Miniatures (2017)

Page 1

Miniatures for Bb Clarinet

Josep Maria GuixPer a J.M. Santandreu.


Miniatures for B b Clarinet

I Josep Maria Guix q = 45

& 44

œ

Clarinet in B b

4

& 43

modo ord.

œ.

o

8

modo ord.

. & bœ o

12

modo ord.

& œ o

lontano

œ . b œ œ b œr œ œ . 3 #œ 4 ˙ F

legato

o

œ. # œ b œ ≈ Œ œ œ œ. ≈ ‰ Œ R . . π ∏

j 4 œ ‰ 4

43

r bœ

o

lontano

bœ bœ œ #œ J r

œ

F

œ #œ œ.

œ # œ b œ œr œ J nœ bœ #œ œ œ F

r œ

3

œ.

œ

# œ b œ b œr œ b œ

r œ

œ.

bœ #œ F

˙

o

Œ

bœ ˙ o

œ œ

œ. b œr œ . # œ. . n œ ‰ b œR ≈ Œ . π ∏

j‰ œ

lontano

œ bœ

π

œ œ.

r b œ. ≈ ‰

˙

r œ. ≈ Œ ∏

r #œ

j ‰ œ

44

o

q = 60

ß like a delay effect & 44 b œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 81 > o F

15

44


3

17

simile

& 44 b œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 81 > o P

19

& 44 œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 81 > bœ œ œ œ œ œ œ œ p o

21

& 44 œ- # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ bœ œ œ œ œ œ œ π o

23

4 Œ & 4 œ- # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ ∏ o

81

44

44

44

U

Barcelona, octubre de 2017.


II Josep Maria Guix h = 65

Clarinet in B b

7

lontano

15

lontano

3 3 2 & 16ˆ16ˆ16 r ‰ ‰ . œ > F

& r‰ r‰ ‰ œ #œ "

&

!

modo ord.

r ‰ ‰. ‰ œ > F

r# b œ n œ œ #œ œ #œ œ "

!

!

!

lontano

r ‰ ‰. œ "

lontano

r‰ ‰ œ #œ œ #œ "

!

!

modo ord.

r ‰ ‰. œ > F

modo ord.

r‰ r‰ r# œ # >œ >œ > F

!

!

r r ‰ r ‰ r # œr ‰ œr ‰ # œ # > œ #œ œ #œ œ bœ nœ œ œ > > œ # >œ > > " F lontano

modo ord.

r r & œ b œ n œ œ # œ œ # œ œ r ‰ r ‰ r # œr ‰ œ ‰ # œ # œ #œ œ #œ œ œ #œ œ #œ œ œ #œ > œ b œ n œ > œ # œ # œ > œ > > > " F

20

modo ord.

F F F p p > p > > r r & r œ b œ n $ œ œ œ # $ œ œ$ # œ

25

lontano

F lontano œ #œ œ bœ r ‰ œr ‰ # œr # b œ n œ œ # œ œ # œ œ œ bœ nœ > > > œ œ #œ "

modo ord.

F F F p p > p > > r r r œ b œ n $ œ œ œ # $ œ œ$ # œ

lontano F simile F F r > p r p > p > r $œr œ # œ $œ b œ n œ œ$ # œ r b œ n œ$r œ b œ r r œ œ # œ r r b œ n œ œ œ r r & œ$ b œ n œ œ$ # œ œ # œ$ #œ b œ œ$ # œ œ # œ$ œ $ œ œ # œ b œ n œ $ œ # œ$ "

30

simile


modo ord.

F F F r r r p simile r r p p œ > r œ # $ œ > > $ œ # œ œ # œ $ œ #œ r b œ n œ b œ n œ b œ n œ œ$ œ œ #œ œ r r r $œrb œ n œ œ$r# œ œ # œ$ œ $œ œ # œ œ$ & œ œ$ # œ œ # œ$ œ b œ n œ$ " lontano

35

40

&

r r b œ n œ$r œ # œ œ$ b œ # œ$ œ

r r r $ œ #œ r b œ n œ r $ œ r œ$ # œ œ # œ$ œ $œ œ # œ r r œ$r# œ œ # œ$r œ b œ n œ$ œ œ$ b œ n œ r r $œ b œ # $œ œ b œ n œ$ œ # œ

F F F F lontano r F F simile r >p > p > p r $œr# œ œ # œ$ œ b œ n œ$ œ œ > p > p >r p r r œ # œ œ # œ r r œ$b œ œ bœ nœ œ # œ r r b œ n œ $ œ œ & r # $ œ œ # $ œ œ$ # œ $œ b œ n œ œ$ # œ œ$ œ # œ œ$ b œ n œ " modo ord.

