Page 1

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació CEIP SANT MIQUEL

MEMÒRIA ANUAL

Col·legi d'Educació Infantil i Primària SANT MIQUEL Miralcamp

Curs 2006-2007


Í N D E X MEMÒRIA DEL CURS 2006-2007.......................................................................3 Dades del Centre.......................................................................................................................................... 3 Alumnat.....................................................................................................................................................3 Professorat.................................................................................................................................................3 Horaris.......................................................................................................................................................... 4 Assistència.....................................................................................................................................................4 De l'alumnat.............................................................................................................................................. 4 Del Professorat.......................................................................................................................................... 4 Anàlisi / Valoració dels objectius proposats al Pla d’Avaluació Interna al curs 2006-2007................ 5 Anàlisi / Valoració de l’aplicació de la 6a hora al Centre........................................................................ 7 Dificultats d’aprenentatge detectades........................................................................................................ 8 ÀREA DE: LLENGUA.............................................................................................................................8 Dificultats d’aprenentatge detectades........................................................................................................ 9 ÀREA DE: MATEMÀTICA.................................................................................................................... 9 Dificultats d’aprenentatge detectades...................................................................................................... 10 ÀREA DE: LLENGUA ESTRANGERA (Anglès)................................................................................ 10 Anàlisi del Rendiment................................................................................................................................10 Àrees avaluades negativament................................................................................................................ 11 RECULL / VALORACIÓ DE LES ACTIVITATS REALITZADES................................................. 12 VALORACIÓ DE LES INNOVACIONS REALITZADES.................................................................. 14 CURRICULARS.....................................................................................................................................14 DE GESTIÓ............................................................................................................................................ 15 ORGANITZATIVES.............................................................................................................................. 16 UTILITZACIÓ DELS RECURSOS TECNOLÒGICS DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ ......................................................................................................................................................................17 Recull / Valoració de les activitats dels professionals externs................................................................18 Assistent social........................................................................................................................................18 Equip d’Assessorament Psicopedagògic.................................................................................................18 Logopèdia................................................................................................................................................18

Pàg. 2 de 18

Memòria – Curs 2006-07


MEMÒRIA del Curs 2006-2007 Aquesta memòria vol fer un balanç de les activitats educatives, de la valoració dels resultats obtinguts, atenent els diferents elements que han incidit en la vida del Centre; intentant ser un instrument de gestió a curt termini amb la finalitat de poder obtenir una representació exacta de la situació del Centre que serveixi per a la millora de l'aprenentatge dels alumnes i el funcionament del Centre. Això mateix constituirà el document de partida per a l'elaboració de la Programació Anual del curs vinent. Dades del Centre Denominació oficial: CEIP SANT MIQUEL Codi Centre: 25003147 Població: Miralcamp Telèfon: 602701 Domicili: Les Escoles, 1 Codi Postal: 25242 Alumnat • Dades d'escolarització:

Parvulari nº d’alumnes

C. Inicial

C. Mitjà

C. Superior

P3

P4

P5

1r

2n

3r

4t

13

10

5

10

9

7

5

9

9

• Alumnes amb necessitats educatives especials: (no socials)

1 a 3r

• Alumnes d’incorporació tardana:

1 nen romanès ubicat a 4t 1 nena marroquí ubicada a 3r i 2 nens marroquins: un a P4 i 1 a 1r

• Alumnes d’ètnia gitana:

Parvulari nº d’alumnes

C. Inicial

C. Mitjà

c. Superior

P3

P4

P5

1r

2n

3r

4t

1

3

2

3

1

5

1

1

2

Professorat 40 888 539 AUMEDES CASTELLS, JORDI

Situaci Tutoria ó PD 5è-6è

40 887 762 BLANCH DOLCET, ANNA M. (2/3 jornada)

PD

Música

43718243

IN

Reforç

PD

Anglès

408798795 JORDI LLADANOSA BARADAT(1/2 jornada) IN

Reforç

40 876 236 VICENTE BENEITEZ, YOLANDA

PP

P3

78 073 073 CABÚS CORNUDELLA, DOLORS

PD

3r-4t

Coor Ling

40 879 128 PUJOL BALCELLS, ROSA M

PD

P4-P5

Coor Infan

43737670

IMMA TRUEBA LARRAMONA

IN

1r-2n

E.E.

