFKDJH

Part des contribuables et autres sourcesPart demand├йe aux ├йtudiants

9LVLEOHPHQWOHGLYRUFHHQWUHOoRUJDQLVDWLRQ HW &RG\ 'RXFHWWH VHPEODLW ├ЕWUH LQ├ДYLWDEOH GHSXLV OD ╞мQ GH OD GHUQL├ГUH FDPSDJQH /H FDSLWDLQH QH VHPEODLW SOXV VH SODLUH DXWDQW TXo┬╗ VHV G├ДEXWV ┬╗ 6DLQW*HRUJHV HW OoRUJDQLVDWLRQ YR\DLW TXoLO GHYHQDLW GH SOXVHQSOXVGL╞пFLOHGHVRXWLUHUOHPHLOOHXU GoXQ KRPPH TXL Qo├ДWDLW SOXV KHXUHX[ (Q ODLVVDQW DOOHU &RG\ FRQWUH XQ FKRL[ GH H URQGH.├ДYLQ&ORXWLHUPHQWLRQQHTXoLO\DXUD HQFRUH SOXVLHXUV FDQGLGDWV LQW├ДUHVVDQWV ┬╗ FHWWH SRVLWLRQ GX UHS├ЕFKDJH /H FRPLW├Д KRFNH\FURLWSRXYRLUPHWWUHODPDLQVRLWVXU XQ MRXHXU ORFDO TXL YLHQGUD DLGHU Oo├ДTXLSH G├ГVFHWWHDQQ├ДHRXHQFRUHVXUXQH[FHOOHQW MRXHXUGHOLVWH

Le gouvernement doit ├кtre ├йquitable envers tous les citoyens. Les offres r├йcentes reямВ├иtent les pr├йoccupations des ├йtudiants et rendent les ├йtudes sup├йrieures plus accessibles que jamais.

Maintenant, tout est en place pour que chaque ├йtudiant puisse avoir acc├иs aux ├йtudes sup├йrieures.

&RG\'RXFHWWHDIDLWVRQGHUQLHUWRXUGHSLVWH GDQVOoXQLIRUPHGX&RRO)0

5DSSHORQV TXH &RG\ 'RXFHWWH DYDLW ├ДW├Д DFTXLV OH MXLOOHW SDU OH &56 ([SUHVV GHOo├ДSRTXHGDQVODWUDQVDFWLRQTXLHQYR\DLW -R├ЖO 7K├ДULDXOW ┬╗ 6DLQW+\DFLQWKH 'RXFHWWH ├ДWDLW OH GHUQLHU MRXHXU LPSOLTX├Д GDQV FHW ├ДFKDQJHTXLGHPHXUDLWHQFRUHODSURSUL├ДW├Д GH 6DLQW*HRUJHV SXLVTXH -HDQ)UDQ├ВRLV /DSODQWH HW 0D[LPH 'HVUXLVVHDX[ QH VRQW SOXVGDQVOoRUJDQLVDWLRQ &RG\ D HQ╞мO├Д OH FKDQGDLO GH OD IRUPDWLRQ EHDXFHURQQH SHQGDQW TXDWUH VDLVRQV VRLW GH ┬╗ ,O D SDUWLFLS├Д ┬╗ UHQFRQWUHV FXPXODQW EXWV SDVVHV HW VXUWRXW XQ WRWDO GH PLQXWHV GH S├ДQDOLW├ДV

3DJH_9RO1╞╗MXLQ_ZZZHGLWLRQEHDXFHFRP


3D U 3 L H U U H 6 D X FLHU

632576

8Q)LJKW1LJKWKDXWHQpPRWLRQV 6$,17*(25*(6s&HQoHVWSDVOoDFWLRQ TXL PDQTXDLW » OoRFFDVLRQ GX )LJKW 1LJKW SUÄVHQWÄ » 6DLQW*HRUJHV OH VDPHGL MXLQ GHUQLHU 6L OHV TXHOTXH SHUVRQQHV TXL VoÄWDLHQW GRQQÄHV UHQGH]YRXVDX&HQWUHVSRUWLI/DFURL[ 'XWLO VRQW ELHQ HQ GH» GHV DWWHQWHV GHV RUJDQLVDWHXUV HOOHV HQ RQW HX SRXU OHXU DUJHQW DYHF GL[ FRPEDWV ELHQSDUWDJÄVSRXUODSOXSDUW &H QH IXW WRXWHIRLV SDV OH FDV HQ JUDQGH ƬQDOHRÔOHIDYRULGHODIRXOH+XEHUW3RXOLQ

1HXIDXWUHVFRPEDWV /D GHPLƬQDOH D GRQQÄ OLHX » XQ DƪURQWHPHQW LQWHQVH HQWUH GHX[ EHOOLJÄUDQWV GH 6DLQW*HRUJHV -HDQ -U *LOEHUW 7HDP 8UVXV HW -HDQ:LOOLDP &DURQ 7HDP )RXUQLHU &oHVW FH GHUQLHU TXLOoDHPSRUWÄSDUGÄFLVLRQXQDQLPHGHV MXJHV 'DQV OHV GLƪÄUHQWHV FDWÄJRULHV YLFWRLUH H[SÄGLWLYH SDU 7.2 DX HU URXQG GH .HYHQ0RULQGH7HDP8UVXVFKH]OHV

-HDQ:LOOLDP&DURQTXHOoRQYRLWLFLIUDSSHUVRQDGYHUVDLUH5RJHU-U*LOEHUWOoDILQDOHPHQWHPSRUWÄ SDUGÄFLVLRQXQDQLPHXQHYLFWRLUHSOHLQHPHQWPÄULWÄH

QoD IDLW TXoXQH ERXFKÄH GH VRQ RSSRVDQW 9LQFHQW %UHDXOW GH 0RQWUÄDO /oKRPPH IRUW GX &RRO )P QoD HX EHVRLQ TXH GH VHFRQGHV SRXU WHUUDVVHU VRQ DGYHUVDLUH TXL QH IDLVDLW SDV OH SRLGV DYHF VHV FLQT SLHGVHWQHXISRXFHVHWOLYUHV†$YDQW OH FRPEDW MoDYDLV GLW TXH MH OH EDWWUDLV HQ GHGDQV GH VHFRQGHV FoHVW YHQX ELHQ SUÃV &H VRLU MoDL YUDLPHQW WULSÄ -H SHQVH TXHMoDLPHPLHX[OHVFRPEDWVXOWLPHVTXHOD ER[H VXUWRXW HQ UDLVRQ GH OoHQWUDÉQHPHQW &oHVWDXVVLSOXVVSHFWDFXODLUH–GHVRXOLJQHU OH YDLQTXHXU GH OD JUDQGH ƬQDOH 3RXU +XEHUW 3RXOLQ PDLQWHQDQW TXH OH SUHPLHU FRPEDW HVW GHUULÃUH OXL LO DLPHUDLW ELHQ HQ IDLUH GoDXWUHV GoLFL OD SURFKDLQH DQQÄH † -oDLPHUDLV PoHQWUDÉQHU GXUDQW XQ DQ HW DƪURQWHU 'RQDOG %UDVKHDU -H SRXUUDLV OXL UHPHWWUH OH VXFNHU SXQFK TXoLO PoD GRQQÄ VXUODSDWLQRLUH–GoDMRXWHU+XEHUW3RXOLQ

OLYUHV'DQVODFODVVHOLYUHVGÄIDLWHGH 'RRP0RULQ 7HDP8UVXV SDUGÄFLVLRQGH OoDUELWUHDXHURXQG&KH]OHVOLYUHV QRWRQV OD YLFWRLUH GH 'DYLG +LQVH 7HDP )RXUQLHU SDU GÄFLVLRQ XQDQLPH HW GHV GÄIDLWHVSRXUGHX[PHPEUHVGHOoÄTXLSH 8UVXV VRLW 0D[LPH 9DFKRQ SDU DUUÅW GH OoDUELWUH DX H URXQG HW *XLOODXPH %ÄODQJHUSDUÄWUDQJOHPHQWDXHURXQG &KH]OHVOLYUHV3DWULFN0RULQ*HQGURQ 7HDP 8UVXV D GÖ VoDYRXHU YDLQFX HQ UDLVRQGoXQÄWUDQJOHPHQWDXHURXQG 'DQV XQ DXWUH DƪURQWHPHQW PHWWDQW DX[ SULVHV GHX[ FRPEDWWDQWV GH 6DLQW *HRUJHV 7RPP\ 0DWKLHX ELHQ DSSX\Ä SDUGHQRPEUHX[VXSSRUWHXUVDUHPSRUWÄ XQH YLFWRLUH SDU ÄWUDQJOHPHQW ORUV GH OD H UHSULVH IDFH » -HDQ -U %RXƪDUW 'DQV 

FHWWH PÅPH FDWÄJRULH VRLW OHV OLYUHV 0LNH %UHWRQ GH 6DLQW*HRUJHV OoD HPSRUWÄ

$11,9(56$,5(6

SDU GÄFLVLRQ XQDQLPH DX WHUPH GHV WURLV URXQGV

-())5(<*$87+,(5

DQVMXLQ %RQQHIÅWHPRQJUDQG QRXVWoDLPRQVEHDXFRXS 'HSDSDPDPDQ 6DPXHOHW$QWKRQ\ [[[

'$1$+¤328/,1

*¤5¤0,%,6621

DQVMXLQ

DQVMXLQ

›WRLMROLHSULQFHVVH ERQQHIÅWH PDSRXOH

%RQQHIÅWHSoWLWKRPPH RQWoDGRUH

'HWDPDPRXUDYHF EHDXFRXSGoDPRXU[[[[

'HPDPDQ0ÄO\QDHWSDSD [[[

$/,&,$&+$03$*1(

$5,$1(

DQMXLQ

DQVMXLQ

8QDQGÄM» %RQQHIÅWHPDSXFH

%RQQHIÅWH$ULDQH -HWoDLPHEHDXFRXS

'HSDSD0DUFHW PDPDQ1DQF\TXLWoDLPHQWIRUW

'HPDPLH0DUWKH

(//,27*8$<

&+$5/(6¤0,/(9$//¤(

DQVMXLQ

DQVMXLQ

%RQQHIÅWHPRQ WUÄVRUGoDPRXU

%RQQHIÅWH PRQJUDQG

'HPDPDQSDSD HW0DQG\[[[

'H0LPL [[[

(0(5$8'(9$//¤(

)$11</(66$5'

DQVMXLQ

DQVMXLQ

%RQQHIÅWH SHWLWHFRFRWWH

%RQQHIÅWHSHWLWWUÄVRU -HWoDLPH

'H0LPL [[[

'HPDPLH0LFKHOLQH

-2(</$1'5<

+$1*0$+(8;

DQVMXLQ

DQVMXLQ

%RQQHIÅWH7L-RSDVVHV XQHEHOOHMRXUQÄH

%RQQHIÅWHWLKRPPH 4XHGHSODLVLUGoÅWUHHQVHPEOH

'H/DXULHPDPDQHWSDSD [R[R[R[R

'HSDSRXHWPDPDQTXLWoDLPHQW SOXVTXHWRXW

-8/,(77(/,/<'$,*/(

/,/<-$'(1$'($8

DQVMXLQ

DQMXLQ

&oHVWODIÅWHWRXVOHVMRXUV SULQFHVVH/RYH

%RQQH)ÅWHPDSHWLWH RQWoDLPHEHDXFRXS

'H0RP'DG7LPHW$QQD

'HSDSLHWPDPL [[

7,027+<7+20$6

0¤/<$1(52<

DQVMXLQ

DQMXLQ %RQQHIÅWH»QRWUHYDLOODQW FKHYDOLHU/RYH

%RQQHIÅWH0ÄO\ 1RXVWoDLPRQV»ODIROLH

'H0RPGDG7LP HW$QQD

'HPDPDQ0ÄODQLHHWGHWRQ SHWLWIUÃUH3LHUULFN[[

)DLWHVQRXVSDUYHQLUYRVDQQLYHUVDLUHVVDQVIUDLV $9$179(1'5(',0,',3285/$3$587,21'80(5&5(',68,9$17DX UXH%DURQHW6DLQWH0DULH4&*(5RXSDUFRXUULHOPRQWDJH#MRXUQDOGHEHDXFHQRUGFRP

7RXWYRHX[UHÂXDSUÃVOHYHQGUHGLPLGLQHVHUDSDVSXEOLÄ0HUFLVille: 3RXUTXHYRWUHSKRWRYRXVVRLWUHWRXUQÄHSDUODSRVWHYHXLOOH]MRLQGUHXQHHQYHORSSHSUÄDGUHVVÄHHW DIIUDQFKLH»YRWUHHQYRL0HUFL

ZZZHGLWLRQEHDXFHFRP_9RO1ƻMXLQ_3DJH


PETITES ANNONCES CLASSÉES Profitez également de la parution GRATUITE de votre annonce sur VosClassees.ca.

Offrez-vous des extras Encadré Titre centré Caractères gras Informez-vous auprès de votre téléconseillère

Heure de tombée : vendredi 16h Heures d’affaires du service téléphonique : lundi au vendredi 8h30 à 17h Mode de paiement : À NOS ANNONCEURS : Assurez-vous que le texte de votre annonce est exact dès sa parution, sinon il faut nous en aviser immédiatement. En cas d’erreur, notre responsabilité se limite uniquement au montant de l’achat de la première semaine de parution de votre annonce. Toute discrimination est illégale.

