Sweet love (2005)

Page 1

Sweet love for four-part mixed choir

Josep Maria GuixSONNET LVI Sweet love, renew thy force, be it not said Thy edge should blunter be than appetite, Which but today by feeding is allayed, Tomorrow sharp'ned in his former might. So love, be thou, although today thou fill Thy hungry eyes, ev'n till they wink with fullness, Tomorrow see again, and do not kill The spirit of love with a perpetual dullness. Let this sad int'rim like the ocean be Which parts the shore, where two contracted new Come daily to the banks, that when they see Return of love, more blest may be the view; As call it winter, which being full of care, Makes summer's welcome, thrice more wished, more rare.

William ShakespeareSweet love Music by: Josep Maria Guix Lyrics by: William Shakespeare

P b 3 &b b 4 ˙ q = 72

Soprano

P b & b b 43 ˙

Sweet

Alto

Sweet

Tenor

Bass

7

S

!

? b b 43 b

!

edge

A

Thy

B

? b œ b b

Thy

œ J

thy

B

œ

˙

œ

P œ.

love,

re

œ œ J

P ˙

love, re

œ

œ

edge

should

be

œ

œ

edge

should

˙

œ a

b &b b ˙

˙

˙

-

llayed,

-

˙

-

-

˙.

œ

new

thy

force,

be

˙

œ

˙.

new

thy

force,

˙.

˙

œ

˙.

œ.

new

thy

force,

be

˙

œ

œ

new

thy

ap

œ

˙

than

ap

-

Which

œ œ J

˙.

˙

œ

˙.

œ

fee - ding

a

-

˙

llayed,

‰ œj œ

To

said

j j j œ œ œ

œ.

œ

to

-

day

by fee - ding

-

œ.

j j œ œ œj

day

by fee - ding

œ

˙

˙

œ

˙

œ

Which

to

day

by

Which to - day

-

j j œ œ œj ˙

-

Which

œ

˙.

-

mer

might.

to - mor - row sharp' - ned

in

his

for

-

mer

œ

might.

j j j œ œ œj œj œj œj ˙ œ

œ œ œj œ J J J

œ

To - mor - row

˙.

for

? bb œ b

a - llayed.

said

his

œ

by fee -ding is

Thy

in

œ

To - mor - row,

œ

Thy

˙.

not

to

but

˙

said

not

œ

‰ œj

ned

b œ œ œ œ V b b J œJ J J œJ J œ œ ‰ œJ œ

llayed,

it

˙

œ œ J J

œ. ‰

a

not

œ œ J

but

Which

pa - tite,

œ

œ

œ

sharp'

it

œ œ J

Which

pe - tite,

row

œ

œ

œ.

˙.

œ

œ

be

œ

œ. -

force,

˙.

-

œ.

To - mor

˙

ap - pe - tite,

œ.

than

˙.

ap - pe - tite,

than

œ

be

j œ œ

œ œ

œ

be

˙

-

œ

than

should be

edge

-

˙

œ.

be

œ

b &b b ˙

re

˙.

œ œJ J

œ

is

T

re

j œ œ

is

A

love,

should blun - ter

13

S

sweet

Love,

b & b b œ. b Vb b œ

œ

Sweet

edge

T

˙

sweet

b 3 Vb b 4

b & b b œ.

œ

œ -

mor

œ.

To - mor - row To - mor - row sharp' © Josep Maria Guix 2005

j j œ œ œ œ

˙ -

row

-

j œ œ

ned

in

˙. ˙.

in his for - mer

might.

˙

˙.

for

-

œ

mer

might.


2

b &b b

S

A

b &b b

P

œ

So

T

B

? b b b ˙

p ˙ ˙

Œ

b.c.

p œ.

Œ

b.c.

p ˙.

sweet

love,

mm

˙

œ

˙.

œ

œ

˙

œ

˙.

œ.

be

œ œ J

thou

al

˙

œ

-

though

thou

˙.

œ.

˙.

˙

˙.

S

b & b b œ.

œ œ œ ˙. J

A

b & b b œ.

j œ œ

hun - gry,

j œ œ

œ.

˙

œ

eyes

till

œ

they

˙.

j œ œ

œ.

fill

to

-

œ.

day

œ œ J

˙. ˙.

œ

j œ œ.

œ.

wink

with

œ.

full - ness,

œ.

j œ œ œ

œ.

j œ œ

œ.

j j j œ œ œ

see

œ

˙

œ

œ.

œ œ J

˙.

˙.

B

? bb ˙ b

œ

˙

œ

˙

œ

˙.

˙

S

b &b b ˙

œ

A

b &b b ˙

31

œ

do

not

˙

œ

˙.

˙

œ

œ œ

kill

To

-

b œ œœœœ œ œ ‰ œ Vb b œ J ? bb œ b

˙.

œ œ J

b Vb b ˙

B

œ

œ.

T

T

œ

mm

25

Thy

œ

mm

˙

b Vb b ˙

b.c.

!

19

Sweet love

œ œ

œ

˙

‰ œj œ . mm

œ

a - gain, and

˙

œ

˙

œ

œ

˙

‰ j œj œj œj œj j j ˙ œ œ œ

œ

œ. œ.

œ

The sp'rit

œ

of

love with

a

˙.

mm

œ

see

j œ ˙

œ.

mor - row

a - gain

œ œ œ J œ.

j œ œ

per - pe

-

tual

dull - ness.

œœœœœ

˙.

˙

˙.

œ

Œ


Sweet love

F b &b b ˙

œ

37

S

Let

A

T

B

b &b b Œ

this

F

Œ

Œ

b & b b œ.

