Page 1

/~ ..., ;" ..... /,i

,

v


Skydsbetalingen I

Stationen

udgjør for enkelt skyds til

~ Fur Ill':

Hf'~t . . . . . . . . . . . . . . . . . .

For nt'st kja~IT('

For H('st kjælTl'

metl nlmi1ll1elig Stoleller Hla'de, ......... 1lIP(!

Pl\!\

~ lIe.~t(>

I,'.)r

YO!(U

•••

Kariol eller Reise~~iwdre . . .......

Kr.

Kr.

) , fHJ

~; i/

Yr la

s:r9

~ll(}

{C f

Stationen

Stationen

Kr.

Kr.

~""""" J;;kl' I

Kr.

'~e!F ....

J.~

I-... ø..?, .... .

iJtJ

Stationen

~ .. / ..

/, ,j"Z'

/fi4

Stationen

Stationen

......

....

...

._"

_. -..

med aaben 4-hjnlet ,_

0

••

•••••

.... . .. ..

_····

..

2 Ht'~te med Kaic!'Ichevogn eller hIkket Vogn, .........

Ful'

o ••

2 n.ol'~karle med 4-aaret Bant! og Heil , .. -, .........

_.

a

R()r~karle

Hfuul o:;r H,'il

F"r

I R\lr~kRde Bmul ,Il! Hpil

................

... ...

...

.. .. ....

med ti-aRret

....... . . . .. . .

..

..

.. .. .

~'ur

FOI'

..

-

..

.... - ..

med 8-aaret

•••

o •••

_,

••••

Anmær kninger. A. V e d k o DUnende Land skydsen. l. ~r,,<l enkelt ~k!,ds kan del' forlanges befordret med 1 Hest for Kariol, KjælTe eller Slm<le [ voxen r,'rson me,1 'I'øi ul' ,"ægt indtil 35 kg. og med 2 Heste for aaben eller lukket .I-I,julet ,"ogn 2 vOxne Personer med Tui af Ya:-gt indtil 75 kg. 1. ~ro,1 l' '< Hkyds klin del' forlauges befordret med 2 Heste for aaben eller lukket .I-hjulet Vogn 2 yoxne Personer og l haln'oxen Person mecl rroi af Yægt inrltil 75 kg. :J. 1Iod 11 4 Skyds kan del' forlanges beforclret meu [ Hest for Kariol, Kjærre eller Slæde l voxen og [ h"lvyoxen Person med 'rai af V"'gt in<ltil :J5 kg. og med 2 Heste for aaben eller lukket .I-hjulet Yogn 3 \'oxnc Penwnel' med rrøi ar Ymgt indtil 7'0 kg. 4. ~leu 2 Heste for \'ogn pM ~[eier eller Slæde kan del' forlanges befordret l voksen Person mere end oycnfol' under Xo . l, 2 og 3 anført for Befordring med 2 lIe5te for -t.-hjulet Yogn. :). ~lo,1 [1 /, Rk,·t!s kan del' forlanges befordret med l Hest for KjælTe eller Slæde indtil 2 voxne Pel'~onel' med rroi nt' \a:!gt indtil 35 kg. fi. rl'il haln'oxne Pel'tioner hem'egnes Born fra 3 til 14 Aarj Børn under ::J Aar medregnes ikke; 2 hah'yoxnc Personer regnes lige med 1 voxen.

B . Vedk olllllle n de Baadskydsen. l. Paa 4-a')I'l't Bnad med 2 Rorskarle kan del' forlanges befordret l \'oxen Person eller 2 halvvoxne Per"mer (3-14 Aar) med 'I'øi" af ',"gt indtil 40 kg. ~. P,-ltl Cj-aaret Buacl med 3 ROl'skal'1c kan der forlanges befordret 2 voxne Personer eller voxen og 2 halrroxne Personer eller 4. hnlHoxne Personer med Tui af Yægt indtil 7n kg. 3. Paa 8-aaret Baad med 4 Rorskarle kan del' forlange, befordret 3 ,-oxne PerRoner eller 2 YOXne og 2 hnln'oksne Personer eller l \fQxen og -! hah-voxne Pf>l'ROnel' eller :) hah'rO:X'le Personer med Tøi af \':cgt indtil 100 kg. -l. Paa lO·aaret Baad med 5 Rorskru:le kan del' forlanges befordret + vome Personer eller 3 voxne og :2 halvvoxue Personer eller 2 voxne og 4: hah'\'oxne Personer eller ] \'oxen og 5 halvvoxne Personer eller {j hah'voxne Personer med rrui af"\ ægt indtil 130 kg. 5. Af Bør" under 3 Anr kan det'hos medtages saa mange som det høieste tilladte Antal yox"e Personer.


Lov om Skydsvæsenet af 14de Juli 1893. l ste Kapitel. Om Skydsanstalter, deres Oprettelse

JIl.

v.

§ 1. 'l'il Reisendes Befordring tillands og tilvands bør der overalt paa Landet ved alfare Veie, saavelsom i Kjøb- og Ladesteder, fin des Skydsanstalter i fornøden Udstrækning, enten Tilsigelsesskifter eller, hvor Forholdene tilsteder det, faste Skydsstationer. § 2. Tilsigelsesskifters Oprettelse anoreines og Skifternes Beliggenhed bestemmes af Amtmanden, efterat Erklæringer er in,lhentede fra ve,lkommende Kommnnestyre. § 3. 'l'il at forrette Skydsbefordring fra Tilsigelsesskifter skal der anordnes Skydslag, som for Landskydsens Vedkommencle efter Amtmandens Bestemmelse dannes af: a. iLanddistrikterne saa mange som nød,endigt af de Gaardbrugere, der kan overtage Be_ fordringen. Gaardbrugere, som bor i en længere Afstand fra Skiftet end 10 km., bør dog hm undtagelsesvis henlægges til Skydslag; b. i Kjøbstæderne og de Ladesteder, der har særskilt Kommunestyre, dem blandt Indvaanerne, som holder Hest. De Indvaanere af Ladesteder uden særskilt Kommnnestyre, som holder Hest, bør in,llemmes i det tilstødende Landdistrikts Skydslag paa saadan Maade, som bestemmes af Amtmanden, efterat ve,lkonuneude Herre,lsstyres Udtalelse er indhentet. Er i en Kjøbstad eller i et Ladested med særskilt Kuwmunestyre Antallet af Indvaanera, der holder Hest, for ringe til, at samme kan udgjøre et eget Skydslag, kan Amtmanden, efterat Kommunestyrets Betrnnkning er iudheutet, bestemme, at Kjøbstaden eller Ladestedet i Forening med flere eller færre Brug i ,let tilstødende Landdistrikt skal udgjøre et Skydslag, o~ bestemme Maaden, hvorpaa Skydspligten Ul. 111. bliver at fordele . § 4. For Baadskydsens Vedkommende skal Skydslagene efter Amtmandens Bestemmelse sammensættes af saa mange Eiere af Baade, som gjøres forno,lent, og af det til ,lisse Baades Betjening fornødne Antal Rorskarle. Bestemmelserne i de to sidste Afsnit af § 3 skal det'hos me,l de Forandringer, som er en Følge af Gjenstandens forskjellige Beskaffenhed, ogsaa være anvendelige med Hensyn til Baadskyds. § 5. Rydningsmænd og faste Lod,er skal være fritagoe for Skydspligt efter Tilsigelse, dog kun for de Brug, de bebor og selv bruger, og for Lo,lsernes Vedkommende bm, hvad Baadskyclsen angaar. § 6. Ved AnsætteIse af det Antal Heste, som Brugere af militære Udrederkvarterer skal levere til Skyds, medregnes ikke 'lJenestehesten. § 7. For ethvert 'l'ilsigelsesskifte udfær,liger Politiet en særskilt Fortegnelse over de til Sky dslaget hørende Brug, Heste, RorskarIe og .13aade samt over deu 'l'ur, hvori der bør forrettes Skyds med Heste eller Baade og Mandskab, med Forklaring over, paa hvilke Brug der af Hensyn til deres lange Afstand fra Skiftet fortrinsvis bør tilsiges Skyds til saadanne Reisende, om hvis Ankomst der tilstrækkelig Tid forud haves Kundskab. Fortegnelsen approberes af Amtmanden og skal opbevares paa Skiftet. § 8. Yed ethvert 'l'ilsigelsesskifte ansætter Amtmanden en Skydsskaffer, der efter den i § 7 omhandlede l<'ortegnelse har bt til sige de Skydspligtige samt at holde Dagregister over den udgaaellde Skyds . Enhver Skiftet underlagt Skydspligtig er berettiget til at faa sig forevist Fortegnelsen og Dagl'egistret.

