Why is my verse (2015)

Page 1

Why is my verse for eight-part mixed choir

Josep Maria GuixSONNET LXXVI

SONET LXXVI

Why is my verse so barren of new pride, So far from variation or quick change? Why, with the time, do I not glance aside To new-found methods and to compounds strange?

¿Per què el meu vers està mancat de formes noves, tan lluny de canvis vius o de variacions? ¿Com, dʼacord amb els temps, no intento fer més proves amb mètodes recents o altres composicions?

Why write I still all one, ever the same, And keep invention in a noted weed, That every word doth almost tell my name, Showing their birth and where they did proceed?

¿Per què escric constantment sobre els mateixos temes vestint la creació amb lʼhàbit conegut i els mots revelen qui els ha escrit i amb quins esquemes, de quin lloc procedeixen i a quin lloc han nascut?

O know, sweet love, I always write of you, And you and love are still my argument; So all my best is dressing old words new, Spending again what is already spent;

Sàpigues, dolç amor, que és sobre tu que escric I el meu tema constant encara ets tu i lʼamor; Faig el millor que puc fent nou el mot antic, I gastant altre cop el meu gastat tresor.

For as the sun is daily new and old, So is my love still telling what is told.

William Shakespeare

Si el sol és vell i és nou després de cada nit, El meu amor també, quan diu el que ha estat dit.

(Catalan translation: Salvador Oliva)


For O.D., with love.


Why is my verse q = 76

Soprano I

Soprano II

& 44

!

" j j j j & 44 œ ‰ œ ‰ Œ b œ œ ‰ œ ‰ Ó Why Why

Alto I

!

Oh Why

Why

" j j j j 4 & 4 œ ‰œ ‰Œ œ œ ‰ œ ‰ Ó Why Why

Oh Why

Why

p

œ. œ J

˙

Why

is

my

j j œ ‰œ ‰Œ œ

simile

Why Why

Oh

j j œ ‰œ ‰Œ œ

simile

Why Why

Oh

œ œ œ ‰J œ œ ˙.

˙. verse

so

bœ ‰ œ ‰ Œ œ J J

Why Why

Oh

j j œ ‰œ ‰Œ œ

Why Why

Oh

‰ b œJ b œ . b œ œ . œ b œ . J J

ba - rren of new pride,

So

j j œ ‰ œ ‰Œ b œ œj ‰ œj ‰Œ œ

Why Why

Oh Why Why

Oh

j j j j œ ‰ œ ‰Œ œ œ ‰ œ ‰Œ b œ

Why Why

Oh Why Why

far

from va - ri - a

œ ‰œ ‰ Œ œ J J

Why Why

Oh

-

j j œ œ. œ ˙.

Why Why

Oh

Oh

j‰ j‰ Œ bœ œ œ

Œ

!

tion or quick change?

œ ‰œ ‰ Œ œ J J

Why Why

Oh

bœ ‰ œ ‰ Œ œ bœ ‰œ ‰ Œ œ J J J J

Oh

" Œœ

Lyrics: William Shakespeare Music: Josep Maria Guix

Why Why

Oh

j j œ ‰ œ ‰ Œ bœ

Why

Why

Oh

j j œ ‰ œ ‰Œ œ

Why

Why

Oh

j j œ ‰œ ‰Ó

Why

Why

j j œ ‰œ ‰Ó

Why

Why

& 44

!

Tenor I

V 44

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Tenor II

V 44

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Bass I

?4 4

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Bass II

? 44

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Alto II

!

!

!

!

Ó

simile

Why Why

Oh

j‰ j‰ Œ œ œ œ

Why Why

Oh

j‰ j‰ Œ j‰ j‰ Ó œ œ œ bœ œ

Why Why

Oh

Why Why


2

P &˙

œ. œ J

11

SI

Why,

S II

A II

the

!

&

!

&

j j & œ ‰œ ‰Œ œ Why

Oh

" œ V J ‰ œJ ‰ Œ œ " j j V œ ‰œ ‰Œ œ Why

Why

11

BI

?

p ‰ œj b œ œj ˙ J

Why

Why

!

œ‰ œ ‰ Œ J J

œ

Why

simile

Oh

Why

Why

Oh

bœ ‰ œ ‰ Œ J J

simile

Why

Why

!

