Stella (2017)

Page 1

Stella for Piano

Josep Maria GuixPer a la Maria Canyigueral, cercadora de nexes entre el passat i el present.Nota de programa: Stella sorgeix a partir d’un projecte impulsat per la pianista gironina Maria Canyigueral amb el títol Avant-guarding Mompou, i que vol generar lligams entre la música de nova creació i les Cançons i Danses d’aquest compositor català. L’obra agafa com a referent la coneguda Cantiga núm. 100 d’Alfons X, Santa Maria Strela do día, la mateixa que Frederic Mompou va emprar en la seva desena Cançó, i en destaca sobretot la direccionalitat melòdica inicial -els graus conjunts descendents- i l’interval de quarta -fonamental per bastir els acords ressonants i altres comportaments procedimentals de l’obra. De manera subjacent, el títol fa referència a dos aspectes integrats en la nova partitura: d’una banda l’esmentada cantiga i, de l’altra, el rastre que permet descobrir l’ús del delay electrònic i del filtratge com a processos generadors -i que s’ha aplicat amb generositat, sobretot a l’inici de la peça. Paral·lelament, s’hi pot trobar també la intenció de fusionar el lirisme de la cançó original amb el moviment de la dansa -especialment cap al final de l’obra. Josep Maria Guix Nota de programa: Stella nace a partir del proyecto Avant-guarding Mompou, ideado por la pianista gerundense Maria Canyigueral. Dicho proyecto pretende establecer nexos entre la música de nueva creación y las conocidas Cançons i Danses del compositor catalán. La obra utiliza como base la Cantiga núm. 100 de Alfonso X, Santa Maria Strela do día, la misma que Frederic Mompou utilizó en su décima Cançó, y destaca fundamentalmente la direccionalidad melódica inicial -esa línea por grados conjuntos descendentes-, así como el intervalo de 4ª -esencial para generar los acordes resonantes y algunos comportamientos formales presentes en la nueva pieza. De manera subyacente, el título también hace referencia a dos aspectos de la partitura: por un lado la ya citada cantiga, y por otro, el rastro (estela) que permite descubrir el uso del delay electrónico y del filtraje como procesos generadores -proceso que se aplica generosamente al inicio de la obra. Asimismo, priva también una voluntad de fusión del lirismo contenido en la idea de canción original con el movimiento que implica el término danza -sobre todo hacia el final de la composición. Josep Maria GuixStella q = 82

Piano

bœ œ b œ b b œœœ œ œœœ 4 bœ œ œ œ Ó †4 f bœ œ 4 b œœœ b œ œœœ œ Ó &4 f ?4 ∑ 4 °

5

5 †8

Pno.

5 &8

œ

?5 8 bœ

9

Pno.

&

F j bœ bœ bœ ∏ π

?

F ‰ ≈ œr œ . b œ- œ b œ b œ P π p b˙.

5 4

π

5 4 b˙

bœ b œ b b œœœ 3 bœ œ Œ 4 f bœ 3 b œœœ b œ Œ 4 F 3 ∑ 4

b˙.

Œ

4 4

Œ

4 Ó 4

p 4 . 4 b˙

‰ ≈ r bœ œ bœ

always very ressonant

bœ bœ ∑ Ó Œ bœ P œœ Œ ‰ j bœ œ b œ œ b œ- œ . œ œ b œ bœ ˙ π p P bœ bœ j bœ b˙ œ ˙

‰ 44 ‰ 44

4 4 π bœ

œ bœ

P -œ œ . bœ

p

π bœ bœ œ bœ œ œ bœ p œ

F bœ œ œ œ bœ œ > œ œ. bœ π p bœ j b˙ bœ b˙ P

π

F π p p p >œ p π bœ. œ œ π bœ b œ œ b œ œ œ . œ œ bœ œ œ b œ œ. b œ œ & œ bœ. œ œ œ bœ œ bœ œ œ œ œ π p p p P P - bœ bœ œ bœ bœ œ ? œ bœ ˙ j bœ b œ bœ bœ bœ. œ π bœ F P π pbœ

12

Pno.

Œ

bœ b œ b b œœœ bœ œ Œ ∑ J 3 F œœ b œ j b œ b œJ Œ œ. bœ œ P3 ∑ œ.

5 4

Josep Maria Guix

P œ.

F >œ

© Josep Maria Guix 2017


2 15

† Pno.

F œ. œ P œ œ œ b œ & bœ œ p œ œ œ œ P π b œ ? j œ œ œ. bœ bœ bœ. p P bœ p p

p bœ

18

† Pno.

p F œ b œ œ œ œœ .. œœ b œ . œ . bœ œ bœ. & p p F bœ œ œ ? œ . bœ œ F p P bœ P bœ

21

† Pno.

& ?

œ

œ

œ.

