Watermark (2018)

Page 1

Watermark for Piano & optional Electronics

Josep Maria GuixPara Ricardo Descalzo, con gran afecto e infinita gratitud por creer en la mĂşsica de hoy.


Nota de programa: Temps, aigua, llàgrimes, bellesa, música… Tot això està contingut en la fascinant reflexió de Joseph Brodsky al voltant de la ciutat de Venècia, La marca de l’aigua. Algunes de les seves comparacions son especialment reeixides, no només des del punt de vista sonor (campanes, veus…), sinó també en un sentit molt més poètic (l’aigua com a fluïdesa temporal, la llàgrima com a intent de romandre). L’estructura del llibre és, alhora, una troballa: reflexions que retornen un cop rere l’altre, amb variacions, a partir de fragments que van articulant un discurs com si es tractés d’un mosaic. Per part meva, també he volgut imaginar aquesta peça per a piano a partir de la juxtaposició d’elements dispersos: des de la presència de l’aigua (a través de figuracions ràpides), fins a subtils evocacions de músiques lligades a la ciutat (Liszt, Gabrieli), amb interrupcions i superposicions formals, també amb reminiscències melòdiques de la tradició (la llàgrima com a lamento), i amb el so inharmònic i polirítmic de les campanes com a cloenda. Josep Maria Guix Nota de programa: Tiempo, agua, lágrima, belleza, música... Todo ello forma parte de la reflexión de Joseph Brodsky en su magnífico libro Marca de agua, dedicado a Venecia. Algunas de sus comparaciones resultan especialmente sugerentes tanto desde el punto de vista sonoro (campanas, voces) como a nivel estrictamente poético (el agua como fluir temporal, la lágrima como intento de permanecer). La estructura del libro es, también, un hallazgo: reflexiones que vuelven una y otra vez, con variaciones, a partir de fragmentos que van entretejiendo el discurso como si de un mosaico se tratase. Yo, asimismo, he querido imaginar esta pieza para piano como una verdadera yuxtaposición de elementos diversos: desde la presencia del agua (a través de figuraciones rápidas), hasta la evocación sutil de músicas vinculadas a la ciudad (Liszt, Gabrieli), con interrupciones y superposiciones formales, también con giros melódicos que son reminiscencias de una tradición retórica (la lágrima como lamento), y con una polirrítmia inarmónica conclusiva. Josep Maria Guix Program note: Time, water, tears, beauty, music... All these concepts are included in the book Watermark, by Joseph Brodsky, dedicated to Venice. Some comparissons are really suggestive in therms of sound (bells, voices) and, of course, also from a poethic point of view (the concept of water understood as time, tears as a will to remain). The structure of this book is also very compelling: deep reflections are appearing again and again, with slight variations, and all these fragments create the main discourse as a mosaic. I have been trying to compose a juxtaposed piece: with the presence of water (through fast ascending figures), with the remembrance of music linked to the city (Liszt, Gabrieli), with formal interruptions and superimpositions, with the use of a descending melodic line as a sorrowful motive (lamento), and with bell-sounds in polyphony. Josep Maria Guix


Watermark for Piano with optional Electronics

Josep Maria Guix

q = 74

÷ Piano

7

Pno.

& ?

÷

A

legato away and misty; slowly, getting closer

3 4 #˙. ∏ 3 4 ∑

&

trigger sound A and wait 20 seconds before playing the first note (if you play the version with Electronics)

?

f >˙ # ˙˙ P

20''

Ó

π

Ó

˙

œ ≈ bœ

p ˙ bœ œ & œœ .. b b œœ œœ # # œœœ J π ? ∑

4 4

F . #˙ # ˙˙ .. Nb œœœ Ó p

π

f œ œ œ #œ ˙ >

P bœ b œœ

˙. ˙˙ .. œ œ-

œœ

nœ nœ

p π

#œ ˙. ∏

π

œ œ œœ b ˙˙ Ó

œ

Pno.

?

œœ

π

œ p

∑ œ #œ

œ ˙. ∏

p

Ó

‰ ≈ bœ ˙. R π

#œ œ œ bœ

π

>œ

Œ

b˙.