œ

œ . b œ œ œ b œ . œj œ J

œ

œ . œj œ œ

œ . œj œ

œ

œ . œj œ

œ

j j œ ‰ œ ‰ Œ

bœ bœ ‰ œ ‰ Œ œ bœ ‰ œ ‰ Œ J J J J

œ

j j œ ‰ œ ‰ Œ

œ

œ ˙. J

‰ œj œJ œ ˙ J

Ó

I

not

glance

œ

a - side

Œ

do I not glance

j j œ‰ œ ‰ Œ

Why

œ. bœ œ œ bœ. j œ œ J

œ.

p ‰ j œj œj ˙ œ

Ó

11

T II

do

œ

Oh

Oh

œ Oh

Why

Oh

j j œ‰œ‰ Œ œ

Why

Why

Oh

œ ‰ œ ‰ Œ bœ J J

Why

Œ

do I not glance a - side

j j œ‰œ‰ Œ œ

Why

Why

Oh

!

P

To

œ To

j ‰ j œj œj œj œ b œ œ

Why with the time

Why

TI

time,

Why with the time

11

AI

with

‰ œJ œ

˙.

P œ

To

new - found me - thods

new - found me - thods

new - found me - thods

p P j j ‰ j j j œ œ œ œ œ . œj œ œ œ œ

Why

Why

Why

Why not glance a - side

Why

Why

!

Oh

Oh

new - found me - thods

Why Why

œ‰œ‰ Œ œ J J

Why Why

?

!

!

!

!

Oh

" œ‰œ‰ Œ œ J J Why Why

B II

Oh

!

Oh

and

and

and

and

to com - pounds

to com - pounds

to com - pounds

to com - pounds

Why Why

Oh

œ ‰ œ ‰ Œ bœ J J

Why Why

œ‰œ‰ Œ J J

simile

Why Why

!

˙.

Œ

!

˙.

Œ

!

˙.

Œ

!

˙.

Œ

!

strange?

strange?

strange?

strange?

œ ‰œ ‰Œ œ J J

Why

Why

Oh

Why Why

j j œ ‰ œ ‰ Œ œ b œJ ‰ œJ ‰ Ó

Oh

Why

œ

j j bœ ‰ œ ‰ Œ œ

Oh

œ‰œ‰Ó J J

Why

Why

Why

!

Oh

Oh

Why Why

œ‰œ‰Ó J J

Why Why

!


SI

19 p j j & œ ‰œ ‰ Œ œ

Why Why

S II

Oh

p & œj ‰ œj ‰ Œ œ Why Why

19

AI

Oh

P

&Œ ˙

œ

Why

A II

write

P Œ ‰ j œj & œ œ. F V˙

Why

19

TI

Why

T II

F V˙

Why

write

œ. œ J

write I

write i

p ? œ ‰œ ‰ Œ œ J J Why Why

B II

Oh

p ? œ ‰œ ‰ Œ œ J J Why Why

Oh

œ ‰œ ‰ Œ œ J J

bœ ‰ œ ‰ Œ œ J J simile

Why

Why

Oh

Why

j j œ‰ œ‰ Œ œ

Why

Why

jj œœ ˙

I still

œ

Oh

Why

Why

‰ œj œ œ all

I still

one,

e

-

all one, e

œ œ œ J

Œ

still

all one, e

‰ œJ b œ œ

still

all

j j bœ ‰ œ ‰ Œ œ Why

Oh

j‰ j‰ simile bœ œ Œ œ

Why

Oh

b œ ‰ œ ‰Œ œ J J

Why

Why

bœ œ

˙.

the

Oh

j j œ ‰ œ ‰Œ œ

Oh

ver

Why

Why

Oh

Why

Oh

one,

e

-

-

ver the

-

œ œJ

ver the

œ œ

ver

the

œ ‰œ ‰ Œ œ J J

Why

Why

Oh

œ ‰œ ‰ Œ œ J J

Why

Why

Oh

bœ ‰ œ ‰ Œ J J

Why

same,

Why

Œ

same,

Why

‰ b œJ b œ .

keep

bœ œ. J

˙.

