Reflecting surface (2004)

Page 1

Reflecting surface for piano and electronics

Josep Maria GuixReflecting Surface (2004) El reflex de la lluna damunt de l’aigua ha estat la imatge poètica a partir de la qual he desenvolupat l’obra. El piano s’utilitza com a instrument ressonant i l’electrònica perllonga sempre aquestes ressonàncies, amb la intenció d’integrar-les perfectament amb el teclat. Pel que fa al principi constructiu, també s’ha emprat el joc de miralls que genera la reflexió sobre una superfície, amb més o menys grau de deformació. Així doncs, als tradicionals usos de la inversió i la retrogradació s’hi afegeixen –gràcies a l’ús d’OpenMusic- les manipulacions de l’espectre harmònic, els canvis de registre i les interpolacions, en una estructura bastida en cinc grans parts que s’escolten sense solució de continuïtat. Els sons electrònics han estat generats a partir de mostres d’un piano gran cua Yamaha que han estat sotmeses, un cop eliminat l’atac, a diferents processos de transformació realitzats sobretot amb AudioSculpt –allargament progressiu, filtratge, síntesi creuada. Per tal d’activar els sons electrònics durant el concert, s’utilitza un patch creat amb el programa Max/MSP.

Reflecting Surface (2004) El reflejo de la luna sobre el agua ha sido la imagen poética a partir de la que se he desarrollado la obra. El piano se utiliza sobre todo como instrumento resonante, y la electrónica prolonga siempre estas resonancias con la intención de integrarlas en el sonido original. Por lo que se refiere al principio constructivo, también se ha utilizado el juego de espejos que genera la reflexión sobre una superficie, con mayor o menor grado de deformación. Así, a los tradicionales usos de la inversión y la retrogradación se le suman –graacias al uso de OpenMusic- las manipulaciones del espectro armónico, los cambios de registro y las interpolaciones, en una estructura basaada en cinco grandes partes que se desarrollan sin solución de continuidad. Los sonidos electrónicos han sido generados a partir de muestras de un piano gran cola Yamaha, y ha sido sometidas, tras eliminar el ataque inicial, a diversos procesos de transformación realizados principalmente con AudioSculpt: prolongación progresiva, filtraje, síntesis cruzada, etc. Para lanzar los sonidos electrónicos durante el concierto se utiliza un patch creado con el programa Max/MSP.

Reflecting Surface (2004) Moonlight reflecting over the sea is the poetic image from which this work developed. The piano is used as a resonant instrument and the electronics expand upon these resonances integrating two parts. The composition is built as a mirror game, in which a reflection is generated over the surface, with varying degrees of deformation. Accordingly, there is the use of traditional inversion and retrograde, and thanks to OpenMusic, there are also manipulations of the harmonic spectra, register changes, and interpolations within this continuous fivemovement structure. The electronic sounds were generated from samples of a Yamaha Grand Piano. After eliminatong the attack, the samples were processed with different transformations such as progressive stretch, filters and cross-synthesis using the software AudioSculpt. A Max/MSP patch was created to trigger the sounds during live performance.


Requirements: -1 Apple Macintosh Computer with Max/MSP -1 Amplification system with 2 speakers Players: -1 Piano player -1 Max/MSP player to launch sounds or QuickTime Player 10.0 (to play different sounds at the sime time). Speakers: - Placed behind the piano Performance notes: - Electronics should never be played louder then the piano. The main purpose is to create a blurred atmosphere, a seamless continuity from the preceeding piano sound to the following electronic sound.


Josep Maria Guix Tel. + 34 93 432 23 12 jguix@xtec.cat

Reflecting Surface

Josep Maria Guix

Section A

Per a la pianista Sílvia Vidal

WARNING: Piano first staff always sounds an 8ve higher trough the whole piece. Alterations only affect the note they preceed.

Piano

q»§º œ as quick and light as possible #œ #œ 94 “ 162 œJ b œ œ Fj #œ œ 94 & 162 œ # œ Ø

? 162

24

b ˘˘ 24 ˘˘ #˘ p 24

tenuto

94

°

3

34

#œ b œœ bœ œ

. # # ˘˘˘ .. #˘ b ˘˘ ... P

34 34

as light as possible

#œ œ bœ # œ

Ø

œ œ

WARNING: Keep the sustain pedal pressed trough the whole piece.

