La Dama de Lleida (2018)

Page 1

La Dama de Lleida per a solista, cor mixt i acompanyament instrumental

Josep Maria GuixLA DAMA DE LLEIDA D’allà a la vila de Lleida
 tota la gent n’ha fugit,
 menos una noble dama, que en té pres el seu marit. Se’n va trobar el comandante,
 si li vol tornar el marit.
 Sí, per cert, la noble dama,
 si amb ell va dormir una nit. L’endemà a punteta d’alba,
 en ventana ja ha sortit.
 Ja en veu les forques plantades, que hi pengen el seu marit. -Cinc-cents homes tinc amb armes, podràs triar el més bonic.
 I si aquestos no t’agraden,
 jo seré lo teu marit. Si se n’és vestida d’home,
 a la guerra se n’aní.
 Ai, al cap de los set años noble dama ja torní. -Tinga pietat, senyora,
 tinga, tinga pietat de mi.
 -La pietat que tu tingueres de penjar el meu marit. Ja li venta punyalada,
 la primera el travessí.
 La segona cau en terra, la tercera va morir.


Nota de programa: Aquesta petita peça és una adaptació de la cançó tradicional La Dama de Lleida, recollida entre els anys 1933-36 a la vila de Ripoll. La lletra -la història que relata- és, al seu torn, una variant d’un romanç similar La Dama de Reus-; la melodia, per contra és ben diferent. La proposta va ser suggerida pel director Xavier Puig, amb la intenció de formar part del projecte Cançons Populars dels Pirineus que es durà a terme l’estiu de 2018. He volgut respectar el caràcter de romanç que proporcionen text i música, i alhora he intentat una certa varietat mitjançant l’alternança de veus i instruments, amb l’ajut d’un contrapunt més o menys punyent -segons el caire de la lletra- i d’uns enllaços harmònics deliberadament modals -per tal de proporcionar un toc arcaïtzant.

Notes de cara a la interpretació: - Les veus (solista i cor) han estat imaginades d’acord a les interpretacions habituals en música antiga, amb un ús gairebé inexistent del vibrato. - La tiorba està anotada amb el xifrat d’acords per tal que en faci una versió lliure de l’harmonia indicada, tot i que suggereixo alguns girs melòdics (amb petites figures) a la partitura. - La percussió queda reduïda a un tambor gran (bombo) de caire militar, amb un so sempre ressonant.


La Dama de Lleida Josep Maria Guix q = 60

Solo Soprano

Soprano

Alto

b & b 42 b & b 42

p legato bb 2 & 4 ˙

˙

p legato b 2 ˙ b V 4 b.c.

Tenor

p legato ? b b 42 ˙

œ.

œ ˙ J

˙

˙

b.c.

Bass

ã

42

ã

b.c.

j œ ˙

œ.

˙

œ

œ œ

˙

œ

˙

˙ ˙

œ

œ

œ.

œ

œ

˙

œ

œ œ

œ J

œ œ

˙ œ œ œ œ ˙

˙

F ‰ ≈

Œ

œ

42

Theorbo

? b b 42

Viola da Gamba

? b b 42

Narrator

Bass Drum

10

Solo

A

&

bb

b &b ˙

T

b . Vb œ

B

? bb ˙

N.

ã

Œ

œ J

‰ ≈

œ

œ œ œ.

œ

œ

œ œ œ

Ó

menos una noble dama

∑ j œ ˙ ˙

˙

œ ˙ J

œ. ∑

una noble dama

D'allà la vila de Lleida

œ œ œ œ ˙ ˙ ˙

œ œ ˙

œ œ œ

˙

˙

œ

que té pres el seu marit.

˙ ∑

Josep Maria Guix © 2018

˙

œ ∑

tota la gent n'ha fugit

Œ

non vibrato

P

œ œ

D'a - llà

Œ

˙

˙

œ œ

Œ

œ œ

˙

œ

Œ

˙

˙


2

La Dama de Lleida

œ œ. b . &b œ œ œ œ œ œœ

21

Solo

Th.

la vi - la de Llei - da to - ta la Gm Gm B b9

? bb

21

˙ œ

? bb œ . p

b &b œ

A

Th.