§ 9. Skulde nogen Skydspligtig enten nægte at fremmøde eller ganske udeblive, naar han er tilsagt, har Skydsskafferen at tilsige den Reisende Befordring for saadan Betaling, som Skydsskafferen for 'l'ilfældet finder passende, hvorhos den Udeblevne atter skal tilsiges at forrette Skyds (se § 50). Skydsskafferen skal herom anmærke det fornødne iDagregistret. Skydsskafferen bør stedse være betænkt pa" i saadanne 'l'ilfælde som ovenfor omhan,Uet at skaffe de Reisende Befordring til Forebyggelse af Ophold. § 10. Hvis der ved et 'l'ilsigelsesskifte ikke kan erholdes nogen Skyd"kaffer alene mod de lovbestemte Tilsigelsespenge, og yderligere Godtgjørelse saaledes maa tilstaaes, udredes to 'l'J:edjedele


~2-

af denne Godtgjørelse af Statskassen, medens en Tredjedel u,lredes af \·e,lkommende Kommune eller Kommuner.

§ 11. Oprettdse og ,edligeholdelse af faste Stationer, med Undtagelse af de i § 13 nævnte, bestemmes af Amtmanden, forsaandt der til samIlles ,edogeholdelse ikke udkræ'·es noget '1l1skud. Dog skal vedkommende Kommunestyres Erklæring forinden være indhentet. Udkræves derimod saadant Tilskud, maa Beslutning om faste Stationers Oprettelse og YedligeholdeIse regelmæssig fattes af vedkommende Distrikts eller - forsaavidt Stationen skal unnerboldes af for kjellige Distrikter i Forening - af vedkommende Distrikters Kommunestyrer. Hvis Kommunestyret nægter fornøden Bevilgning til fast Station, kan dog Sky ds lagets Medlemmer fatte Beslutning om Bevilgning af det fornødne 'l'ilskud af Skydslaget, hvilken Beslutning afgjøres ved Flertal hlandt de Fremmø<lende. Lensmanden har efter Begjæring af et eller flere af Skydslagets Medlemmer at sammenkalde Møde i heromhan<Uede Anledning og besørge Afskrift af dets Beslutuinger ilHlsendt til Amtmanden. Kommunestyrets eller Skydslagets ovenomhandlede Beslutninger er ikke gyl,lige, medmindre de approberes af Amtmanden. § 12. Forinden nogen fast Station oprettes for Regning af et Skydslag, bor Amtmanden i fornødent Fald foretage saadan nærmere Regulering af Skydslaget, at intet Brug nf Hensyn til sin Beliggenhed undtages fra strax, eller eftersom flere faste Stationer oprettes, at henlægges under 8kydslag. De saaledes tilkomne nye Medlemmer af Skydslaget har ingen Stemme Yed Afgjørelsen af, hvorvidt fast Station skal oprettes. Foranstaaende Bestemmelser med de Forandringer, som er en Følge af Gjenstandens fOl·skjellige Beskaffenhed, skal ogsaa være anvendelige med Hensyn til Baadskyds. § 13. Oprettelse og ,edligeholdelse af faste Stationer paa Hoifjeld eller i afsidesliggende Trakter forøvrigt, hvor ingen Del af 'l'ilskuddet billigvis kan paalægges noget Distrikt, bestemmes af Kongen eller c1en, han dertil bemyncliger (se § 16). § U. Antallet af faste Heste og Reserveheste ved de faste Stationer for Landskyds fastsættes i Regelen af Amtmanden . Hesteholdet bn dog ikke ved nogen Station af bam bestemmes alene til Reservebeste. Ligesaa har Amtmanden at fastsætte Antallet af Rorskarle ved de faste Stationer for Baadskyds. § 15. Amtsthinget kan, efterat Erklæring er indbentet fra vedkommende Herredsstyre, fatte Beslutning om Oprettelse inden Amtsdistriktet af faste Stationer med et Hestehold udelukkrnde af Beseneheste ener om saadan ~edsættelse af Hesteholdet ved de indcn Amtsdistriktet allerede oprettede faste Stationer. Lignende Beslutning kan fattes nf Formænd og Repræsentanter i K;jøbstæderne og de Laclesteder, der har særskilt Kommunestyre, med Hensyn til de samme tilhørende Skydsanstalter. Panhviler Stationens ,edligeholdelse et Landdistrikt i Forening med en Kjøbstad eller et Ladested, maa Beslutningen fattes saavel af Amtsthinget som af Kommunestyret i Kjøbstaden ener Ladestedet. De i ~Iedholcl beraf fatlede Beslutninger er ikke gyldige, uden forsaavidt de approberes af vedkommende Regjeringsdepartement. § 16. 'l'ilskud til saadanne faste Stationer, .Olll i § 13 omhandlet. ud redes, saalænge Storthinget bevilger de dertil fornødne Midler, helt af Statskassen. § 17. Af de Tilskud, der udkræves til andre faste Stationer, udredes to '1'rediedele af Statskassen. En Trediedel udredes, fors!l.avidt Stationen tilhører en Kjøhstad elle,. et Ladested med særskilt Kommunestyre, enten af sammes i\Iidler eller af vedkommende Skydslag, men, forsaavidt Stationen tilhører et Landdistrikt, med en Halvdel af Amtskollllllunen og med en Halvdel af vedkommende Herred ener Skydslag. Forsaavidt nogen Del af den Kommune, for hvis Regning fast Station oprettes, fremdeles kOlllmer til at henbøre til Skifte med Tilsigelsesskyds, bør samme undtages fra Kommunens Bidrag til Stationen. § 18. Na"r regelmæssig Dilingencefart oprettes, uclredes det '1'ils!.·ud, som maatte udkræves, me<l to 'l'rediedele af Statskassen under Betingelse af, at vedkommende Kommuner har \·edtaget at udrede en Trediedel. § 19. Opstaar der T\'ist mellem forskjellige Kommunestyrer om det Forhold, efter hvilket de skal bidrage til fast Stationsbold, afgjøres Sagen af Kongen eUer den, han dertil bemyndiger. § 20. Forholdet mellem Statens, Amternes og Kommunernes eller Skydslagenes AndeIe af de til Skydsanstalterne fornødne 'l'ilskud maa ikke forrykkes ved, at Skydsskafferen eller StatiollSbolderen giver Afkald paa nogen Del af Bidraget til Fordel alene for en eller to af de nævnte Institutiouer. § 21. '111 Befordring af Reisende tillands med deres Tøi skal de til Tilsigelsesskifter henragte Skydspligtige og Stationsholderne ved de faste Stationer være i BesiddeIse af følgende Redskaber i fornødent Anta! efter Amtmaudens Bestemmelse, nemlig: Stolkjærrer, Arbeidskjærrer, Arbeidsvogne, Enkeltslæder, Dobbeltslæder, Langslæder, Sæler samt fornødne Reb. De Skydspligtige i Kjøbstæderne og i Ladesteder med særskilt Kommunestyre samt Stationsholderne ved de faste Stationer skal d01·bos være i BesiddeIse af Kmjoler og Reisekjærrer paa Fjedre med HYllde og Skvætlæder i fornødent Antal. De Skydsanstalter, som Amtmanden hestemmer, skal være i BesiddeIse af Ridesadler og Kløvsadler med Bidsel. § 22 . '1,1 Befordring af Reisende til\"finds skal d" til Tilsigelsesskifter henlagte Baadeiere og de faste Stationsholdere ,ære i BesiddeIse af det fornødne Antal fireaarede, sexaarede, otteaarede og tiaarede BaRde med Am·er og Seil. I de Egne, hvor Benævnelsen fireaaret, sexam·et, otleaaret og tiaaret

.

I I

I I


-3Baad ikke el' den almindelige, skal en Baad fra 3.75 til 4.75 m. ansees lige med en fireaaret Baad, en Baad fra 4.75 til 5.60 m. med en sexaaret, en Baad fra 5.65 til 6.25 m. med en otteaaret og en Baad fra 6.25 m. og derover lige med en tiaaret. § 23. Klages eler over nogen af Amtmanden med Hensyn til Skydsvæsenets Anliggender lovmedholdigt truffen Anordning, afgjøres Sagen af Kongen eUer den, han dertil bemyndiger. § 24. Amtsthinget kan, efterat Erklæring er indhentet fra vedkommende Herredsstyrer, fatte Beslutning om, at en Skydsanstalt 1. skal necUægges eUer 2. skal indskrænkes saaledes, at der ved samme alene leveres Skyds til dem, som reiser i offentlige Anliggender, eUer 3. forsaavidt den ligger ved en Veilinje, hvorpaa der gaar Diligence, eUer som ligger ved Siden af Jernbane- eller Dampskibsrnte, kun skal pligte at levere Skyds paa visse Aarstider eller Dage. Lignende Beslutning kan fattes af Formænd og Repræsentanter i Kjøbstæderne og de Laelesteder, hvor der er særskilt Kommunestyre, me,l Hensyn til de samme tilhørende Skydsanstalter. Vedligeholdes en Skydsanstalt af et Landdistrikt i Forening med en Kjøbstad eUer et Ladested med særskilt Kommunestyre, maa Beslutningen være fattet saavel af Amtsthinget som af Formænd og Repræsen-

tanter i Kjøbstaden eUer Ladestedet. De fattede Beslutninger el' ikke gyldige, uelen forsaavidt de approberes af vedkommende Regjeringsdepa.rtement. § 25. Amtsthiuget kan bestemme, at det i de Skydsruter, hvor det af Hensyn til Reise\rafiken findes paakrævet, skal "ære forbudt andre end dem, sum dertil hal' erholdt Politiets Bevilling, at tage Plads paa offentlige Veie eller Pladse for at søge Erhverv ved Reisendes Skydsbefordring. Til Dækkelse af Udgifter ved Iværksættelsen af en saadan Ordning kan Amtsthinget fastsætte en særlig Afgift til Amtskassen for Bevillingens Meddelelse. Amtsthingets Beslutning er dog ikke gyldig, medmindre den godkjendes af Kongen.