Electronics

÷ 162

28

114

28

114

28

114

2 8

Electr.

launch sound

> œ #œ “ 164 b œœ F #œ 8

Pno.

& 164 ? 164

as quick and light as possible

bœ œ œ bœ

Ø

œ

œ

œbœ œ

œ

tremolo

:

rit.

34 æ #œ #œ #œ #œ #œ #œ #œ #œ #œ #œ #œ P 34 with the same finger

24

48

24

48

34

24

b œ œ # œœ œ

p

j bœ. 48 œ b œœ ..

˘ 24 b# ˘˘˘ P b œœ 2 J 4

poco accel.

tenuto

Ø

24

Electr.

2 4

X

A2

œ

œ

œ X

A1

œ

œ

28

94

28

94

28

94

œ


ß broken glass effect > 15 and light as possible ˘ b œØ as quick œ # ˘ bœ œbœ bœ 8 œ œ œ bœ bœ “ 16 ÿ˘ bœ Pno.

F 8 b # >˘˘ & 16

œ #œ

œ

œ

œ

œ

5 4

œ

œ

?8 16

5 4

Kr Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ bœ b˘ ˘.

F

5 4

o

4 4

2 8

5 4

4 ww 4 Ω tenuto ww 4 #w 4

2 # œ # œ b œœ 8 œ ⁄ 2 bœ 8 3

Electr.

Section B

Senza misura

ß > # ˘

with the same finger and avoiding key noises 21

“ Pno.

&

#œ .

accel.

:

tremolo

#œ #œ #œ #œ #œ #œ #œ #œ #œ #œ J æ Ø Ω

F

#œ œ

œ

œ

#œ # œ bœ œ

œ bœ bœ bœ œ

Ø as quick and light as possible

? colla parte Electr.

œ

#œ œ œ

œ œ

œ

œ #œ

œ

B1 -2-

œ œ œ

3

j

⁄œ ˘

X

˘.

A3

œ #œ œ œ

œ

p tenuto Œ ˘ ˘˘ .. b ˘˘ ˘.

˘. ˘˘˘ .. ˘ ..

tenuto

œ bœ bœ œ

#œ œ #œ #œ

2 8

œœ œ bœ

œ

#œ œœ

œ

œ

2 b œœ 8 Ø 2 8

5 '' aprox.

X

#˘ 5 # ˘˘˘ 4 #˘ p 5 4 45

˘˘ .. ˘.

Œ # # ˘˘˘ 3


Senza misura

Ø as quick and light as possible

24

5 “4 Pno.

with the same finger and avoiding key noises

:

bœ.

bœ bœ bœ bœ bœ bœ bœ bœbœ bœ J æ Ø Ω accel.

5 &4 ?5 4

tremolo

Electr.

3 “4 Pno.

3 &4

F

Electr.

÷ 34

> ß

œ

œ

œ œ #œ œ œ

œ #œ œ

œb œ œ œ œ

œ

œ bœ

bœ œ #œ œ #œœ

œbœ

œ

œ œ #œ œ

#œ #œ œ œ bœ œ œœ œœ œb œ œ # œ œ #œ

X

bœ œ

bœ œ

bœ bœ œ

œ œ

œ œ

œ

œ bœ

#œ œ

œ bœ œ #œ œ

bœ œ

œ

œ

œ

œ bœ bœ bœ

X

B3 -3-

œ œ œ

œ œ

Ø simile

?3 4 27

œ

œ œ bœ œ

œ # œ œ œ# œ

B2

ß > b ˘

27

F b ˘

œœ

œ

œ

œ

2 8

bœ 2 œ 8 ⁄ œ 2 œ 8

5 4 5 4 5 4

bœ œ

#œœ


Senza misura with the same finger

30

accel.

“ œ. Pno.

&

Ø

j œ œ

:

ß > ˘

tremolo

œ œ œ œ œ œ œæ Ω

œ

œ

œ #œ œ bœ œ œ

œ

œ bœ œ bœ

bœœ bœ œ

B4

ß > “ ˘ F 32

&

÷

œb œ

bœ bœ bœ

œ œ #œ

Ø simile

?

Electr.

œœ œ

œ

œ œ #œ bœ œ

œ #œ

œ œ bœ

#œ œ œ œ

œ bœ

bœ œ

bœbœ œ œ

œ

œ #œ #œ œ #œ

X

Electr.

32

bœ œ bœ œ #œ #œ bœ bœ œ b œ œ œ œ œ œ

F Ø as quick and light as possible

?