œ œ œ œ

œ

da - ma que

Bb

˙

œ œ œ œ

œ

˙

œ

A

Cm

b &b œ œ œ œ bP˙ b V

œ

œ

li

b.c.

41

B. Dr.

ã

? bb

41

Th.

l.v.

Œ

Gm

∑ Gm

simile

? bb œ P

41

Vla.

p

œ

œ

∑ œ

œ

˙

simile

∑ F7

œ œ œ J

-

œ œ œ œ.

œ œ œ. que té

Eb

œ

˙

œ

˙

ma - rit

œ

˙

œ

œ

œ Œ

pres

œ œ

sí, per

œ œ

B b7

˙

œ

-

˙

cert

œ. ˙

œ œ. J

la

no

j œ

œ

˙

œ œ œ

-

na

˙

œ œ œ œ

˙

œ

rit

F

-

œ œ œ œ

-

Œ

Gm

œ œ œ ˙œ

Œ

P

œ œ

Se'n va

Gm

œ œ. J

˙ ˙

˙

j œ œ. œ œ œ ˙

ble

da - ma, sí

per

cert

œ œ œ œ œ ˙ J œ œ œ ˙

˙

œ Œ Gm

u

j œ

Cm

˙

seu ma

œœ

œ

œ.

F

œ

Eb

œ.

da - ma me - nos

Cm

œ

ble

œ œ œ. J J

el

œ œ œ œ nœ J

j ‰ œ œ œ ˙

œ œ

Bb

no Dm

œ œ J

œ œ œ œ

na

œ œ œ œ

œ

Eb

œ œ. J

˙

œ

œ œ œ ˙

u Gm

tor - na'Iel

œ Œ

me - nos

œ

rit

j œ ˙

˙

œ. œ œ œ œ.

-

œ.

œ œ

Ó œ

˙

j œ œ.

vol

B b9

B b7

˙

˙

˙

git Bb

œœœ ˙

b.c.

B

œ

œœ œ

ma

˙

œ. œ œ œ œ. œ

P ? bb ˙

seu

F

˙ ˙

tro - ba'Iel co - man - dan - te si

T

el

˙ œ œ œ ˙

œ

∑ œ

-

œ œ œ ˙

pres

? bb œ œ œ œ œ œ œ œ

41

fu

œ œ œ J

Gm

gent n'ha F7

œ.

31

Vla.

œ

œ

œ. œ œ œ œ

œ J

? bb

31

œ

œ

no - ble

b &b

œ ˙

œ œ. J

31

Solo

˙

œ

p

21

Vla.

œ œ J

∑ Dm

œ œ œJ œ œJ œ . ‰ ≈

œœœœ Œ

œ F

∑ Cm

œ œ. œ œ nœ œ. J

œ J


3

La Dama de Lleida

b &b

51

S

A

T

B

B. Dr.

b &b œ

œ œ

? bb œ

œ

51

Œ

ã

œ

? bb

˙

vaIa

dor - mir

˙

Bb

˙

œ.

˙

˙

˙

œ œ

>œ Œ

œ ‰ œ >œ œ æJ

˙

A

bP Vb œ

L'en

T

P ? bb ˙

L'en

B

61

B. Dr.

ã

-

-

d'al - ba en ven - ta - na jaIha sor

j œ ˙

œ de

de - mà

-

œ

˙

L'en

-

de

œ

Œ

œ

P

œ.

˙

ben

œ œ ˙

en ven - ta

-

˙

màIha

‰ œ >œ Œ æJ

-

‰ œ æJ

Eb

F

œ œ. œ b . œ &b œ œ œœ œ œ œ J œ bP b & œ.

siIamb ell

œ

œ

màIa pun - te - ta

-

ba jaIha

JaIen veu

œ

-

sor

-

tit

na

en ven - ta - na jaIha sor - tit

sor

-

œ œ

˙

tit

les

for

Œ

œ œ

Eb

œ

les

JaIen veu

œ ‰ œ >œ æJ

œ

Œ

F

œ Œ

>œ

‰ œ >œ Œ æJ

œ Œ

Gm

Gm

œœœ . œ

˙

œ Œ

œ.

les

˙

œ œ œ œ œ œ œ nœ nœ. JaIen

veu

les for - ques plan - ta - des JaIen veu

˙

-

ques

Œ

œ

˙

veu

‰ œ >œ æJ

Œ

˙

nit

plan - ta - des JaIen veu

for - ques

œ œ

L'en - de -

œ

œ œ œ œ nœ J

œ

P

˙

œ ˙ J

œ œ œ. J J

for - ques

œœ œ

˙

œ ‰ œ >œ æJ

œ œ. J

œ œ. J

les

JaIen veu

œ œ œ œœ œ œ ˙

vaIa dor - mi'Iu - na

œ œ. J

œ œ J

œ.