2det Kapitel. Om Skyllsbetalingen og om Sky(lspligtens Ullstl'ookning

Ill.

v.

§ 26. Skyd,hetalingen og enhver anden Udredsel, som foruel kan bestemmes, skal erlægges af den Reisende før hans Afreise fra Skiftet eller fra det Sted, hvor Skydsen afhenter ham.

A.. Landskyds. § 27. Den alm.indelige Skydsbetaling udgjør: a) for hver Hest: 15 Øre pr. km. fm fast Station ............................................ ,. 'l'ilsigelsesskifte.................................. . ...... 10 bl for Redskaber: 1. En Karjol, Reisekjærre paa Fjedre med Hynde og 8kvætlæder,

eller en Arbeidsvogn med Reb samt fornødent Sæletøi . .. .... , 2 Øre pr. km. 2. En Stolkjærre, Arbeidskjærre, Enkeltslæde, Dobbeltslæde eller Langslæde med Reb og Sæle, Ridesadel med Bidsel, Sæle med 'l'ræktouge samt Kløvsadel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. l " 3. Leyeres fra Station aaben firehjulet Vogn for 2 Heste, Kaleschevogn eller lukket Vogn, betales henholdsyis 5 og 10 Øre pr. km., hvori ogsaa Betaling for Sæletøi. cl for Tilsigelse af Skyds fra Tilsigelsesskifte : 20 Øre for hver Hest.

§ 28 . Skydsbetalingen beregnes med de i §§ 30 og 36 anførte Undtagelser efter den virkelige Yeilængde, hvori Skydsen af den Reisende benyttes; dog beregnes den altid mindst efter 5 km., oDlend Skydsen kun benyttes paa en kortere Strækning. Den virkelige Veilængde mellem to Skydsanstalter ansre:tes kun i hele Kilometer, saaledes at ';' Kilometer og derover regnes for en hel Kilometer og en Yeilængde under ';' Kilometer sættes ud af Betragtning. Ved Veilængdens AnsætteIse medregnes tiUige Afstanden mellem Landeyeien og Skydsanstalterne, naar disse ligger udenfor Veien. § 29. Den Reisende udreder selY ud en Afgang i Betalingen for Hest og Redskab de paabudne Bro-, Bom-, Sund- og Færgepenge saavel for Frem- som for Tilbageturen efter de derfor paa ethvert Sted gjældende speeielle 'l'axter. § 30. Nanr Veien gaar over nUlllge og steile Bakker eller gjennem afsides liggende Trakter, hvor Hesteholdet er lid et i Forhold til den forefaldende Skyds; naar Mstanden mellem Skydsanstalterne er ualminclelig lang, eller under andre Omstændigheder, hvor Byrden for de Skydspligtige skjønnes at være særdeles trykkende, eller hvor 'l'ilskudet til Oprettelse af fast Station vilde blive nforholdsmæssigt stort, kan det, efterat Erklæring er indhentet fra Amtsthinget og vedkommende Kommunestyre, af vedkommende Regjeringsdepartement bestemmes, at Skydsbetalingen skal beregnes efter en Veilængde, forøget efter Omstæncligbederne illdtil det dobbelte af den Virkelige. § 31. Amtstbinget kan, efterat Erklæring er indhentet fra vedkommende Kommunestyre, be-


-4stemme, at Skydsbetalingen fra fast Station skal forbøies indtil 20 Øre pr. km. for hver Hest, uaar ved saadan Forbøielse Tilskud til Stationen enten kan undgaaes eller formindskes . Under samme Forndsætning kan lignende Beslutning fattes af Formænd og Repræsentanter i Kjøbstæderne og de Ladesteder, hvor der er særskilt Kommunestyre, og hvor den faste Stations Vedligeholdeise alene paahviler Ladestedet, med Hensyn til de samme tilhørende Skydsstatiouer. De i Medhold af denne Paragraf fattede Beslutninger er ikke gyldige, medmindre de godkjendes af Kongen eller den, han dertil bemyndiger. § 32. Med Hensyn til Befordringen al Reisende og deres Tøi giælder følgende Regler: a. For den lovbestemte Betaling kan der forlanges befordret: Paa Hjulrerlskab eller Slæde med l Hest l voxen Person med 'røi af Vægt indtil 35 kg. Mod et Tillæg i Betalingen af det halve kan forlanges befordret 2 voxne og mod 'I.'illæg af en Fjerdedel I voxen og l haJyvoxen Person. Tøiets Vægt som anført. Dog kan iutet 'rillæg i Betaling kræves, om 2 "oxne eller l ,oxen og l baln'oxen Person lader sig befordre sammen, naar de intet 'I.'oi fører, men skaffer særskilt Befordring til dette og Skydskarlen. b. Paa aaben firehjulet Yogn med 2 Heste og i Kaleschevogn eller lukket Vogn kan befordres indtil 2 voxne Personer med 'l'øi af \" ægt indtil 75 kg. l Yogn paa Meier med 2 Heste og pait læde med 2 Heste kan forlanges befordret indtil 3 voxne Personer med fl'øi af "\ægt som sidst anført. Derhos kan forlanges befordret l voxeu eller l halvvoxen Person mere end anført mod et '1'illæg af henholdsvis en Fjerdedel og eu Ottendel. c. 2 bal"voxne Personer regnes lige med l voxen, Bøm lmder 3 Aar medregnes ikke. Til baln-oxne bem'egnes Personer i Alderen fra 3 til HAar. Paa l Hest kan ikke forlanges befordret mere eJl(1 3 hal\'\'oxne Personer og paa 2 Heste mere end tilsammen 5 halvvoxne Personer.

d. Under '1'uiets "ægt, der beregnes underet for samtlige Reisende, som befordres Dled et Redskab, medregnes ikke Reiseklreder, ligesom Skydskarlen ikke er medregnet i Antallet af Personer. e. Ønskes befordret færre Personer. men større Yægt af Toi, eller flere Personer. men mindre "regt af '1'0 i end o"enanført, bliver en voxen Person at ans ætte lige med 'I.'oi til en Yægt af 70 kg. og en hal Hoxen Person ligo Dled '1'oi til en Yregt af 40 kg. f. Naar Reisencle skafIer Skydskarlen særskilt Befordring, og de ikke medtager 'ro i, kan pa" et Kjøreredskab, forspændt med 2 Heste. befordres en Person mere, end i etl"'ert af eie ovenfor næmte Tilfælde er bestemt. g. Naar et Kjøreredskab udelnkkende benyttes til 'I.'ransport af '1'oi, kan der mod den lovbestemte Betaling forlanges befordret foruden Skydskarlen: p.a Redskab med l Hest 'roi af Yægt indtil 100 kg. : paa Hedskab med 2 Heste 'I.'oi af Y ægt indtil 225 kg. b. Paa Ridebest kan forlanges befordret l Person llled Toi af Yægt indtil 15 kg. og paa Klovsadel 'I.'øi af Yægt indtil 75 kg. § 33. Flyttegods kan ikke forlanges befordret med Skyds. Kjøbmandsgods, Kormarer og Vareprøver kan kun forlanges befordret med Skyds, forsaavidt salltme med lagttagelse af Bestemmelsenoe i foregaaende Paragraf kan medtages paa samme Redskab, som den Reisende selv benytter. Dog kan Amtmændene i særegne Tilfælde tillade Benyttelse af almindelig Skyds til Føelevarers Transport.

§ 34. Den Reisende, som brnger ineltil 2 Skydsbeste, skal befordre en Skydskarl, og den, som benytter 3 eller 4 Heste, to Skydskm'le, og saa fremdeles en Skydskarl for bver l eller 2 Heste paa den Maade, SOUl den Reisende bestemmer. Saavel den Skydsende som den Reisende kan forlange, at der skal afgives en Skydskarl til Itvert Redskab. § 35. Den Reisende er berettiget til at benytte SJ.:ydsen indtil 3 km. forbi næste Skydsanstalt, forsaavidt Yeien mellem denne og Bestemmelsesstedet er af den Beskaffenbeel og i den Stand, at den er skikket for almindelig Færdsel. Under samme Forndsætning er den Reisende ogstta berettiget til at fordre Skyds odenfor de almindelige Skldsruter saa langt, som Afstanden mellem det Steel, bvorfra Skydsen benyttes, og næste Skydsanstalt nærmest i den Retning, hvori skydses. Den Reisende er ikke berettiget til, efterat Skydsbefordringen er begyudt, at opbolde SJ..·ydsen underveis.

