Three Haikus for String Quartet (2017)

Page 1

Three Haikus for String Quartet Josep Maria GuixPer al Dalia Quartet, afectuosament.


Nota de programa: Quan mesos enrere vaig enllestir la composició d’uns haikus per a violoncel sol vaig adonar-me que alguns d’ells demanaven un desenvolupament i una ampliació ulteriors. De seguida vaig pensar en el quartet de corda com a mitjà idoni per seguir insistint en una música subtil i concentrada, que defuig la bullanga quotidiana i els escarafalls estètics per tal de bastir un discurs intimista, nu de tot ornament superflu. El so d’una campana en la llunyania –en el primer dels haikus-, el recorregut plaent d’una papallona al costat d’un pètal que cau –cas del segon- i el soroll mecànic d’una pedregada nocturna –darrer haiku- originen unes peces que, amb pretensió evocadora, prioritzen el timbre, el contrapunt i el ritme, respectivament. I. El sonido de la campana se expande en la bruma del alba. BASHO II. Una mariposa midiéndose Con un pétalo que cae: "A ver quién es más leve". ANÓNIMO III. Ruido del granizo. Ruido del telégrafo. Paisaje nocturno por la ventana. SETSUJIN


El sonido de la campana se expande en la bruma del alba.

Three Haikus for String Quartet

BASHÔ

I

q = 80

Josep Maria Guix

Violin 1

5 &4

!

4 4

!

!

!

!

!

Violin 2

5 &4

!

4 4

!

!

!

!

!

B 45 Ó

Viola

Œ ˙o

Ó

B5 ¥ 4 p pizz. II

Cello

N arco (without bow preassure)

œ J

I

œ.

"

Œ.)

4 w 4 N arco (without bow preassure)

4 w 4

¥.

II

I o

N 7

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

& Ó B

w (Ó

B ¥

N pizz.

Vlc.

Œ

II

p

Œ

I

œo

II N arco

œ "

Œ) III

¥

˙ p

˙ "

w

o

¥.

II

p

w w

Œ

Ó I

œo J

œ II ¥.

w

w

w

N

SP

SP

w "

w

w

MSP (white noise)

¥

(Œ)

¥ p

Œ ˙ ˙.

w

w

w

˙ SP

!

arco(without bow preassure)

II

o

w w

ŸÈ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ¥ ¥ ¥ ¥ 5 4 II F SP (harmonic trill)

w p

! III

w

o

N

(without bow preassure)

œ R # ‰

w

SP

SP

N modo ord. (without bow preassure)

arco jeté

!

&

N

!

modo ord.

N

w w "

&

w p No Iw

" w w

SP

MSP

5 4

SP

w w SP

w w

w w

P w w

w w

5 4

MSP (white noise)

w w

5 4 o


N

5 ¥ & 4 R#‰ Œ

16

Vln. 1

o

Ó

Œ

5 & 4 ˙.

Vla.

Vlc.

o

œ 5 R #‰ Œ B‰ œ ˙ &4 J " p N pizz. III œo II œ B 5 o I II¥ œ ˙ 4 o p jeté II

N

jeté

N

˙. p

w "

I

w

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 26 ¥. ¥ 5 R # ‰ Œ &4

MSP MSP SP ŸÈ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ŸÈ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (harmonic trill) ¥ I ¥ I ¥ ¥ ¥

SP

w

˙

"

F

tremolo II (between real note and harmonic)

4 ˙ ¥ ¥ ¥ w ¥ 4 p " p MSP SP SP È ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ ord.(harmonic trill) (without bow preassure) ¥ 4 ¥ w w 4 " P " N III œo . II III IIo arco (without bow preassure) II I 4 œo ¥ ¥ œo . œ ? . w Ó ˙ 4 ¥ ˙ w w J III " o jeté II

r# ‰ Œ œ

MSP (white noise)

Vln. 2

4 Π4

N modo ord. (without bow preassure)

modo ord.

w ¥ P

w

w

w

N

¥

SP

w

SP

w w

¥ æ p

II tremolo

w w

w w

"

3

5 4

P

¥ æ

w

¥ æ

5 4

œ#‰ Œ Ó R

5 4

w w

5 4

o

MSP (white noise)

w w

o

SP

Vln. 1

o

Vln. 2

5 ¥ &4 R # ‰ " N jeté

Vla.