œ œ bœ bœ. bœ. P π p

5 †4

>œ

œ. bœ œ J π

bœ b œ bπ œ œ p bœ œ œ bœ

5 bœ œ œ œ ˙ &4 œ ∏ π ?5 4 b˙. ˙ ∏

π

bœ J

œ. bœ ˙

F

b˙ b ˙˙ P b ˙˙ #˙ p

œ bœ ˙ œœ œ ˙

œ

p π

j bœ

π

œ œπ p

b˙.

p F

F P π œ > œ œ œ. œ œ P p bœ œ

p F p b œ . œ œ. œ œ œœ bœ. œ œ bœ œ π F bœ ˙ ˙

p bœ œ

p œ

p bœ bœ

bœ p œ

P

˙ p

π bœ. œ

œ

∏ œ. œ œ œ. œ bœ bœ œ œ œ œ. œ bœ œ . π π bœ œ. œ œ bœ w œœ J bœ. π

Œ

œœ b b œœœ ˙˙˙ œ ∑

œ

F

P j bœ bœ bœ ∏ π ∑

p bœ

p œ

p π œ. œ p bœ œ œ œ. bœ. œ bœ bœ œ

25

Pno.

P œ

b˙. π

π

Œ Ó ∑ ˙

F b˙ b˙ b˙ p b ˙˙ #˙ p

œ. bœ ˙ œ. œ . n œœ ˙˙ œœ .. œ ˙ œ . b œœ ˙˙ ∑

Ó Œ œj b ˙ πp ∏ b˙.

Ó Ó ˙


P b˙. † b b ˙˙ .. p & ˙˙ .. b˙ . p ?

q = 82

30

Pno.

† Pno.

pF r> & œ bœ œ ?

œ

4 Π4 4 4

œ J œ

π 3

q = 72

?3 4

œ.

4 3 † 4ˆ16 ≈

œ.

4 3 bœ & 4ˆ16 F

® œ

œ bœ π

œ. œ œ ˙

œ

bœ.

p

r bœ

P

œ œ j œ œ

œ

2 1 4ˆ16

bœ Ø

like a delay effect

bœ œ

®œ œ

œ

®œ

œ œ

f

®œ œ

œ

®œ

œ œ

®œ œ

œ

®œ

œ œ

®œ œ

œ

®œ

œ œ. bœ. œ

œ

œ œ

œ

®œ œ

œ bœ

œ

œ

®œ

œ œ

b œ- œ

P

∏ bœ

bœ bœ bœ bœ

œØ r œ œ.

œ œ.

œ

3

r bœ

œ.

œ

F b >œ œ

2 1 4ˆ16 Œ

œ ˙

œ r bœ œ œ. π ∏ r bœ

leggiero

modo ordinario

®b œ

bœ. P-

∑ r bœ

π œ œ

q = 92

˙

Ø

π b˙

œ P-

œ

3

Œ

b˙ Ø

π p bœ r œ œ

œ J œ

38

Pno.

b˙ b˙ b˙

π 3 œ. bœ œ &4

36

Pno.

b ˙˙ ˙

P bœ œ.

33

4 Ó 4

molto rubato

3

r bœ

p

œ

œ b œr œ .

F b >œ

œ

π

bœ bœ bœ bœ

≈ F

®œ œ

œ

®œ

œ œ

®œ œ

œ

®œ

œ œ

®œ œ

œ

œ

1 8

≈ ® 81 ∏


4 40

Pno.

simile

41 † 4ˆ 8 ≈

4 1 bœ & 4ˆ 8 b œ p

41 † 4ˆ 8

œ 41 & 4ˆ 8 b œ b œ ∏

œœ .. b œ 5 bœ b œ †4 . œ F bœ. 5 b œœ .. b œœ &4 P ?5 4

44

Pno.

Pno.

5 1 & 4ˆ16

P

œ bœ

œ œ

œ œœ œœ

œ

œ

œœ œ

œœ œ

œœ œ

œœ œ

œ

œ

œ œ p

œ œœ

˙ ˙˙

œœ

˙˙

œ

œ

œ

œ

œ œ

œœ

œ œ

œœ

œ

œ

œ

œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

F

œ œ

œœ

œœ

œ œ

œœ

œ

œ

3ˆ 1 8 16

œœ

œ œ

œœ

œœ

œ œ

œœ

œ 2 4 œ œ

3ˆ 1 8 16

œ bœ œ bœ œ ∏

œœ

œ œ

3ˆ 1 8 16

46

5 1 † 4ˆ16

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 1 ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ 8

œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ ® 1 œ œ œ œ œ œ 8 P ∏

42

Pno.

®b œ b œ

Ø

œ œ bœ

œœ

œ œ

2 4

œœ

œ

œ œ

œ 41 œ œ ∏

1 4

∑ ∑

∑ ∑

œ œ

∑ ∑

œ


5 48

Pno.

4 3 † 4ˆ32

bœ 4 3 & 4ˆ32 b œ œ b œ

œ

œ bœ

œœ œœ

bœ bœ

50

Pno.