§ 36. De, som ud fører Skydsbefordring fr" eller til Kjøbstæcler eller Ladesteder, er i Almineleligbeel forpligtede til uden noget 'I.'illæg i Skydsbetalingen at befordre den Reisenele fra eller til det Sted inden Kjøbstadens eller Ladestedets Grænser, som forlanges. Hvor Forboldene paakræ,-er det, kan dog Kommunestyret med Am1!mandens Godkjendelse bestemme, . at der for Afbentning fra eller Befordring til visse Dele af vedkommende Kjøbstad eller Ladested skal erlægges et 'I.'illæg i Skydsbetalingen. De Skydsende saavel fra By som paa Land er forpligtede til at afhente den Reisende og bans Tøi paa hvilketsomhelst Sted, det maatte forlanges, paa Betingelse af, at .,eien til Mbentningsstedet er af den Beskaffenhed og i den Stand, som i foregaaende Paragraf omhandlet, samt at den Strækning, bvori


-5<len Reisende befordres, ikke den-ed bliver mere end 3 km. længere, end den Skydsende yilde have været pligtig til at skydse, om Skydsen var benyttet fra seh'e Skydsanstalten. HYis den Strækning, hmri den Reisende befordres, bliver mindre end Afstanden mellem Skydsanstalten og Befordringens Endepunkt. bliver Sky ds betalingen at beregne fra Skydsanstalten, men i modsat Fald fra Afbentningsstedet. § 37. Den Reisende er berettiget til at benytte elen samme Skyds paa Tur og Retur, saafremt elen hele Strækning, h,'ori den Reisende beforelres, ikke overstiger den Veilængde, som elen Skydsende i Henhold til §§ 35 og 36 er forpligtet til at skydsc. § 38. Naar Skyds ankommer fra en fast Station til en anden, skal Stationsbolderen paa sidstnævnte Station være berettiget til at opholde den ankomne Skyds i 2 'l'imer efter Ankomsten for at afvente og i 'l'ilfælde modtage Returskyds. Dog maa ingen, eler saaledes el' pligtig at udføre Returskyds, mod sin Vilje tilbageseneles før en 'l'ime efter Ankomsten. Den opholdte Skyds er fortrinsberettiget til at erbolde den under Opholdet ankonunende Skyds som Returskyds. § 39. Betalingen for Returskyds erlægges efter Taxten ved den Skydsanstalt, hvorfra Skydsen paa Retm' benyttes, eller i Tilfælde ved elen Udgangsstedet nærmestliggende Skydsanstalt.

B. § 40.

Bll atlskytls.

Sky ds betalingen udgjor:

a) for hver Rorskarl : 1) fra fast Station .. .. ........ . .... .. ....... . .. .. .. . •..•.... 12 Øre pl'. km. 2) ti'a Tilsigelsesskifte .... . .... . ... . ....... . ........ . •..•.... 10 " b) for Redskaber : l) en fireaaret eller sexaaret Band med Seil .. . ........ . ....•.. 4 2) en otteaaret eller tiaaret Baacl meel Seil ... . ... . ....... . ... . 8 " ,. c) for Tilsigelse af Skyds fra Tilsigelsesskifter: l) for hver Rorskarl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Øre 2) for hver Baad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 " § 41. Amtsthinget kan. efterat Erklæring er indhentet fra vedkommende Kommunestyre, be~teJl1me, at Skydsbetalingen fra fasl Station i Landdistrikt eller i Ladested, som wHlerholder fast Station i Forening med Landdistrikt, skal fOl'hoies indtil 15 Øre pr. km . for hver Rorskarl, naar ved saadan }"'ol'høielse 'Pilskud til Stationell enten kan undgaaes eller fOl'lllindskes . "Gnder samme FOl'udsætning kan lignende Beslutning fattes af FOl'U1ænd og Repl'æsentanter i Kjøbstæderne og de Ladesteder, hvor der el' særskilt KOllllllunestyre, og bvor den faste Stations Yedligehoideise aiene paahviier Ladestedet, med Hensyn til de samme tilhorende Skydsstationer. De i Medhold af denne Paragraf fattede Beslutninger er ikke gyldige, mec1mindre de godkjendes af Kongen eller den. han dertil bemyndiger. § 42. For den lovbestemte Betaling kan del' forlanges befordret: a) paa fireaaret Baad med mindst 2 Rorskarle enten l voxen Person (o"er 14 Aar) eller 2 hal\'\'oxne Personer (mellem 3 og 14 Aar) med 'l'øi ialt af Ymgt indtil 40 kg.; b) paa sexaaret Baad med mindst 3 ROl'skade enten

2 voxne Personer eller l voxen og 2 halvyoxne Personer eller

'*

halvvoxne Personer

med Tøi ialt af Vægt indtil 75 kg.; c) },aa otleaaret Baad med mindst 4 Rorskarle enten 3 voxne Personer eller 2 voxne og 2 halvvoxne Personer eller l VQxen og 4 bakvoxne Personer eller . 5 halvvoxne Personer med Tøi ialt af Yægt indtil 100 kg.; d . paa tiaaret Baad med mindst 5 RorskarIe enten 4 vQxne Personer eller 3 VQxne og ~ halvvoxne Personer eller

2 voxne og 4 hah'voxne Personer eller l voxen og 5 hah'voxne Personer eller 6 halvvoxne Personer med 'l'øi ialt af Y ægt indtil 130 kg.

§ 43. Ønskes del' befordret fælTe Personer, men Tøi af stølTe Vægt, eller flere Personer, men Tøi af mindre Vægt, bliver en voxen Person at ansætte lige med 'røi af Vægt indtil 75 kg. og en hah'voxen Person lige med Tøi af Vægt indtil 40 kl;. § 44. Ud en ForhøieIse af Skydsbetalingen kan der af Børn under 3 Aar medtages saa mange som det bøieste tilladte Antal voxne Personer. Ønskes del' befordret flere Børn af denne Alder, bliver hvert overskydende Barn at betragte i enhver Henseende som en halvvoxen Person.


-6-

§ 45. De Skydsende eller Stationsholderen er ikke for·"ligtede til paa Baaden at medtaga Reisegods, der gjør Farten farlig. § 46. Den Reisende, som til sin Befordring benytter egen Band, er forpligtet til at betale for en Efterrorsbaad med fornødent Mandskab til de Skydsendes 'J: lbagereise. § 47. Bestemmelseme i §§ 28, 29, 33, 35, 36, 3T, ' 38 og 39 skal med den E'orandring, som er en Følge af Gjenstandens forskjellige Beskafl"enhed, ogsa", Yære anvendelige med Hensyn til Bandskyds.

3die Kapitel. Om Ventetid, Ventepellge 1)g den Reisendes Ansvar

YNI

Skydsens Benyttelse.

§ 48. Ved Tilsigels~sskifter skal Skydsskafferen i Regelen skaffe Skydsen tilstede for de Reisende, som intet Forbud har, inden l Time efter deres Ankolllst til Skiftet, naar Afstanden mellem Skiftet og vedkommende Skydspligtiges Bopæle udgjør indtil 3 km., inden 2 'rimet· efter Ankomsten, naar Afstanden udgjør over 3 indtil 5 km., inden 3 'l'imer efter Ankomsten, naar Afstanden udgjør over 5 indtil 10 km., og inden 4 Timer efter Ankomsten, naar Afstanden udgjør over 10 km. Har den Reisende sendt betimeligt Forbud, er Skydsen IJligtig til at møde til den i Forbudet bestemte Tid. Ankommer derimod Forbudet for sent til, at }l'remmøde efter Bestemmelserne i første Afsnit af denne Paragraf kan finde Sted som forlangt, bliver 'riden for Skydsens Fremmøde at beregne fra Forbudets Ankomst til Skiftet.

§ 49. Ved de faste Stationer maa de Reisende, der skal befordres med s"nunes faste Heste, ikke opholdes over 1/, 'rime. Forsaavidt de skal befordres med Reserveheste, bør de i Regelen ikke opholdes over 1/, 'l'ime; dog kan Amtmanden bestemme, at denne 'l'id forlængcs indtil 2 Timer, naar dette ansees fornødent for at faa istandbragt fast Station paa rimelige Vilkaar. Er der fremsendt betimeligt Forbud, skal Skydsen '·ære færdig til den i Forbudet angivne Tid; dog giver Forbud, fremsendt til faste Stationer, ikke Ret til at erholde Skyds fremfor Reisende, der ankommer til Stationen før den, som har afsendt Forbudet. Heste, hvormed allerede er forrettet Skyds, kan dog ikke pHany forlanges til Befordring førend efter mindst l Times Hvile for hver 10 km., de under 'l'ilbageturen har tilbagelagt. Bestemmelserne i denne Paragraf cr mcd de Forandringer og 'l'illempn.inger, som er en Følge. af Gjenstandens forskjellige Beskaffenhcd, ogsaa anvendelige med Hensyn til Baadskyds. § 50. Opholdes den Reisende 1/, '1'ime udo,er den bestemte Ventetid, er IHUJ berettiget tir istedetfor den rekvirerede Skyds at benytte Akkordskyds. Det samme gjælder, hvis nogen Skydsgjørende enten negter at skydse eller ganske udebliver, naar han er tilsagt (se § 9). Vedkommende Stationsholder, Skydsskaffer ener Skydspligtige er forpligtet til paa Forlangell,le at erstatte den Reisende Forskjellen mellcm Betalingen for Akkordskydsen og den reglementerede Skydsbetaling, forsaavidt hin maatte '"ære større end denne, hvilken Erstatning kan inddrives sammen med ~(ulkten (se § 62) .