Vlc.

B 45 ˙ P . ?5 4

N pizz.

˙ F

Œ

N

44 ˙ III p

jeté

N modo ord. (without bow preassure)

˙ "

w

4 4 ˙ w "w SP È MSP SP ord. Ÿ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4 4 ¥ ¥ ¥ ˙ " P " MSP (white noise) o arco tremolo III III 4 ˙˙ 4 œ ˙ ˙æ wæ œ IV o III " P p o ‰ p œJ

jeté

N

MSP (white noise)

SP

w

w

w

SP

SP

w

MSP (white noise)

w

w

SP

w ˙æ

˙æ

æ w

"

o

r# ‰ Œ œ

U

Ó

U

Ó

o

U

o

U

w

r# ‰ Œ œ

r# ‰ Œ œ

MSP (white noise)

w

r# ‰ Œ œ

o

Ó Ó

Barcelona, 6-I-2017.


Una mariposa midiéndose Con un pétalo que cae: "A ver quién es más leve".

Three Haikus for String Quartet

ANÓNIMO

II

q = 40

Violin 1

4 &4 Ó

Violin 2

4 &4

œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ Œ ‰ !R p P Ó

œ œ œ œ œœ

Viola

Cello

?4 4

P

Vln. 2

Vla.

Vlc.

B 43 b œ ? 3 bœ. 4

p

"

N bœ bœ œ œ œ œ b œ & 43 ß

3 bœ. &4

Œ

"

7

Vln. 1

œ

legato espress.

œ œ œ œ œ. œ œ œ œ

legato espress.

B 44

œ œ œ œ œ bœ œ. ˙ J ! !œ

legato espress.

"

bœ bœ

œ œ

N

bœ œ.

œ N

bœ œ bœ bœ œ ß

e = 120

SP non vib.

38 œ . #

Josep Maria Guix

P

48 ˙

"

œ œ ‰ ! R bœ bœ. œ bœ œ. œ œ bœ

œœ œ œ œ . œ bœ. œ Œ

Ó

œ

‰ œJ b œ œ œ P

legato espress.

38 œ .

œ

Œ

bœ. œ œ bœ bœ œ.

bœ œ bœ. œ bœ.

Ó

Œ

‰bœ œ. œ bœ œ bœ œ. œ J

˙

œ.

œ.

Œ

œ.

œœ

Ó

œ.

œ bœ œ œœ

œ bœ œ

œ 3 4

bœ œ bœ ‰ J bœ

3 4

œ.

43

3 œ bœ œ œ 3 simile bœ 3 # œ œ # œ œ # œ b œ b œ œ œ œ ! 3 ‰ ! ! ! ! ! ! 4 @J ! ‰ ! b œ b œ œ 3 @J ! ‰ ! ! ! # œ! ! œ! # œ ! ! # œ œ œ ! ‰ ! ! ! œ œ œ œ œ œ! ! @j3 ! ‰ ‰ 8 8 !!!!!! œ œ œ # œ # œ # œ ! 3 ! ! ! @J ! ! ! !3 ! 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 P

measured tremolo

leggiero

3 8 œ. #

3 4 3 4

"

œ bœ œ œ œ œ bœ œ bœ Ó

œ œ bœ

3 4

SP non vib.

4 8 ˙

3 8 œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

3 4

SP non vib.

4 ˙ 8

3 œ. 8

œ.

œ.

œ.

œ

œ ! 43 R

3 œ. 8 #

o


Vln. 1

Vln. 2

Vla.

q = 40

3 ˙. &4

15

3 &4 Œ

4 œ !‰ 4 R o

4 ‰ #œ #œ œ 4 #œ #œ. #œ P

modo ord.

B 43 . ˙

4 r!‰ 4 œ

N modo ord.

Vlc.

SP non vib.

& œ. # & œ. #

SP non vib.

Vln. 2

#œ N modo ord.

‰ ! #œ R P

Ó

œ. œ.