Ó

> bœ bœ bœ œ œ π

œ bœ

œ

œœ

œ-

œ œ #œ b œœ œœ .. b œœœ

˙ #œ . π P πPπ œœ # œ n œ n ˙ œ # œœ œœ ˙ ˙

œ œ œ

fp P

F b˙. ˙˙ .. œ

œ

œ √ fpFpP π

© Josep Maria Guix 2018

œ

rK #œ

∑ b œ œœ

˙ ˙˙

#œ œ b b œœ

17

&

œ

a kind of hopefulness Lamento?

simile

π

rK Kr œ œb œ ≈ œ nœ #œ œ ˙ πP p ∏

œ ˙. ∏

#œ bœ

F

always very ressonant through the whole piece, without cutting sounds

like a shadow of a Lugubre Gondola?

œ œ #œ

#˙. π

j œ

°

13

Pno.

4 4

p

˙

Œ Œ

bœ œ

œ-

rK œ

P π πp


2

p Œ ‰ œj b œœ œœ œœ b b œœ & Œ ‰ J π ? ˙ Ó

21

Pno.

Ó

r œ

27

Pno.

&

œ

> f œ irregular tremolo b œœ ˙ . ˙ .

&

Kr œ

& π &

œ

3 4

π

œœ

3 4

3 4

molto rubato

œœ œ

œ. œ œ

π œ œ ˙

œ . œ œ 43 œ œ œ œ∏ F

P

∑ ∑

&

˙ œ œ œ œ œrK œ . œ œ œ b œ œr œ œ œ œ 3

j œ œ.

r œ

2 œ 4 2 4

p

3 4

rK œ

œ Kr œ

Ó

r œ

œ

2 4 2 4

U

U

r

K

∏ œ œ œ. ˙

œœ ∏ r œ

)

r K œ œ œ œr œ . œ œ œ œ œ œJ œ 2 œ œ œ 4 3 ∏ 2 4 œ œ. œ ˙ ˙ œ.

P πœ œ œ œ

42 ∑ 43 œ . œ Fp

œ. œ œ œ

œ

∏ 3 r 4 œœ p

œ œ œ . π

2 3 4 ∑ 4

P ˙˙ ˙ P

Ó

œ œ. œ

K

wind chimes effect

(

∏ r œ > ˙ & P

F˙ b ˙˙

notes between parenthesis indicate only an aproximate idea of the results: feel free to design your own pattern

> f œ simile K œœ ˙ . ˙ . ˙ ˙ œr œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 4 &4 F ∏ π 3 4 œœ Œ Ó œ œ ≈ j . &4 œ œ œ œ œ œ P π

41

Pno.

(

slowing down progressively til wind chimes effect

π F ∏ Kr dolce œœ r œ œ œ. œ œ œ & œ Œ ‰ ≈ œ œ. π P

35

Pno.

bœ ˙ b ˙˙ ˙. ∏ ‰ ≈ bœ R ∏

bœ ˙.

πp π

31

Pno.

j œ œ. œ. œœ .. # œ œ n œ œ˙ œ œ ˙

œ ˙˙

keeping velocity but changing dynamics slightly (some pitches may not sound)

π

)

π œ∏ œ ˙ rK œ œ œ 2 œ 4 2 4 ∑

œ ∏P œ

œ

2 3 4 ∑ 4 42 ∑ 43 œ œ œ œ π

˙ œœœ F

a tempo

2 4 ∑ 42 ∑


3 48

2 3 1 † 4ˆ16ˆ4

48

Pno.

2 3 1 & 4ˆ16ˆ4

>j π œ œ œ œ

water molto legato

F

2 3 1 & 4ˆ16ˆ4 œ œ œ œ J π F> π œ œ œ

49

Pno.

1 7 2 & 4ˆ32ˆ4 1 7 2 & 4ˆ32ˆ4

50

2 7 1 † 4ˆ32ˆ4

Pno.

œ œ œ œ J π > F

œ œ œ œ

π

>j œ F

2 7 1 & 4ˆ32ˆ4

π œ œ œ œ

51

1 7 7 1 & 4ˆ32ˆ32ˆ4 1 7 7 1 & 4ˆ32ˆ32ˆ4 œ œ œ œ Jπ > F

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ π

œ œ œ œ œ œ œ œ J π > F

π œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

F >j π œ œ œ œ

q = 88

2 7 1 & 4ˆ32ˆ4 œ œ œ œ J π > F

Pno.