Un seul numéro 1-866-637-5236 POUR TOUT ACHETER ET TOUT VENDRE, près de chez vous

100

Immobilier - achat/vente

550

Services financiers

200

Immobilier - location

600

Marché de l’emploi

300

Marchandises

700

Formation et Culture

400

Services

800

Avis

500

Services personnels

900

Véhicules Roulottes/motorisés tentes roulottes

ESTRIE, terrains boisés en montagne, 17,500$ et plus, financement 100$ comptant, 100$/mois, 2 ans sans intérêt. Domaine privé magnifiques paysages, pêche. 819-888-2314 www.domainedesappalaches.ca

* 4-1/2 Ste-Marie, route Carter, insonorisé, frais peint, 1er étage, 2 stationnements. 1 "locker", pas d'animaux, libre immédiatement. 418-387-3411 4-1/2, Ste-Marie, 488 Boul. Lamontagne, 2e étage, 2 stationnem e n t s , 1 l o c k e r, p a s d'animaux, libre 1er juillet, 595$/ mois, 418-222-8475 4-1/2 rue Morency, Vallée Jonction. 418-386-0533, 418-253-5069 A Ste-Marie, 1/2 mois gratuit! 4-1/2 très propre, piscine, concierge. 418-209-0889 DUPLEX à partager à Ste-Marie, pour le prix d'un loyer, idéal non-fumeurs. Nouveau quartier près du CLSC, de la polyvalente et aréna. 581-998-4419 GRAND 4-1/2 centreville Ste-Marie, libre immédiatement, non chauffé, non éclairé, près de tous les services, 525$. Contactez Martin 418-554-7179 GRAND 5-1/2, 434, ave. de la Sablière, Ste-Marie. Libre immédiatement, 418-387-5507 STE-MARIE: 4-1/2, chauffé, éclairé, idéal non-fumeur, libre immédiatement, 400$. 418-386-3045

STE-MARIE: beau 4-1/2, ensoleillé, corde à linge; 1510, Vachon nord, app. 4; 1er juillet. 470$/ mois. Fernand Caux: 418-387-4725

STE-MARIE: beau petit 4-1/2 pièces. Semi meublé, laveuse, sécheuse inclus, corde à linge, stationnement déneigé. 1er juillet. 440$/ mois. Fernand Caux: 418-387-4725

GRAND 4-1/2, Beauceville, 11e Avenue, entièrement rénové, avec walkin, balcons avant/ arrière, grand terrain avec verdure, cour et stationnement asphalté, cave disponible pour entreposage. 550$/ mois chauffé. 418-774-1434 GRAND 5-1/2 à louer à St-Isidore, plusieurs inclusions notamment le service de repas, chauffage/ éclairage, libre août 2012. 418-882-6236 ou 418-831-4395

25 acres sur 27 à louer pour fourrage (alpiste roseau) saison 2012 à St-Joseph de Beauce. S.V.P. communiquer avec Léon Trudel de Montréal au 514-323-2259 ou pistonair@videotron.ca

2 selle Western, 15 pouces, 1 compétition, 250$, 1 randon née, 300$. 1 gilding de compétition, 1 d, 17 ans enr. QF, tour de ring, as gagner plusieurs prix. 2,200$. 418-424-3109 Adam et Eve. Nudisme, gens libérés, chalets à louer, VR bienvenus. Brochure gratuite . Tel: 819-336-4320. 16 juin Towel Party. Festival Country Sexy 21 au 25 juin. festival Fantasmes 19 au 23 juillet. Carnaval de Rio 26 au 30 juillet. Festival Érotique 2 au 6 aoùt. Festival Echangiste 9 au 13 août. www.campingadam-et-eve.com ETES-VOUS débranché? Service téléphonique résidentiel de National Teleconnect. Aucune personne refusée! Bon taux mensuel. Interurbains illimités disponibles. Appelez aujourd'hui National Teleconnect . 1-866-443-4408 www.nationalteleconnect.com

SCIERIES portatives- à bande ou à chaîne. Faites de l'argent et épargnez de l'argent -Sciez les planches vous-même. Scieries en inventaire prêtes à vous être livrées www.ScieriesNorwood.ca/400QN 1-800-408-9995, poste : 400QN TRANS-PALETTE usagée à vendre 50$. Contactez 418-225-2815

BALLES rondes à vendre 4.5'X5', première coupe, Alain 418-221-5334 NOUVEAU! Forfait de balles rondes, de 3' à 6' de diamètre avec ou sans couteaux, filet ou corde, 13 kunh, 2190; neuves de l'année 2011 avec 2 pneus de flottaison; forfait d'épandage de fumier solide, épandeur New Holland, 400 minots, avec pneus flottaison, Alain 418-221-5334

AMELIE Voyance du Coeur, il ou elle vous aime? Réponse immédiate directe et précise, 1-900-789-1011 (2.90$/min) Depuis un cellulaire: #2555 ASTROLOGIE. voyance, tarot, don naturel, jusqu'à 95% de réussite garantie. tél.; 1-900-788-2222(2.90$/min) depuis un cellulaire #2555 AURÉLIA, la voyante du tout montréal, ne pose jamais de questions, consulte exceptionnelement par téléphone parce que savoir c'est prév o i r. . . 1 - 9 0 0 - 7 8 8 - 0 7 0 7 (2.90$/min)depuis un cellulaire:#2555

SAAQ-SAAQ-SAAQ Victime d'un accident automobile? Vous avez des blessures? Contactez-nous. Consultation gratuite. M. Dion Avocats tél 514-282-2022 www.avocatsaaq.com

Pour un temps limité; inscrivez-vous gratuitement en téléphonant au 514-985-2424 ou le 1-866-553-5651 et courrez la chance de gagner un iPad 2. Vous pouvez aussi participer en téléphonant au 1-900-789-0880 ou par cellulaire: faites le #6464. Pour des conversations adultes et Parler en Direct faites le 1-900-789-6666 ou par cellulaire faites le carré (#)5353 et amuse-toi! SERVICE rencontre. Relations Long-terme/Court-terme, Essayez gratuitement!!! 1-888-451-7661. Conversation intime en direct, appelez # 7878 ou 1-866-634-8995. Adulte 1 à 1 en direct appelez: 1-877-347-9242. ou #5015. Rencontrez des femmes célibataires de votre région. 1-888-571-5763 (18+)

MASSOTHÉRAPIE Chez Sophia, Rive-Sud, 7 jours, 7 soirs. 418-496-1254

ATTENTION, étouffé par les dettes, harcelé par vos créanciers? Envisagez la "consolidation de dettes" pour cartes de crédit, Hydro, Impôt, Agences de recouvrement, Saisies, etc. 1 paiement/mois selon votre budget. 7/7 jours, 8h à 19h. Sans frais 1-877-441-2330

ATTENTION étudiant(e)s faistoi jusqu'à 250$/semaine en vendant de super bons produits en chocolat, tablettes et amandes enrobées. Horaire flexible, dans ton secteur. Tel 514-277-0083 / 1-800-561-2395

RECHERCHE ouvrier agricole pour travail sur ferme laitière, à St-Adrien d'Irlande, salaire à discuter, 418-335-3814, 418-334-6091

REMERCIEMENTS à la SteVierge pour faveur obtenue. C.N.

GROSSE vente de garage, plusieurs familles, 16 et 17 juin. Beau/ mauvais temps. 33, route 275 nord, Frampton près du golf. Également toute la municipalité.

À avoir en main votre code 96872 pour 15 minutes gratuites avec le voyant de votre choix chez Connexion Médium voyance au 1-866-9MEDIUM/1-900-788-3486/#3486(cellulaire

12 minutes gratuites!!!! 1-900-451-6675 à 3.79$/min. Contactez, Mme Minou, Suzie, Destinée Savard ou une autre clairvoyan te d'expérience. Par cellulaire faites le #rêve(carré 7383) à 2.99$/min. autre facilité de paiement au 514-768-2000 o u l e w w w. v o y a n c e q u e bec.com Aussi 24hre AstroClub au 1-900-830-6767 à 2.85$/min. 18 ans+

EXCLUSIF: Le seul vrai réseau de dialogues et rencon tres directes au Québec! Les plus jolies filles vous attendent pour des aventures inoubliables. Goûtez la différence...Abonnés Rogers,Bell o u F i d o , f a i t e s l e # ( c a rré)6969. Sinon: 1-866-552-8505. Vous êtes curieux d'entendre quelles mer veilleuses rencontres sont possibles? Abonnés Bell mobilité, faites le #3333 l'aventure est au bout de la ligne...

1 appel va éclairer votre Futur! Médium Québec réunit pour vous les plus célèbres voyantes du Québec, reconnues pour leurs dons, la qualité et le sérieux de leurs prédictions. Écoutez-les au 418-741-7636 et choisissez votre conseiller(ère) personnel(le). Si vous souhaitez les voir et mieux les connaître:www.MediumQuebec.com ABBY, médium de naissance, voyance pure, flash précis et dates. Tél.:1-900-524-4567 depuis un cellulaire:#2555(2.90$/MIN)

3DJH_9RO1ƻMXLQ_ZZZHGLWLRQEHDXFHFRP

Le Réseau Rencontre Qui Fesse!. Essayez GRATUITEM E N T, a l l e z y o s e z a u 514-768-3999. Cadeaux aux femmes bavardes. Facilité de paiement au 1-900-643-7700. www.lereseaurencontre.com chat, webcam et concours Gratuit! Du direct osez en composant le 1-900-830-9900 à 2.45$/min. pour 10 minutes ou Rencontre instantanée par cellulaire faites le dièse (#) 7393 à 2.29$/min. Achat par carte de crédit faites le 1-800-571-3999

Besoin d'argent? Vous possédez REER, CRI, Fonds de p e n s i o n e x - e m p l o y e u r. Transformé en argent cash. Nous pouvons vous aider. 514-589-6024 et 418-800-2914 PRÊT argent. de 300$ à 1000$. Réponse 1 hre. Sécurité et confidentialité est notre priorité. Laissez-nous vous aider. créditexcellenceatg.ca 450-471-6889 ou 1-877-623-2223.

$$$$$$$ Achat et vente de VTT, 4 roues, 2x4, 4x4, sport . Payons les meilleurs prix comptants. Allons chercher. Michaël (819)364-2132

PRESSE à foin New Holland 310, 1,600$, soigneur à balle ronde Rovibec à batteries avec grosse winch, 2,000$. I Beam 4" pour soigneur avec supports. Monte-balles 48' avec gear-box. 418-424-0733

MOTORISÉ, Windsport, classe A, 2002, 32', moteur V-10 Ford, 35,000 km seul., acheté neuf en 2003, 1 seul proprio, très propre comme neuf, bien équipé, prix en bas de l'évaluation, 39,000$ plus 1 taxe seul., pour infos ou visite: 418-334-4265 Réjean

PIÈCES neuves autos/camions, Meilleurs prix garantis, 20% à 70% d'économie. Toutes marques. Livraison gratuite partout au Québec. Commandez directement sur le catalogue en ligne www.supraz2000.com/quebec ou 1-877-999-7580

OPPORTUNITÉ D'AFFAIRES Le rêve devient réalité avec Voyage Vasco. Devenez agent de voyage à domicile. Formation complète et continue. Revenus possible de plus de 30 000$/an. Nombreux avantages voyages. Planifiez vos horaires. Site web principaux fournis. Travaillez dans le confort de votre résidence. www.écoleduvoyage.com, www.VoyageVasco.com, nathalie@groupe-atrium.com ou (450) 474-4240 poste 252.  

Entreposage Sainte-Marie

Accessible à tous. Franchises de distributrices automatiques garanties du manufacturier. Produits indispensables tous les jours. Financement disponible. Soyez les premiers dans votre région. 4 5 0 - 4 4 9 - 3 4 2 2 , 514-377-3038

!!!!!!!!!!!!!! ABAISSE : Tes paiements! Problèmes de Dettes$ ? La Solution : consolidation regroupant vos dettes en 1 seul versement minimum par mois: Carte de Crédit, Hydro, Impôt, Prêt, Recouvrement, Saisie,etc. Consultation sans frais et confidentielle. Refaites votre crédit! 7J/7, 8/20h. 1-877-797-8046

1338, 1ère Rue, Parc Industriel Sainte-Marie

418 387-8107

www.entreprosagestemarie.com

POUR UN FINANCEMENT DE 10 000 $ À 500 000 $ Pour expansion des affaires ou régler une situation particulière, en moins de 24 heures.

418 914-0777 418 999-6979

ROULOTTE 1995, marque Glend, si intéressé: avec patio, gazebo et remise. Demandez Gaétan ou Linda, 418-332-3236

Roulottes/motorisés tentes roulottes

CÈDRE à haies de plantation. 418-387-3456STE-MARIE: 464 rue Feuiltault, 4-1/2 au rezde-chaussée, idéal nonfumeur, chauffé et rénové, planchers de bois franc et céramique, entrées laveuse/ sécheuse, cour arrière aménagée, ensoleillé et tranquille, près de piste cyclable. Libre le 1er juillet. 418-387-8287 ou 418-571-0087

STE-MARIE: beau grand 5-1/2, 3e étage, à louer pour le 1er juillet. Endroit tranquille, 605$. Non chauffé/ non éclairé. 418-387-0308


3D U 3 L H U U H 6 D X FLHU

1¤&52/2*,(

632576

DWKOqWHVHQYDKLVVHQW6DLQW*HRUJHV 0RUQHDXDXODQFHUGXSRLGVHW0DUF$QGUÄ )RUWLQ DX[ PÃWUHV PDUFKH RQW DXVVL UHPSRUWÄOoRU'X FÏWÄ IÄPLQLQ QRWRQV OD SUHPLÃUH SRVLWLRQ GH &DWKHULQH 'DOODLUH DX[ P KDLHVHWVHVHHWHSODFHVUHVSHFWLYHPHQW DX WULSOH VDXW HW DX VDXW HQ ORQJXHXU )LQDOHPHQW 6DUDK +XDUG D UHPSRUWÄ OoRU DX[ PÃWUHV HW WHUPLQÄ H DX[ PÃWUHV

tel. 418 387-6888

AVIS DE CONVOCATION Assemblée générale annuelle de l’organisme Le Groupe d’Accompagnement Jonathan le mardi 19 juin 2012 à 19 h 30 à la salle Mgr-Labrie 51, Rue Notre-Dame Sud, Sainte-Marie.

Bienvenue à tous !

