__MAIN_TEXT__

Page 1

Zangkoor Samenstelling: Harry Meulenberg


Zangkoor.

Het jubilerende zangkoor van onze kloosterkerk te Urmond. Het kerkelijk zangkoor van onze kloosterkerk te Urmond heeft dit jaar (1930) de respectabele leeftijd van 60 jaren bereikt en viert derhalve in augustus zijn diamantenfeest. Van de zangers die in ’t jaar 1870 zich schaarden onder de dirigentstok van pater Stanislaus Smits, z.g. om met hun zang de plechtigheid der eerste H.Mis van pater Fidelis Brouwer z.g. op te luisteren is nog een zanger J.H.Konings, niet alleen nog in leven, maar niettegenstaande zijn 74 jarige leeftijd nog actief lid van het kerkelijk zangkoor onzer kerk.

Ons zangkoor, dat zeer bekwame dirigenten heeft gehad, o.a. pater Mag. Angelus Jurgens en pater Magister Bernardinus Mets, om slechts de afgestorvenen te memoreren, heeft altijd een zeer goede naam gehad, niet alleen in Urmond, maar ook in de omliggende gemeenten. Het week dan ook niet terug voor uitvoering van vijf- en zesstemmige missen.


Voor de goede onderlinge verhouding en samenwerking der heren zangers getuigt het feit, dat in deze zelfde maand de heren Cosemans, Johan Hendrix de tegenwoordige dirigent, en Jac. Hendrix, gedurende 40 jaar aan het koor verbonden zijn, terwijl de zeer bekwame organist J.G. Bergevoets, reeds 40 jaar ons mooi orgel bespeelt. Geen wonder dat de jongere krachten zich zo goed thuisgevoelen bij ons kerkelijk zangkoor en gaarne samenwerken met de eerbiedwaardige veteranen. Moge de goede God onze vijf jubilarissen vergelden, wat zij ter Zijne eer, in onze kloosterkerk gedaan hebben.


Samenstelling: Harry Meulenberg

Profile for Jos Lotz

Zangkoor  

Het jubilerende zangkoor van onze kloosterkerk te Urmond.

Zangkoor  

Het jubilerende zangkoor van onze kloosterkerk te Urmond.

Profile for joslotz
Advertisement