œ œ œ œ

q = 74

œ œ œ œ

F > j π œ œ œ œ œ œ œ π

œ œ œ œ œ

œ œ œ

π œ œ œ œ œ œ œ π

œ œ œ œ œ œ œ œ

F > jπ œ œ œ

π œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ π


4

œ œ œ œ

52

2 3 1 † 4ˆ16ˆ4

Pno.

2 3 1 & 4ˆ16ˆ4 2 3 1 & 4ˆ16ˆ4

>j œ œ œ œ

simile

œ bœ œ œ J >

q = 88

œ œ œ

53

Pno.

1 7 2 & 4ˆ32ˆ4 1 7 2 & 4ˆ32ˆ4

bœ J >

œ bœ œ œ

> j œ

œ œ bœ

œ œ œ

Pno.

2 7 1 & 4ˆ32ˆ4

œ œ œ œ

2 7 1 & 4ˆ32ˆ4 b œ œ œ b œ J > 55

Pno.

1 7 7 1 & 4ˆ32ˆ32ˆ4 7 ˆ32 7 ˆ41 bœ & 41ˆ32 œ œ œ J >

œ œ œ œ

bœ œ œ œ

œ œ œ œ J >

œ œ œ œ

œ bœ œ œ

> j b œ œ œ œ

œ œ œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

> j œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ

bœ œ œ œ

œ œ œ œ

>j œ œ œ œ

54

2 7 1 † 4ˆ32ˆ4

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ


5

Pno.

41 & 4ˆ 8

57

Pno.

bœ œ œ œ ‰

41 & 4ˆ 8

5 &4 5 &4

œ bœ œ œ

q = 74

P

œbœ. œ œ.

molto rubato

œ bœ œ- œ π

4 &4

Pno.

œ p

q = 84 a tempo

3 †4

5 †8

- j 5 b œœ .. œ œ & 8 œ . œœ œœ J F . œ ? 5 œœ .. b œœœ œœœ 8 J

67

Pno.

œœ œ œœ œ

Œ

-̇ ˙˙

œœ œ

P Kr œ œ œ

>

œ œ 43 œ b œ œ F p π

‰ 43 ∏ œ j ‰ 43 b œ œ œ œ œ p p

œœ œ

67

3 4

rK bœ

Œ

b ˙˙ ˙ 3 4

Œ

3 b œœ .. 4 œ. 3 œœ . 4 b œ ..

rK œ

p b œœœ

‰ Œ

œ œ œ œ

P œ- œ . bœ œ œ J π

π

œ œ

5 4 b œœ ... œ

b œœ œ œœ bœ

r œœ ≈ ‰ œ ∑

œ . œ ≈ œrK b œp U

4 b œ . U˙ . 4 œ

˙. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙.

∏ œ

4 4

œ œ

Ó

5 4

p b œœ ... œœ œœ œ b œœ ...

œ œ

-

π

pj œ œ b œœœ œ J

5 œ. 4 œœ ..

P œœ œ

rK bœ

3

p œ œ . b œ œ rK œ œ

3

Œ

-j ‰ œœ b œœœ œ J P j b œœ œ œ œ

œ œ œ œ ‰

∏ P œ œ- œ

canzon in echo (brass ensemble) un poco pesante

-̇ 3 & 4 b ˙˙ F ˙ ? 3 ˙˙ 4

œ œ œ œ

π P3 b >œ œrK œ œ œ 4 J &4 F

64

œ œ

rK œ

60

Pno.

œ œ œ œ ‰

Œ

∑ œœ œ œœ œ Œ

˙˙ ˙ ˙˙ ˙ Ó Ó

Œ

F

b œœ œ œœ

2 4

2 b˙ 4 ˙ ˙ f 2 4 ˙˙ ˙


6

Pno.