œ. œ.

Ó

˙

#œ #œ

? 3 ! #œ #œ #œ œ œ œ œ 4 4 #œ œ 4 #œ #œ #œ œ. œ ˙ P

21

Vln. 1

Œ

œ. œ.

Œ

œ

#œ œ. #œ

#œ ‰ ! # œR P

N modo ord.

#œ #œ

Œ

#œ. œ #œ #œ.

#œ.

œ

#œ œ. œ.

r ‰ ! #œ #œ. #œ œ. #œ œ œ

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

N #œ œ œ œ 2 œ #œ #œ œ #œ 4 ß

œ . œ

œ œ œ œ œ œ #œ #œ œ œ #œ œ. #œ #œ #œ #œ œ œ

e = 120

œ

2 4 #œ.

2 œœ œ 4 œ ‰ ! œr 42 #œ

5 8 œ.

œ

5 8 œ.

œ

3 œ. 8 3 œ. 8

œ œ ß

N

Œ

&

N

œ ß

5

measured tremolo leggiero 3

3 ‰‰! 8 !! œœ P 3 8

3 œ 8 3 œ 8

œ.

œ ! 43 R

o

œ ! 43 R

o

#œ 3 3 3 œœ œ 3 3 3 3 3 3 œ nœ œ # œ œ œ # œ œ œ 3 @J # œ œ œ œ b œ j ! ! ! œ b œ œ 5 # œ œ 3 ! ! ! ! ! ! # œ œ œ œ # œ œ œ ! ! ! & œ! œ! œ! œ œ œ œ œ œ @J ! ‰ ! ! œ! # œ! œ! œ! œ œ œ ! !œ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! b!œ ! ! b!œ ! !œ b œ@ ! ‰ ! ! # œ! 8 # œ!# œ! œ! œ ! ! ! ! ! ! ! ! ! 8 !‰ ‰ B 4 # œ œ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Vla.

3

Vlc.

?

SP non vib.

œ. #

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

5 8

œ.

œ

3 8

œ.

3 4


6

Vln. 1

q = 40 N modo ord.

3 #œ. &4 ! J P

29

Vln. 2

3 &4 ‰

Vla.

B 43 Œ

œ

#œ #œ œ

4 Π4

! r #œ œ œ œ œ. P

4 4 ˙ œ

modo ord. N

Vlc.

?3 4

Vln. 2

! œr œ œ .

Vla.

Vlc.

& ‰ &

œ

œ.

B œ œ. ?

˙

‰ # œJ P

4 #œ 4

modo ord.

4 4

˙.

34

Vln. 1

Œ

œ œ. œ œ.

œ œ

œ œ œ.

j ‰ œ œ ‰

#œ. œ œ Ó œ #œ

Œ

j œ œ. œ œ œ œ .

N modo ord.

œ P

o

œ. ! r œ œ

Œ

Œ œ œ.

œ

œ œ ˙.

œ œ.

œ œ

j œ.

œ

œ ! ‰

œ

j œ

w N

w

N

˙.

œ.

œ

œ œ œ

œ œ œ N

w

œ œ œ œ. œ œJ œ

œ ‰ J

œ #œ œ œ œ œ

!

r! ‰ œ

˙.

! r œ œ

˙ œ. œ

œ œ œ

œ œ .

œœœ œ œ.

! œ œ œj. ! œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ ! œ œ.

œœœ

‰ œ J

œ

œ œ œ

œ

œ œ .

œ

œ œ.

œ.

œ. #

38 œ. #

SP

3 8

measured tremolo

œ.

r! ‰ ‰ œ

œ.

r! ‰ ‰ œ

œ.

r! ‰ ‰ œ

SP

SP

œ. #

! j œ

œ œ.

œ

j j !!œœ œ œ.

œœ œ œ œ œ leggiero œ œœ œ œ 3 ‰ ‰ ! !œ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! @J ! ‰ ‰ 8 3 3 3 3 P3 3 8

j œ.

j œ œ œ

œ œ.

œœ œ œ œ œ ! œ œ. œ œ.

e = 120

˙

j œ

U

"

U

"

o

U

o

U

o

" "

Barcelona, 12-XII-2016.


