Page 1

Garantiebeleid Goedkoper Licht Voor T5 Energy Savers toegepast in klaslokaalverlichting Dit document zet het garantiebeleid uiteen van de Goedkoper Licht BV (verkoop-) organisatie (hierna ‘Goedkoper Licht’ te noemen) van wie u (hierna de ‘Koper’ te noemen) uw T5 Energy Savers met bijbehorende lichtbronnen koopt. Dit beleid geldt uitsluitend voor door Goedkoper Licht geïnstalleerde T5 Energy Savers van het fabricaat Less Energy Easy T5 en de bijbehorende lichtbronnen van het type T5, (hierna de ‘Producten’ te noemen) die vanaf februari 2014 bij Goedkoper Licht zijn gekocht.

Een geldige claim wordt slechts gehonoreerd, wanneer tijdens de garantieperiode van de Producten: - het aantal branduren per jaar niet is overschreden; - de Producten niet functioneren of stoppen met functioneren.

Dit garantiebeleid is onderworpen aan de onderstaande bepalingen en voorwaarden.

Als onderdeel van de koopovereenkomst wordt standaard een servicekit geleverd aan de Koper.

Dit garantiebeleid geldt alleen wanneer hiernaar wordt verwezen in een koopovereenkomst tussen Goedkoper Licht en de Koper en vervangt iedere andere garantiebepaling.

Afhankelijk van het aantal door de Koper afgenomen Producten cq. grootte van de desbetreffende school kunnen meerdere servicekits geleverd worden.

A. Garantieperiode

De in de servicekit geleverde Producten worden (door de Koper) aangewend voor incidentele vervanging van eventuele defecte Producten, waarbij het defect niet is ontstaan door een buiten deze garantie vallende oorzaak.

Met inachtneming van het bepaalde in de garantievoorwaarden en zoals hieronder nader omschreven heeft Koper recht op de garantie gedurende de toepasselijke periode, zoals hieronder in Tabel 1 vermeld. Type Garantie Aantal Servicekit onderwijsperiode branduren instelling* per jaar Primair 7 jaar <2.000 Ja onderwijs Voortgezet 7 jaar 2.000-2.200 Ja onderwijs Bijzondere 7 jaar >2.200 Ja situaties Tabel 1: Garantieperiodes voor T5 Energy Savers toegepast in klaslokaalverlichting

Eigen risico Nee Nee Ja

Voor scholen in het primair onderwijs wordt uitgegaan van maximaal 2.000 branduren per jaar, voor scholen in het voortgezet onderwijs wordt uitgegaan van maximaal 2.200 branduren per jaar, in bijzondere situaties kunnen meer dan 2.200 branduren per jaar voorkomen. Overlegt u met Goedkoper Licht wanneer u twijfelt aan het aantal branduren dat voor uw situatie toepassing is. *

B. Speciale voorwaarden De garantieperiode vangt aan op de factuurdatum van de eerste factuur die u van Goedkoper Licht ontvangt. De garantieperiode is gebaseerd op de brandtijden volgens tabel 1. Wanneer er sprake is van een ‘bijzondere situatie’ gelden aanvullende bepalingen en beperkingen welke per specifiek geval overeengekomen dienen te worden tussen Koper en Goedkoper Licht. Deze aanvullende bepalingen en beperkingen worden overeengekomen in de koopovereenkomst tussen Koper en Goedkoper Licht. De garantie is slechts geldig bij een maximale omgevingstemperatuur rondom de lichtbron van +35°C. De garantie is slechts geldig bij normaal (handmatig) schakelen van de verlichting. De garantie is niet van toepassing in combinatie met aanwezigheidsdetectiesystemen en/of met een (dimbare) regeling welke wordt gestuurd door daglicht. De garantieperiode geldt niet langer wanneer een Koper de Producten oneigenlijk gebruikt. Bij reparaties aan of vervanging van het Product na een gehonoreerde claim, blijft het restant van de originele garantieperiode van toepassing. De garantie geldt slechts wanneer het Product goed gehanteerd en gebruikt wordt conform de instructies van Goedkoper Licht.