/RXLV %ODLV

›

Oo+ÏSLWDO GH Oo(QIDQW -ÄVXV OH OXQGL MXLQ » Oo½JH GH DQV HVW GÄFÄGÄ DFFLGHQWHOOHPHQW 0 /RXLV %ODLV ILOV GH 0PH )UDQFH 7XUPHO HW GH IHX 0 *X\ %ODLV ,O GHPHXUDLW » 6DLQW(O]ÄDU %HDXFH /HV IXQÄUDLOOHV IXUHQW FÄOÄEUÄHV OH VDPHGL MXLQ  » K HQ OoÄJOLVH 6DLQW(O]ÄDU HW GH O» DX FLPHWLÃUH SDURLVVLDO ,O ODLVVH GDQV OH GHXLO RXWUH VD PÃUH )UDQFH VD VRHXU -HVVLFD 9LQFHQW %HUWKLDXPH HW VRQ IUÃUH 'RPLQLF VD JUDQGPÃUH SDWHUQHOOH 0PH $OLFH 9DOOÄH IHX0$GULHQ%ODLV HWVHVJUDQGVSDUHQWVPDWHUQHOOHV 0 &OHUPRQW 7XUPHO 0PH *HUWUXGH /DERQWÄ VHV RQFOHV HW WDQWHV GH OD IDPLOOH %ODLV +XJXHWWH 0DUFHO /DPEHUW 1LFROH IHX &OHUPRQW /DURFKHOOH 5ÄMHDQQH 0DUFHO /DSODQWH *LQHWWH 5LFKDUG *XLPRQW +HQUL &ÄOLQH *LJXÃUH -HDQ<YHV 5ROODQGH /HIHEYUH -RKDQQH +HQUL 6LPDUG 5ÄDO 'LDQH 9DFKRQ &ÄOLQH 1RÆO *REHLO IHX -DFTXHV HW IHX 1RUPDQG VHV RQFOHV HWWDQWHVGHODIDPLOOH7XUPHO/LRQHO 1DQF\/DSODQWH /XFLH 0DULR /HIHEYUH &DUROLQH 6LPRQ /HVVDUG (ULF &DUROLQH%RXWLQ HW6WÄSKDQH 1DWKDOLH/DJUDQJH DLQVL TXHVHVFRXVLQVFRXVLQHVHWDPL H V1RXVUHPHUFLRQVOH SHUVRQQHOGHOo+ÏSLWDOGHOo(QIDQW-ÄVXVSRXUOHXUVERQV VRLQV HW OHXU DFFRPSDJQHPHQW DLQVL TXo» WRXV FHX[ HW FHOOHV TXL RQW SDUWDJÄ OHXU FKDJULQ 9RWUH SUÄVHQFH DLQVLTXHWRXWHVPDUTXHVGHV\PSDWKLHPDQLIHVWÄHVGH TXHOTXHIDÂRQTXHFHVRLWIXUHQWWUÃVDSSUÄFLÄHV0HUFL »FKDFXQHWFKDFXQHGHYRXV

MAISON FUNÉRAIRE WWW.EDGARMERCIER.COM

418-387-4080 info@edgarmercier.com Membre de la Corporation des Thanatoloques du Québec

6$,17*(25*(6 s 3DV PRLQV GH MHXQHV DWKOÃWHV SURYHQDQW GH VHSW FRPPLVVLRQV VFRODLUHV RQW SDUWLFLSÄOHVDPHGLMXLQGHUQLHU»OD FRPSÄWLWLRQ UÄJLRQDOH GoDWKOÄWLVPH TXL VH GÄURXODLW » OD 3RO\YDOHQWH GH 6DLQW*HRUJHV /HVUHSUÄVHQWDQWVGHOD&6%(RQWWUÃVELHQ IDLW DYHF XQ JUDQG WRWDO GH PÄGDLOOHV GoRU LQGLYLGXHOOHV HQ SOXV GH UHPSRUWHU GHX[ EDQQLÃUHV SDU ÄTXLSH VRLW GDQV OHV FDWÄJRULHV EHQMDPLQ IÄPLQLQ HW PDVFXOLQ &HWWH FRPSÄWLWLRQ VHUYDLW » GÄWHUPLQHU OHV UHSUÄVHQWDQWV GH OD UÄJLRQ 4XÄEHF s &KDXGLÃUH$SSDODFKHV ORUV GH OD ƬQDOH SURYLQFLDOH8QHFHQWDLQHGHEÄQÄYROHVRQW UHQGX SRVVLEOH OH GÄURXOHPHQW GH FHWWH LPSRUWDQWHFRPSÄWLWLRQ

,O VHUDLW ERQ GH VLJQDOHU OHV EHOOHV SHUIRUPDQFHV SRXU OD &6%( GH 9LQFHQW +RXOH GDQV OD FDWÄJRULH EHQMDPLQ JDUÂRQ DYHF WURLV PÄGDLOOHV GoRU DX[ FRXUVHV GH HW PÃWUHV HW DX ODQFHU GX MDYHORW 'DQV FHWWH PÅPH FDWÄJRULH RQ FRPSWH DXVVL GHV PÄGDLOOHV GoRU SRXU $QWKRQ\ /DMHXQHVVHDXVDXWHQKDXWHXUHWGH-DPHV &DUULHU5DQFRXUW DX ODQFHU GX GLVTXH HW XQH H SODFH DX ODQFHU GX SRLGV 'DQV OD FDWÄJRULH FDGHW PDVFXOLQ GHX[ PÄGDLOOHV GoRU RQW ÄWÄ UHPSRUWÄHV SDU *XLOODXPH /ÄWRXUQHDXDX[HWPÃWUHV&KH] OHV MXYÄQLOHV JDUÂRQV &KULVWLDQ 'DOODLUH VoHVWPLVHQÄYLGHQFHDYHFGHX[PÄGDLOOHV GoRU DX[ P KDLHV HW DX WULSOH VDXW DLQVLTXoXQHHSODFHDX[PÃWUHV$OH[

DLVLEOHPHQWDX&+6/'6W -RVHSK GH 7URLV5LYLÃUHV OH MXLQ » Oo½JH GH DQV HW PRLV HVW GÄFÄGÄH 0PH<YHWWH7XUFRWWHÄSRXVH GH IHX 0 *HRUJHV &ORXWLHU GHPHXUDQW DXWUHIRLV » 6FRWW -RQFWLRQ /D IDPLOOH YRXV DFFXHLOOHUD » OD 0DLVRQ IXQÄUDLUH (GJDU 0HUFLHU  DYHQXH GX &ROOÃJH 6DLQWH0DULH 4XÄEHF *( < OH PDUGL MXLQ GH K » K PHUFUHGL MRXU GHV IXQÄUDLOOHV » FRPSWHU GH K » K /H VHUYLFH UHOLJLHX[VHUDFÄOÄEUÄOHPHUFUHGLMXLQ»KHQ OoÄJOLVH GH 6DLQW0D[LPH GH 6FRWW HW GH O» DX FLPHWLÃUH SDURLVVLDO /D GÄIXQWH ODLVVH GDQV OH GHXLO VHV HQIDQWV 0DQRQ 0LFKHO 6\OYLH /HVVDUG 3LHUUH 0DULH-RVÄH )UDQFRHXU 6X]DQQH 5D\QDOG 7KLYLHUJH HW 1DWKDOLH VHVSHWLWVHQIDQWV-DGH'DYLG5ÄPL/XFDVHW0DULH VHVIUÃUHVHWVyXUVIHX¤PLOLHQQH IHX9DOÃUH*RVVHOLQ IHX -XOLHWWH IHX -RVHSK *DJQRQ 0DULH$QJH VyXU 2EODWH GH %ÄWKDQLH IHX ,UHQÄ IHX &ODXGHWWH 'URXLQ IHX -RVHSK &DQGLGH %ROGXF IHX /DXUHWWH IHX *DVWRQ 'R\RQ )ORUHQFH IHX +HQUL3DXO /DEEÄ $JDWKH IHX +HQUL 5R\ IHX $QJHOR ,GD &RXWXULHU  +ÄOÃQH $QGUÄ 0HORFKH IHX-XOHVHW&ODXGH 1LFROH3DX]Ä DLQVLTXH VHV EHDX[IUÃUHV HW EHOOHVVyXUV GH OD IDPLOOH &ORXWLHU VHV FRXVLQV FRXVLQHV QHYHX[ QLÃFHV HW DPL H V 9RV WÄPRLJQDJHV GH V\PSDWKLH SHXYHQW VH WUDGXLUH SDU XQ GRQ » OD 6RFLÄWÄ $O]KHLPHU &KDXGLÃUH$SSDODFKHV ERXOHYDUG9DFKRQ6XG6DLQWH0DULH%HDXFH4F*(% /D IDPLOOH WLHQW » UHPHUFLHU OH SHUVRQQHO GX &+6/' GH 7URLV5LYLÃUHVSRXUOHXUVERQVVRLQV

1 000 $ de rabais sur certains modèles.

Location 150$/mois Réparation Pneus Batterie (15% de rabais) Mécanicien certifié sur place Gestion Gaétan Laflamme Motos Pièces 418 332-7212 933, boul. Frontenac Ouest THETFORD MINES G6G 6K5/HVPÄGDLOOÄVGoRU

<YHWWH 7XUFRWWH &ORXWLHU 3

QUADRIPORTEURS NEUFS ET USAGÉS

  

&KULVWLDQ'DOODLUHDUDSLGHPHQWSULVOHVGHYDQWVGDQVVDYDJXHDX[PÃWUHVKDLHV RÔLODUHPSRUWÄODPÄGDLOOHGoRUHQJUDQGHILQDOH

MAISON FUNÉRAIRE WWW.EDGARMERCIER.COM

418-387-4080 info@edgarmercier.com Membre de la Corporation des Thanatoloques du Québec

ZZZHGLWLRQEHDXFHFRP_9RO1ƻMXLQ_3DJH


3D U 3 L H U U H 6 D X FLHU

632576

/HV3DWULRWHV%HDXFH$$$SUHQQHQWOHXUUHYDQFKH 6$,17*(25*(6 s $XWDQW HQ GHPL ĆŹQDOH TXH ORUV GX PDWFK XOWLPH OoĂ&#x201E;TXLSH GHV 3DWULRWHV %HDXFH $$$ DIDLWĆŹGHVSUĂ&#x201E;GLFWLRQVHQGĂ&#x201E;IDL VDQW Âť WRXU GH UĂ?OH GHX[ IRUPDWLRQV TXL OHV DYDLHQW EDWWXHV SOXV WĂ?W GDQV OH 7RXUQRL GH OD &RXSH &KDOOHQJH GH 4XĂ&#x201E;EHF TXL VH GĂ&#x201E;URXODLW OHV  HW PDL

VXLYDQWV ,OV RQW JDJQĂ&#x201E; Âť GHX[ UHSULVHV SDU GHV PDUTXHV LGHQWLTXHV GH Âť IDFH DX[ %XOOGRJV ,FH GH 4XĂ&#x201E;EHF HW OH %OL]]DUG GX 6DJXHQD\s/DF6DLQW-HDQ 'H UHWRXU GDQV OD FRXUVH OHV 3DWULRWHV RQW YDLQFX HQ TXDUW GH ĆŹQDOH OH 7%7 6SDUWLDWHV SDU OD PDUTXH GH Âť 6L OoRQVHĆŹHDXSRLQWDJHGXOHXUSUHPLHU DĆŞURQWHPHQW WRXW XQ GĂ&#x201E;ĆŹ DWWHQGDLW

$OH[DQGUH /HVVDUG ;DYLHU 9HLOOHX[ 3LHU2OLYLHU 5R\ -XVWLQ 'HEORLV 0DUF$QWRLQH 'R\RQ 7KRPDV -ROLQ 5DSKDĂ&#x2020;O /o+HXUHX[ -XVWLQ 0DUDV DLQVL TXH OHV GHX[ JDUGLHQV /RXLV 3KLOLSSH *UĂ&#x201E;JRLUH HW -Ă&#x201E;UĂ?PH )RUWLQ /H JURXSH GoHQWUDĂ&#x2030;QHXUV Ă&#x201E;WDLW FRPSRVĂ&#x201E; GH &DUO 0DUDV -Ă&#x201E;UĂ?PH /o+HXUHX[

*LQR %URXVVHDX )UĂ&#x201E;GĂ&#x201E;ULF *UĂ&#x201E;JRLUH HW OD JĂ&#x201E;UDQWH 9Ă&#x201E;URQLTXH *LOEHUW 7RXW FH EHDX PRQGH D WHQX Âť UHPHUFLHU OH SUĂ&#x201E;VLGHQW GHV 3DWULRWHV %HDXFH -HDQ )UDQĂ&#x201A;RLV *DUQLHU TXL D UHQGX SRVVLEOH FHWH[SORLW

$9,638%/,&

4509671

Lâ&#x20AC;&#x2122;Association dâ&#x20AC;&#x2122;entraide communautaire La Fontaine informe la population de sa sĂŠance publique dâ&#x20AC;&#x2122;information (assemblĂŠe gĂŠnĂŠrale annuelle) qui aura lieu le jeudi 21 juin Ă 19h au 341, boul. Vachon Nord Ă  Sainte-Marie. Pour plus dâ&#x20AC;&#x2122;informations, contactez-nous au 387-2890. Bienvenue Ă  tous. La direction

/D6RFLpWp$O]KHLPHU Chaudière-Appalaches

8QHUHVVRXUFHjVHVRXYHQLU OHV3DWULRWHVHQGHPLĆŹQDOHDORUVTXHOH 3(,;WUĂ&#x2026;PHVHUHWURXYHGHQRXYHDXVXU OHXUFKHPLQ/HVFĂ&#x201E;QDULRGHODUHQFRQWUH IXWWRWDOHPHQWÂťOoRSSRVĂ&#x201E;OHV3DWULRWHV OoHPSRUWDQWSDUOHSRLQWDJHGHÂťHQ SURORQJDWLRQ(QJUDQGHĆŹQDOHOoĂ&#x201E;TXLSH GH OD %HDXFH D HQFRUH OD FKDQFH GH SUHQGUH VD UHYDQFKH HW HOOH \ SDUYLHQW HQVRXWLUDQWXQHYLFWRLUHGHÂťVXUOD IRUPDWLRQ7%73LUDWHVGH7URLV5LYLĂ&#x192;UHV 0LVVLRQ DFFRPSOLH SRXU FHWWH MHXQH Ă&#x201E;TXLSHTXLDGLVSXWĂ&#x201E;SDVPRLQVGHVHSW SDUWLHVHQVHXOHPHQWWURLVMRXUV

5HWRXUHQIRUFH

&RPSRVLWLRQGHOoĂ&#x201E;TXLSH

$X OLHX GH EDLVVHU OHV EUDV Âť OD VXLWH GH FHV GHX[ UHYHUV OHV 3DWULRWHV VRQW UHYHQXV HQ IRUFH OHV GHX[ MRXUV

/oĂ&#x201E;TXLSH Ă&#x201E;WDLW FRPSRVĂ&#x201E;H GH 'HUHFN %URXVVHDX ¤PLOH *LUDUG =DFKDU\ /HVVDUG -DFRE 7XUPHO -XOLHQ &KDUULHU

3D U 3 , H UUH / X F /DIUDQFH

632576

6$,17(/=¤$5 s 6HORQ QRV VRXUFHV $OH[DQGUH &DUULHU GH 6DLQW(O]Ă&#x201E;DU SUHQGUDLW OD GLUHFWLRQ GH 9DQFRXYHU YHUV OD ĆŹQ GX PRLV DĆŹQ GH SDUWLFLSHU DXFDPSGHVHVSRLUVGHV&DQXFNV

DWWDTXDQW DX VW\OH UREXVWH TXL YLHQW GH FRQQDĂ&#x2030;WUHXQHWUĂ&#x192;VEHOOHVDLVRQHQ$XWULFKH

&HUWHV ELHQ GHV FKRVHV SHXYHQW FKDQJHU GoLFLOÂťPDLVVLOHWRXWVHFRQFUĂ&#x201E;WLVHLOVoDJLUD GoXQHEHOOHRFFDVLRQSRXU&DUULHUGHVHIDLUH UHPDUTXHUSDUXQHRUJDQLVDWLRQGHOD/LJXH QDWLRQDOHGHKRFNH\ 'H SOXV LO VHPEOHUDLW TXH GoDXWUHV IRUPDWLRQV GH OD /LJXH QDWLRQDOH RQW GĂ&#x201E;PRQWUĂ&#x201E; GH OoLQWĂ&#x201E;UĂ&#x2026;W SRXU OH MHXQH 3DJH_9RO1ĆťMXLQ_ZZZHGLWLRQEHDXFHFRP

Cette opposition ou intervention doit ĂŞtre accompagnĂŠe dâ&#x20AC;&#x2122;une preuve attestant de son envoi au demandeur ou Ă son procureur, par courrier recommandĂŠ ou certiďŹ ĂŠ ou par signiďŹ cation Ă  la personne, et ĂŞtre adressĂŠe Ă  la RĂŠgie des alcools, des courses et des jeux, 560, boul. Charest Est, QuĂŠbec (QuĂŠbec) G1K 3J3.