72 œ œ œ œ œ œ œ œ œ 5 œ œ œ †8 œ œ

q = 110

5 &8

scorrevole leggiero

π

p

œ 6 œ œœœ &8 œœœœœœ

œ œ œ œ œ œ

74

Pno.

?6 8

π

q = 84

p

-̇ 3 b˙ &4 b ˙ F ?3 4 j œ œ

un poco pesante

77

Pno.

œ. 5 b b œœ .. &8 Fœ œ ?5 œ 8

80

Pno.

œœ .. œ.

œœ œ

-j œ œœ J b b œœœ

œœ œœœ œ œœ

œœ œ

œœ œ

œœ œœ œ

œœ

®≈

-̇ ˙˙

œœ œ J

3 4

®≈ œ œ œ œ

œ. 3 b b œœ .. 4

-j œ b œœ œœ b œ J P rœ ≈ b œœ œ œ œ

4 4 4 4

q = 110 scorrevole leggiero

œ bœ œ œ bœ œ œ œ œ 5 œ œ †8

84

Pno.

& 85

π

p

bœ œ œ bœ œ œ œ bœ œ

®≈ ‰

œœœœ œ œ ®≈ ‰ ∏

œœ œœœ œ œœ

œ b œ b œ .. j P œœ ‰ œ

b b ˙˙˙

b œœ .. œ.

œœœœ œœ œ

≈ ‰ ‰ 48 œ ®‰ ‰ ‰ œœ œœ ∏ œ œœ

b b œœœ

œ. -j b œœ .. b œœ . b œœ b œ .. œ J p j b œœ ‰ Œ bœ

œ bœ œ œ

≈ ‰ ‰ 48

œœ œ œœ œ Œ

˙ ˙˙ b b ˙˙˙ p Œ

Œ

b œœ œ F œ ‰ œJ

b ˙ b ˙˙ f ˙ ˙ ˙

2 4 2 4

®≈ ‰

bœ œ œ bœ œ œ œ bœ œ ® ≈ ‰ ∏


7

bœ 5 œ œ œ †4

86

Pno.

5 &4 ?5 4

bœ œ œ bœ œ œ œ bœ

π

œ œ œ bœ œ œ

p

bœ œ œ

œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ

®‰ ®‰

œœ œ ®‰ ∏

87

Pno.

4 & 4 œ bœ œ œ ?4 4

88

Pno.

q = 84 un poco pesante

bœ bœ j ‰ b œ œ . b b œœ 28 b b œœ b b œœ œ . F fœ PJ r ‰ ≈ œ œ . b œ 28 œœ œ œ.

?4 8

q = 110

5 4 5 4

œ œ œ œ ≈ œ œ œ bœ œ œ

œœ 5 b œj. ≈ Œ œ 8 b œœ .. J F j œœ 85 œ . œœ b œœ œœ œ b b œœ .. œ œJ œ R bœbœ œ ‰ 85 ‰ . R œœ b b œœ J

q = 84 un poco pesante

4 &8

œ œ œ œ

bœ œ œ ® Œ

6 œœœ † 8 ‰ ‰ b b œœ œœ œœ œœœ P f 6 & 8 ‰ ‰ ‰ b œœ œœ b b œœ œ œ bœ P f ?6 ‰ ‰ ‰ 8 j œ œ

91

Pno.

® Œ

bœ bœ œ

π

bœ bœ œ bœ bœ bœ ‰ 43 bœ q = 110 scorrevole leggiero

3 4 3 4

p

π

bœbœ

b œb œ œ œ œ œ

b œb œ

p

Pno.

?

®‰ bœ bœ

bœ ® ‰

œœœœ ∏

‰ œœ œœœ ‰ œ œ bœ bœ bœ

bœbœ œbœ

bœ bœ œ œ œ œ π

scorrevole leggiero

94

& bœ bœ œ bœ

bœ bœ œ bœ bœ

œ œ œœ b œb œ

‰ bœ bœ ‰

œœ œœœ œ œ

® ≈ 43

3 œœœœ œ œ ®≈ 4 œ

®‰ œœ

œ ®‰ ∏

B

trigger sound B (if you play the version with Electronics)


8 q = 74

96

Pno.