De Koper mag niet afgaan op andere informatie of documentatie.

C. Servicekit

Wanneer defecte Producten door de Koper zelf worden vervangen door Producten uit de servicekit, dient de Koper daarbij de montagevoorschriften van Goedkoper Licht in acht te nemen. De defecte Producten moeten door de Koper in de servicekit geplaatst worden, zodat Goedkoper Licht de defecte Producten altijd kan inspecteren. Indien na inspectie van de defecte Producten blijkt dat deze defect zijn geraakt door een buiten deze garantie vallende oorzaak, worden de kosten van de gebruikte Producten uit de servicekit en alle bijkomende kosten, bestaande uit, maar niet beperkt tot de kosten voor vervoer, transport, inspectie en onderzoek door de Koper vergoed aan Goedkoper Licht. Indien de defecte Producten bij een inspectie door Goedkoper Licht niet in de servicekit aanwezig blijken te zijn, wordt de gehele servicekit door de Koper vergoed aan Goedkoper Licht. De vergoeding die de Koper daarvoor betaalt aan Goedkoper Licht bedraagt EUR 750,- (exclusief BTW) per servicekit. Naast het gebruik van de servicekit en de mogelijkheid voor de Koper om zelf defecte Producten te vervangen, kan de Koper gedurende de garantieperiode kosteloos gebruik maken van de servicediensten van Goedkoper Licht om defecte Producten door Goedkoper Licht te laten repareren of vervangen.

D. Overzicht uitputtend)

van

de

garantievoorwaarden

(niet

Deze garantie geldt slechts voor Producten verkocht aan leden (schoolbesturen) van de volgende besturenorganisaties: o Besturenraad, Centrum voor Christelijk Onderwijs o VKO, Centrum voor katholiek onderwijs o VBS, Verenigde Bijzondere Scholen o LVGS, landelijk verband van gereformeerde schoolverenigingen o VGS, vereniging voor gereformeerd schoolonderwijs o Vos / ABB, Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Het ‘garantiebeleid’ en de ‘garantievoorwaarden’ zijn niet van toepassing op Kopers die geen lid zijn van één van de bovengenoemde besturenorganisaties. De garantie geldt slechts indien de Producten geïnstalleerd zijn door Goedkoper Licht of wanneer de Producten vervangen zijn door de Koper zelf door Producten uit de servicekit, mits deze geïnstalleerd zijn volgens de montagevoorschriften van Goedkoper Licht en normaal gebruikt worden conform deze voorwaarde en conform de instructies van Goedkoper Licht. Er wordt een adequate administratie van de werkingshistorie bijgehouden die door Goedkoper Licht kan worden ingezien.

Garantiebeleid en  garantievoorwaarden  Goedkoper  Licht  BV  februari  2014  


Een Goedkoper Licht-vertegenwoordiger heeft toegang tot de defecte Producten in de servicekit en tot de ruimtes waar de Producten geïnstalleerd zijn. Wanneer één of meerdere Producten of andere onderdelen ́verdacht ́ worden, heeft de vertegenwoordiger het recht om vertegenwoordigers van andere fabrikanten en/of leveranciers uit te

nodigen ter beoordeling van de verlichtingssystemen, andere (elektrische) installaties en alle overige zaken die relevant kunnen zijn. De Producten moeten rechtstreeks van Goedkoper Licht zijn gekocht. Arbeidskosten die gemaakt worden door Goedkoper Licht voor de (de)installatie van de Producten worden onder deze garantie gedekt

