Page 1

*)\'(t o,P" so,â‚Ź,fu-.0-"o*U-daijini s barkom val se poigraia

va

lovr obatu

D

h/ LNuplaZi selG-okupam-, ul O( \-dJttJJv

grle. -t

e)

suncejako grije, ja na plaZu idem.

OdobrolutromoreFaZem-tih-

j

aoutoiu:tto

tuz"-

Na plaZi se puno kupam, ronim i sundam.

more zlatq

samo da lleto .siedimo

,- -i ,.:

skuoa-na Zalu wh brijega

.

sro oule trale!

Lagan povjetarac oko moga tijela,

i gledamEore

g-edam more zlato-

:

dijete mora da spava-

i ono slu5a meneja mu Sapiem

A-arn

,


@to-s:,'j*Eryry' Yt1a4

lldaliini naz{x !9 galebovo krilo' --Kud

slu5a5 tisinu,

ivaita moZei duti'

-

pored6o6@lntnt!'ry ulauti$4t-sa

Yslse-p3igtcx3r.

\.1

friolazi 'e Puno kupam' i sune am'

l

ronim

..'/-'

Talamnilo se more

<R 4 r\ l-^'rP

I

,ilijete mora da spava.

-,/

.!habroq!_ima4, /

,/ / //'/.

../'/ sJIl9S-Ur&Q_g.ElS.-

I

- :' -----i r,i^ ,lliara (j -ass-rh-q4Tq@ ./ st.du- .o..;G;;I;;nipe4re

./

ljeto

/

samo da 5to dulie traje!

-i

sluSam more dobrojuqo

) /

veli

by

Vafenltn,+V, N lne

ll

M


l-.;ef" Gotova.je Skola,

Utihnuli cvrdci ni granama bora, ia na-Plffiitlem.

Nqdq4 r"p$oFpm,r iTu samo p.liygrnl

lAgrbeinJaZo ikoTFe iraci,r , O dobrqjqqro more kazerrltiho-

$ trg'-e-j"lq-.E9l.,." . slldimo skupt; Zalg rrh bljggq

3

;pa opa tiSe Ponovim mu Pozdrav a more

I

shlBdFse imije

mene ja mu Sap-6Em

A kad Postane ti5e-1 polako s-Ittva" Lagan povjetarac oko moga tijela,

tra

se suncE

Ja imam

skilo.

mai6

-'-l samo aTeto .Eo-4ulj" iiaiel'

\e'

N

^pn^1i t-\ \ Ac,,r*trr:. l ir l-rn DV

I,pct,c },JiA.,,

i,


,

gnfove iF Skola,

I

gl"da-m more gdje se k rneni Penje

poGA@-ii3i-ntnkq4giesuti. Ilabrosti imarnl i u duboko]{$iern-G_t

Aw t)

{(r^ B,

Poetski kolaž  

Na susretu dječjih čitateljskih klubova Gradske knjižnice Zadar djeca su se zabavljala izrezujući stihove pjesama o moru poznatih hrvatskih...

Poetski kolaž  

Na susretu dječjih čitateljskih klubova Gradske knjižnice Zadar djeca su se zabavljala izrezujući stihove pjesama o moru poznatih hrvatskih...

Advertisement