§ 51 . Benytter den Reisende, Tid, Skydsen ifølge hans Forlangende

Cl'

SOm

har sendt Forbud, ikke Skydsen inden 'j, '1'ime efter den

tilstede, erlægger han i Ventepenge for hver Hest eller Rors-

karl 3 km.s Skyd;betaling og siden ligesaa meget for hver hah·e Time derover indtil fuld Betaling for 12 km. (se dog § 52). Den SkyeIsende er ikke pligtig til at opholde sig længere efter den Reisende end 2 1/ , 'l'ime, og den Reisende skal, inden han faar ny Skyds, betale de bestemte Vente- og 'l'ilsigelsespenge. § 52. Dersom en Reisende kommer for sent til et Skiftested, fordi han utilbørlig er bleven opholdt paa et foregaaende, og derom medbringer Bevidnelse, som vedkommende Stationsholder eller Skydsskaffer ikke maa negte ham, fritages han for at betale nogen Godtgjørelse, men denne erlægges da af den, hvis Skyld det er, at den Reisende blev opholdt, og kan tilligemed Mulkten (se § 62) inddrives ved Udpantning. For Ophold, der foraarsages af uovervindelige Forhindringer eller af en uforholdsmæssig stor Afstand mellem Skydsskiftet og vedkommende Skydspligtige eller af noget paa Reisen tilstødt Uheld, bortfalder saavel Ansvar som Godtgjørelse.

§ 53. Hvor Afstanden mellem to Skydsanstalter er ualtnindelig lang eller Veien ualmindelig besværlig, kan Amtmanden bestemme ct Sted, hvor den Reisende er forpligtet at lade Skydshesten hvile indtil 1;' Time. § 54. Naar den Skydsende selv hal" forestaaet Kjørselen, hvortil han er berettiget, er den Reisende uden Ansvar for Hest og Redskah. l andre 'l'ilfælde skal den Reisende paa næste Skydsanstalt betale Skade, som umatte være tilføiet Hest eller Redskab underveis, efter S1.jøn af tvende uvillige Mænd, og maa ikke tilstedes videre Befordring, før Betalingen er erlagt eller betryggende Sikkerhed stillet. Dog bliver Skacleserstatningen henliggende i 4 Uger hos Stationsholderen eller Skydsskafferen, forat den Reisende kan have AnJedning. til at erhverve retslig Afgjørelse. Enhver Stationsholder og Skydsskaffer bør, saavidt muligt, paase, hvonidt Nabostationernes Heste og Redskaber har lidt nogen saadan Skade som nævnt.


-- 7 -

4de Kapitel. Om Tilsyn med Skydsvæsenet. § 55. Politiet skal saa ofte, som fornødiges, undersøge, hyorvidt de Heste, Redskaber og Baade, som Stationsholderne ved de faste Stationer og alle anlh'e Skydspligtige leverer de Reisende til Befordring, er i god og forsvarlig Stand. I fornøden ITdstrækning hal' det ogsaa over samme at foranstalte Skjønsforretning ved to tilkaldte Mænd eller tilkaldt Dyrlæge. For en saadan Forretning tilkommer der Mændene den for Skjønsmænd lovbestemte Godtgjørelse, hvilken udredes i Kjøbstæderne og i de Ladesteder, der hal' særskilt Kommunestyre, af Kommunen. roen i de øvrige Ladesteder og iLanddistrikterne af Amtskommunen . Samtlige Heste og Redskaber, del' yed saadan Skjø;,sforretning som ovenfor anført, befindes at være af den Beskaffenhed, at de ikke forsvarlig kan anyendes i Skyds, erklære for ubrugelige. § 56. Paa enhver Skydsanstalt skal der fin des en Dagbog, indl'ettet efter et af Kongen eller deo, han dertil bemyndiger, bestemt Schema, hvori enhver Reisende, som møder pan Skydsanstalten og der )llodtagel' Skyds, skal være pligtig til at antegne sit Nayn, rriden, naar han er ankommen og reist.

samt hvor mange Heste eller Rorskarle med Ba",le, han bal' benyttet. Findel' den Reisende Aarsag til at klage over ulovligt Ophold eller Mden utilbørlig Behandling, skal han end videre i et Vitterlighedsvidnes Overv~r indføre sin Klage i Dagbogen med KaYllS Underskrift. Disse Dagbøger skal autoriseres af Amtmanden.

§ 57. Stationsholderen eller Skydsskafferen skal forelægge enhver Reisende, som møder paa Skydsanstalten, Dagbogen. Dersom nogen Reisende "æg!'e!' sig for at skrive i Bogen, skal Stationsholderen e!Jer Skydsskafferen ikke gi"e ham Skyds, medmindre den Reisende som fremmed ikke er Sproget mægtig eller erklærer, at han ikke kan skril"e, i hvilket 'l'ilfælde Stationsholderen eller Skydsskafferen antegner Skydsen i Dagbogen. Disse hal' ligeledes at antegne Antallet af de Heste eller Rorskarle med Baade, som udgaar til Befordring af Rei,ende, del' ikke møder paa Skydsanstalten. Nanr et Forbud ankommer til en Skydsanstalt, skal den, i hvis I"ærge Dagbogen er, altid sørge for, at Forbudets Ankomst og i 'l'ilfælde Afreise "ed Klokkeslet anfø!'es iDagbogen. § 58. Politiet skal foran iDagbogen tilfoie et Skydsregulativ, som udviser Afstandene til de Skydsanstalter, l"ortil del' skydses . Fo!'sa8\"idt Skydsbetalingen beregnes efter en større Veilængde end <len virkelige eller med et større Beløb pl'. Kilometer end det alrnindelig lovbestemte, bliver ogsaa dette at anføre tilligemed Hjemmelen derfor. I Dagbogen skal derhos indbeftes: l. Et Exemplar af den gjældenrle Skydslovgivning. ~. Ved TiI3igelf.lE'sskifter den i § 7 omhandlede Fortegnelse. 3. Yed faste Stationer en Afskritt af den om Stationsholdet gjældende Kontrakt. § 59. Udgiftel'lle ved Anskaffelse af Dagbøger med 'l'ilbehør udredes i Kjøbstæder og Ladesteder med særskilt Kommunestyre af vetlkommende Bykonnnune. men andetsteds af vedkommende Amts,kommune.

§ 60. Dagbøgel'lle skal, i Kjøbstædel'llb mindst en Gang hvert Kvartal og paa Landet og i Ladestedel'lle mindst en Gang am'lig forelises Politiet. Desuden skal, naar nogen Klage over Ophold olJer utilbørlig Behandling mod Reisende iIHlIøres i Dagbogen, en Gjenpart af samme enten af den Reisende selv eller af Stationsholderen eller Skyds;kafferen strax tilstilles Politiet, som uopholdelig hal' at træffe de fornødne Anstalter til Sagens Ullilersø~else og Afgjørelse. Det paaligger derhos Politiet at tilt"re Dagbogen en kort Beretning om de deri forefundne Klagers Undersøgelse samt om Udfaldet. § 61. Det paaligger Amtmændene uopholdelig at afgive Indberetning til vedkommende Departement saavel om stedfundne Forandringer ved opretlede Skydsanstalter som om Oprettelse af nye Skyds/instalter inden deres Embedsdistrikt.

5te Kapitel. Stl'all'ebesteJlllJlel ser, § 62. H"is nogen Reisende opholdes i lrengere Tid end tilladt, og Opboldet ikke er fOl'aarsaget ved uovervindelige Forhindringer eller lignende, bød el' den Skyldige, hvad enten det el' Stations. holderen, Skydsskafferen eller den Skydspligtige, fra 2 til 10 Kroner. Med samme Bod strafIes den Skydsgjorende, som enten nægter at skydse eller ganske ude, bliver, naar han er tilsagt.

§ 63 . Hvis noge n Statiol1sholder eller Skydsskaffer nægter at meddele den Reisende saadan Bevidnelse, som i § 52 omhandlet, bøder han 10 Kroner. § 64. Af,';ger en Skydsskaffer fra den foreskrevne Orden for Skydstilsigelsen og derved foru . r etter nogen, bøder han fra 2 til 5 Kroner. § 65. Den, som leverer til Skyd. en for ubrugbar erklæret Hest, bøder første Gang fra 20 til 40 Kro ner og i Gjentagelsestilfælde fra 40 til 80 Kroner. Den, som til Skyds leverer kasseret og ei


-8-

istandsat Redskab, bøder fra 2 til 20 Kroner. De Skyldige skal i alle Tilfælde tillige erstatte den vec! del:es Forseelse Joraarsagede Skade. § 66 . Den Stationsholder ener Skydsskaffer, som ellers forser sig mod Bestemmelserne i Skydslovgivningen eller i den med ham oprettede Kont.rakt, straffes, forsaavidt Straf for Tilfældet ikke andetsteds er bestemt, med Bøder fra 2 til 20 Kroner. § 67. Den Reisende, SOUl kjører uforS\·arlig hurtigt eller uden deu Skydsendes udtrykkelige Tilladeise nndlader at hvile den bestemte Tid paa de Steder, han dertil er forpligtet (§ 53), bøder u·a 2 til 20 Kroner og skal i Tilfælde tillige erstatte den ,leI·ved foraarsagede Skade (§ 54). § 68 . OvertrædeIse af saadant Forbud som i § 250mbandlet eller Overtt-ædelse af de i den deli omhandlede Bevilling satte Vilkaar straffes med Bøder fra 2 til 100 Kroner for bver Gang, hvorhos den givne Bevilling kan tilbagekaldes. § 69. Bøder efter nærværende Lov forelægges af Amtmanden og tilfalder Stedets Fattigkasse. Sager i den Anledning paatales efter de for offentlige Politisager gjældende Regler.