Pno.

œ

œœ

bœ œ

œ œ #œœ

œ œ

œ bœ

œ

œ bœ

#œ bœ œ œ œ bœ # œ #œ œœ

bœ œ bœ œ #œ

œ œ

œ

œ

œ

œ œ œ bœ bœ œ œ

S > Ø simile F œ œœ ˘ œ #œ#œ #œ

œ

œ

X

B5

X

B6 -4-

œ œ œ bœ œ œ œ œ

#œ œ bœ œ

œœ

#œ œ œ#œ

œ œ œ

#œ œ

œ

œ

bœ œbœ bœ œ

œ œ #œ

œ œ

6 4

œ

œ

#w . 6 w. 4 Ω tenuto w. 6 b ww .. 4


Senza misura

35

5 “4 Pno.

with the same finger

5 œ. &4 Ø ?5 4

accel.

œ J

œ

œ

:

œ

4 4

œ œ œ œœ œ æ Ω

4 4

tremolo

4 4 44

Electr.

ß Ø simile > œ bœ 37 # ˘ # œ œ b œ b œ œ œ # œ “ Pno.

& ? 37

Electr.

÷

œ

œ œœ œbœ œ

bœ œ œ œœ

œ

œ

#œ œ œ

œbœ œ

œ bœ œ

œ œ

#œ #œ œ œ

F

ß > ˘ # œ # œ

œ

#œ œ œ

œ

œ

bœ œ œ

bœ bœ bœ œ

B7

ß Ø simile > #œ œ bœ b ˘ bœ œ œ

F

X

X

B9 -5-

œ #œ œ

œ

œ œ œ œ

X

F

B8

œ œ #œ œ #œ

œ bœ

œ bœ bœ #œ #œ

Ø as quick and light as possible

œ œ #œ œ bœ

œ

œ

œ œ bœ œ œ

œ

œ œ

œ #œ

œ

#œ œ œ

œ œ œ œ

œ #œ #œ œ

œ œ œ bœ œ


œ 2 œœ 8 p 2 œœ 8

“ Pno.

&

F

Ø simile

˘ > ß #œ

?

œ

œ bœ

œ

œ bœ

bœ bœ

bœ bœ bœ œ œ

X

39

Electr.

w 4 ww 4

tenuto

39

÷

œ œ

œ

œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ

œ bœ

œ

œ

#œ œ œ œ bœ

œ

œ#œ

œ #œ #œ œ #œ œ #œ œ bœ

œ

œ

2 Π8

#œ œ œ

3

j œ œ Ωœ

4 4 4 w 4 w w

B10 Senza misura

Ø simile

ߜ

42

5 “4

. 5 œ œJ &4 Ø ?5 4 accel.

Pno.

œ

with the same finger

œ

œ œ œ œ:œ œtremolo œ æ Ω

Electr.

˘

> F

œ

œ bœ œ#œ

ß p bœ b ˘

decreasing dynamics in half notes

#œ œ

œ œ œ œ bœ œ

bœ bœ œ œ

œ #œ œ œ

X

Ø X

B11

B12 -6-

#œ œ

œ œ

bœ œ #œ

Ø

œ #œ #œ

œ

˘ # œ p X

B13

œ œ #œ #œ

bœ œœœ

œ œbœ œ bœ #œ

œ bœ bœ œ

œ


46

“ Pno.

p ˘

#œ #œ

÷

#œ #œ œ

œ

Ω # ˘

bœ œ #œ œ

œ #œ

X

Electr.

>œ # 2 œœ 8 F > 2 # œœ 8 œ

w 4 ww 4

2 8

4 ‡ 4 œ p œ

w ww

2 & 16 F ? 2 œ 16 J X

C1

œ

œ bœ

œ bœ

j œ . 3 16

3 4 3 4

p 3 16

3 4

3 16

3 4

X

C2

3 16

œ

bœ œ

œ

œ

3

œœ œ

2 4

œ

2 4

X

2 4

C3 -7-

3

2 4

˘. ˘.

w w

b˘ ˘ ˘

3

4 4 4 4 4 4

X

C4

U

4 4

B15

More slowly

÷ 162

œ œ

2 “ 16

51

œ œ œ

X

Section C

Pno.

bœ œ œ œ

Ø simile

B14 51

#œ œ œ #œ

œ

œ œ bœ

Ø simile

?