Jean-François Lachance Et AndrĂŠ Lachance S.E.N.C. LE CAFĂ&#x2030; DE LA 10 147, 1e Avenue Est Saint-Martin (QuĂŠbec) G0M 1B0 Dossier : 811 794

(1) Bar avec autorisation de spectacles (sans nuditĂŠ) et (1) Bar sur terrasse

147, 1ère Avenue Est Saint-Martin (QuÊbec) G0M 1B0

Avis est par la prĂŠsente donnĂŠ que lâ&#x20AC;&#x2122;assemblĂŠe gĂŠnĂŠrale annuelle incluant la sĂŠance dâ&#x20AC;&#x2122;information publique de La SociĂŠtĂŠ Alzheimer Chaudière-Appalaches se tiendra le mardi 19 juin 2012 Ă 19h00 au bureau de La SociĂŠtĂŠ au 440, boulevard Vachon Sud, Ă  SainteMarie. Invitation Ă  toute la population de Chaudière-Appalaches. Veuillez conďŹ rmer votre prĂŠsence en appelant au 1-888-387-1230. Bienvenue Ă  tous! Sonia Nadeau,

Directrice gĂŠnĂŠrale 

$OH[DQGUH&DUULHUDWWLUH O¡DWWHQWLRQGHVIRUPDWLRQV GHOD/1+

Toute personne, sociĂŠtĂŠ ou association au sens du Code civil peut, dans les 30 jours de la publication du prĂŠsent avis, sâ&#x20AC;&#x2122;opposer Ă une demande relative au permis ci-après mentionnĂŠ en transmettant Ă  la RĂŠgie des alcools, des courses et des jeux un ĂŠcrit assermentĂŠ qui fait ĂŠtat de ses motifs, ou intervenir en faveur de la demande, sâ&#x20AC;&#x2122;il y a eu opposition, dans les 45 jours de la publication du prĂŠsent avis.

AVIS DE CONVOCATION

AVIS DE CONVOCATION Le Centre dâ&#x20AC;&#x2122;action bĂŠnĂŠvole Beauce-Etchemin vous avise que son assemblĂŠe gĂŠnĂŠrale annuelle aura lieu :

Le 20 juin 2012 Ă 13h30

Ă la salle de lâ&#x20AC;&#x2122;hĂ´tel de ville de Beauceville 540, boul. Renault, Beauceville

Bienvenue Ă tous !&RPSĂ&#x201E;WLWLRQQDQW GDQV OD GLYLVLRQ $$$ OHV 3DWULRWHV RQW HQ HĆŞHW WUĂ&#x192;V PDO HQWUHSULV OD FRPSĂ&#x201E;WLWLRQ DYHF GHX[ GĂ&#x201E;IDLWHV FRXS VXU FRXS (Q OHYĂ&#x201E;H GH ULGHDX OoĂ&#x201E;TXLSH VoHVW LQFOLQĂ&#x201E;H SDU OD PDUTXH GH Âť IDFH DX 7%7 3LUDWHV GH 7URLV5LYLĂ&#x192;UHV &HWWH UHQFRQWUH D Ă&#x201E;WĂ&#x201E; PDUTXĂ&#x201E;H SDU XQ JUDQG WRWDO GH SXQLWLRQV FH TXL D FRPSOĂ&#x192;WHPHQW FKDQJĂ&#x201E; OD GRQQH /D MRXUQĂ&#x201E;H VoHVW SRXUVXLYLHDYHFXQHDXWUHGĂ&#x201E;IDLWHFHWWH IRLV DX FRPSWH GH Âť FRQWUH OH 3(, ;WUĂ&#x2026;PHGHOoĂ&#x2030;OHGX3ULQFH¤GRXDUG8QHYLFWRLUHSOHLQHPHQWPĂ&#x201E;ULWĂ&#x201E;HSRXUOHV3DWULRWHV%HDXFH$$$


3DU3,H UUH /X F/DI U DQFH

K&&ZÍ&#x203A;DW>K/ Ä&#x201A;Ĺ?Ć?Ć?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x152;Ä&#x17E;Ĺ?Ĺ?Ć?Ć&#x161;Ć&#x152;Ä&#x17E;ĆľĆ?Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ä&#x201A;ĆľÄ?Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć?Ć&#x161;ƾŜÄ&#x17E;Ä?ŽžĆ&#x2030;Ä&#x201A;Ĺ?ĹśĹ?Ä&#x17E;Ä Ć&#x161;Ä&#x201A;Ä?ĹŻĹ?Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x201A;ĹśĆ?ĹŻÄ&#x201A;Ć&#x152;Ä Ĺ?Ĺ?ŽŜÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x2030;ĆľĹ?Ć?Ć&#x2030;ĹŻĆľĆ?Ä&#x161;Ä&#x17E;ĎŻĎąÄ&#x201A;ĹśĆ? Ä&#x17E;Ć?Ć&#x161;Ä&#x192;ĹŻÄ&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä?Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä?Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x161;Í&#x203A;ƾŜ

d,E//EE/E&KZDd/Yh

dÄ&#x17E;ĹľĆ&#x2030;Ć?Ć&#x2030;ĹŻÄ&#x17E;Ĺ?Ŝ͏ϰϏĹ&#x161;Ä&#x17E;ĆľĆ&#x152;Ä&#x17E;Ć?Ć&#x2030;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ć?Ä&#x17E;ĹľÄ&#x201A;Ĺ?ĹśÄ&#x17E; ^Ä&#x201A;ĹŻÄ&#x201A;Ĺ?Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x192;Ä&#x161;Ĺ?Ć?Ä?ĆľĆ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć?Ä&#x17E;ůŽŜÄ?ŽžĆ&#x2030;Ä Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹśÄ?Ä&#x17E;Ć?͝ƾĆ&#x161;ŽžŽÄ?Ĺ?ĹŻÄ&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ć&#x2039;ĆľĹ?Ć?Ä&#x17E;y/'E^ Í&#x2014; >Ä&#x17E; Ć&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ĺ&#x161;ĹśĹ?Ä?Ĺ?Ä&#x17E;Ĺś Ć?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x201A; Ć&#x152;Ä&#x17E;Ć?Ć&#x2030;ŽŜĆ?Ä&#x201A;Ä?ĹŻÄ&#x17E; Ä&#x161;Ä&#x17E; ĹŻÍ&#x203A;Ĺ?ĹśĆ?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹŻÄ&#x201A;Ć&#x;ŽŜ Ä&#x161;Ä&#x17E; Ć?ŽůƾĆ&#x;ŽŜĆ? Ć&#x2030;Ĺ˝Ĺ?ĹśĆ&#x161; Ä&#x161;Ä&#x17E; Ç&#x20AC;Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;Ć?Í&#x2DC;/ĹŻÄ&#x161;Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĆľĆ?Ć?Ĺ?ĨÄ&#x201A;Ĺ?Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x161;ĆľĆ?ĆľĆ&#x2030;Ć&#x2030;Ĺ˝Ć&#x152;Ć&#x161;Ć&#x161;Ä ĹŻÄ Ć&#x2030;Ĺ&#x161;ŽŜĹ?Ć&#x2039;ĆľÄ&#x17E;Ć?ĆľĆ&#x152;Ä?Ä&#x17E;Ć?žĥžÄ&#x17E;Ć?Ć?ŽůƾĆ&#x;ŽŜĆ?Í&#x2022;Ĺ?ĹśÄ?ĹŻĆľÄ&#x201A;ĹśĆ&#x161; Ä&#x201A;ĆľĆ?Ć?Ĺ? ĹŻÄ&#x201A; ĹľÄ&#x201A;Ĺ?ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x201A;ĹśÄ?Ä&#x17E; Ä&#x17E;Ć&#x161; ĹŻÄ&#x201A; Ć&#x152;Ä Ć&#x2030;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ć&#x;ŽŜ Ä&#x161;Í&#x203A;Ĺ˝Ć&#x152;Ä&#x161;Ĺ?ĹśÄ&#x201A;Ć&#x161;Ä&#x17E;ĆľĆ&#x152;Ć? ÍžĆ&#x152;Ä Ĺ?ĹśĆ?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹŻÄ&#x201A;Ć&#x;ŽŜ tĹ?ĹśÄ&#x161;Ĺ˝Ç Ć?Í&#x2022; Ć&#x152;ĠͲ Ĺ?ĹśĆ?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹŻÄ&#x201A;Ć&#x;ŽŜ Ä&#x161;Ä&#x17E;Ć? Ä?ŽŜĎĹ?ĆľĆ&#x152;Ä&#x201A;Ć&#x;ŽŜĆ? Ä&#x161;Ćľ Ä?ĹŻĹ?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;ÍżÍ&#x2DC; >Í&#x203A;Ä&#x17E;ĹľĆ&#x2030;ĹŻĹ˝Ĺ? Ä?ŽžĆ&#x2030;Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x161; ƾŜ ĨŽĆ&#x152;Ć&#x161; Ć&#x2030;ŽƾĆ&#x152;Ä?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;Ĺ?Ä&#x17E; Ä&#x161;Í&#x203A;Ĺ?ŜĨŽĆ&#x152;ĹľÄ&#x201A;Ć&#x;Ć&#x2039;ĆľÄ&#x17E;ĹľÄ&#x201A;Ĺ?Ć?Ä&#x201A;ĆľĆ?Ć?Ĺ?Ä&#x161;Í&#x203A;Ä&#x201A;ĆľĆ&#x161;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ć?Ä Ć&#x2039;ĆľĹ?Ć&#x2030;Ä&#x17E;ĹľÄ&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ć?ÍžÄ&#x17E;Ç&#x2020;Í&#x2DC;Í&#x2014;Ä&#x201A;Ĺ?Ć?Ć?Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśĆ&#x152;Ä&#x17E;Ĺ?Ĺ?Ć?Ć&#x161;Ć&#x152;Ä&#x17E;ĆľĆ?Ä&#x17E;Ć?Í&#x2022;Ć?Ç&#x2021;Ć?Ć&#x161;Ä&#x;ĹľÄ&#x17E;Ć? Ä&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ä&#x201A;žĠĆ&#x152;Ä&#x201A;ŜƾžĠĆ&#x152;Ĺ?Ć&#x2039;ĆľÄ&#x17E;Í&#x2022;Ä?Ä&#x201A;ĹŻÄ&#x201A;ĹśÄ?Ä&#x17E;Ć?Ä ĹŻÄ&#x17E;Ä?Ć&#x161;Ć&#x152;ŽŜĹ?Ć&#x2039;ĆľÄ&#x17E;Ć?Í&#x2022;Ä?ŽŜĆ&#x161;Ć&#x152;Ć&#x20AC;ĹŻÄ&#x17E;Ć?Ä&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ĺ˝Ĺ?Ć?Ć?ŽŜÍ&#x2022;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ä?Í&#x2DC;Íż sÄ&#x17E;ĆľĹ?ĹŻĹŻÄ&#x17E;Ç&#x152;ĨÄ&#x201A;Ĺ?Ć&#x152;Ä&#x17E;Ć&#x2030;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;ĹśĹ?Ć&#x152;Ç&#x20AC;Ĺ˝Ć&#x161;Ć&#x152;Ä&#x17E;Í&#x2DC;sÍ&#x2DC;Ä&#x192;ĹŻÍ&#x203A;Ä&#x201A;ĆŠÄ&#x17E;ĹśĆ&#x;ŽŜÄ&#x161;Ä&#x17E;Í&#x2014; ^Ĺ?žŽŜDÄ&#x201A;Ć&#x161;Ĺ&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;ĆľͲĆ?Í&#x2DC;ĹľÄ&#x201A;Ć&#x161;Ĺ&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;ĆľÎ&#x203A;Ä?Ä&#x17E;Ä?Ĺ?ĹśÄ?Í&#x2DC;Ä?Ä&#x201A; Ç Ç Ç Í&#x2DC;Ä?Ä&#x201A;Ĺ?Ć?Ć?Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśĆ&#x152;Ä&#x17E;Ĺ?Ĺ?Ć?Ć&#x161;Ć&#x152;Ä&#x17E;ĆľĆ?Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ä&#x17E;Ä&#x201A;ĆľÄ?Ä&#x17E;Í&#x2DC;Ä?Žž

& &DLVVH(QUHJLVWUHXVHGH %HDXFHLQF %

ϰϭϴώώϴͲϭϰϭϲ

4492255

CĂ´te ouest AmĂŠricaine CHAUFFEURS EN â&#x20AC;&#x153;TEAMâ&#x20AC;? ET SOLO Minimum 3 ans dâ&#x20AC;&#x2122;expĂŠrience Couples bienvenus, camion attitrĂŠ BON SALAIRE Voyages Ă lâ&#x20AC;&#x2122;annĂŠe Infos Claude ou Jerry: (514) 367-0000

Une jeune entreprise dynamique situĂŠe Ă Tring-Jonction, Beauce qui se spĂŠcialise dans la fabrication dâ&#x20AC;&#x2122;armoires de cuisine est Ă  la recherche de vendeurs, distributeurs et installateurs pour les rĂŠgions de la Beauce et QuĂŠbec.