40881982

MONTSERRAT VIDAL TOST

IN

Reforç

DNI

Cognoms i Nom

MIQUEL MOLA (1/2 jornada)

43 711 507 ROYAN GIMÉNEZ, MONTSERRRAT

40 848 978 SANS i CULLERÉ, JOSEP

PD

40 858 940 SERRET ESTEVE, PEPITA

Contr.

Pàg. 3 de 18

Càrrec Secretari

Director Religió

Memòria – Curs 2006-07


Horaris L'horari general del Centre i amb els alumnes s'han acomplert segons la PGA. Els horaris de cada mestre/a i de cada nivell estan en fulls a part fora d’aquesta memòria. Assistència De l'alumnat Les absències dels alumnes, en general, han estat justificades. Una relació de faltes es tramet trimestralment a la Inspecció. Cal destacar l’absència durant tot el segon trimestre de l’alumna Anna Bujor de 2n. Els seus pares es van traslladar a Romania i la nena vivia amb la seva padrina a Mollerussa. El cas es posà en coneixement de l’assistent social i l’EAP. Del Professorat Les absències dels professors han estat sempre justificades, prèvia sol·licitud del corresponent permís i gairebé sempre per motius mèdics i assumptes propis. En tots aquests casos les classes han quedat ateses pels mateixos companys del claustre segons pla de substitucions contemplat en el RRI. Una relació de les absències del professorat es tramet directament a la Inspecció en finalitzar el curs escolar.

Pàg. 4 de 18

Memòria – Curs 2006-07


Anàlisi / Valoració dels objectius proposats al Pla d’Avaluació Interna al curs 2006-2007 Accions

Valoració

Després de presentar-lo als membres del  Claustre  Consell Escolar i de fer-se les Gestió de l’acció educativa aportacions pertinents: Reglament Règim Interior S’ha valorat que pot ser molt útil

Propostes 1.

Trametre’l als SSTT per tal que hi donin el vist-i-plau o les indicacions pertinents, si és el cas.

2.

Proposar una valoració al final del curs vinent per si cal una actualització del mateix.

3.

Fer-me arribar un “extracte” a tota la comunitat educativa a l’inici del curs vinent.

Utilització: Majoria: 1 cop/setmana//més d’1

ÀMBIT ORGANITZATIU

Facilitat d’ús Majoria: molt fàcil/fàcil

Gestió de recursos: comunicació entre els membres del claustre Intraweb del centre

Contingut Tothom: suficients Tauler//Agendes

Necessitat Majoria: Molt//cada vegada més

Observacions Accés des de qualsevol punt Estalvi paper Facilita la comunicació Cal agafar l’hàbit de la seva utilització

Pàg. 5 de 18

Memòria – Curs 2006-07

1. Facilitar una miniguia d’ús al professorat i als membres del Consell Escolar i Junta de l’AMPA. 2. Proposar un protocol d’utilització dins de cada sector de la comunitat educativa. 3. Estendre la seva utilització a la Junta de l’AMPA.


Accions

Gestió del Currículum: Resolució de problemes aritmètics

Valoració

Propostes

S’ha fet una anàlisi exhaustiva del treball amb els problemes aritmètics dins del PCC de Matemàtica. També s’han analitzat les subcompetències que trobem en un problema: • reinterpretació • resolució • plantejament • supervisió

1. Incloure en el PCC un bloc específic de problemes aritmètics. 2. Establir uns criteris metodològics generals 3. Establir tractament metodològic específics per treballar cadascuna de les subcompetències que es donen en un problema aritmètic 4. Dissenyar un Pla d’implementació dels acords i propostes.

ÀMBIT D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE

Proves de competències bàsi- Punts febles CI  Tipologia de text “cartell” ques als nivells 2n-4t-6è de  Expressió oral Primària.. 

Pròpia identitat

Punts febles CM:  Tipologia de text en castellà

CI-CM • Revisar i afegir als continguts les tipologies de text segons la programació que es farà a tota Primària. • Revisar i afegir ítems per avaluar aquestes tipologies

CS • Treball més sistemàtic d’alguns ítems Punts febles CS  Expressió llengua anglesa (previsi- • Incrementar el treball de procés d’exble segons l’alumnat) pressió escrita en llengua castellana.  Expressió escrita en castellà DECISIONS GENERALS: • Programar a tota Primària el treball de tipologies de text • Potenciar i aprofitar les NNTT (ordinador, projector, radioi-cassette,...) ja des dels primers nivells.