Ruido del granizo. Ruido del telégrafo. Paisaje nocturno por la ventana.

Three Haikus for String Quartet

SETSUJIN

III

h = 56

tapping the body of the instrument (Morse Code: SOS)

Violin 1

÷ 42 œ œ œ ! œ

Violin 2

÷ 42

Viola

÷ 42

Cello

÷ 42

7

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

÷

#

" "

œœœ!œ œ " œ œœœ!‰ R

h = (e.+e.+e) = 56 pizz.

Vlc.

œ

œ œ œ ! ‰ R

! œ œ œ ! œ #

"

? 16 3 ˆ16 3 ˆ16 2 j Œ œ. #

"

œ

œ œ

" ! j Œ œ.

œ œ œ ‰

œ œ œ ! œ

#

B

!

œ

1 3 2 2 16ˆ16ˆ16ˆ16 ! ‰ . ‰

œ

œ œ #

‰.

œ

j j. ‰ œ . bœ

œ

œ œ

2 ˆ16 3 ˆ16 3 œ œ œ œ ! ‰ & 16 R "

œ

‰. ‰

"

&

œ

j j. # œj œ . bœ

œ

œ œ

œ œ œ ‰

œ œ œ ! œ

" œ œ œ ‰

h = (e+e.+e.) = 56

"

pizz.

j j. ‰ œ . bœ

œ œ œ ! ‰ R #

œ œœ!œ œ

œ œ œ ! ‰ R

! œ œ œ ! œ

! œ œ œ ! œ

œœ œœœ‰ h = (x+e.+e+e) = 56

œ

tapping the body of the instrument (Morse Code: SOS)

"

"

œ

"

tapping the body of the instrument (Morse Code: SOS)

œ œœœ!‰ R !œœœ!œ œ

œ œ œ ! œ

"

tapping the body of the instrument (Morse Code: SOS)

"

÷ ÷

œ

Josep Maria Guix

2 2 3 1 16ˆ16ˆ16ˆ16 ‰

h = (e+e+e.+x) = 56

pizz.

j ‰. œ. # ‰

?

"

j ‰. œ.

j ! ‰ œ. #

pizz.

j ‰ œ bœ . œ

œ

j œ.

‰ ! ‰ l.h. slap

3 3 2 16ˆ16ˆ16

j j œ . bœ . ‰

r j œ . bœ

l.h. slap

j j j ‰ j œ bœ . œ # ¿œ œ¿œ b œ . # œ œ # ¿œ l.h. slap

j j j j. # œj j b œ b œ œ . . œ œ # ¿œ ¿ . # œ pizz.

pizz.

l.h. slap

j j j b œ œ . œ # ¿œ ¿ . # œ pizz.


8 15

Vln. 1

Vln. 2

& ‰

j œ.

& j œ

Vlc.

j bœ . j œ.

œ

j œ. ‰

j bœ . j œ.

j j j # œ œ # œ œœ b œ. n ¿œ ¿œ # œ œ # œ ¿ ¿ ¿ F P simile ? j j j j j j œ # œ œ # œ . . b œ n œ b œ n œ œ œ . . œ # ¿œ ¿ œ # ¿œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ B r j œ¿œ b œ . R

pizz.

Vla.

F

simile

P

j #œ

j œ.

œ

j #œ

Vln. 2

Vla.

Vlc.

j bœ . j œ.

j j œ¿œ b œ. n ¿œ ¿œ # œ œ # ¿œ F j j j œ œ # œ . b œ n œ œ . ¿ œ # ¿œ ¿ ¿ ¿

F

j j j j b œ n¿œ j j j œj. œ # œ œ. # œ ¿œ œ . j & # œ œ œ . œ # œ œ # ¿œ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ . # ¿œ ¿œ b œ. n ¿œ ¿œ # œ ¿ P j j b œ n¿œ j j j œj. œ # œ œ œ & j œ # œ œ # ¿œ ¿ . œ œ œ ¿ ¿ œ # œ œ # œ N ¿œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ N œ . # ¿œ ¿œ b œ N ¿œ ¿ P j j r b œ n œ j œ . j B œœ œ # ¿œ ¿ ‰. ‰ ¿ œ # œ b œ n œ ¿R . œ œ # ¿œ œ¿ œ œ œ # ¿œ ¿ ¿ p F ? j j j ‰. ‰ j j j j œ œ # œ . b œ n œ œ . # ¿œ ¿œ ¿ ¿ œ. œ . # ¿œ ¿œ b œ. n ¿œ ¿œ # œ ¿