Vous avez 3 annĂŠes dâ&#x20AC;&#x2122;expĂŠrience et plus dans la vente dâ&#x20AC;&#x2122;armoires de cuisine. Si vous dĂŠsirez joindre notre ĂŠquipe, veuillez nous contacter par la poste ou par courriel. Ă&#x20AC; lâ&#x20AC;&#x2122;attention de: M.Pascal Pouliot 20, Rue Principale, Tring-Jonction, Beauce G0N 1X0Joignez-vous Ă nous

&DPSGHVpOHFWLRQGH O¡eFROH)RRW%HDXFH 6$,17(0$5,(s/HVDPHGLMXLQDXUD OLHX OH FDPS GH VĂ&#x201E;OHFWLRQ GH Oo¤FROH )RRW%HDXFH&HWWHSUDWLTXHVHWLHQGUD VXUOHWHUUDLQGHIRRWEDOOGHOD3RO\YD OHQWH %HQRĂ&#x2030;W9DFKRQ /oLQVFULSWLRQ DX FRĂ&#x2013;WGHÂťODVĂ&#x201E;OHFWLRQVHIHUDÂť KHWODSUDWLTXHFRPPHQFHUDÂťK SRXUVHWHUPLQHUÂťPLGL /HVMRXHXUVQĂ&#x201E;VHQHW GRLYHQW DSSRUWHU OHXU Ă&#x201E;TXLSHPHQW GH IRRWEDOODXFRPSOHWXQFKDQGDLO IRQFĂ&#x201E; SRXUOHVMRXHXUVGĂ&#x201E;IHQVLIVGHVVRXOLHUV ÂťFUDPSRQVHWXQSURWHFWHXUEXFFDO

2))5('¡(03/2,

Prince Logistic Service

632576

tĂŠl.: 418-426-1441 â&#x20AC;˘ tĂŠlĂŠc.: 418-426-1661 courriel : info@ebenisterienouvellegeneration.com

&HWWH VĂ&#x201E;OHFWLRQ SHUPHWWUD GH FRQVWUXLUH OoĂ&#x201E;TXLSH )RRW%HDXFH TXL MRXHUD FRQWUH OoĂ&#x201E;TXLSH GX 1RXYHDX %UXQVZLFN OH HU MXLOOHW Âť Oo8QLYHUVLWĂ&#x201E; GX 1RXYHDX%UXQVZLFN Âť 6DLQW-RKQ /HV MHXQHV DXURQW DXVVL OD FKDQFH GoHQWHQGUH GHV FRQIĂ&#x201E;UHQFLHUV H[SHUWV TXL OHXU SHUPHWWURQW GoĂ&#x2026;WUH SUĂ&#x2026;WV SRXU OHXU VDLVRQ DXWRPQDOH 3DUPL FHV FRQIĂ&#x201E;UHQFLHUV7D\ORU0&QDPDDUDDLOLHU UDSSURFKĂ&#x201E;DYHFOo8QLYHUVLWĂ&#x201E;Go2NODKRPD GLVFXWHUD DYHF OHV MHXQHV IRRWEDOOHXUV GHOD%HDXFHGHVRQH[SĂ&#x201E;ULHQFHGDQVOD 1&$$ /o¤FROH )RRW%HDXFH DFFXHLOOH WURLV SDUWHQDLUHV ĆŹQDQFLHUV  OD &RPPLVVLRQ 6FRODLUH%HDXFH(WFKHPLQOo$VVRFLDWLRQ GHV $QFLHQV &RQGRUV HW OH 7RXUQRL &RPULH *U½FH Âť FHV FROODERUDWHXUV OHV MHXQHV IRRWEDOOHXUV GH OD UĂ&#x201E;JLRQ

3DU3,H UUH /X F/DI U DQFH

¡ ¡ ¡ ¡

Scierie de bois franc dynamique et solide 11 Ă 16 $/h, selon lâ&#x20AC;&#x2122;expĂŠrience Formation, avantages sociaux, avancement Ă&#x2030;quipe de direction Ă  l'ĂŠcoute de ses employĂŠs

H[SĂ&#x201E;ULHQFH

3RXUGHSOXVDPSOHVLQIRUPDWLRQVYRXV SRXYH] MRLQGUH 0DGG\ /DFURL[ DX 

DX[ MHXQHV DGHSWHV GX EDOORQ URQG GH EĂ&#x201E;QĂ&#x201E;ĆŹFLHU GoXQ HQFDGUHPHQW GH KDXW QLYHDX Â&#x2020;1RXVVRPPHVH[WUĂ&#x2026;PHPHQWKHXUHX[ GH SRXYRLU RĆŞULU FH FDPS SRXU XQH H DQQĂ&#x201E;H D PHQWLRQQĂ&#x201E; OoHQWUDĂ&#x2030;QHXU FKHI $OH[ 9HLOOHX[ 1RXV XWLOLVRQV GHV PĂ&#x201E;WKRGHV GoDSSUHQWLVVDJH DFFĂ&#x201E;OĂ&#x201E;UĂ&#x201E; TXL SHUPHWWHQW DX[ MHXQHV GH UHWHQLU HQFRUHSOXVFHTXoLOVIRQWÂ&#x2013; 'DQV XQ HQYLURQQHPHQW MXPHODQW OH SODLVLU OoDSSUHQWLVVDJH HW OH GĂ&#x201E;SDVVHPHQW OH FDPS SHUPHWWUD DX[ MHXQHVGHWUDYDLOOHUDYHFOHEDOORQPDLV DXVVL GH SUHQGUH SDUW Âť GHV VĂ&#x201E;DQFHV WRXFKDQWDXGĂ&#x201E;YHORSSHPHQWDWKOĂ&#x201E;WLTXH HWPRWHXU

Le CĂŠgep Beauce-Appalaches recherche une ou un technicien en gĂŠnie civil pour un emploi occasionnel Ă raison de 25 heures/semaine - 34 semaines.

Date limite de mise en candidature : 22 juin 2012 Ă 16h

XQH

632576

6$,17*(25*(6 s /D H Ă&#x201E;GLWLRQ GX FDPS GH VRFFHU GHV +XQV SRXU OHV MRXHXUVHQWUHHWDQVDXUDOLHXOH HWMXLQDX[WHUUDLQVV\QWKĂ&#x201E;WLTXHV Âť6DLQW*HRUJHV

Envoie-nous ton CV pour obtenir une entrevue | TĂŠlĂŠphone : 418-424-0096 martindumas@boispoulin.ca | www.boispoulin.ca

SESSIONS : AUTOMNE 2012 ET HIVER 2013

SRXUURQW YLYUH H[FHSWLRQQHOOH

HpGLWLRQGXFDPSGHVRFFHU GHV+XQV

4 POSTES DE JOURNALIERS Ă&#x20AC; COMBLER

TECHNICIEN-NE EN GĂ&#x2030;NIE CIVIL

/oXQGHVFRQIĂ&#x201E;UHQFLHUV7D\ORU0&QDPDDUD

$FWHXUV LPSRUWDQWV DX QLYHDX GX GĂ&#x201E;YHORSSHPHQW GX VRFFHU GDQV OD UĂ&#x201E;JLRQ GH OD %HDXFH OHV +XQV VRQW ĆŹHUV GoRĆŞULU FH FDPS TXL SHUPHWWUD

&KDTXH SDUWLFLSDQW UHFHYUD XQ WVKLUW GX FDPS 3OXVLHXUV SUL[ GH SUĂ&#x201E;VHQFH VHURQWĂ&#x201E;JDOHPHQWRĆŞHUWV3RXUREWHQLU SOXVGHUHQVHLJQHPHQWVYLVLWH]OHZZZ KXQVRFFHUFRP

ZZZHGLWLRQEHDXFHFRP_9RO1ĆťMXLQ_3DJH


3D U 3 L H U U H / X F /DIUDQFH

632576

8QWURXG¡XQFRXSj)UDPSWRQ )5$03721 s /H SUHPLHU WURX GoXQ FRXS GH OD VDLVRQ DX &OXE GH JROI 'RUFKHVWHU D Ă&#x201E;WĂ&#x201E; UĂ&#x201E;XVVL OH PDL SDU

0DU\VH6W-HDQDXWURXQXPĂ&#x201E;URDYHF XQ K\EULGH VXU XQH GLVWDQFH YHUJHV

/HV WĂ&#x201E;PRLQV GH OoĂ&#x201E;YĂ&#x201E;QHPHQW VRQW /LRQHO9DFKRQ-HDQ'XPDVHW*HQQDUG 

'HOLVOH 0DU\VH 6W-HDQ DYDLW GĂ&#x201E;MÂť UĂ&#x201E;DOLVĂ&#x201E;OoH[SORLWOHVHSWHPEUH

3D U 3 L H U U H / X F /DIUDQFH

632576

,OVREWLHQQHQWOHXUFHLQWXUHQRLUH

OFFRE Dâ&#x20AC;&#x2122;EMPLOI TECHNICIEN EN CAROSSERIE Vous ĂŞtes motivĂŠ par les dĂŠďŹ s ? Vous ĂŞtes reconnu pour votre talent de technicien ? Vos rĂŠalisations dĂŠmontrent votre goĂťt pour le succès ? Lâ&#x20AC;&#x2122;entreprise Fix Auto St-Henri se positionne parmi les plus performantes de son secteur dâ&#x20AC;&#x2122;activitĂŠ depuis près de 40 ans. Nous sommes Ă la recherche dâ&#x20AC;&#x2122;un candidat dynamique pour effectuer des tâches de dĂŠbosselage et peinture. Nous offrons une gamme dâ&#x20AC;&#x2122;avantages sociaux, assurance salaire, maladieâ&#x20AC;Ś

6$,17(0$5,(s/HPDLWURLVĂ&#x201E;OĂ&#x192;YHV GH .HPSR .DUDWĂ&#x201E; 6DLQWH0DULH RQW SDVVĂ&#x201E; DYHF VXFFĂ&#x192;V OHXU WHVW SRXU OoREWHQWLRQGHODFHLQWXUHQRLUHVRXVOD VXSHUYLVLRQGH-HDQ*X\$QJHOO

,O VoDJLW GH 3KLOLSSH $UVHQDXOW 'DQLHO &Ă?WĂ&#x201E;HW.HYHQ3HUUHDXOW

Auto Excellence / Fix Auto St-Henri 418-882-0355 fax 418-882-5563 email: excelsyl@globetrotter.net

4450502

Contactez-nous au 418 882-0333 et demandez Sylvain, par courriel Ă excelsyl@globetrotter.net ou par fax : 418 882-5563.

3KLOLSSH$UVHQDXOW'DQLHO&Ă?WĂ&#x201E;-HDQ*X\$QJHOOHW.HYHQ3HUUHDXOW

Aux passionnĂŠs de lâ&#x20AC;&#x2122;alimentation, votre MAGASIN COOP de Saint-GĂŠdĂŠon de Beauce est Ă la recherche dâ&#x20AC;&#x2122;une personne dynamique pour combler le poste suivant :

DIRECTEUR GĂ&#x2030;NĂ&#x2030;RAL

Nous RECHERCHONS des candidats permanents pour quart de jour et de soir!!!

ResponsabilitĂŠs Relevant directement du conseil dâ&#x20AC;&#x2122;administration de la coopĂŠrative, vous gĂŠrerez lâ&#x20AC;&#x2122;ensemble des activitĂŠs et des ressources de la coopĂŠrative tant pour le secteur ĂŠpicerie que la quincaillerie. Vous coordonnerez et superviserez les procĂŠdures administratives, les opĂŠrations, le dĂŠveloppement ainsi que les activitĂŠs de promotion coopĂŠrative. Vous rĂŠpondrez aux demandes de votre clientèle et du conseil dâ&#x20AC;&#x2122;administration.

ALUTREC Inc. est le leader en fabrication de semi-remorques en aluminium. Vous dĂŠsirez faire partie dâ&#x20AC;&#x2122;une ĂŠquipe dynamique et innovatrice et vous aimez les dĂŠďŹ s? JOIGNEZ-VOUS Ă&#x20AC; NOUS !

Exigences â&#x20AC;˘ Formation universitaire ou collĂŠgiale dans les secteurs de lâ&#x20AC;&#x2122;administration des affaires ou toute autre formation ou expĂŠrience dans le domaine de lâ&#x20AC;&#x2122;alimentation jugĂŠe pertinente. La personne possĂŠdant une formation ĂŠquivalente devra compter 5 Ă 10 annĂŠes dâ&#x20AC;&#x2122;expĂŠrience pertinente en gestion dans le domaine alimentaire ou du commerce de dĂŠtail (secteur quincaillerie serait un atout). â&#x20AC;˘ ExpĂŠrience en gestion des ressources humaines, matĂŠrielles et ďŹ nancières. â&#x20AC;˘ Connaissances du secteur de lâ&#x20AC;&#x2122;alimentation, de la ďŹ nance, de la quincallerie et de lâ&#x20AC;&#x2122;informatique sont des atouts importants.

Toutes les dĂŠmarches seront traitĂŠes de façon conďŹ dentielle. Si ce poste vous intĂŠresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 22 juin 2012 Ă lâ&#x20AC;&#x2122;adresse suivante : Ressources humaines, secteur dĂŠtail, 950, av. GalilĂŠe, QuĂŠbec (QuĂŠbec) G1P 4B7. Seuls les candidats rĂŠpondant aux exigences requises seront convoquĂŠs en entrevue. Ce poste est ĂŠgalement offert aux hommes et aux femmes.

3DJH_9RO1ĆťMXLQ_ZZZHGLWLRQEHDXFHFRPHabilitĂŠs et compĂŠtences â&#x20AC;˘ Gestionnaire ĂŠprouvĂŠ â&#x20AC;˘ Excellent communicateur â&#x20AC;˘ CapacitĂŠ dâ&#x20AC;&#x2122;analyse et excellent jugement â&#x20AC;˘ Sens de la planiďŹ cation et de lâ&#x20AC;&#x2122;organisation â&#x20AC;˘ Approche axĂŠe sur le client â&#x20AC;˘ Leadership et aptitude Ă mobiliser le personnel et Ă  obtenir son engagement â&#x20AC;˘ FacilitĂŠ Ă  ĂŠtablir de bonnes relations avec le personnel, les membres et le milieu â&#x20AC;˘ Bonne connaissance du français (lâ&#x20AC;&#x2122;anglais, un atout).

Lieu de travail : 115 Rue St-Georges, Sainte-Agathe-de-Lotbinière QuĂŠbec G0S 2A0 Les postes suivants sont Ă combler rapidement: â&#x20AC;˘ Soudeurs assembleurs â&#x20AC;˘ Journaliers (scie, perceuse) â&#x20AC;˘ Journaliers (Assemblage)

Avantages sociaux TRĂ&#x2C6;S concurrentiels â&#x20AC;˘ Service de navette â&#x20AC;˘ Uniforme de travail fourni â&#x20AC;˘ Assurances collectives â&#x20AC;˘ Service de PAE aux employĂŠs â&#x20AC;˘ Fonds de pension (janvier 2013) et leurs familles â&#x20AC;˘ Club social â&#x20AC;˘ ComitĂŠ dâ&#x20AC;&#x2122;employĂŠs â&#x20AC;˘ DĂŠpartement RH dynamique â&#x20AC;˘ Prime de soir de 1$/heure Salaire offert : Salaires concurrentiels reconnaissant expĂŠrience et compĂŠtences. Horaire de travail : JOUR : 40 heures sur 4 jours et demi : Du lundi au jeudi de 7h Ă 16h15 et le vendredi de 7h Ă  12h SOIR : 40 heures sur 4 soirs : Lundi au jeudi de 16h Ă  2h45 BIENVENUE AUX TEMPS PARTIEL ET AUX DAMES !!!