œ œ

Cm

œ œ œ œ.

tit.

j œ œ

Eb

œ. œ œ œ œ œ œ .

d'al

˙

˙

61

S

œ œ œ œ œ

˙

Cm

˙

œ . œ œ œ œ œ œ œ . mœ œ J

? bb œ

œ œ œ œ

œ Œ

siIamb ell vaIa dor - mir

œ ˙ J

œ.

Gm

j œ ˙

œ.

siIamb ell

51

Vla.

b œ Vb œ œ

51

Th.

les

j œ

for -

œ J

for -

œ œ œ œ

veu for - ques plan -

Œ

œ

‰ œ æJ


4

La Dama de Lleida

b &b œ

71

S

ques

A

T

œ œ œ œ

œ plan

b &b œ

-

b œ Vb œ œ

ques veu queIhi

B

? bb œ 71

B. Dr.

ã

ta

>œ

-

? bb

71

Vla.

S

A

b &b Œ

F

b &b œ

F ? bb œ . 81

B. Dr.

Vla.

œ

œ.

œ

pen

des

pen

Œ

œ

œ

-

gen

-

ques

œ J

gen

‰ œ æJ ∑

F œ œ œ œ œ Cinc - cents

ho - mes tinc

œ œ œ œ œ

cinc - cents

ho - mes tinc amb

B

-

Cinc

-

ho - mes tinc

cents

ho

-

œ

mes

œ

seu

œ œ œ

˙

œ

ma

el seu

œ œ

pen - gen el

>œ Œ

˙

ma

˙

tinc

œ

ar

œ œ œ J

el

més bo

j œ œ œ

amb

ar - mes

˙

˙

˙

rit

œ œ

˙

-

-

ar

-

˙

mes

œ

j œ œ

˙

-

rit.

œ œ ˙

œ œ œ œ J

pen - gen

el

pen - gen

el seu ma

œ

œ

-

rit.

el

ma

-

rit.

œ

Œ

œ.

‰ œ >œ Œ æJ

seu ma - rit.

˙ ˙

˙ æ

œ

F

œœ œ œ œ œ œ Nœ Nœ.

œ œ

œ

œ œ

siIa - ques - tos

œ.

no

-

tos

-

œ

no

œ œ. J

tos

t'a

no

j œ ˙

t'a - gra

œ. œ œ œ œ @

œ œ œ œ.

œ

œ œ. J

-

˙

˙

-

œ œ œ œ nœ J ˙

Œ

F

no

t'a - gra - den

-

Œ œ œ

I siIa - ques - tos

gra

i

œ. œ œ œ @

œ œ œ œ nœ J

œ J

t'a -

den

œ.

siIa - ques

den

œ œ

>œ Œ

œœ œ œ

F

œ Œ

˙

I siIa ques - tos

Œ

Cinc - cents

I siIa - quest's

œ

mes

œ Œ

œ. œ œ œ œ Œ @ ˙

seu ma

œ œ

I siIa - ques

œ œ

el

œ.

œ

œ œ œ œ.

nic

I

queIhi pen - gen

I siIa - ques

˙

œ œ œ. J J

pen - gen

‰ œ >œ Œ æJ

œ

œ œ œ.

veu queIhi

rit.

-

cinc - cents tinc tinc amb

œ.

rit

-

Œ œ œ œ œ œ ˙

amb

-

œ

queIhi pen - gen el ma - rit.

œ. œ œ œ œ Œ œ.œ œ œ œ Œ @ @ F 81 œ. œ œ œ œ. œ œ œ ? bb œ œ œ œ J ã

ma

˙

j œ œ œ œ ˙ œ

veu

veu

œ

ar - mespo - dràs triar

j œ œ

el

j œ œ.