6te Kapitel. ..

Forskjellige Bestemmelser.

§ 70. Stationsholdere og Skydsskaflere er, forsaa,·idt det ansees fomødent, efter Amtmandens Bestemmelse forpligtede til at holde G;jæstgiveri for Reisende efter en af Politiet med Amtmandens God. kjendeise udfærdiget 'l'axt. § 71. Naar ingen modsat Bestemmelse er indtagen i Kontrakten om Stationsboldet, er Sta· tionsboldere ved de faste Stationer i Landdistrikterne berettigede til med Herredsstyrets Samtykke at drive Landhandel uden at erlægge noget Gebyr for Handelsbre,·et og uden at pligte den i Lovgivningen om Landhandelen bestemte Særskat til Herredskassen, men forøvrig! pa" de for Landhandlere bestemte Yilkaar. § 72 . Nærværende Lover ikke anvendelig paa: a) Renskydsen i Finmarken, b) den militære Transportskyds i Fredstid, c) den militære Etats Skyds til Omreise i Kompani., Batteri· og Eskadronsdistrikterne til I"isitation af de enkelte Udreder!.:varterer, d) Presters og Kirkebetjentes Befordring inden deres Distrikter ifølge de særskilt derom gime Bestem· meIser (N. L. 2-12-10 m. fl.), e) Fattige Folks Flytning, f) Buclbyrcl eUer Budstikkens Ombæring, g) den Skyds, som Leilændinge eUer Bygselmænd pligter sine Jorddrotter, h) den Skyds, ·SOIll Lodserne ifølge Lov om Lodsvæsenet af l7de Juni 1869 § 12 er pligtige til at yde til Befordring af Overlodsen og af Befalinger og ~Ieddelelser vedkommende Lodstjenesten. Den i nærværende Paragraf anforte Skyds og Befordring bliver fremdeles at forrette efter fle Love og Bestemmelser, SOllI desangaaende er eUer maatte blir. udfærdigede. De fornødne Bestemmelser angaaende militær Transportskyds i Krigstid, eller naar Krig fore· staar, afgi res af Kongen. § 73. Nærværende Lov træder i Kraft fra 1ste JanlUlr 1894, fra hvilken Ti<i sættes ud af Kraft samtlige endnn gjældende Bestemmelser i Skydslovene af 6te Juni 1816, 17de August 1821, 28de Juni 1824, Ude September 1851, 21de Marts 1860 og 17de Juni' 1869.

t

r


omh: givn, i (

Sky

Rer den den de

Pr, mel

Fa Bu

del del til

l . til 2.

"

3.

4. 5.

"

"

An ~


..

..

---- -

.1

for

S~ydssta,ti'on

.

Sogn

]

L

2.

til "

3. 4.

5.

,.

~~

Fogderi.

Herfra skydses ti l efternĂŚvn te Steder: ~ i ~ Sogn "4'

~

i

~b

i

J

" "

i

o,

i

"

Km.

7

Anm. Reisendes Klager antegnes i den dertil bestemte Afdeling bag iDagbogen.

BERGEN. T.. \V . 1'ornøe8

Bo~trykker i

1892.

-

& Bogbinderi.

" " "

"


Datum

Den reisende::! navn og staud

l ?v.M-i

~vJ.t

1t 11, -. l"

;

'l'il hvi lket sted

10-

I jJ

aR'A<~ .

c; Ccrw_

r) ~ O-C'vvv

S c'

leitte I

l-

I

/t (

JrJy1'V\.h 'G

Om klage af den reisende er antegllet

4-w'

dJ);,

'/7/1S

llvormange heste eller både og ror.folk.

~.

I Au/

\

J

I

.

( <'

)

,

'J I

!f

I·,


Den reisend{'~ navn og stano

Datum

l'orsfo

.Jo

I

rf

..

'r

f'

2 Om klage af den reisende er antegnet

I

a:/' @ . r ~

A...--

/I vv(/V~

Z /,r/--fl-t.t

o' / , ) ;,

'ril hvilket sted

Hvormange heste eUer bål og

;::;;';~

I

t,

I

ltd! ;J~

~.

I

~d4 ~~ ~~Loo,

{-ty. J

~)

t<,

.J;

Ir

J

f' rr

. , ... , .

0

v" (\ <f).

rt~

_

........

tNz ,..c<e-c.{ T;"-

(~ff7~ 4~

/

,

/'

/,

"

~"

~~,......-

"r-da:æ.c../~

/.

??vV'.

/

~

r


lJen reisendes navn og stand

Datum

'I'il hvilket sted

I-lvormange heste eller båode og rOl.. f"lk.

I I

Om klage af den reisende er antegllet

•I

-

)

,

/ 4r /

(

I

J >-I 7 I

", /

I,

'fl

/

/.'

f

~

,

~f7 ff

t

~t' " J

I fr

Ilk


Datum

I Til hvilket sten I

Den reisendes navn og stand

I

I

;/Ud'J4' , ~..a~-4'&~

[/hM I/'"U'C I

l

Hvormange heste ell er både og rorsfolk

~d<4~~

t(j.. Cdl'

' .

~

h -

..

(r

'~"-~WJ ..Ill" h,,·,

IJ'Y'o.P R:.-a. I

.J\I\,v;.,

'R~.:r~1.. W-...A.v.,

9-cld "RÆ {l,cv(~

.

,

~ h" \

'=-"8: ti

~ t/'v-

....

tj~

A~

+tl" .

9w:~~ - 1t~J~

/

v'-

/

--..

3 Om klage af den reisende er antegnet


Datum

'ril hvilket sted

Den reisendes navn og stalld

Hvurlllange heste ellel' både og

rorsfolk,

Om klRge af den reisende er antegllst

" ,

.

/

/

I

~F~-

L

/

I

~ GeJwv\ W'DJllc .~ "-x

l

-k/. ~"f/t, 4A k

r

t

~,....

l;,X.

A:~A ( ~faA~/~ /4~ ~ -J:"~ 4. ø:/ttf~ )L4.., /

,

.

tY. ., I

/ )

,

• •

,


IHvormange heste Den reisend •• navn og stand

Datum

.,

.r

"

.'

~

. '"

JViiI'YJ:

Om klage a.f den reisende er antegnet

'1

. JO

eller både og rorsfolk

Til hvilket sted

4

I

~<-G

/

v

'fl

,Jf1A J cd ~/7I.~ 11 . .tt; ~'J vJ-.4u

(A '!

I

~'tltf tI~

r""~

(.

I,

'(

hlt1 t dAt C\C/~ r

&

~'?

l>-

/ ~

:?,r~~

1.,1,'2 l.,!.

l-

1-

I1

e I ~J,

I~

/~

J~


I

l:lvormange heste Den reisendeR navn og stand

Datum

'ril hvilkefsted

elle,' både og rorsfolk,

Um klng e ..r den ,'eisenda el' antegnet

)

/ / I

I~ /~ ,

'(

-. ... I

.

/

INf

I -

I I b."L

flJ~/; ~ ~

/ f

æ

r.

rt.9/6

_ 0)

3,,/

:Jlfo~ "

Jf/l (( I /v •D) '1

r

Jf'0A4~

tJo ~ t:Yt7-.

f,

~

71.R.b~ ' :J~ ~

ton z ~ ~«L ~ /

1l,J/b ~ .

'I: . /tc.e Cv..

~ r;"1Å<'~ ....

r /~

/


I

Datum

,

Den reisendes navn og

stand~

IHvol'mange heste

'ril hvilket sted

eUer både og

ro~~

I

I~, ' ,øk- ~'1 ~~~ I ~~rv Jf ?I?; I 1. /l~

I

rJ;~

2Ød ~~ ~~1:~ I

/

/

f

?,'h- ~~ ~ ~~

r

~AWVV"~ ~~(A~t'

2~/1. l~ ~9r7/f>~ I ~

.

1

I

'ft'frl~~~' cr~~"'/'/,~j ~ -k.--Lf'< HU~ dM'" ,.-

t2.r. {-13 .

/fJf-

-

['. t: itdt1- {J0?~

)ut.

I ~

hr-

?1J' æ,~_ 1ft

/

~~

7rpr"r/t?UØ;H~ , ....

~

C

~

/. ..

/~ I

~~

/r:.