Pàg. 6 de 18

Memòria – Curs 2006-07


Anàlisi / Valoració de l’aplicació de la 6a hora al Centre Horari S’ha impartir dins de la mateixa franja horària en tota l’Etapa: de 12h a 13h Continguts S’han agrupat en quatre blocs: Bloc de Llengua S’ha treballat l’expressió oral amb diferents metodologies: teatre, narracions, recitacions,... Treballar l’hàbit lector: dins d’un programa de lectura eficaç Valoració: Positiva. Per això aquest bloc es continuarà, tanmateix es modificarà el material a utilitzar i també s’adaptarà al Pla de Lectura i escriptura que es dissenyarà al Centre. Bloc de Matemàtica S’ha treballat el càlcul mental i també la resolució de problemes aritmètics. Valoració: Positiva. Especialment ha estat útil per al professorat perquè s’ha fet tot un estudi del tractament dels problemes aritmètics a tota l’Etapa i es modificarà el PCC de matemàtica amb aquest bloc. Aquest bloc es pensa continuar el proper curs amb els mateixos continguts i les modificacions sorgides de les propostes de millora sorgides. Bloc E. Artística S’ha constituït una coral amb tot l’alumnat de Primària Valoració: Positiva. Es continuarà amb la coral. Bloc de valors per la ciutadania A cicle Inicial es treballà uns continguts sobre “intel·ligència emocional” i a C. Mitjà i Superior s’inicià el treball amb el programa de “competència social” Després es trobà més convenient participar en el programa “Aventura per la vida” i aquest és el que es treballa a C. Mitjà i Superior i que donat que la valoració és positiva es continuarà el proper curs. Valoració general Quant a continguts i assoliment dels mateixos: Positiva. Quant a organització dins de l’horari del professorat,hi ha hagut dificultats per a la coordinació entre grups de treball, cicles i tot el professorat. Propostes: continuar amb els mateixos blocs i intentar afegir algun sobre llenguatge audiovisual alhora de revisar-ne l’horari. Passar una enquesta de valoració objectiva per tal d’avaluar la tasca realitzada a cada bloc.

Pàg. 7 de 18

Memòria – Curs 2006-07


Dificultats d’aprenentatge detectades CICLE: Infantil – Inicial – Mitjà - Superior ÀREA DE: LLENGUA DIFICULTATS D’APRENENTATGE EDUCACIÓ INFANTIL:  En l’expressió oral o Vocabulari poc ric i fluid  Procés de lecto-escriptura. o grafisme

TRACTAMENT METODOLÒGIC QUE ES PROPOSA EDUCACIÓ INFANTIL:  Continuar treballant l’expressió oral dirigida i espontània. o (memoritzar poemes, dites, teatre...) o Fer-ho des d’entorns lúdics i “diferents”: gravació en vídeo, radio-cassette,...  Potenciar les situacions de comunicació a l’aula.  Aplicar el Pla de Lectura i Escriptura del Centre. CICLE INICIAL  Continuar la llibreta d’ortografia. Iniciar-la en castellà.  Aplicar el Projecte Alabast de Baula.

CICLE INICIAL  Ortografia  Comprensió lectora CICLE MITJÀ  Comprensió i expressió escrita CICLE SUPERIOR  Comprensió i expressió escrita

Pàg. 8 de 18

CICLE MITJÀ  Aplicar el Pla de Lectura i Escriptura del Centre.. CICLE SUPERIOR • Establir una línia vertical de centre, que concreti els objectius bàsics i molt clars a assolir per cicle: Pla de Lectura i Escriptura del Centre. • Treball sistemàtic ( per trimestres ) de diferents tipologies de textos.  Treball per estratègies

Memòria – Curs 2006-07


Dificultats d’aprenentatge detectades CICLE: Ed. Infantil, Inicial, Mitjà i Superior ÀREA DE: MATEMÀTICA DIFICULTATS D’APRENENTATGE

TRACTAMENT METODOLÒGIC QUE ES PROPOSA

EDUCACIÓ INFANTIL:  El traç dels nombres

EDUCACIÓ INFANTIL: • Reforçar el traç i aprofitar entorns diferents (pissarra digital).