21

Vln. 1

j #œ

p

F

l.h. slap

pizz.

j j j j j œ # œ b œ n œ . œ . # ¿œ ¿œ œ . # ¿œ ¿œ b œ. n ¿œ ¿œ ¿ ¿ F l.h. P simile F pizz. slap r j j j j j j # œ œ # œ œ #œ b œ œ b œ N œ b œ œ . # ¿œ ¿œ œ. # œ œ œ . # ¿œ ¿œ R ¿ ¿ P ¿ ¿ F j F j j œ b œ Nœœ œ. # œ œ b œ n¿œ j œj b œ j j œ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ¿œ b œ. n ¿œ ¿œ # œ ¿ œ # ¿œ œ¿œ b œ. n ¿œ ¿œ # œ ¿ P j j j b œ n¿œ j ‰. ‰ j j j œ . b¿œ n ¿œ œ. # ¿œ ¿œ œ œ # œ . b œ n œ œ . ¿ . œ # ¿œ ¿ œ ¿ ¿ j j œ . # ¿œ ¿œ b œ .

j #œ

simile

P

j b œ n¿œ j ‰. ‰ j j j j j œ # œ b œ n œ b œ . œ œ œ. œ . # ¿œ ¿ . n ¿œ ¿œ ¿ ¿ p œ . # ¿œ ¿ F j b œ n¿œ j ! ‰ ‰ r œ j j j # ¿œ ¿ œ # œ b œ N œ b œ œ œ Nœ. # œ œ. ¿ ¿ F œ . # ¿œ ¿ R p ¿ ¿ j j j œ b œ N œœ œ. # œ œ b œ n¿œ j œj b œ j j œ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ¿œ b œ. n ¿œ ¿œ # œ ¿ œ # ¿œ œ¿œ b œ. n ¿œ ¿œ # œ ¿ P j j j j j j b œ n œ b œ n¿œ j œ œ j œ # œ œ # œ . . j ¿ œ . b¿œ n ¿œ œ . b¿œ n ¿œ ¿ ¿ ¿ ¿ œ œ # œ . b œ n œ ¿ œ . # ¿œ ¿œ ¿ ¿ P


j j & j œ œj. œ # œ œ. # ¿œ ¿œ b œ n¿œ j #œ ¿ ¿ ¿ œ.

27

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Vlc.

Vln. 2

Vla.

÷

pizz.

÷

œ

÷ 42

œ œ œ ! ‰ R

p

œ

œ

tapping the body of the instrument (Morse Code: SOS)

"

œ œ œ ! ‰ R

œ

"

÷

r‰. œ

j œ.

j j bœ . #œ

j œ p

(x = x)

œœœ!‰ R

2 (Morse Code: SOS) 4 ! œœœ!œ œ p

"

œœœ!œ œ œ œ œ œ ! ‰ R

tapping the body of the instrument

r ‰. œ j œ.

‰ ‰

œœ œœœ‰

÷

j j bœ . #œ

&

3 3 2 16ˆ16ˆ16

!œœœ!œ œ œœ œœœ‰

"

(x = x)

2 (Morse Code: SOS) 4 œ œ œ ! œ œ œ œ œ œR ! ‰ p tapping the body of the instrument

j j ‰ œ . bœ .

"

j j ‰ œ . bœ .

œœœ!œ œ

" j ‰. œ.

j Œ œ.