œœ

Nœ 4 3 bœ bœ œ & 4ˆ16 œ F bœ œ œ bœ > œ ? 4ˆ 3 bœ 4 16 bœ

like a delay

Nœ œ P

ß subito

bœ 3ˆ 1 N œ b œ b œ œ œœ bœ &48 œ N œ b œ b œ œ œœ p bœ œ œ œπ œ œ œ ? 3ˆ 1 bœ œ 48

97

Pno.

99

Pno.

&

like a delay

p bœ ? bœ œ bœ œ

101

Pno.

3 &4 F ?3 4

œ ß

œ

bœ œ œ

bœ bœ

Pno.

bœ œ bœ œ œ

bœ œ ? b œ œ œ œœ œ œ œ p

œœ

œ

103

&

œ

œ

bœ œ œ

bœ œ

b œœ .. œ bœ œ œ œ

œ œ œ œ œ

œœ

œ. œ œ. œ

œ œ

Aœ bœ

œ

œ

œ

bœ bœ œ œ œ bœ

3 1 4ˆ16

P bœ œ b œ œ œ 3 1 4ˆ16 b œ

A œœ

3 8

œ

P œ

bœ bœ

π

œœ

œ

Aœ œ Aœ

œœ œ œ œ œ œ

œ. œ œ. œ π œ

œ

bœ œ œ

œ

œœ

œ

bœ bœ

œ

œ. œ œ. œ

œ œ œ œ bœ œ bœ œ œ Œ Œ ≈ ® œ œ 44 œ œ œ b œ œ b œ œ œœ œ bœ œ bœ œ ˙ 4 œ œ œ œ ˙ 4 œ œ

π

π

simile

3 bœ œ 8

œœ

U

U


107

Pno.

3 & 4 #œ. P œ. ? 3 œj 4 œ π F

œ œ b œœœ œœœ .... ‰ J Œ≈ J

&

j b œ & ‰ b œœ Œ≈ F .J b b N ˙˙˙˙˙ ... . & # ˙˙ .. f ˙. ? œj œ ƒ P j b œ & ‰ b œœ Œ J ˙˙ .. & # ˙˙ ..

j œ .. œœ . J

œ œ ˙

Œ

œ b œœœ

˙.

F f Œ b œœ ‰≈ bœ ƒ b b ˙˙˙˙˙ .... ˙. # ˙ .. ˙.

?

˙.

r œ œœ R

Œ

˙˙ .. #˙. P ˙. F

p f

f

˙˙ .. #˙. ˙.

always playing bell-chords as timbre: fundamental louder than upper partials

b œœœ ... Œ ≈ J Œ

œœ b œœ œ ‰≈ R Œ ‰J

rK N œœ b œœ

P F

r j j rK b œ œ b œ ‰ ≈ œ Œ ‰ œ Œ ≈ œ .. Œ ≈ b œœ bœ œ bœ. bœ RÔ J J R b ˙˙˙ .. b b ˙˙˙˙ ... b b ˙˙˙˙ ... ƒ ˙. ˙. ˙. # ˙ .. # ˙ .. # ˙ .. f ˙. ˙. ˙.

œœœ ... œœœ œ. œ J ‰≈ R Œ j œ .. ‰ ≈ œœ . J

r œ Œ œœ R

p ƒ œ b œœœ Œ‰ JŒ

œ b œœœ .... œœœ ≈ J Œ ‰≈

j j b œ b œ Œ ‰ œ Œ ≈ œ .. Œ œœ bœ bœ. œ J J b ˙ b ˙ . . b ˙˙˙ .. b ˙˙˙ .. ˙. . ˙. #˙. # ˙ .. ˙.

π bœ b œœ p

j œ œ

Œ

b œœœ œœ œ. RŒ‰ J Œ ≈ J Œ

poco a poco diminuendo

P Œ

j œ œ

simile

j œ œ

ƒ

œœœ œ ‰≈ R

P N ˙˙ .. #˙. F ˙.

˙ # ˙ .. Ḟ .

F

œ . b œœ ≈ J Œ P j F ≈ b œœ .. Œ œœ bœ. œ J f b ˙˙˙ .. ˙. # ˙ ..

126

Pno.

˙ # ˙ .. P ˙.