Electr.

œ bœ œ #œ

bœ œ

&

46

œ #œ œ #œ

u


4 “ 16 Pno.

œbœ

#œ œ œ œ

57

4 & 16

poco rit.

œ

œ

P ?4 16 œ œ 57

Electr.

÷ 164

j 2 œ b œ 16

3 4

2 4

3 4

2 4

F 2 16

2 4

2 16

3 æ 4 ˘.

tremolo

˘. f

˘.

o

X

˘æ.

o

Electr.

C5 as quick as possible

66

2 “4 Pno.

2 16 Ω 2 16 # œ J

2 &4 ?2 4

2 16

Electr.

2 16

X

C9

œ

œœ œ

œ

4 4

2 16

4 4

2 16

4 4 4 4

X

C10

œ œ œ œ

2 b œ 16 J P X 2 — 16

-8-

œ

œ

2 4 2 4

(‡ )

X

24

C6

œ #œ

œ

2 4

œ

œœ

œ

œ

œ

3 4

3 4

X

Electr.

C7

34

3 4

2 4

bœ J

3 4

2 4

3 b˘ . 4 æ o

tremolo

f b˘. o

˘.

o

f

f # # ˘˘ ..

˘. 3 #˘ . 4

œbœ

bœ œ J

F

C11

162

bœ #œ

˘. æ

2 4 o

X

C8


75

3 “ 16 Pno.

Electr.

3 & 16

œ

œ œ

p

œ

œ

2 4

bœ œ

?3 16 œ . J 75 X ÷ 163 — 3 “4

4 16

3 &4

4 16 P 4 œ 16

?3 4

Electr.

œ

as quick as possible

2 4 24

80

2 Π4 ( )

C12

Pno.

œ #œ

4 16

2œ 8

4 4

2 8

4 4

2 8

# œ2 bœ 4 p 2 œ4 #œ

4 4

Electr.

C13

œ œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

24

# # œœ 3

3

2 4

X

rit.

#œ # œ-

˘-

X

C14

3 4 3 4

f

tremolo o

3 ˘æ. 4

X

˘.

Electr.

C15

X

o

C16 -9-

o

˘.

˘æ. F

⁄ ˘.


Section D

86

4 “4 Pno.

4 &4 ?4 4 86

Electr.

÷ 44

q»§º œ j # œœ b b œœ œœ œœ œ #œ œ F b œœ œ j # œ b œ # œœ œœ œœ œ

91

Electr.

÷ 34

7 4

bœ œ œœ b b œœ œœ œ J 3

7Π4

tremolo

æ ˘.

Ó Œ

almost inaudible

Ø

o Electr.

D1

> X

D3

b b œœ

3 Ó 4

7 4

X

> # ## œœœ b œœ bœ œ 3 œœ “4 F p # œœ 3 œ œ œœ # œ ˘ &4 # œœ œ œœ ˘˘ ?3 4

# œœ œœ œ œ J

o

91

Pno.

œœ œ

3

# ## œœœ b œœ 44

3

Œ

X

3 œœ œ b œœœ # # œœ b b œœ œœ ‡ ‡ J œ bœ œ

bœ ˘ b œœ ˘˘

4 4

j

œ œ

# œœ œ bœ œ œœ œœ œœ b œ # b œœœ J 3

5 4

3 Π4

P 3 œ œ œ œ # œ b œ œ # œ œ b œ œ b œœ 3 bœ 4 œ J bœ Fj œ 3 œœ œœ Œ Œ 4œ œ

5 4

5 4

X

o

æ ˘.

7 4 7 Π4

œœ ‡ Œ

˘˘

D2

tremolo

7 4

œœ # œœ œœ œ

poco rit.

5 4 Œ

Electr.

Electr.

3

3

Ó

œ œ b b œœ œœ

poco rit.

bœ œ 3 b œ # œœ b œœ b œœœ œœœ ‡ ‡J œ

F

P œ # # œœ b œœœ œœ 44 #œ # # ˘˘˘

3 ˘˘˘ 4 p 3 b ˘˘ 4 34

3

Œ Ω

o

D3a -10-

3 4

X

D4

X

o

Ó Œ

æ ˘.

o

D2a

poco accel.

œœ œ œœ

74

tremolo

bœ œœ p # # œœ

b œœœ # œœ œœ œ œ 4 4 Pœ œ # œœœ # œœ # œœ 4 œ 4 œ œœ œœ 4 Œ Œ 4

Electr.