! ÷ 42

#

j j j j j j œ b¿œ n œ. # œ œ œ n œ b œ . n œ œ œj. b œ n œ j œ j # œ . b œ n œ œ . ¿ #œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ . ¿œ # ¿œ œ # ¿œ ¿ ¿ ¿ F P h = (e+e.+e.) = 56 pizz. j j j 2ˆ3ˆ3 ‰ j j b œ n¿œ j j j œ . j j j & 16 16 16 œ # œ œ œ # œ œ # œ . . œ ¿ ¿ œ ¿ ¿ . # ¿œ ¿œ ¿ ¿ œ œ œ # œ œ # œ b œ n œ b œ n œ . . ¿ ¿ œ . # ¿œ ¿œ ¿ ¿ œ . # ¿œ ¿œ ¿ ¿ p P œ œ œ ! œ œ œ œ œ œ ! ‰ œ œ œ ! œ œ " R

j b œjn œ œ. # ¿œ ¿œ ¿

"

tapping the body of the instrument (Morse Code: SOS)

œ œ œ ! œ

2 4 œœœ!œ œ p

j j j œ . # ¿œ ¿œ b œ . # œ

h = (e.+e.+e) = 56

(x = x)

Vlc.

j #œ

j j œ .# ¿œ ¿œ b œ .

3 3 2 j œj. œ # œ j & 16ˆ16ˆ16 j ¿ ¿ œ . # ¿œ ¿œ b œ. n ¿œ ¿œ # œ ¿œ p ÷ "

35

Vln. 1

‰.

j & j j œ œj. œ # œ œ # ¿œ ¿œ b œ n¿œ j ! N ¿œ ¿œ # œ ¿ ¿ ¿ Nœ . j j r b œ j j œ . j B œœ œ # ¿œ ¿ n¿œ œ # œ ¿R b œ n œ . œ œ # ¿œ œ¿ œ ¿ ¿ ?

9

(x = x)

j j j œ œ # œ b œ n œ . ¿ œ . # ¿œ ¿œ ¿ ¿

"

œ œ œ ! œ

œ

œ

œ œ œ ! ‰ R

"


10

j j j j œ¿ b ¿œ n œ.# œ œ œ n œ b œ . n œ œ œj. b œ n œ j œ # œ . & #œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ P j j œ bœ j œ j j j # œ n œ # œ n œ œ . . . b œ n œ œ b œ n œ bœ nœ œ & ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ . ¿ ¿ F

41

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

÷

œ

Vlc.

÷

œ œ œ! œ

Vln. 2

Vla.

Vlc.

œ

"

œ

œ œ œ ! ‰ R

B

j j j b œ n¿œ œ . œ . ¿œ # ¿œ œ # ¿œ ¿

j j j b œ n¿œ œ . œ . ¿œ # ¿œ œ # ¿œ ¿

j j j b œ œ . œ . ¿œ # ¿œ œ # ¿œ ¿

F P j j j j œ n¿œ b œ . n¿œ ¿œ œ . b œ n œ # œ œ j j j j ¿ ¿ ¿ ¿ œ œ # œ b œ n œ . ¿ œ. # œ N œ . # ¿œ ¿œ ¿ ¿ P ¿ pizz. j j j Fj P h = (e+e+e.+x) = 56 2 ˆ 2 ˆ 3 ˆ 1 ‰ ‰ # œ . ¿œ b¿œ n œ # ¿œ ¿œ œ ¿œ b œ . n ¿œ n ¿œ œ b œ¿œ n ¿œ # œ œ j j 16 16 16 16 ¿ œ œ # œ b œ n œ ¿ N œ . # ¿œ ¿œ ¿ ¿ p P h = (e+e.+e.) = 56 pizz. ? 2ˆ3ˆ3 œ œ œ ! œ œ œ œ œ œ ! ‰ " 16 16 16 ‰ j R œ. # œ j # œj. œ b œ n œj.# œ œ #œ œ ¿ ¿ ¿ ¿

