Since brass (2017)

Page 1

Since brass for eight-part mixed choir

Josep Maria GuixSONNET LXV Since brass, nor stone, nor earth, nor boundless sea But sad mortality o’er-sways their power, How with this rage shall beauty hold a plea, Whose action is no stronger than a flower? O, how shall summer’s honey breath hold out Against the wrackful siege of batt’ring days, When rocks impregnable are not so stout, Nor gates of steel so strong, but time decays? O fearful meditation! where, alack, Shall time’s best jewel from time’s chest lie hid? Or what strong hand can hold his swift foot back? Or who his spoil of beauty can forbid? O, none, unless this miracle have might, That in black ink my love may still shine bright.

William Shakespeare

Si ni bronze, ni pedra, ni mar il·limitat, contra la inevitable mort són impotents ¿com podrà la bellesa contra això fer combat, si els seus poders són com les flors, evanescents? ¿Com podrà resistir l’alè dolç de l’estiu el setge destructiu de lluites i paranys si ni tan sols la roca més dura sobreviu (ni les portes d’acer més fort) el pas dels anys? Ah, pensament terrible! ¿On es pot amagar del pou del temps, la joia més bonica del temps? ¿O quina mà prou forta el pot fer recular per mantenir de la bellesa els béns suprems? Cap, tret que aquest miracle es pugui efectuar: Que en tinta negra el meu amor brilli ben clar. (Traducció de Salvador Oliva)


Per a l’Esteve Costa Ventura i el PAX Cor de cambra, amb agraïment i afecte.


Since brass Lyrics: William Shakespeare Music: Josep Maria Guix q = 90

!

b 4 &b 4

!

Alto I

b & b 44

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Alto II

b & b 44

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Tenor I

b V b 44 Ó

F ˙. Œ ‰œ J

Soprano I

Soprano II

Bass I

Bass II

!

? b 4 b 4

!

P b &b œ

Since brass

Since brass

‰ œ ˙. J

nor stone

nor stone

F Œ ‰ œj ˙

with

P b &b œ

How

!

!

˙.

this

rage

œ

˙.

this

rage

nor bond

‰ œ œ. J

œ œ. J

nor earth

œ

‰ œ J

œ.

˙.

œ

with

this

œ

j œ ‰œ ˙

œ œ œ œ œ

œ

œ.

shall beau - ty

hold

shall beau

˙.

œ

with

this

˙

œ œ

rage

œ

-

œ

shall beau - ty

˙

œ œ

rage

œ

nor bond

œ ‰ j˙ œ

!

!

œ œ J

ty hold

œ

shall beau - ty

‰ œJ œ œ

less

!

œ

˙.

a

plea

‰ œJ

plea

Whose

Whose

j œ ˙. a

œ a

œ

œ œ. J

But sad

sea

mor - ta

œ œ œ œ. J

-

li - ty

œ œ

But sad mor - ta - li

-

!

Ó

!

P Ó Œ œ

ways

po

sea

But

sad

sad

o'er

˙.

œ

˙

sea

But

˙

ac

œ

-

tion is

œ

œ

ac - tion

˙

is

no

j œ œ.

œ

-

j œ ˙

ger than

œ

stron - ger

œ

than

a

œ a

flo

˙

flo

plea

Whose

ac

-

tion

is

˙

˙ a

flo

˙.

œ

ac

˙

-

tion

˙

is

˙

˙

flo

plea

Whose

˙

œ

f ˙

o - ther - ways their

œ. stron

-

po

œ œ œ œ

sad

no

˙

f #˙

˙

œ J

po

˙

˙

œ œ. J

f ˙

their

their

˙

œ.

f ˙

œ J

ty

œ

sad

o'er - ways

˙

˙.

œ

‰ œJ

a

sea

œ

œ ˙. J

œ. œ

œ ˙. J

less

-

œ œ œ

‰ œJ œ .

nor earth nor bound - less

hold

hold

œ

-

œ ˙. J

nor earth nor bound - less

nor stone

‰ œ J

œ œ. J

nor earth

nor stone

F Œ ‰ œj ˙

œ

œ.

‰œ J

10

How

!

!

˙.

‰œ J

Since brass

with

AI

!