‰ œj b œ .

j œ œ.

same,

And

j j œ ‰ œ ‰Œ œ

Why

Why

Oh

j j œ ‰ œ ‰Œ œ

Why

Why

Oh

in - ven

And keep

keep

in - ven

in - ven

bœ ‰ œ ‰ Œ J J

Why

Why

bœ ‰ œ ‰ Œ J J

Why

Why

Oh

j j œ ‰ œ‰ Œ

œ

Why

j œ œj œ

j j œ œ œ

œ ‰ œ‰ Œ J J

Why

Oh

œ œj ˙ J

And

Oh

j j œ ‰ œ ‰ Œ bœ

And keep

same,

œ

Why

‰ œj œ

Œ

j j j‰ œj œ j jb œ œj œjœj œ œ œj‰ œ œ œœ œ œ

˙.

Why

Why

j j œ ‰œ ‰ Œ œ

simile

j œ. œ b˙.

19

BI

3

-

Why

Why

j j œ bœ œ

œ

bœ ‰ œ ‰ Œ œ J J

Why

Oh

j j œ ‰ œ ‰ Œœ

Oh

Why

j œ œj œ

tion in

Why

a no

-

Why

j œ b œj ˙

Oh

œ ‰œ ‰Ó J J

Why

Why

j j œ ‰œ ‰Ó

Why

Why

Œ

!

ted weed,

jj œœ œ

jj bœ œ œ

jj œœ œ

!

-

j j Œ bœ œ œ

œ bœ. J

j œ œ.

j œ ˙.

Œ

!

j œ œ.

jb œ . œ

j œ

Œ

!

in - ven

-

tion

-

tion

œ

in

in

tion in

a

a

no

no

j j bœ ‰ œ ‰ Œ

Oh

Why

œ

j j bœ ‰ œ ‰ Œ

Oh

Why

Why

Why

a no

-

ted

-

ted

œ

Oh

œ

Oh

ted weed,

weed,

˙.

weed,

j ‰ j ‰ Œ œ b œj ‰ œj ‰ Ó œ œ

Why

Why

Oh

Why

Why

j ‰ j ‰ Œ œ b œj ‰ œj ‰ Ó œ œ

Why

Why

Oh

Why

Why


4

F & Œ ˙ 27

SI

That

S II

AI

!

& 27

F

œ.

& ˙

e

27

T II

e

F ‰ b œ b œJ œJ ˙ J

doth

v'ry

-

F V b˙

œ. e

al - most

bœ œ J

doth al

v'ry word

j œ‰

-

v'ry

tell

my

name,

-

doth

œ

œ

al - most

Oh

Sho -wing

œ œ. J

tell

my

œ

Oh

œ

Oh

name,

Why

Why Oh

œ ‰ œ ‰Œ œ J J

Why

œ.

Sho - wing

œ ‰ œ ‰Œ œ J J

Why Oh

what

a - gain

‰ œJ

Sho - wing

a - gain

a - gain

bœ ‰ œ‰ Œ J J

Why

Why

bœ ‰ œ‰ Œ J J

Why

Why

what is

is

j œ bœ.

j œ œj œ b œj œj œ

b˙.

Why

Why

name,

j‰ œ

what

a - gain

œ bœ

j j bœ ‰ œ ‰ Œ

Why

my

Sho - wing

tell my name,

doth al-most

Why

Why

tell

˙

j bœ œ.

œ œ. J

j j bœ ‰ œ ‰ Œ

Why

œ

name,

‰ œj œ .

œ œj œ œj œj œ J

j œ œ.

a - gain

‰ œJ b œ .

œ bœ ‰ œ ‰ Œ œ J J

Oh

my

Sho - wing

bœ œ. J

œ œJ b ˙ J

Why

Oh

tell

œ.

a - gain

‰ œj œJ œ J

Oh

Why

Œ‰ œ J

œ

Why

Why

Sho - wing

j j œ œ œj ˙

most

‰ œJ œ œJ b œ œ J

Œ

˙

doth al - most

œ ‰ J bœ

word

˙.

j j œ œ œ

‰ bœ œ J

F ‰ œjb œ œj b ˙ J

œ b˙. J

œ

doth tell my name,

word

jj œœ ˙

œ bœ ‰ œ ‰ Œ œ J J

P ? œ ‰ œ ‰Œ J J Why

That e-v'ry word

P ? œJ ‰ œJ ‰Œ Why

œ

‰ œ œJ œJ ˙ J Œ

Ó

27

B II

-

!