p

¿

j œ¿ b œ. n ¿œ n ¿œ

r j œ b œ n œ œ. ¿ ¿ R j œ¿ b œ. n ¿œ ¿œ

j j j j j j j j j j j j j j j j b œ b œ j j œ œ œ œ b œ b œ œ b œ n œ b œ œ b œ n œ . . . . œ œ œ œ œ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ & # œ . ¿ ¿ n œ. # ¿œ ¿ œ n ¿œ b œ . n ¿œ ¿œ œ . b ¿œ n ¿œ # œ ¿œ # œ . ¿ ¿ n œ. #¿œ ¿ œ n¿œ b œ . n ¿œ ¿œ œ . b ¿œ n ¿œ # œ ¿œ F p F P j j j j j j j j j j j j j j j b œ b œ j j œ œ œ b œ b œ œ b œ n œ b œ n œ b œ . . . . n¿œ ¿œ œ œ œ œ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ & j # œ . ¿ ¿ n œ. #¿œ ¿ œ n¿œ b œ . n¿œ ¿œ œ . b¿œ n¿œ # œ ¿œ # œ . ¿ ¿ n œ. #¿œ ¿ œ n¿œ b œ . n¿œ ¿œ œ . b¿œ n¿œ # œ ¿œ #œ F p F P j j r j j j # œj. œ b œ n œ # œ œ j œ j. n œ j œ . b ¿œ n ¿œ # œ œœ b œ n œ b œ n œ . ¿œ n¿œ # œ j b œjn œ # œ . œ b¿œ n œ # œ œ œj œ b œj. n œ n œ œ ¿ b œ n ¿œ ¿ œ b œ¿œ n ¿œ # œ œ ¿ œ b œ¿œ n ¿œ # œ ¿œ ¿ ¿ ¿ ¿ B # ¿œ ¿œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ R ¿ ¿ ¿ P p F F j j j j j j j j. œ b œ j œ j j j # œj. œ b œ n œj. # œ œ j œ . b œ n ¿œ # œ . œ b ¿œ j . ? j j # œ n œ # œ # œ n œ # œ n œ ¿ ¿ œ ¿ b œ . n¿œ ¿ œ . b œ n¿œ # œ œ œ ¿ b œ . n¿œ ¿ œ . b¿œ n¿œ # œ œ ¿ ¿ ¿ ¿ œ # œ œ b œ n¿œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ # œ ¿œ œ . b¿œ n ¿œ . ¿ ¿ F P F

47

Vln. 1

œœ œ! ‰ R

p

j j j œ œ # œ b œ n œ . œ . # ¿œ ¿œ ¿ ¿ ¿


j j j b œ n¿œ œ . & œ . œ # œ œ # ¿œ ¿ ¿ ¿

53

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Vlc.

Fj œ

j j j # œ ¿œ œ . # œ œ b œ. n ¿œ ¿œ p ¿ ¿ j j b œ n¿œ j. b œ n œ n œ # œ œ b œ œ # ¿œ ¿ ! œ ¿ ¿ œ. J ¿ ¿ p j j j œ j b œ n¿œ j b œ n œ œj. # œ œ b œ œ œ # œ . œ . b¿œ n ¿œ œ. ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ J

j j j œ¿ b¿œ n œ. # œ œ œ n œ # œ . & ¿ ¿ ¿

j bœ .

p

Vln. 2

&

Vla.

B

Vlc.

p

j j j œ . # ¿œ ¿œ # œ . n œ b œ n œ # œ œj. œ # œ # œj. œ n œ n œj b œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ f j œ . #¿œ ¿œ # œj. n œ b¿œ œj # œ œj. n ¿œ # ¿œ # œj. œ n œ ¿ ¿ j ¿ ¿ #œ f

j j & b œ . n ¿œ ¿œ œ F œ . # ¿œ ¿ j j œ¿œ b ¿œ n œ j B œ . b¿œ n ¿œ œ P j j j ? N œ b¿œn œ . b¿œ n¿œ # œ . ¿œ b¿œ

59

Vln. 1

j j j b œ œ . œ . ¿œ # ¿œ œ # ¿œ ¿

F j œ

j j # œ . ¿œ b¿œ n œ. #¿œ ¿œ

F j bœ j j œ¿œ ¿ N œ b ¿œ # œ . ¿œ A ¿œ n œ

j j j ? b œ n¿œ œ .b¿œ n œ¿ # œ . ¿œ b¿œ

P

p

j j œ .# ¿œ n ¿œ # œ

j j j j # œ . ¿œ b¿œ n œ. #¿œ ¿œ œ n¿œ b œ .