Garantiebeleid en  garantievoorwaarden  Goedkoper  Licht  BV  februari  2014  


Garantievoorwaarden

Voor T5 Energy Savers toegepast in klaslokaalverlichting 1. Beperkte garantie 1.1 De hierin omschreven garantie geldt uitsluitend voor T5 Energy Savers van het fabricaat Less Energy Easy T5 en de bijbehorende lichtbronnen van het type T5, die door Goedkoper Licht verkocht worden aan de leden van de eerder genoemde besturenorganisaties (hierna ́het Product ́ of de ‘Producten’ te noemen). De garantie geldt slechts voor de partij die de Producten rechtstreeks van Goedkoper Licht koopt (hierna: de ‘Koper’ te noemen). 1.2 Goedkoper Licht garandeert dat elk Product vrij van gebreken in materialen en vakmanschap is. De bovenstaande garantie geldt gedurende de periode die vermeld wordt in het voor uw Producten geldende garantiebeleid, waarnaar in uw koopovereenkomst wordt verwezen. Wanneer een Product niet conform deze garantie werkt, dan zorgt Goedkoper Licht voor een gratis vervangend exemplaar van het gebrekkige Product met inachtneming van het toepasselijke garantiebeleid en de voorwaarden van de beperkte garantie die hieronder omschreven staan.

2. Voorwaarden 2.1 De garantie van Goedkoper Licht komt slechts aan de Koper toe, wanneer een Product dat onder deze garantie valt door de Koper via de servicekit inspecteerbaar aangeboden wordt of voor Goedkoper Licht inspecteerbaar aanwezig is op de plaats waar de Producten door Goedkoper Licht oorspronkelijk geïnstalleerd zijn, in overeenstemming met het bepaalde onder punt 3 ( ́Claims onder de garantie ́) en binnen de toepasselijke, in het garantiebeleid vermelde garantieperiode en Goedkoper Licht na onderzoek vaststelt dat het Product in kwestie naar haar oordeel niet aan deze garantie voldoet. Dan zal Goedkoper Licht het Product of het defecte onderdeel daarvan naar eigen keuze repareren of vervangen. ‘Het Product of het defecte onderdeel daarvan repareren of vervangen ́ omvat de verwijderingsof herinstallatiewerkzaamheden of -kosten of -uitgaven, met inbegrip van arbeidsloon of –kosten, tenzij in een ‘bijzondere situatie’ anders is overeengekomen tussen Koper en Goedkoper Licht. 2.2 Wanneer Goedkoper Licht ervoor kiest om het Product te vervangen, maar hiertoe niet in staat is omdat het niet meer gemaakt wordt of niet voorhanden is, mag Goedkoper Licht de Koper zijn geld teruggeven of het Product vervangen door een vergelijkbaar Product (dat kleine verschillen in ontwerp- en Productspecificaties mag vertonen). 2.3 Geen enkele agent, distributeur, leverancier of installateur heeft de bevoegdheid om namens Goedkoper Licht de voorwaarden van de beperkte garantie aan te passen, te wijzigen of uit te breiden, op welke wijze dan ook. 2.4 De garantie en remedies die omschreven staan in de bepalingen van de beperkte garantie zijn de enige garanties die Goedkoper Licht met betrekking tot de Producten geeft en worden gegeven in de plaats van alle andere expliciete of impliciete garanties, met inbegrip van, echter zonder beperkt te zijn tot, garanties van geschiktheid voor een bepaald doel, welke garanties hierbij uitdrukkelijk afgewezen worden. 2.5 Deze beperkte garantie geldt uitsluitend wanneer de Producten worden toegepast in een situatie die vrij is van storingen en dus kunnen werken volgens de elektrische waarden, het operationele bereik en de omgevingseisen die vermeld staan in de specificaties, toepassingsrichtsnoeren, normen of ander met de Producten meegeleverd document. Wanneer vastgesteld wordt dat een Product gebrekkig is of niet conform de Productspecificaties werkt, moet de Koper Goedkoper Licht hiervan schriftelijk in kennis stellen. 2.6 Goedkoper Licht zal de technische oplossing van problemen faciliteren. Producten van derden worden niet door deze garantie gedekt, behalve voor zover onder punt 5 ( ́Beperkingen en voorwaarden ́) is aangegeven. 2.7 Deze garantie geldt niet voor beschadiging of niet functioneren als gevolg van overmacht of verkeerd gebruik, misbruik, abnormaal gebruik of gebruik in strijd met de van toepassing zijnde normen, codes of gebruiksaanwijzingen, met inbegrip van, echter zonder beperkt te zijn tot, die welke vervat zijn in de meest recente elektrische en/of veiligheids- en industrienormen voor de betreffende regio( ́s).