V

That

BI

v'ry word

j œ ˙.

F j & ‰ œj œ œj œ œ That

TI

-

‰ œJ

Taht e-v'ry word

That

A II

e

œ œj b ˙ J

bœ J

is

œ.

bœ J

œ.

Oh

œ Oh

al - rea

j œ œ.

al - rea

what is

is

œ

!

Œ

!

-

j œ b˙.

dy spent;

Œ

!

-

j œ ˙.

Œ

!

Œ

!

-

œ b˙. J

dy spent;

Œ

!

-

j œ ˙.

dy

j j œ b œ œ œj œj œ

what

what

Œ

al - rea

j œ œ.

is

al - rea

bœ œ. J al - rea

bœ œ. J al - rea

bœ ‰ œ‰ Œ J J

Why

Why

bœ ‰ œ‰ Œ J J

Why

Why

jj œ œ b˙

-

dy

-

dy spent;

spent;

jj œœ ˙

dy spent;

spent;

œ b œj ‰ œj ‰ Œ œ œ ‰ œ ‰ Ó J J

Oh

Why

œ

j j œ œ bœ ‰ œ ‰Œ œ J ‰ J ‰ Ó

Oh

Why

Why

Why

Oh Why Why

Oh Why Why


p ˙

35

SI

S II

&Œ

A II

p ‰ œj œ .

&Œ

O

p

&Œ

˙

O

p ‰ j œ œ.

&Œ p V˙

p j V ‰œ œ O

T II

O

p ?˙ 35

BI

O

B II

know,

p ? ‰œ œ J O

œ

sweet

love,

‰ b œJ I

œ œ œ œ bœ œ J J J J al - ways

bœ J

œ œ bœ œ œ ‰ bœ œ J J J

œ

œ

know,

know,

j œ

O

35

TI

O

35

AI

5

know,

œ

know, sweet

sweet

sweet

love,

sweet

love,

b˙.

œ œ œJ J

know, sweet

I

love,

love,

œ . b œJ I

love,

al - ways write

al - ways

œ bœ œ J J love,

œ . b œJ I

˙.

œ

œ

œ œ bœ

œ

al - ways write

of

al - ways write

œ œ œ œ bœ œ J J J J al - ways

al - ways write

œ of

œ bœ œ œ J J J œ œJ al - ways

write of

œ

And

of

you,

you

œ bœ œ J J

and love

œ

j œ‰ œ

j ‰bœ bœ.

j bœ œ.

you,

And

œ

And

you

you

and love

are

still

my ar

œ bœ œ bœ J J

j bœ œ.

j bœ bœ.

j œ œ.

still

my ar

˙.

-

gu - ment;

j œ œj œ b œ œ

œ

and love are

j œ bœ.

are

j j ‰ ‰bœ œ. œ

j œ œ œj œ

still

my

ar - gu - ment;

j œ w

-

gu - ment;

œ.

j œ ˙

˙

Œ

˙

˙

Œ

‰ b œJ œ

œ bœ œ J J

œ œ œ J J

œ b œj œ œj œj œ J

w

‰ b œJ œ

œ bœ œ J J

œ œJ b œ œ b œj œ J J

jj œ œ ˙.

of

you,

And you

you,

write of

œ

œ

you,

write of

œ

bœ œ

I

œ bœ

Œ

œ b œ œj œj œj œj j J œ œ ˙

I

I

œ

know, sweet

‰bœ J

b˙. j œ bœ œ J

œ

I

j œ œ b œj œ œj ‰ b œ œ

j j œ bœ œ

know, sweet

love,

write of

œ œj ˙ J

œ

œ.

And

you

you,

˙

you,

œ

And you

˙.

you,

and

bœ œ J

and love

œ

œ.