Envoyez votre CV Ă lâ&#x20AC;&#x2122;attention de : Chantal de Carufel, Coordonnatrice aux Ressources humaines Courriel : rh@alutrec.com / TĂŠlĂŠcopieur : 418-831-1194 / Site Web : www.alutrec.comEN PLEINE EXPANSION


3D U 3 L H U U H 6 D X FLHU

632576

/¡RIIHQVLYHGHV-DUUHWV1RLUVHQFRQJp Avantages inc.

6$,17*(25*(6 s /oDWWDTXH GHV -DU UHWV 1RLUV VoHVW RĆŞHUW XQH VRLUĂ&#x201E;H GH FRQJĂ&#x201E; OH YHQGUHGL MXLQ GHUQLHU ORUV GH OHXU YLVLWH Âť /Ă&#x201E;YLV /HV IUDSSHXUV QoRQW IUDSSĂ&#x201E; HQ OLHX VĂ&#x2013;U TXoHQ TXDWUH RFFDVLRQV GDQV XQH GĂ&#x201E;IDLWH GH Âť IDFHDX3URPRWXHOGH/Ă&#x201E;YLV

#7: Magnifique maison Ă ĂŠtages, quartier familial, finition int. haut de gamme, aucun voisin arrière. Terrain paysagĂŠ bordĂŠ dâ&#x20AC;&#x2122;une petite rivière. 3 c.c. et belle salle de bains Ă  lâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠtage. Ă&#x20AC; voir!

#12 : Maison unique Ă lâ&#x20AC;&#x2122;intĂŠrieur, plafond cathĂŠdrale au rez-dechaussĂŠe et dans les chambres Ă  coucher. Finition intĂŠrieure de grande qualitĂŠ avec 3 chambres et une très grande salle familiale.

Philippe Audet Bur. : 418.221.0101

4432604

Courtier immobilier

418.389.9026

/DIRUPDWLRQEHDXFHURQQHPHWDLQVLĆŹQ ÂťXQHVĂ&#x201E;ULHGHTXDWUHYLFWRLUHV/Ă&#x201E;YLVHW 6DLQW*HRUJHVVRQWPDLQWHQDQWÂťĂ&#x201E;JDOLWĂ&#x201E; DX SUHPLHU UDQJ GH OHXU GLYLVLRQ 3RXU UHYHQLUÂťODUHQFRQWUHOHODQFHXUSDUWDQW $OH[DQGUH &DQXHO VoHVW IDLW IUDSSHU VROLGHPHQW GĂ&#x192;V OD PDQFKH LQLWLDOH ,O D FRQFĂ&#x201E;GĂ&#x201E; GHX[ SRLQWV DX[ ORFDX[ /Ă&#x201E;YLV HQDDMRXWĂ&#x201E;XQWURLVLĂ&#x192;PHGHX[PDQFKHV SOXV WDUG SRXU FUHXVHU OoĂ&#x201E;FDUW Âť Âť (Q UHOĂ&#x192;YH -LPP\ &KDERW D ELHQ IDLW HQ SHUPHWWDQW Âť VRQ Ă&#x201E;TXLSH GoHVSĂ&#x201E;UHU XQ UHWRXU HQ ĆŹQ GH UHQFRQWUH %LHQ WUDQTXLOOHMXVTXHOÂťOHV-DUUHWV1RLUVRQW ELHQ IDLOOL MRXHU FH PDXYDLV WRXU HQ H PDQFKHHQUHPSOLVVDQWOHVVHQWLHUVPDLV LOV RQW GĂ&#x2013; VH FRQWHQWHU GoXQ VHXO SRLQW UĂ&#x201E;VXOWDWGoXQEDOORQVDFULĆŹFHGH%HUQDUG 3DUHQW &RPPH FH IXW VRXYHQW OH FDV GHSXLVOHGĂ&#x201E;EXWGHODVDLVRQOoRĆŞHQVLYH QoD SDV OLYUĂ&#x201E; OD PDUFKDQGLVH GDQV OHV PRPHQWVRSSRUWXQV /HV-DUUHWV1RLUVSRXUURQWVHUHSUHQGUH GĂ&#x192;V OH YHQGUHGL MXLQ DORUV TXoLOV UHFHYURQWODYLVLWHGXGHOD&KDXGLĂ&#x192;UH ÂťFRPSWHUGHKDXWHUUDLQGX&HQWUH VSRUWLI/DFURL['XWLO

LAC-ETCHEMIN

Agence immobilière

LAC-ETCHEMIN

#11: Superbe propriĂŠtĂŠ de grande qualitĂŠ, 4 façades en brique et très grand terrain, solarium 4 saisons avec immense spa, foyer et salle dâ&#x20AC;&#x2122;eau. grande cuisine refaite Ă neuf avec beaucoup dâ&#x20AC;&#x2122;espace. 4 chambres Ă  lâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠtage, plancher radiant et air climatisĂŠ.

SAINT-GEORGES

SAINT-JOSEPH

#10 : Belle maison dans quartier familial, grand garage excavĂŠ 18â&#x20AC;&#x2122; x 30â&#x20AC;&#x2122;, plancher radiant, toit cathĂŠdrale et beaucoup de clartĂŠ. 4 chambres, 2 s.b., piscine hors terre et vue magnifique sur la vallĂŠe de la Chaudière. Ă&#x20AC; voir absolument!

SAINT-JOSEPH-DES-Ă&#x2030;RABLES

SAINTE-MARIE

#14 : Secteur recherchĂŠ, très beau jumelĂŠ situĂŠ dans quartier familial. Très bien ĂŠclairĂŠ, aires ouvertes Ă lâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠtage principale, s.b. et salle dâ&#x20AC;&#x2122;eau. 2 c.c. avec espace familial et salle de bains au sous-sol. Grande terrasse Ă  lâ&#x20AC;&#x2122;arrière.

SAINTE-MARIE

#15 : Secteur recherchĂŠ, magnifique jumelĂŠ dans secteur familial,très bien ĂŠclairĂŠ, aires ouverte avec salle de bains Ă lâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠtage principale. 2 c.c., espace familial, salle de bains et salle dâ&#x20AC;&#x2122;eau au s.s. Grande terrasse et cabanon Ă  lâ&#x20AC;&#x2122;arrière.

SAINT-GEORGES

#4: Jolie maison style rustique avec grand terrain et aucun voisin Ă lâ&#x20AC;&#x2122;arrière. Grand garage et piscine hors terre, la campagne en ville. 3 chambres, 1 salle de bains, une visite sâ&#x20AC;&#x2122;impose!

SAINT-ODILON

#8 : Charmante maison Ă ĂŠtages, intĂŠrieur entièrement rĂŠnovĂŠ Ă  lâ&#x20AC;&#x2122;ancienne, 3 chambres, 1 salle de bains, beaucoup dâ&#x20AC;&#x2122;espace de rangement. Ă&#x20AC; venir visiter!

$YHFXQEDOORQVDFULILFH%HUQDUG3DUHQWDSURGXLW OHVHXOSRLQWGHVVLHQVGDQVODGĂ&#x201E;IDLWH

NOUVEAU #13 : Terrain situĂŠ dans un secteur paisible, boisĂŠ et bordĂŠ de haies. Petit lac pour baignade sur le terrain.

PRIX RĂ&#x2030;VISĂ&#x2030;41 Rg St-Charles S., Saint-Magloire, faut voir! MagniďŹ que domaine pour les amants de la nature. PoĂŞle au bois. Terre de 105 acres dont 20% de culture et 80% en forĂŞt. Maison ancestrale entièrement renovĂŠe avec solage coulĂŠ en 2005, 1 garage 30â&#x20AC;&#x2122;x40â&#x20AC;&#x2122; isolĂŠ et chauffĂŠ, 1 garage 20x30, trois lacs amĂŠnagĂŠs. #15

Saint-LĂŠon-de-Standon, belle rĂŠsidence avec dĂŠcor chaleureux, foyer bois, armoire merisier, comptoir granite, terrain de 37 400 p.c. Garage double avec rangement 2e ĂŠtage, comprend chalet 10â&#x20AC;&#x2122;X20â&#x20AC;&#x2122;, entièrement paysager. Vue panoramique Ă 10 minutes de tous les services. #12

Cap-Saint-Ignace, Vue magniďŹ que sur des chutes. PropriĂŠtĂŠ entièrement rĂŠnovĂŠe, Ă 10 minutes de Montmagny. Un atelier extĂŠrieur 12x8 plus une remise un cĂ´tĂŠ 20x16 avec un autre de 9x8. Grand balcon 14x17 en bois. Entièrement paysager. #6

Sainte-AurĂŠlie, petit domaine exceptionnel en bordure de Lac Jolie. PossibilitĂŠ de deux 3 1/2. Ă&#x20AC; quelques minutes du village. #10

Frampton, très belle propriĂŠtĂŠ entièrement rĂŠnovĂŠe, vue panoramique, Ă quelques km du terrain de golf, piscine creusĂŠe et chauffĂŠe de 30â&#x20AC;&#x2122; x 16â&#x20AC;&#x2122;, grand chalet sur le terrain de 20â&#x20AC;&#x2122; x 30â&#x20AC;&#x2122; sur 2 ĂŠtages pour acceuillir les amis.

Frampton, magniďŹ que rĂŠsidence situĂŠe au bord du Lac Oâ&#x20AC;&#x2122;Neil. Construction haut gamme. Près du Club du Golf Frampton. Entièrement paysagĂŠ. #14

Saint-LĂŠon-de-Standon, belle dâ&#x20AC;&#x2122;autrefois. IdĂŠal pour professionnels, couet et cafĂŠ ou pour location de chambre pour travailleurs. Au centre du village. #7

Saint-Joseph-de-Coleraine, En bordure du Grand Lac St-François, endroit idĂŠal pour les amants de la nature, mais près du village et tous les services. Rapport dâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠvaluation professionnel en 2010 #4-2

Sainte-Marie, très belle propriÊtÊ, grand terrain, près de tout, idÊal pour professionel. #9

Lambton, Construction supĂŠrieure, bord du Lac StFrançois, vue magniďŹ que, 3 chambres, 2 salles de bains. Un quai 35â&#x20AC;&#x2122;x 13â&#x20AC;&#x2122; descente de bâteau en ciment. Garage 52â&#x20AC;&#x2122;x 25â&#x20AC;&#x2122;, système dâ&#x20AC;&#x2122;irrigation extĂŠrieur, paysagement exceptionnel, rapport ĂŠvaluation 2008. #3-2

Lambton, bord de lâ&#x20AC;&#x2122;eau, petit lac Lampton, belle propriĂŠtĂŠ, 4 cĂ´tĂŠs de pierre granit, paysager, 270 pieds de façade sur le Lac, habitable Ă lâ&#x20AC;&#x2122;annĂŠe. #11

Saint-Martin, propriÊtÊ beau secteur au coeur du village, très propre, avec garage. #2

Aubaine, propriÊtÊ entièrement rÊnovÊe, avec beau grand terrain, beau grand balcon, près de tout . #

Saint-Paul-de-Montminy, endroit magique pour chasser orignaux, chevreuil+ pĂŞche. 700 ĂŠrables et plus, inclus terre Ă bois de 60.34 hectares. ZonĂŠ blanc. #5-2

Sainte-Rose-de-Watford, Chalet avec grand terrain au Lac Algonquin, accès la lâ&#x20AC;&#x2122;annĂŠe. #5

SAINT-SYLVESTRE Endroit magniďŹ que avec vue panoramique sur ville de QuĂŠbec. Construit en bois rond de pins blanc. 500 entailles, plus de 500 jeunes pousses. #13

Armagh, terrain de 8.36 hectares. IdĂŠal pour chalet, vendu sans garantie lĂŠgale, site exceptionnel pour chasse, pĂŞche, ski, etc. #3

Adstock, très belle propriĂŠtĂŠ. Habitable Ă lâ&#x20AC;&#x2122;annĂŠe, 4 cĂ´tĂŠs briques, foyer au gaz (3 faces), thermopompe. Terrain plat, accès direct au lac. Lac long de 27 km, près du Mont Adstock et Parc Frontenac. Pistes de randonnĂŠes, VTT et motoneiges Ă  proximitĂŠ. #1-2

TERRE Ă&#x20AC; VENDRE - LORETTEVILLE IdĂŠal pour construction, possibilitĂŠ ĂŠchange. Pour zone humide.

ZZZHGLWLRQEHDXFHFRP_9RO1ĆťMXLQ_3DJH


,002%,/,(5

(QWUHWHQLUDYDQWGHFXLUH

Vendre ou acheter, un courtier câ&#x20AC;&#x2122;est lĂ pour vous aider!

STE-MARIE

NOU

VEA U

Avantages inc.

VEA U

Courtier immobilier

Agence immobilière 418-832-1001

Confiance et professionnalisme

Très joli jumelÊ condo STE-MARIE fini sur 3 Êtages, 4 c.c., 2 s.b., très propre , aucun voisin arrière, garage et stationnement privÊ, piscine creusÊe, vue magnifique. 629, 139 0 00 $ #172 Jordan.

Magnifique jumelÊ très bien situÊ. Terrain très intime bordÊ de haies de cèdres. PossibilitÊ de 2 chambres, idÊal pour couple. Aires ouvertes très ÊclairÊes. ClÊ en main. #168 410, rue des Tilleuls.

Grande rĂŠsidence bien entretenue, 4 c.c. et 2 s.b., garage intĂŠgrĂŠ et entrĂŠe extĂŠrieure. Cabanon, terrain clĂ´turĂŠ. Secteur tranquille tout en ĂŠtant près de lâ&#x20AC;&#x2122;autoroute. IdĂŠal pour jeune famille ou première #171 maison. 636, Ave. du Roi.

Grande propriÊtÊ 4 côtÊs briques, de 5 chambres et 2 s.b., dans un bel environnement, très ensoleillÊ, près de tous les services, terrain de 10 240 p.c. en ville, bordÊe de haies. #165 540, Bois-Joli.

STE-MARIE

PRIX

RĂ&#x2030;V

ISĂ&#x2030;

Très joli jumelÊ haut de STE-MARIE gamme. 2 chambres, bois et cÊramique, très bien situÊ. Une vue splendide avec joli terrain. Très bon rapport qualitÊ prix. 661, La VÊrendrye.