45

F F F r lontano r > p > p simile r b œ n œ$ œ # œ œ$ b œ r > r r p œ r r b œ n œ œ œ œ r r # œ $ œ # œ œ # $ œ $ œ # œ œ # œ $ œ # œ r b œ n œ b œ n œ r $ œ œ $ œ # œ œ œ $ b œ n $ œ œ & œ$ # œ œ # œ$ " modo ord.

50

simile

F F F lontano > lontano 55 > p > p r p simile r b œ n œ$r œ r b œ n œ œ # œ œ b œ n œ œ # œ œ # œ œ r œ b œ n œ$rœ # œ œ$ b œ œ$ # œ œ # œ$ œ bœ nœ œ #œ œ #œ œ œ œ œ # œ œ & # œ$ " " modo ord.

F F F > lontano > > p 60 p rp œ r b œ n œ œ r œ #œ œ #œ b œ n œ œ$ # œ œ # œ œ b œ n œ œ # œ œ # œ œ b œ n œ œ # œ œ # œ œ b œ n œ œ # œ œ # œ œ $ œ œ # œ $ œ & " modo ord.

F F F P P > P > > > p > p >r p rp rp rp r œ # œ$r œ # œ œ$ b œ œ # œ œ # œ œ # œ œ œ # œ œ # œ œ b œ n œ œ # œ œ # œ œ # œ œ # œ # œ œ$ # œ œ # œ$ n œ b œ n œ$ # œ œ # œ$ œ

modo ord.

65

&

5


F F simile F > r p > p > p 70 r r œ$ œ # œ # œ$ œ n œ n œ$ # œ # œ œ b œ n œ # œ œ # œ n œ œ # œ œ œ n œ # œ œ # œ$r œ b œ n œ$r# œ œ # œ$rn œ œ$r# œ œ $œrn œ # œ r œ #œ # œ$ & " modo ord.

6

simile

lontano

F > 75 rp œ œ # œ œ n œ # œ # œ œ œ # œ œ # œ n œ b œ n œ # œ œ$ # œ œ &

F F simile > lontano > rp r p r œ$ n œ # œ # œ$ œ œ$ # œ œ # œ$rn œ b œ n œ$r# œ œ # œ œ œ n œ # œ # œ œ "

F F F F F F > > > simile lontano > p > p > p simile 80 p p p r œ # œ$rn œ b œ n œ$r# œ œ$r œ # œ # œ$r œ n œ n œ$rb œ œ # œ œ # œ n œ b œ n œ # œ œ$r œ # œ # œ$r œ n œ n œ$r# œ r œ b œ r œ r $ œ # œ & # œ$ n œ$ # œ # œ$ n œ " modo ord.

modo ord.

modo ord.

F F F > p > p > p r & œ$ # œ œ œ$rn œ # œ # œ$r œ œ # œ œ œ n œ # œ # œ œ œ$r# œ œ # œ$rn œ b œ n œ$r# œ " lontano

85

simile

r r r $œ œ # œ # œ$ œ n œ n œ$ b œ

modo ord. 89

lontano

& œ #œ œ #œ nœ bœ nœ #œ "

œ œ #œ #œ œ nœ nœ #œ

F ‰ r & # œ œ b œ n œ # œ œ # œ n œ $œ # œ œ n œ # œ œ " "

93

lontano

98

&

œ #œ "

œ

‰.

‰.

F F F F > p > p > p > ‰ r r r r # œ$ œ b œ n œ$ # œ œ # œ$ n œ œ$ # œ œ n œ # œ œ "

P ‰ r œ # œ œ # œ n œ $œ # œ œ n œ # œ œ

!

"

!

r‰ œ Ø

‰.

!

Barcelona, juliol de 2017.