And

you

and love

And you

are

love

are still

œ.

j œ œ

still

are

and

still

love

my ar - gu

bœ bœ J and

j bœ bœ.

are

my

are

ar

still

still

-

ar

-

bw

my

ar

gu - ment;

my ar

-

gu - ment;

ment;

j œ œ

bœ œ.

love

my

j œ ˙

-

-

˙

gu - ment;

gu - ment;


6

j j & ‰ œ œ œ œ b œJ 42

SI

So

S II

& Œ

all my

˙

So

˙

all

my

best

bœ œ bœ

˙

j œ ‰

‰ b œJ œ

dres - sing

is

old words

dres - sing

œ

old

new,

words

Spen - ding

new,

bœ J

a - gain

Spen - ding

what

œ b œj œ J

a - gain

‰ bœ J

bœ.

& Œ

œ

bœ œ

œ bœ

œ

j‰ œ

bœ œ œ J J

jj œœ œ

bœ bœ

œ

œ b œj œ . J

bœ œ J

all my

So

V ˙

œ

all

? b˙ So

my

˙

all my

best

all my

b˙.

best

all my

best

Œ bœ is

is

old words

dres - sing

dres - sing

Œ bœ

is

œ

œ bœ bœ œ œ J J J œJ dres - sing

dres - sing

œ b œ œ œ ‰‰ b œJ J J J

old

old words

old words

œ œ bœ

is

best

dres - sing

is

best

all my

is

œ œJ œ œJ ‰‰ b œJ J

œ œ

? ‰bœ œ œ œ œ J J J So

best

œ bœ

j j V ‰ œ œ œ œ b œJ 42

B II

bœ.

j œ b œj ˙

So

BI

‰ b œJ

j œ œ œj œj b œ œj

So

T II

Œ

œ œj ˙ J

j j j œ bœ œ œ. bœ

42

TI

is

j bœ œ.

œ bœ bœ œ œ J J J œJ

j & ‰ b œj œ œj œ œ So

A II

best

œ

42

AI

œ œJ œ œJ ‰‰ b œJ J

œ

old words

œ œ œ œ bœ œ J J J J dres - sing

old words

new,

words

Spen - ding

new,

‰ b œJ œ

˙

new,

Spen - ding

œ œj œ œj ‰ b œJ œJ J new,

new,

Spen - ding

j ‰ b œJ œJ œ j J bœ œ œ new,

Spen - ding

jj bœ œ œ a - gain

œ œ œ. J J œ

a - gain

œœ œ JJ a - gain

what

a - gain

a - gain

Spen - ding

bœ œ ‰J

a - gain

Spen - ding

œ

j œ

j œ œ.

what is

j bœ œ J

what is

œ œ J

what is

œ œ J J

what is

j bœ œ.

bœ. is

al - rea

j œ b œJ b œ

al - rea

j œ œj œ j œ b œj œ . al - rea

al - rea

œ

-

j j œ œ œ

al - rea

-

dy

-

j œ œ

-

al - rea

œ œj œ . J

-

al - rea

j j bœ œ œ

spent;

j œ

j j œ œ œ

what is

˙.

dy

al - rea

j œ œ.

is

œ

-

j œ b œj œ

what is

œ.

j œ

dy

-

dy spent;

˙.

spent;

Π43

jj Œ 43 œœ ˙

dy spent;

spent;

Π43

jj œœ

˙.

Π43

˙.

Π43

˙.

Π43

j bœ œ

-

jj Œ 43 œœ ˙

˙.

dy spent;

dy

Π43

spent;

jj bœ œ

dy spent;


F 3 & 4 œ bœ. 49

SI

For

S II

as

F 3 & 4 ‰ œ b œJ œ

7

j œ b˙.

the

49

AI

A II

3 &4

!

& 43

!

the

For

F 3 V4 Œ ˙ V 43

F ? 43 œ œ . F

as

For

as

?3 4 bœ œ.

as

the

as

F ‰ œ

new

j œ the

dai

new

j œ b˙.

œ

œ.

is

œ.

new

is

and

and

œ new

and

old,

˙ So

œ bœ J

old,

So

œ ˙. J

old,

So

is

m

j œ ˙.

œ

œ.

So

is

œ ˙. J

old,

my

m

love,

love,

is

œ

is

j œ

my

bœ is

j j œ œ œ love,

tel

my

-

œ

tel

told.