STE-MARIE

NOU

'oDERUGHWFoHVWODEDVHXQQHWWR\DJH PHQVXHO GX ĆŹOWUH KDELWXHOOHPHQW LQVWDOOĂ&#x201E; HQ DPRQW GX YHQWLODWHXU

RENĂ&#x2030; MARTEL

418-806-3533 STE-MARIE

(Q HĆŞHW VL YRXV Ă&#x2026;WHV GH FHX[ TXL RQW JURJQĂ&#x201E; FRQWUH OD QHLJH HW OD SOXLH YRXV QH YRXOH] FHUWDLQHPHQW SDV Ă&#x2026;WUH GH FHX[ TXL VH SODLQGURQW HQ SOXV GX VROHLOf $LQVL YRXV OoDXUH] GHYLQĂ&#x201E; LO VHUD TXHVWLRQ LFL GH OoHQWUHWLHQ GHV WKHUPRSRPSHV HW GHV DSSDUHLOV GH FOLPDWLVDWLRQ

4420577

/DWHPSĂ&#x201E;UDWXUHDX4XĂ&#x201E;EHFDVHVKDXWV HW VHV EDV 'DQV OD PĂ&#x2026;PH MRXUQĂ&#x201E;H LO SHXW IDLUH GH Âť GHJUĂ&#x201E;V &HOVLXV SOHXYRLU YHQWHU HW HQVXLWH IDLUH XQ WHPSV PDJQLĆŹTXH DYDQW TXH OD SOXLH QH UHYLHQQH Âť QRXYHDXf &HSHQGDQW GDQVTXHOTXHVVHPDLQHVVHWHUPLQHUD OH SULQWHPSV HW GĂ&#x201E;EXWHUD HQĆŹQ OoĂ&#x201E;WĂ&#x201E; 6WDWLVWLTXHPHQWLOIDXGUDELHQTXHOD FKDOHXUVHUHPRQWUHOHERXWGXQH]HW ÂťFHPRPHQWLOIDXGUDĂ&#x2026;WUHSUĂ&#x2026;W

NOU

VEA U

#174

Luxueuse rĂŠsidence victorienne de 6 chambres, donnant sur la rivière Chaudière. Merveilleusement entretenue et possibilitĂŠ dâ&#x20AC;&#x2122;en faire un gĂŽte. Cachet rarement vu. 245, rue Notre-Dame. #173

SUĂ&#x201E;YLHQW OoXVXUH K½WLYH GH FH GHUQLHU FDU XQ ĆŹOWUH ERXFKĂ&#x201E; HPSĂ&#x2026;FKH OD OLEUH FLUFXODWLRQ GH OoDLU FH TXL D SRXU HĆŞHW GHPHWWUHXQHSUHVVLRQVXSSOĂ&#x201E;PHQWDLUH VXU OH PRWHXU GX YHQWLODWHXU HW GH UDFFRXUFLUDLQVLVDGXUĂ&#x201E;HGHYLH6LYRXV SRVVĂ&#x201E;GH] XQ DSSDUHLO GH FOLPDWLVDWLRQ PXUDO SRUWDWLI RX GH IHQĂ&#x2026;WUH OH QHWWR\DJH GHV ĆŹOWUHV VLWXĂ&#x201E;V GDQV OD SDUWLH LQWĂ&#x201E;ULHXUH GX V\VWĂ&#x192;PH VH UĂ&#x201E;YĂ&#x192;OH Ă&#x201E;JDOHPHQWIRQGDPHQWDO 'DQV OH PĂ&#x2026;PH GHVVHLQ SXLVTXH OoDLU FLUFXOH SDU GHV FRQGXLWV OD YĂ&#x201E;ULĆŹFDWLRQ

GH OHXU SURSUHWĂ&#x201E; HVW QĂ&#x201E;FHVVDLUH 8QH IRLV FKRVH IDLWH VL YRXV YRXOH] YRXV Ă&#x201E;YLWHU OHV PDXYDLVHV VXUSULVHV SHQVH] ÂťIDLUHDSSHOÂťXQHQWUHSUHQHXUTXDOLĆŹĂ&#x201E; XQHIRLVSDUDQQĂ&#x201E;H 9RLOÂť &H QoĂ&#x201E;WDLW ULHQ GH ELHQ VRUFLHU HW YRXV SRXYH] DLQVL SURĆŹWHU GH OoĂ&#x201E;WĂ&#x201E; VDQV UHVWULFWLRQ 3DU FRQWUH VL YRXV QH PoDYH]SDVĂ&#x201E;FRXWĂ&#x201E;HWTXHYRWUHDSSDUHLO IDLWGĂ&#x201E;IDXWSUHQH]XQHFUĂ&#x192;PHJODFĂ&#x201E;HHW DWWHQGH]OoDXWRPQH

MAISONS Ă&#x20AC; VENDRE 1

St-Lambert, 12, Place Philippe, 3 chambres, garage 24â&#x20AC;&#x2122;x32â&#x20AC;&#x2122; isolĂŠ, terrain 17 213 p.c. Jean-Philippe

2

St-Joseph, Terrasse Fleury. Super propre. 2 chambres, piscine et remise. Jean-Philippe

NOUVEAU 

Avec tout nouveau mandat, OBTENEZ

CONSULTATION GRATUITE EN HOMESTAGING (Mise en valeur de votre propriĂŠtĂŠ avant la vente.) SAINTE-MARIE

SAINTE-MARGUERITE

Très jolie propriĂŠtĂŠ, entièrement rĂŠnovĂŠe, 3 c.c. RevĂŞtement en ďŹ brociment, aucun voisin Ă lâ&#x20AC;&#x2122;arrière. Nâ&#x20AC;&#x2122;attendez plus, elle est faite pour vous! 130 000$

La campagne Ă 5 min. de la ville, belle propriĂŠtĂŠ, 5 chambres, garage 30â&#x20AC;&#x2122;x40â&#x20AC;&#x2122; et chalet 16â&#x20AC;&#x2122;x21â&#x20AC;&#x2122;. Le tout sur terrain de 26 000 p.c. pour seulement 170 000$.

SAINTE-MARGUERITE

SAINT-GEORGES

SAINTE-MARIE

Maison sur le bord du lac Pomerleau, possibilitĂŠ de 2 c.c., elle sera vous ravir par son lieu de villĂŠgiature. 79 500$

Duplex au coeur de St-Georges Ouest, 2 x 4 1/2. Le premier ĂŠtage est occupĂŠ par un propriĂŠtaire occupant. ProďŹ tez de lâ&#x20AC;&#x2122;occasion! 119 000$

Splendide propriĂŠtĂŠ ayant subi rĂŠnovation majeur, 4 c.c., garage excavĂŠ 18 x 24, piscine , terrain intime. 259 000$

SAINTE-MARIE

SAINT-GEORGES

Spacieuse propriĂŠtĂŠ de 6 chambres,2 garages, grand terrain, près de tout, Une visite vous convaincra ! Prix en dessous de lâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠvaluation de 2010. 269 000$

Très belle propriĂŠtĂŠ avec logement au sous-sol, cuisine neuve en thermoplastique, tout en brique, avec abri dâ&#x20AC;&#x2122;auto 26x29, terrain de 15 000 p.c. avec 2 remises. Un investissement rassurant! 195 000$

THETFORD MINES

fait par DĂ&#x2030;COR KASA. VENDEZ PLUS RAPIDEMENT ET Ă&#x20AC; MEILLEUR PRIX! Aucune obligation de votre part.

SAINT-PROSPER

SAINTS-ANGE

RĂŠsidence situĂŠe Ă 15 min. de St-Georges, 3 c.c. sur terrain de + de 32 000 p.c., avec garage de 16â&#x20AC;&#x2122;x46â&#x20AC;&#x2122;,aucun voisin arrière. TranquillitĂŠe assurĂŠe! 116 000$

Maison aux abord dâ&#x20AC;&#x2122;un petit lac sur terrain de 27 000 p.c. avec garage, aucun voisin Ă lâ&#x20AC;&#x2122;arrière. IdĂŠal pour bricoleur. Seulement 85 000$.

Info.: Jean-Philippe Poulin, courtier immobilier 418.774.9234 â&#x20AC;˘ 418.998.4279 Gilles Poulin inc. Agence immobilière

HÊlène Darveau H

courtier immobilier

RIVE-SUD

418 563 8301LAC POULIN PropriĂŠtĂŠ de prestige au Lac Poulin. Entièrement rĂŠnovĂŠe, remise 12â&#x20AC;&#x2122;x20â&#x20AC;&#x2122; et hangar Ă bateau. Appellez pour plus dâ&#x20AC;&#x2122;informations. 420 000$

3Quadruplex,rĂŠnovĂŠ par un entrepreneur, bonne rentabilitĂŠ,bien situĂŠ. Ă&#x20AC; qui la chance? 169 000$

St-Joseph, 1½ Êtage, 3 chambres, beau terrain, bas prix. Gilles

VENDU

3DJH_9RO1ĆťMXLQ_ZZZHGLWLRQEHDXFHFRP

e

rrièr

SAINT-HĂ&#x2030;NĂ&#x2030;DINE Très belle propriĂŠtĂŠ, comprenant 2 cuisines complètes, ainsi que 2 salles de bains complètes, cuisine principale en merisier. Duplex ou bigĂŠnĂŠrationnelle, voilĂ votre occasion! 199 000$

Sans

in a vois

SCOTT: Ravissant Split, entièrement amÊnagÊ, intÊrieur impeccable, mieux que du neuf! Bois franc, 2 salles de bains, 3 ou 4 c.c. Terrain intime.


8575249

SAINT-SYLVESTRE

Ă&#x2C6;RE

La CLĂ&#x2030; pour VENDRE ou ACHETER

Ă&#x2030;RABLI

LOUISE BILODEAU 

Marie Leblond

Courtier Immobilier bilier

info@marieleblond.com

info@michellelepage.comVALLĂ&#x2030;E JONCTION

SAINT-BERNARD

SAINT-JOSEPH

NOUVEAU PRIX-Très beau jumelĂŠ avec abri dâ&#x20AC;&#x2122;auto comprenant 2 c.c. possibilitĂŠ de 3. 2 salle de bains, belle grande salle familiale, bien entretenue et ĂŠclairĂŠe. ClimatisĂŠ, terrain paysagĂŠ sans voisin arrière, secteur recherchĂŠ près de lâ&#x20AC;&#x2122;autoroute, Ă voir. #582

Plain-pied de 3 c.c. au coeur du village, terrain de plus de 8000 p.c. plusieurs rÊnovations dans les dernières annÊes (cuisine, couvres-planchers, toiture, fenestration, etc.) Elle vaut le dÊplacement! #615

NOUVEAU - Maison de 1 Êtage et demi en campagne, à 30 minutes de Saint-Georges. Grandes pièces, 4 chambres. Elle peut convenir comme rÊsidence secondaire. #690

NOUVEAU TERRAIN Beau grand terrain paysagÊ, possibilitÊ de construire, près de tous les services, intimitÊ et paix assurÊes. #01

MagniďŹ que plain-pied 2006, offrant 4 c.c. dont 2 au sous-sol. LuminositĂŠ, rangement, espace, planchers chauffants dans les s.d.b. et coin cuisine. Terrain sans voisin arrière, près des services ( ĂŠcole, garderie, etc.) #188

SAINT-Ă&#x2030;PHREM

Fermette, maison de campagne ou rĂŠsidence, Ă vous de voir. Maison ancestrale qui a su conserver du cachet, plancher de bois, plafond Ă  caisson. Chaleur, espace, luminositĂŠ sont Ă  lâ&#x20AC;&#x2122;honneur. 3 chambres possibilitĂŠ de 4. Terrain de + 3 hectares, hangar de 67x22( beaucoup de possibilitĂŠs, chevaux ou autres) #150

SAINT-VICTOR

SAINTE-MARIE

Agence immobilière

832-1001

Courtier immobilier agrĂŠĂŠ

www.mariogiguere.com

Plain-pied, 4 cĂ´tĂŠs en brique, (RĂ&#x2030;SIDENTIEL ou COMMERCIAL) 2 chambres possibilitĂŠ de 3, 1 salle de bains + 1 salle dâ&#x20AC;&#x2122;eau, cuisine, très bien ĂŠclairĂŠ, terrain intime, près des services et de lâ&#x20AC;&#x2122;autoroute. Ă&#x20AC; voir! #524

<

+ =,5

Superbe ancestrale, datant de SAINT-GEORGES 1875, restaurĂŠe dans un ĂŠtat authentique, 3 c.c., 2 salles de bains, garage dĂŠtachĂŠ 26X36. Beau grand terrain paysagĂŠ sans voisin arrière, une visite sâ&#x20AC;&#x2122;impose. #98

EXPĂ&#x2030;RIENCE/RĂ&#x2030;SULTATS POUR VENDRE OU ACHETER, APPELEZ-MOI! 17 ans dâ&#x20AC;&#x2122;expĂŠrience

Ă&#x20AC; 5 minutes du centre-ville! La nature, lâ&#x20AC;&#x2122;intimitĂŠ et lâ&#x20AC;&#x2122;espace sont au rendez-vous. Spacieuse propriĂŠtĂŠ Ă ĂŠtage avec garage double vous offrant luminositĂŠ et rangement. Elle est entourĂŠe dâ&#x20AC;&#x2122;un magniďŹ que terrain dâ&#x20AC;&#x2122;environ 130000 p.c. sans voisin arrière. Faut voir!! #1875

Maison de campagne en brique avec superbe vue sur les montagnes. 3 c.c., garage attachĂŠ, chauffage au bois et Ă lâ&#x20AC;&#x2122;huile. Rang asphaltĂŠ, beaucoup dâ&#x20AC;&#x2122;inclus. 80 000$

418 386-6223

TERRE

# 365 Grande maison, extĂŠrieur en pierre et brique, bureau avec entrĂŠe indĂŠpendante, 4 chambres, cuisine rĂŠnovĂŠe, entrĂŠe au soussol, terrain de 34 150 p.c. avec eau et ĂŠgout municipal, en bordure de la rivière Pyke. IdĂŠal pour professionnel, garderie, bi-gĂŠnĂŠration. Facile dâ&#x20AC;&#x2122;accès.

# 355 Superbe maison const. en 2004, extĂŠrieur en canexel, 3 chambres, bureau, grande salle familiale avec entrĂŠe au soussol, plancher radiant au sous-sol et r.d.c., patio excavĂŠ, garage dĂŠtachĂŠ, isolĂŠ de 25â&#x20AC;&#x2122; x 31â&#x20AC;&#x2122;, grand terrain de 44 630 p.c. amĂŠnagĂŠ et en partie boisĂŠ, beau site de campagne, facile dâ&#x20AC;&#x2122;accès. Ă&#x20AC; voir!