œ œ. b . Vb œ œ œ œ œ œœ Cinc

T

for

81

œ J

ta - des, queIhi pen - gen

œ œ œ.

veu les

œ.

j œ

-

tos

œœ œ œ

i siIa - ques - tos

œ œ.

Œ œ J


5

La Dama de Lleida

b &b

91

Solo

S

b œ &b œ œ

˙

gra - den jo

A

T

b &b œ

? bb œ

B. Dr.

ã

no

t'a

-

œ

b &b œ œ œ œ

n'és ves - ti - da

? bb

101

Th.

Vla.

Gm

P

b &b œ

T

b Vb ? bb

111

Th.

Vla.

los

den

œ. œ œ œ

˙

d'ho - me a

ma

la

gue

B b9

rra

da

no - ble

œ œ J

-

ma

Cm

œ J

œ

˙

rit

œ

˙

˙

n'a

ja

œ

œ

tor

lo

-

-

˙

œ

˙

œ

F

Eb

˙

˙

˙

œ œ œ. J J

ma

teu ma

œ

-

réIel

œ œ. J

cap

de

Gm

œ

˙

œ œ

œ.

no - ble

da

Eb

teu

œ œ

œ

ma

set

a - ños

˙

œ Œ

˙

œ Œ

rit

œ. œ œ œ œ Œ @

Ai

al

ja tor

-

˙

œ

ní.

∑ F

cap

de

œ œ œ œ

Eb

j œ

œ.

Cm

˙

œ œ œ. J J

ma

œ Œ

F

˙

-

rit

œ œ œ œ nœ J

los

Œ

œ

rit

-

œœ

Si se

œ Œ

˙

-

Dm

∑ Cm

-

P

Œ

teu ma - rit

œ œ œ. J J

œ œ œ. Ai al

B b7

se

œ œ œ.

Bb

œ

lo

œ. œ œ œ œ. œ œ @ @

Œ

œ

˙

jo se - ré

jo

œ

j œ œ

se - ré

œ

œ. œ œ œ œ @

˙

lo

-

œ œ œ œ œ J

œ œ œ.

se

rit

˙

Bb

˙

-

F7

˙

a - ños

œ

Œ

se

œ.

˙

œ œ œ J

-

œ

jo

-

œ œ J

jo

œ

œ.

jo se - ré

ma - rit

ma

œ œ œ

j œ ˙

œ

teu

œ

œ.

set

œ.

lo

œ.

œ.

œ

œ œ J

œ. œ œ œ œ @

Œ

œ œ œ œ

Gm

teu

se - réIel

œ ∑

? bb œ

111

-

j œ ˙

111

Solo

œ

Gm

? bb œ . P

101

œ

œ œ œ œ

101

Solo

se - ré

gra

œ

? bb œ

œ.

gra - den jo

œ. œ œ œ œ @

91

Vla.

œ

-

lo

teu ma - rit

j œ œ.

teu

œ œ ˙

jo se - réIel

j œ œ.

œ œ œ œ

œ

t'a

lo

∑ œ œ œ

œ

-

jo se - ré

b Vb œ

91

se

œ œ œ.

no

B

Gm

œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

Œ

Œ

P œ œ

Tin - ga

Gm

œ

Œ


6 121

S Divisi

S

A Divisi

A

T Divisi

T

B Divisi

B

&

La Dama de Lleida

bb

b

b

bb

&b &b &

P bb œ. œ œ œ œ. V œ œ œ œ bP b V œ œ œ pi - e - tat P ? bb œ œ

pi - e - tat se - nyo - ra tin - ga

P ? bb œ . Pi

Pi

? bb

121

Vla.

Divisi

S

A Divisi

A

e

-

se

b &b œ

œ.

˙

-

tat

pi

tin

tu

œ

tin

-

-

-

de

j œ œ. e - tat

e - tat

œ

gue

-

de

œ.

œ

res

œ.

de

pen - jar

œ

pen

œ œ œ œ

-

˙

jar

˙

œ

el

œ J

˙

tin - gue

œ œ œ œ.

j œ œ

˙

œ

La pie - tat

que

la pie - tat

tu

j œ

œ.