2.8 Deze garantie geldt niet wanneer iemand reparaties uitvoert aan of wijzigingen aanbrengt in het Product die niet schriftelijk door Goedkoper Licht geautoriseerd zijn. Goedkoper Licht behoudt zicht het recht voor om de definitieve beslissing over de gegrondheid van een claim onder de garantie te nemen. 2.9 Indien dit wordt verzocht door Goedkoper Licht worden nietconforme of gebrekkige Producten eigendom van Goedkoper Licht zodra zij vervangen zijn.

3. Claims onder de garantie 3.1 Alle genoemde garantieperiodes gelden slechts wanneer een Goedkoper Licht-vertegenwoordiger toegang tot het gebrekkige Product of systeem heeft om de non-conformiteit te kunnen verifiëren. Claims onder de garantie moeten binnen 30 dagen na ontdekking worden gemeld bij Goedkoper Licht, waarbij in elk geval de volgende informatie wordt vermeld (er kan aanvullende informatie worden verlangd): bijzonderheden over de gebrekkige Producten; installatie- en factuurdatum; gedetailleerde probleemomschrijving, aantal en percentage van gebreken, datum waarop het gebrek zich manifesteerde; toepassingen, aantal branduren en schakelcycli; in geval van een gegronde claim onder de garantie neemt Goedkoper Licht de kosten voor haar rekening. Goedkoper Licht kan aangeboden en/of verwijderde Producten waarvan vastgesteld wordt dat zij niet defect/non-conform zijn samen met de daarvoor gemaakte vervoers-, test- en handlingskosten in rekening brengen bij de klant.

4. Geen impliciete of andere garanties 4.1 Deze voorwaarden omschrijven de enige aansprakelijkheid en verplichting van Goedkoper Licht jegens de Koper en de enige en exclusieve remedie voor de Koper in verband met defecte of nonconforme Producten die Goedkoper Licht aan de Koper heeft geleverd, ongeacht of de vordering tot vergoeding van schade gebaseerd is op een niet expliciet in deze voorwaarden genoemde garantie, onrechtmatige daad, overeenkomst of ander juridisch concept, zelfs wanneer Goedkoper Licht op de hoogte is gesteld van of bekend is met dergelijke defecten.

5. Beperkingen en voorwaarden 5.1 Dit is een beperkte garantie die onder meer de installatie voor het bieden van toegang tot de Producten (steigers, liften, enz.) en speciale, incidentele en gevolgschade (zoals omzet-/winstderving, materiële schade of andere, niet eerder genoemde kosten) uitsluit en die verder bepaald wordt door de beperkingen en voorwaarden van het betreffende garantiebeleid en de onderhavige voorwaarden. 5.2 Op verzoek moet aan Goedkoper Licht-vertegenwoordigers toegang worden verleend tot het gebrekkige Product of systeem of de gebrekkige toepassing om de non-conformiteit te kunnen verifiëren. 5.3 Goedkoper Licht kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de stroomleveringscondities, inclusief leveringspieken, overspanning en onderspanning en voorzieningen ter beheersing van de rimpelspanning die buiten de limieten vallen die voor de Producten zijn gespecificeerd en die welke door de relevante leveringsnormen (bijv. EN 50160) worden gedefinieerd. 5.4 Voor Producten die Goedkoper Licht aan de Koper verkoopt, maar die niet voorzien zijn van Goedkoper Licht’s naam of submerken geeft Goedkoper Licht geen enkele expliciete of impliciete garantie, met inbegrip van, echter zonder beperkt te zijn tot, de garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel; wel zal Goedkoper Licht desgevraagd de garanties van de fabrikant van het Product aan de Koper geven, maar uitsluitend voor zover dit door de wet en relevante overeenkomsten is toegestaan.

Garantiebeleid en  garantievoorwaarden  Goedkoper  Licht  BV  februari  2014  

Garantiebeleid goedkoper licht  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you