YUu

0A-4Æ-z... I

3~~AÆjJ~

Lu,,c

,

~ I 5Y~~Le

4v"-MAJ--L

I

f

1

~I 73ad~er--

~~

_ ..--~~~<-1 /'

H <?.S t

5 Om klage af den reisende er antegnet


Den reisendeli navn og stand

D"tllm

,

1!6 G._

I

~ I _ VI

A"

I

Hvormange he3te eller Mde og rorsfolk.

'Pil hvilket sted

Om klage at' den reisende er antegllet

~~ 1 4

'

f

~ f;l",~ .

rr'~S'

:l ;2.(______ YIII r

CÅ'~ '

A.Jf f3~

I t:~, ~~

I ~~

/ 4 1, L~ith-y,"I:r 0lord . rÆ~" . J/t0r. tJ~/ ~~. t2?'Uur-

/ L..u/~/,

/

I

I

S ['Ofo 'i . -~ ) y

4i~

,

~ g(J

~

~Y3

Vf'i

/I!9

M~:Ak

~

1~ . .l3~

1- _'\jø.~ ~

'r.,

•V

~tIt.u~

{'r{k

j;-I/

~

r

I ~~~ -

/,

J(1~..;: ~

Jl&t- Yr"

4

.

Jc>tA'V (..v

~

4.

c4u'~

1

C l

~V I

0!- I.n-n

O

~

V~Y ~

~

t

oY/' /" l b

J,.,.-«<A~ dJ~

? ~

'f !!;0/ fr

;,;

I~ ~ci}~

/<J

'l.<.A...

/ vUn< '

t!?~

J~~ 1J~"j.~

.,

b~

1 ~~ I

/

i'

- < ~

/~-

I -Ith

/u /~

iN Il"

/ I /

r

/

;V

/

~

l

(

r

P-

~

...

r.

<

~ ,

4

/~

/

/

4

, \


I Hvormange heste Den reisendes navn og stand

Datum

2q.b .t1j

'1'il hvilket sted

eller både og rorsfolk

~JW ." W. ~J.etØL

5) 1

Om klage af den reisende er antegnet

I.

:A

/

.J..y

~i ;;;4-

/C- ...

r

#(....-....ot.~fi.J~..<.c.

/

" . 'V

J /

M~

/,

fj6 ,. . t>/'~

, ." ~

, ' ·,.. ·1

.

'"

I /

/ /

/

•\

/

'-

I / I

/ I

t

-

/

A'~7-- / IJ ~~t:JL-'----t.-d-.........-<; t,

L

~~/lyeyb~C- ~-t.,a.....<--4oe...

a~~

~ ~kj

)

7/aA~

,

"I

JZ 2.

/ I ..

.

~

,

! .'

\


Datum

" ~ /'

Den reisendes mwn og staud

I 'l'il hvilket sted

Hvormange heste eller både ogrorstolk.

/

17~A $. 1Vrd14r ~ci.

~. 13~ .A'~ ~

,ftU0 -50 V,.w~Æ4·~ ~~ t

J!.JW-I

I -

t,

~4U6 1

-

/

/ I

/ /

r--

a/~'ta.....Lt /It<~ ~

_;0-

I / /

Om kJRge af den reisende er antegnet

Da


!2 (A Datl;l I

IHvormange heste 'ril hvilht sten

Den reisend •• navn og stand

eller bll.de og rorsfolk

~I

\ 7

Om klage af den reisende er antegnet

l

8

let

/

/ /

/ / ! I

/ ,

/

r /

, r

tL/

-

/!~

r

/1.. /

iL .J

/f//.

/ I

~

7~

~ /W~~~·~

~a/~ :$~ til Jtv

/~ /~

4'h~~:r~ !2u~au/Ut..

/

/.

/. /

/ / .~ .

~

ænz;;p~~~~

L~~

/

/ /

/


Datum

Den reisendes nu vn og stand

I \

'l'il hvilket sted

fl vormange he. te elle,' .bĂĽde og " .' Om klage af den r01"sfolk. Teisende er antegHet

â&#x20AC;˘

/


Til hvilket sted

Den reisende. navn og stand

Datum

IHvormange heste eller både og I rorsfolk

Om klage af den reisende er antegnet

/

I

/ / I ~ . /

J

r"

~C/-/T-

07

~J.

.'

I~

tfr .~,ø~

l\-<

I

I.r

.ty;

~

Q~~t~

r:t

I

. . _)

-<-

-

f~~ ~Ii/ ' L~-t.--tl... ~ I 7/% /3 1~ ~ ;/JMUM ./Uu»t-~ jf,

t7!D.

~.r. v, /d,;,c~

l'

le /J .

ut

I

/ ';1

~

Æ/~

/

;Yr;

-P

/~

'l

2/fr

'o

0/8

"Y?

Il/c,

-

'.

~

JrI.A-1~

:

-

'o

-

,

-

~~~ 2~

ri II ~

-h~

Jf""

'-

" ,/. +~4 f,

:.97-j'.wd

j:';</./

'7A3-~~

.li, ~

Nt-?

I

II ;?~ t5!. •

3 l· /

/ f l

/ I ~

/

7~

/

~~4-;,~_

/

~

I ,...

1\

/

/ j.


/f/f: natum

Den reisendes navn og stand

I I-lvormange heste Til hvilket sted elleL' b책de og I rorsfolk.

l

Om klrtg'f' af den reisende er antegnet

/

/ / / ..

.

/

/

/ ..........

/ /

I~

!

1 ;I

/

/

. I


J

IHvormange heste Den reisende> navn og stand

Datum

Til hvilket sted

eller både og rorsfolk

/ &-

fr

/

---

/ I /,

l.lL,

~~

H-7 "1~fJL-,

\

fi~~

ø.

~.

A

~Uk~

4u4/ ~~.oUÆ~...v

e/~

/

t. 7-. & ___ eir' J,. f. VW~~ ~ t" ~ -

/fJ

--'1

/

/

L'I

I

/ 1,

,.

__

-

/,-

/

<-

~.-

/

-,o

-

,

(}.vt. ~ ~~

- 3

errYtYJ O (7)<-7

~r.

/

tf ~

=:=-IM~~

-

~

-

I

Om klage af den reisende er antegnet


l

\ I-lVOl"lllange heste

Datum

Den reisende8 navn og stand

'ril hvilket ,t"d

eller Mele og rorsfolk.

/

Om klage af den reisende er all tegnet

-,

/

I

<

/

/

'

?

,

I

I ,. I

~.

/

â&#x20AC;˘

/

j. ./'-

I

'c

~ I

. -"

I

.I

/

'<

/ kI

-

/ /

lo

/ I


Datnm

Den reisendes navn og stand

Til hvilket sted

Hvormange heste eller b氓de og rorsfolk

I

/ 5

'2.

l-Pt~f _ t

t U(

;, Y/w ,

;.-/

.

ff~/t~6

f" ~

, / I

/.

(tltt 路

/9.

,.

r/;u

bfo "-

~~.~~;-

/ !

'" /

tl /I/hh

I

,

,r)

I

/

"', (

,1/

., -

~., ~

~

a

) J<

JJ1C;

/

10 Om klage af den reisende er antegnet

1


Den I'eisende~ navn og stand

'1'il hvilket sted

l-lvormallge heste Om klage. af rien e llel' bĂĽde O!( \ reisende er antegnet rorsfolk.

/ ) -r.

~

â&#x20AC;˘

%

-

:27;

-

",

/ -

/

f<)( -<~

~~~~ I ~i ~ I ~

IL

3

'.

f1

~~

/

fJA{~

% ~ !t

%:) /

/

/

A---!~

/"

/ /

/ / /

ft. /

/ J t

/ / /

/


Den reisendes navn og stand

Datum \

r~

I

Til hvilket sted

til!