!

Since brass

b & b ˙. b & b ˙.

!

F Œ ‰ œ ˙. J

? b 4 b 4

S II

!

How

10

SI

!

How

b 4 Vb 4 Ó

Tenor II

A II

P Œ œ

b 4 &b 4

a

po

-

-

˙

-

-

-

-

-

Œ

˙

˙.

Œ

˙

˙.

Œ

˙.

Œ

wer

wer

wer

˙

wer

˙

Œ

wer

˙.

˙

˙.

Œ

wer

˙

˙.

˙

˙

wer

˙.

˙

˙.

wer

F œ

O

P œ

O

TI

Vb

b

!

!

!

!

!

!

!

!

T II

Vb

b

!

!

!

!

!

!

!

!

BI

? b b

!

!

!

!

!

!

!

!

B II

? bb

!

!

!

!

!

!

!

!

10

10


2

p b &b Œ œ ˙ 18

SI

O

S II

b &b Ó &b

b

&b

b

18

AI

A II

p

œ œ ˙

how

how

T II

˙.

œ

how

how

S II

T II

how

Ó

!

˙

b P &b Œ œ b

B II

œ

are

? bb w

rocks

j œ ˙. out

A

˙.

Œ

œ

Ó Ó

œ œ œ œ

œ.

im - preg - na - ble are

not

w

˙.

how

shall

sum

œ

O

p

p

œ

!

Œ

!

P œ Œ

stout

F Œ œ P Œ œ

shall sum

F œ

œ œ

F œ œ

gates

Nor

œ

œ

Nor

gates

of

Œ

Ó

steel

˙

so

strong

F

Œ

œ

Ó

Œ

œ

œ œ œ œ

œ.

gates

of

steel so strong but

times

œ

when

w

P œ

time

‰ œ J

but

Nor

siege

œ œ œ œ

˙.

the wrack - ful

siege

˙.

mer's

breath

P œ

A

-

breath

-

j œ w

t'ring days

˙.

Œ

of

days

Œ

of

˙.

days

œ

˙.

F œ

the

bat - t'ring

œ

œ

the

bat - t'ring

œ œ œ œ œ.

gates

of

steel so strong but time

œ

œ

œ œ œ œ œ.

gates

of

steel so strong but time

days

j œ w

t'ring days

gainst

A - gainst

œ œ of

-

œ

œ

œ

days

When

P œ

˙. days

When

j œ w

˙

Ó

j œ w

˙

Ó

de - cays

de - cays

j œ w

so

w

˙

œ œ

œ œ œ œ œ.

j œ w

w

˙

œ œ ˙

˙

Ó

w

˙

Ó

˙

Ó

˙

Ó

stout

so

stout

w

P Œ œ

Ó

but

Œ

w ˙

cays

œ œ œj œj œ . J time de

siege

œ

œ

rocks im - preg - na - ble are not

-

the

œ

P œ œ œ ‰ j œ œ mer's

˙

de - cays

de

œ

days

œ œ œ œ œ.

œ ˙ J

œ œ

but

the wrack - ful

of

œ œ

w

gates

˙.

œ œ ˙

œ

the wrack - ful siege of bat

œ

-

siege

˙

œ œ œ œ

rocks im - preg - na - ble are not

F

œ

˙.

œ ‰ œJ ˙

œ

Œ

so stout

-

the

F ‰ j œ œ œ œ œ. œ

gainst

w

œ

˙.

-

˙

the wrack - ful siege of bat

gainst

˙

A

O how

˙

-

Œ œ

œ ‰ œj ˙

how

˙

œ

‰ j œ œ œ œ œ. œ

a - gainst

A

out

‰ œj ˙

œ œ

a - gainst

Œ œ

-

a - gainst

‰ j . œ ˙

˙.

˙.

˙

gainst

œ

hold

œ œ

gainst

œ

a - gainst

‰ j ˙. œ

˙.

breath

how

œ˙ J

-

gainst

˙.

Œ

œ

so

-

œ œ ˙

A - gainst

˙.

œ œ ˙

not

˙

œ

Nor

rocks

A

when

! œ

œ

out

hold

-

mer's breath

j œ ˙.

hold

˙

A

˙.