-

-

œ.

what is told.

j j j j j j œ œ œ œ œ œ œ

still tel - ling what is told.

ling what is

love,

tel

is

œ œ œ J J J

œ œ œ J J œ

j j œ œ œJ ˙

still tel - ling

bœ. œ J

told.

j j j j j j œ œ œ œ œ œ ˙

love,

is my love, still

œ œJ ˙ J

tel - ling what

œ

œ bœ œ œ bœ J J J J

œ.

and

œ

˙.

œ

still tel - ling what

is

So

œ bœ œ J J

œ œ bœ œ J J J

œ

j œ œ

œ

and

still

my love,

So

œ œ J

love,

œ

ly new and old,

j œ ˙.

is

j j j œ bœ œ œ ˙

new

œ œ J J

œ œJ ˙ J

old,

œ œ œ jœ J J J œ

is

my

˙.

new

œ ˙ J

œ œ J

So

œ

œ œ J

sun

is

sun

-

œ œJ ˙ J

sun

the

œ œ J

is

œ b˙. J

the

bœ œ ˙ J J

j œ œ

sun

œ

So

œ

œ

the

old,

is

j j œ bœ ˙

œ.

œ

and old,

sun

œ bœ J

as

and

b˙.

œ

as the sun is

For

For

B II

˙.

bœ J

œ œ J

is

œ œ bœ j œ J J J œ

!

49

BI

F

new

œ œ J

sun

For

For

T II

is

F

49

TI

sun

j œ b œJ ˙

For as

œ.

œ

œ œ J J

˙.

told.

j j j j œ œ œ œ œ

still tel - ling what is told.

j œ ˙.

ling

what's told.

œ.

j œ ˙.

ling

what's told.


8 57

SI

S II

& Œ

˙ For

œ

œ.

j œ bœ

as the sun is

& œJ ‰ Œ ‰ œJ

For

57

AI

A II

!

&

& œj ‰ Œ Œ

TI

T II

57

B II

? œ ?

sun

œ

b˙.

the

‰ œ

œ

For

V œ bœ.

as the

as

For

!

V

For

BI

j œ b˙.

dai

œ œ bœ J J J bœ

For

57

œ œ bœ j œ J J J œ

as

as

-

œ b œJ

is

j œ œ

bœ J

œ œJ ˙ J

œ œ J

the

sun

sun

œ

is

new

œ.

œ b˙. J

œ

œ.

as

the

sun

is

new

œ.

j œ b˙.

œ

œ.

is

is

œ. bœ J

sun

sun

is

new

and

˙.

œ œJ œ .

and old,

and

old,

So

œ

old,

j œ œ

œ

œ J

œ œJ ˙ J

new

new

and

and

old,

œ

œ. is

j œ ˙.

œ

œ.

old,

So

is

j œ ˙.

œ

œ.

So

is

old,

œ bœ J

œ

love, still

tel

-

œ J

ling

j j j j œ œ œ œ

love,

still

tel - ling

So

œ

is

my

tel - ling

œ bœ J

œ J

œ œ œ J J

œ œJ J

œ œ J J

œ bœ œ J J

love,

œ ˙. J

love,

œ ˙. J

my

ling what is

j j œ œ œ

œ ˙ J

my

-

œ

my

œ œ œ J J J

j œ

So

my

œ

is

j j j bœ œ œ ˙

So

and

is my

œ

bœ. tel

œ bœ œ J J J

œ

old,

and

is my love, still

So

˙.

new

j j œ bœ ˙

the

ly new

œ

œ bœ œ œ bœ J J J J

So

œ œ J J

-

j œ

the

the

j œ œ

is

as

as

˙

ly new and old,

œ

For

For

œ

dai

sun

˙

œ œ œ jœ J J J œ

rit.

love,

is

my

still

love,

love,

tel - ling what

œ.

tel

œ.

tel

-

-

j j œ œ

U

˙.

told.

U

j j œ œ ˙

what is told.

œ

what's

œ

what's

U

˙

told.

U

˙

told.

U

œ bœ ˙ J J

tel - ling

what is told.

œ

#˙.

j œ œ

U

is

U

told.

˙.

ling what's

told.

j œ œ

U

ling what's

˙.

told.