"

j œ.

‰.

j j œ . #¿œ n¿œ # œ

11

j j j œ . #¿œ ¿œ # œ . n œ b œ n œ # œ œj. ¿ ¿ ¿

P

j j # œ . ¿œ ¿œ n œ

j b œ œj. # œ œ # œj. n œ b œ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿

j œ #¿œ œj.

j œ¿œ b¿œ b œ n¿œ œj.b¿œ n œ¿ # œr R

P

j œ . #¿œ ¿œ œ

p

"

j # œ . ¿œ n¿œ

j j œ . #¿œ ¿œ œ . n¿œ b¿œ

p

j j j j j j N œ .#¿œ ¿œ # œ . n¿œ b¿œ n œ # œ œ . #¿œ ¿œ # œ . n¿œ b¿œ n œ # œ ¿ ¿ p P j j j j j j j j j bœ j j j œ n¿œ b œ . œ .#¿œ n¿œ # œ # œ . ¿œ ¿ n œ. #¿œ ¿œ œ n¿œ b œ . œ .#¿œ n¿œ # œ n œ .#¿œ ¿œ # œj. n œ b œ œj # œ œ . #¿œ ¿œ # œj. n œ b œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ p P j j j j j j # ¿œ ¿œ œ n¿œ b œ n. œ œ œ b œœ n œ # œj œ # œ . ¿œ A ¿œ n œ # ¿œ ¿œ œ n¿œ b œ n. œ œ œ b œœ n œ # œj œ n œj.# œ œ b œ b œj n œ œ . # œ n œ n œr œ œ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ R F j j j j j j N œ b ¿œ # œ . ¿œ A ¿œ n œ . # œ œ œj œ b œj.n œ œ œj. b œ n œ j j j bœ j j j # œ ¿œ n œ . # ¿œ ¿œ œ . n¿œ b ¿œ b œ n œ œ . œ¿ ¿ b œ n œ œ . . . ¿ ¿ ¿ n œ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ F


12

Vln. 1

j & œ.

Vln. 2

j j & œ #œ œ. ¿

Vla.

Vlc.

70

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

&

‰.

j #œ.

j nœ

j œ¿œ b ¿œ b œ j bœ

j #œ.

‰.

÷ 42 Œ

nœ œ

tapping the body of the instrument (Morse Code)

! œ œ œ ! œ #

œ œ œ

œ. J

œ # œ

j œ.

œ

j bœ

j bœ

‰.

j #œ.

(x = x)

œ œ ‰

Œ

œ

œ

œ œ

(x = x)

œ

j bœ

j bœ

‰.

œ œ œ ‰

(x = x)

! œ œ œ

œ

"

œ ! œ

œ ! Œ œ œ œ !

j nœ

‰.

j #œ.

‰.

j #œ. nœ

j Nœ p

j nœ .

tapping the body of the instrument (Morse Code)

2 4 œ œ œ ! œ #

tapping the body of the instrument

Œ

‰.

÷

j #œ.

j Nœ

j nœ .

! ÷ 42 (Morse œ œ Code) œ ! œ #

tapping the body of the instrument

‰.

‰.

2 (Morse Code) 4 ! œ œ œ ! œ œ # ‰

j #œ.

j #œ. #

‰.

j œ.

j j # œ . ¿œ b¿œ n œ

j Nœ

j nœ .

‰.

‰ ÷

‰.

j # œ . ¿œ b¿œ

‰.

"

j j œ bœ ‰. (x = x)

Vlc.

"

& B

j j N œ #¿œ œ .

j nœ .

‰.

j œ.

j j # œ . ¿œ b¿œ n œ

j # œ . ¿œ b¿œ j œ.

j j B œ¿œ b ¿œ b œ ? j bœ

j œ.

j j # œ . ¿œ b¿œ n œ #¿œ

65

Œ

œ

j bœ

‰.

"

"

!œœœ!œ ! J

"

" "

œœœ!Œ

#

j nœ

"

‰ r nœ

‰. j Nœ . #

÷

2 4

U

"

U

"

U " U

"

Barcelona, 31-XII-2016.