œ #œ ˙

poco a poco crescendo

119

Pno.

j œ œ p œ œ J P

bells in Piazza San Marco

œ ∑ Œ ‰JŒ & p P r j b œ œ b œ & Œ b œœ ‰ ≈ œœ Œ ‰ b œœ Œ J F R ˙˙˙. .. ˙˙˙. .. & #˙. #˙. F ˙. ˙. ? œj pœ f

113

Pno.

q = 74

9

q = 80

˙.

ƒ

˙˙ .. #˙. p ˙.

j œ œ

π P

r j b œ ‰ ≈ œ Œ ‰ œœ bœ œ R J b ˙˙˙ .. ˙. # ˙ .. ˙.

œ Œ ‰≈ R Œ

r b œ Œ ‰≈ œ Œ bœ R ˙˙˙. .. #˙.

j b œ Œ ≈ œ .. Œ bœ. J b ˙˙˙ .. ˙. # ˙ .. ˙.

p ∑

j œ œ

∑ # ˙˙ .. ˙.

˙.

f

∑ # ˙˙ .. ˙.


10 131

Pno.

q = 80

& #˙. p ˙. ? œj œ

π

139

œ ˙ ‰ J

Œ ‰ r # œj œ œ π

÷ (° )

senza tempo

÷ Pno.

‰ # œj ˙

#˙.

œ œ

2 4

2 4

q = 74

#˙ ∏ ∑

∑ ∑

50''

wait until the complete extinction of the sound vibrations in the piano (and the end of sound B if you are playing the version with Electronics)

Barcelona, 20 de març de 2018.

“Deixe-m’ho reiterar: l’aigua és igual al temps i li facilita un doble a la bellesa. Fets en part d’aigua, nosaltres servim la bellesa de la mateixa manera. Tot fregant l’aigua, aquesta ciutat millora la imatge del temps, fa més bell el futur. Aquest és el paper de Venècia en l’univers. Perquè la ciutat és estàtica mentre nosaltres ens movem. La llàgrima n’és la prova. Perquè nosaltres passem i la bellesa es queda. Perquè nosaltres ens adrecem al futur mentre que la bellesa és el present etern. La llàgrima és un intent de romandre, de quedar-se enrere, de fondre’s amb la ciutat. Però això va contra les normes. La llàgrima és una reversió, un tribut del futur al passat. O bé és el resultat de sostreure el més gran al més petit: la bellesa a l’home. Això també passa amb l’amor, perquè el nostre amor també és més gran que nosaltres.” Novembre del 1989 Joseph Brodsky: La marca de l’aigua

“Permítanme que repita algo: el agua es igual al tiempo y proporciona un doble a la belleza. Hechos en parte de agua, nosotros servimos a la belleza de la misma forma. Al rozar el agua, esta ciudad mejora la imagen del tiempo, embellece el futuro. Ése es el papel de esta ciudad en el universo. Porque, mientras nosotros nos movemos, la ciudad es estática. La lágrima es prueba de ello. Porque nosotros partimos y la belleza permanece. Porque nosotros miramos hacia el futuro y la belleza vive en un eterno presente. La lágrima es un intento de permanecer, de quedarse rezagado, de fundirse con la ciudad. Pero eso va contra las reglas. La lágrima es una vuelta atrás, un tributo del futuro al pasado. O es el resultado de sustraer lo mayor a lo menor: la belleza al hombre. Lo mismo sucede en el amor, porque nuestro amor es también más grande que nosotros mismos.” Noviembre de 1989 Joseph Brodsky: Marca de agua

“Let me reiterate: Water equals time and provides beauty with its double. Part water, we serve beauty in the same fashion. By rubbing water, this city improves time's looks, beautifies the future. That's what the role of this city in the universe is. Because the city is static while we are moving. The tear is proof of that. Because we go and beauty stays. Because we are headed for the future, while beauty is the eternal present. The tear is an attempt to remain, to stay behind, to merge with the city. But that's against the rules. The tear is a throwback, a tribute of the future to the past. Or else it is the result of subtracting the greater from the lesser: beauty from man. The same goes for love, because one's love, too, is greater than oneself.” November 1989 Joseph Brodsky: Watermark