Page 1

Ci猫ncies per al m贸n contemporani 1r Batxillerat

UNITAT 10 TERCER MIL路LENI: L'ERA DEL CONEIXEMENT

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

INTRODUCCIÓ ● Què és internet?

U10. TERCER MIL·LENI: L'ERA DEL CONEIXEMENT

● La connexió d'internet ● Serveis d'internet ● Privacitat i control d'acceés a un ordinador ● Protecció de la informació que viatja per la xarxa ● Informació i coneixement ● La globalització

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

QUÈ ÉS INTERNET?

U10. TERCER MIL·LENI: L'ERA DEL CONEIXEMENT

●Internet és el conjunt de xarxes que, estant interconnec-

tades entre si, utilitzen uns protocols TCP/IP amb les següents funcions: ●

Assignar a cada màquina una direcció IP.

Dividir els fitxers en paquests que viatgen per rutes i temps diferents.

Assignar a cada paquet la direcció IP de màquina de l'origen i la destinació.

●Al començament només el va fer servir el Ministeri de De-

fensa dels EUA.

●Les xarxes s'interconnecten mitjançant servidors. Un ser-

vidor és un ordinador que conté arxius, pàgines web o que ofereix serveis com correus electrònics.

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

QUÈ ÉS INTERNET?

U10. TERCER MIL·LENI: L'ERA DEL CONEIXEMENT

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

QUÈ ÉS INTERNET?

U10. TERCER MIL·LENI: L'ERA DEL CONEIXEMENT

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

CONNEXIÓ A INTERNET

U10. TERCER MIL·LENI: L'ERA DEL CONEIXEMENT

●Per connectar-se a Internet es necessita: ●

Un ordinador equipat amb mòdem.

Una línia telefònica de banda ADSL connectada al mòdem.

Un nombre de telèfon corresponent al proveïdor de serveis.

●Les sigles ADSL: ●

provenen de l'expressió Asymmetric Digital Subscriber Line (Línia d'Abonat Digital Asimètrica).

El sistema funciona per mitjà de dos mòdems especials situats a tots dos extrems de cada línia i anul·len les interferències.

●Wi-Fi, és l'abreviatura de Wirless Fidelity (fidelitat sense fils)

i Bluetooth són tècniques de comunicació sense fils per donar cobertura a petites distàncies: ●

Avantatges: instal·lació senzilla i velocitat de transmissió és alta.

Desanvantatges: problemes de seguretat i interferències amb altres aparells electrònics. Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

CONNEXIÓ A INTERNET

U10. TERCER MIL·LENI: L'ERA DEL CONEIXEMENT

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

SERVEIS D'INTERNET

U10. TERCER MIL·LENI: L'ERA DEL CONEIXEMENT

●Cada servei va associat a un tipus d'aplicació informàtica: ●

El correu electrònic.

El Web.

●El correu electrònic: ●

Serveix per enviar missatges de text, veu, imatges, vídeo i fitxers a un destinatari que s'identifica per mitjà d'una direcció.

El mitssatge és enviat a un servidor de correu que actua de bústia.

Quan el destinatari vol rebre el missatge l'ha de sol·licitat al servidor de correu.

●El Web: ●

És el més utilitzat i el que ha fet d'Internet un fenomen universal.

Permet col·locar tot tipus de documents en un servidor perquè puguin ser consultats des de qualsevol ordinador connectat a la xarxa.

Cada document és identificat per una direcció URL (Localitzador de Recursos Unifrome), que indica en quin ordinador, directori es troba l'arxiu que volem trobar. Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

SERVEIS D'INTERNET

U10. TERCER MIL·LENI: L'ERA DEL CONEIXEMENT

Ús de telèfons intel·ligents a Europa

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

PRIVACITAT I CONTROL

U10. TERCER MIL·LENI: L'ERA DEL CONEIXEMENT

● Les xarxes fan possible que des d'un ordinador qualsevol un intrús s'esmunyi a un

altre ordinador sense autorització per fer mal a l'ordinador o robar informació mitjançant: ●

Els virus: ●

Associat a un programa senzill, rar i executable.