CICLE INICIAL • Operacions • Problemes • Càlcul Mental

CICLE INICIAL • Continuar fent cada dia operacions • Posar en pràctica la metodologia acordada al tutelatge de competències bàsiques. • Utilitzar material alternatiu com el de Lluís Segarra.

CICLE MITJÀ  Agilitat en càlcul mental.

CICLE MITJÀ • Treball sistemàtic de càlcul mental (Destinar-hi uns minuts diaris).

CICLE SUPERIOR • Resolució de problemes aritmètics • Agilitat en càlcul mental en temps cronometrat

CICLE SUPERIOR • Aplicar la metodologia consensuada al centre fruit del treball de tutelatge rebut enguany durant el curs. • Dissenyar un treball vertical d’Etapa entorn del càlcul mental i incloure’l en el PCC de matemàtica i en els ítems d’avaluació

Pàg. 9 de 18

Memòria – Curs 2006-07


Dificultats d’aprenentatge detectades CICLE: Mitjà, Superior. ÀREA DE: LLENGUA ESTRANGERA (Anglès) DIFICULTATS D’APRENENTATGE

TRACTAMENT METODOLÒGIC QUE ES PROPOSA

CICLE INICIAL CICLE INICIAL Presentació més lúdica de les activitats: el joc els desinhibirà a Expressió oral (per vergonya a l’hora de parlar en una altra llengua i poca motil’hora d’expressar-se i n’augmentarà la seva motivació. vació en alguns alumnes) Treball més sistemàtic a l’Aula d’Audiovisulas. Comprensió oral: dificultats per entendre gravacions CICLE MITJÀ i SUPERIOR en general als dos cicles les dificultats estan en comprensió/expressió oral/escrita

1.

CICLE MITJÀ i SUPERIOR Explicar experiències pròpies,contes i notícies a la resta de la classe i a una altra classe. Petites representacions teatrals Contemplar dins del repertori de la Coral del Centre, cançons en llengua anglesa. Visualització de videos i DVDs interactius per tal d’aprofitar-ne el component lúdic per augmentar la motivació. Fer participar als alumnes en la comunicació escrita en del Projecte Comenius: cartes i e-mails amb alumnat de la resta de països.

CONCLUSIONS SOBRE LA METODOLOGIA EMPRADA: La concreció de les activitats sobre el tractament metodològic que es proposen en aquestes àrees s’explicitarà en la redacció del Pla Anual 2007-2008. Anàlisi del Rendiment

Pàg. 10 de 18

Memòria – Curs 2006-07


Àrees avaluades negativament CENTRE: CEIP SANT MIQUEL CICLES I NIVELLS

E. Primària CICLE INCIAL 2n A 2n B 2n C E. Primària CICLE MITJÀ 4t A 4t B 4t C E. Primària CICLE SUPERIOR 6è A 6è B 6è C TOTAL CICLES

N. TOTAL ALUMNES

LLENGUA CATALANA

LLENGUA CASTELLANA

POBLACIÓ: MIRALCAMP LLENGUA ESTRANGERA

(%)

(%)

9

2

22%

1

11%

5

1

20%

1

20%

1

9

3

33%

3

33%

23

6

26%

5

22%

Pàg. 11 de 18

(%)

CONEIXEMENT DEL MEDI MATEMÀTICA

SOCIO CULTURAL

NATURAL

OBSERVACIONS

(%)

(%)

(%)

1

11%

1

11%

1

11%

1 alumne absentista

20%

1

20%

1

20%

1

20%

Alumne nouvingut 31/01/07

3

33%

3

33%

0

0%

1

11%

4

17%

5

22%

2

9%

3

13%

Memòria – Curs 2006-07


RECULL / VALORACIÓ DE LES ACTIVITATS REALITZADES PLANIFICACIÓ PAC

ACTIVITAT REALITZADA

DATA

MESTRES Implicats

La Castanyada. Prades

31/10/06

Tot el claustre

tots

X

Bona, però calia trobar un bosc més adient als nens/es d’Ed. Infantil

Visita molí d’oli

15/11/06

Ed. Infantil

Tots

X

Molt bona, però el proper curs el molí ja estarà tancat.