4 4

X

tremolo

o

D4a

æ ˘

Πp

o


97

“ Œ Pno.

÷

“ Œ & œ œ P ? œ œ 101

Electr.

÷

Œ

101

b œœ œ J

3

œœ œ

# ## œœœ

3

œœ œ

b b œœœœ Ω

X

D5

Pno.

œœ œ # # œœ b # œœœ b œœ b œ œ

œ & # œœ P ? œœœ 97

Electr.

# œœ œ # œ œ œ b œœ œ # œœœ #œ

#œ 3 ‡ œœ œœ 4 #œ J p 3 ‡ # œj b œœœ 4 œœ

#œ œ b œœ œœ œœ

b b œœ œœ œœ œ œ

3 4

3

4 ‡ 4

b œœœ # œœ b b œœ #œ

bœ œœ b œœ b ˘ œ ˘˘ Ω # # ˘˘˘

4 ‡ b œœœ 4 4 Ó 4

3

Ó

X

œ bœ bœ œ ∆ # œœ b b œœœ # œœ œ b œœœ b œ œ œ 3

œœ œ # œœ b œœœ bb œœ b b œœ œœ bœ œ œœ b œ 3 r œ ∆ ‡ Ó œ

o

Electr.

tremolo

Œ

æ ˘

ΠP

o

D5a

P rit. b œœ # œ 3 œ # œœ # œœ b œœ œ œ b œœ b œ b œ œ œ œ b b œœ b œœ b œ

ritardando molto

œœ # œ œ # 4 œ œ # œœ 4 p œ bœ #œ œ 4 # œœœ œ œ # œœ 4 3

2 4

œ 5 # # œœ œ b œœœ # # œœ œ b œ b œœ œ œ œ # œœ œœ # œœ œ #œ œ

2 4

3

2 4

5

X

4 4

3

œœ ˘ b˘ œœ ˘˘ b b œ Œ o

æ ˘.

æ ˘. Electr.

D6

E1 -11-

Œ

tremolo

ƒ This sound remains till the end of the piece.


Section E 107

Pno.

7 “2

2 4

7 &2

2 4

F ?7 2 r œ

o

˘-

r œ

r

˘-

œ

˘-

r œ

r

˘-

œ

˘-

r œ

˘-

r œ

˘-

2t j 16 ggg b œœœ g p gggg g 2 gggg œœ 16 gg # œ g J

2 4

2 8

3 4

2 8

tenuto

2 16

as possible < ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~: as quick #œ œ . b œœ b ˘ b ˘ bœ bœ œ œ œ bœ 2 3 “ 4 4 Ω F Ω #œ œœ œ œ bœ 2 3 œ bœ bœ œ œ & 4 4

3 # ˘ .. 4 #˘ F 3 ˘˘ .. 4

P -

b b œœœ

2 œ 8 #œ #œ

1 4 1 4 1 4

avoiding key noises

113

Pno.

?

2 4

3 4

œ #œ œ

œ

œ

œ

2 4 2 4 2 4

-12-

b˘ b ˘˘ p ˘ #˘

tenuto

2 8 2 8 2‡ 8

j

Ωœ

œ


Pno.

tenuto

119

2 ˘ “ 4 b ˘˘ p 2 bœ &4 œ

3

œ 3

?2 4

b œœ b œœ

œ

˘ #˘

œ œ bœ

œ

bœ œ

œ

as quick as possible

124

2 “8 Pno.

b˘ ˘

#œ œ

2 #˘ 4 # ˘˘ p 2 4 # ˘˘ b ˘

tenuto

2 &8 ?2 ‡ 8

j

⁄œ

œ

2 4

# -œœ bœ b 2 œ œ 8 p b -œ œ 2 œ #œ 8

3 # >œ # œ 4

ritardando molto

2 # ˘˘ 4 #˘ P 2 b˘ 4 ˘

tenuto

F

3 4 3 4

2 4

œœ œœ

2 8

-13-

2 4

⁄j 2 #œ 16 œ b œ

2 4

2 16

2 4

2 16

Senza misura

U w # 4 ww 4 Ω 4 # ww 4 u

tenuto

#œ œ

Play the last chord when you hear a vibrato in the electronics.

4 4

"Ma fin est mon commencement" Barcelona-Cambrils, estiu 2003-04