/~

H vormange heste eller bĂĽ.de og rorsfolk

/1~

~~~.

\-~ [~~~()1:4-

<

J~ ~~ ,

~:

Om klage af den reisende er antegnet

/

/ /

: / /

/

-

I

/', i

~

/ //

/I~~~ . ' ""'---- r... -

-f-

ÂŤ

/ / -~-

!

/ /

J I

!

-I / /

,


f-lvormange he_te ~lIer håde og rOI·stolk.

'ril hvilket sted

Den reisendes navn og stand

Datum

I

-

Om klage af aen reisende er antegnet

,

X I

'.

•t ,

I~

4/ 5

~r~~1 ~

"-

«-

,, _

r

"

t-.

-/,-

I

~~

I

/ f:

/

~

I

~

t-I!f!ei ~

u..v

1--.

~ ~.:.-M

7

?{

~

~I'd/-< -

'rI: I fl

j, ?

I

""' /r

~

I

27

6

~

r:

.

-/..-

.

~~ ~kIu-

vtu4~

I ~~~

.

l.f

4L< I

~

rr

g? . Il avvrJy.

I

I

/ 1~'/-

/ I

/1--

./ I

1--.(

~ -~

/ f

-

/

~

,

~

i~ ~ 1~ s04 ~ ~ ~ ~_~~~ I S 1,-/1

,I'

J

-

.. '

/,

j'ø_

~ ~ .~

L

"

.

I

>,

/ ';

III

~ ~-

A'lle LI ~~/~

t

I l.

It

~

"

/

-/~-

~~

7"

/

-c- -

~ ~

~

jq

I

~

it- ~ }~

I

..

~~. ~

I?~ ~ 1h; ~~st,f1~Io4(J ~ vvol(

I

/ /

/ /.

/

"--,


Datum

.Den reisendes navn og stand

'I'il hvilket ste<1

Hvormange heste eller Mde og rorsfolk

Om klage af den reisende er antegnet

,

/

/

r

/

/ / / .

/

/

/

~

". .~

/ /

;i I ;:

/

//-

I

// j.-

. ._.


~

.

11 %

;. ;0 .

' . .~ ... ,

r

.

~

yr

.~It. ~2.

l•

fh ?r<-v< 1/ ~t .X ,I. ~

,

,

~-

~

øk",-. ~ 7~'

//

I

'fil hvilket sted

Den reisendes nn.vn og stand

Datum

,

)-

J-

CU~

!

I

l '

~y-

~

./,;t, <..vo Wy ~o.J. 4 A#/A.- 'd--~ Aet~ ............ v.J&.A~

~~

ØJ AA<t.?u-

, /J;

/

I !

/

/""

"

/

_ rr-

i::..c ......

..

liv.

r~ ~

~ Hi

Om klage af den reisende er antegnet

;

Ør;IUT.

~

t(

Hvormange heste eller hMe og rorsfolk.

/

J -

1',

-

~.~

I

/ ~

....

/

I /

_/r_

/

/

I. /• I

'.,.

/

/ • •


, I !f/ff l

I

J Oatnm

'I'il hvilket sted

Den reisendes navn og stand

Hvormange heste eller både og rorsfolk

Om klage af den reisende er antegnet !

/

.' , ,

'. '., /

,-

,

,-

'~.

., ,

/ /

/.

, cdU~ I

lir

I

/

J.d}MO- /

f

~~, k~KcJ ~

2H~

jJ .

, Jf.

/;1 //f /11·

IL.(/

/if. ~ ,

.'

~o'~ I Æ~ I

~

-.,

~7~,"·· ..··J i;J7-~ ~ J/? ~~ A//z-"'- ' h~./<-'--~~~ J~7.r· ~~, C-

~

/adMJ

r,

I

du~

I I. ø2. J

/ / f,

!

I ,C~

' i;

%

~

,

/

-" -

/! 1 -0: ...,.,......

~

/

~q

~

i

.

/

L~~ ~~

~

't

\,

---

-,-

-.

~II-

I.

.


--

-

Til hvi lket sted

Den reisendes navn og stalld

Datum

Hvormange heste eller både og rorsfolk.

Om klage af den reisende er antegnet

I

J;

<-t

/

~~~

')

ff!

~ tir.:·

~1~

"'"

\

/1 4 . I

f

:J/.

/

)f'

~

r

~aJ,NJf

~.

1# . ~L~

aJ;~

J;.:.. ~

cr7---~" ~~~

I

....

,

~!;~O'~

7t ~Is ,2~

~

'.

.

Jtf'

/

/

rr<-

I

~

/

"

/

fSr ~

--

,.

j .

f

,

~

2ff'

~

,~

~~

. tlb,~

"

u

. -

-

~" l.

-

~

-

, I-

"'-"" '1 ....-.......

øa,

t{t/(~Uv--

.'\

" -

,-

\\';..

!øÆ.

•/

r,

~~

~

.< .

Cu~"

~~ V--

IIJ~ ,

~

'l/ Ill

j.

~7· · '1· /~ ·

..

Jt'i ~t1

..

-

/i;~

.,

'<

...

I

" ~~

rr

bAf

/.

A.

I

~

j fJ!rt

.

..

~

I '

~ I'

.

I

.,

I

#rtA;/~ ./du

'

~~~

;r~/

ct~

/.!.

N'

aJ

(.

J&i ~

~

-" -

.)f.

~

6J~ "/ ,c7r4{"/~

/0;j

,

~

/;

/.;

--

/ k'1L~ 1J~. Lr /J{,~ ~ -:;

f.J..

r

~ /dap

--

,

~L

i

,~

~

/ --

.

"

~

. "'

.........

't" .


() ~~l7

/00 /7/(1

;/

1'il hvilket sten

Den reisendes navn og stand

Datum

I

I

:øn.. II

Om klage af den reisende er antegnet

~, I /~

~

I

tf ·

!

.

Hvormange heste eUer både og rorsfolk

~tr-

~!Prtr-

/

'

/

<

0). Q)',L, J ~1~.

~~ ~~~ ~~ . ~~

/ -

Ø4~

I ~ }/fl?2

1I

ep~~/WlCiv>'<,f ~

-

# . ~ ~ /~<,-'

~

,

1/'---'

u

-

:i7pd . ~cI. (r

f(

-

(

1' -

"

1' 1'

/ -,,-

I

"'-"'"

I

--

.


Datum

Den reisentles navn og stalld

J~~

A,

Hvormange heste eller både og rorsfolk:.

Til hvilket sted

/ /0.1

j]~

it/~ ~

if~

7)

/--

~

/ I -,

fI; ~

/ - ,

/ -

~d~ ~ ~ '/( /~ ,-",.i\

j~1' ~~ ~':Æ. ~?t.n-I -

-

Om klage af den reisende er antegnet

I--

l-

j1-

I~-

-

/(-

f-

)i rVt-< ~' ~pYL, )/1. f c.-a--c. ~ ' _______

(-

-

/ /l

~l([Aftd I1 -

,

.

,

(

------

/ ,

-

,


I Datum

Den reisendes navn og stand

l

I

Hvormange heste 'ril hvilket ster! eller b책de og I rorsfolk

15 9 Om klage af den reisende er antegnet

b

, I

I

I


Datum

Den reisendes navn og stalld

'ril hvilket sted

/9/7'

4~~

a/7路~'dyt1a

...

Hvormange heste eller b氓de og rorsfolk.

~ ~

4 ~/ay ~~

/AU?,

~~~"}' ~~ ---

/~. '

~

~

~;~~ . A~dr~ k/. ~7 ~/ 4--. O #~ -/ ~/.

~--

-/-

,y~

a

~~. ~~ /~ o-{~ f3. f路 ~ _. ./~ p

. . .;,..~

.

c/'.

Ok4 ~~j~~~ _ _-- t - - - L _

loY,.,

)~~~

/ ~. / . ~~

/ -~

/~ ~

'r

.t酶t

(z~ L~A ~'.#-I

D/7 (I

~o/?

4 1

~t-0f I~ '~,.A..,

.

'''''"

....

Om klage af den reisende er antegnet


I

,.

Den reisendes navn og stand

Datum

I Til

hvilket sten

liVO~rr.dnge heste '~lJer bAde og

I

rorsfolk

Om klage af' den reisende er antegnet

----------~~--~----~+ ' -----+-------

17 fH41k~iif;~ I ~ ~~}Lyl I/I

/7

3i

J

f~ ~ !VIe /h"J~ /(

-

L,

y

:t~~~? ~~ y~ Gf/

I'

r

1/ /1 %

/

ti , /% /, (

I

I

7/'1, ,

,

'

-:. i .


Den reisendes nav q; stand

'ril hvilket sted

H.vormange heste eller b{).ue og rorsfolk.

Om klage nf den reisende er antegllat

Datum

~ .lit -2 )/'(,

Den reisendes navn og stand

d (,ulA

;la? o';

\\

/ I ~

',{ Cl, 1//

.~ . ~

7

.~

~<'

'.

-: ..,

t-

\

,

'7!

/~

-

k'

/~

" "

If'! "

rY

/.J~ tJ</

j(~

Til hvilket sted


Datum

Den reisendes navn \..~ ~

l'

stand

'l'il hvilket sted

H.vormange he. te eller ht de o~ rorstolk.

I

Om klnw' af den reisende er alltegllt~t

/~ I â&#x20AC;˘

t't" -

I

/ \

â&#x20AC;˘


67", Z, /!J1<J~

æ/ '~1 Y

./Jj" /f.

(f"

1.

/j /~-

Z1./1

I

)f~,

l}?

I

~r

-

( -J

""

h~

,

,

7

"

/?/f- ;f~14~" It;,~,u.

")

a')n~

}

~/-"

"t

/-1,

(

Om klage af den I"eisende er A.ntegnet

!(tC

A

(

Til hvilket stecl

Den reisendes navn og st,anel

Datum

19

Hvormange heste eller både og rorgfolk

n

l!O

~

r.

, - I

~

,

Il'" I

Pa-

(f"'

L

-

/i/~

,?

(I

-

( t..

acl

f

1_L .-.J)~ h'_~u,-~

o

'7''''

Æ /~-rl

r""

»

,

-

" • I

.


~~~/

d!lv

~-テ論

~~~, ~~~ ~~r

~~ .

.

' ~~r- '

~4~~ 4?:e ~ 47~

{9~.~ .


Profile for Jostedal historielag

Skyssdagbok Sperle nr 2 1895-1920  

Skyssdagbok Sperle nr 2 1895-1920  

Advertisement