4 †4

bœ 4 & 4 bœ bœ

bœ œ

53

6 7 † 4ˆ32

Pno.

bœbœ

bœbœ

6 7 & 4ˆ32

œœ

œœ

œœ

œ

œ

œœ

œ œœ œœ

P

œœ

œ œ

p

œ bœ œ œœ

œœ

Kr œœ bœbœ

œ

œ

œ

œœ

œœ

œ œœ œœ

œ œ

œœ

œ

œ

œœ

œœ

œ

œ œœ œœ

rK œ œ œœ œ b œ œ b œ œœ œ œ bœ œb œ œ œ

Ø

54

5 1 † 4ˆ 8

Pno.

bœ bœ

5 1 & 4ˆ 8 ? 5ˆ1 48

U

Ø

Kr œœ

π

œ bœ

œœ œœ œ bœ œœ œœ

Kr œœ bœ bœ

œ

œœ œœ œ œ

Kr œœ

bœ bœ

œ

1 4

œ œ bœ. 4 b œœ œœ b œœ .. 4 F bœ œ 4 b œœ œœ b œœ .. 4 P

2 4

œ 1 4

U

2 4

b œb œ

? 6ˆ 7 4 32

œœ

U

˙ ˙˙

U ˙

˙

œ

œœ œ œ œ b œ œ b œ œœœ bœ œbœ RÔ p

Kr œœ œœ œœ œ œ bœ œœ bœ œœ

P


6 55

4 1 † 4ˆ32

Pno.

bœ œ œ

4 1 & 4ˆ32 ? 4ˆ 1 4 32

2 3 œ † 4ˆ16 œ œ 2 3 & 4ˆ16 ? 2ˆ 3 4 16

œ œ œ

œ œ œ

œ rK œ œ

œœ

œ œ œ œ œ œ

œœ

œœ

œ

œ

Kr œœ

œœ œœ

œ

œ

œœ œ

œ rK œ œ

œœ

œœ

œ

bœ œ RÔ

œœ

œ

œ œ œ

œ œ œ F

Kr œœ

œœ

œ

œœ

œœ œœ œ œ

?

Kr œœ

œœ œœ

œ

œœ

œ œ rK œ œ œœ

œ

q = 72

œœ œœ œ œ

Kr œœ

œœ

œ

ß

3 8

3 8

œœ œ 3 8

ƒ

61

Pno.

q = 82

œœ œ

F

œ œ † œ œ Kr œ œ &

bœ œ

œ œ œ

q = 92

58

Pno.

Kr

p

56

Pno.

bœ œ

œ œ œ

2 4 b˙ † 4 ∑ 4 b b ˙˙ b ˙˙ ˙ ƒ b˙ 2 4 & 4 ∑ 4 ˙˙ b b ˙˙ b˙ ƒ ?2 4 ∑ 4 4 b˙ b˙

bœ œ b œ b œœ œ œœ bœ œ œ œ Ó J 3 f œœ b œ œœ œ b œ b œ œ œJ Ó 3

5 4 b˙ 8ˆ8 b b ˙˙

54 8ˆ8 ˙˙ b˙

∑ Ó Œ

bœ bœ

54 8ˆ8

j œ b˙ œb˙ œ ˙ J j œœb b ˙˙ œ

bœ b œ b œœ 3ˆ4 b œ œ Ó 3 ∑ 88 J 4 bœ 3ˆ4 b œœœ b œ Ó 3 ∑ 88 J 4 3ˆ4 88

3 4 ∑

4 b b ww 4 bw

4 4

∑ ŒŒ

bœ bœ

4 4

ww bw ∑

P


70

q = 72

5 †8

Pno.

5 &8 ?5 8

p

like a remembrance of an old music box

bœ bœ

Pno.

6 &8 ?6 8

5 bœ & 8 b œœ ?5 8

bœ bœ œ

b b œœ œ

œ œ œ bœ œ

œ œœ

q = 72

5 8

6 †8

? 6 b œœ 8

6 8

6 b œœ 8

bœ b b œœ œ b œ b œ rK b œ œ œ bœ bœ

b b œœ œ b œ bœ b œ œ bœ

Kr œ

œ œœ

œ œ b œœ œ œ

q = 52

5 8

5 bœ 8 œKr b œœ 5 8

5 8

5 bœ 8 b œœ

œ

6 8

bœ bœ œ œ

79

Pno.

b œ b b œœ œ

b b œœ œ œ b œ bœ b œ œœ œ 5 bœ b œ œ 8 œ œ bœ bœ b œ bœ œ b œœ œœ œ œ 5 bœ 8 bœ

5 †8

6 &8

6 b œœ 8

œ

76

Pno.

6 8

bœ bœ œ

œ

73

6 †8

6 8

œ œœ

5 8

bœ bœ œ œ

bœ 6 8

b b œœ œ œ b œ bœ b œ œœ œ b œ œ bœ œ b œœ œœ œ bœ

6 8 6 8

bœ bœ bœ œ

7

œ œ b œœ œ

q = 62

5 8 5 8

œ 5 8

bœ bœ œ

œ

ritardando molto

rK œ

rK œ

bœ b œ Kr b œ œ œ

œ bœ œ ∏

œ

q = 22

4 4

U

4 4

U

4 4

U

Barcelona, desembre de 2017.