Visita Tardor

29/11/07

Ed. Infantil

Tots

X

bona

Celebració del Nadal

21/12/06

Tot el claustre

tots

X

Bona

Carnestoltes

14/02/07

Yolanda, Rosa, Imma, Jordi

EI-CI

X

Bona

Imma, Anna, Jordi Lladonosa

18

X

Molt bona

Teatre en anglès C. Inicial

NÚM. ALUMNES

NO

VALORACIÓ I PROPOSTES

Teatre en anglès C. Mitjà

23/02/07

Montse R. Dolors C., Montse V.

12

X

Molt bona

Dia de l’arbre

16/03/07

Tot el claustre

77

X

Molt bé, superades les inclemències del temps

Portes obertes

17/03/07

Tot el claustre

tots

X

Bona

Pàg. 12 de 18

Memòria – Curs 2006-07


PLANIFICACIÓ PAC

ACTIVITAT REALITZADA

DATA

MESTRES Implicats

La Castanyada. Prades

31/10/06

Tot el claustre

tots

Participació en el IV Fòrum d’Escoles Verdes

23/03/07

Josep, Jordi

2

Teatre en anglès C. Superior

26/03/07

Montse Royan Jordi

13

X

Molt Bona

Visita a l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell

30/03/07

Tot el claustre

tots

X

Bona

Colònies St. Llorenç de Montgai

12-13/04/07

Yolanda, Rosa, Montse R. Anna i Jordi

47

X

Males instal·lacions. Algun espai per Infantil no està prou adaptat.

Cantata “Un viatge de somni” Bellvís

14/04/07

Miquel, Anna, Josep i Jordi

19

Ruta del Canal d’Urgell

27/04/07

Gairebé tot el claustre

67

Dia d’Europa

09/05/07

Josep, Jordi

18

X

Bona, excepte l’apartat dels parlaments dels polítics.

Cloenda “ I ara... tennis! “

08/06/07

Jordi

14

X

Molt bona.

Festa Fi de curs

16/06/07

Gairebé tot el claustre

tots

Pàg. 13 de 18

Memòria – Curs 2006-07

NÚM. ALUMNES

NO

Bona, però calia trobar un bosc més adient als nens/es d’Ed. Infantil

X X

X

Molt bona. Serveix per conèixer altres realitats.

Molt Bona Bona per a Cicle Superior, però no és adequada per Ed. Infantil.

X

X

VALORACIÓ I PROPOSTES

Molt bona


VALORACIÓ DE LES INNOVACIONS REALITZADES CURRICULARS Responsables/Coordinadors

Objectiu prioritari programat

Jordi Aumedes Josep Sans

Introducció criteris mediambientals dins del currículum Introducció curricular de la sardana NIVELL ASSOLIMENT 1 2 3 4

TASQUES REALITZADES

Participació en el Projecte d’Educació Mediambiental Obtenció del Distintiu d’Escola Verda Projecte europeu Comenius Introducció curricular de la sardana: Coordinació entre Agrupació Sardanista i Coordinador Sardana al Centre: compartir materials i experiència, planificar sortides Fixar ítems avaluatius per àrees de l’ensenyament de la sardana.

VALORACIÓ

Positiva, segons memòria valorativa de cadascun dels projectes.

La coordinació no ha estat sistemàtica, sinó esporàdica. Cal millorar-la.

S’ha treballat curricularment, però cal concretar uns ítems per poder-ne avaluar la tasca.

PROPOSTES DE MILLORAMENT Projecte Mediambiental: Tractament curricular dels “Residus” Sardanes: Incidir en la coordinació amb l’Agrupació Definir uns ítems avaluatius CLAUS: 1. No assolit en absolut

2. Assolit escassament

Pàg. 14 de 18

3. Assolit en part

Memòria – Curs 2006-07

4. Completament assolit


DE GESTIÓ Responsable/Coordinador

Objectiu prioritari programat

Jordi Aumedes/Josep Sans

Introducció ús de les NNTT a la gestió

TASQUES REALITZADES

1

Posada en funcionament de la Intraweb del centre.