œ œJ J

œ

? bb œ b

œ

Which parts

S

A

T

B

&

bbb

b &b b

when

œ

shore,

they

œ œ b œ œ V b b J œJ J J œJ J

to banks, that when they

œ

they

œ

can

trim

like

the

o

˙.

the

œ

j œ œ

œ.

sad

this like

˙.

œ.

sad

like

the

o

like

j œ œ

˙

see

˙

the

o

˙.

new

œ œ œ ˙. J J J

œ.

where

two

œ

˙

œ

˙.

where

two

where

new

œ

˙

Re - turn

œ

˙

œ

love,

see

Re - turn love

œ œ

Re - turn

œ.

of

œ œ

‰ œj œ .

con - trac - ted new

œ

Re - turn

see

˙

new

con - trac - ted

see

˙

˙.

˙.

œ

love,

be

œ

˙

œ

Which

œ

be

Which

˙.

ce - an

be

˙.

œ -

œ

an

œ œ J

-

‰ œj

˙

ce - an

o - ce -

œ œ

j œ œ

-

˙

œ œ œ œ J J

˙ ˙

œ

œ J

parts, where two

œ

˙

œ.

sad

Which

shore,

they

˙.

con - trac - ted

the

the

œ

œ.

œ.

when

when

this

two

œ

˙

˙

œ

œ

˙

? bb œ b

Let this

˙.

œ J

the shore,

b Vb b œ

49

œ œ J

j œ œ

Which parts

B

Let this

F œ.

the shore where

parts

T

sad

Let

b & b b œ.

-

j œ œ J

j œ œj ˙

? b b b ˙

parts

A

in'

Let

43

S

sad

Let this

b Vb b ˙

œ

˙

3

cean

be

œ œ œ œ J J

j œj œj œj œ

œ œ

j œ œj œj œj

Come Come to the banks, to the banks, that

œ

œ

Come dai - ly

˙ Come

Come

to the banks, that

œ œ ˙ J J

œ

to the banks,

˙

œ

˙

œ

Come

to

banks

that

j j œ œ œj ˙

œ

Re

turn,

œ œj œ J J œ.

of love Re - turn

˙.

be

the

view;

love, more blest may

be

the

œ

view;

‰ œj œj œj œ œ

˙ -

œ

more blest may

‰ j œj œj œj j j j œ œ œ ˙ œ Re - turn of

Come

j œ œ

of

love,

more

blest may be

˙

blest

the

œ

the

˙. ˙.

view;

˙. view;

, , , ,


4

P

poco a poco cresc.

b &b b œ

55

S

Sweet love

P

As

A

b &b b œ

P b V b b œ. As

T

œ

œ it

win

œ

œ

œ

call

call

it

P ? b ˙ b b

call

b &b b œ b &b b œ b ˙ Vb b

sum

? b ˙ b b

it

sum

œ

Makes

B

œ

win

œ J

œ.

Makes

T

win

œ

59

A

œ

it

Call

S

win

œ œ J

As

B

œ.

Sum

-

mer's

œ

sum - mer's

œ

-

-

mer's

œ

mer's

œ.

-

-

-

-

ter,

˙

j œ

ter,

which being poco a poco cresc.

being poco a poco cresc.

œ

œ

ter,

œ.

which

being poco a poco cresc.

˙

ter,

diminuendo

œ -

come,

j œ

j œ

wel - come,

-

of

œ J

œ J

which

of

˙.

care.

œ

care.

being

œ J

of

˙

˙

œ

care.

Makes

˙.

care.

poco rit.

j œ

j œ

more

j œ

diminuendo

j œ

thrice

more

œ J

more

come,

full

j œ

œ

of

œ J

j œ

being

come,

œ.

full

œ

diminuendo

œ

-

wel

j œ

œ J

˙

thrice

wel - come,

œ wel

œ

œ.

œ wel

œ

œ J

diminuendo

thrice

œ J

more

œ

˙

wished,

˙

wished,

more

rare.

œ

rare.

more

j j œ œ œ

thrice more wished,

˙

wished,

U ˙. U ˙.

œ

U ˙.

more

rare.

œ

rare.

more

U ˙.

Barcelona, maig de 2005. Revisió, març de 2016.

SONNET 56

SONET 56

Sweet love, renew thy force, be it not said Thy edge should blunter be than appetite, Which but today by feeding is allayed, Tomorrow sharp'ned in his former might.

Renova forces, dolç amor, que no fos dit que el teu desig és menys esmussat que la fam, que només per un dia menjant s'ha consumit, però que l'endemà torna a llançar el seu clam.

So love, be thou, although today thou fill Thy hungry eyes, ev'n till they wink with fullness, Tomorrow see again, and do not kill The spirit of love with a perpetual dullness.

Sigues com ella, amor; i encara que ara, ardit, nodreixis els teus ulls fins al sadollament, torna a veure-hi, demà; no matis l'esperit de l'amor amb un trist i llarg ensopiment.

Let this sad int'rim like the ocean be Which parts the shore, where two contracted new Come daily to the banks, that when they see Return of love, more blest may be the view;

Fes que el trist interval sigui com l'oceà que separa les platges, on dos amants fervents van cada dia i quan ja poden contemplar el retorn de l'amor estan molt més contents;

As call it winter, which being full of care Makes summer's welcome, thrice more wished, more rare.

o com l'hivern, que viu en l'atribolament i fa el març benvingut, més ric, més sorprenent. (Traducció de Salvador Oliva)