Nor

? b œ b

breath

out

w

!

b

œ œ

rocks

œ

œ œ

hold

Nor

p b &b Œ œ

˙

-

œ

Œ

Ó Ó

sum

breath

O

Œ

˙

mer's

œ

œ.

mer's

œ œ

breath

!

b &b ˙

Vb

p œ

O

b &b œ

Vb

Œ

-

œ

˙.

shall sum - mer's

!

26

BI

shall sum

shall sum - mer's

When rocks

TI

shall

œ œ œ œ

26

shall

-

shall sum - mer's ho - ney breath

b P Vb Œ œ ˙

how

When

A II

shall

shall

œ œ œ œ

26

AI

how

b P Vb Œ œ ˙

? b b

œ

‰ j œ œ

how

how

? bb

˙

‰ j œ œ œ œ œ. œ

˙.

26

SI

œ œ

sum

˙.

how

O

B II

shall

œ

˙.

18

BI

shall

˙

˙

O

O

œ

œ œ

18

TI

œ

-

cays

˙.

F œ

˙.

P œ

When

de

-

œ

œ

œ

but

time

de

œ

œ

œ

œ

rocks

are

not

but

w

cays

time de - cays

-

cays

œ

œ ˙

times de - cays

w

Ó Ó


&b

b

&b

b

34

SI

S II

34

AI

A II

&b

!

!

!

!

b p w O

fear - ful

w

p ˙.

b Ó

"

Where

w

O

" ? b w b

˙

œ bœ œ œ

fear - ful

" ? b w b

me - di

œ bœ œ œ

fear - ful

b &b w 44

ta

S II

ta

" b V b bw

O

SI

-

O

O

B II

me - di

w

Vb

!

!

-

b &b w

me - di

-

-

w

-

tion

œ a

p ˙

-

œ bœ œ œ

-

bw ta

-

w

œ œ b˙

˙

w

˙

tion

O

w

w

˙

w

˙

œ œ œ œ

p bw

fear - ful

O

fear - ful

œ

fear - ful

me

me - di

w

œ di

me - di

-

w

Shall time's best

A II

&b

b

ta

-

!

F b ˙. b V Vb

œ

b ˙

F ˙

? b w b ta

B II

? b w b ta

-

!

a - lack

a

˙ -

˙

Ó

!

lack

ti

-

˙

ful

P w O

˙

P

tion

˙.

œ

tion

Where

a

˙.

œ

Where

a

w

w

me - di -

O

fear - ful

me - di -

-

-

lack

˙

P Œ œ

w

w

˙

Ó

p Œ œ ˙

w

˙

Ó

on

O

O

˙

˙.

˙

w

lack

˙. Where

w

a - lack

O

œ

w

w

a - lack

O

none

O

p

none

˙

Œ œ

˙

Ó

O

Ó

w

none

˙

w

˙

Ó

p bw

˙

Ó

Ó

p bw

˙

Ó

Ó

p w

˙

Ó

Ó

p bw

˙

Ó

Ó

p

none

none

F Œ ‰ œj œ . œj œ . œj œ œ œ œ w

Where

œ bœ œ œ

w

˙

w

œ bœ œ œ fear - ful

tion

-

w

O

F Œ ‰ œj œ . œj œ . œj œ œ œ œ w

œ

˙

Pw

˙

O

w

Pw

w

back

˙

!

O

Or who his spoil or beau - ty can for - bid

w

tion

-

!

˙

Or who his spoil or beau - ty can for - bid

œ œ

w -

!

˙

!

a - lack

-

˙

w

can hold his swift foot

ta

fear

F Œ ‰ j j j œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ w

w

Where

44

BI

hid

-

!

O

œ œ ˙

-

w

-

w

w

Or what strong hand

Where

T II

je - wel from time's chest lie

!

44

TI

œ œ w

ta

˙

44

AI

-

œ œ œ œ

-

a - lack

me - di -

w

w

w

w

fear - ful

O

w

Where

bw

œ œ

P ˙

O

O

˙

œ

Where

O

F b j & b Œ ‰ œj œ . œ œ . œj œ b œ

P ˙.