# 357 Coquette maison 36â&#x20AC;&#x2122;x26â&#x20AC;&#x2122;/22â&#x20AC;&#x2122;, construite en 2011, ext. en vinyle, 2 chambres, bain Ă remous, douche indĂŠpendante, plancher flottant, patio 12â&#x20AC;&#x2122;x12â&#x20AC;&#x2122;, terrain de 14 400 p.c. en bordure de la rivière Beaurivage, rue cul-de-sac. Libre immĂŠdiatement.

Vendu

8734545

Belle propriĂŠtĂŠ, terrain 37 759 p.c., armoires de bois, 2 garages, eau et ĂŠgouts du service municipal. Ă&#x20AC; seulement 8 km de St-Georges. Elle nâ&#x20AC;&#x2122;attend que vous! 135 000$

8714701

TTE

FERME

Superbe propriÊtÊ de 60.78 acres, bordÊe par la rivière, garage, remise, grange, 5 chambres. RÊalisez votre rêve de vivre à la campagne! 229 000$

SAINT-SĂ&#x2030;VERIN

DROIT

TERRAIN .c. p 37 759,8

IRE

NSTRU

DE CO

TERRE

8518315

Ă&#x20AC; BOIS

TERRE Ă&#x20AC; BOIS 54.34 hectares ou 158.94 arpents. Accès route asphaltĂŠe premier rang. Arbres matures, plantation, ĂŠrables. Bon investissement ! 186 500$

www.groupecledor.com â&#x20AC;˘ groupecledor@gmail.com

STE-MARIE

STE-MARIE

ST-ELZĂ&#x2030;AR

ST-GILLES

8538526

SAINT-CĂ&#x201D;ME-LINIĂ&#x2C6;RE

ST-ELZĂ&#x2030;AR

ST-LAMBERT

Ă&#x20AC; BOIS

Belle propriĂŠtĂŠ, 5 c.c., garage attachĂŠ et dĂŠtachĂŠ, coin de rue au centre du village de St-FrĂŠdĂŠric. EntrĂŠe asphaltĂŠe et entrĂŠe indĂŠpendante au sous-sol, idĂŠale pour commerce Ă la maison ou famille. 129 000$

NOUVEAU STE-MARIE

# 366 Oasis de paix. 2 bâtiments de 12â&#x20AC;&#x2122;x16â&#x20AC;&#x2122; servant comme chalet 3 saisons, remise 17â&#x20AC;&#x2122;x8â&#x20AC;&#x2122; rĂŠnovĂŠe pour VTT. Grand terrain boisĂŠ de 161 450 p.c. en bordure de la route, tranqualitĂŠ assurĂŠe. Sans ĂŠlectricitĂŠ, accessoires au gaz propane, pour les amants de la nature.

8720532

EAST-BROUGHTON

SAINT-GEORGES OUEST

SCOTT

# 363 Maison moderne const. 46â&#x20AC;&#x2122;x30â&#x20AC;&#x2122; en 2011. ExtĂŠrieur en pierre et vinyle, possibilitĂŠ de 4 chambres., hall dâ&#x20AC;&#x2122;entrĂŠe, belle cuisine, foyer au gaz au salon, douche vitrĂŠe, bureau et salle dâ&#x20AC;&#x2122;eau au sous-sol, garage 16â&#x20AC;&#x2122;x24â&#x20AC;&#x2122;, belle vue arrière, secteur rĂŠsidentiel rĂŠcent. Ă&#x20AC; visiter!

Maison impeccable, grand terrain, garage 20 X 24 pieds, abri dâ&#x20AC;&#x2122;auto, piscine. Secteur recherchĂŠ & tranquille, prĂŞt des services. Vue Ă vous couper le souffle!

SAINT-FRĂ&#x2030;DĂ&#x2030;RIC

#372 Grande maison Ă ĂŠtage, ext. en brique et bois, grandes pièces, 4 chambres, recouvrement de toiture refait en 2011. Terrain en partie boisĂŠ et amĂŠnagĂŠ de 20 854 p.c., près des services. Prix sous lâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠvaluation municipale, bonne occasion.

FRAMPTON

8761503

Vente sous contrĂ´le ntrĂ´le de justice, grande maison de 6 cham chambres Ă coucher, garage attachĂŠ. ĂŠ. Rapport pp dâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠvaluation au dossier. IdĂŠale pour bricoleur, faites une offre!! 599 900 900$$

Superbe maison ancestrale ayant conservĂŠe son cachet dâ&#x20AC;&#x2122;antan, beaucoup de rĂŠnos effectuĂŠes, grande salle Ă manger avec cuisinière au bois dâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠpoque, poss. de 4 chambres, belle salle de bains, garage double, const. 2009, hangar, terrain de 32 500 p.c., près des services. Ă&#x20AC; dĂŠcouvrir!

# 260 Impeccable maison const. en 2007, ext. en fibrociment, poss. de 3 chambres, planchers en bois et cĂŠramique, intĂŠrieur Ă faire rĂŞver, finition de qualitĂŠ supĂŠrieure, certifiĂŠe novoclimat, terrain amĂŠnagĂŠ dans un secteur rĂŠsidentiel rĂŠcent, Ă  voir sans faute! 235 000 $.

RĂŠsidentiel - Commercial - Agricole - Immeuble Ă revenus SAINT-GEORGES

TERRE Ă&#x20AC; BOIS IdĂŠal pour chasseur! Terre Ă bois 61.07 arpents. Rapport dâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠvaluation 2010, plan dâ&#x20AC;&#x2122;amĂŠnagement forestier. Faites une offre! 99 000$

#373 Plain-pied 40â&#x20AC;&#x2122;x26â&#x20AC;&#x2122; avec abri dâ&#x20AC;&#x2122;auto, extĂŠrieur en pierre et brique, toiture en tĂ´le, beau grand terrain de 24 250 p.c. avec arbres matures, sans voisin arrière, facile dâ&#x20AC;&#x2122;accès, aux limites de Ste-Marie et VallĂŠe-Jonction. Pour ceux qui recherchent une maison en campagne.

# 334

8596999

FRAMPTON

MARIO GIGUĂ&#x2C6;RE NOUVEAU VALLĂ&#x2030;E-JONCTION

VALLĂ&#x2030;E-JONCTION

Courtier immobilier agrĂŠĂŠ

SION SUCCES DE MAISONGNE CAMPA

Le courtier qui vend Ă partir de seulement 2% Plain-pied avec abri dâ&#x20AC;&#x2122;auto extĂŠ- SAINTE-MARIE rieur en pierre et brique, 4 chambres Ă  coucher + bureau, 2 salles de bains, cachet unique plafond cathĂŠdrale, grande salle familiale avec foyer, très bien entretenue, beau patio, remise, près des services, Ă&#x20AC; voir #325-1

Avantages M.G. Bur. : 418-266-7778

www.propriodirect.com

SAINT-PATRICE

8738453

SAINT-JULES

390-2838

Appelez-moi

Appelez-moi

SAINTE-MARIE

Ă&#x2030;rablière installĂŠe tubulure (1500 entailles + ou - ), cabane avec partie isolĂŠe sur 2 ĂŠtages. Ă&#x2030;vaporateur au bois, camps de chasse et bien plus. Grandeur terre: 10.82 hectares ou 26.74 acres ou 31.65 arpents. 125 000$

Michelle Lepage M age

Courtier Immobilier Courtie,002%,/,(5

# 358 Belle maison avec garage attachÊ, foyer au gaz au salon, 2 chambres, salle familiale au sous-sol, agrandissement arrière pour salle avec SPA, bureau, chauffage radiant au r.d.-c. Grand patio, terrain amÊnagÊ, secteur rÊsidentiel recherchÊ.

# 367 Plain-pied 42â&#x20AC;&#x2122;x28â&#x20AC;&#x2122;, façade en pierre, 3 cĂ´tĂŠs en brique avec garage excavĂŠ de 16â&#x20AC;&#x2122;x28â&#x20AC;&#x2122;, const. en 1983, 3 chambres, salle familiale, chauffage air chaud (ĂŠlect. et bois), entrĂŠe au sous-sol par le garage, terrain de 12 770 p.c., secteur rĂŠsidentiel. Libre imm.

ST-ELZĂ&#x2030;AR

# 361 Transfert. Grand plain-pied 41â&#x20AC;&#x2122;x40â&#x20AC;&#x2122; incluant garage excavĂŠ, façade en pierre, bien ĂŠclairĂŠe, 2 c.c., belle s.b. avec douche cĂŠramique, plancher bois et cĂŠramique, poĂŞle Ă bois, belle vue sur la vallĂŠe. Piscine h.t., terrain de 8 093 p.c. Libre Ă  partir du 25 juin 2012. Ă&#x20AC; voir au 625, de la VĂŠrendrye.

#326 Garage commercial 45â&#x20AC;&#x2122; x 40â&#x20AC;&#x2122; + rallonge de 17â&#x20AC;&#x2122; x 31â&#x20AC;&#x2122; pour chambre Ă peinture, espace pour bureau, entrepĂ´t 28â&#x20AC;&#x2122; x 33â&#x20AC;&#x2122;, cour avant asphaltĂŠe, bonne visibilitĂŠ, facile dâ&#x20AC;&#x2122;accès, idĂŠal pour projet dâ&#x20AC;&#x2122;affaire. Ă&#x20AC; visiter!

Grand plain-pied, ext. en pierre, 5 c.c., foyer au propane, salle familiale, garage dĂŠtachĂŠ, isolĂŠ, 18â&#x20AC;&#x2122; x 36â&#x20AC;&#x2122;, ĂŠcurie de 20â&#x20AC;&#x2122; x 28â&#x20AC;&#x2122; avec box, piscine creusĂŠe, terrain paysagĂŠ de 54 069 p.c., installation septique en 2011, aux limites de Ste-Marie et St-ElzĂŠar, facile dâ&#x20AC;&#x2122;accès. Une visite vous convaincra!

#346

Grande maison, ext. en brique, garage intĂŠgrĂŠ, plafond cathĂŠdrale cuisine et salon, 3 chambres, bureau, salle familiale, belle vue, 3 logements au sous-sol (2x11/2, 1x21/2) avec revenus de 965$/mois. Loyer chauffĂŠ, stationnements, recouvrement de toiture rĂŠcent. Près des services, facile dâ&#x20AC;&#x2122;accès.

# 319 Joli Cottage const. en 2010 avec garage excavĂŠ, 3 chambres Ă lâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠtage, grande salle de bains avec douche en cĂŠramique, planchers en bois et cĂŠramique, salle dâ&#x20AC;&#x2122;eau, foyer ĂŠlectrique avec pierre au salon, dĂŠcoration au goĂťt du jour, poĂŞle Ă  bois au sous-sol, beau secteur rĂŠsidentiel. Ă&#x20AC; VOIR!

STE-MARIE

# 262 #340 Charmante maison ext. en brique et canexel, 4 chambres, cuisine fonctionnelle, 2 grandes salles familiales, solarium, piscine hors terre, grand terrain de 12 345 p.c., dans secteur rĂŠsidentiel, Ă proximitĂŠ des services et de lâ&#x20AC;&#x2122;autoroute. Ă&#x20AC; visiter! 219 500$

Plain-pied 40â&#x20AC;&#x2122; x 28â&#x20AC;&#x2122;, 4 cĂ´tĂŠs en brique, garage excavĂŠ, 14â&#x20AC;&#x2122; x 20â&#x20AC;&#x2122;, abri dâ&#x20AC;&#x2122;auto, 4 chambres, salle familiale, thermopompe central, plancher bois franc au r.d.c., terrain de 9 885 p.c., sans voisin arrière, bordĂŠ de haies de cèdre, secteur rĂŠsidentiel.

U D N E V

STE-MARIE CONDO

STE-MARIE

STE-MARIE

# 333

# 352 Grand plain-pied 4 cĂ´tĂŠs briques, const. en 2007, plancher en cĂŠramique au r.d.c., 5 chambres, belle salle de bains, salle dâ&#x20AC;&#x2122;eau au sous-sol, salle familiale, garage attachĂŠ 16â&#x20AC;&#x2122; x 24â&#x20AC;&#x2122;, patio de bĂŠton, terrain de 8 700 p.c., facile dâ&#x20AC;&#x2122;accès, Ă 2 minutes de lâ&#x20AC;&#x2122;autoroute, vue sur la montagne, venez visiter, vous lâ&#x20AC;&#x2122;aimerez!

STE-MARIE

STE-MARIE

STE-MARIE

ST-ELZĂ&#x2030;AR

STE-MARIE

# 335 Maison Ă ĂŠtage ancestrale avec son cachet antique, 4 cĂ´tĂŠs brique, 4 chambres, grande pièce Ă  lâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠtage avec entrĂŠe ext., toiture de tĂ´le refaite en 2009, garage de 22â&#x20AC;&#x2122; x 46â&#x20AC;&#x2122;, terrain de 9 400 p.c., vue sur la rivière et la vallĂŠe, prise de possession en juillet 2012, situĂŠe sur Notre-Dame Sud. Ă&#x20AC; voir! STE-MARIE TERRE

# 325 Condo 4 1/2 au rez-de-chaussĂŠe, de 2 chambres, plancher chauffant, salle de bains avec douche indĂŠpendante, plancher flottant et cĂŠramique, Ă aire ouverte, rangement intĂŠrieur, 2 stationnements. Peut se libĂŠrer rapidement. Ă&#x20AC; voir au 404-102, avenue des Saphirs. 117 000 $.

STE-MARIE

# 347 Succession terre dâ&#x20AC;&#x2122;environ 183 arpents en grande partie en culture, ĂŠrablière dâ&#x20AC;&#x2122;environ 1 700 entailles, cabane Ă sucre, maison ancestrale ayant conservĂŠe son cachet dâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠpoque, grange, hangar, belle vue sur la VallĂŠe et la rivière, prix sous lâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠvaluation municipale.

# 350 JumelĂŠ, façade en brique, recouvrement de toiture refait en 2011, plusieurs fenĂŞtres remplacĂŠes en 2010. 3 chambres, salle familiale avec poĂŞle Ă bois, patio de bĂŠton excavĂŠ pour rangement, remise 9â&#x20AC;&#x2122;x18â&#x20AC;&#x2122;. Secteur rĂŠsidentiel près des ĂŠcoles. 149 500$

ZZZHGLWLRQEHDXFHFRP_9RO1ĆťMXLQ_3DJH
3DJH_9RO1道MXLQ_ZZZHGLWLRQEHDXFHFRP

Edition Beauce du 13 juin 2012  

Edition Beauce du 13 juin 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you