Pot replicar-se i propagar-se.

Necessita la col·laboració de l'usuari.

Els cucs: ●

Actua sol.

Es replica i es propaga

Els troians: ●

Camuflat en un programa útil.

No es replica ni es propaga.

● Normes de seguretat: ●

Instal·la programes de protecció actualitzats (detectors de virus i tallafocs).

Limita els permisos d'accés.

Selecciona bé les claus i contrasenyes

No executis programes desconeguts.

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

PROTECCIÓ DE LA INFORMACIÓ

U10. TERCER MIL·LENI: L'ERA DEL CONEIXEMENT

●La quantitat d'informació que viatja per Internet és molt

gran i molta té un valor molt important, bé sigui econòmic, polític o personal. Aquesta informació es protegeix mitjançant: ●

Tècniques de xifrat de clau asimètrica: ● ●

Cada usuari té dues claus: una coneguda i una altra privada. Es pot xifrar un missatge amb qualsevol de les dues claus, però el que es xifra amb una només pot sser desxifrat amv l'altra.

Signatura digital: ●

És una tècnica d'encriptació que pretén fer la mateixa funció que fa la signatura manuscrita en els documents de text. Amb aquesta signatura serà possible identificar qui fa una operació o demana un servei per Internet.

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

PROTECCIÓ DE LA INFORMACIÓ

U10. TERCER MIL·LENI: L'ERA DEL CONEIXEMENT

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

INFORMACIÓ I CONEIXEMENT

U10. TERCER MIL·LENI: L'ERA DEL CONEIXEMENT

●Les tecnologies de la informació van ressoldre l'accés a la infor-

mació.

●L'excés d'informació planteja problemes greus, perquè es necessi-

ta molt de temps i d'esforç per processar-la.

●Automatitzar consisteix a aconseguir una màquina que faci una

tasca sense la intervenció humana. ●

La primera automatització del coneixement va ser les operacions matemàtiques.

La segona automatització del coneixement va ser les bases de dades.

●Actualment, el web convencional permet fer cerques automàtiques

de paraules o de frases.

●El web semàntic permetrà fer consultes per continguts d'idees i

conceptes complexes.

●La intel·ligència artificial (IA) intenta aconseguir que un sistema

informàtic sigui capaç de raonar i d'apendre. Ex. Joguines, robots d'exploració espacial i sistemes de suport al pilotatge d'avions.

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

INFORMACIÓ I CONEIXEMENT

U10. TERCER MIL·LENI: L'ERA DEL CONEIXEMENT

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

INFORMACIÓ I CONEIXEMENT

U10. TERCER MIL·LENI: L'ERA DEL CONEIXEMENT

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

GLOBALITZACIÓ

U10. TERCER MIL·LENI: L'ERA DEL CONEIXEMENT

●La globalització de les comunicacions porta associat un

component de transparència.

●Però la transparència també implica confrontació entre cul-

tures.

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

GLOBALITZACIÓ

U10. TERCER MIL·LENI: L'ERA DEL CONEIXEMENT

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

GLOBALITZACIÓ

U10. TERCER MIL·LENI: L'ERA DEL CONEIXEMENT

●La bretxa digital és la separació que hi ha entre els col·lec-

tius que dominen les tecnologies digitals i els que les ignoren. Es pot reduir amb l'ús de tecnologies avançades de connexió a Internet que pot arribar a qualsevol lloc encara que no es disposi de línia telefònica.

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

GLOBALITZACIÓ

U10. TERCER MIL·LENI: L'ERA DEL CONEIXEMENT

●La cibercultura és el conjunt d'hàbits i d'actuacions relacio-

nades amb els mòbils intel·ligents, les PDA i les màquines de videojocs que han convertit el món en una aldea global, on amples capes de la població participen en jocs, xats i intercanvi de música i vídeos.

●En aquesta nova era és produeixen canvis a gran velocitat i

això implica una necesiitat d'un aprenentatge continuat.

Jose Sanahuja

Unitat 10. Tercer mil·leni. L'era dels coneixements  
Unitat 10. Tercer mil·leni. L'era dels coneixements  

Internet actual

Advertisement