O

tion

tion

w

w

w

bœ œ œ bœ

bw

w

-

w

bw

tion

ta

w

O

p

w

-

w

w

w

ta

me - di

w

O

a - lack

P w

!

p w

w

Where

bw

fear - ful

" w

lack

!

O

P bw

!

w

w

34

BI

!

bœ œ œ bœ

b" & b bw

O

T II

!

O

34

TI

!

3

none

Ó

none

˙

none


4

b &b w 54

SI

œ

œ bœ.

none

S II

&b

b

un - less

w

b &b Œ

A II

&b

b Ó

œ ˙

O

Œ

œ

b V b bw b V b bw

none

54

BI

Ó Ó

P Œ œ

43 ˙ .

42 Œ

F œ

P œ

3 4 ˙.

2 4 Œ

F œ

!

3 4

2 4 Œ

F œ

Œ

P Œ

Ó

Ó

? b bw b

!

S II

AI

A II

˙

Ó

˙

Ó

!

Ó

!

b &b Œ

‰ œ J

b &b Œ

‰ œj œ

b &b Œ

‰ œj œ

TI

b Vb Œ

‰ œJ

T II

b Vb Œ

‰ œ J

65

BI

B II

That

That

That

That

That

That

? b Πb

‰ œJ

? b Πb

‰ œJ

That

That

œ

œ

œ.

in

black

ink

my

œ

œ

œ.

in

black

ink

œ J

œ

œ

in

œ J

my

œ

œ.

shine

œ

˙

black

ink

my

love

shine

œ

œ

œ

œ

œ

˙

love

shine

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

in

black

ink

my

love

shine

bright

œ

œ

œ

œ

œ

œ

in

black

ink

œ

my

love

shine

bright

œ

œ

œ

œ

œ

˙

black

ink

my

love

shine

œ

œ

œ

œ

ink

my

love

black

œ

shine

œ

œ

in

black

œ

œ

F œ That

That

in

black

my

œ œ ink

my

œ œ

ink

my

œ œ

ink

my

œ œ ink

my

œ œ ink

my

œ œ ink

my

œ œ ink

my

œ

œ

œ

˙

˙

˙

˙

œ

˙

˙

love

may

still

shine

œ

œ

œ

œ

love

may

œ

love

still

shine

shine

bright

bright

bright

love

shine

œ

˙

˙

œ

œ

˙

˙

love

shine

œ

œ

love

shine

œ

œ

love

shine

œ

œ

love

shine

œ

bright

bright

˙

˙

bright

˙

˙

bright

˙

˙

bright

˙

˙

˙

˙

U ˙

˙

˙

˙

˙

U

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

bright

my

in

black

œ

ink

œ

˙

bright

ink

œ

in

F

œ

black

œ œ

bright

black

in

That

3 4 ˙.

in

œ

œ

Ó

˙

œ

œ

F œ 2 4 Œ

œ J

love

œ

P Œ Nœ

œ.

œ

black

2 4 Œ

shine

œ

in

3 4 ˙.

love

black

That

P Œ Nœ

˙

in

œ

Ó

œ J

œ

œ

42 Œ

might

œ

black

43 ˙ .

might

black

in

Ó

might

in

That

P Œ œ

might

œ

in

42 Œ

have

!

n˙.

might

œ

That

43 ˙ .

have

‰ œ J

65

have

˙

b &b Œ

65

might

That

P Œ œ

none

SI

have

have

? b bw b

65

might

That

Ó

none

B II

F œ

have

˙

none

T II

42 Œ

none

54

TI

might

!

Ó

˙

O

have

!

Ó

˙

none

mi - ra - cle

43 ˙ .

j œ w

have

54

AI

this

œ.

œ

Ó

˙

none

j œ œ

bright

f œ J

Since

f

œ J

Since

œ brass

œ brass

‰ œ J

nor

‰ œ J

nor

œ stone

œ stone

‰ œ J

nor

‰ œ J

nor

œ

œ

earth

nor

œ

œ

earth

nor

œ

œ

bound - less

œ

œ

bound - less

˙

bright

˙

U

˙

U ˙

sea

˙

U ˙

sea

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

bright

˙

U

U ˙ U

˙

Barcelona, agost de 2017.