NIVELL ASSOLIMENT 2 3 4

VALORACIÓ

Positiva. .

. PROPOSTES DE MILLORAMENT Obrir l’ús de la intraweb a altres sectors de la comunitat educativa i proposar un model d’utilització Portar la gestió acadèmico-administrativa del centre amb el programa SAGA.

CLAUS: 1. No assolit en absolut

2. Assolit escassament

Pàg. 15 de 18

Memòria – Curs 2006-07

3. Assolit en part

4. Completament assolit


ORGANITZATIVES Responsable/Coordinador

Objectiu prioritari programat

Josep Sans

Trobar canal de comunicació famílies gitanes. NIVELL ASSOLIMENT 1 2 3 4

TASQUES REALITZADES

Creació d’un canal de comunicació amb famílies d’ètnia gitana a través del mediador gitano

VALORACIÓ

Positiva quan necessària. Tanmateix enguany no s’ha utilitzat massa.

PROPOSTES DE MILLORA Adequació i actualització de la composició i funcionament de la comissió social d’acord amb el que estableix el Reglament de Règim Interior

CLAUS: 1. No assolit en absolut

2. Assolit escassament

Pàg. 16 de 18

3. Assolit en part

Memòria – Curs 2006-07

4. Completament assolit


UTILITZACIÓ DELS RECURSOS TECNOLÒGICS DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ Valoració: 1. Està molt normalitzat l’ús de l’aula d’ordinadors i l’aula amb canó fix, per part de tot l’alumnat del centre, des de Pàrvuls a Sisè. 2. Els alumnes van a l’aula amb el seu tutor/a o mestre/a que els està impartint una àrea determinada. Això vol dir que allí s’hi fa un treball curricular amb l’ajut de les NTNT. 3. A partir de 2n de Cicle Mitjà utilitzen Internet per cercar informació i gestionar un compte de correu. 4. A 2n de Cicle Superior ja gestionen un Bloc a Internet, per treballar l’expressió escrita i realitzen treballs proposats a la web del centre. Propostes de millora 1. Potenciar l’ús de l’ordinador d’aula: consulta, recerca, alumnes de reforç, alumnes avançats. 2. Potenciar l’ús, per part del professorat, del canó (tan portàtil com fix) en el seu treball docent.

Pàg. 17 de 18

Memòria – Curs 2006-07


Recull / Valoració de les activitats dels professionals externs Assistent social Responsable: Paquita Fort Manresa Dedicació horària: els dijous i esporàdicament segons necessitats. Actuacions: Coordinació amb aquesta professional per a tractar i sol·licitar ajuts per a alumnes amb diferent tipologia de necessitats educatives especials. També s’ha d’agrair el seu ajut quan fa d’enllaç amb el servei d’assistència social del Consell Comarcal. Valoració: La coordinació ha estat molt bona, la responsable d’aquest servei sintonitza molt bé amb el centre alhora que coneix la idiosincràsia de l’ètnia gitana, que és el col·lectiu amb qui més ha de treballar. Equip d’Assessorament Psicopedagògic Responsable: Pepita Bofarull Ciurana Dedicació horària: Quinzenalment els dimecres pel matí. Tot i que segons conveniència s’acorden les trtobades pertinents. Actuacions: 1. Àmbit: Atenció a l’alumnat i a les seves famílies. 2. Àmbit: Atenció al centre educatiu Dins de cada àmbit hi ha un protocol d’actuació que es consensua a inici de curs. Valoració: a) La coordinació amb, Director i tutor/a corresponent ha estat bona. b) La resposta a les actuacions ha estat ben acceptada per les famílies que s’han sentit ateses. Logopèdia Responsable: Carme Font Falguera Dedicació horària: 8 sessions setmanals. Actuacions: Ajut de logopèdia: alumne de 3r  4 sessions alumne de 1r  2 sesions alumne de 2n  2 sessions Valoració: L’ajut de la logopeda és positiu. La coordinació logopèdia- centre-família ha funcionat molt bé. Cal tenir en compte per al proper curs de determinar dins de l’horari el temps de coordinació entre Director/tutor-a/professional, per tal de no interferir en l’horari lectiu.

Pàg. 18 de 18

Memòria – Curs 2005-06

Memòria  

Document de centre