Jotun Yachting - Alt om Båten

Page 2

INNHOLD

3 7 17 21 25 29 37 41 Bilde: Jeanneau ved Heitmann Marin

Grunning og mellomstrøk Bunnstoff Toppstrøk Trepleie og lakk Helse, miljø og sikkerhet Båtpleie – tynnere Påføringsveiledning Farger og fargekart


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.