-

res

œ œ

œ.

œ œ

œ œ œ œ

la

Œ

que

que

j œ

pie - tat que tu

œ ˙ J

œ

Œ

˙

œ

Œ

œ

œ

de

mi

mi

mi

Œ

œ

π

œ

ma

œ

œ

˙

-

rit

-

˙

rit

˙

P

œ œ. œ œ de pen - jar

œ

œ œ œ.

de pen - jar

˙

œ œ

œ œ œ œ

˙

œ œ

˙

˙

˙

ma

-

rit

pen - ja'Iel meu ma - rit

œ œ

pen

pen

-

-

˙

œ œ œ œ

œ œ œ. J J

el

˙

œ Œ

œ œ

˙

rit

œ

œ œ œ œ

˙

œ

˙

œ

meu ma

j œ œ

el

˙

jar

meu

-

rit

ma

pen - ja'Iel meu ma - rit

œ œ œ œ œ œ

jar

pen - jar

tin -

meu

meu

œ.

que

P Œ œ œ œ œ œ œ

tin - gue - res

Œ

œ

j œ œ

La pie - tat

tu

j œ

œ.

œ

œ œ œ œ œ

de pen - jar el

P Œ œ œ

que

œ œ œ œ nœ J

j œ ˙

ma

meu

La pie - tat

mi

œ œ J

el

œ œ. J

P Œ œ œ ˙

˙

de

j . œ œ

gue - res de pen - jar

b &b œ œ œ œ œ ? bb ˙

-

e - tat

tin - ga pi - e - tat

œ œ œ œ

œ

-

œ œ œ œ œ œ

j œ ˙

gue - res de pen - jar

Vla.

pi

b &b œ œ œ

131

nyo - ra

e - tat

tu

b &b œ

œ œ œ.

-

131

S

-

œ

pi

œ œ œ J

P Œ œ œ œ.

pen - ja'Iel ma

œ œ œ œ œ

œ

-

rit

˙

Œ Œ Œ

œ Œ


La Dama de Lleida 141

Solo

S

A

&

bb

p Unis. legato b œ b . œJ œ . & b.c. Unis. p legato bb ˙ & ˙ p Unis. legato bb ˙ V

∑ œ œ. J

b.c. Unis. legato

B

p ? bb ˙

b.c.

N.

ã 141

B. Dr.

ã

151

Solo

S

A

T

B

N.

&

b &b

˙

˙

œ

œ

œ

? bb œ

Œ

p œ œ

œ.

œ J

La

œ æ π

œ ˙

œ.

œ ˙ J

se - go

-

na

˙

cau

∑ œ F

Œ

œ J

Œ

˙

˙

˙

˙

œ œ. J

j œ ˙

œ œ J

œ œ ˙

œ.

˙

˙

rep

œ

œ œ. J

˙

˙

œ.

œ œ J

∑ ∑

œ Œ P

˙

œ

tenuto

U

j U œ ‰ Œ

˙

j‰ Œ œ

˙

œ ‰ UŒ J

∑ ˙ æ

La segona cau en terra,

˙

U

œ ‰ UŒ J

˙

tenuto

∑ ˙ æ π

tenuto

œ J

˙ ∑

tenuto

œ œ œ

j œ ˙

∑ œ

j œ œ.

œ œ. J

œ œ J

œ.

˙

œ.

˙ æ

œ

˙

œ æπ

˙

œ ˙ J

ra

˙

la tercera va morir.

-

œ.

œ œ œ œ

˙

œ.

j œ ˙

pri - me

˙

˙

œ.

œ.

˙

˙

˙

La

˙

œ œ œ œ œ.

∑ ˙ æ

œ œ

p œ œ

œ ˙ J

œ.

Ja li venta punyalada, la primera el travessí.

˙

˙

Œ

j œ ˙

œ.

F ‰ ≈

∑ œ J

œ.

j œ ˙

˙

∑ Œ

Œ

œ œ œ.

b œ Vb œ œ

ã

œ ˙ J

ã

œ.

b &b œ

151

B. Dr.

bb

œ J

˙

b.c.

T

non vibrato lontano

7

∑ ˙ æ

∑ >œ f

Barcelona, febrer de 2018.